Jazyk

DD 150-U

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkým poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly na výrobku

Příkazové značky

Na výrobku byly použity následující příkazové značky:
Image alternative Používejte ochranu zraku.
Image alternative Používejte ochrannou přilbu.
Image alternative Používejte chrániče sluchu.
Image alternative Používejte ochranné rukavice.
Image alternative Používejte ochrannou obuv.
Image alternative Používejte respirátor.
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.

Stavová kontrolka

Na výrobku byly použity následující symboly:
Image alternative Kontrolka ochrany proti krádeži
Image alternative Ukazatel vrtacího výkonu
Image alternative Servisní ukazatel

Symboly v závislosti na výrobku

Na výrobku mohou být použity následující symboly:
Image alternative Zákaz transportu pomocí jeřábu
Image alternative Upozornění na ochranu proti krádeži
Image alternative ampér
Image alternative Volt
Image alternative Střídavý proud
Image alternative watt
Image alternative hertz
Image alternative Jmenovité volnoběžné otáčky
Image alternative Průměr
Image alternative Milimetry
Image alternative Otáčky za minutu
Image alternative Bezdrátový přenos dat

Informační štítky

Na vrtacím stojanu, základní desce a diamantové jádrové vrtačce
Image alternative Na vrtacím stojanu a vakuové základové desce
Nahoře : Pro vodorovné vrtání s vakuovým upevněním se nesmí používat stojan pro vrtačku bez přídavného zajištění.
Dole : Vrtání nad hlavou s vrtacím stojanem se nesmí provádět s vakuovým upevněním.
Image alternative Na diamantové jádrové vrtačce
Pro vrtání směrem vzhůru za mokra je povinně předepsáno použití systému pro zachycování vody ve spojení s vysavačem na mokré sání.

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Diamantová jádrová vrtačka
  DD 150-U
  Generace:
  02
  Sériové číslo:

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

Image alternative VAROVÁNÍ Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, instrukce, vyobrazení a technické údaje, které patří k tomuto elektrickému nářadí. Nedbalost při dodržování následujících instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Pojem „elektrické nářadí“, používaný v bezpečnostních pokynech, se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) nebo na elektrické nářadí napájené z akumulátoru (bez síťového kabelu).
Bezpečnost pracoviště
 • Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
 • S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
 • Při práci s elektrickým nářadím zabraňte přístupu dětem a jiným osobám na pracoviště. Rozptylování pozornosti by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
 • Síťová zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravována. U elektrického nářadí s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Nedotýkejte se uzemněných povrchů, např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Síťový kabel používejte jen k tomu účelu, pro který je určený. Nepoužívejte ho zejména k nošení či zavěšování elektrického nářadí ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Síťový kabel chraňte před horkem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými díly. Poškozené nebo zamotané síťové kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud pracujete s elektrickým nářadím venku, používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou vhodné i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro venkovní použití, snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud se nelze vyvarovat provozu elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektrickým nářadím rozumně. Elektrické nářadí nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážná poranění.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná helma nebo chrániče sluchu (podle druhu použití elektrického nářadí), snižuje riziko úrazu.
 • Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před zapojením elektrického nářadí do sítě a/nebo vložením akumulátoru, před uchopením elektrického nářadí nebo jeho přenášením se ujistěte, že je vypnuté. Držíte-li při přenášení elektrického nářadí prst na spínači nebo připojujete-li ho k síti zapnuté, může dojít k úrazu.
 • Dříve než elektrické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo klíč. Nástroj nebo klíč ponechaný v otáčivém dílu nářadí může způsobit úraz.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak si v nečekaných situacích zachováte lepší kontrolu nad výrobkem.
 • Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice mějte v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky a dlouhé vlasy jimi mohou být zachyceny.
 • Pokud lze namontovat odsávání prachu nebo zařízení na zachycení prachu, zkontrolujte, zda jsou připojené a používají se správně. Použitím odsávání prachu můžete snížit ohrožení vlivem prachu.
 • Nenechte se ukolébat falešným pocitem bezpečí a nepřekračujte bezpečnostní pravidla pro elektrické nářadí, i když jste po mnohonásobném použití s elektrickým nářadím dobře seznámeni. Nepozorné jednání může ve zlomcích sekundy způsobit těžká zranění.
Použití elektrického nářadí a péče o něj
 • Nářadí nepřetěžujte. Pro danou práci použijte elektrické nářadí, které je pro ni určené. S vhodným elektrickým nářadím budete v dané výkonové oblasti pracovat lépe a bezpečněji.
 • Nepoužívejte elektrické nářadí s vadným spínačem. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.
 • Dříve než budete nářadí seřizovat, měnit jeho příslušenství nebo než ho odložíte, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte odnímatelný akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
 • Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby nářadí používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny. Elektrické nářadí je nebezpečné, když ho používají nezkušené osoby.
 • O elektrické nářadí a příslušenství se pečlivě starejte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce elektrického nářadí. Poškozené díly nechte před použitím nářadí opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba elektrického nářadí.
 • Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami méně váznou a dají se lehčeji vést.
 • Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
 • Rukojeti a plochy rukojetí udržujte suché, čisté a beze stop oleje a tuku. Kluzké rukojeti a plochy rukojetí nedovolují bezpečné ovládání a kontrolu elektrického nářadí v nepředvídaných situacích.
Servis
 • Elektrické nářadí svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že elektrické nářadí bude i po opravě bezpečné.

Bezpečnostní pokyny pro diamantové vrtačky

 • Při provádění vrtacích prací, které vyžadují použití vody, odvádějte vodu pryč od pracoviště nebo používejte zařízení na zachycování kapalin. Taková preventivní opatření udržují pracoviště suché a snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Při práci, kdy řezný nástroj může zasáhnout skryté elektrické rozvody nebo vlastní přívodní kabel, držte elektrické nářadí za izolované rukojeti. Kontakt řezného nástroje s vedením pod proudem může uvést pod napětí i kovové díly elektrického nářadí, což může způsobit úraz elektrickým proudem.
 • Při diamantovém vrtání noste chrániče sluchu. Hluk může způsobit ztrátu sluchu.
 • Pokud se nástroj zablokuje, nepokračujte už dále v posunu a vypněte nářadí. Zjistěte důvod zablokování a odstraňte příčinu zaseknutí nástroje.
 • Pokud chcete znovu spustit diamantovou vrtačku, jejíž nástroj je v obrobku, zkontrolujte před zapnutím, zda se nástroj volně otáčí. Pokud je nástroj zablokovaný, možná se neotáčí, a to může způsobit přetížení nářadí nebo to, že se diamantová vrtačka uvolní z obrobku.
 • Při upevnění vrtacího stojanu na obrobku pomocí kotev a šroubů se ujistěte, že je použité ukotvení schopné během použití bezpečně udržet stroj. Pokud obrobek není odolný nebo je porézní, může dojít k vytáhnutí kotvy, čímž se vrtací stojan od obrobku uvolní.
 • Při provrtávání zdí nebo stropů zajistěte, aby byly osoby a pracovní prostor na druhé straně chráněné. Vrtací korunka může projít vrtaným otvorem a vyvrtané jádro může na druhé straně vypadnout.
 • Toto nářadí nepoužívejte pro práci nad hlavou s přívodem vody. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Dodatečné bezpečnostní pokyny

