Všeobecné obchodní podmínky a identifikační údaje

Společnost:
Hilti ČR spol. s r.o.
Uhříněveská 734
252 43 Průhonice, okres Praha-západ, Česká republika
IČ: 416 93 132
DIČ: CZ41693132
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3901
tel. a fax. číslo: 800 11 55 99 / +420 261 195 333
e-mail: hilti@hilti.cz

E-mail pro zasílání faktur: faktury.cz@hilti.com

Bankovní spojení:
Deutsche Bank Praha,
IBAN CZ58 7910 0000 0031 5260 0009
SWIFT DEUTCZPX
Číslo účtu: 3152600009/7910

 

1. Vymezení pojmů
1.1. Následující pojmy užité v textu těchto všeobecných obchodních podmínek s velkými písmeny budou mít níže uvedený význam:
„Ceník“ znamená aktuální ceny, které jsou uvedeny k jednotlivým Produktům, zařazeným v prodejním katalogu Hilti. Ceník je dostupný v prodejnách Hilti centra nebo u obchodního poradce, nebo na internetových stránkách www.hilti.cz;
„Dodací list“ znamená dodací list předaný Zákazníkovi k potvrzení při převzetí Zboží;
„Dokumentace“ znamená zejména manuál užívání Zboží, návod k použití, prohlášení o shodě výrobku, piktogram uvedený na Zboží nebo obalu, příbalový leták a další dokumentace poskytnutá Zákazníkovi v souvislosti s prodejem a užíváním Zboží;
„Dopravce“ znamená třetí osobu, která je ve smluvním vztahu s Hilti a která zajistí doručení Zboží Zákazníkovi na místo určení;
„Hilti" znamená společnost Hilti ČR spol. s r.o.;
„Laserová technika“ znamená (i.) laserové dálkoměry, (ii.) multiliniové lasery, (iii.) rotační lasery, (iv.) optické nástroje, (v.) potrubní lasery, a (vi.) systémy detekce;
„Obchodní vztah“ znamená vztah ze Smlouvy nebo Rámcové dohody, která se uzavírá v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti Zákazníka;
„Objednávka“ znamená jakoukoliv ústní či písemnou objednávku Produktů;
„Ostatní služby“ znamená doprava, školení a technické poradenství;
„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění; 
„Prodejní místo“ znamená komunikační kanál, skrze který může Zákazník uzavřít Smlouvu nebo jinak komunikovat s Hilti; Prodejním místem je obchodní poradce, prodejna Hilti centra, telefonický operátor Hilti v zákaznickém servisu nebo internetový prodej, pokud byl zřízen skrze aplikaci na stránkách www.hilti.cz;
„Produkty“ znamenají Zboží, Servisní služby a Ostatní služby;
„Rámcová dohoda“ znamená smlouvu mezi Hilti a Zákazníkem upravující podmínky, za nichž budou uzavírat jednotlivé Smlouvy a dodávat si Produkty;
„Ruční elektrické nářadí“ znamená (i) vrtací, sekací a bourací technika; (ii) technika pro diamantové vrtání a sekání; (iii) šroubovací technika; (iv) technika řezání, broušení a dřevoprogramu; 
„Servisní služby“ znamená servis Zboží, zejména zajištění jeho opravy;
„Smlouva“ znamená písemnou či ústní smlouvu mezi Hilti a Zákazníkem o dodávce konkrétních Produktů, jakož i o zajištění Servisních nebo Ostatních služeb na základě Objednávky;
„Spotřebitelský vztah“ znamená vztah ze Smlouvy, která se neuzavírá v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti Zákazníka;
„VOP“ znamenají tyto všeobecné obchodní podmínky;
„Zákazník“ znamená osobu, která s Hilti uzavřela Smlouvu nebo Rámcovou dohodu;
„Zboží“ znamená zboží nabízené v katalogu Hilti nebo na stránkách www.hilti.cz, a to zejména (i) laserové systémy; (ii) systémy přímé montáže; (iii) vrtací, sekací a bourací technika; (iv) diamantová technika; (v) šroubovací technika; (vi) technika řezání, broušení a dřevoprogramu; (vii) kotevní technika; (viii) montážní systémy; (ix) stavební chemie;

