Jazyk

WSJ 750
WSJ 850

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku byly použity následující symboly:
Image alternative Počet zdvihů na volnoběh
Image alternative S dvojitou izolací

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Přímočará pila
  WSJ 750 | WSJ 850
  Generace:
  01
  Sériové číslo:

Prohlášení o shodě

Image alternative
Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

Image alternative VAROVÁNÍ Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, instrukce, vyobrazení a technické údaje, které patří k tomuto elektrickému nářadí. Nedbalost při dodržování následujících instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Pojem „elektrické nářadí“, používaný v bezpečnostních pokynech, se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) nebo na elektrické nářadí napájené z akumulátoru (bez síťového kabelu).
Bezpečnost pracoviště
 • Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
 • S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
 • Při práci s elektrickým nářadím zabraňte přístupu dětem a jiným osobám na pracoviště. Rozptylování pozornosti by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
 • Síťová zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravována. U elektrického nářadí s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Nedotýkejte se uzemněných povrchů, např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Síťový kabel používejte jen k tomu účelu, pro který je určený. Nepoužívejte ho zejména k nošení či zavěšování elektrického nářadí ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Síťový kabel chraňte před horkem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými díly. Poškozené nebo zamotané síťové kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud pracujete s elektrickým nářadím venku, používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou vhodné i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro venkovní použití, snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud se nelze vyvarovat provozu elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektrickým nářadím rozumně. Elektrické nářadí nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážná poranění.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná helma nebo chrániče sluchu (podle druhu použití elektrického nářadí), snižuje riziko úrazu.
 • Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před zapojením elektrického nářadí do sítě a/nebo vložením akumulátoru, před uchopením elektrického nářadí nebo jeho přenášením se ujistěte, že je vypnuté. Držíte-li při přenášení elektrického nářadí prst na spínači nebo připojujete-li ho k síti zapnuté, může dojít k úrazu.
 • Dříve než elektrické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo klíč. Nástroj nebo klíč ponechaný v otáčivém dílu nářadí může způsobit úraz.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak si v nečekaných situacích zachováte lepší kontrolu nad výrobkem.
 • Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice mějte v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky a dlouhé vlasy jimi mohou být zachyceny.
 • Pokud lze namontovat odsávání prachu nebo zařízení na zachycení prachu, zkontrolujte, zda jsou připojené a používají se správně. Použitím odsávání prachu můžete snížit ohrožení vlivem prachu.
 • Nenechte se ukolébat falešným pocitem bezpečí a nepřekračujte bezpečnostní pravidla pro elektrické nářadí, i když jste po mnohonásobném použití s elektrickým nářadím dobře seznámeni. Nepozorné jednání může ve zlomcích sekundy způsobit těžká zranění.
Použití elektrického nářadí a péče o něj
 • Nářadí nepřetěžujte. Pro danou práci použijte elektrické nářadí, které je pro ni určené. S vhodným elektrickým nářadím budete v dané výkonové oblasti pracovat lépe a bezpečněji.
 • Nepoužívejte elektrické nářadí s vadným spínačem. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.
 • Dříve než budete nářadí seřizovat, měnit jeho příslušenství nebo než ho odložíte, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte odnímatelný akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
 • Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby nářadí používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny. Elektrické nářadí je nebezpečné, když ho používají nezkušené osoby.
 • O elektrické nářadí a příslušenství se pečlivě starejte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce elektrického nářadí. Poškozené díly nechte před použitím nářadí opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba elektrického nářadí.
 • Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami méně váznou a dají se lehčeji vést.
 • Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
 • Rukojeti a plochy rukojetí udržujte suché, čisté a beze stop oleje a tuku. Kluzké rukojeti a plochy rukojetí nedovolují bezpečné ovládání a kontrolu elektrického nářadí v nepředvídaných situacích.
Servis
 • Elektrické nářadí svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že elektrické nářadí bude i po opravě bezpečné.

