Jazyk

SCW 22-A

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkým poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly

Na výrobku mohou být použity následující symboly:
Image alternative Jmenovité volnoběžné otáčky
Image alternative Stejnosměrný proud
Image alternative Otáčky za minutu
Image alternative Průměr
Image alternative Pilový kotouč
Image alternative Bezdrátový přenos dat
Image alternative Lithium-iontový akumulátor
Image alternative Použitá typová řada lithium-iontového akumulátoru Hilti . Řiďte se pokyny v kapitole Použití v souladu s určeným účelem .

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Okružní pila
  SCW 22‑A
  Generace
  01
  Sériové číslo

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

Image alternative VAROVÁNÍ Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, instrukce, vyobrazení a technické údaje, které patří k tomuto elektrickému nářadí. Nedbalost při dodržování následujících instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Pojem „elektrické nářadí“, používaný v bezpečnostních pokynech, se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) nebo na elektrické nářadí napájené z akumulátoru (bez síťového kabelu).
Bezpečnost pracoviště
 • Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
 • S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
 • Při práci s elektrickým nářadím zabraňte přístupu dětem a jiným osobám na pracoviště. Rozptylování pozornosti by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
 • Síťová zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravována. U elektrického nářadí s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Nedotýkejte se uzemněných povrchů, např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Síťový kabel používejte jen k tomu účelu, pro který je určený. Nepoužívejte ho zejména k nošení či zavěšování elektrického nářadí ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Síťový kabel chraňte před horkem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými díly. Poškozené nebo zamotané síťové kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud pracujete s elektrickým nářadím venku, používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou vhodné i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro venkovní použití, snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud se nelze vyvarovat provozu elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektrickým nářadím rozumně. Elektrické nářadí nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážná poranění.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná helma nebo chrániče sluchu (podle druhu použití elektrického nářadí), snižuje riziko úrazu.
 • Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před zapojením elektrického nářadí do sítě a/nebo vložením akumulátoru, před uchopením elektrického nářadí nebo jeho přenášením se ujistěte, že je vypnuté. Držíte-li při přenášení elektrického nářadí prst na spínači nebo připojujete-li ho k síti zapnuté, může dojít k úrazu.
 • Dříve než elektrické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo klíč. Nástroj nebo klíč ponechaný v otáčivém dílu nářadí může způsobit úraz.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak si v nečekaných situacích zachováte lepší kontrolu nad výrobkem.
 • Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice mějte v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky a dlouhé vlasy jimi mohou být zachyceny.
 • Pokud lze namontovat odsávání prachu nebo zařízení na zachycení prachu, zkontrolujte, zda jsou připojené a používají se správně. Použitím odsávání prachu můžete snížit ohrožení vlivem prachu.
 • Nenechte se ukolébat falešným pocitem bezpečí a nepřekračujte bezpečnostní pravidla pro elektrické nářadí, i když jste po mnohonásobném použití s elektrickým nářadím dobře seznámeni. Nepozorné jednání může ve zlomcích sekundy způsobit těžká zranění.
Použití elektrického nářadí a péče o něj
 • Nářadí nepřetěžujte. Pro danou práci použijte elektrické nářadí, které je pro ni určené. S vhodným elektrickým nářadím budete v dané výkonové oblasti pracovat lépe a bezpečněji.
 • Nepoužívejte elektrické nářadí s vadným spínačem. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.
 • Dříve než budete nářadí seřizovat, měnit jeho příslušenství nebo než ho odložíte, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte odnímatelný akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
 • Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby nářadí používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny. Elektrické nářadí je nebezpečné, když ho používají nezkušené osoby.
 • O elektrické nářadí a příslušenství se pečlivě starejte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce elektrického nářadí. Poškozené díly nechte před použitím nářadí opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba elektrického nářadí.
 • Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami méně váznou a dají se lehčeji vést.
 • Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
 • Rukojeti a plochy rukojetí udržujte suché, čisté a beze stop oleje a tuku. Kluzké rukojeti a plochy rukojetí nedovolují bezpečné ovládání a kontrolu elektrického nářadí v nepředvídaných situacích.
Použití akumulátorového přístroje a péče o něj
 • Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječkách, které jsou doporučené výrobcem. Při použití jiných akumulátorů, než pro které je nabíječka určená, hrozí nebezpečí požáru.
 • Elektrické nářadí používejte pouze s akumulátory, které jsou pro ně určené. Použití jiných akumulátorů může způsobit úraz nebo požár.
 • Nepoužívaný akumulátor neukládejte pohromadě s kancelářskými sponkami, mincemi, klíči, hřebíky, šrouby nebo s jinými drobnými kovovými předměty, které by mohly způsobit přemostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
 • Při nesprávném použití může z akumulátoru vytéci kapalina. Zabraňte kontaktu s touto kapalinou. Při náhodném kontaktu opláchněte postižené místo vodou. Pokud kapalina vnikne do očí, vyhledejte také i lékaře. Vytékající akumulátorová kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
 • Nepoužívejte poškozené nebo upravené akumulátory. Poškozené nebo upravené akumulátory se mohou chovat nepředvídatelně a způsobit požár, výbuch nebo poranění.
 • Akumulátor nevystavujte ohni nebo vysokým teplotám. Oheň nebo teploty přes 130 °C (265 °F) mohou způsobit explozi.
 • Dodržujte všechny instrukce pro nabíjení a nenabíjejte akumulátor nebo akumulátorové nářadí nikdy mimo rozsah teplot uvedený v návodu na obsluhu. Špatné nabíjení nebo nabíjení mimo přípustný rozsah teplot může zničit akumulátor a zvýšit nebezpečí požáru.
Servis
 • Elektrické nářadí svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že nářadí bude i po opravě bezpečné.
 • Nikdy neprovádějte údržbu poškozených akumulátorů. Veškerou údržbu akumulátorů by měl provádět jen výrobce nebo autorizovaný zákaznický servis.