2. Povaha VOP
2.1. VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy, popřípadě Rámcové dohody, pokud byla uzavřena. V případě rozporů mezi ustanoveními Smlouvy či Rámcové dohody a ustanoveními VOP mají ustanovení Smlouvy a Rámcové dohody před ustanoveními VOP přednost.
2.2. Uzavřením Smlouvy nebo Rámcové dohody Zákazník stvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto VOP, že jim rozumí a že s nimi souhlasí.
2.3.  Aktuální znění VOP je vždy k dispozici v kterékoliv prodejně Hilti centra, u obchodního poradce a na internetových stránkách www.hilti.cz.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1. Hilti se zavazuje dodat Zákazníkovi objednané Produkty v souladu s Rámcovou dohodou, respektive Smlouvou a Ceníkem.
3.2. Zákazník je proti dodání Zboží povinen potvrdit Dodací list nebo převzetí Zboží Dopravci, objednané Zboží převzít a uhradit Hilti řádně a včas jeho cenu včetně případného dopravného, a to v souladu s Rámcovou dohodou, respektive Smlouvou.

4. Uzavření Smlouvy, přechod vlastnictví ke Zboží
4.1. Smlouva je uzavřena pro všechna Prodejní místa okamžikem písemného potvrzení Objednávky ze strany Hilti. Ústní potvrzení Objednávky je možné pouze v případě prodeje v Hilti centru, prodeje sjednávaného prostřednictvím obchodního poradce mimo prostory Hilti, nebo v případě telefonické Objednávky učiněného na základě Rámcové dohody. 
4.2. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Zákazníka teprve úplným zaplacením jeho ceny. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Zákazníka již jeho převzetím. Dokud na Zákazníka nepřejde vlastnické právo ke Zboží, není oprávněn je zcizit či zatížit právy třetích osob.

5. Ceny

5.1. Nevyplývá-li ze Smlouvy či Rámcové dohody jinak, cena za odebraný Produkt se stanoví podle Ceníku platného v době uzavření Smlouvy.
5.2. K ceně Produktu bude vždy připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši stanovené zákonem.

6. Platební podmínky
6.1. Pokud Smlouva či Rámcová dohoda výslovně neuvádí jinak, je Zákazník povinen zaplatit cenu Produktu nejpozději k okamžiku převzetí Zboží.
6.2. V případě, že je Zboží dodáváno prostřednictvím Dopravce a je dohodnuta platba při doručení Zboží (tzv. dobírka), je Dopravce oprávněn k převzetí ceny za Produkt.
6.3. Byla-li sjednána úhrada ceny následně po převzetí Zboží, bude uhrazena na základě faktury splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne jejího vystavení, není-li sjednáno jiné datum.
6.4. V případě, že úhrada ceny Produktu je prováděna bezhotovostním převodem, rozumí se okamžikem úhrady okamžik připsání finančních prostředků na účet Hilti.
6.5. Při opakovaných Objednávkách je Hilti oprávněna stanovit Zákazníkovi určitý limit, do kterého může Zákazník odebírat Produkty, aniž by musel provádět okamžitou úhradu za odebrané Produkty. Výše limitu je zcela v dispozici Hilti a může být kdykoliv měněna.

7. Dodací podmínky
7.1. Hilti se zavazuje zajistit dodání Zboží na kteroukoliv adresu v České republice podle volby Zákazníka, a to prostřednictvím Dopravce.
7.2. Termín dodání objednaného Zboží bude sjednán ve Smlouvě, přičemž přesný čas doručení může být upřesněn Dopravcem. Zákazník je povinen Zboží ve stanovený čas převzít.
7.3. Hilti není povinna dodat Zákazníkovi Produkt, zejména pokud:
7.3.1. je Zákazník v prodlení se splněním svých povinností z Rámcové dohody, respektive Smlouvy, zejména s úhradou splatných závazků vůči Hilti nebo takové prodlení hrozí, nebo
7.3.2. má důvodné podezření, že Zákazník bude přes její odbornou radu užívat Zboží způsobem vedoucím k jeho nadměrnému opotřebení nebo poškození, případně bude zjevné, že Zboží je pořizováno za účelem jeho zničení, zneužití nebo poškození.