Bezpečnost osob
 • Úpravy nebo změny na zařízení nejsou dovoleny.
 • Udržujte rukojeti suché, čisté a beze stop oleje a tuku.
 • Ujistěte se, že je postranní rukojeť správně namontovaná a řádně připevněná. Nářadí držte vždy pevně oběma rukama za rukojeti, které jsou k tomu určené.
 • Před montáží elektrického nářadí správně namontujte upínací zařízení. Správné smontování je důležité, abyste zabránili sklopení.
 • Před použitím upevněte elektrické nářadí bezpečně do upínacího zařízení. Posunutí elektrického nářadí v upínacím zařízení může mít za následek ztrátu kontroly.
 • Upínací zařízení postavte na pevnou, rovnou a vodorovnou plochu. Pokud se může upínací zařízení posunout nebo kývat, nelze elektrické nářadí rovnoměrně a bezpečně vést.
 • Zkontrolujte stav a charakter povrchu. U drsných povrchů může být síla upevnění menší. Vrstvy nebo spojované materiály se mohou při práci uvolnit.
 • Upínací zařízení nepřetěžujte a nepoužívejte ho jako žebřík nebo podstavec. Přetěžování upínacího zařízení nebo stání na něm může způsobit přesunutí těžiště upínacího zařízení nahoru a upínací zařízení se může převrátit.
 • Dělejte pracovní přestávky a relaxační cvičení s prsty pro jejich lepší prokrvení.
 • Nářadí není určené pro slabé osoby bez instruktáže. Nářadí nenechávejte v dosahu dětí.
 • Nedotýkejte se rotujících dílů. Nářadí zapínejte teprve v pracovní oblasti. Při dotyku rotujících dílů, zejména rotujících nástrojů, může dojít k úrazu.
 • Při řezání veďte síťový kabel, prodlužovací kabel, odsávací hadici a vodní hadici vždy od nářadí dozadu. Zabráníte tak nebezpečí zakopnutí o kabel nebo hadici při práci.
 • Zabraňte potřísnění pokožky vrtným kalem.
 • Prach z materiálů, jako jsou nátěry s obsahem olova, některé druhy dřeva, minerály a kov, může být zdraví škodlivý. Kontakt s tímto prachem nebo jeho vdechování může způsobit alergické reakce a/nebo onemocnění dýchacích cest pracovníka nebo osob v okolí. Určitý prach, např. prach z dubového nebo bukového dřeva, je rakovinotvorný, zejména ve spojení s přísadami pro úpravu dřeva (chromát, prostředky na ochranu dřeva). Používejte co nejefektivnější odsávání prachu. Používejte k tomu mobilní vysavač na dřevěný a/nebo minerální prach doporučený firmou Hilti, který byl uzpůsobený pro toto elektrické nářadí. Zajistěte dobré větrání pracoviště. Doporučujeme používat respirátor s filtrem třídy P2. Dodržujte předpisy pro obráběné materiály platné v příslušné zemi.
Pečlivé zacházení s elektrickým nářadím a jeho používání
 • Zajistěte obrobek. Používejte upínací přípravky nebo svěrák pro pevné uchycení obrobku. Tak je uchycen bezpečněji než rukou a vy máte navíc obě ruce volné pro ovládání nářadí.
 • Ujistěte se, že nástroje mají systém uchycení odpovídající nářadí a jsou řádně upnuté v upínání nástroje.
 • Při výpadku proudu vypněte nářadí a vypojte síťový kabel. Tak zabráníte nechtěnému spuštění nářadí při opětovném zapnutí proudu.
Elektrická bezpečnost
 • Před zahájením práce zkontrolujte např. pomocí detektoru kovů pracovní prostor, jestli neobsahuje skryté elektrické kabely, plynové a vodovodní trubky. Vnější kovové součásti nářadí se mohou dostat pod napětí, např. pokud byste omylem poškodili elektrické vedení. To představuje vážné nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Nikdy nepoužívejte nářadí bez dodaného proudového chrániče (pro nářadí bez proudového chrániče nikdy bez oddělovacího transformátoru). Proudový chránič před každým použitím zkontrolujte.
 • Pravidelně kontrolujte přívodní kabel nářadí a v případě poškození ho nechte vyměnit kvalifikovaným odborníkem. Pokud je přívodní kabel elektrického nářadí poškozený, musí se vyměnit za speciálně upravený a schválený přívodní kabel, který lze zakoupit u zákaznického servisu. Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely a v případě poškození je vyměňte. Jestliže se při práci poškodí síťový nebo prodlužovací kabel, nesmíte se kabelu dotýkat. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Poškozené přívodní a prodlužovací kabely představují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Pracoviště
 • Při vrtání průchozích otvorů stěnami zajistěte prostor za stěnou, protože dozadu může vypadnout materiál nebo odvrtané jádro. Při vrtání průchozích otvorů stropy zajistěte dolní prostor, protože materiál nebo odvrtané jádro může vypadnout dolů.
 • Pro vrtání směrem vzhůru za mokra je povinně předepsáno použití systému pro zachycování vody ve spojení s vysavačem na mokré sání.
 • Pro vrtání směrem vzhůru je zakázané používat vakuové upevnění.
 • Při vodorovném vrtání s vakuovým upevněním (příslušenství) se stojan pro vrtačku nesmí používat bez přídavného zajištění.
 • Při nastavování základní desky nepoužívejte úderové nástroje (kladivo).
 • Zajistěte dobré větrání pracoviště. Špatně větrané pracoviště může ohrozit zdraví kvůli zatížení prachem.
 • Pro vrtací práce si vyžádejte povolení od stavbyvedoucího. Vrtací práce v budovách nebo na jiných strukturách mohou ovlivnit jejich statiku, zejména při narušení armovací železné výztuže nebo nosných prvků.
 • Při práci venku doporučujeme gumové rukavice a protiskluzovou obuv.
Osobní bezpečnost
 • Diamantová jádrová vrtačka a diamantová vrtací korunka jsou těžké. Může dojít k pohmoždění částí těla. Pracovník a osoby, které se zdržují v blízkosti, musí za provozu nářadí používat vhodné ochranné brýle, ochrannou helmu, chrániče sluchu, ochranné rukavice, bezpečnostní obuv a lehký respirátor.