Bezpečnostní pokyny pro pily s pilovým listem pohybujícím se tam a zpět

 • Při práci, při níž nástroj může zasáhnout skryté elektrické rozvody nebo vlastní přívodní kabel, držte elektrické nářadí jen za izolované plochy pro uchopení. Kontakt s vedením pod proudem může uvést pod napětí i kovové díly nářadí, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.
 • Upevněte a zajistěte obrobek pomocí svěrek nebo jiným způsobem k stabilnímu podkladu. Když obrobek držíte pouze rukou nebo proti tělu, je nestabilní, což může způsobit ztrátu kontroly.

Dodatečné bezpečnostní pokyny

Bezpečnost osob
 • Úpravy nebo změny na nářadí nejsou dovoleny.
 • Při práci, při které může nástroj zasáhnout skryté elektrické rozvody nebo vlastní síťový kabel, držte elektrické nářadí za izolované rukojeti. Kontakt s vedením pod proudem může uvést pod napětí i kovové díly nářadí, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.
 • Používejte chrániče sluchu. Hluk může způsobit ztrátu sluchu.
 • Při prašných pracích používejte lehký respirátor.
 • Dělejte pracovní přestávky a relaxační cvičení s prsty pro jejich lepší prokrvení.
 • Nářadí není určené pro slabé a neinstruované osoby.
 • Nářadí udržujte mimo dosah dětí.
 • Síťový a prodlužovací kabel veďte od nářadí při práci vždy směrem dozadu. Snižuje se tím nebezpečí zakopnutí o kabel při práci.
 • Noste ochranné rukavice. Přímočará pila se může při provozu zahřívat. Dotknutí se nástroje při jeho výměně může způsobit řezná poranění a popáleniny.
 • Prach z materiálů, jako jsou nátěry s obsahem olova, některé druhy dřeva, minerály a kov, může být zdraví škodlivý. Kontakt s tímto prachem nebo jeho vdechování může způsobit alergické reakce a/nebo onemocnění dýchacích cest pracovníka nebo osob v okolí. Určitý prach, např. prach z dubového nebo bukového dřeva, je rakovinotvorný, zejména ve spojení s přísadami pro úpravu dřeva (chromát, prostředky na ochranu dřeva). Používejte co nejúčinnější odsávání prachu. Používejte k tomu mobilní vysavač na dřevěný a/nebo minerální prach doporučený firmou Hilti , který byl uzpůsobený pro toto elektrické nářadí. Dodržujte předpisy pro řezané materiály platné v příslušné zemi.
Elektrická bezpečnost
 • Před zahájením práce zkontrolujte, např. pomocí detektoru kovů, pracovní prostor, jestli neobsahuje skryté elektrické kabely, plynové a vodovodní trubky. Vnější kovové součásti nářadí se mohou dostat pod napětí, např. pokud byste omylem poškodili elektrické vedení. To představuje vážné nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Pravidelně kontrolujte přívodní kabel nářadí a v případě poškození ho nechte vyměnit kvalifikovaným odborníkem. Pokud je přívodní kabel elektrického nářadí poškozený, musí se vyměnit za speciálně upravený a schválený přívodní kabel, který lze zakoupit u zákaznického servisu. Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely a v případě poškození je vyměňte. Jestliže se při práci poškodí síťový nebo prodlužovací kabel, nesmíte se kabelu dotýkat. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Poškozené přívodní a prodlužovací kabely představují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Při častém řezání vodivých materiálů nechte znečištěné nářadí v pravidelných intervalech kontrolovat servisem Hilti . Prach usazený na povrchu nářadí, především z vodivých materiálů, nebo vlhkost mohou za nepříznivých podmínek vést k úrazu elektrickým proudem.
 • Při výpadku proudu vypněte nářadí a vypojte síťový kabel. Tak zabráníte nechtěnému spuštění nářadí při opětovném zapnutí proudu.
Speciální bezpečnostní pokyny pro přímočaré pily.
 • Při řezání veďte výrobek vždy směrem od těla.
 • Nikdy nepokládejte ruce před pilový plátek nebo na něj.
 • Neřežte do neznámých podkladů a dráhu řezu udržujte shora i zdola vždy volnou, bez překážek. Když pilový plátek narazí na nějaký předmět, může dojít ke zpětnému rázu.
 • Před přepravou výrobek vypněte.
 • Výrobek nikdy nepoužívejte bez namontované ochrany proti dotyku. Nedotýkejte se rotujících dílů. Nářadí zapínejte teprve v pracovní oblasti. Při dotyku rotujících dílů, zejména rotujících nástrojů, může dojít k úrazu.
 • Před začátkem práce si ujasněte ‌rizikovou kategorii prachu, který při práci vzniká. Používejte stavební vysavač s oficiálně schválenou třídy ochrany, která splňuje místní předpisy na ochranu proti prachu.
 • Při prorážení otvorů zajistěte oblast na druhé straně. Nebezpečí poranění při proniknutí nástroje podkladem.
 • Při řezání nesahejte pod obrobek.
Bezpečnostní pokyny pro odsávací modul WSJ-DRS
 • Při výměně filtru držte výrobek a/nebo WSJ-DRS tak, aby zásuvku pro zachycování prachu bylo možné vytáhnout směrem dolů. Tím se zabrání úniku prachu.
 • Při výměně filtru používejte lehký respirátor.