8. Převzetí Zboží po provedení Servisní služby a zadržovací právo

8.1. Zákazník je povinen vyzvednout si Zboží, které bylo předmětem Servisní služby, nejpozději do jednoho (1) měsíce od uplynutí sjednaného termínu dokončení Servisní služby. Hilti nevrací vyměněné náhradní díly Zákazníkovi, pokud není dohodnuto jinak. Pokud Zákazník po posouzení Zboží ze strany Hilti a oznámení ceny Servisní služby odmítne její provedení, bude mu Zboží vráceno v demontovaném stavu vzniklém při posuzování předmětného Zboží. 8.2 V případě prodlení přesahujícího šest (6) měsíců má Hilti právo Zboží prodat jako Zákazníkův komisionář (vlastním jménem na účet Zákazníka) nebo předat Zboží k jeho ekologické likvidaci. Je-li Hilti známa adresa Zákazníka a hodnota Zboží přesahuje 5.000,- Kč, je Hilti povinna o zamýšleném prodeji nebo likvidaci Zákazníka předem vyrozumět a poskytnout mu dodatečnou sedmidenní (7) lhůtu k vyzvednutí. Dojde-li k prodeji nevyzvednutého Zboží, vyplatí Hilti Zákazníkovi výtěžek prodeje po odečtení ceny Servisní služby, nákladů za uskladnění a nákladů prodeje. Právo na výtěžek prodeje musí Zákazník uplatnit u Hilti. V případě likvidace nevyzvednutého Zboží, má Hilti právo na náhradu nákladů za uskladnění a nákladů likvidace od Zákazníka. 
8.3. Má-li Zákazník vůči Hilti splatné závazky, je Hilti oprávněna:
8.3.1. přerušit provádění Servisní služby; a/nebo
8.3.2. uplatnit zadržovací právo na Zboží, na němž je prováděna Servisní služba.
8.4. V případě, že Zákazník neuhradí závazky uvedené v článku 8.3. bez zbytečného odkladu po uplatnění zadržovacího práva, je Hilti oprávněna postupovat jako v případě nevyzvednutého Zboží podle článku 8.2. s tím, že od výtěžku prodeje v takovém případě odečte také své splatné pohledávky za Zákazníkem spolu s jejich příslušenstvím a případnými smluvními pokutami.

9. Odpovědnost za vady
9.1. Hilti odpovídá za vady dodaných Produktů podle Občanského zákoníku. 
9.2. Za výrobní a materiálové vady Ručního elektrického nářadí a Laserové techniky existující v době dodání odpovídá Hilti bez časového omezení. 

10. Záruka 

10.1. Hilti uhradí všechny náklady související s výměnou vadných součástek, včetně těch, které podléhají běžnému opotřebení v rámci tzv. „Období bez nákladů“ o následující délce trvání:
(i) dvaceti čtyř (24) měsíců na vrtací, sekací, bourací, laserovou a nastřelovací techniku a AKU techniku založenou na technologii Li-Ion;
(ii) dvanácti (12) měsíců na úhlové brusky, šroubováky (technologie Ni-Cd a     Ni-MH), Zboží z Hilti dřevoprogramu;
(iii) dvanácti (12) měsíců nebo jednoho sta (100) provozních hodin na těžké diamantové stroje opatřené počítadlem provozních hodin;
Období bez nákladů se nevztahuje na ruční úhlovou brusku AG 115-S nebo AG 115-D a na další Produkty, u kterých je to uvedeno v katalogu Hilti nebo na stránkách www.hilti.cz. 
10.2. Na pozáruční Servisní služby poskytuje Hilti záruku za kvalitu opravy Zboží v délce třech (3) měsíců, pokud se jedná o placené a funkční opravy Zboží. 
10.3. Záruka začíná běžet ode dne, kdy bylo Zboží předáno Zákazníkovi nebo kdy k předání mělo na základě Smlouvy dojít, avšak z důvodů na straně Zákazníka nedošlo.
10.4. Záruka se nevztahuje na vady Zboží, které vznikly v důsledku následujících skutečností:
10.4.1. užívání Zboží v rozporu s předanou Dokumentací;
10.4.2. neprovádění revizí či údržby Zboží nebo provádění oprav či úprav Zboží v rozporu s Dokumentací a/nebo osobou, která nebyla schválena ze strany Hilti;
10.4.3. instalace součástky, která není schválena k užití ze strany Hilti;
10.4.4. působení přírodních sil či jiných vnějších událostí, které nezpůsobila Hilti ani Dopravce.

11. Práva z titulu vad
11.1. V případě Obchodního vztahu má Zákazník následující práva z titulu vad Produktu:
11.1.1. pokud se jedná o odstranitelnou vadu, má Zákazník právo na odstranění vady opravou nebo právo na dodání chybějícího Zboží, přičemž Hilti je vždy oprávněna Zboží či jeho součást namísto opravy vyměnit;
11.1.2. pokud se jedná o neodstranitelnou vadu, má Zákazník právo na výměnu Zboží a není-li Hilti schopna Zboží vyměnit, právo od Smlouvy odstoupit anebo požadovat přiměřenou slevu z ceny;
11.2. Uplatněním práva na odstranění vady není dotčena povinnost Zákazníka zaplatit kupní cenu a § 2108 Občanského zákoníku se nepoužije. 

