Jazyk

GX 90-WF

Originální návod k obsluze

Údaje k návodu k obsluze

K tomuto návodu k obsluze

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v tomto návodu k obsluze a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem k obsluze.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v návodu k obsluze

V tomto návodu k obsluze jsou použité následující symboly:
Image alternative Řiďte se návodem k obsluze
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrická zařízení a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu
Image alternative Hilti Lithium-iontový akumulátor
Image alternative Nabíječka Hilti

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu k obsluze.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Doplňující symboly

V této dokumentaci nebo na výrobku mohou být navíc použity následující symboly:
Image alternative Varování před všeobecným nebezpečím
Image alternative Používejte ochranu zraku.
Image alternative Používejte chrániče sluchu.
Image alternative Používejte ochrannou přilbu.
Image alternative Používejte ochranné rukavice.
Image alternative Výrobek podporuje NFC technologii, která je kompatibilní se systémy iOS a Android.
Image alternative Lithium-iontový akumulátor
Image alternative Akumulátor nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí.
Image alternative Dbejte na to, aby akumulátor nespadl. Nepoužívejte akumulátor, který byl vystavený nárazu nebo je jinak poškozený.

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Vsazovací přístroj GX
  GX 90-WF
  Generace
  01
  Sériové číslo

Prohlášení o shodě

Image alternative
Výrobce prohlašuje na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek odpovídá platným zákonům a splňuje platné normy. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny

