Smluvní podmínky pro software

Pokud jste si objednali software formou jednorázového nákupu, platí smluvní podmínky uvedené v části A (Kupní smlouva), pokud jste si zvolili formu předplatného, platí smluvní podmínky uvedené v části B (Smlouva o předplatném).

Část A - Kupní smlouva

platí pro 

 • PROFIS Detection
 • PSA 200
 • PROFIS Ferroscan MAP
 • PROFIS Connect
 • PROFIS Layout Field
 • PROFIS Layout Office
 • PROFIS AutoCAD Field Point
 • PROFIS Revit Field Point
 • PROFIS Point Creator
 • Hilti Construction Layout

(dále jen „software“)

Tato kupní smlouva (dále jen „smlouva“), účinná od data vaší objednávky („objednávka“) příslušného softwaru stanoveného v objednávce („datum účinnosti“) se uzavírá mezi Hilti ČR spol. s r. o., se sídlem V Parku 2325/16, 148 00 Praha, IČO: 416 93 132,společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd.: C, vložka č. 3901 („poskytovatelem softwaru“) a vámi („zákazníkem“). Jelikož poskytovatel softwaru poskytuje na základě této smlouvy trvalé právo na používání softwaru, smluvní strany se dohodly následovně:

1. Používání softwaru zákazníkem

1.1 Povinnosti poskytovatele softwaru. Poskytovatel softwaru zpřístupní zákazníkovi, resp. oprávněnému uživateli, software uvedený v článku 1.2 této smlouvy v souladu s ustanoveními smlouvy. Poskytovatel softwaru může z času na čas dobrovolně a výhradně na základě vlastního uvážení poskytovat aktualizace a/nebo vyšší verze softwaru. V tomto případě se budou smluvní podmínky této smlouvy vztahovat mutandis i na takové aktualizace a vyšší verze, pokud je oprávněný uživatel převezme.

1.2 Popis softwaru. Popis softwaru a jeho charakteristiky, včetně systémových požadavků podle bodu 1.3 této smlouvy, jsou zpřístupněny na webových stránkách poskytovatele softwaru www.hilti.cz a poskytovatel softwaru je může z času na čas měnit a doplňovat.

1.3 Systémové požadavky. Provoz nebo používání softwaru mohou být podmíněny splněním určitých systémových požadavků specifikovaných a z času na čas aktualizovaných na webových stránkách poskytovatele softwaru, přičemž za splnění systémových požadavků nese výhradní odpovědnost zákazník. Splnění systémových požadavků není podle této smlouvy součástí povinností poskytovatele softwaru.

1.4 Povinnosti zákazníka. Zákazník odpovídá za, to že on sám, nebo jeho oprávněný uživatel budou software používat v souladu s podmínkami této smlouvy. „Oprávněný uživatel“ znamená zákazníka nebo jeho zaměstnance, popřípadě jinou osobu na straně zákazníka, které zákazník nahlásí poskytovateli softwaru jako osobu pověřenou, resp. oprávněnou používat software v rozsahu podle článku 3.4 této smlouvy. Zákazník vynaloží přiměřené úsilí a zajistí i na straně oprávněného uživatele, aby zabránil neoprávněnému přístupu nebo používání softwaru neoprávněnými uživateli (tzn. jinými zaměstnanci, třetími stranami atd.) prostřednictvím jeho systémů, aby byl oprávněný uživatel řádně seznámen s povinnostmi podle této smlouvy nebo týkajícími se používání softwaru a tyto dodržoval, každý nepovolený přístup nebo použití neprodleně nahlásí poskytovateli softwaru. Zákazník odpovídá v plném rozsahu za jednání oprávněného uživatele tak, jako by jednal sám, a je povinen řádně zabezpečit po věcné a formální stránce plnění povinností oprávněného uživatele, jakož i své případné nároky vůči oprávněnému uživateli týkající se používání softwaru nebo vyplývající z této smlouvy.

1.5 Zakázané činnosti. Oprávněný uživatel bude používat software výhradně pro interní obchodní účely zákazníka a kromě případů, kdy je takové jednání dovoleno ze zákona, nebude: (i) poskytovat licence, dekompilovat, prodávat, opětovně prodávat, pronajímat, převádět, postupovat, distribuovat, sdílet v časově vymezených úsecích (tzv. timeshare), nabízet ani jinak zpřístupňovat software třetím stranám; (ii) používat software v rozporu s platnými právními předpisy země sídla poskytovatele softwaru, zákazníka nebo v rozporu s právními předpisy EU.

 

2. Poplatky, platby a daně

2.1 Poplatky. Zákazník zaplatí poskytovateli softwaru za poskytnutí softwaru jednorázový poplatek dohodnutý v objednávce.

2.2 Faktury. Pokud nebude v objednávce dohodnuto jinak, faktury jsou splatné do čtrnácti (14) dní od jejich vystavení..

2.3 Nezaplacené platby. Na všechny platby nezaplacené zákazníkem se vztahuje úrok z prodlení ve výši odpovídající základní úrokové sazbě Evropské centrální banky platné k prvnímu dni prodlení zvýšené o devět (9) procentních bodů per annum z dlužné částky, přičemž takto určená sazba úroků z prodlení platí po celou dobu prodlení zákazníka. Toto nemá vliv na právo poskytovatele softwaru uplatňovat si další škody podle platného právního řádu..

2.4 Daně. Daňové povinnosti týkající se poskytnutí softwaru nebo tomu odpovídajícího plnění podle této smlouvy budou přiznány a řádně splněny poskytovatelem softwaru nebo zákazníkem, podle toho, který z nich je nebo bude k tomu povinen podle platných právních předpisů. Pokud platné právní předpisy v oblasti daní umožňují nebo v budoucnu budou umožňovat přenos daňové povinnosti na zákazníka, budou daňové povinnosti týkající se poskytnutí softwaru nebo tomu odpovídajícího plnění podle této smlouvy přiznány a řádně splněny v celém rozsahu zákazníkem. Pokud je nebo bude poskytovatel softwaru povinen podle platných právních předpisů zaplatit daň, za jejíž úhradu odpovídá nebo bude odpovídat zákazník, případně mu bude moci takovou odpovědnost připsat, příslušná částka daně bude zákazníkovi vyfakturována a tento ji uhradí podle pravidel pro úhradu faktur podle bodu 2.2 této smlouvy. Výše uvedený postup se nepoužije jen tehdy, když zákazník předloží poskytovateli softwaru platné osvědčení nebo jiný obdobný doklad o osvobození od daně nebo nepřenesení daňové povinnosti vydaný příslušným daňovým úřadem.