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Vypínač
 2. Aretační tlačítko (jen WSJ 750/850-ET)
 3. Ventilační štěrbiny
 4. Kolečko pro nastavení počtu zdvihů
 5. Odsávací hrdlo
 6. Základní deska
 7. Páčka pro nastavení předkyvu
 8. Zajišťovací šroub pro základní desku
 9. Vodicí kolečko
 10. Pilový plátek
 11. Ochrana proti dotyku
 12. Upínání nástroje
 13. Páčka pro odjištění pilového plátku
 14. Kryt odsávání
 15. Kluzná patka pro základní desku
 16. Chránič proti otřepům

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je ručně vedená, elektrická přímočará pila. Je určená pro řezání plastových, dřevěných a kovových materiálů a dále sádrokartonových a vláknitých desek.

Výrobek je vybavený hrdlem pro odsávací zařízení. Při práci s odsávacím zařízením musí být namontovaný kryt.
Nářadí se smí používat pouze se síťovým napětím a síťovou frekvencí, které jsou uvedené na typovém štítku.

Možné nesprávné použití

 • Výrobek se nesmí používat pro řezání větví a kmenů.
 • Výrobek se nesmí používat pro řezání zdraví škodlivých materiálů.
 • Výrobek se nesmí používat pro práce ve vlhkém prostředí.

Zařízení pro ofukování třísek

Přímočará pila je vybavená zařízením pro ofukování třísek.
Zařízení pro ofukování třísek vede proud vzduchu k pilovému plátku tak, aby linie řezu byla bez třísek.

Počet zdvihů

Počet zdvihů lze nastavit pomocí kolečka. Je možné nastavení od polohy 1 (malý) do polohy 6 (velký).
Správné nastavení je třeba přizpůsobit podle použitého pilového plátku.

Čtyřstupňový předkyv

Prostřednictvím čtyřstupňového předkyvu je možné přizpůsobit řezný výkon a vzhled řezu podle řezaného materiálu. Páčkou pro nastavení předkyvu se přepíná mezi 4 stupni.
Čím čistší a jemnější má být řezná hrana, tím menší stupeň předkyvu je třeba zvolit. Vhodné nastavení lze zjistit praktickou zkouškou.
Stav
Význam
Stupeň 0
Bez předkyvu
Stupeň 1
Malý předkyv
Stupeň 2
Střední předkyv
Stupeň 3
Velký předkyv

Chránič proti otřepům

Výrobek lze vybavit chráničem proti otřepům.
Pomocí chrániče proti otřepům se při řezání dřevěných materiálů zabraňuje třepení povrchu.

Odsávání prachu s odsávacím zařízením

Odsávání prachu snižuje prašnost, zvyšuje bezpečnost práce díky lepšímu výhledu na řez a zabraňuje většímu znečištění pracoviště prachem a třískami.
Když delší dobu řežete dřevo nebo materiály, u kterých mohou vznikat větší koncentrace prachu, připojte odsávací zařízení.
Pracujete-li s odsávacím zařízením, musí být namontovaný kryt.