Požadavky na uživatele
 • Přístroj je určený pro profesionálního uživatele.
 • Přístroj smí obsluhovat, ošetřovat a provádět jeho údržbu pouze autorizovaný a zaškolený personál. Tento personál musí být speciálně informován o případných rizikách.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a při práci s přístrojem pro přímou montáž postupujte rozumně. Přístroj nepoužívejte, jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. V případě bolesti nebo nevolnosti práci přerušte. Moment nepozornosti při použití přístroje může vést k vážným úrazům.
 • Vyhněte se nevhodnému držení těla. Zajistěte si bezpečný postoj a rovnováhu po celou dobu práce.
 • Používejte protiskluzovou obuv.
 • Přístrojem nikdy nemiřte proti sobě nebo proti jiné osobě.
 • Nepřitlačujte přístroj proti ruce, jiné části těla nebo jiné osobě. V žádném případě nedávejte ruku nebo jinou část těla do blízkosti nástavce přístroje. Přitlačení nástavce přístroje proti části těla může při neúmyslné aktivaci a uvolnění upevňovacího prvku způsobit vážná zranění.
 • Volnou ruku nedávejte bezprostředně za upevňovaný materiál.
 • Volnou ruku nedávejte do blízkosti nástavce přístroje.
 • Při práci se musí ostatní osoby, zejména děti, zdržovat v bezpečné vzdálenosti od pracoviště.
 • Při manipulaci s přístrojem mějte paže pokrčené (nikoliv natažené).
 • Noste (uživatel a osoby v okolí) vhodné ochranné pomůcky, skládající se z vhodné ochrany očí, ochrany sluchu a ochranné přilby.
Pečlivé zacházení s přístrojem pro přímou montáž.
 • Nikdy nenechávejte nabitý přístroj bez dozoru.
 • Před přepravou vyjměte z přístroje zásobník plynu.
 • Před čištěním, servisem, údržbou, při přerušení práce a před skladováním přístroj vždy vyprázdněte (akumulátor, zásobník plynu a hřebíky).
 • Nepoužité zásobníky plynu a nepoužívané přístroje skladujte tak, aby byly chráněné před vlhkem a přílišným horkem.
 • Zkontrolujte, zda přístroj a příslušenství nejsou poškozené, aby byla zajištěná bezchybná funkce v souladu s určeným účelem. Zkontrolujte, zda pohyblivé díly fungují bezvadně a zda neváznou nebo zda díly nejsou poškozené. Veškeré díly musí být správně namontované a splňovat všechny podmínky pro zajištění bezvadného provozu přístroje. Poškozená ochranná zařízení a díly, které nejsou součástí servisního balíčku, který lze obdržet jako příslušenství (viz kapitola „Údržba přístroje“), musí být odborně opraveny nebo vyměněny servisní službou Hilti, pokud není v návodu k obsluze uvedeno jinak.
 • Když provádíte vsazování, přístroj vždy pevně držte. Tím se omezí pravděpodobnost odchýlení upevňovacího prvku od podkladového materiálu.
 • Nikdy nevsazujte jeden upevňovací prvek do druhého. Nikdy nevsazujte jeden upevňovací prvek na druhý. Může dojít k prasknutí a vzpříčení upevňovacího prvku.
 • Vždy dodržujte pokyny pro používání. Najdete je v příručce Hilit pro přímé upevňování.
 • Nástavec přístroje nevytahujte zpět rukou ani předmětem. Přístroj tím může být za určitých okolností uveden do pohotovostního stavu. Tato aktivace umožňuje vsazení i do částí těla.
Pracoviště
 • Zajistěte dobré osvětlení pracoviště.
 • Přístroj používejte jen na dobře větraných pracovištích.
 • Vsazujte upevňovací prvky pouze do dřeva a vhodných dřevěných materiálů (viz použití v souladu s určeným účelem): Vsazování do jiných podkladových materiálů může mít za následek zlomení upevňovacích prvků, vydrolení nebo proražení.
 • Před vsazováním upevňovacích prvků se ujistěte, že se nikdo nezdržuje za vaším pracovním místem a pod ním.
 • Na pracovišti udržujte pořádek. Z pracoviště odstraňte všechny předměty, kterými byste se mohli poranit. Nepořádek na pracovišti může mít za následek úrazy.
 • Udržujte rukojeti suché, čisté a beze stop oleje a tuku.
 • Zohledněte vlivy okolí. Chraňte přístroj před deštěm, nepoužívejte ho ve vlhkém nebo mokrém prostředí. Nepoužívejte přístroj tam, kde existuje nebezpečí požáru nebo exploze.
 • Zakrytá elektrická vedení, plynové a vodovodní trubky představují vážné nebezpečí, když se při práci poškodí. Proto si předem zkontrolujte pracovní oblast, např. přístrojem pro vyhledávání kovů. Vnější kovové díly přístroje se při náhodném poškození elektrického vedení mohou ocitnout pod napětím.
 • Při práci, při níž nástroj může zasáhnout skryté elektrické rozvody, držte přístroj jen za izolované rukojeti. Kontakt s vedením pod proudem může uvést pod napětí i kovové díly přístroje, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.
Tepelná bezpečnostní opatření
 • Pokud je přístroj přehřátý, vyjměte zásobník plynu a nechte přístroj vychladnout. Nepřekračujte maximální frekvenci nastřelování.
 • Používejte bezpodmínečně ochranné pracovní rukavice, pokud musíte provést údržbové práce, aniž byste předtím nechali přístroj vychladnout.
Pečlivé zacházení se zásobníky plynu a jejich použití
 • Seznamte se s bezpečnostními pokyny pro použití a údržbu zásobníku plynu a poskytování první pomoci.