 

3. Vlastnická práva

3.1 © Hilti Corporation 2015. Pokud se v této smlouvě výslovně nestanoví jinak, Hilti Corporation, se sídlem Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Lichtenštejnsko, si ponechává výhradní a neomezené vlastnictví a vyhrazuje si veškerá práva a nároky na všechna práva duševního vlastnictví (ve smyslu definice uvedené v článku 3.2) na software (včetně souvisejících aktualizací a vyšších verzí). Hilti Corporation opravňuje poskytovatele softwaru, aby zákazníkovi poskytl práva na software v souladu se smluvními podmínkami této smlouvy.

3.2 Práva duševního vlastnictví. Znamenají jakákoliv a všechna práva duševního vlastnictví vyplývající ze zvykového práva, zákonná vlastnická práva, práva průmyslového vlastnictví a jiná práva duševního vlastnictví, včetně autorských práv, obchodních značek, obchodních tajemství, patentů a jiných vydaných vlastnických práv, udělených nebo vymahatelných podle platných zákonů kdekoliv na světě, jakož i všechna morální práva spojená se softwarem.  

3.3 Vyhrazení práv. S výhradou omezených práv výslovně poskytnutých v této smlouvě, se neposkytují žádná jiná práva než ta, která byla výslovně poskytnuta v této smlouvě. Oprávněný uživatel si vyhrazuje veškerá práva a nároky na svá data a jiný software než software poskytnutý poskytovatelem softwaru.

3.4 Poskytnutí práv. Poskytovatel softwaru poskytuje trvalé, nevýlučné, jednorázové, nepřenosné právo na používání softwaru podle podmínek této smlouvy. Právo na použití zahrnuje právo zpřístupnit a používat software oprávněnému uživateli. Toto právo se nevztahuje na žádné další uživatele nebo třetí osoby, které ho mohou získat pouze na základě zvláštních smluv o používání softwaru s poskytovatelem softwaru.

3.5 Uživatelské příručky a dokumentace. Poskytovatel softwaru poskytne spolu se softwarem příslušné uživatelské příručky a dokumentaci, kde budou podrobně popsány funkce softwaru, aby oprávněný uživatel mohl software používat v souladu s touto smlouvou. Poskytovatel softwaru bude včas aktualizovat uživatelské příručky a dokumentaci, pokud si to vyžádá změna softwaru.

3.6 Omezení. Kromě případů vyplývajících ze zákona oprávněný uživatel nesmí (i) měnit, kopírovat ani vytvářet odvozená díla vycházející ze softwaru; (ii) přesně překopírovat ani použít v rámci jiného softwaru žádný obsah, který je součástí softwaru, s výjimkou vlastních intranetů oprávněného uživatele pro jeho vlastní interní obchodní účely; (iii) použít reverzní inženýrství nebo dekompilovat software nebo jakoukoliv jeho část; (iv) přistupovat do softwaru za účelem vytvoření jakéhokoliv komerčně nabízeného produktu nebo služby; (V) kopírovat jakékoliv vlastnosti, funkce, uživatelská rozhraní nebo grafiku softwaru ani jakékoli jeho části nebo (vi) používat software způsobem nad rámec užívání vymezený v této smlouvě..

 

4. Mlčenlivost

4.1 Mlčenlivost. Smluvní strana nesmí odhalit ani použít žádné důvěrné informace (ve smyslu článku 4.2) druhé smluvní strany pro účely mimo rozsah této smlouvy, s výjimkou případů, kdy od druhé strany předem získá písemný souhlas nebo pokud taková povinnost vyplývá ze zákona a umožňují ji ustanovení následujícího článku 4.4 této smlouvy.

4.2 Důvěrné informace. Znamená (a) software v jakékoli formě, (b) obchodní nebo technické informace stran, včetně, bez omezení, jakýchkoli informací souvisejících se softwarovými plány, návrhy, náklady, cenami a jmény, financemi, marketingovými plány, obchodními příležitostmi, personálem, výzkumem, vývojem nebo know-how.

4.3 Ochrana. Smluvní strany se zavazují, že budou chránit důvěrné informace druhé strany, stejně jako chrání vlastní důvěrné informace podobného druhu (ale za žádných okolností ne nižším než přiměřeným stupněm péče a ve smyslu přiměřených technologických standardů odvětví).

4.4 Povinné odhalení. Pokud je smluvní strana povinna ze zákona odhalit důvěrné informace druhé strany, neprodleně předem informuje druhou stranu o této povinnosti (v rozsahu, v jakém to umožňuje zákon) a v případě, že druhá strana chce zabránit nebo namítat vůči odhalení, poskytne jí přiměřenou asistenci, přičemž související náklady ponese druhá strana.

4.5 Opravné prostředky. Pokud smluvní strana odhalí nebo použije jakékoliv důvěrné informace (nebo hrozí jejich odhalením nebo použitím) v rozporu se zde stanovenou povinností ochrany důvěrnosti, druhá strana bude mít právo, kromě jiných dostupných mimosoudních prostředků, využít k zastavení takového jednání nebo nápravě prostředky právní ochrany v rámci soudního řízení.

4.6 Výjimky. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které: (i) jsou nebo se stanou obecně známými veřejnosti bez porušení jakéhokoli závazku vůči druhé straně; (ii) smluvní strana znala už před jejich odhalením druhou stranou, aniž se dopustila porušení jakéhokoliv závazku vůči druhé straně; (iii) smluvní strana nezávisle vytvořila bez porušení jakéhokoli závazku vůči druhé straně nebo (iv) smluvní strana získala od třetí strany bez porušení jakéhokoli závazku vůči druhé straně.

 

5. Přístup k softwaru a datovým zálohám

5.1 Přístup k softwaru. S výjimkou předinstalovaného softwaru na přístroji Hilti objednaném zákazníkem, jestliže se na objednávku vztahují zvláštní kupní a prodejní smluvní podmínky Hilti, poskytovatel softwaru zpřístupní software oprávněnému uživateli podle popisu softwaru k převzetí prostřednictvím webových stránek poskytovatele softwaru www.hilti.cz, přičemž poskytovatel softwaru nemá žádnou jinou povinnost nad rámec této stanovené povinnosti; především to znamená, že poskytovatel softwaru nebude software instalovat v prostorách oprávněného uživatele a oprávněnému uživateli neposkytne zdrojový kód softwaru. Všechny implementační služby zaměřené na technickou přípravu softwaru pro používání (tzn. nastavení softwaru tak, aby vyhovoval technickým systémovým požadavkům) a technickou parametrizaci softwaru zajišťuje výhradně zákazník. 

