Jazyk

DG 150
DPC 20

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Následující signální slova se používají v kombinaci se symbolem:
Image alternative NEBEZPEČÍ! Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které vede k těžkým poraněním nebo k smrti.
Image alternative VAROVÁNÍ! Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
Image alternative POZOR! Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly

Byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Třída ochrany II (dvojitá izolace)
Image alternative Průměr
Image alternative Jmenovité volnoběžné otáčky
Image alternative Otáčky za minutu
Image alternative Otáčky za minutu

Obrázky

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Informace o výrobku

Výrobky Hilti jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
Údaje o výrobku
Údaje o výrobku
Údaje o výrobku
Bruska
DG 150
Generace
01
Sériové číslo

Údaje o výrobku
Měnič
DPC 20
Generace
01
Sériové číslo

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

Image alternative VAROVÁNÍ Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedbalost při dodržování bezpečnostních pokynů a instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár, případně těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Pojem "elektrické nářadí", používaný v bezpečnostních pokynech, se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) a na elektrické nářadí napájené z akumulátoru (bez síťového kabelu).
Bezpečnost pracoviště
 • Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
 • S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
 • Při práci s elektrickým nářadím zabraňte přístupu dětem a jiným osobám na pracoviště. Rozptylování pozornosti by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
 • Síťová zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravována. U elektrického nářadí s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Nedotýkejte se uzemněných povrchů, např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Síťový kabel používejte jen k tomu účelu, pro který je určený. Nepoužívejte ho zejména k nošení či zavěšování elektrického nářadí ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Kabel chraňte před horkem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými díly nářadí. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud pracujete s elektrickým nářadím venku, používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou vhodné i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro venkovní použití, snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud se nelze vyvarovat provozu elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektrickým nářadím rozumně. Elektrické nářadí nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážná poranění.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná helma nebo chrániče sluchu (podle druhu použití elektrického nářadí), snižuje riziko úrazu.
 • Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před zapojením elektrického nářadí do sítě a/nebo vložením akumulátoru, před uchopením elektrického nářadí nebo jeho přenášením se ujistěte, že je vypnuté. Držíte-li při přenášení elektrického nářadí prst na spínači nebo připojujete-li ho k síti zapnuté, může dojít k úrazu.
 • Dříve než elektrické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo klíč. Nástroj nebo klíč ponechaný v otáčivém dílu nářadí může způsobit úraz.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak můžete elektrické nářadí v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.
 • Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice mějte v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky a dlouhé vlasy jimi mohou být zachyceny.
 • Pokud lze namontovat odsávání prachu nebo zařízení na zachycení prachu, zkontrolujte, zda jsou připojené a používají se správně. Použitím odsávání prachu můžete snížit ohrožení vlivem prachu.
Použití elektrického nářadí a péče o něj
 • Nářadí nepřetěžujte. Pro danou práci použijte elektrické nářadí, které je pro ni určené. S vhodným elektrickým nářadím budete v dané výkonové oblasti pracovat lépe a bezpečněji.
 • Nepoužívejte elektrické nářadí s vadným spínačem. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.
 • Dříve než budete nářadí seřizovat, měnit jeho příslušenství nebo než ho odložíte, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
 • Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby nářadí používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny . Elektrické nářadí je nebezpečné, když ho používají nezkušené osoby.
 • O elektrické nářadí se pečlivě starejte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce elektrického nářadí. Poškozené díly nechte před použitím nářadí opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba elektrického nářadí.
 • Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami méně váznou a dají se lehčeji vést.
 • Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
Servis
 • Elektrické nářadí svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že elektrické nářadí bude i po opravě bezpečné.