Bezpečnostní pokyny pro všechny typy pil

Proces řezání
 • Image alternative NEBEZPEČÍ: Nikdy nedávejte ruce do oblasti řezání a k pilovému kotouči. Druhou rukou držte nářadí za přídavnou rukojeť nebo za kryt motoru. Budete-li pilu držet oběma rukama, nemůže dojít k jejich poranění pilovým kotoučem.
 • Nesahejte pod obrobek. Pod obrobkem vás ochranný kryt nemůže před pilovým kotoučem chránit.
 • Hloubku řezu přizpůsobte tloušťce obrobku. Pod obrobkem by mělo být vidět méně než plnou výšku zubu.
 • Při řezání nikdy nedržte obrobek v ruce ani přes nohu, ale vždy ho zajistěte do stabilního upnutí. Je důležité obrobek dobře upevnit, aby se minimalizovalo nebezpečí tělesného kontaktu, uváznutí pilového kotouče nebo ztráty kontroly nad nářadím.
 • Při práci, při níž nástroj může zasáhnout skryté elektrické rozvody, držte elektrické nářadí jen za izolované rukojeti. Kontakt s vedením pod proudem by uvedl pod napětí i kovové díly elektrického nářadí, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.
 • U podélných řezů používejte vždy doraz nebo přímé vedení podél hrany. Zlepšuje se tím přesnost řezu a snižuje možnost uváznutí pilového kotouče.
 • Používejte vždy pilové kotouče správné velikosti a s odpovídajícím upínacím otvorem (např. hvězdicovým nebo kruhovým). Pilové kotouče, které upínání pily přesně neodpovídají, se točí nepravidelně, což vede ke ztrátě kontroly nad nářadím.
 • Nikdy nepoužívejte poškozené nebo nesprávné podložky pilového kotouče nebo upínací šrouby. Podložky pilového kotouče a upínací šrouby jsou speciálně konstruovány pro danou pilu, pro její optimální výkon a provozní bezpečnost.
Zpětný ráz – příčiny a příslušné bezpečnostní pokyny
 • Zpětný ráz je náhlá reakce způsobená špatně vyrovnaným pilovým kotoučem, jeho zaseknutím nebo uváznutím, která má za následek, že se pila nekontrolovaně nadzvedne a pohybuje se z obrobku ven směrem k pracovníkovi;
 • když se pilový kotouč ve svírajícím se řezu zasekne nebo uvázne, zablokuje se a síla motoru pilu vymrští směrem k pracovníkovi;
 • když se pilový kotouč v řezu natočí nebo když je špatně vyrovnaný, mohou se zuby na zadní straně kotouče zaseknout v povrchu obrobku, čímž se pilový kotouč z řezu vymrští a pila vyskočí zpátky směrem k pracovníkovi.
Zpětný ráz je důsledkem nesprávného nebo chybného použití pily. Lze mu zabránit vhodnými bezpečnostními opatřeními, popsanými dále.
 • Pilu držte pevně oběma rukama a v takové poloze paží, abyste dokázali vzdorovat silám zpětného rázu. Stůjte vždy stranou od pilového kotouče tak, aby s ním tělo nebylo nikdy v přímé čáře. Při zpětném rázu se okružní pila může vymrštit dozadu, pomocí vhodných preventivních opatření může ovšem pracovník síly zpětného rázu zvládnout.