Pečlivé zacházení s akumulátorem a jeho používání

 • Dodržujte následující bezpečnostní pokyny pro bezpečnou manipulaci s lithium-iontovými akumulátory a jejich bezpečné použití. Nedodržování může způsobit podráždění pokožky, těžká poranění poleptáním, chemické popáleniny, požár a/nebo výbuch.
 • Akumulátory používejte jen v technicky bezvadném stavu.
 • S akumulátory zacházejte opatrně, aby nedošlo k poškození a úniku kapalin, které jsou silně zdraví škodlivé!
 • Akumulátory se nesmí v žádném případě přizpůsobovat nebo upravovat!
 • Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C (176 °F) ani pálit.
 • Nepoužívejte nebo nenabíjejte akumulátory, které utrpěly náraz nebo jsou jiným způsobem poškozené. Akumulátory pravidelně kontrolujte, zda nevykazují známky poškození.
 • Nikdy nepoužívejte recyklované nebo opravené akumulátory.
 • Akumulátory a akumulátorové elektrické nářadí nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí.
 • Akumulátory vždy chraňte před přímým slunečním zářením, vyššími teplotami, jiskřením a otevřeným plamenem. Může by dojít k výbuchu.
 • Nedotýkejte se pólů akumulátoru prsty, nástroji, šperky nebo jinými elektricky vodivými předměty. Může dojít k poškození akumulátoru, věcným škodám a poranění.
 • Akumulátory chraňte před deštěm, vlhkostí a kapalinami. V případě proniknutí vlhkosti může dojít ke zkratu, zásahu elektrickým proudem, popáleninám, požáru a výbuchu.
 • Používejte pouze nabíječky a elektrické nářadí určené pro tento typ akumulátoru. Řiďte se údaji v příslušných návodech k obsluze.
 • Akumulátor nepoužívejte a neskladujte v prostředí s nebezpečím výbuchu.
 • Pokud je akumulátor příliš horký na dotek, může být vadný. Akumulátor položte na nehořlavé místo, na které je vidět, v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Nechte akumulátor vychladnout. Když je akumulátor i za hodinu stále příliš horký na dotek, je vadný. Obraťte se na servis Hilti nebo si přečtěte dokument „Pokyny k bezpečnosti a používání lithium-iontových akumulátorů Hilti “.
  Dodržujte zvláštní směrnice, které platí pro přepravu, skladování a používání lithium-iontových akumulátorů.
  Přečtěte si pokyny k bezpečnosti a používání lithium-iontových akumulátorů Hilti , které získáte načtením QR kódu na konci tohoto návodu k obsluze.

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Tělo přístroje
 2. Rukojeť
 3. Nástavec
 4. Zásobník
 5. Typový štítek
 6. Přihrádka na zásobník plynu
 7. Akumulátor
 8. Ventilační štěrbiny
 9. Kryt
 10. Spoušť
 11. Nastavovací kolečko
 12. Posunovač hřebíků
 13. Hák na pásek
 14. LED
 15. Adaptér pro ochranu povrchu
 16. Posuvná objímka

Použití v souladu s určeným účelem

Přístroj slouží k upevňování dřeva na dřevo pomocí speciálně vyrobených upevňovacích prvků. Vhodné materiály jsou masivní dřevo, dřevěné lepené trámy, překližka, dřevotříska (např. lisované desky z velkoplošných třísek OSB), dřevovláknité materiály (např. vláknité desky MDF) a dále dýhované materiály (např. multiplex). Přístroj je určený pro profesionální uživatele pro použití u dřevěných staveb. Doporučení ohledně použití najdete v příručce Hilti pro přímé upevňování.

Přístroj, zásobník plynu a upevňovací prvky tvoří jednu technickou jednotku. To znamená, že bezproblémové upevňování tímto přístrojem je možné zaručit jen tehdy, jsou-li použity hřebíky Hilti a zásobníky plynu Hilti speciálně vyrobené pro tento přístroj. Jen při dodržení těchto podmínek platí doporučení firmy Hilti pro upevňování a použití. Přístroj se smí používat pouze při ručním vedení. Úpravy nebo změny na přístroji nejsou dovoleny.
Image alternative
 • Pro tento výrobek používejte pouze lithium-iontové akumulátory Hilti typové řady B 7.

 • Pro tyto akumulátory používejte pouze nabíječku C 7 schválenou firmou Hilti . Další informace najdete v Hilti Store nebo na: www.hilti.group .