Popis

Konstrukční díly a ovládací prvky

Image alternative
 1. Vyplachovací/odsávací hlava
 2. Indikátor průtoku vody
 3. Postranní rukojeť
 4. Regulační ventil vody
 5. Přípojka vody
 6. Přepínač převodových stupňů
 7. Převodovka
 8. Motor
 9. Vypínač
 10. Rukojeť
 11. Indikátor ochrany proti krádeži (volitelné)
 12. Servisní ukazatel
 13. Ukazatel vrtacího výkonu
 14. Kryt uhlíkových kartáčků
 15. Síťový kabel včetně proudového chrániče
 16. Typový štítek
 17. Spojovací deska
 18. Uzavírací šrouby (vyplachovací/odsávací hlava)
 19. Kryt (vyplachovací/odsávací hlava)
 20. Přípojka odsávání
 21. Uchycení nástroje

Vrtací stojan

Image alternative
 1. Rukojeť
 2. Sloupek
 3. Saně
 4. Aretace saní
 5. Typový štítek
 6. Ventil uvolnění podtlaku
 7. Vakuový přívod
 8. Vakuové těsnění
 9. Základní deska
 10. Manometr
 11. Nivelační indikátor
 12. Přestavovací páčka
 13. Nivelační šrouby
 14. Ukazatel středu vrtaného otvoru
 15. Hloubkový doraz
 16. Zajišťovací čep
 17. Šroub pro nastavení vůle saní
 18. Dorazový šroub
 19. Držák kabelu

Příslušenství

Image alternative
 1. Křížová páka
 2. Páka
 3. Excentr
 4. Upínací šroub
 5. Hloubkový doraz
 6. Nádoba pro zachycování vody
 7. Vrtací pouzdro
 8. Adaptér vrtacího pouzdra
 9. Těsnění
 10. Připojení nářadí
 11. Držák
 12. Nádoba pro zachycování vody
 13. Těsnění
 14. Zvedací šroub (jack screw)
 15. Pojezdová kolečka

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je elektrická diamantová jádrová vrtačka. Je určená pro vrtání průchozích a slepých otvorů za mokra a za sucha s ručním vedením a pro vrtání průchozích a slepých otvorů za mokra ve stojanu do (armovaných) minerálních podkladů.

Popsaný výrobek je určen pro profesionální uživatele a smí ho obsluhovat, ošetřovat a udržovat pouze autorizovaný a zaškolený personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Popsaný výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
 • Přístroj se může používat pouze se síťovým napětím a frekvencí, které jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Dodržujte národní požadavky na bezpečnost práce.
 • Používejte pouze originální příslušenství a nástroje firmy Hilti , abyste zabránili nebezpečí poranění.

Ukazatel vrtacího výkonu

Diamantová jádrová vrtačka je vybavená ukazatelem vrtacího výkonu se světelnou signalizací.
Symbol
Stav
Význam
Image alternative Svítí oranžově
Přítlak příliš nízký
Svítí zeleně
Přítlak optimální
Svítí červeně
Příliš příliš vysoký

Servisní ukazatel

Diamantová jádrová vrtačka je vybavená servisním ukazatelem se světelnou signalizací.
Symbol
Stav
Význam
Image alternative Svítí červeně
Výrobek běží
Uhlíky jsou značně opotřebované.
Dosažena doba nutnosti servisu. Od rozsvícení kontrolky je možné pracovat ještě několik hodin, dokud nedojde k automatickému vypnutí.
Dejte výrobek včas do servisu Hilti .
Svítí červeně
Výrobek neběží
Musí se vyměnit uhlíky.
Bliká červeně
Přehřátí nebo poškození diamantové jádrové vrtačky.
Viz Nápověda při poruchách.

Rozsah dodávky

Diamantová jádrová vrtačka, návod k obsluze.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro svůj výrobek najdete ve středisku Hilti nebo na: www.hilti.com .

Technické údaje

Vlastnosti výrobku

Jmenovité napětí, jmenovitý proud, frekvenci a jmenovitý příkon najdete na typovém štítku určeném pro vaši zemi.
Při provozu s generátorem nebo transformátorem musí být jeho výstupní výkon minimálně dvojnásobný, než je jmenovitý příkon uvedený na typovém štítku nářadí. Provozní napětí transformátoru nebo generátoru musí být neustále v rozpětí +5 % a −15 % jmenovitého napětí nářadí.

DD 150-U
Jmenovitý proud
230 V
10,3 A
Jmenovitý příkon
2 200 W
Hmotnost diamantové jádrové vrtačky
8,2 kg
Hmotnost stojanu pro vrtačku s kombinovanou základní deskou a saněmi
13,3 kg
Rozměry diamantové jádrové vrtačky (D × Š × V)
516 mm x 129 mm x 159 mm
Rozměry stojanu pro vrtačku (D × Š × V)
610 mm x 250 mm x 952 mm
Přípustný tlak přívodu vody
≤ 6 bar
Jmenovité volnoběžné otáčky
1. stupeň
840 ot/min
2. stupeň
1 640 ot/min
3. stupeň
3 070 ot/min
Třída ochrany
Třída ochrany I (s ochranným uzemněním)

Ideální vzdálenost značky od středu vrtání

Kotevní základní deska
270 mm
Základová vakuová deska
290 mm
Kombinovaná základová deska
290 mm

Jmenovité napětí

Výrobek se dodává pro různá jmenovitá napětí. Jmenovité napětí a jmenovitý příkon vašeho výrobku jsou uvedené na typovém štítku.
Jmenovité napětí
100 V
110 V
GB
110 V
TW
120 V
127 V
220 V
230 V
240 V
Jmenovitý proud
15 A
16 A
15 A
19,5 A
18,5 A
10 A
10,3 A
9,9 A
Síťová frekvence
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz

Používání prodlužovacích kabelů

Používejte pouze prodlužovací kabel s dostatečným průřezem schválený pro danou oblast používání.
Doporučené minimální průřezy a maximální délky kabelů:
Průřez vodiče →
↓ Síťové napětí
1,5 mm²
2,5 mm²
3,5 mm²
4,0 mm²
100 V
nedoporučeno
nedoporučeno
25 m
nedoporučeno
110 V
nedoporučeno
15 m
nedoporučeno
30 m
127 V
nedoporučeno
20 m
nedoporučeno
35 m
220 V
35 m
65 m
nedoporučeno
105 m
230 V
40 m
70 m
nedoporučeno
110 m
240 V
40 m
70 m
nedoporučeno
110 m

Průměr vrtací korunky

Pro vrtání směrem vzhůru za mokra je povinně předepsáno použití systému pro zachycování vody ve spojení s vysavačem na mokré sání.