Obecné bezpečnostní pokyny pro broušení, broušení smirkovým papírem, práce s drátěným kartáčem, leštění a rozbrušování:

DG 150
 • Toto elektrické nářadí se používá jako bruska. Řiďte se všemi bezpečnostními pokyny, návody, obrázky a údaji, které jste obdrželi s nářadím. Nebudete-li se řídit následujícími pokyny, může dojít k úrazu elektrickým proudem, k požáru a/nebo k těžkému poranění.
 • Toto elektrické nářadí není vhodné pro broušení smirkovým papírem, práci s drátěnými kartáči, leštění a rozbrušování. Použití elektrického nářadí v rozporu s určeným účelem může způsobit nebezpečí a poranění.
 • Nepoužívejte příslušenství, které není výrobcem určené a schválené speciálně pro toto elektrické nářadí. Samotná skutečnost, že příslušenství lze na nářadí upevnit, ještě nezaručuje jeho bezpečné používání.
 • Přípustné otáčky nástroje musí být alespoň tak vysoké, jako jsou maximální uváděné otáčky elektrického nářadí. Příslušenství rotující rychleji, než jsou jeho přípustné otáčky, může prasknout a odletět.
 • Vnější průměr a tloušťka nástroje musí odpovídat rozměrovým údajům elektrického nářadí. Nástroje, které nemají správné rozměry, nejsou pod dostatečnou kontrolou a ochranný kryt pro ně nemusí dobře fungovat.
 • Nástroje se závitovou vložkou musí přesně pasovat na závit brusného vřetena. U nástrojů, které se montují pomocí příruby, musí průměr otvoru nástroje odpovídat upínacímu průměru příruby. Nástroje, které nejsou k elektrickému nářadí přesně upevněné, se otáčejí nestejnoměrně, velmi silně vibrují a mohou způsobit ztrátu kontroly.
 • Nepoužívejte poškozené nástroje. Před každým použitím nářadí kontrolujte, zda se na brusných kotoučích neodlupuje a netrhá brusivo, zda brusné talíře nemají trhlinky nebo nejsou opotřebované, u drátěných kartáčů pak, zda jim nechybí nebo nejsou polámané drátky. Když elektrické nářadí nebo nástroj spadne, zkontrolujte, zda nedošlo k poškození, nebo použijte nepoškozený nástroj. Po kontrole a upnutí nástroje uchopte nářadí tak, aby nikdo, tedy ani vy, ani osoby, které se nacházejí v blízkosti, nebyl v rovině rotujícího nástroje, a nechte nářadí běžet po dobu jedné minuty na maximální otáčky. Poškozené nástroje většinou během této testovací doby prasknou.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky. Podle druhu práce používejte chránič celého obličeje, ochranu očí nebo ochranné brýle. Tam, kde je to přiměřené, používejte respirátor, chrániče sluchu, ochranné rukavice nebo speciální zástěru, které zachytí malé brusné částice a částečky materiálu. Oči je nutno chránit před poletujícími částicemi, které vznikají při různých druzích prací. Protiprachová nebo respirační ochranná maska musí filtrovat prach, který při práci vzniká. Dlouhodobé působení silného hluku může způsobit ztrátu sluchu.
 • Dbejte na to, aby ostatní osoby byly od vašeho pracoviště v bezpečné vzdálenosti. Každý, kdo vstoupí na vaše pracoviště, musí mít na sobě osobní ochranné pomůcky. Úlomky obrobku nebo prasklý nástroj mohou odletět velmi daleko, a způsobit tak úraz i mimo samotné pracoviště.
 • Při práci, při níž nástroj může zasáhnout skryté elektrické rozvody nebo vlastní síťový kabel, držte elektrické nářadí jen za izolované rukojeti. Kontakt s vedením pod proudem může uvést pod napětí i kovové díly nářadí, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.
 • Síťový kabel vždy udržujte mimo dosah rotujícího nástroje. Ztratíte-li nad nářadím kontrolu, mohlo by dojít k přeříznutí síťového kabelu nebo k jeho zachycení a vaši ruku nebo paži by mohl zasáhnout rotující nástroj.
 • Elektrické nářadí nikdy neodkládejte, dokud se nástroj zcela nezastaví. Rotující nástroj by mohl zavadit o odkládací plochu, přičemž byste mohli nad elektrickým nářadím ztratit kontrolu.
 • Při přenášení nenechávejte nikdy elektrické nářadí v chodu. Rotující nástroj by mohl náhodně zachytit váš oděv a nástroj by vás mohl poranit.
 • Pravidelně čistěte ventilační štěrbiny elektrického nářadí. Ventilátor motoru vtahuje prach do nářadí pod kryt a tam může velké nahromadění kovového prachu ohrozit elektrickou bezpečnost.