Ochrana proti hlubokému vybití

Přístroj je vybavený úsporným režimem na ochranu lithium-iontového akumulátoru před hlubokým vybitím. Přístroj se po 120 minutách nepoužívání automaticky úplně vypne.
 • Pro obnovení připravenosti k provozu vyjměte akumulátor a pak jej znovu vložte (reset akumulátoru).

Obsah dodávky

Přístroj v kufru, akumulátor, nabíječka, hadr, návod k obsluze.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v Hilti Store nebo na: www.hilti.group

Systémové komponenty pro provoz přístroje

Pro provoz přístroje je zapotřebí: přístroj, nabitý akumulátor B 7 Li-Ion, zásobník plynu GC 31 nebo GC 32 a hřebíky GX-WF pro spojování dřeva.

Technické údaje

Vsazovací přístroj

Použití
Upevňování hřebíků na dřevěné hranoly
Hmotnost (včetně akumulátoru)
3,7 kg
(8,2 lb)
Rozměry
384 mm x 134 mm x 381 mm
(15,1 in x 5,3 in x 15,0 in)
Nastavení výkonu
není
Maximální kapacita zásobníku
75 ks
Úhel uložení v zásobníku
34°
(0,6 rad)
Maximální frekvence nastřelování v trvalém provozu
1 200 hod
Práce s přerušováním
až 3 upevnění za sekundu
Kalibr (zásobník plynu)
40 g
(1,4 oz)
Teplota použití / teplota prostředí se zásobníkem plynu GC 31
−5 ℃ … 45 ℃
(23 ℉ … 113 ℉)
Teplota použití / teplota prostředí se zásobníkem plynu GC 32
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)
Délka hřebíků
50 mm … 90 mm
(2,0 in … 3,5 in)
Průměr hřebíků
2,8 mm … 3,1 mm
(0,11 in … 0,12 in)

Lithium-iontové akumulátory

Provozní napětí akumulátoru
7,2 V
Okolní teplota při provozu
−17 ℃ … 60 ℃
Skladovací teplota
−20 ℃ … 40 ℃
Teplota akumulátoru na začátku nabíjení
−10 ℃ … 45 ℃

Informace o hlučnosti a zrychlení podle EN 15895

Hodnoty hlučnosti a vibrací, uvedené v těchto pokynech, byly naměřené normovanou měřicí metodou a lze je použít pro vzájemné porovnání vsazovacích přístrojů. Hodnoty jsou vhodné také pro předběžný odhad působení. Uvedené údaje se vztahují na hlavní způsoby použití vsazovacího přístroje. Při jiném způsobu použití vsazovacího přístroje, při použití s jiným vybavením nebo při nedostatečné údržbě se údaje mohou lišit. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně zvýšit. Pro přesný odhad působení je potřeba brát v úvahu také dobu, kdy se přístroj ve skutečnosti nepoužívá. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně snížit. Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením hluku a/nebo vibrací, například: údržbu vsazovacího přístroje a vybavení, udržování rukou v teple, organizaci pracovních postupů.
Informace o hluku
Hladina emitovaného akustického tlaku na pracovišti (LpA, 1s)
106 dB(A)
Nejvyšší hladina akustického tlaku na pracovišti (LpC, peak)
138 dB(C)
Hladina akustického výkonu (LWA, 1S)
108 dB(A)
Nejistota pro hluk (KpA)
2 dB(A)
Zpětný ráz
Zrychlení ekvivalentní energie (ahw, RMS(3))
Výsledky pro rozměry hřebíků 90 × 3,1 mm na masivním smrkovém dřevu < 2,5 m/s2