5.2 Obchodní zákazníci. Software je určen výhradně obchodním zákazníkům pro použití v jejich prostorách a pro účely výkonu jejich podnikatelské činnosti, ne pro soukromé koncové uživatele.

5.3 Zálohování dat. Software si instaluje oprávněný uživatel ve svých prostorách a je výhradně odpovědný i za vytvoření záloh všech dat potřebných v souvislosti s používáním softwaru.

5.4 Vzdání se odpovědnosti. V doložce o vzdání se odpovědnosti poskytovatel softwaru informuje oprávněného uživatele ještě před použitím softwaru o tom, jak se software používá a na co má oprávněný uživatel při používání přihlížet. Tímto oprávněný uživatel poskytuje svůj informovaný souhlas s tím, že kromě podmínek smlouvy bude co nejpřísněji dodržovat i podmínky uvedené v doložce o vzdání se odpovědnosti, včetně, bez omezení, (i) odkazů k používání produktů poskytovatele softwaru podle příslušných pokynů o používání, (ii) odkazů k používání softwaru v souladu s uživatelskou příručkou, která je součástí softwaru, (iii) důrazného doporučení nechat si všechny výsledky generované softwarem a jinými produkty poskytovatele software potvrdit odborným projektantem a/nebo stavebním inženýrem a/nebo jinou jim na roveň postavenou odborně způsobilou osobou, aby výsledky projektů vyhovovaly požadavkům konkrétní aplikace a byly v souladu s právními a/nebo technickými požadavky podle právního řádu České republiky a/nebo právního řádu, v jehož jurisdikci mají být využity.

 

6. Vyloučení záruky

Kromě případů skrytých vad poskytovatel softwaru tímto vylučuje všechna výslovná i konkludentní prohlášení a záruky týkající se bezchybné instalace, používání nebo fungování softwaru. Poskytovatel softwaru navíc zvlášť, bez omezení, nezaručuje prodejnost ani vhodnost softwaru pro konkrétní účel. Za výběr a používání softwaru nese výhradní odpovědnost oprávněný uživatel.

Poskytovatel softwaru nezaručuje, že software bude fungovat bez přerušení a chyb. Záruční lhůta trvá třicet (30) dnů od zpřístupnění softwaru k převzetí, nebo pokud je software předinstalován na přístroji Hilti, třicet (30) dnů od dodání příslušného nástroje Hilti.

 

7. Prostředky k nápravě v případě nedostatků

7.1 Náprava. Bezprostředně po převzetí softwaru nebo po doručení přístroje Hilti obsahujícího software oprávněný uživatel písemně informuje poskytovatele softwaru o všech údajných nedostatcích (ve smyslu definice pojmu v článku 7.2 této smlouvy) softwaru spolu s popisem údajného nedostatku. Teprve po takovém bezprostředním oznámení o nedostatku poskytovatel softwaru v přiměřené době provede nápravu softwaru v souladu s podmínkami této smlouvy; poskytovatel softwaru může podle vlastního uvážení rozhodnout, zda daný nedostatek opraví nebo poskytne náhradní dodávku, přičemž oprava nebo výměna softwaru je jediným a výhradním záručním nárokem zákazníka.

7.2 Nedostatek. Znamená závažné chyby, které brání fungování softwaru podle popisu uvedeného v článku 1.2 této smlouvy, přičemž v případě, že (i) oprávněný uživatel dokáže s přiměřeným úsilím použít alternativní řešení nebo (ii) chyba nemá za následek přerušení provozu nebo závažné narušení integrity dat oprávněného uživatele, nebudou se takové chyby považovat za nedostatek.

 

8. Uživatelská příručka

Uživatelská příručka softwaru je součástí softwaru.

 

9. Omezení odpovědnosti

9.1 Omezení odpovědnosti. Kromě případů vysloveně stanovených v článku 9.2 této smlouvy:

Oprávněný uživatel bere na vědomí, že ustanovení tohoto článku 9 představují úplnou finanční odpovědnost poskytovatele softwaru (zejména, avšak ne výlučně, včetně odpovědnosti za jakékoli jednání nebo opomenutí ze strany jeho zaměstnanců, agentů nebo subdodavatelů) vůči oprávněnému uživateli za jakékoli porušení této smlouvy v souvislosti s jakýmkoli použitím softwaru oprávněným uživatelem; a všemi prohlášeními, stanovisky nebo protiprávním jednáním, či opomenutím, včetně zanedbání nebo porušení zákonné povinnosti v souvislosti se softwarem nebo jakoukoli jinou záležitostí týkající se této smlouvy, které patří do kterékoliv z následujících kategorií:

 1. zvláštní poškození, i v případě že poskytovatel softwaru věděl o okolnostech, za nichž by k takovému zvláštnímu poškození mohlo dojít;
 2. ušlý zisk;
 3. ztráta předpokládaných úspor;
 4. ztráta podnikatelských příležitostí;
 5. ztráta goodwillu;
 6. ztráta nebo zničení dat.

9.2 Celková odpovědnost poskytovatele softwaru vyplývající nebo související s výkonem nebo plánovaným výkonem softwaru, která vznikla z důvodu zanedbání nebo porušení smlouvy nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, nesmí za žádných okolností překročit sto procent (100 %) ceny zaplacené nebo splatné zákazníkem podle této smlouvy nebo jakékoli vedlejší smlouvy nebo dohody, pokud budou přijaty.

9.3 Poskytovatel softwaru nenese vůči oprávněnému uživateli odpovědnost za hospodářské ztráty jakéhokoliv druhu (přímé ani nepřímé), a to včetně ztráty předpokládaného zisku, (přímé nebo nepřímé) ztráty skutečného zisku, ztráty obratu nebo příjmu, ztráty podnikání, ztráty výroby nebo příležitostí, ztráty dat, vyčerpání goodwillu a jiných. Poskytovatel softwaru neodpovídá za žádné jakkoliv vzniklé nepřímé, zvláštní ani následné ztráty nebo škody..

9.4 Výjimky. Bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení této smlouvy poskytovatel softwaru v žádném případě nevylučuje svoji odpovědnost v rozsahu, v jakém tato: vznikne v důsledku podvodu nebo podvodného zkreslení ze strany poskytovatele softwaru; nebo vznikne v souvislosti s úmrtím nebo úrazem v důsledku nedbalosti poskytovatele softwaru; nedá se ze zákona vyloučit nebo omezit.

9.5 Povinnost zákazníka odvrátit a snížit škody. V případě ztráty dat poskytovatel softwaru není schopen obnovit soubory zákazníka. Zákazník je proto povinen přijmout vhodná opatření k odvrácení nebo snížení škod, zejména je povinen pravidelně vytvářet záložní kopie dat uchovávaných v souvislosti se softwarem.