 • Elektrické nářadí nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů. Jiskření by mohlo tyto materiály zapálit.
 • Nepoužívejte nástroje, které vyžadují chladicí kapalinu. Při chlazení vodou nebo jinými chladicími kapalinami by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
Zpětný ráz a příslušné bezpečnostní pokynyZpětný ráz je náhlá reakce v důsledku zachycení nebo zablokování rotujícího nástroje, jako je brusný kotouč, brusný talíř, drátěný kartáč atd. Zachycení nebo zablokování rotujícího nástroje vede k jeho okamžitému zastavení. Tím je nekontrolované elektrické nářadí vymrštěno proti směru otáčení nástroje v místě zablokování.
Když se např. brusný kotouč v obrobku zasekne nebo zablokuje, může se hrana brusného kotouče, která je zanořená v obrobku, „kousnout“, a tím brusný kotouč vylomit nebo způsobit zpětný ráz. Brusný kotouč se pak pohybuje směrem k pracovníkovi, nebo od něho, podle směru otáčení kotouče v místě zablokování. Brusné kotouče mohou při tom také prasknout.
Zpětný ráz je důsledkem nesprávného nebo chybného použití elektrického nářadí. Lze mu zabránit vhodnými bezpečnostními opatřeními, popsanými dále.
 • Elektrické nářadí držte v rukou pevně a stůjte tak, aby vaše tělo a paže dokázaly zachytit sílu případného zpětného rázu. Vždy používejte přídavnou rukojeť, máte-li ji k dispozici, abyste mohli co nejlépe vzdorovat silám zpětného rázu nebo reakčním momentům při vysokých otáčkách nářadí. Pracovník může vhodnými bezpečnostními opatřeními síly zpětného rázu a reakční síly zvládnout.
 • Ruku nikdy nedávejte do blízkosti točícího se nástroje. Při zpětném rázu by nástroj mohl přes ruku přejet.
 • Při práci stůjte tak, abyste při zpětném rázu nebyli v dráze pohybu elektrického nářadí. Zpětný ráz žene elektrické nářadí v opačném směru vůči pohybu brusného kotouče v místě zablokování.
 • Zvlášť opatrně pracujte v blízkosti rohů, ostrých hran atd. Nedopusťte, aby se nástroj od obrobku odrazil zpátky a vzpříčil se. Rotující nástroj se v rozích, na ostrých hranách, nebo když se od obrobku odrazí, nakloní, a tím může uváznout. To může způsobit ztrátu kontroly nebo zpětný ráz.
 • Nepoužívejte jako nástroj řetězové kolo ani ozubený pilový kotouč. Takové nástroje často působí zpětný ráz nebo ztrátu kontroly nad elektrickým nářadím.
DG 150
Zvláštní bezpečnostní pokyny pro broušení a rozbrušování:
 • Používejte výhradně brusné nástroje schválené pro dané elektrické nářadí a odpovídající ochranný kryt. Brusné nástroje, které nejsou pro toto elektrické nářadí určené, nemohou být dostatečně zakryté, a jsou proto nebezpečné.
 • Profilované brusné kotouče se musí montovat tak, aby jejich brusná plocha nepřesahovala přes úroveň okraje ochranného krytu. Nesprávně namontovaný brusný kotouč, který přečnívá přes úroveň okraje ochranného krytu, není dostatečně chráněný.
 • Ochranný kryt musí být bezpečně připevněný k elektrickému nářadí a pro maximální míru bezpečnosti nastavený tak, aby nezakrytá část brusného nástroje směřující k uživateli byla co možná nejmenší. Ochranný kryt pomáhá chránit uživatele před úlomky, náhodným kontaktem s brusným nástrojem a jiskrami, které by mohly zapálit oděv.
 • Brusné nástroje se smí používat jen pro doporučené možnosti použití. Například: Nebruste nikdy boční plochou rozbrušovacího kotouče. Rozbrušovací kotouče jsou určené pro úběr materiálu hranou kotouče. Bočním namáháním mohou tyto brusné nástroje prasknout.
 • Používejte vždy nepoškozené upínací příruby správné velikosti a správného tvaru pro zvolený brusný kotouč. Vhodné příruby podpírají brusný kotouč, a snižují tak nebezpečí prasknutí brusného kotouče. Příruby rozbrušovacích kotoučů se mohou od přírub ostatních brusných kotoučů lišit.
 • Nepoužívejte opotřebované brusné kotouče určené pro větší typy elektrického nářadí , protože nejsou dimenzované na vyšší otáčky menších typů elektrického nářadí a mohly by prasknout.