Uvedení do provozu

Vložení hřebíků

VÝSTRAHA
Nebezpečí při použití nesprávných upevňovacích prvků Při použití nesprávných upevňovacích prvků může dojít k poruchám přístroje a/nebo poranění.
 • Zejména dbejte na používání vhodných upevňovacích prostředků se správným úhlem uložení v zásobníku.
V dolní části zásobníku se nachází zádržná pružina. Pokud dojde k překročení maximálního počtu upevňovacích prvků v zásobníku, tato pružina již nezadržuje poslední zasunutý pás s hřebíky. Odstraňte poslední zasunutý pás s hřebíky.
Image alternative
 1. Upevňovací prvky vložte zespodu do zásobníku ve správném směru.
POZOR
Zranění kvůli nepozornosti Při nepozornosti si můžete skřípnout prsty.
 • Posunovačem hřebíků pohybujte opatrně, zatáhněte jej kontrolovaně přes hřebíky zpět, dokud na dolním konci pásu s hřebíky nezaskočí.
 1. Zasuňte upevňovací prvky zcela ve směru nástavce.
  Příliš silný náraz posunovače hřebíků může způsobit poškození pásu s hřebíky. Nenechte posunovače hřebíků nekontrolovaně narazit na pás s hřebíky.

Příprava zásobníku plynu

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu Nebezpečí poranění unikajícím plynem.
 • Plyn unikající ze zásobníku je škodlivý pro plíce, pokožku a oči. Dávkovací ventil udržujte v dostatečné vzdálenosti od obličeje a očí.
 • Stlačený zkapalněný plyn může unikat a ohrozit vás a další osoby. Nikdy neodstraňujte dávkovací ventil již připraveného nebo používaného zásobníku plynu.
 • Přepravní pojistka pro zásobník plynu.
  Zásobník plynu je opatřený přepravní pojistkou. Před vložením zásobníku plynu do přístroje tuto pojistku odstraňte.

Odstranění přepravní pojistky

Image alternative
 1. Sejměte pojistnou krytku a dávkovací ventil ze zásobníku plynu.
 2. Odstraňte pojistnou krytku z dávkovacího ventilu.
 3. Nasaďte dávkovací ventil přední aretační drážkou do zářezu v zásobníku plynu.
  Dávkovací ventil má přední a zadní aretační drážku.
 4. Zadní aretační drážku zatlačte pevně přes manžetu zásobníku plynu, až dávkovací ventil na zásobníku zaskočí.

Vložení zásobníku plynu

Image alternative
 1. Otevřete kryt prostoru pro zásobník plynu zatlačením na tento kryt směrem nahoru a dozadu.
 2. Zasuňte zásobník plynu a dávkovací ventil do červeného adaptéru.
 3. Zavřete kryt jeho zatlačením palcem dolů a zaskočením uzávěru.

Nasazení akumulátoru

POZOR
Nebezpečí poškození Nesprávná obsluha přístroje může vést k věcným škodám.
 • Přečtěte si návod k obsluze nabíječky C 7 s pokyny pro nabíjení akumulátoru a další pokyny k použití a údržbě akumulátoru.
POZOR
Nebezpečí způsobené padajícím akumulátorem. Pokud není akumulátor správně zajištěný, může během práce vypadnout.
 • Zkontrolujte, zda je akumulátor bezpečně usazený.
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění Při vkládání akumulátoru si můžete pohmoždit kůži.
 • Při používání akumulátoru buďte opatrní.
 1. Před nasazením akumulátoru zkontrolujte, zda nejsou na kontaktech akumulátoru a v přístroji cizí tělesa.
 2. Zasuňte akumulátor zespodu do otvoru na konci rukojeti, až zaskočí. Krátce se rozsvítí zelená LED, která signalizuje, že je přístroj v pohotovostním stavu.
Image alternative
 1. Před prvním uvedením nářadí do provozu akumulátor úplně nabijte.