1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Ø Vrtací korunky (se stojanem, za mokra)
Se systémem pro zachycování vody
102 mm … 162 mm
28 mm … 87 mm
12 mm … 25 mm
Bez systému pro zachycování vody
102 mm … 162 mm
28 mm … 87 mm
12 mm … 25 mm
Ø Vrtací korunky (ruční vedení, za mokra)
Bez systému pro zachycování vody
121 mm … 131 mm
41 mm … 111 mm
8 mm … 36 mm
Ø Vrtací korunky (ruční vedení, za sucha, HDMU)
S odsáváním prachu
122 mm … 162 mm
67 mm … 112 mm
·/·
Ø Vrtací korunky (ruční vedení, za sucha, PCM)
S odsáváním prachu
52 mm … 162 mm
·/·
·/·

Použití při různém vybavení

Ruční vedení/
Ve stojanu
Přídavné systémy
Průměr vrtací korunky
Směr vrtání
ruční vedení/za sucha
s odsáváním prachu
37 mm … 162 mm
Všechny směry
ruční vedení/za mokra
bez systému pro zachycování vody
8 mm … 132 mm
Nikoli vzhůru
ruční vedení/za mokra
se systémem pro zachycování vody
8 mm … 62 mm
Všechny směry
se stojanem/za mokra
bez systému pro zachycování vody
12 mm … 162 mm
Nikoli vzhůru
se stojanem/za mokra
se systémem pro zachycování vody
12 mm … 162 mm
Všechny směry

Informace o hlučnosti a hodnoty vibrací podle EN 62841

Hodnoty akustického tlaku a vibrací uvedené v těchto pokynech byly změřené normovanou měřicí metodou a lze je použít k vzájemnému srovnání elektrického nářadí. Jsou vhodné také pro předběžný odhad působení.
Uvedené údaje reprezentují hlavní použití elektrického nářadí. Při jiném způsobu použití, při použití s jinými nástroji nebo nedostatečné údržbě se údaje mohou lišit. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně zvýšit.
Pro přesný odhad působení je potřeba brát v úvahu také dobu, kdy je nářadí vypnuté nebo sice běží, ale nepoužívá se. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně snížit.
Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením hluku a/nebo vibrací, například: údržbu elektrického nářadí a nástrojů, udržování rukou v teple, organizace pracovních postupů.
Hodnoty emitovaného hluku

Ruční vedení
Ve stojanu
Hladina akustického výkonu (LWA)
98 dB(A)
106 dB(A)
Nejistota pro hladinu akustického výkonu (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Hladina akustického tlaku (LpA)
87 dB(A)
93 dB(A)
Nejistota pro hladinu akustického tlaku (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Celkové hodnoty vibrací

Ruční vedení
Ve stojanu
Vrtání do betonu (za mokra) (ah,DD)
7 m/s²
3,5 m/s²
Nejistota (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
Vrtání HDMU do vápenitého pískovce (za sucha) (ah,DD)
6,5 m/s²
·/·
Nejistota (K)
6,5 m/s²
·/·
Vrtání PCM do vápenitého pískovce (za sucha) (ah,DD)
14,5 m/s²
·/·
Nejistota (K)
4,5 m/s²
·/·

Příprava práce

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění! Vrtací stojan se může při nedostatečném upevnění otáčet nebo zvrhnout.
 • Před použitím diamantové vrtačky upevněte stojan pro vrtačku pomocí kotev nebo vakuové desky k obráběnému podkladu.
 • Používejte pouze kotvy, které jsou vhodné pro příslušný podklad, a řiďte se pokyny k montáži od výrobce kotev.
 • Vakuovou desku používejte pouze tehdy, když je příslušný podklad vhodný pro upevnění pomocí vakua.

Upevnění stojanu pro vrtačku pomocí kotvy

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při použití špatných kotev! Zařízení se může vytrhnout a způsobit škody.
 • Použijte kotvu vhodnou pro příslušný podklad a řiďte se pokyny k montáži od výrobce kotvy.
Hilti kovové expanzní kotvy M12 a M16 jsou obvykle vhodné pro upevňování vybavení pro diamantové jádrové vrtání do netrhlinového betonu. Nicméně za určitých podmínek může být nutné alternativní upevnění. V případě otázek ohledně bezpečného upevnění se obraťte na technický servis Hilti .
Image alternative
 1. Nasaďte vhodnou kotvu pro příslušný podklad. Zvolte vzdálenost odpovídající použité základní desce.
  Technické údaje
  Kotevní základní deska
  270 mm
  Kombinovaná základová deska
  290 mm
 2. Zašroubujte upínací vřeteno do kotvy.
 3. Základní desku diamantové jádrové vrtačky usaďte na šroub a vyrovnejte její polohu.
 4. Na vřeteno našroubujte upínací matici a nedotahujte ji pevně.
 5. Vyrovnejte základní desku vodorovně pomocí vyrovnávacích šroubů. Zajistěte, aby nivelační šrouby pevně doléhaly k podkladu.
 6. Vhodným stranovým klíčem utáhněte upínací matici na upínacím vřetenu.
 7. Zkontrolujte, zda je diamantová jádrová vrtačka bezpečně upevněná.

Upevnění stojanu pro vrtačku pomocí vakua

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při chybějící kontrole tlaku !
 • Před vrtáním a během vrtání musí být zajištěno, aby ručička manometru byla v zeleném poli.
Při použití stojanu pro vrtačku se základní deskou vytvořte pevné a rovné spojení mezi vakuovou deskou a základní deskou. Pevně utáhněte základní desku na vakuové desce. Zkontrolujte, zda zvolená vrtací korunka nepoškodí vakuovou desku.
Při vrtání ve vodorovném směru diamantovou jádrovou vrtačku dodatečně zajistěte (např. pomocí řetězu upevněného kotvou).
Při umísťování stojanu pro vrtačku dbejte na to, aby byl k dispozici dostatek prostoru pro montáž a obsluhu.
Image alternative
 1. Všechny vyrovnávací šrouby zašroubujte tak, aby dole vyčnívaly ze základní desky cca 5 mm.
 2. Připojte vakuový přívod vakuové desky k vakuové pumpě.
 3. Určete střed vrtaného otvoru. Veďte čáru od středu vrtaného otvoru ve směru, kde bude stát zařízení.
 4. Udělejte značku na čáru v uvedené vzdálenosti od středu vrtaného otvoru.
  Technické údaje
  Kombinovaná základová deska
  290 mm
  Základová vakuová deska
  290 mm
 5. Zapněte vakuovou pumpu, stiskněte ventil uvolnění podtlaku a držte ho stisknutý.
 6. Značku na základní desce nastavte na přímku.
 7. Po správném nastavení polohy diamantové jádrové vrtačky uvolněte ventil uvolnění podtlaku a přitlačte základní desku k podkladu.
 8. Vyrovnejte základní desku vodorovně pomocí vyrovnávacích šroubů.
 9. Zkontrolujte, zda je diamantová jádrová vrtačka bezpečně upevněná.

Upevnění vrtacího stojanu pomocí šroubového vřetene (zvedací šroub)

 1. Upevněte šroubové vřeteno na horním konci kolejnice.
 2. Umístěte stojan na podklad.
 3. Vodorovnou polohu základové desky vyrovnejte čtyřmi nivelačními šrouby.
 4. Upněte vrtací stojan pomocí šroubového vřetene (zvedací šroub) a zajistěte ho.
 5. Zkontrolujte, zda je diamantová jádrová vrtačka bezpečně upevněná.

Montáž ručního kola

Image alternative
Ruční kolo lze upevnit na obou stranách stojanu pro vrtačku.
 • Nasaďte ruční kolo na osu.
 • Upevněte ruční kolo.