12. Reklamace

12.1. Zákazník je povinen dodané Zboží prohlédnout neprodleně po jeho převzetí a bez zbytečného odkladu informovat Hilti o jakýchkoliv vadách Produktu. Podpisem Dodacího listu nebo potvrzení o dodání Dopravcem Zákazník stvrzuje převzetí Zboží a nepoškozenost jeho obalu.
12.2. Záruka se vztahuje pouze na vady Produktu, které Zákazník vytknul u Hilti písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
12.3. Hilti je povinna přijmout reklamaci v kterékoliv prodejně Hilti centra a rozhodnout o způsobu vyřízení ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů.
12.4. Do lhůty uvedené v článku 12.3 se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Pokud se však Hilti se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě, bude reklamace včetně případného odstranění vady vyřízena do třiceti (30) dnů ode dne jejího řádného uplatnění. Pokud vada nebude ve výše uvedené lhůtě odstraněna, považuje se za vadu, která je neodstranitelná, a která brání řádnému užívání.
12.5. Hilti vydá Zákazníkovi na jeho žádost potvrzení o přijetí a obsahu reklamace, způsobu a termínu jejího vyřízení.
12.6. V případě zamítnutí reklamace vydá Hilti Zákazníkovi písemné odůvodnění na jeho žádost. 
12.7. Opravené nebo vyměněné Zboží je Zákazník povinen převzít v termínu a místě stanoveném Hilti.

13. Odpovědnost za škodu a sankce

13.1. Poruší-li Hilti povinnost dodat Produkty řádně a v čas nebo jinou svoji smluvní či zákonnou povinnost podle Smlouvy, Rámcové dohody nebo těchto VOP, odpovídá Zákazníkovi za vzniklou škodu nebo jinou újmu pouze do výše ceny předmětného Produktu, kterého se týkalo porušení povinnosti ze strany Hilti (vady, nedodání, pozdní dodání atp.) vedoucí ke vzniku škody.
13.2. Pokud se Zákazník ocitne v prodlení s úhradou ceny za odebraný Produkt, je povinen uhradit Hilti smluvní pokutu ve výši 0,4 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.

14. Odstoupení od Smlouvy ze strany Zákazníka
14.1. Zákazník je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu do tří (3) dnů od převzetí Zboží jen se souhlasem Hilti.
14.2. Odstoupení je Zákazník povinen Hilti oznámit písemně nebo e-mailem na adresu, která je pro tento případ uvedena na internetových stránkách www.hilti.cz.
14.3. Podmínkou platnosti odstoupení od Smlouvy je vrácení nepoškozeného a nepoužitého Zboží včetně veškerého příslušenství a Dokumentace, bez známek opotřebení v originálním nepoškozeném obalu.
14.4. V případě platného odstoupení od Smlouvy se Hilti zavazuje vrátit cenu za odebrané Zboží do třiceti (30) dnů od doručení vráceného Zboží.
14.5. Náklady na dopravu Zboží při odstoupení od Smlouvy hradí Zákazník, neuhrazené náklady na dopravu Zboží při odstoupení je Hilti oprávněna započíst proti vrácené ceně.
14.6. Zákazník není oprávněn odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem bylo/byly:
14.6.1. Zboží, kterým je druhově určená věc, zejména stavební chemie nebo Zboží s datem spotřeby;
14.6.2. náhradní díly;
14.76.3. Zboží speciálně upravené nebo Zboží zhotovené na objednávku;
14.6.4. Zboží, které musí být skladováno v souladu s příslušným manuálem;
14.6.5. Zboží, které nebylo uvedeno v katalogu Hilti;
14.6.6. Servisní služby a Ostatní služby;

15. Odstoupení od Smlouvy ze strany Hilti
15.1. Hilti je oprávněna odstoupit od Smlouvy při splnění některé z následujících podmínek:
15.1.1. bez udání důvodů, za předpokladu doručení odstoupení Zákazníkovi do 18.00 hodiny následujícího pracovního dne po jejím uzavření;
15.1.2. v případech uvedených v článku 7.3;
15.1.3. vůči Zákazníkovi bylo zahájeno insolvenční řízení;