 

10. Audity

10.1 Právo na audit. Pro účely přezkoumání dodržování ustanovení smlouvy oprávněným uživatelem má poskytovatel softwaru nebo jím pověřená třetí strana právo v pracovní době oprávněného uživatele a bez dodržení oznamovací lhůty uskutečnit v přiměřeném rozsahu audit prostorů oprávněného uživatele a používání softwaru..

10.2 Náklady na audit. Přiměřené náklady poskytovatele softwaru na audit hradí zákazník pouze v případě, že je během auditu zjištěno porušení této smlouvy. 

 

11. Všeobecná ustanovení

11.1 Vztahy stran. Smluvní strany jsou nezávislými dodavateli. Smlouva mezi smluvními stranami nezakládá ani není jejím účelem založit partnerství, franšízu, společný podnik, sdružení, zastoupení, pracovněprávní vztah.

11.2 Oznámení. Pokud se v podmínkách smlouvy výslovně nevyžaduje jiná forma, všechna oznámení předkládaná v souvislosti se smlouvou musí mít přinejmenším textovou formu. Poskytovatel softwaru a oprávněný uživatel doručí taková oznámení e-mailem na adresy kontaktních osob, které zákazník a poskytovatel softwaru sdělí při registraci účtu zákazníka u poskytovatele softwaru nebo na takové jiné adresy, které si strany vzájemně sdělí. Předchozí věta platí také v případě, že si strany zasílají oznámení v písemné formě.

11.3 Vzdání se práv. Žádné selhání ani prodlení strany při uplatňování jakéhokoli práva vyplývajícího z této smlouvy neznamená vzdání se práv.

11.4 Subdodavatelé. Poskytovatel softwaru může poskytnutím softwaru pověřit subdodavatele.

11.5 Postoupení. Žádná ze stran nesmí postoupit svá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy ani ze zákona ani jinak bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany (která jeho udělení nebude bezdůvodně odpírat).

11.6 Rozhodující právo. Tato smlouva a jakékoliv spory nebo nároky vznesené v souvislosti s ní, jejím předmětem nebo formou (včetně nesmluvních sporů nebo nároků) se budou řídit a vykládat podle právního řádu České republiky.

11.7 Soudní pravomoc. Smluvní strany se neodvolatelně dohodly, že jurisdikci při řešení sporů nebo nároků vyplývajících z této smlouvy, souvisejících s předmětem smlouvy nebo jejím sestavením (včetně nesmluvních sporů a nároků), budou mít soudy České republiky, s určením jejich příslušnosti podle Občanského soudního řádu platného v České republice.

11.8 Další ustanovení. Tato smlouva spolu s příslušnou objednávkou, doložkou o vzdání se práv, odkazy na informace o používání a jinými uváděnými příručkami představuje celou dohodu smluvních stran o předmětu smlouvy. Neexistují žádné jiné dohody, prohlášení, záruky, přísliby, ujednání, závazky ani povinnosti kromě těch, které jsou výslovně zakotveny v této smlouvě. Tato smlouva nahrazuje všechny předchozí písemné i ústní dohody, návrhy nebo prohlášení o předmětu smlouvy. Jakákoliv úprava, doplnění nebo vzdání se kteréhokoli ustanovení smlouvy nabydou účinnosti jen tehdy, pokud budou vyhotoveny písemně a podepsány stranou, vůči níž se bude úprava, doplnění nebo vzdání se práva uplatňovat. V případě jakýchkoliv rozporů mezi zněním objednávky a ustanoveními této smlouvy mají vždy přednost ustanovení smlouvy. Stejná zásada platí i v případě sporů mezi ustanoveními doložky o zřeknutí se práv a ustanoveními této smlouvy. Pokud budou do objednávky začleněny odkazy na jiné dokumenty, než byly stanoveny v této smlouvě, tyto nebudou tvořit součást smlouvy ani do ní nebudou začleněny formou odkazu a takové podmínky budou považovány za neplatné.

11.9 Prohlášení. Zákazník prohlašuje, že používání softwaru není v rozporu se žádným zákonem nebo předpisem na jeho straně. Zákazník bere na vědomí, že má nezávislou povinnost dodržovat všechny právní předpisy, které se na něho vztahují.

Část B - Smlouva o předplatném

platná pro

 • PROFIS Detection
 • PSA 200
 • PROFIS Ferroscan MAP
 • PROFIS Connect
 • PROFIS Layout Field
 • PROFIS Layout Office
 • PROFIS AutoCAD Field Point
 • PROFIS Revit Field Point
 • PROFIS Point Creator
 • Hilti Construction Layout       

(dále jen „software“)

Tato smlouva o předplatném (dále jen „smlouva“), účinná od data vaší objednávky předplatného („objednávka“) softwaru uvedeného v objednávce („datum účinnosti“), se uzavírá mezi Hilti ČR spol. s r. o., se sídlem V Parku 2325/16, 148 00 Praha, IČO: 416 93 132, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd.: C, vložka č. 3901 („poskytovatelem softwaru“) a vámi („zákazníkem“). Protože poskytovatel softwaru uděluje zákazníkovi právo na používání softwaru, jeho aktualizací, vyšších verzí a dalších souvisejících služeb (dále jen „software“) prostřednictvím předplacené služby, zákazník projevil přání předplatit si takovou službu a tento obchodní vztah a s ním spojené odpovědnosti jsou stanoveny v této smlouvě, smluvní strany se dohodly následovně:

1. Používání softwaru zákazníkem

1.1 Povinnosti poskytovatele softwaru. Poskytovatel softwaru zpřístupní zákazníkovi, resp. oprávněnému uživateli software uvedený v článku 1.2 této smlouvy v souladu s ustanoveními smlouvy.

Poskytovatel softwaru může průběžně aktualizovat a zlepšovat software; všechny takové aktualizace, pokud je oprávněný uživatel převezme, tvoří součást smlouvy, přičemž "aktualizace" znamená software, který napravuje nedostatky v softwaru a/nebo může zahrnovat menší vylepšení předchozího softwaru. Kromě aktualizací může poskytovatel softwaru nabízet i vyšší verze softwaru, na které se také vztahuje tato smlouva, pokud je oprávněný uživatel převezme, přičemž "vyšší verze" znamená nové možnosti, schopnosti nebo funkcionality softwaru. Zda se vylepšení bude považovat za aktualizaci nebo vyšší verzi, záleží výhradně na rozhodnutí poskytovatele softwaru.