Obsah dodávky

Přímočará pila, pilový plátek, chránič proti otřepům, odsávací adaptér, kluzná patka, klíč na vnitřní šestihran, kryt, návod k obsluze.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group

Technické údaje

Přímočará pila

Jmenovité napětí, jmenovitý proud, frekvenci a/nebo jmenovitý příkon najdete na výkonovém štítku určeném pro vaši zemi.
Při provozu s generátorem nebo transformátorem musí být jeho výstupní výkon minimálně dvojnásobný, než je jmenovitý příkon uvedený na typovém štítku zařízení. Provozní napětí transformátoru nebo generátoru musí být neustále v rozpětí +5 % až −15 % jmenovitého napětí zařízení.

WSJ 750-ET
WSJ 750-EB
WSJ 850-ET
WSJ 850-EB
Hmotnost podle standardu EPTA 01/2003
2,8 kg
2,6 kg
2,7 kg
2,6 kg
Provozní teplota
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
Skladovací teplota
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃
Maximální hloubka řezu do konstrukční oceli
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Maximální hloubka řezu do dřeva
120 mm
120 mm
150 mm
150 mm

Informace o hlučnosti a hodnoty vibrací podle EN 62841

Hodnoty akustického tlaku a vibrací uvedené v těchto pokynech byly změřené normovanou měřicí metodou a lze je použít k vzájemnému srovnání elektrického nářadí. Jsou vhodné také pro předběžný odhad působení.
Uvedené údaje reprezentují hlavní použití elektrického nářadí. Při jiném způsobu použití, při použití s jinými nástroji nebo nedostatečné údržbě se údaje mohou lišit. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně zvýšit.
Pro přesný odhad působení je potřeba brát v úvahu také dobu, kdy je nářadí vypnuté nebo sice běží, ale nepoužívá se. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně snížit.
Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením hluku a/nebo vibrací, například: údržbu elektrického nářadí a nástrojů, udržování rukou v teple, organizace pracovních postupů.
Hodnoty emitovaného hluku

WSJ 750-ET
WSJ 750-EB
WSJ 850-ET
WSJ 850-EB
Hladina akustického výkonu (LWA)
97 dB(A)
97 dB(A)
97 dB(A)
97 dB(A)
Nejistota pro hladinu akustického výkonu (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Hladina akustického tlaku (LpA)
86 dB(A)
86 dB(A)
86 dB(A)
86 dB(A)
Nejistota pro hladinu akustického tlaku (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Celkové hodnoty vibrací

WSJ 750-ET
WSJ 750-EB
WSJ 850-ET
WSJ 850-EB
Hodnota emitovaných vibrací při řezání dřevěných desek (ah,B)
8,7 m/s²
12,1 m/s²
8,7 m/s²
10,7 m/s²
Hodnota emitovaných vibrací při řezání kovových plechů (ah,M)
5,2 m/s²
6,6 m/s²
4,2 m/s²
6,6 m/s²
Nejistota (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Odsávací modul


WSJ-DRS
Hmotnost
0,25 kg

Používání prodlužovacích kabelů

VÝSTRAHA
Nebezpečí způsobené poškozenými kabely! Jestliže se při práci poškodí síťový nebo prodlužovací kabel, nesmíte se kabelu dotýkat. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 • Pravidelně kontrolujte přívodní kabel zařízení a v případě poškození jej dejte vyměnit kvalifikovanému odborníkovi.
 • Používejte pouze prodlužovací kabely s dostatečným průřezem schválené pro danou oblast použití. Jinak může dojít k poklesu výkonu nářadí a přehřátí kabelu.
 • Pravidelně kontrolujte, zda prodlužovací kabel není poškozený.
 • Poškozené prodlužovací kabely vyměňte.
 • Venku používejte pouze prodlužovací kabely, které jsou pro to schváleny a příslušně označeny.
Doporučené minimální průřezy a maximální délky kabelů najdete na konci této dokumentace jako QR kód.

Příprava práce

POZOR
Nebezpečí poranění! Neúmyslné spuštění výrobku.
 • Před nastavováním nářadí nebo výměnou příslušenství vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

Nasazení pilového plátku

Image alternative
 1. Stiskněte zajišťovací páčku pilového plátku a držte ji stisknutou.
 2. Zasuňte pilový plátek (zuby ve směru řezu) do upínání nástroje tak, aby zaskočil.
 3. Přidržte pilový plátek proti odporu a nechte zajišťovací páčku pilového plátku sklouznout zpět.
 4. Zatažením za pilový plátek zkontrolujte, zda je spolehlivě zajištěný.