 • Pokud pilový kotouč uvázne nebo když přerušíte práci, pilu vypněte a držte ji v klidu v obrobku, dokud se kotouč nezastaví. Nikdy se nesnažte pilu z obrobku vyjmout nebo ji táhnout směrem zpět, dokud se pilový kotouč pohybuje, neboť může dojít ke zpětnému rázu. Zjistěte a odstraňte příčinu uváznutí pilového kotouče.
 • Chcete-li pilu, která uvázla v obrobku, znovu spustit, vyrovnejte pilový kotouč v řezu a zkontrolujte, zda pilové zuby nejsou v obrobku zakousnuté. Když se pilový kotouč zakousne, může se při dalším spuštění začít pohybovat z obrobku ven nebo způsobit zpětný ráz.
 • Aby se snížilo riziko zpětného rázu vyvolaného uváznutím pilového kotouče, velké desky při řezání podepřete. Velké desky se mohou vlastní hmotností prohnout. Proto desky musí být podepřené na obou stranách, a to jak v blízkosti řezu, tak na kraji.
 • Nepoužívejte otupené ani poškozené pilové kotouče. Pilové kotouče s tupými nebo špatně rozvedenými zuby vytvářejí jen úzký řez, ve kterém dochází k silnému tření a snadno v něm může dojít k uváznutí pilového kotouče a ke zpětnému rázu.
 • Než začnete řezat, utáhněte aretace nastavení hloubky řezu a úhlu řezu. Kdyby při řezání došlo ke změně nastavení, pilový kotouč by mohl uváznout a tím způsobit zpětný ráz.
 • Zvlášť opatrní buďte při řezání do stávajících stěn nebo v jiných oblastech, kde není vidět na druhou stranu řezu. Zanořující se pilový kotouč by mohl při řezání narazit na skryté objekty, zablokovat se a vyvolat zpětný ráz.
Funkce spodního ochranného krytu
 • Před každým použitím zkontrolujte, zda se spodní ochranný kryt bezchybně zavírá. Není-li spodní ochranný kryt volně pohyblivý a nezavírá-li se okamžitě, pilu nepoužívejte. Spodní ochranný kryt nikdy nezajišťujte v otevřené poloze svěrkou nebo úvazkem. Kdyby pila nedopatřením spadla na zem, mohl by se spodní ochranný kryt ohnout. Otevřete ochranný kryt páčkou a přesvědčte se, že se pohybuje volně a při libovolném úhlu i hloubce řezu se nedotýká ani pilového kotouče, ani jiných dílů.
 • Zkontrolujte funkci zavírací pružiny spodního ochranného krytu. Nevykazují-li spodní ochranný kryt a pružina dokonalou funkci, nechte pilu před použitím opravit. Poškozené díly, lepivé usazeniny nebo nahromaděné piliny mohou reakci spodního ochranného krytu zpozdit.
 • Spodní ochranný kryt otvírejte ručně jen tehdy, když se jedná o zvláštní druhy řezů, jako jsou „zanořovací a úhlové řezy“. Spodní ochranný kryt otvírejte pomocí páčky a uvolněte ji, jakmile se pilový kotouč zanoří do obrobku. Při jakémkoliv jiném řezání se musí spodní ochranný kryt pohybovat automaticky.
 • Pilu nepokládejte na pracovní stůl ani na podlahu, pokud spodní ochranný kryt pilový kotouč nekryje. Nekrytý dobíhající pilový kotouč žene pilu proti směru řezu a řeže vše, co mu leží v cestě. Nezapomínejte na dobu doběhu pily.