1.2 Popis softwaru. Popis softwaru a jeho charakteristiky, včetně systémových požadavků podle bodu 1.3 této smlouvy, jsou zákazníkovi zpřístupněny na webových stránkách poskytovatele softwaru www.hilti.scz a poskytovatel softwaru je může z času na čas měnit a doplňovat. Poskytovatel softwaru ručí za to, že během celého trvání této smlouvy bude software obsahovat základní funkce relevantní pro oprávněného uživatele (kompatibilita směrem dolů).

1.3 Systémové požadavky. Provoz nebo používání softwaru mohou být podmíněny splněním určitých systémových požadavků specifikovaných a z času na čas aktualizovaných na webových stránkách poskytovatele softwaru, přičemž za splnění systémových požadavků nese výhradní odpovědnost zákazník. Splnění systémových požadavků není podle této smlouvy součástí povinností poskytovatele softwaru.

1.4 Povinnosti zákazníka. Zákazník odpovídá za, to že on sám nebo jeho oprávněný uživatel budou software používat v souladu s podmínkami této smlouvy. "Oprávněný uživatel" znamená zákazníka nebo jeho zaměstnance, popřípadě jinou osobu na straně zákazníka, které zákazník nahlásí poskytovateli softwaru jako osobu pověřenou, resp. oprávněnou používat software v rozsahu podle článku 3.4. Zákazník vynaloží přiměřené úsilí a zajistí i na straně oprávněného uživatele, aby zabránil neoprávněnému přístupu nebo používání softwaru neoprávněnými uživateli (tzn. jinými zaměstnanci, třetími stranami atd.) prostřednictvím jeho systémů, aby oprávněný uživatel byl řádně seznámen s povinnostmi podle této smlouvy nebo týkajícími se používání softwaru a tyto dodržoval, a každý nepovolený přístup nebo použití neprodleně nahlásí poskytovateli softwaru. Zákazník odpovídá v plném rozsahu za jednání oprávněného uživatele tak, jako by jednal sám, a je povinen řádně zabezpečit po věcné a formální stránce plnění povinností oprávněného uživatele, jakož i své případné nároky vůči oprávněnému uživateli, týkající se používání softwaru nebo vyplývající z této smlouvy.

1.5 Zakázané činnosti. Oprávněný uživatel bude používat software výhradně na své interní obchodní účely a nebude: (i) poskytovat licence, dekompilovat, prodávat, opětovně prodávat, pronajímat, převádět, postupovat, distribuovat, sdílet v časově vymezených úsecích (tzv. timeshare), nabízet ani jinak zpřístupňovat software třetím stranám; (ii) používat software v rozporu s platnými právními předpisy země sídla poskytovatele softwaru, zákazníka nebo v rozporu s právními předpisy EU.

 

2. Poplatky, platby a daně

2.1 Poplatky. Zákazník zaplatí poskytovateli softwaru za poskytnutí softwaru poplatky dohodnuté v objednávce, kterou zákazník zaslal poskytovateli softwaru. „Poplatky“ znamenají všechny poplatky, které má zákazník zaplatit poskytovateli softwaru za poskytnutí softwaru.

V průběhu trvání smlouvy může poskytovatel softwaru změnit poplatky jen v souladu s ustanoveními článku 12 níže. Zákazník zaplatí všechny poplatky dohodnuté v objednávce v souladu s tímto článkem 2. Pokud se v objednávce nestanovuje jinak, všechny poplatky jsou splatné v  českých korunách.

2.2 Měsíční/roční předplatné. Poskytovatel bude zákazníkovi vystavovat faktury v souladu s objednávkou na měsíčním nebo ročním základu.

 • Měsíční předplatné. Poskytovatel softwaru si vyfakturuje předplatné předem k prvnímu dni každého kalendářního měsíce za poskytnutí softwaru na celý tento kalendářní měsíc.
 • Roční předplatné. Poskytovatel softwaru si vyfakturuje roční předplatné k datu účinnosti a následně opakovaně každý další rok.

2.3 Fakturace. Pokud se strany nedohodnou jinak, všechny faktury jsou splatné do čtrnácti (14) dní od jejich vystavení. Poskytovatel softwaru předloží zákazníkovi na požádání všechny informace, dokumenty a záznamy, které zákazník odůvodněně potřebuje k ověření správnosti faktur.

2.4 Nezaplacené platby. Na všechny platby nezaplacené zákazníkem se vztahuje úrok z prodlení ve výši odpovídající základní úrokové sazbě Evropské centrální banky platné k prvnímu dni prodlení zvýšené o devět (9) procentních bodů per annum z dlužné částky, přičemž takto určená sazba úroků z prodlení platí po celou dobu prodlení zákazníka. Toto nemá vliv na právo poskytovatele softwaru uplatňovat si další škody podle platného právního řádu.

2.5 Daně. Daňové povinnosti týkající se poskytnutí softwaru nebo tomu odpovídajícího plnění podle této smlouvy budou přiznány a řádně splněny poskytovatelem softwaru nebo zákazníkem, podle toho, který z nich je nebo bude k tomu povinen podle platných právních předpisů. Pokud platné právní předpisy v oblasti daní umožňují nebo v budoucnu budou umožňovat přenos daňové povinnosti na zákazníka, budou daňové povinnosti týkající se poskytnutí softwaru nebo tomu odpovídajícího plnění podle této smlouvy přiznány a řádně splněny v celém rozsahu zákazníkem. Pokud je nebo bude poskytovatel softwaru povinen podle platných právních předpisů zaplatit daň, za jejíž úhradu odpovídá nebo bude odpovídat zákazník, případně mu bude moci takovou odpovědnost připsat, příslušná částka daně bude zákazníkovi vyfakturována a tento ji uhradí podle pravidel pro úhradu faktur podle bodu 2.2 této smlouvy. Výše uvedený postup se nepoužije jen tehdy, když zákazník předloží poskytovateli softwaru platné osvědčení nebo jiný obdobný doklad o osvobození od daně nebo nepřenesení daňové povinnosti vydaný příslušným daňovým úřadem.

 

3. Vlastnická práva

3.1 © Hilti Corporation 2015. Pokud se v této smlouvě výslovně nestanoví jinak, poskytovatel softwaru tímto informuje zákazníka, že Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Lichtenštejnsko („Hilti Corporation“), si ponechává výhradní a neomezené vlastnictví a vyhrazuje si všechna práva a nároky na všechna práva duševního vlastnictví (ve smyslu definice uvedené v článku 3.2 této smlouvy) na software (včetně aktualizací a vyšších verzí). Hilti Corporation opravňuje poskytovatele softwaru k poskytnutí práva na software oprávněnému uživateli (včetně aktualizací a vyšších verzí) v souladu se smluvními podmínkami této smlouvy.