Dodatečné bezpečnostní pokyny

Bezpečnost osob
 • Úpravy nebo změny na nářadí nejsou dovoleny.
 • Udržujte rukojeti suché, čisté a beze stop oleje a tuku.
 • Ujistěte se, že je postranní rukojeť správně namontovaná a řádně připevněná. Nářadí držte vždy pevně oběma rukama za rukojeti, které jsou k tomu určené.
 • Dělejte pracovní přestávky a relaxační cvičení s prsty pro jejich lepší prokrvení.
 • Nářadí není určené pro slabé a neinstruované osoby.
 • Nářadí udržujte mimo dosah dětí.
 • Nedotýkejte se rotujících dílů. Nářadí zapínejte teprve v pracovní oblasti. Při dotyku rotujících dílů, zejména rotujících nástrojů, může dojít k úrazu.
 • Při broušení může vznikat nebezpečný prach. Před začátkem práce si vyjasněte třídu nebezpečnosti prachu, který vzniká během broušení. Pro práci s nářadím používejte pokud možnost odsávání prachu s oficiálně schválenou klasifikací ochrany, která odpovídá místním předpisům na ochranu proti prachu.
 • Prach z materiálů, jako jsou nátěry s obsahem olova, některé druhy dřeva, beton/zdivo/kámen, které obsahují křemen, a dále minerály a kov, může být zdraví škodlivý. Kontakt s tímto prachem nebo jeho vdechování může způsobit alergické reakce a/nebo onemocnění dýchacích cest pracovníka nebo osob v okolí. Určitý prach, např. prach z dubového nebo bukového dřeva, je rakovinotvorný, zejména ve spojení s přísadami pro úpravu dřeva (chromát, prostředky na ochranu dřeva). S materiálem obsahujícím azbest smí manipulovat pouze odborníci. Pokud možno používejte odsávání prachu. Abyste dosáhli vysokého stupně odsávání prachu, používejte vhodný mobilní vysavač. Případně noste respirátor vhodný pro příslušný prach. Postarejte se o dobré větrání pracoviště. Dodržujte předpisy pro obráběné materiály platné v příslušné zemi.
 • Než začnete brousit, pečlivě odstraňte vyčnívající díly, jako např. hřebíky, šrouby.
 • Při broušení mohou odlétávat jiskry. Dbejte na to, aby nedošlo k ohrožení osob.
Pečlivé zacházení s elektrickým nářadím a jeho používání
 • Zajistěte obrobek. Používejte upínací přípravky nebo svěrák pro pevné uchycení obrobku. Tak je uchycen bezpečněji než rukou a vy máte navíc obě ruce volné pro ovládání nářadí.
 • Před každým uvedením do provozu, i po pracovních přestávkách zkontrolujte, zda je nástroj řádně upevněný.
Elektrická bezpečnost
 • Před zahájením práce zkontrolujte např. pomocí detektoru kovů pracovní prostor, jestli neobsahuje skryté elektrické kabely, plynové a vodovodní trubky. Vnější kovové součásti nářadí se mohou dostat pod napětí, např. pokud byste omylem poškodili elektrické vedení. To představuje vážné nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Nikdy neodpojujte během provozu brusky DG 150 při zatížení zástrčku z měniče DPC 20.
 • Pravidelně kontrolujte přívodní kabel nářadí a v případě poškození ho nechte vyměnit kvalifikovaným odborníkem. Pokud je přívodní kabel elektrického nářadí poškozený, musí se vyměnit za speciálně upravený a schválený přívodní kabel, který lze zakoupit u zákaznického servisu. Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely a v případě poškození je vyměňte. Jestliže se při práci poškodí síťový nebo prodlužovací kabel, nesmíte se kabelu dotýkat. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Poškozené přívodní a prodlužovací kabely představují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Při časté práci s vodivými materiály nechte znečištěné nářadí v pravidelných intervalech kontrolovat servisem firmy Hilti. Prach usazený na povrchu nářadí, především z vodivých materiálů, nebo vlhkost mohou za nepříznivých podmínek vést k úrazu elektrickým proudem.
Osobní bezpečnost
 • Zajistěte dobré větrání pracoviště. Doporučujeme používat respirátor s filtrem třídy P2.
 • Diamantový hrncový kotouč, části ochranného krytu nebo nářadí (hlava převodovky) se mohou za provozu zahřívat. Těchto dílů se dotýkejte pouze s ochrannými rukavicemi, abyste zabránili popálení.