Montáž postranní rukojeti

Image alternative
 1. Rukojeť se otáčením povoluje resp. upevňuje.
 2. Ujistěte se, že je postranní rukojeť správně namontovaná a řádně připevněná.

Nastavení postranní rukojeti

Image alternative
 1. Povolte postranní rukojeť otáčením proti směru hodinových ručiček.
 2. Nastavte polohu postranní rukojeti.
 3. Zafixujte postranní rukojeť otáčením ve směru hodinových ručiček.
 4. Zkontrolujte, zda je postranní rukojeť pevně dotažená.

Nastavení hloubkového dorazu (provoz se stojanem)

 1. Nastavte hloubkový doraz.
 2. Upevněte hloubkový doraz svěracím šroubem.

Upevnění diamantové jádrové vrtačky na stojan pro vrtačku

Image alternative
 1. Otočte ruční kolo proti směru hodinových ručiček a vytáhněte zajišťovací čep.
 2. Zavěste spojovací desku do háku na stojanu pro vrtačku.
 3. Zasuňte zajišťovací čep a utáhněte ho pomocí ručního kola (ve směru hodinových ručiček).
 4. Nasaďte aretaci vypínače do rukojeti.
  Pomocí aretace vypínače lze vypínač zajistit pro trvalý provoz.
 5. Zavřete regulační ventil vody na postranní rukojeti.
 6. Připojte přívod vody.

oddělení diamantové jádrové vrtačky od vrtacího stojanu

 1. Zaaretujte saně pomocí aretace saní na kolejnici.
 2. Zavřete regulační ventil vody na postranní rukojeti.
 3. Odpojte připojení k přívodu vody.
 4. Odstraňte aretaci vypínače z rukojeti.
 5. Povolte zajišťovací čep pomocí ručního kola (proti směru hodinových ručiček).
 6. Vytáhněte zajišťovací čep z otvoru.
 7. Otočte nářadí směrem od stojanu.

Odblokování nářadí s ochranou proti krádeži TPS

 1. Zapojte síťovou zástrčku diamantové jádrové vrtačky do zásuvky.
 2. Stiskněte tlačítko "Reset" nebo tlačítko "I" na proudovém chrániči PRCD.
  • Žlutá kontrolka ochrany proti krádeži bliká.
 3. Přidržte aktivační klíč přímo na symbolu zámku.
  • Žlutá kontrolka ochrany proti krádeži zhasne a nářadí je odblokováno.
  Je-li přerušen přívod proudu, je výrobek připraven k provozu po dobu cca 20 minut. Při delším přerušení se musí ochrana proti krádeži znovu deaktivovat pomocí aktivačního klíče.

Nastavení vůle mezi kolejnicí a saněmi

 1. Dotáhněte silně rukou pomocí inbusového klíče nastavovací šrouby.
  Technické údaje
  Utahovací moment
  5 Nm
 2. Nastavovací šrouby znovu povolte o 1/4 otáčky.
 3. Saně jsou správně nastaveny, pokud bez diamantové vrtací korunky zůstávají ve své poloze a s diamantovou vrtací korunkou sjíždějí dolů.

Přestavení úhlu vrtání na stojanu pro vrtačku s kombinovanou základní deskou

POZOR
Nebezpečí přiskřípnutí prstů v oblasti kloubu !
 • Noste ochranné rukavice.
Image alternative
 1. Povolte přestavovací páčku dole na stojanu tak, aby posuvné prvky vyskočily.
 2. Nastavte sloupek do požadované polohy.
 3. Posouvejte přestavovací páčku, dokud posuvné prvky úplně nezaskočí a sloupek nebude opět upevněný.

Připojení odsávacího zařízení

Image alternative
 1. Odšroubujte kryt z vyplachovací/odsávací hlavy.
 2. Zasuňte odsávací hadici do přípojky odsávání.
 3. Zavřete regulační ventil vody na postranní rukojeti.

Připojení přívodu vody

POZOR
Nebezpečí při neodborném použití! Při neodborném použití se může hadice zničit.
 • Pravidelně kontrolujte hadice, zda nejsou poškozené, a zajistěte, aby nejvyšší přípustný tlak v přívodu vody nepřekročil hodnotu 6 bar.
 • Dbejte, aby se hadice nedotýkala otáčejících se částí.
 • Dbejte, aby se hadice při posuvu saní nepoškodila.
 • Maximální teplota vody: 40 °C.
 • Zkontrolujte těsnost připojeného systému přívodu vody.
Aby se zabránilo poškození dílů nářadí, používejte pouze čerstvou vodu nebo vodu bez nečistot.
Image alternative
 1. Uzavřete kryt vyplachovací/odsávací hlavy.
 2. Na diamantové jádrové vrtačce uzavřete regulaci vody.
 3. Napojte hadici přivádějící vodu (rychlospojkou).

Montáž systému pro zachycování vody (příslušenství)

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při vadném odsávání může voda stékat po motoru a krytu!
 • Pokud již odsávání nefunguje, okamžitě přerušte práci.
Diamantová jádrová vrtačka musí být v úhlu 90° ke stropu. Těsnění systému pro zachycování vody musí být přizpůsobeno průměru diamantové vrtací korunky.
Při použití systému pro zachycování vody lze cíleně odvádět vodu a tím předejít silnému znečištění okolí. Nejlepších výsledků se dosáhne při současném použití vysavače na mokré sání.
Image alternative
 1. Povolte šroub na stojanu pro vrtačku na přední straně kolejnice.
 2. Posuňte držák pro zachycování vody do správné polohy.
 3. Namontujte šroub a utáhněte ho.
 4. Mezi obě pohyblivá ramena držáku vložte nádobu pro zachycování vody.
 5. Nádobu pro zachycování vody upněte dvěma šrouby na držáku vůči podkladu.
 6. K nádobě pro zachycování vody připojte vysavač na mokré sání nebo zajistěte odtok vody hadicí.

Obsluha

Montáž diamantové vrtací korunky se sklíčidlem BI+

POZOR
Nebezpečí zranění při výměně nástroje! Nářadí se používáním zahřívá. Může mít ostré hrany.
 • Při výměně nástroje vždy noste ochranné rukavice.
Diamantové vrtací korunky se musí vyměnit, jakmile znatelně klesne řezný výkon, resp. vrtací výkon. Obecně je to v případě, že se diamantové segmenty opotřebují na určitou výšku.
Image alternative
 1. Zaaretujte saně pomocí aretace saní na kolejnici. Zkontrolujte, zda jsou bezpečně upevněné.
 2. Sklíčidlo otevřete otáčením ve směru symbolu "Otevření".
 3. Diamantovou vrtací korunku vložte zdola do ozubení sklíčidla na diamantové jádrové vrtačce a korunkou otáčejte tak dlouho, dokud nezaskočí.
 4. Sklíčidlo zavřete otáčením ve směru symbolu "Uzavření".
 5. Zkontrolujte pevné usazení diamantové vrtací korunky ve sklíčidle.