3.2 Práva duševního vlastnictví. Znamenají jakákoliv a všechna práva duševního vlastnictví vyplývající z příslušných právních předpisů, zejména, avšak ne výlučně ze zákonného vlastnického práva, práva průmyslového vlastnictví a jiného práva duševního vlastnictví, včetně autorských práv, obchodních značek obchodních tajemství, patentů a jiných vydaných vlastnických práv, udělených nebo vymahatelných podle platných právních předpisů kdekoliv na světě.

3.3 Vyhrazení práv. S výhradou omezených práv výslovně poskytnutých v této smlouvě se neposkytují žádná jiná práva než ta, která byla výslovně poskytnuta v této smlouvě. Oprávněný uživatel si vyhrazuje veškerá práva a nároky na svá data a jiný software, než je software poskytnutý poskytovatelem softwaru, a na jiné duševní vlastnictví, ke kterému může mít poskytovatel softwaru z času na čas přístup v průběhu poskytování softwaru.

3.4 Poskytnutí práv. Poskytovatel softwaru poskytuje nevýlučné, jednorázové (pro jednoho oprávněného uživatele), nepřenosné právo na převzetí a používání softwaru podle podmínek této smlouvy a během jejího trvání. Během trvání smlouvy zahrnuje právo používání právo zpřístupnit a používat software oprávněným uživatelem, jehož zákazník nahlásí poskytovateli softwaru. Smlouva se nevztahuje na žádné další uživatele nebo třetí osoby.

3.5 Uživatelské příručky a dokumentace. Poskytovatel softwaru spolu se softwarem poskytne uživatelské příručky a dokumentaci, kde budou popsány funkce softwaru, aby oprávněný uživatel mohl software používat v souladu s touto smlouvou. Poskytovatel softwaru bude v pravý čas aktualizovat uživatelské příručky a dokumentaci, pokud si to vyžádá změna softwaru.

3.6 Omezení. Oprávněný uživatel nesmí (i) měnit, kopírovat nebo vytvářet odvozená díla vycházející ze softwaru; (ii) přesně překopírovat ani použít v rámci jiného softwaru žádný obsah, který je součástí softwaru, s výjimkou vlastních intranetů oprávněného uživatele k jeho vlastním interním obchodním účelům; (iii) uplatnit reverzní inženýrství nebo dekompilovat software nebo jakoukoliv jeho část; (iv) přistupovat do softwaru za účelem vytvoření jakéhokoliv komerčně nabízeného produktu nebo služby; (v) kopírovat jakékoliv vlastnosti, funkce, uživatelská rozhraní nebo grafiku softwaru ani jakékoliv jeho části nebo (vi) používat software způsobem nad rámec používání povoleného v této smlouvě.

 

4. Mlčenlivost

4.1. Důvěrnost. Smluvní strana nesmí odhalit ani použít žádné důvěrné informace (ve smyslu definice v článku 4.2) druhé smluvní strany na účely mimo rozsahu této smlouvy, s výjimkou případu, kdy od druhé smluvní strany předem získá písemný souhlas, nebo v případech, kdy taková povinnost vyplývá ze zákona a umožňují ji ustanovení následujícího článku 4.4.

4.2. Důvěrné informace. Znamená (a) software v jakékoliv formě, (b) obchodní nebo technické informace smluvních stran, včetně, bez omezení, jakýchkoliv informací souvisejících se softwarovými plány, návrhy, náklady, cenami a názvy, financemi, marketingovými plány, obchodními příležitostmi, personálem, výzkumem, vývojem nebo know-how.

4.3 Ochrana. Smluvní strany se zavazují, že budou chránit důvěrné informace druhé smluvní strany, stejně jako chrání vlastní důvěrné informace podobného druhu (ale za žádných okolností ne nižším než přiměřeným stupněm péče a ve smyslu přiměřených technologických standardů odvětví).

4.4 Povinné odhalení. Pokud je smluvní strana povinna ze zákona odhalit důvěrné informace druhé smluvní strany, neprodleně předem informuje druhou stranu o této povinnosti (v rozsahu, v jakém to umožňuje zákon) a v případě, že druhá strana chce zabránit nebo namítat vůči odhalení, poskytne jí přiměřenou asistenci, přičemž související náklady ponese druhá strana.

4.5 Opravné prostředky. Pokud protistrana odhalí nebo použije jakékoliv důvěrné informace (nebo hrozí jejich odhalením nebo použitím) v rozporu se zde stanovenou povinností ochrany důvěrnosti, druhá strana bude mít právo, kromě jiných dostupných mimosoudních prostředků, využít k zastavení takového jednání nebo nápravě prostředky právní ochrany v rámci soudního řízení.

4.6 Výjimky. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které: (i) jsou nebo se stanou všeobecně známými veřejnosti bez porušení jakéhokoliv závazku vůči druhé smluvní straně; (ii) smluvní strana poznala už před jejich odhalením druhou smluvní stranou bez toho, aby se dopustila porušení jakéhokoliv závazku vůči druhé smluvní straně; (iii) smluvní strana nezávisle vytvořila bez porušení jakéhokoliv závazku vůči druhé smluvní straně nebo (iv) smluvní strana získala od třetí strany bez porušení jakéhokoliv závazku vůči druhé smluvní straně.

 

5. Přístup k softwaru a datovým zálohám

5.1 Přístup k softwaru. Poskytovatel softwaru zpřístupní software ke stažení přes své webové stránky www.hilti.cz. Poskytovatel softwaru nemá žádnou jinou povinnost dodání nad rámec této stanovené povinnosti; především nebude poskytovatel softwaru software instalovat v prostorách oprávněného uživatele a oprávněnému uživateli neposkytne zdrojový kód softwaru. Všechny implementační služby zaměřené na technickou přípravu softwaru k používání (tzn. nastavení softwaru tak, aby vyhovoval technickým systémovým požadavkům) a technickou parametrizaci softwaru zajišťuje výhradně zákazník.

Poskytovatel softwaru může z času na čas poskytnout nové aktualizace softwaru. Oprávněný uživatel sám je povinen pravidelně kontrolovat, zda je k dispozici ke stažení nová aktualizace. Po vydání aktualizace všechny předchozí verze softwaru automaticky a okamžitě ztrácejí platnost a zákazník ochrání a odškodní poskytovatele softwaru v souvislosti s jakýmikoliv nároky vyplývajícími z pokračování v používání takového předchozího softwaru.

5.2 Obchodní zákazníci. Software je určen výhradně obchodním zákazníkům k použití v jejich prostorech a pro účely výkonu jejich podnikatelské činnosti, ne pro soukromé koncové uživatele.