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Vypínač
 2. Postranní rukojeť
 3. Kompletní ochranný kryt
 4. Upínací pásek
 5. Upínací páčka
 6. LED ukazatel
 7. Zástrčka nářadí
 8. Přepínač otáček (stupeň 1 a 2)
 9. Šroub pro upevnění postranní rukojeti
 10. Seřizovací šroub

Konstrukční díly a ovládací prvky

Image alternative
 1. Upínací klíč
 2. Upínací matice
 3. Diamantový hrncový kotouč
 4. Lamelové těsnění malé
 5. Upínací příruba
 6. Lamelové těsnění velké
 7. Přídržný kroužek
 8. Vřeteno
 9. Pojistný kroužek
 10. Dolní část ochranného krytu
 11. Horní část ochranného krytu
 12. Aretační tlačítko vřetena

Konstrukční díly, indikační a ovládací prvky

Image alternative
 1. LED ukazatel
 2. Síťový kabel
 3. Vodicí výstupek
 4. Transportní rukojeť
 5. Místo pro uchycení kabelu
 6. Zásuvka s krytkou
 7. Aretační výstupek

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je elektrická diamantová bruska. Je určená pro profesionální broušení minerálních podkladů. Brusku DG 150 lze používat pouze společně s měničem DPC 20. Aby bylo zabezpečené optimální odsávání prachu, je třeba vždy používat vysavač.

Bruska je určená výhradně k broušení minerálních podkladů bez povrchové úpravy a tenkých povrchových vrstev na betonu a podobných minerálních materiálech s maximální tloušťkou vrstvy 3 mm (0,12 in) za sucha.

Možné nesprávné použití

Výrobek se nesmí používat v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Výrobek se nesmí používat pro broušení za mokra.
Výrobek se nesmí používat pro broušení zdraví škodlivých nebo snadno vznětlivých materiálů (např. azbestu, hořčíku, dřeva).

Obsah dodávky

Bruska DG 150, měnič DPC 20, upínací příruba, upínací matice, upínací klíč, návod k obsluze.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo on-line na: www.hilti.group | USA: www.hilti.com .