Dodatečné bezpečnostní pokyny

Bezpečnost osob
 • Úpravy nebo změny na nářadí nejsou dovoleny.
 • Nářadí držte vždy pevně oběma rukama za rukojeti, které jsou k tomu určené. Udržujte rukojeti suché, čisté a beze stop oleje a tuku.
 • Používejte chrániče sluchu. Hluk může způsobit ztrátu sluchu.
 • Jestliže se nářadí používá bez odsávání prachu, musíte při prašných pracích používat lehký respirátor.
 • Nářadí používejte jen s příslušnými ochrannými zařízeními.
 • Dělejte pracovní přestávky a relaxační cvičení s prsty pro jejich lepší prokrvení.
 • Nářadí není určené pro slabé a neinstruované osoby.
 • Nářadí udržujte mimo dosah dětí.
 • Výrobek zapínejte až na pracovišti.
 • Při skladování a přepravě nářadí vyjměte akumulátor.
 • Neřežte výrobkem nad hlavou.
 • Nebrzděte výrobek bočním tlakem na pilový kotouč.
 • V dráze řezu nesmí být žádné překážky. Neřežte do šroubů, hřebíků atd.
 • Nedotýkejte se vnější upínací příruby ani upínacího šroubu, když je nářadí v chodu.
 • Nikdy nestiskávejte aretační tlačítko vřetena, dokud se pilový kotouč točí.
 • Nesměrujte pilu na osoby.
 • Posuvnou sílu přizpůsobte pilovému kotouči a obráběnému materiálu tak, aby se pilový kotouč nezablokoval a nezpůsobil případně zpětný ráz.
 • Zabraňte přehřívání hrotů zubů pilového kotouče.
 • Při řezání plastu je třeba zabránit tavení plastu.
 • Prach z materiálů, jako jsou nátěry s obsahem olova, některé druhy dřeva, beton/zdivo/kámen, které obsahují křemen, a dále minerály a kov, může být zdraví škodlivý. Kontakt s tímto prachem nebo jeho vdechování může způsobit alergické reakce a/nebo onemocnění dýchacích cest pracovníka nebo osob v okolí. Určitý prach, např. prach z dubového nebo bukového dřeva, je rakovinotvorný, zejména ve spojení s přísadami pro úpravu dřeva (chromát, prostředky na ochranu dřeva). S materiálem obsahujícím azbest smí manipulovat pouze odborníci. Pokud možno používejte odsávání prachu. Abyste dosáhli vysokého stupně odsávání prachu, používejte vhodný mobilní vysavač. Případně noste respirátor vhodný pro příslušný prach. Zajistěte dobré větrání pracoviště. Dodržujte předpisy pro obráběné materiály platné v příslušné zemi.
 • Před začátkem práce si ujasněte ‌rizikovou kategorii prachu, který při práci vzniká. Používejte stavební vysavač s oficiálně schválenou třídy ochrany, která splňuje místní předpisy na ochranu proti prachu.
 • Dodržujte národní požadavky bezpečnosti práce.
Elektrická bezpečnost
 • Před zahájením práce zkontrolujte např. pomocí detektoru kovů pracovní prostor, jestli neobsahuje skryté elektrické kabely, plynové a vodovodní trubky. Vnější kovové součásti nářadí se mohou dostat pod napětí, např. pokud byste omylem poškodili elektrické vedení. To představuje vážné nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Pečlivé zacházení s akumulátorem a jeho používání
 • Dodržujte zvláštní směrnice pro přepravu, skladování a provoz lithium-iontových akumulátorů.
 • Chraňte akumulátory před vysokými teplotami a ohněm. Hrozí nebezpečí výbuchu.
 • Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C (176 °F) ani pálit. Jinak hrozí nebezpečí požáru, výbuchu a poleptání.
 • Poškozené akumulátory (např. akumulátory s prasklinami, prasklými díly, ohnutými, zaraženými a/nebo vytaženými kontakty) se nesmí nabíjet ani dále používat.
 • Nepoužívejte akumulátory jako zdroj energie pro jiné, nespecifikované spotřebiče.
 • Pokud je akumulátor příliš horký na dotek, může být vadný. Postavte nářadí na nehořlavé místo v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, kde lze akumulátor sledovat, a nechte ho vychladnout. Po vychladnutí akumulátoru kontaktujte servis Hilti .

Doplňující bezpečnostní pokyny pro okružní pily

 • Ruční okružní pilu veďte proti obrobku jen v zapnutém stavu.
 • V dráze řezu nesmí být nahoře ani dole žádné překážky. Neřežte do šroubů, hřebíků a podobně.
 • S okružní pilou nikdy nepracujte nad hlavou.
 • Pilový kotouč nikdy nebrzděte bočním tlakem.
 • Zabraňte přehřívání hrotů zubů pilového kotouče.
 • Používejte vždy pilový kotouč, který se hodí pro řezaný podklad.

Pečlivé zacházení s akumulátorem a jeho používání

 • Dodržujte zvláštní směrnice pro přepravu, skladování a provoz lithium-iontových akumulátorů.
 • Akumulátory chraňte před vysokými teplotami, přímým slunečním zářením a ohněm.
 • Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C ani pálit.
 • Nepoužívejte a nenabíjejte akumulátory, které byly vystaveny nárazu, které spadly z větší výšky než jeden metr nebo jsou jinak poškozené. V tom případě vždy kontaktujte Hilti  servis .
 • Pokud je akumulátor příliš horký na dotek, může být vadný. Postavte výrobek na nehořlavé místo v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, kde ho lze sledovat, a nechte ho vychladnout. V tom případě vždy kontaktujte Hilti  servis .