5.3 Zálohování údajů. Software si nainstaluje oprávněný uživatel, který ho uchovává ve svých prostorech, proto je výhradně odpovědný i za vytvoření záloh všech dat potřebných v souvislosti s používáním softwaru.

5.4 Vzdání se práv. V doložce o vyloučení odpovědnosti poskytovatel softwaru informuje oprávněného uživatele ještě před použitím softwaru o tom, jak se software používá a na co má oprávněný uživatel při používání přihlížet. Tímto oprávněný uživatel poskytuje svůj informovaný souhlas s tím, že kromě podmínek smlouvy bude co nejpřísněji dodržovat podmínky uvedené v doložce o vzdání se odpovědnosti, včetně, bez omezení, (i) odkazů na používání produktů poskytovatele softwaru podle příslušných informací o používání, (ii) odkazů na používání softwaru v souladu s uživatelskou příručkou, která je součástí softwaru, (iii) důrazného doporučení nechat si všechny výsledky generované softwarem a jinými produkty poskytovatele softwaru potvrdit odborným projektantem a/nebo stavebním inženýrem a/nebo jinou tomu na roveň postavenou odborně způsobilou osobou, aby výsledky projektů vyhovovaly požadavkům konkrétní aplikace a byly v souladu s právními a/nebo technickými požadavky podle právního řádu České republiky a/nebo právního řádu, v jehož jurisdikci mají být využity.

 

6. Vyloučení záruky

Kromě případů stanovených v článku 5.1 poskytovatel softwaru tímto vylučuje všechna výslovná i konkludentní prohlášení a záruky týkající se softwaru, včetně, bez omezení, všech konkludentních záruk týkajících se jeho prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel. Poskytovatel softwaru nezaručuje, že software bude fungovat bez přerušení a chyb. Za výběr a používání softwaru nese výhradní odpovědnost oprávněný uživatel.

 

7. Prostředky nápravy v případě nedostatků

7.1 Náprava. Oprávněný uživatel bezodkladně písemně informuje poskytovatele softwaru o všech údajných nedostatcích (ve smyslu definice pojmu v článku 7.2) softwaru spolu s popisem údajného nedostatku.

Poskytovatel softwaru v přiměřené době provede nápravu všech nedostatků; poskytovatel softwaru může podle vlastního uvážení rozhodnout, zda daný nedostatek opraví nebo poskytne náhradní dodávku. Pokud poskytovatel softwaru není schopen provést nápravu nedostatku v přiměřené době, může (i) snížit poplatky za software nebo (ii) ukončit tuto smlouvu a vrátit již uhrazené poplatky za vadný software.

7.2 Nedostatek. Znamená závažné chyby, které brání softwaru ve fungování, jak je popsáno v článku 1.2 této smlouvy, přičemž pokud (i) oprávněný uživatel dokáže s přiměřeným úsilím použít alternativní řešení nebo (ii) chyba nemá za následek přerušení provozu nebo závažné narušení integrity dat oprávněného uživatele, takové chyby nebudou považovány za nedostatek.

 

8. Uživatelská příručka

Uživatelská příručka softwaru je součástí softwaru.

 

9. Omezení odpovědnosti

9.1 Ustanovení tohoto článku 9 představují úplnou finanční odpovědnost poskytovatele služby (včetně odpovědnosti za jakékoli jednání nebo opomenutí ze strany jeho zaměstnanců, agentů nebo subdodavatelů) vůči oprávněnému uživateli za jakékoli porušení této smlouvy, v souvislosti s jakýmkoli použitím softwaru oprávněným uživatelem a všemi prohlášeními, stanovisky nebo protiprávním jednáním či opomenutím, včetně zanedbání nebo porušení zákonné povinnosti v souvislosti se softwarem nebo jakoukoli jinou záležitostí týkající se této smlouvy.

9.2 Celková úhrnná odpovědnost poskytovatele služby vyplývající nebo související s výkonem nebo s plánovaným výkonem softwaru, která vznikla z důvodu zanedbání nebo porušení smlouvy nebo z jakéhokoli jiného důvodu, nesmí za žádných okolností překročit sto procent (100 %) ceny zaplacené zákazníkem nebo splatné podle této smlouvy.

9.3 Poskytovatel služby nenese vůči oprávněnému uživateli odpovědnost za hospodářské ztráty jakéhokoliv druhu (přímé ani nepřímé), a to včetně ztráty předpokládaného zisku, ztráty skutečného zisku (přímé nebo nepřímé), ztráty obratu nebo příjmu, ztráty podnikání, ztráty výroby nebo příležitostí, ztráty dat, vyčerpání goodwillu a jiných. Poskytovatel služby neodpovídá za žádné jakkoliv vzniklé nepřímé, zvláštní ani následné ztráty nebo škody.

9.4 Výjimky. Bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení v této smlouvě poskytovatel služby žádným způsobem nevylučuje svou odpovědnost v rozsahu, v jakém tato vznikne v důsledku podvodu nebo podvodného zkreslení ze strany poskytovatele služby; nebo v souvislosti s úmrtím nebo úrazem způsobeným nedbalostí poskytovatele služby; v jakém se nedá ze zákona vyloučit nebo omezit.

9.5 Povinnost zákazníka odvrátit a snížit škody. V případě ztráty dat poskytovatel softwaru není schopen obnovit soubory zákazníka. Zákazník je proto povinen přijmout vhodná opatření k odvrácení nebo snížení škod, zejména je povinen pravidelně vytvářet záložní kopie dat uchovávaných v souvislosti se softwarem.

 

10. Audity

10.1 Právo na audit. Pro účely přezkoumání dodržování ustanovení smlouvy oprávněným uživatelem má poskytovatel softwaru nebo jím pověřená třetí strana právo v pracovní době oprávněného uživatele a bez dodržení oznamovací lhůty uskutečnit audit prostorů oprávněného uživatele a uživatele softwaru.

10.2  Náklady na audit. Přiměřené náklady poskytovatele softwaru na audit bude snášet zákazník výhradně tehdy, když v průběhu auditu bude odhaleno porušení této smlouvy.

 

11. Trvání a skončení smlouvy

11.1 Trvání. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, přičemž „doba“ znamená období začínající od data účinnosti do skončení smlouvy.

11.2 Skončení. Každá smluvní strana může celou smlouvu vypovědět písemně ve lhůtě 60 dní před uplynutím kalendářního měsíce.