Montáž diamantové vrtací korunky s alternativním sklíčidlem

 1. Zaaretujte hřídel zařízení vhodným otevřeným klíčem.
 2. Vrtací korunku dotáhněte vhodným otevřeným klíčem.

Demontáž diamantové vrtací korunky se sklíčidlem BI+

POZOR
Nebezpečí zranění při výměně nástroje! Nářadí se používáním zahřívá. Může mít ostré hrany.
 • Při výměně nástroje vždy noste ochranné rukavice.
 1. Zaaretujte saně pomocí aretace saní na kolejnici. Zkontrolujte, zda jsou bezpečně upevněné.
 2. Sklíčidlo otevřete otáčením ve směru symbolu "Otevřené svorky".
 3. Zatáhněte za pouzdro sklíčidla ve směru šipky směrem k nářadí. Tím se vrtací korunka odjistí.
 4. Vyjměte diamantovou vrtací korunku.

Demontáž diamantové vrtací korunky s alternativním sklíčidlem

POZOR
Nebezpečí zranění při výměně nástroje! Nářadí se používáním zahřívá. Může mít ostré hrany.
 • Při výměně nástroje vždy noste ochranné rukavice.
 1. Zaaretujte hřídel zařízení vhodným otevřeným klíčem.
 2. Vrtací korunku odstraňte vhodným otevřeným klíčem.

Nastavení otáček

POZOR
Nebezpečí opotřebování Nebezpečí poškození převodovky
 • Nepřepínejte za provozu, počkejte, dokud se vřeteno nezastaví.
Image alternative
 • Otočte spínač do doporučené polohy při současném otáčení rukou vrtací korunkou.

Proudový chránič

Pro diamantové jádrové vrtačky bez PRCD se musí použít oddělovací transformátor.
 1. Síťovou zástrčku diamantové jádrové vrtačky zapojte do zásuvky s uzemněným kontaktem.
 2. Stiskněte tlačítko "I", resp. "RESET" na proudovém chrániči PRCD.
  • Indikace se rozsvítí.
 3. Stiskněte tlačítko "0", resp. "TEST" na proudovém chrániči PRCD.
  • Indikace zhasne.
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Pokud ukazatel na ochranném vodiči chybného proudu při stisknutí tlačítka 0 , resp. TEST nezmizí, nesmí se diamantová jádrová vrtačka dále provozovat!
 • Diamantovou jádrovou vrtačku nechte opravit servisem Hilti .
 1. Stiskněte tlačítko "I", resp. "RESET" na proudovém chrániči PRCD.
  • Indikace se rozsvítí.

Vrtání za sucha v ručním provozu

Nahromadění velkého množství prachu ve vrtací korunce může způsobit nevyváženost.
 • Odstraňujte z vrtací korunky prach.

Vrtání za sucha s odsáváním prachu

Nahromadění velkého množství prachu ve vrtací korunce může způsobit nevyváženost.
 • Abyste zabránili vzniku elektrostatických výbojů, používejte antistatický vysavač.

Použití dvoudílného navrtávače

POZOR
Nebezpečí zranění při špatném použití! Z navrtávače, který není přitlačen proti podkladu, se mohou uvolnit části.
 • Při použití dvoudílného navrtávače nepouštějte diamantovou jádrovou vrtačku na volnoběh bez kontaktu s podkladem.
Pro každý průměr diamantových vrtacích korunek je zapotřebí jiný navrtávač.
 1. Nasaďte navrtávač zepředu do diamantové vrtací korunky.
 2. Na začátku vrtání tlačte jen lehce, dokud se vrtací korunka nevystředí. Tlak zesilte teprve následně. Vyvrtejte 3‒5 mm hluboký vodicí zářez.
 3. Uvolněním vypínače zastavte nářadí. Počkejte, dokud se vrtací korunka zcela nezastaví.
 4. Z vrtací korunky vyjměte navrtávač.
 5. Vrtací korunku umístěte do vodicího zářezu, stiskněte vypínač a pokračujte ve vrtání.

Použití vysavače se zásuvkou pro připojení nářadí

Vrtací korunky se štěrbinami používejte pouze v případě, že vrtáte bez odsávání prachu.
 1. Postranní rukojeť nastavte do požadované polohy a upevněte ji.
 2. Volitelně: Namontujte a použijte dvoudílný navrtávač.
 3. Síťovou zástrčku diamantové jádrové vrtačky zapojte do zásuvky na vysavači.
 4. Zapojte síťovou zástrčku vysavače do zásuvky.
 5. Po připojení: stiskněte spínač „Reset“ nebo tlačítko „I“ PRCD.
 6. Diamantovou jádrovou vrtačku přiložte ke středu vrtaného otvoru.
 7. Stiskněte tlačítko pro zapínání/vypínání diamantové jádrové vrtačky.
  Vysavač se spustí se zpožděním po nářadí. Po vypnutí nářadí se vysavač se zpožděním vypne.

Použití vysavače bez zásuvky pro připojení nářadí

Vrtací korunky se štěrbinami používejte pouze v případě, že vrtáte bez odsávání prachu.
 1. Postranní rukojeť nastavte do požadované polohy a upevněte ji.
 2. Volitelně: Namontujte a použijte dvoudílný navrtávač.
 3. Zapojte síťovou zástrčku vysavače do zásuvky.
 4. Po připojení: stiskněte spínač „Reset“ nebo tlačítko „I“ PRCD.
 5. Diamantovou jádrovou vrtačku přiložte ke středu vrtaného otvoru.
 6. Stiskněte tlačítko pro zapínání/vypínání diamantové jádrové vrtačky.
 7. Nechte vysavač běžet o několik sekund déle než nářadí, aby odsál zbývající materiál.

Práce bez odsávání prachu

Vrtací korunky se štěrbinami používejte pouze v případě, že vrtáte bez odsávání prachu.
 1. Postranní rukojeť nastavte do požadované polohy a upevněte ji.
 2. Volitelně: Namontujte a použijte dvoudílný navrtávač.
 3. Zástrčku zapojte do síťové zásuvky a na proudovém chrániči stiskněte spínač "Reset" nebo tlačítko "I".
 4. Diamantovou jádrovou vrtačku přiložte ke středu vrtaného otvoru.
 5. Stiskněte tlačítko pro zapínání/vypínání diamantové jádrové vrtačky.

Vrtání za mokra v ručním provozu bez systému pro zachycování vody

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při vadném odsávání může voda stékat po motoru a krytu!
 • Pokud již odsávání nefunguje, okamžitě přerušte práci.
 1. Postranní rukojeť nastavte do požadované polohy a upevněte ji.
 2. Volitelně: Namontujte a použijte dvoudílný navrtávač.
 3. Zástrčku zapojte do síťové zásuvky a na proudovém chrániči stiskněte spínač "Reset" nebo tlačítko "I".
 4. Diamantovou jádrovou vrtačku přiložte ke středu vrtaného otvoru.
 5. Otevírejte pomalu regulační ventil vody, dokud neteče požadované množství vody. Na ukazateli na postranní rukojeti můžete kontrolovat množství vody.
 6. Stiskněte tlačítko pro zapínání/vypínání diamantové jádrové vrtačky.