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Přídavná rukojeť
 2. Pojistka proti zapnutí
 3. Vypínač
 4. Rukojeť
 5. Ochranný kryt
 6. Odjišťovací tlačítka s přídavnou funkcí aktivace ukazatele stavu nabití
 7. Připojovací hrdlo (kanál pro odvod třísek)
 8. Páčka výkyvného ochranného krytu
 9. Hnací vřeteno
 10. Základní deska
 11. Výkyvný ochranný kryt
 12. Paralelní doraz
 13. Šipka směru otáčení
 14. Aretační páčka pro nastavení úhlu řezu
 15. Stupnice úhlu řezu
 16. Ukazatel stavu nabití a poruch
 17. Akumulátor
 18. Aretační páčka pro nastavení hloubky řezu
 19. Inbusový klíč
 20. Stupnice hloubky řezu
 21. Aretační tlačítko vřetena
 22. Upínací šroub pro paralelní doraz
 23. Ryska řezu 45°
 24. Ryska řezu 0°
 25. Vnitřní upínací příruba
 26. Vnější upínací příruba
 27. Upínací šroub

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je akumulátorová okružní pila. Je určená k řezání dřeva nebo materiálů podobných dřevu, plastů, sádrokartonu, sádrovláknitých desek a kompozitních materiálů.

Ruční okružní pila je vybavená odnímatelným připojovacím hrdlem pro volitelný vysavač / volitelné odsávání prachu, které je dimenzované na běžné odsávací hadice. Pro spojení hadice vysavače s pilou může být nutný vhodný adaptér.
 • Nesmějí se používat pilové kotouče, které neodpovídají uvedeným charakteristikám (např. průměr, otáčky, tloušťka), rozbrušovací a brusné kotouče ani pilové kotouče z vysokolegované rychlořezné oceli (HSS). Nesmějí se řezat kovy.
 • Nepoužívejte výrobek k odřezávání větví a kmenů.
 • Pro tento výrobek používejte pouze lithium-iontové akumulátory Hilti typové řady B 22.

 • Používejte pro tyto akumulátory pouze nabíječky Hilti řady C4/36.

Ukazatel lithium-iontového akumulátoru

Stav nabití lithium-iontového akumulátoru a poruchy nářadí jsou signalizovány pomocí ukazatele lithium-iontového akumulátoru. Stav nabití lithium-iontového akumulátoru se zobrazí po klepnutí na jedno ze dvou odjišťovacích tlačítek akumulátoru.
Stav
Význam
Svítí 4 LED.
Stav nabití: 75 % až 100 %
Svítí 3 LED.
Stav nabití: 50 % až 75 %
Svítí 2 LED.
Stav nabití: 25 % až 50 %
Svítí 1 LED.
Stav nabití: 10 % až 25 %
Bliká 1 LED, nářadí je připravené k provozu.
Stav nabití: < 10 %
Bliká 1 LED, nářadí není připravené k provozu.
Akumulátor je přehřátý nebo úplně vybitý.
Blikají 4 LED, nářadí není připravené k provozu.
Nářadí je přetížené nebo přehřáté.
Při stisknutém ovládacím spínači a až 5 sekund po uvolnění ovládacího spínače nelze stav nabití zjistit.
Pokud blikají LED ukazatele akumulátoru, řiďte se pokyny v kapitole Pomoc při poruchách.

Paralelní doraz

Jednoramenný paralelní doraz umožňuje vést přesné řezy podél hrany obrobku, příp. řezání lišt stejných rozměrů.
Paralelní doraz lze namontovat na obou stranách základní desky.

Obsah dodávky

Okružní pila, pilový kotouč, inbusový klíč, paralelní doraz, připojovací hrdlo pro vysavač, návod k obsluze.
Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro svůj výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group | USA: www.hilti.com .

Příslušenství

Vnější upínací příruba, vnitřní upínací příruba, upínací šroub.

Technické údaje

Okružní pila


SCW 22-A
Jmenovité napětí
21,6 V
Hmotnost podle standardu EPTA 01
4,1 kg
Předepsaný průměr pilového kotouče
160 mm … 165 mm
Tloušťka těla kotouče
0,5 mm … 1,5 mm
Šířka řezu
1,5 mm … 2 mm
Upínací otvor pilového kotouče
20 mm
Jmenovité volnoběžné otáčky
4 000 ot/min
Maximální hloubka řezu
57 mm
Pokosový úhel
0° … 50°
Provozní teplota
−10 ℃ … 50 ℃
Skladovací teplota (bez akumulátoru)
−30 ℃ … 70 ℃

Akumulátor

Provozní napětí akumulátoru
21,6 V
Okolní teplota při provozu
−17 ℃ … 60 ℃
Skladovací teplota
−20 ℃ … 40 ℃
Teplota akumulátoru na začátku nabíjení
−10 ℃ … 45 ℃