11.3 Skončení z konkrétního důvodu. Kromě toho může každá smluvní strana tuto smlouvu vypovědět z konkrétního důvodu s okamžitou platností v případě, že druhá smluvní strana poruší významnou podmínku této smlouvy a do 30 dní od oznámení porušení nevykoná nápravu.

11.4 Následky skončení smlouvy. Po vypovězení smlouvy poskytovatel softwaru vrátí zákazníkovi všechny předplacené poplatky za období, během něhož měl být software poskytován po datu ukončení platnosti smlouvy. Od data ukončení platnosti smlouvy oprávněný uživatel přestane s okamžitou platností přistupovat nebo jakýmkoliv jiným způsobem používat software. Ukončení smlouvy nezbavuje zákazníka jeho povinnosti uhradit jakékoli poplatky, které se staly splatnými ještě před uplynutím doby platnosti smlouvy.

11.5 Přetrvávající ustanovení. Jakékoliv ukončení této smlouvy se nedotkne žádných získaných práv, opravných prostředků, závazků a povinností smluvních stran, ani práv nebo opravných prostředků vyplývajících nebo souvisejících s ukončením, jak se stanoví ve smlouvě, a nebude mít vliv ani na účinnost ustanovení smlouvy, která explicitně nebo s ohledem na jejich povahu zůstávají v platnosti i po skončení smlouvy.

 

12. Změny smlouvy a/nebo poplatků

12.1 Změny smlouvy. Poskytovatel softwaru si vyhrazuje právo měnit smlouvu a/nebo poplatky („změna“).

Poskytovatel softwaru oznámí změnu zákazníkovi nejméně šest (6) měsíců před jejím uskutečněním („oznámení o změně“). Zákazník má právo namítat vůči změně do dvou (2) týdnů před plánovaným datem účinnosti změny („datum účinnosti změny“). Jestliže zákazník ve stanovené lhůtě nepředloží námitky, bude se to považovat za přijetí změny a změna nabude účinnosti k datu účinnosti změny. Jestliže zákazník ve stanovené lhůtě předloží námitky, poskytovatel softwaru může buď pokračovat ve smlouvě se zákazníkem podle podmínek smlouvy beze změny, nebo bez ohledu na článek 11.2 ukončit smlouvu k datu účinnosti změny. Poskytovatel softwaru zákazníka konkrétně informuje o svém právu ukončit smlouvu, o lhůtě k předkládání námitek, o datu účinnosti změny a následcích nepředložení námitek vůči oznámení o změně.

12.2 Změny poplatků. Poplatky dohodnuté v příslušné objednávce jsou pevné na období dvanácti (12) měsíců od data účinnosti smlouvy a poskytovatel softwaru je během tohoto 12měsíčního období nesmí zvýšit. Po uplynutí úvodního 12měsíčního období může poskytovatel softwaru jednostranně zvýšit poplatky nejvýše o pět procent (5 %) ročně, aniž by musel dodržet postup pro změnu stanovený v článku 12.1 této smlouvy, a bez toho, aby měl zákazník právo vůči změně namítat.

 

13. Všeobecná ustanovení

13.1 Vztahy stran. Smluvní strany jsou nezávislými dodavateli. Smlouva mezi smluvními stranami nezakládá ani není jejím účelem založit partnerství, franšízu, společný podnik, sdružení, pracovněprávní vztah.

13.2 Oznámení. Jestliže se v podmínkách smlouvy výslovně nevyžaduje jiná forma, všechna oznámení předkládaná v souvislosti se smlouvou musí mít přinejmenším textovou formu. Poskytovatel softwaru a oprávněný uživatel doručí taková oznámení e-mailem na adresy kontaktních osob, které zákazník a poskytovatel softwaru oznámí při registraci účtu zákazníka u poskytovatele softwaru nebo na takové jiné adresy, které si smluvní strany vzájemně oznámí. Předchozí věta platí též v případě, že si smluvní strany zasílají oznámení v písemné formě.

13.3 Vzdání se práv. Žádné selhání ani prodlení smluvní strany při uplatňování jakéhokoliv práva vyplývajícího z této smlouvy neznamená vzdání se práv.

13.4 Subdodavatelé. Poskytovatel softwaru může poskytnutím softwaru pověřit subdodavatele.

13.5 Postoupení. Žádná ze smluvních stran nesmí postoupit svá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, ani ze zákona ani jinak, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany (která jeho udělení nebude bezdůvodně odepírat).

13.6 Rozhodné právo. Tato smlouva se bude řídit a její výklad bude podléhat ustanovením právního řádu České  republiky.

13.7 Místo řešení sporů. Místem řešení sporů v souvislosti s touto smlouvou je Česká republika s určením příslušnosti soudu podle platných právních předpisů. Smluvní strany souhlasí s jurisdikcí takových soudů a vzdávají se všech nároků na její zpochybnění.

13.8 Další ustanovení. Tato smlouva spolu s příslušnou objednávkou, doložkou o vzdání se práv a odkazy na informace o používání a jinými uváděnými příručkami představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami o předmětu smlouvy. Neexistují žádné jiné dohody, prohlášení, záruky, přísliby, ujednání, závazky ani povinnosti kromě těch, které jsou výslovně zakotveny v této smlouvě. Tato smlouva nahrazuje všechny předchozí písemné i ústní dohody, návrhy nebo prohlášení o předmětu smlouvy. Každá úprava, doplnění nebo zřeknutí se jakéhokoliv ustanovení smlouvy vstupuje v platnost pouze tehdy, je-li vyhotovena písemně a podepsána smluvní stranou, vůči níž se bude úprava, doplnění nebo vzdaní se práva uplatňovat, a jen tehdy, nebyly-li uzavřeny dřív než k datu účinnosti. V případě jakýchkoliv rozporů mezi zněním objednávky a ustanoveními této dohody mají vždy přednost ustanovení smlouvy. Tatáž zásada platí v případě sporů mezi ustanoveními doložky o vzdání se práv a ustanoveními této smlouvy. Budou-li do objednávky začleněny odkazy na jiné dokumenty, než byly ty, které jsou stanoveny v této smlouvě, tyto nebudou tvořit součást smlouvy ani do ní nebudou začleněny formou odkazu a takovéto podmínky se považují za neplatné.

13.9 Prohlášení. Zákazník prohlašuje, že používání softwaru není v rozporu s žádným zákonem nebo předpisem. Zákazník bere na vědomí, že má nezávislou povinnost dodržovat všechny právní předpisy, které se na něj vztahují.

PROFIS Engineering

Smluvní podmínky pro PROFIS Engineering

Smlouva o předplaceném přístupu

PDF ke stažení

Dohoda o používání

PDF ke stažení

Politika soukromí

PDF ke stažení

Sdílet