Technické údaje

Technické údaje DG 150

Jmenovité otáčky, stupeň I
4 700 ot/min
Jmenovité otáčky, stupeň II
6 600 ot/min
Hmotnost DG 150 podle standardu EPTA 01/2003
4,1 kg
Třída ochrany (EN 60745 1)
Třída ochrany II (dvojitá izolace)
Rychlé zastavení po vypnutí
≤ 2 s
Optimální vzdálenost mezi lamelovým těsněním a pracovní plochou
0 mm … 1 mm

Technické údaje DPC 20

Při provozu s generátorem nebo transformátorem musí být jeho výstupní výkon minimálně dvojnásobný, než je jmenovitý příkon uvedený na typovém štítku nářadí. Provozní napětí transformátoru nebo generátoru musí být neustále v rozpětí +5 % a −15 % jmenovitého napětí nářadí.
Údaje platí pro jmenovité napětí 230 V. Při odlišném napětí a specifických provedeních pro jednotlivé země mohou být údaje odlišné. Jmenovité napětí a frekvenci a dále jmenovitý příkon, resp. jmenovitý proud naleznete na typovém štítku.

230 V
Jmenovitý proud
9,2 A
Příkon
2 100 W
Síťová frekvence
50 Hz
Hmotnost DPC 20 podle standardu EPTA 01/2003
3,4 kg

Informace o hlučnosti a hodnoty vibrací podle EN 60745

Hodnoty hlučnosti a vibrací uvedené v těchto pokynech byly naměřené normovanou měřicí metodou a lze je použít pro vzájemné porovnání elektrického nářadí. Hodnoty jsou vhodné také pro předběžný odhad působení. Uvedené údaje reprezentují hlavní použití elektrického nářadí. Při jiném způsobu použití, při použití s jinými nástroji nebo nedostatečné údržbě se údaje mohou lišit. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně zvýšit. Pro přesný odhad působení je nutné zohlednit také dobu, kdy je nářadí vypnuté nebo kdy sice běží, ale nepoužívá se. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně snížit. Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením hluku a/nebo vibrací, například: údržbu elektrického nářadí a nástrojů, udržování rukou v teple, organizace pracovních postupů.
Informace o hlučnosti
Typická hladina emitovaného akustického tlaku při použití váhového filtru A (LpA)
88 dB(A)
Typická hladina akustického výkonu při použití váhového filtru A (LWA)
99 dB(A)
Nejistota
3 dB
Informace o vibracích
Triaxiální hodnota vibrací
5,8 m/s²
Nejistota (K)
1,5 m/s²

Obsluha

Příprava práce

POZOR
Nebezpečí poranění! Neúmyslné spuštění výrobku.
 • Před nastavováním nářadí nebo výměnou příslušenství vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

Nastavení ochranného krytu

 1. Nasaďte nářadí na pracovní plochu.
 2. Povolte upínací páčku.
 3. Otočte přídržný kroužek s lamelovým těsněním tak, aby byla nastavená optimální vzdálenost mezi lamelovým těsněním a pracovní plochou.
 4. Natočte ochranný kryt do požadované polohy.
 5. Utáhněte upínací páčku.
  Pokud není ochranný kryt při zatažené páčce dostatečně upevněný, můžete upínací pásek dotáhnout otáčením seřizovacího šroubu šroubovákem po směru hodinových ručiček.
  Pokud nelze s ochranným krytem při povolené páčce hýbat, můžete upínací pásek povolit otáčením seřizovacího šroubu šroubovákem proti směru hodinových ručiček.

Nastavení ochranného krytu pro broušení okrajů

 1. Povolte upínací páčku.
 2. Otáčejte horní díl ochranného krytu proti dolnímu dílu, dokud nedosáhnete požadované polohy.
 3. Nasaďte nářadí na pracovní plochu.
 4. Otočte přídržný kroužek s lamelový těsněním tak, aby byla nastavená optimální vzdálenost mezi lamelovým těsněním a pracovní plochou.
 5. Utáhněte upínací páčku.
  Při broušení okrajů se může na ochranném krytu usazovat větší množství prachu.

Nastavení postranní rukojeti

 1. Povolte postranní rukojeť otáčením upevňovacího šroubu proti směru hodinových ručiček.
 2. Posuňte postranní rukojeť dopředu nebo dozadu, abyste dosáhli požadované polohy.
 3. Zafixujte postranní rukojeť otáčením upevňovacího šroubu po směru hodinových ručiček.