Montáž odsávacího adaptéru

Image alternative
 1. Zasuňte odsávací adaptér do otvoru ve výrobku.
 2. Zatlačte odsávací adaptér zespodu proti výrobku, až zaskočí.
 3. Připojte hadici vysavače k odsávacímu adaptéru.

Nasazení krytu

Image alternative
 • Nasuňte kryt zepředu na výrobek tak, aby zaskočil.

Nastavení předkyvu

Prostřednictvím čtyřstupňového předkyvu je možné přizpůsobit řezný výkon a vzhled řezu podle řezaného materiálu.
Páčkou pro nastavení předkyvu se přepíná mezi 4 stupni.
Čím čistší a jemnější má být řezná hrana, tím menší by měl být stupeň předkyvu.
Vhodné nastavení lze zjistit praktickou zkouškou.
Správné nastavení je třeba přizpůsobit podle použitého pilového plátku.
Image alternative
Stav
Význam
Stupeň 0
Bez předkyvu
Stupeň 1
Malý předkyv
Stupeň 2
Střední předkyv
Stupeň 3
Velký předkyv

Nastavení počtu zdvihů

Image alternative
 • Pomocí kolečka nastavte počet zdvihů od 1 (malý) do 6 (velký).
  • Správné nastavení zjistíte podle požadavků příslušného pilového plátku.

Montáž chrániče proti otřepům

Funkci lze používat pouze s pilovými plátky, které jsou k tomu určené.
Image alternative
 • Zatlačte chránič proti otřepům zdola do základní desky.

Nastavení úhlu řezu

Image alternative
 1. Odstraňte odsávací hrdlo.
 2. Povolte šroub.
 3. Vytáhněte základní desku mírně dopředu.
 4. Nastavte požadovaný úhel pomocí stupnice na výrobku.
 5. Utáhněte šroub.

Posunutí základní desky

Image alternative
 1. Povolte šroub.
 2. Zatlačte základní desku až nadoraz zpět.
 3. Utáhněte šroub.

Montáž kluzné patky pro základní desku

Kluznou patku pro základní desku používejte při práci s materiály, které jsou choulostivé vůči poškrábání.
 1. Zavěste kluznou patku vpředu na základní desku.
 2. Zatlačte kluznou patku vzadu proti základní desce, až zaskočí.

Práce

VÝSTRAHA
Nebezpečí způsobené poškozenými kabely! Jestliže se při práci poškodí síťový nebo prodlužovací kabel, odpojte okamžitě nářadí a kabel od elektrické napájecí sítě. Nedotýkejte se poškozeného místa!
 • Pravidelně kontrolujte všechna přívodní vedení. Vadné prodlužovací kabely vyměňte. Poškozené síťové kabely nechte vyměnit kvalifikovaným odborníkem.
Zásadně doporučujeme použít proudový jistič (RCD) s maximálním vypínacím proudem 30 mA.

Připojení odsávání prachu

Odsávání prachu snižuje prašnost, zvyšuje bezpečnost práce díky lepšímu výhledu na řez a zabraňuje většímu znečištění pracoviště prachem a třískami.
Image alternative
 1. Nasaďte kryt.
 2. Když delší dobru řežete dřevo nebo materiál, u kterého může vznikat větší koncentrace prachu, připojte odsávací zařízení.

Zapnutí

 1. Pokud existuje následující výbava, proveďte navíc tuto činnost:
  WSJ 750-ET
  WSJ 850-ET
  Image alternative
  • Stiskněte vypínač.
  • Poté stiskněte aretační tlačítko.
   • Vypínač zaskočí v zapnuté poloze.
  • Pro odblokování aretace znovu stiskněte vypínač.
 2. Pokud existuje následující výbava, proveďte navíc tuto činnost:
  WSJ 750-EB
  WSJ 850-EB
  • Zapněte výrobek posuvným spínačem.

Řezání zanořením

Image alternative
 1. Páčku pro nastavení předkyvu přepněte do polohy 0.
 2. Výrobek přiložte přední hranou základní desky na obrobek.
 3. Výrobek pevně držte a stiskněte vypínač.
 4. Přitlačte výrobek k obrobku a zmenšením řezného úhlu proveďte zanoření.
 5. Po zaříznutí do obrobku uveďte výrobek do normální pracovní polohy.
  • Základní deska dosedá celou plochou.
 6. Pokračujte v řezání podél čáry řezu.