Vrtání za mokra v ručním provozu se systémem pro zachycování vody

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při vadném odsávání může voda stékat po motoru a krytu!
 • Pokud již odsávání nefunguje, okamžitě přerušte práci.
Nesmí se používat síťová zásuvka na vodním vysavači.
 1. Při použití odsávání: Spusťte vysavač na mokré sání a otevřete přívod vody.
 2. Postranní rukojeť nastavte do požadované polohy a upevněte ji.
 3. Volitelně: Namontujte a použijte dvoudílný navrtávač.
 4. Zástrčku zapojte do síťové zásuvky a na proudovém chrániči stiskněte spínač "Reset" nebo tlačítko "I".
 5. Diamantovou jádrovou vrtačku přiložte ke středu vrtaného otvoru.
 6. Otevírejte pomalu regulační ventil vody, dokud neteče požadované množství vody. Na ukazateli na postranní rukojeti můžete kontrolovat množství vody.
 7. Stiskněte tlačítko pro zapínání/vypínání diamantové jádrové vrtačky.

Vrtání za mokra s vrtacím stojanem

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při vadném odsávání může voda stékat po motoru a krytu!
 • Pokud již odsávání nefunguje, okamžitě přerušte práci.
Pro vrtání směrem vzhůru je závazně předepsáno použití vysavače pro mokré vysávání v kombinaci se systémem pro zachycování vody!
Image alternative
 1. Otevírejte pomalu regulační ventil vody, dokud neteče požadované množství vody.
 2. Pomocí aretace trvalého chodu přepněte nářadí na trvalý provoz.
 3. Odjistěte aretaci saní.
 4. Diamantovou vrtací korunku nastavte otáčením ručního kola až na podklad.
 5. Na začátku vrtání tlačte jen lehce, dokud se vrtací korunka nevystředí. Tlak zesilte teprve následně.
 6. Přítlak regulujte podle ukazatele vrtacího výkonu.

Použití Rota-Rail (otočného sloupkového prvku)

Rota-Rail umožňuje rychlý a jednoduchý přístup k vrtanému otvoru nebo odvrtanému jádru, aniž by byla nutná částečná nebo úplná demontáž systému.
VÝSTRAHA
Nebezpečí zranění při špatném použití! Stojan pro vrtačku se může poškodit nebo prasknout.
 • Rota-Rail se nesmí používat jako prodloužení sloupku.
 1. Zaaretujte saně pomocí aretace saní na kolejnici. Zkontrolujte, zda jsou bezpečně upevněné.
 2. Odstraňte dorazový šroub na zadní části kolejnice.
 3. Upevněte Rota-Rail tak, aby ozubené kolejnice směřovaly stejným směrem.
 4. Utáhněte šroub na prvku Rota-Rail.
 5. Povolte aretaci saní a najeďte saněmi na prvek Rota-Rail.
 6. Povolte upevňovací šrouby prvku Rota-Rail a otočte nářadí s prvkem Rota-Rail doleva nebo doprava. Tím umožníte přístup k vrtanému otvoru.
 7. Odstraňte odvrtané jádro nebo vyměňte vrtací korunku.
 8. Otočte nářadí s prvkem Rota-Rail zpět do výchozí polohy a utáhněte upevňovací šrouby prvku Rota-Rail. Najeďte nářadím zpět na sloupek stojanu, abyste mohli pracovat dále.
 9. Po demontáži prvku Rota-Rail upevněte dorazový šroub znovu na zadní část kolejnice.

Postup při uváznutí vrtací korunky

V případě uváznutí nejprve zareaguje kluzná třecí spojka. Potom elektronika vypne motor a bez ručního zásahu uživatele jej opět automaticky dvakrát zapne. Pokud se tím uváznutí neuvolní, vypne elektronika motor na 90 sekund. Uváznutí můžete ručně uvolnit takto:

Uvolnění vrtací korunky ručním kolem

 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 2. Pomocí ručního kola uvolněte vrtací korunku z podkladu.
 3. Zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky.
 4. Pokračujte ve vrtání.

Uvolnění vrtací korunky stranovým klíčem

 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 2. Diamantovou vrtací korunku uchopte v blízkosti upínací stopky vhodným stranovým klíčem a otáčením ji uvolněte.
 3. Zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky.
 4. Pokračujte ve vrtání.

Péče, údržba, přeprava a skladování

Ošetřování a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Provádění ošetřování a údržby se zapojenou síťovou zástrčkou může mít za následek těžká poranění a popáleniny.
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vytáhněte síťovou zástrčku!
Ošetřování
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Ventilační štěrbiny očistěte opatrně suchým kartáčem.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Údržba
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Neodborné opravy elektrických součástí mohou způsobit těžká poranění a popáleniny.
 • Opravy na elektrických částech smí provádět pouze odborník s elektrotechnickou kvalifikací.
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte ho ihned opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte funkci.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro svůj výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group .

Výměna uhlíků

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem !
 • Ošetřování a údržbu nářadí smí provádět pouze oprávnění a zaškolení pracovníci! Ti musí být zejména informováni o případném nebezpečí.
 1. Otevřete kryty uhlíků na levé a na pravé straně motoru.
 2. Všimněte si, jak jsou uhlíky namontované a jak jsou vedené jejich lankové přívody. Opotřebované uhlíky vyjměte z diamantové jádrové vrtačky.
 3. Nové uhlíky namontujte přesně tak, jak byly namontované staré.
  Při vkládání dbejte, abyste nepoškodili izolaci signalizačního přívodu.
 4. Přišroubujte kryty uhlíků na levé a na pravé straně motoru.
 5. Nechte uhlíky běžet na volnoběh bez přerušení minimálně 1 minutu.
  Po výměně uhlíků zhasne kontrolka cca po 1 minutě provozu.

Přeprava a skladování

POZOR
Nebezpečí při nízkých teplotách! Vniknutí vody může tento výrobek poškodit a zvýšit nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • V případě teplot pod bodem mrazu dbejte na to, aby v nářadí nezůstala žádná voda.
 • Před uskladněním diamantové jádrové vrtačky otevřete regulační ventil vody.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .

Diamantová jádrová vrtačka není funkční

Porucha
Možná příčina
Řešení
Image alternative
Na servisním ukazateli se nic nezobrazuje.
Není zapnutý proudový chránič.
 • Zkontrolujte, zda proudový chránič funguje, a zapněte ho.
Přerušené napájení.
 • Zapojte jiné elektrické zařízení a zkontrolujte funkci.
 • Zkontrolujte připojení, síťový kabel, elektrické vedení a pojistku.
Voda v motoru.
 • Nechte diamantovou jádrovou vrtačku úplně uschnout na teplém, suchém místě.
Image alternative
Svítí servisní ukazatel.
Opotřebené uhlíky.
Image alternative
Bliká servisní ukazatel.
Přehřátý motor.
 • Počkejte několik minut, dokud motor nevychladne, nebo pro rychlejší vychladnutí nechte diamantovou jádrovou vrtačku běžet na volnoběh. Diamantovou jádrovou vrtačku vypněte a znovu zapněte.
Přetížení.
 • Diamantovou jádrovou vrtačku vypněte a znovu zapněte.
 • Diamantovou jádrovou vrtačku veďte přímo a/nebo zmenšete přítlak.
Image alternative
Bliká indikace ochrany proti odcizení.
Diamantová jádrová vrtačka není odblokovaná (u diamantové jádrové vrtačky s ochranou proti odcizení, volitelně).
 • Diamantovou jádrovou vrtačku odblokujte odblokovacím klíčem.