Informace o hlučnosti a hodnoty vibrací zjištěné podle EN 62841

Hodnoty hlučnosti a vibrací, uvedené v těchto pokynech, byly naměřené normovanou měřicí metodou a lze je použít pro vzájemné porovnání elektrického nářadí. Metoda je vhodná také pro předběžný odhad působení. Uvedené údaje reprezentují hlavní použití elektrického nářadí. Při jiném způsobu použití, při použití s jinými nástroji nebo nedostatečné údržbě se údaje mohou lišit. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně zvýšit. Pro přesný odhad působení je nutné zohlednit také dobu, kdy je nářadí vypnuté nebo kdy sice běží, ale nepoužívá se. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně snížit. Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením hluku a/nebo vibrací, například: údržbu elektrického nářadí a nástrojů, udržování rukou v teple, organizace pracovních postupů.
Hodnoty emitovaného hluku zjištěné podle EN 62841

SCW 22-A
Hladina akustického výkonu (LWA)
103 dB(A)
Nejistota pro hladinu akustického výkonu (KWA)
3 dB(A)
Hladina akustického tlaku (LpA)
92 dB(A)
Nejistota pro hladinu akustického tlaku (KpA)
3 dB(A)
Celkové hodnoty vibrací (součet vektorů tří směrů), zjištěné podle EN 62841

SCW 22-A
Hodnota emitovaných vibrací při řezání do dřeva (Ah, W)
0,76 m/s²
Nejistota (K)
1,5 m/s²

Obsluha

Příprava práce

Nabíjení akumulátoru

 1. Před nabíjením si přečtěte návod k obsluze nabíječky.
 2. Dbejte na to, aby byly kontakty akumulátoru a nabíječky suché a čisté.
 3. Akumulátor nabíjejte pomocí schválené nabíječky.

Nasazení akumulátoru

POZOR
Nebezpečí poranění při zkratu nebo padajícím akumulátorem!
 • Před nasazením akumulátoru zkontrolujte, zda nejsou na kontaktech akumulátoru a výrobku cizí tělesa.
 • Zajistěte, aby akumulátor vždy správně zaskočil.
 1. Před prvním uvedením do provozu akumulátor úplně nabijte.
 2. Nasaďte akumulátor do držáku v nářadí tak, aby slyšitelně zaskočil.
 3. Zkontrolujte, zda je akumulátor bezpečně usazený.

Vyjmutí akumulátoru

 1. Stiskněte odjišťovací tlačítka akumulátoru.
 2. Vytáhněte akumulátor z držáku v nářadí.

Demontáž pilového kotouče

VÝSTRAHA
Nebezpečí popálení Nebezpečí způsobené horkým nástrojem, upínací přírubou nebo upínacím šroubem a ostrými hranami pilového kotouče.
 • Při výměně nástroje používejte ochranné rukavice.
Image alternative
 1. Vytáhněte akumulátor dozadu z výrobku.
 2. Nasaďte inbusový klíč na upínací šroub pilového kotouče.
 3. Stiskněte aretační tlačítko vřetena a držte ho stisknuté.
 4. Inbusovým klíčem otáčejte upevňovacím šroubem pilového kotouče, dokud aretační kolík úplně nezaskočí.
 5. Povolte upevňovací šroub dalším inbusovým klíčem ve směru šipky směru otáčení.
 6. Vyšroubujte upevňovací šroub a sejměte vnější upínací přírubu.
 7. Odklopením otevřete výkyvný ochranný kryt a sejměte pilový kotouč.
  V případě potřeby lze vnitřní upínací přírubu za účelem čištění sejmout.

Montáž pilového kotouče

POZOR
Nebezpečí poškození! Nevhodné nebo špatně nasazené pilové kotouče mohou pilu poškodit.
 • Používejte pouze pilové kotouče, které jsou vhodné pro tuto pilu. Řiďte se podle šipky směru otáčení na pilovém kotouči.
 • Používejte pouze pilové kotouče, jejichž přípustné otáčky jsou alespoň tak vysoké, jako jsou maximální otáčky uvedené na výrobku.
Přesvědčte se, že upínaný pilový kotouč odpovídá technickým požadavkům a je dobře naostřený. Ostrý pilový kotouč je předpokladem bezvadného řezu.
Image alternative
 1. Vytáhněte akumulátor dozadu z výrobku.
 2. Vyčistěte obě upínací příruby.
 3. Nasuňte vnitřní upínací přírubu se správnou orientací na hnací vřeteno.
 4. Otevřete výkyvný ochranný kryt.
 5. Nasaďte nový pilový kotouč.
 6. Nasuňte vnější upínací přírubu se správnou orientací.
 7. Nasaďte inbusový klíč na upínací šroub pilového kotouče.
 8. Stiskněte aretační tlačítko vřetena.
 9. Upevněte vnější upínací přírubu upevňovacím šroubem otáčením inbusového klíče proti šipce směru otáčení.
  • Aretační tlačítko vřetena zaskočí.
 10. Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda je pilový kotouč pevně a správně nasazený.