Stav akumulátoru

Porucha
Možná příčina
Řešení
Zelená LED svítí/bliká
Svítí
 • Akumulátor je připraven k provozu.
Bliká
 • Klesající napětí akumulátoru. Brzy vyměňte akumulátor.
Červená LED svítí/bliká
Svítí
 • Napětí akumulátoru již není dostatečné pro provoz přístroje. Vyměňte akumulátor.
 • Druhý akumulátor použijte nejpozději, když svítí LED na přístroji červeně. Akumulátor ihned nabijte pro další výměnu.
Bliká
 • Akumulátor je příliš studený (< −15 °C / < 5 °F) nebo příliš horký (> 60 °C / > 140 °F) a ventilátor se také nespouští. Vyjměte akumulátor a nechte ho zahřát nebo vychladnout na potřebnou teplotu.
Žádný signál
nesvítí ani nebliká žádná LED
 • Napětí akumulátoru je pod mezní hodnotou. Nabijte akumulátor.

Ovládání

Možnost nastavení na nástavci

Image alternative
 • Pomocí polohy nástavce můžete regulovat hloubku vsazení hřebíků. Používejte k tomu seřizovací kolečko.

Ochrana choulostivých povrchů

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění Mohlo by dojít k neúmyslnému chybnému odpálení.
 • Před montáží a demontáží ochrany povrchu odstraňte z přístroje akumulátor a zásobník plynu.
Image alternative
 • Pro práce v pohledové oblasti na choulostivém povrchu, např. na fasádách, používejte adaptér pro ochranu povrchu.
  Adaptér pro ochranu povrchu zabraňuje otiskům nástavce na dřevěném povrchu.

Vypínací pojistka

 1. Nikdy nepoužívejte výrobek bez vypínací pojistky (posuvná objímka).
 2. Přístroj je zajištěný pojistkou proti nežádoucímu spuštění. Posuvná objímka zabraňuje úmyslnému nebo neúmyslnému posunutí nástavce dozadu. Tím je zabráněno uvolnění.

Vsazování hřebíků

Hřebíky můžete vsazovat pouze tehdy, pokud je v zásobníku více než 5 hřebíků.
Pevně držte nářadí. Vyhněte se pružným podkladům.
Spoušť stiskněte pouze tehdy, když je přístroj zcela přitlačený.
Neuvolňujte spoušť, dokud není hřebík úplně zaražený.
 1. Přitiskněte nástavec proti podkladu a přitlačte přístroj až nadoraz.
 2. Stisknutím spouště aktivujte vsazení.
 3. Uvolněte spoušť a přístroj po vsazení zcela sejměte z podkladu.

Vyprázdnění přístroje

Vyjmutí akumulátoru

Akumulátor skladujte pokud možno v chladu a v suchu. Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na topení nebo za sklem. Po skončení životnosti se musí akumulátory ekologicky a bezpečně zlikvidovat.
 1. Stiskněte obě aretační tlačítka.
 2. Vytáhněte akumulátor dolů ze zařízení.

Vyjmutí zásobníku plynu

 1. Otevřete kryt přihrádky na zásobník plynu.
 2. Vyjměte zásobník plynu.
 3. Zavřete přihrádku na zásobník plynu.

Odstranění pásu s hřebíky

Image alternative
 1. Stisknutím černého tlačítka uvolněte aretaci posunovače hřebíků.
 2. Nechte posunovač opatrně a pomalu sklouznout směrem k nástavci, dokud tam nenarazí.
 3. Nechte hřebíky v zásobníku sklouznout dolů.
 4. Stiskněte aretaci, která se nachází uvnitř na dolním konci zásobníku. Nyní můžete hřebíky zcela vyjmout ze zásobníku.

Hák přístroje

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění Pokud by přístroj spadl, mohl by zranit vás nebo jiné osoby.
 • Zkontrolujte, zda je přístroj zavěšený na háku bezpečně upevněný.
Image alternative
 • Pomocí háku můžete přístroj zavěsit na opasek, na žebřík nebo střešní lať. Zatlačte hák v podélné ose zásobníku směrem k přístroji. Hák se tím uvolní z aretace a lze ho zaklopit nebo odklopit.