Montáž diamantového hrncového kotouče

 1. Nasaďte upínací přírubu vykrojením ve tvaru O napřed na vřeteno tak, aby upínací příruba tvarově zaskočila.
 2. Brusný kotouč nasaďte na středicí nákružek upínací příruby.
 3. Našroubujte upínací matici po směru hodinových ručiček a utáhněte ji upínacím klíčem proti odporu pohonu.

Demontáž diamantového hrncového kotouče

 1. Stiskněte aretační tlačítko vřetena a držte ho stisknuté.
 2. Povolte upínací matici: Nasaďte upínací klíč a otáčejte jím proti směru hodinových ručiček.
 3. Odstraňte upínací matici.
 4. Uvolněte aretační tlačítko vřetena a sejměte diamantový hrncový kotouč.

Obsluha

Nastavení rychlosti otáčení diamantového hrncového kotouče

 1. Stupeň I používejte pro broušení měkkých minerálních podkladů, jako např. barev na cementové omítce, pro lepší odsávání prachu a při broušení povrchových vrstev na měkkých podkladech pro snadnější vedení nářadí.
 2. Stupeň II používejte pro broušení tvrdých minerálních podkladů, jako betonu, potěru nebo kamene, abyste využili plného výkonu nářadí.

Zapnutí nářadí

 1. Připojte brusku ke stavebnímu vysavači.
 2. Zapojte zástrčku brusky do zásuvky v DPC 20.
 3. Zapojte síťovou zástrčku DPC 20 do zásuvky.
  • LED svítí zeleně.
 4. Nazdvihněte nářadí z pracovní plochy.
 5. Posuňte vypínač dopředu do zapnuté polohy (I).
  • Vypínač zaskočí v zapnuté poloze (I).

Provedení zkušebního chodu s novým diamantovým hrncovým kotoučem

POZOR
Nebezpečí poranění. Poškozené diamantové hrncové kotouče se mohou uvolnit.
 • Nepoužívejte vibrující diamantový hrncový kotouč a chraňte diamantový hrncový kotouč před pádem, nárazem a mastnotami.
 • Nechte nářadí běžet minimálně 1 minutu bez zatížení.

Broušení

 1. Brusku veďte vždy blízko podkladu.
 2. Pohybujte s nářadím sem a tam.
 3. Pracujte s mírným přítlakem a netlačte nářadím na materiál.

Vypnutí nářadí

 1. Stiskněte vypínač.
  • Po uvolnění přeskočí vypínač do vypnuté polohy (0).
 2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 3. Pokud je připojený stavební vysavač, odpojte hadici mezi nářadím a stavebním vysavačem.

Péče o výrobek

 • Brusku, zejména rukojeti, udržujte suché, čisté a bez oleje a tuku. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu.
 • Nikdy nepoužívejte brusku s ucpanými ventilačními štěrbinami! Ventilační štěrbiny opatrně čistěte suchým kartáčem. Nepřipusťte, aby se dovnitř výrobku dostaly nějaké předměty.
 • Vnější povrch nářadí čistěte pravidelně mírně navlhčeným hadříkem. Pro čistění nepoužívejte rozprašovač, parní čistič nebo tekoucí vodu.

Demontáž lamelového těsnění ochranného krytu

 1. Demontujte diamantový hrncový kotouč.
 2. Šroubovákem zatlačte tři jazýčky přídržného kroužku přes hranu ochranného krytu.
 3. Vyjměte velké lamelové těsnění z přídržného kroužku.
 4. Šroubovákem zatlačte do dvou štěrbin na vnější straně ochranného krutu a uvolněte malé lamelové těsnění.

Montáž lamelového těsnění ochranného krytu

 1. Odstraňte z upínacích drážek hrubý prach.
 2. Zatlačte malé lamelové těsnění do vedení v ochranném krytu tak, aby zaskočilo.
 3. Vložte velké lamelové těsnění do drážky přídržného kroužku.
 4. Zatlačte přídržný kroužek s lamelovým těsněním přes hranu ochranného krytu tak, aby zaskočil.