Nastavení hloubky řezu

Image alternative
 1. Vytáhněte akumulátor dozadu z výrobku.
 2. Uvolněte aretační páčku nastavení hloubky řezu.
 3. Nůžkovým pohybem výrobek nadzvedněte a utažením aretační páčky nastavte hloubku řezu.
  Hloubka řezu by měla být nastavena vždy cca o 5 až 10 mm větší, než je tloušťka řezaného materiálu.

Nastavení úhlu řezu

Image alternative
 1. Vytáhněte akumulátor dozadu z výrobku.
 2. Uvolněte aretační páčku nastavení úhlu řezu.
 3. Naklopte výrobek do požadované polohy.
 4. Aretační páčku nastavení úhlu řezu utáhněte.

Řezání podle rysky

Zajistěte obrobek proti posunutí.
Obrobek umístěte tak, aby byl pilový kotouč pod obrobkem volný.
Zkontrolujte, zda je vypínač výrobku vypnutý.
Nasaďte výrobek základní deskou na obrobek tak, aby se pilový kotouč ještě nedotýkal obrobku.
Image alternative
 1. Zasuňte do výrobku akumulátor.
 2. Zapněte výrobek stisknutím pojistky proti zapnutí a současným stisknutím vypínače.
 3. Veďte výrobek obrobkem vhodnou rychlostí podél rysky.

Montáž/nastavení paralelního dorazu

Image alternative
 1. Vytáhněte akumulátor dozadu z výrobku.
 2. Upínací šroub zašroubujte do základní desky jen natolik, aby zbyl ještě dostatek místa pro prostrčení paralelního dorazu.
 3. Zasuňte vodítko paralelního dorazu pod upínací šroub.
 4. Nastavte požadovanou šířku řezu.
 5. Upínací šroub utáhněte.

Montáž adaptéru pro vodicí lištu

Pila může být vybavena adaptérem pro vodicí lištu, který lze obdržet jako příslušenství.
Image alternative
 1. Vyjměte akumulátor.
 2. Odstraňte případně namontovaný paralelní doraz.
 3. Nasaďte základní desku do bočních kolejniček adaptéru pro vodicí lištu.
 4. Nasaďte základní desku úplně do adaptéru pro vodicí lištu.
 5. Zajistěte adaptér pro vodicí lištu zatlačením obou zarážek až nadoraz.

Práce

Zapnutí

 • Zapněte výrobek stisknutím pojistky proti zapnutí a současným stisknutím vypínače.

Vypnutí

 • Uvolněním vypínače zastavte nářadí.

Podélné řezy při 0°

 1. Nasaďte pilu drážkou v adaptéru pro vodicí lištu na kolejničku vodicí lišty.
 2. Zapněte výrobek.
 3. Veďte výrobek obrobkem vhodnou rychlostí podél lišty.

Podélné řezy pod úhlem až 50°

 1. Nastavte úhel.
 2. Zapněte výrobek.
 3. Veďte pilu vnější hranou adaptéru pro vodicí lištu podél kolejničky vodicí lišty. Jinak dojde ke kolizi pilového kotouče s vodicí lištou.

Provádění plošných úhlových řezů

 1. Položte vodicí lištu nulou na hranu obrobku a natáčejte ji, dokud požadovaný úhel na úhlové stupnici neleží naproti nule. Ryska úhlu řezu udává úhel, o který se řez odklání od přímého pravoúhlého řezu.
 2. Upevněte vodicí lištu dvěma šroubovými truhlářskými svěrkami.
 3. Zapněte výrobek.
 4. Veďte výrobek obrobkem vhodnou rychlostí podél lišty.

Řezání bez odsávání třísek

 1. Dbejte na to, aby docházelo k volnému vyhazování třísek.
 2. V případě potřeby lze připojovací hrdlo sejmout z ochranného krytu po povolení šroubu s vnitřním šestihranem pomocí inbusového klíče, který se nachází na výrobku.

Postup při ucpaném kanálu pro odvod třísek

 1. Vytáhněte akumulátor dozadu z výrobku.
 2. Vyčistěte kanál pro odvod třísek.
  Případně může být nutné pilový kotouč demontovat.
 3. Zkontrolujte, zda pohyblivé díly nářadí bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou zlomené nebo poškozené tak, že je narušena jeho funkce.

Ošetřování a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při zasunutém akumulátoru !
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vyjměte akumulátor!
Péče o zařízení
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Ventilační štěrbiny očistěte opatrně suchým kartáčem.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Péče o lithium-iontové akumulátory
 • Akumulátor udržujte čistý a beze stop oleje a tuku.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
 • Zabraňte proniknutí vlhkosti.
Údržba
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte ho ihned opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte funkci.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro svůj výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group .

Čištění ochranných zařízení

 1. Pro vyčištění ochranného zařízení sejměte pilový kotouč.
 2. Ochranná zařízení vyčistěte opatrně suchým kartáčem.
 3. Vhodným nástrojem odstraňte usazeniny a třísky uvnitř ochranných zařízení.
 4. Namontujte pilový kotouč.

Kontrola po čištění a údržbě

Po čištění a údržbě zkontrolujte, zda jsou připevněná veškerá ochranná zařízení a zda bezvadně fungují.
 • Pro kontrolu výkyvného ochranného krytu ho úplně otevřete stisknutím ovládací páčky.
  • Po uvolnění ovládací páčky se musí výkyvný ochranný kryt rychle a úplně zavřít.

Přeprava a skladování akumulátorového nářadí

Přeprava
  POZOR
  Neúmyslné spuštění při přepravě !
 • Výrobky přepravujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Vyjměte akumulátory.
 • Akumulátory nikdy nepřepravujte volně.
 • Po delší přepravě nářadí a akumulátory před použitím zkontrolujte, zda nejsou poškozené.
Skladování
  POZOR
  Neúmyslné poškození vadnými nebo vyteklými akumulátory. !
 • Výrobky skladujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Nářadí a akumulátory skladujte pokud možno v suchu a chladu.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na topení nebo za sklem.
 • Nářadí a akumulátory skladujte mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Po delším skladování nářadí a akumulátory před použitím zkontrolujte, zda nejsou poškozené.

Pomoc při poruchách

 • V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .

Okružní pila není funkční.

Porucha
Možná příčina
Řešení
LED nic neindikují.
Akumulátor není úplně zasunutý.
Vybitý akumulátor.
Akumulátor příliš horký nebo příliš studený.
 • Zajistěte, aby měl akumulátor správnou teplotu.
Bliká 1 LED.
Vybitý akumulátor.
Akumulátor příliš horký nebo příliš studený.
 • Zajistěte, aby měl akumulátor správnou teplotu.
Blikají 4 LED.
Okružní pila je krátkodobě přetížená.
 • Uvolněte ovládací spínač a znovu ho stiskněte.
Tepelná pojistka.
 • Nechte okružní pilu vychladnout a vyčistěte ventilační štěrbiny.

Okružní pila je funkční.

Porucha
Možná příčina
Řešení
Vypínač nelze stisknout, resp. je zablokovaný.
Nejedná se o závadu (bezpečnostní funkce).
 • Stiskněte pojistku proti zapnutí.
Otáčky náhle silně poklesnou.
Vybitý akumulátor.
Příliš velká posuvná síla.
 • Zmenšete posuvnou sílu a výrobek znovu zapněte.
Akumulátor se vybíjí rychleji než obvykle.
Akumulátor není v optimálním stavu.
 • Vyměňte akumulátor.
Výrobek se po zablokování pilového kotouče sám od sebe nerozběhne.
Aktivovala se ochrana proti přetížení.
 • Znovu stiskněte pojistku proti zapnutí a vypínač.
Akumulátor nezaskočí se slyšitelným dvojitým cvaknutím.
Zajišťovací výstupky na akumulátoru jsou znečištěné.
 • Vyčistěte zajišťovací výstupky a znovu nasaďte akumulátor.
Okružní pila nebo akumulátor se silně zahřívá.
Elektrická závada.
 • Okamžitě okružní pilu vypněte. Vyjměte akumulátor a sledujte ho. Nechte akumulátor vychladnout. Kontaktujte servis Hilti .
Výrobek je přetížený (překročena hranice zatížení).
 • Zvolte nářadí odpovídající příslušnému použití.
Žádný nebo snížený sací výkon.
Ucpaný kanál pro odvod třísek.

Likvidace

Image alternative Nářadí Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Likvidace akumulátorůV důsledku nesprávné likvidace akumulátorů může dojít k poškození zdraví unikajícími plyny nebo kapalinami.
 • Poškozené akumulátory žádným způsobem neposílejte!
 • Přípojky zakryjte nevodivým materiálem, abyste zabránili zkratu.
 • Akumulátory zlikvidujte tak, aby se nemohly dostat do rukou dětem.
 • Akumulátor odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

RoHS (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)

Pod následujícím odkazem najdete tabulku s nebezpečnými látkami: qr.hilti.com/r4824.
Odkaz na tabulku RoHS najdete na konci této dokumentace jako QR kód.

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .
Image alternative
Image alternative