Demontáž

POZOR
Nebezpečí poranění! Neúmyslné spuštění výrobku.
 • Před nastavováním nářadí nebo výměnou příslušenství vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

Odstranění krytu

Image alternative
 • Kryt lehce pootočte a stáhněte ho směrem dopředu.

Nastavení úhlu řezu zpět na nulu

 1. Povolte šroub.
 2. Nastavte úhel řezu na 0°.
 3. Zatlačte základní desku zpět do výchozí polohy.
 4. Utáhněte šroub.

Demontáž odsávání prachu

Image alternative
 1. Odpojte hadici odsavače od odsávacího adaptéru.
 2. Zatlačte odsávací adaptér dolů a vytáhněte ho z výrobku.

Vyjmutí pilového plátku

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění. Při nekontrolovaném vyskočení pilového plátku může dojít k poranění.
 • Při vyjímání pilového plátku držte výrobek tak, aby vyskakující pilový plátek nemohl zranit žádné osoby či zvířata.
Image alternative
 • Stiskněte zajišťovací páčku pilového plátku až nadoraz na stranu.
  • Pilový plátek se uvolní a vyskočí.

Ošetřování a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Provádění ošetřování a údržby se zapojenou síťovou zástrčkou může mít za následek těžká poranění a popáleniny.
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vytáhněte síťovou zástrčku!
Ošetřování
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Ventilační štěrbiny očistěte opatrně suchým kartáčem.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Údržba
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Neodborné opravy elektrických součástí mohou způsobit těžká poranění a popáleniny.
 • Opravy na elektrických částech smí provádět pouze odborník s elektrotechnickou kvalifikací.
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte ho ihned opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte funkci.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro svůj výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group .

Vyprázdnění nádoby na prach

VÝSTRAHA
Nebezpečí způsobené prachem Vyklepáním odsávacího modulu se uvolní prach.
 • Používejte lehký respirátor.
 1. Stiskněte současně dvě tlačítka vlevo a vpravo na nádobě na prach.
 2. Stáhněte nádobu na prach dolů.
 3. Vyklepejte prach z nádoby na prach nebo nádobu vyčistěte vysavačem.

Čištění odsávacího adaptéru

 1. Vyčistěte odsávací adaptér.
 2. Zkontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, a zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce výrobku.

Čištění pilových plátků

 1. Z použitých pilových plátků pravidelně odstraňujte pryskyřici.
 2. Pilové plátky vložte na 24 hodin do petroleje nebo běžně prodávaného prostředku pro odstraňování pryskyřice.

Přeprava a skladování

Přeprava
 • Tento výrobek nepřepravujte s nasazeným nástrojem.
 • Dbejte na bezpečné upevnění při přepravě.
 • Po každé přepravě zkontrolujte případné poškození všech viditelných dílů a bezvadnou funkci ovládacích prvků.
Skladování
 • Tento výrobek skladujte vždy s odpojenou síťovou zástrčkou.
 • Tento výrobek skladujte v suchu a mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Po delším skladování zkontrolujte případné poškození všech viditelných dílů a bezvadnou funkci ovládacích prvků.

