Ochrana osobních údajů

Pravidla ochrany osobních údajů byla vytvořena, abychom toho, kdo navštíví stránky www.hilti.cz (dále jen „Uživatel“) seznámili s tím, jak shromažďujeme, používáme a chráníme jeho osobní i všeobecné údaje. Přečtěte si je prosím společně s Dohodou o přístupu na Hilti Czech Republic.

Osobní údaje
Aniž by společnosti Hilti ČR spol. s r.o., se sídlem Uhříneveská 734, Průhonice, 252 43 Praha – západ, IČO: 41 693 132, vedené u rejstříkového soudu v Praze, sp.zn.: C 3901 (dále jen „společnost Hilti“), Uživatel sdělil jakékoli osobní údaje, může se podívat na její internetové stránky. Avšak přístup do jejich vybraných částí může být ze strany spolčenosti Hilti podmíněn poskytnutím některých osobních údajů.

Používáním internetových stránek Hilti Czech Republic dává jejich Uživatel, resp. osoby jednající jménem Uživatele nebo Uživatele platně zastupující, společnosti Hilti, výslovný souhlas (i) se zpracováním svých osobních údajů, jakož i údajů subjektu jehož jménem jednají, resp. jehož platně zastupují, v rozsahu tak, jak je poskytl(y) při specifikaci Uživatele anebo smluvní strany v rámci objednávky zboží či služeb, a to pro další marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) na dobu do pominutí účelu, pro který byly osobní údaje zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, (ii) se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, (iii) s tím, aby jím sdělené osobní údaje, jakož i údaje o subjektu jehož jménem jedná, popř. jehož platně zastupuje, byly použity v plném rozsahu k účelům výše uvedeným a zpracovávány i prostřednictvím zpracovatele pověřeného společností Hilti.

Poskytnutí osobních údajů, jakož i údajů o subjektu jehož jménem jedná, popř. jehož platně zastupuje, je dobrovolné. Uživatel má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla společnosti Hilti, a dále má Uživatel právo dle § 21 zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonůzejména přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat, nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i v souladu s ust. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním společností Hilti, tj. správcem údajů, porušeno (v případě fyzických osob) jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, (a v případě i právnických osob) právo na dobrou pověst či právo na ochranu jména (obchodní firmy). Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení společnosti Hilti.

Všeobecné údaje o uživateli

Společnost Hilti rovněž shromažďuje údaje o návštěvě Uživatelů na svých internetových stránkách. Tato data však nejsou osobní a neidentifikují osobu Uživatele. Mohou zahrnovat stránky, které Uživatel navštívil anebo soubory, které zobrazil či stáhnul. Příslušné informace pomáhají společnosti Hilti rozvíjet a neustále zlepšovat služby podle individuálních potřeb a preferencí Uživatelů.

Společnost Hilti si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním řízení a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Cookies
"Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli usnadní další její používání. Jako většina internetových stránek, i stránky Hilti používají cookies. Na základě těchto anonymních dat sleduje společnost Hilti například celkový počet návštěvníků na svých stránkách.

Nechce-li Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některých funkcí těchto stránek.

Odkazy na jiné stránky
Na stránkách www.hilti.cz jsou uvedeny odkazy na iné internetové stránky, které jsou vlastněné a spravované třetími osobami, nad nimiž nemá společnost Hilti kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s příslušnými pravidly ochrany osobních údajů. Společnost Hilti nenese jakoukoli odpovědnost za činnost těchto třetích subjektů.

Chování Uživatelů
Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do jejich bezpečnosti, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Hilti k těmto stránkám.

Změna údajů o Uživateli
Uživatel může své osobní údaje kdykoli změnit, a to v sekci Můj profil změnou a uložením.

Registrovaní Uživatelé mohou obdržet e-mail obsahující aktuality, produktové novinky atd. Pokud si Uživatel nepřeje tyto e-maily nadále obdržet, může pomocí nastavení ve vlastním profilu jejich zasílání zrušit.

Závěrečná ustanovení
Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek jsou zcela na Uživateli a společnost Hilti za ně nenese jakoukoli odpovědnost.

Uživatel vyjadřuje souhlas s Ochranou osobních údajů a pravidly uvedenými v Dohodě o přístupu tím, že vstoupí na kteroukoli ze stránek www.hilti.cz či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoli informaci umístěnou v rámci www stránek Hilti Online Czech Republic.

Sdílet

KONTAKTUJTE NÁS
KONTAKTUJTE NÁS