Diamantová jádrová vrtačka je funkční

Porucha
Možná příčina
Řešení
Image alternative
Svítí servisní ukazatel.
Je téměř dosažena mez opotřebení uhlíků. Zbývající doba chodu do automatického vypnutí diamantové jádrové vrtačky činí ještě několik hodin.
 • Při nejbližší příležitosti nechte uhlíky vyměnit.
Byly vyměněny uhlíky a musí se zaběhnout.
 • Nechte uhlíky běžet na volnoběh bez přerušení minimálně 1 minutu.
Diamantová jádrová vrtačka nemá plný výkon.
Porucha elektrické sítě – v elektrické síti došlo k podpětí.
 • Zkontrolujte, zda jiné spotřebiče zapojené do elektrické sítě nebo ke generátoru nezpůsobují rušení.
 • Zkontrolujte délku použitého prodlužovacího kabelu.
Diamantová vrtací korunka se netočí.
Přepínač převodů nezaskočil.
 • Stiskněte přepínač převodů tak, aby zaskočil.
Diamantová vrtací korunka se zasekla v podkladu.
 • Veďte diamantovou jádrovou vrtačku přímo.
 • Uvolnění diamantové vrtací korunky stranovým klíčem: Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Diamantovou vrtací korunku uchopte v blízkosti upínací stopky vhodným stranovým klíčem a otáčením ji uvolněte.
 • Vrtání na stojanu: Otáčejte ručním kolem a pokuste se pohybováním saněmi nahoru a dolů uvolnit diamantovou vrtací korunku.
Rychlost vrtání se snižuje.
Je dosažena maximální hloubka vrtání.
 • Odstraňte vyvrtané jádro a použijte prodloužení vrtací korunky.
Vyvrtané jádro uvízlo v diamantové vrtací korunce.
 • Odstraňte vyvrtané jádro.
Nesprávná specifikace pro příslušný podklad.
 • Zvolte diamantovou vrtací korunku vhodnější specifikace.
Vysoký podíl oceli (pozná se podle čisté vody s kovovými šponami).
 • Zvolte diamantovou vrtací korunku vhodnější specifikace.
Vadná diamantová vrtací korunka.
 • Zkontrolujte diamantovou vrtací korunku, zda není poškozená, a v případě potřeby ji vyměňte.
Zvolený nesprávný převodový stupeň.
 • Zvolte správný převodový stupeň.
Příliš malý přítlak.
 • Zvětšete přítlak.
Příliš malý výkon nářadí.
 • Zvolte nejbližší nižší převodový stupeň.
Diamantová vrtací korunka je obroušená.
 • Naostřete diamantovou vrtací korunku na ostřicí desce.
Příliš velké množství vody.
 • Regulačním ventilem zmenšete množství vody.
Příliš malé množství vody.
 • Zkontrolujte přívod vody k diamantové vrtací korunce, resp. zvětšete množství vody pomocí regulačního ventilu vody.
Zajištěná aretace saní.
 • Odjistěte aretaci saní.
Prach brání v postupu vrtání.
 • Použijte vhodné odsávání prachu.
Ručním kolem lze otáčet, aniž by byl cítit odpor.
Prasklý střižný kolík.
 • Vyměňte střižný kolík.
Diamantovou vrtací korunku nelze nasadit do sklíčidla.
Upínací stopka / sklíčidlo znečištěné nebo poškozené.
 • Vyčistěte a namažte upínací stopku, resp. sklíčidlo nebo je vyměňte.
Z vymývací hlavy nebo z krytu převodovky vytéká voda.
Příliš vysoký tlak vody.
 • Snižte tlak vody.
Za provozu vytéká ze sklíčidla voda.
Diamantová vrtací korunka není dostatečně zašroubovaná ve sklíčidle.
 • Diamantovou vrtací korunku pevně zašroubujte.
 • Vyjměte diamantovou vrtací korunku. Otočte diamantovou vrtací korunku cca o 90° okolo její osy. Diamantovou vrtací korunku znovu namontujte.
Znečištěná upínací stopka / znečištěné sklíčidlo.
 • Vyčistěte a namažte upínací stopku, resp. sklíčidlo.
Vadné těsnění sklíčidla nebo upínací stopky.
 • Zkontrolujte těsnění a v případě potřeby ho vyměňte.
Neprotéká voda.
Ucpaný filtr nebo indikátor průtoku vody.
 • Vyjměte filtr nebo indikátor průtoku vody a propláchněte je.
Vrtací systém má příliš velkou vůli.
Diamantová vrtací korunka není dostatečně zašroubovaná ve sklíčidle.
 • Diamantovou vrtací korunku pevně zašroubujte.
 • Vyjměte diamantovou vrtací korunku. Otočte diamantovou vrtací korunku cca o 90° okolo její osy. Diamantovou vrtací korunku znovu namontujte.
Vadná upínací stopka / vadné sklíčidlo.
 • Zkontrolujte upínací stopku a sklíčidlo a v případě potřeby je vyměňte.
Saně mají příliš velkou vůli.
Povolené šroubové spoje na vrtacím stojanu.
 • Zkontrolujte utažení šroubů na vrtacím stojanu a v případě potřeby je dotáhněte.
Vrtací stojan není dostatečně upevněný.
 • Vrtací stojan lépe upevněte.

Likvidace

Image alternative Nářadí Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

Doporučená předběžná úprava při likvidaci vrtného kalu

Z hlediska ochrany životního prostředí je odvádění kalu z vrtání do vodních toků nebo kanalizace bez vhodného předběžného zpracování problematické. Informujte se u místních úřadů o platných předpisech.
 1. Vrtný kal zachycujte (např. pomocí vysavače na mokré vysávání).
 2. Nechte vrtný kal usadit a pevnou složku zlikvidujte na skládce stavební suti (proces odlučování mohou urychlit vločkovací prostředky).
 3. Před vypuštěním zbývající vody (zásaditá, hodnota pH > 7) do kanalizace ji neutralizujte přidáním kyselých neutralizačních prostředků nebo zředěním velkým množstvím vody.

Čína RoHS (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)

Pod následujícím odkazem najdete tabulku s nebezpečnými látkami: qr.hilti.com/r5062.
Odkaz na tabulku RoHS najdete na konci této dokumentace jako QR kód.

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .
Image alternative
Image alternative