Odstraňování závad

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná příčina
Řešení
Pilový plátek vypadává.
Pilový plátek není správně zaaretovaný.
 • Opakujte postup upnutí, dbejte na to, aby sklíčidlo bylo zcela otevřené a aby byl pilový plátek zatlačený proti odporu.
Upínací systém je znečištěný.
 • Vyčistěte upínání nástroje.
Pilový plátek nelze nasadit.
Upínací systém je znečištěný.
 • Vyčistěte upínání nástroje.
Výrobek nelze zapnout.
Síťová zástrčka není zapojená.
 • Zkontrolujte zapojení.
Spínač je vadný nebo znečištěný.
 • Vyčistěte spínač zvenku čisticím hadrem.
WSJ 750-ET
WSJ 850-ET
Vypínač nelze zaaretovat.
Spínač je vadný nebo znečištěný.
 • Vyčistěte spínač zvenku čisticím hadrem.
Nelze změnit nastavení předkyvu.
Znečištěná drážka.
 • Odstraňte z drážky páčky předkyvu nečistoty.
Předkyv nefunguje.
Znečištěná vidlice předkyvu.
 • Zkontrolujte, zda se v oblasti vidlice předkyvu nenachází nečistoty, a odstraňte je.
Páčka předkyvu v poloze „0“.
 • Nastavte požadovanou hodnotu.
Nelze nastavit otáčky.
Nastavovací kolečko je poškozené nebo znečištěné.
 • Vyčistěte nastavovací kolečko zvenku.
Otáčky jsou příliš vysoké nebo příliš nízké.
Je nastavená nesprávná hodnota.
 • Zkontrolujte nastavenou hodnotu (stupnice na nastavovacím kolečku) a odpovídajícím způsobem změňte nastavení.
Odsávání s vysavačem nebo WSJ-DRS nefunguje.
Kryt odsávání není nasazený.
 • Ujistěte se, že vysavač funguje a odsávací adaptér a kryt odsávání jsou připojené.
Kanály na výrobku a/nebo odsávacím adaptéru jsou znečištěné.
 • Vyčistěte připojení a zkontrolujte, zda je příslušenství vhodné.
Základní desku nelze otočit.
Upevňovací šroub není povolený.
 • Zkontrolujte šroub a v případě potřeby ho povolte.
Připojení k výrobku je znečištěné.
 • Vyčistěte prostor mezi základní deskou a výrobkem.
WSJ 850-EB
WSJ 850-ET
Příslušenství nelze namontovat.
Připojení k základní desce je znečištěné.
 • Vyčistěte připojení.
Nesprávné příslušenství.
 • Zkontrolujte, zda je příslušenství vhodné.
Odsávací modul DRS nefunguje.
Připojení k výrobku není správné.
 • Zkontrolujte připojení k výrobku.
Nádoba na prach je plná.
 • Vyprázdněte nádobu na prach.
Znečištěný filtr.
 • Vyčistěte filtr nebo vyměňte nádobu na prach.
Řez není rovný.
Nesprávný pilový plátek pro příslušné použití.
 • Použijte nový vhodný pilový plátek.
Pilový plátek je tupý nebo poškozený.
 • Použijte nový pilový plátek.
Řezaný materiál se příliš zahřívá.
Příliš vysoká řezná síla a vysoké otáčky.
 • Snižte otáčky a přítlak.
Řezaný materiál se příliš zahřívá (kov).
Chybějící mazání při řezání kovu.
 • Použijte nový pilový plátek a zajistěte dostatečné mazání mezi pilovým plátkem a obrobkem.

Likvidace

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění. Nebezpečí způsobené nesprávnou likvidací.
 • Při neodborné likvidaci zařízení se mohou vyskytnout následující události: Při spalování dílů z plastu vznikají jedovaté plyny, které mohou způsobit onemocnění osob. Akumulátory mohou při poškození nebo při působení velmi vysokých teplot explodovat, a tím způsobit otravu, popálení, poleptání kyselinami nebo znečistit životní prostředí. Lehkovážnou likvidací umožňujete nepovolaným osobám používat vybavení nesprávným způsobem. Přitom můžete sobě a dalším osobám způsobit těžká poranění, jakož i znečistit životní prostředí.
 • Vadné akumulátory neprodleně zlikvidujte. Nenechávejte je v dosahu dětí. Akumulátory nerozebírejte a nepalte je.
 • Akumulátory zlikvidujte podle národních předpisů nebo je odevzdejte zpět firmě Hilti .
Image alternative Zařízení Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti stará zařízení k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Podle evropské směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a odpovídajících ustanovení právních předpisů jednotlivých zemí se opotřebovaná elektrická a elektronická zařízení musí shromažďovat odděleně od ostatního odpadu a odevzdat k ekologické recyklaci.
Image alternative
 • Elektrická a elektronická zařízení nevyhazujte do komunálního odpadu!

Podrobnější informace

RoHS (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)
Image alternative
Odkaz na tabulku s nebezpečnými látkami najdete na konci této dokumentace jako QR kód nebo na: qr.hilti.com/r3076

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .