Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení

Novinky, víte o nich?

Sjednocení aplikační praxe při provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení

Osoby, které jsou držiteli platného osvědčení o odborné způsobilosti odborně způsobilé osoby a technika požární ochrany (S 11 odst. 1 a 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů) mohou provádět kontroly provozuschopnosti u každého požárně bezpečnostního zařízení bez ohledu na to, kdo je výrobcem konkrétního požárně bezpečnostního zařízení, pokud současně splní případné další požadavky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce (S 7 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.).

Co to pro Vás znamená?

Máte-li osvědčení pouze od výrobce, jste oprávněn provádět montáže PBZ tohoto výrobce.

Máte-li OZO nebo TPO, jste způsobilý dle legislativy provést kontrolu PBZ jakéhokoliv výrobce bez nutnosti dalšího školení.

Výrobce PBZ je povinen Vám poskytnout informace potřebné k řádnému provedení kontroly nebo je mít veřejně přístupné.

Co pro Vás může Hilti udělat?

Hilti doporučuje i pro osoby s certifikací OZO/TPO absolvovat školení od výrobce PBZ. Důvodem je technologická kompetence a znalost problematiky daného produktu (netýká se jen požárních ucpávek, ale všech PBZ - EPS, požární závěry, hydranty, …).

Můžeme Vám poskytnout školení na Systémy požární ochrany společnosti Hilti. Získané osvědčení Vám umožní provádět montáže požárních ucpávek Hilti a detailní znalost našich produktů.

U každého z našich produktů najdete na webových stránkách veškerou dokumentaci, kterou budete potřebovat k provedení kontroly PBZ. (vyhledejte produkt - v pravé straně záložka "Dokumenty a videa").

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

Mohu provádět montáže PBZ (požárně bezpečnostní zařízení) s certifikací OZO/TPO?

  • Ne, musíte mít osvědčení výrobce.

Mohu připravit dokumenty ke kolaudaci pouze s certifikací OZO nebo TPO?

  • Ano, avšak požární ucpávku musí zhotovit osoba proškolená výrobcem.

Co je to OZO (odborně způsobilá osoba)?

Co je to TPO (Technik požární ochrany)?

Vztahuje se tento dodatek pouze na požární ucpávky?

  • Ne, tato změna se týká všech požárně bezpečnostních zařízení - požární ucpávky, SHZ, sprinklery, požární uzávěry, EPS, …

Kdo může provést kontrolu provozuschopnosti PBZ?

  • Osoba, která má OZO nebo TPO.

Dělám pravidelně kontroly PBZ, co mám dělat, když OZO nebo TPO nemám?

  • Stát se OZO nebo TPO.
  • Spolupracovat s OZO nebo TPO.

Musím absolvovat školení výrobce?

  • Každý výrobce má stanovené podmínky v technických listech systémů PBZ.
  • Pokud zhotovujete požární ucpávky, ano musíte.
  • Pokud provádíte pouze kontroly provozuschopnosti PZB, musíte být OZO / TPO tzn. nemusíte být proškolen výrobcem PBZ.

Sdílet