Ošetřování a údržba

Péče o přístroj

Před údržbou se musí přístroj vyprázdnit (zásobník plynu a upevňovací prvek se musí vyjmout z přístroje). Z přístroje zcela odstraňte akumulátor, zásobník plynu a pás s hřebíky.
 1. Vnější povrch nářadí čistěte pravidelně mírně navlhčeným hadříkem.
 2. Nikdy nepoužívejte přístroj s ucpanými ventilačními štěrbinami! Ventilační štěrbiny čistěte opatrně suchým kartáčem.
 3. Zabraňte vniknutí vlhkosti a cizích těles dovnitř přístroje a akumulátoru.
 4. Pokud do nářadí vnikla vlhkost, nechte zařízení vyschnout mimo kufr. Vyjměte akumulátor a držte otevřený zadní kryt přihrádky na zásobník plynu.
 5. Oblast rukojeti přístroje udržujte vždy očištěnou od oleje a tuku.
 6. K čištění nepoužívejte rozprašovače, parní čističe ani tekoucí vodu!
 7. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu.
 8. Kontakty akumulátoru musí být očištěné od oleje a tuku.

Oprava přístroje

 • Pravidelně kontrolujte všechny vnější díly přístroje, zda nejsou poškozené, a správnou funkci všech ovládacích prvků. Přístroj nepoužívejte, když jsou některé díly poškozené nebo když ovládací prvky nefungují bezchybně.
  V případě poškození nechte přístroj opravit výhradně v servisu Hilti .

Čištění přístroje

Přístroj vyžaduje pravidelnou údržbu a pravidelné čištění. Provedení čisticího servisu doporučujeme nejpozději po cca 40 000 upevněních. Přístroj vyčistěte také tehdy, když se opakovaně vyskytnou poruchy, např. poruchy zažehnutí nebo chod naprázdno.
Image alternative
 • Přístroj pravidelně čistěte. K čištění používejte výhradně výrobky Hilti nebo výrobky srovnatelné kvality.
  • Materiály, nástroje a podklady, které jsou k tomu zapotřebí, lze obdržet jako příslušenství Hilti .
  • Potřebné údržbové práce si můžete nechat provést firmou Hilti . Za tímto účelem kontaktujte svou místní pobočku Hilti .

Čištění pístu

Nečistoty a zbytky v zásobníku mohou bránit pohybu pístu. Opakovaně může dojít k chodu naprázdno. V tomto případě následujícím způsobem vyčistěte píst:
Image alternative
 1. Z přístroje zcela odstraňte akumulátor, zásobník plynu a upevňovací prvky.
 2. Šroubovákem zasuňte píst dozadu až nadoraz.
 3. Čističem důkladně nastříkejte nástavec.
 4. Nejdříve vložte do zařízení akumulátor a pak zásobník plynu.
 5. Rukou vytáhněte posunovač hřebíků zpět a na vhodném podkladu udělejte pět chodů na prázdno (viz přiměřené použití).
 6. Znovu vsaďte upevňovací prvek a pokračujte v práci jako obvykle.
 7. Podle potřeby opakujte kroky 1–6.