Pomoc při poruchách

DG 150

Porucha
Možná příčina
Řešení
Nářadí nelze zapnout.
Přerušení elektrického napájení.
 • Posuňte vypínač nejprve do vypnuté polohy (0) a následně znovu do zapnuté polohy (I).
Nářadí nemá plný výkon.
Příliš malé síťové napětí.
 • Zvolte vhodný zdroj napětí.
LED bliká červeně.
Nářadí je přehřáté.
 • Vypněte nářadí a nechte ho vychladnout, dokud červená LED nezhasne.
Z ochranného krytu uniká velké množství prachu.
Není připojený vysavač.
 • Připojte vysavač.
Lamelové těsnění není zarovnané s podkladem, takže mezi ochranným krytem a podkladem může unikat prach.
 • Přizpůsobte ochranný kryt podle pracovní plochy.
Lamelové těsnění je opotřebované.
 • Vyměňte lamelové těsnění.
Sací výkon vysavače je příliš malý, protože je silně znečištěný filtr.
 • Pokud je deaktivované automatické čištění filtru, aktivujte ho a nechte vysavač běžet 30 sekund.
 • Nechte vysavač běžet 30 sekund se zacpanou hadicí.
 • Opláchněte filtr V 20/40 universal a filtr VC 20/40 performance vodní hadicí. Filtr nikdy neoklepávejte o zeď nebo o zem, protože by tak vznikly mikrotrhliny, které by propouštěly prach.
 • Vyměňte filtr.
Sací výkon vysavače je příliš malý, protože je nasazený špatný filtr.
 • Používejte filtr V 20/40 universal nebo filtr VC 20/40 performance, pokud vysáváte vodu, kal nebo vlhké nečistoty.
 • Používejte filtr VC 20/40 performance, pokud vysáváte velké množství minerálního prachu (např. při broušení, drážkování nebo vysávání cementu).
Sací výkon vysavače je příliš malý, protože brousíte mimořádně zanášející materiál.
 • Používejte filtr VC 20/40 performance nebo filtrační vak na prach.
Přípojka hadice vysavače se nehodí k brusce.
Nesprávně připojená hadice.
 • Vyměňte odsávací adaptér.
Klesá pracovní rychlost.
Diamantový hrncový kotouč je tupý.
 • Broušením abrazivního materiálu (ostřicí desky Hilti nebo abrazivního vápenatého pískovce) naostřete segmenty.
Bruska zanechává v materiálu nežádoucí stopy po broušení.
Hrncový kotouč je příliš agresivní.
 • Použijte jemnější hrncový kotouč.

DPC 20

Porucha
Možná příčina
Řešení
LED nesvítí.
Síťová zástrčka není správně zapojená.
 • Zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky.
Vadný přívodní kabel.
 • Nechte DPC 20 zkontrolovat v servisu Hilti .
DPC 20 bez napájení.
 • Zkontrolujte, zda je spínač vysavače nastavený na AUTO, když je DPC 20 připojený k vysavači.
LED bliká zeleně.
Nářadí nemá plný výkon.
Příliš malé síťové napětí.
 • Zvolte vhodný zdroj napětí.
Prodlužovací kabel má příliš malý průřez.
 • Použijte prodlužovací kabel s dostatečným průřezem.
LED bliká červeně.
Zařízení je přehřáté nebo se vyskytly odchylky elektrického proudu, napětí nebo teploty.
 • Zařízení vypněte a nechte ho vychladnout, dokud nebude znovu svítit zelená LED.
 • Pokud nesvítí zelená LED, zkontrolujte výstupní pojistky.

Neuvedené poruchy

 • V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .

RoHS (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)

Pod následujícím odkazem najdete tabulku s nebezpečnými látkami: qr.hilti.com/r2654.
Odkaz na tabulku RoHS najdete na konci této dokumentace jako QR kód.

Likvidace

Image alternative Nářadí Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .
Image alternative
Image alternative