16. Zvláštní ustanovení pro Spotřebitelský vztah
16.1. V případe Spotřebitelského vztahu poskytuje Hilti Zákazníkovi kromě záruky uvedené v článku 10.1. a 10.2. zákonnou záruku za jakost Zboží v délce dvaceti čtyř (24) měsíců, ledaže příslušný právní předpis nebo Smlouva stanoví jinou délku záruční doby a Zákazník má práva z vadného plnění uvedená v § 2169 Občanského zákoníku. 
16.2. V případě Spotřebitelského vztahu je Zákazník oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu, pokud byla Smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku nebo mimo obchodní prostory Hilti, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. Podrobnosti upravuje Poučení o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, které tvoří přílohu těchto VOP a jsou také k dispozici na www.hilti.cz.
16.3 V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je  Česká obchodní inspekce ,Ústřední inspektorát - oddělení ADR ,Štěpánská 15 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz. Pokud spotřebitel zakoupil náš výrobek nebo službu přes internet, může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr

17. Závěrečná ustanovení
17.1. Odběrem Zboží nevznikají Zákazníkovi žádná práva na používání ochranných známek, obchodních názvů, firemních log, patentů Hilti nebo jakýchkoliv dalších předmětů duševního vlastnictví.
17.2. Hilti tímto informuje Zákazníka ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, že o něm shromažďuje a zpracovává osobní údaje, které jí poskytl na základě Smlouvy nebo Rámcové dohody, a to v rozsahu, který je nezbytný pro plnění povinnosti Hilti ze Smlouvy nebo Rámcové dohody a pro nabízení produktů Hilti, pokud s tím Zákazník nevysloví nesouhlas. Bližší podmínky shromažďování, zpracování a ochrany osobních údajů Zákazníka jsou uvedeny na www.hilti.cz.
17.3. Rámcová Dohoda a Smlouva a tyto VOP se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, přičemž Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží uveřejněná ve Sdělení 160/1991 Sb. se výslovně vylučuje.
17.4. Pro Obchodní vztahy se vylučuje použití ustanovení § 1799-1800 Občanského zákoníku týkající se smluv uzavíraných adhezním způsobem a vylučuje se dále použití ustanovení § 1764 Občanského zákoníku a každá strana si nese riziko případné změny okolností, které se nedotknou jejích povinností podle Rámcové dohody, Smlouvy nebo těchto VOP.
17.5. Veškeré spory vyplývající z Rámcové dohody, Smlouvy nebo těchto VOP a/nebo s ní související budou rozhodovány českými soudy, přičemž místně příslušný bude soud určený dle sídla společnosti Hilti, tj. zpravidla Okresní soud Praha – západ.
17.6. Případná neúčinnost či neplatnost jakéhokoliv ustanovení Rámcové Dohody, Smlouvy či VOP nemá za následek jejich celkovou neúčinnost nebo neplatnost. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení platným ustanovením, které se bude tomuto ustanovení z hlediska věcného obsahu a hospodářského výsledku co možná nejvíce přibližovat.
17.7. Jakékoliv odchylky či změny Rámcové dohody, písemně uzavřené Smlouvy či těchto VOP vyžadují písemnou formu.
17.8. Zákazník není oprávněn použít k započtení proti pohledávkám Hilti za Zákazníkem vzniklým na základě Rámcové dohody, Smlouvy nebo těchto VOP své pohledávky za Hilti. Zákazník není dále oprávněn postoupit svá práva a/nebo převést své povinnosti z Rámcové dohody, Smlouvy nebo těchto VOP, ani postoupit Rámcovou dohodu nebo Smlouvu na žádnou třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Hilti.
17.9. Hilti si vyhrazuje právo kdykoli písemně upravit tyto VOP a vydat jejich nové znění. Upravené VOP budou písemně oznámeny Zákazníkovi, který má uzavřenou Rámcovou dohodu, nejpozději 30 dnů před jejich účinností, a pokud je Zákazník písemně neodmítne nejpozději do nabytí jejich účinnosti, platí, že je přijal. Jestliže Zákazník nové VOP odmítne, považuje se takové odmítnutí za výpověď Rámcové dohody s 30denní výpovědní dobou od doručení odmítnutí společnosti Hilti, pokud není v Rámcové dohodě sjednáno jinak. Změnou VOP nebo výpovědí Rámcové dohody nebudou dotčeny jednotlivé již uzavřené Smlouvy, které se budou i nadále řídit dosavadními VOP.
17.10. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.2.2016.

__________________
Hilti ČR spol. s r.o.
Jan Radil, jednatel

Oznámení

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Sdílet