Pomoc při poruše

Porucha
Možná příčina
Řešení
Častý chod naprázdno
Pracovní rychlost příliš vysoká
 • Dodržujte maximální frekvenci vsazování.
Nářadí nikdy nepřitlačujte úplně, ani úplně nemačkejte spoušť.
 • Přístroj zcela přitlačte a nepouštějte spoušť, dokud není hřebík úplně zaražený.
Nářadí dosáhlo použití pro 40 000 upevnění.
Vzpříčený píst
Nepravidelné vzdálenosti hřebíků
Nářadí dosáhlo použití pro 40 000 upevnění.
Tvrdé nebo sukovité dřevo
 • Vyměňte hřebíky, nebo pokud je to možné podklad.
Zásobník plynu je prázdný.
Nedostatečná opora / chybějící podklad
Pracovní rychlost příliš vysoká
 • Dodržujte maximální frekvenci vsazování.
Nesprávná poloha pístu
Vzpříčený píst (zbytky papíru, hřebíků nebo dřeva v nářadí)
Nářadí nevsazuje: Nářadí signalizuje plnou připravenost, spoušť je aktivní, nářadí nefunguje
Přístroj není zcela přitlačený
Hřebíkovačka
Hřebík vzpříčený v nástavci
 • Vyjměte akumulátor a zásobník plynu.
 • Odstraňte zaseknutý hřebík.
 • Zasuňte píst šroubovákem zcela dozadu.
Objem zásobníku plynů < 1 000 hřebíků
Ztráta plynu následkem častého neproduktivního přitlačování
 • Přitlačte nářadí na povrch jen tehdy, když skutečně chcete vsadit hřebík.
Kryt prostoru pro zásobník plynu nelze zavřít (při vloženém zásobníku plynu).
Není odstraněná přepravní pojistka na zásobníku plynu
Hřebík je vsazený příliš hluboko.
Nástavec je příliš vzadu.
Hřebík přečnívá.
Nástavec je příliš vepředu.
Velmi malý úhel přitlačení.
 • Přístroj tlačte pokud možno kolmo k podkladu.
Přístroj sklouzne po povrchu
Adaptér pro ochranu povrchu je namontován na nástavci
Ventilátor neběží, LED bliká červeně
Akumulátor je příliš studený (< −15 °C) nebo příliš horký (> 60 °C)
 • Vyjměte akumulátor, nechte ho zahřát nebo vychladnout.
 • Nasaďte jiný akumulátor.
Ventilátor neběží, nesvítí žádná LED.
Přístroj je v úsporném režimu.
Pokud problém přetrvává: Akumulátor je bez napětí.
 • Nasaďte jiný akumulátor.
 • Nabijte akumulátor.
Mokré nářadí / vlhkost v nářadí
Ventilátor neběží, LED svítí červeně.
Napětí akumulátoru není dostatečné pro provoz přístroje.
 • Nasaďte jiný akumulátor.
 • Nabijte akumulátor.
Ventilátor neběží, LED svítí zeleně
Spojení s ventilátorem je přerušené
 • Vyjměte akumulátor a zásobník plynu.
 • Nasuňte konektor ventilátoru.
Konektor ventilátoru je namontovaný správně, ale ventilátor stále nefunguje.
 • Nechte zařízení opravit v servisu Hilti .
Ventilátor běží, přístroj neprovede odpálení.
Zásobník plynu je prázdný.
Nářadí dosáhlo použití pro 40 000 upevnění.
Přístroj nelze přitlačit.
V zásobníku je méně než 5 hřebíků.
 • Vlože pás s hřebíky.
Zaseknuté hřebíky.
 • Vyjměte akumulátor a zásobník plynu.
 • Neprovádějte údržbu, když je přístroj nabitý!
 • Odstraňte zaseknuté hřebíky.
Časté transportní poruchy hřebíků spojovaných v plastu
Poškozený pruh zásobníku
 • Při práci posunovač hřebíků držte pevně.

Likvidace

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při nesprávné likvidaci! Nebezpečí poškození zdraví unikajícími plyny nebo kapalinami.
 • Poškozené akumulátory žádným způsobem neposílejte!
 • Přípojky zakryjte nevodivým materiálem, abyste zabránili zkratu.
 • Akumulátory zlikvidujte tak, aby se nemohly dostat do rukou dětem.
 • Akumulátor odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu.
Image alternative Výrobky Hilti jsou vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré přístroje k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .

Další informace

Image alternative
Podrobnější informace o obsluze, technice, životním prostředí a recyklaci najdete pod následujícím odkazem: qr.hilti.com/manual/?id=440645
Tento odkaz najdete také na konci dokumentace jako QR kód.