Jazyk

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Následující signální slova se používají v kombinaci se symbolem:
Image alternative NEBEZPEČÍ! Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které vede k těžkým poraněním nebo k smrti.
Image alternative VAROVÁNÍ! Používá se k upozornění na potenciálně hrozící nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
Image alternative POZOR! Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace

Symboly na výrobku

Na výrobku byly použity následující symboly:
Image alternative Používejte ochranu zraku
Image alternative Otáčky za minutu
Image alternative Otáčky za minutu
Image alternative Jmenovité otáčky
Image alternative Průměr
Image alternative Třída ochrany II (dvojitá izolace)

Značky na obrázcích

Obrázky v tomto návodu slouží k lepšímu pochopení a mohou se od skutečného provedení lišit.
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od číslování pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .

Informace o výrobku

Výrobky Hilti jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Popsaný výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
 • Označení a sériové číslo z typového štítku si poznamenejte do následující tabulky.
 • V případě otázek k výrobku směřovaných na naše zastoupení nebo servis vždy uveďte tyto informace.
  Údaje o výrobku
Údaje o výrobku
Úhlová bruska
DCG 230-DB
Generace
01
Sériové číslo

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní pokyny v následující kapitole obsahují všechny všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí, které musí být podle příslušných norem uvedené v návodu k obsluze. Proto mohou obsahovat pokyny, které nejsou pro toto nářadí relevantní.

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

Image alternative VAROVÁNÍ Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedbalost při dodržování bezpečnostních pokynů a instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár, případně těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Pojem "elektrické nářadí", používaný v bezpečnostních pokynech, se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) a na elektrické nářadí napájené z akumulátoru (bez síťového kabelu).
Bezpečnost pracoviště
 • Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
 • S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
 • Při práci s elektrickým nářadím zabraňte přístupu dětem a jiným osobám na pracoviště. Rozptylování pozornosti by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
 • Síťová zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravována. U elektrického nářadí s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Nedotýkejte se uzemněných povrchů, např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Síťový kabel používejte jen k tomu účelu, pro který je určený. Nepoužívejte ho zejména k nošení či zavěšování elektrického nářadí ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Kabel chraňte před horkem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými díly nářadí. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud pracujete s elektrickým nářadím venku, používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou vhodné i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro venkovní použití, snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud se nelze vyvarovat provozu elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektrickým nářadím rozumně. Elektrické nářadí nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážná poranění.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná helma nebo chrániče sluchu (podle druhu použití elektrického nářadí), snižuje riziko úrazu.
 • Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před zapojením elektrického nářadí do sítě a/nebo vložením akumulátoru, před uchopením elektrického nářadí nebo jeho přenášením se ujistěte, že je vypnuté. Držíte-li při přenášení elektrického nářadí prst na spínači nebo připojujete-li ho k síti zapnuté, může dojít k úrazu.
 • Dříve než elektrické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo klíč. Nástroj nebo klíč ponechaný v otáčivém dílu nářadí může způsobit úraz.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak můžete elektrické nářadí v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.
 • Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice mějte v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky a dlouhé vlasy jimi mohou být zachyceny.
 • Pokud lze namontovat odsávání prachu nebo zařízení na zachycení prachu, zkontrolujte, zda jsou připojené a používají se správně. Použitím odsávání prachu můžete snížit ohrožení vlivem prachu.
Použití elektrického nářadí a péče o něj
 • Nářadí nepřetěžujte. Pro danou práci použijte elektrické nářadí, které je pro ni určené. S vhodným elektrickým nářadím budete v dané výkonové oblasti pracovat lépe a bezpečněji.
 • Nepoužívejte elektrické nářadí s vadným spínačem. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.
 • Dříve než budete nářadí seřizovat, měnit jeho příslušenství nebo než ho odložíte, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
 • Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby nářadí používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny . Elektrické nářadí je nebezpečné, když ho používají nezkušené osoby.
 • O elektrické nářadí se pečlivě starejte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce elektrického nářadí. Poškozené díly nechte před použitím nářadí opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba elektrického nářadí.
 • Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami méně váznou a dají se lehčeji vést.
 • Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.

Obecné bezpečnostní pokyny pro broušení, broušení smirkovým papírem, práce s drátěným kartáčem, leštění a rozbrušování:

 • Nepoužívejte příslušenství, které není výrobcem určené a schválené speciálně pro toto elektrické nářadí. Samotná skutečnost, že příslušenství lze na nářadí upevnit, ještě nezaručuje jeho bezpečné používání.
 • Přípustné otáčky nástroje musí být alespoň tak vysoké, jako jsou maximální uváděné otáčky elektrického nářadí. Příslušenství rotující rychleji, než jsou jeho přípustné otáčky, může prasknout a odletět.
 • Vnější průměr a tloušťka nástroje musí odpovídat rozměrovým údajům elektrického nářadí. Nástroje, které nemají správné rozměry, nejsou pod dostatečnou kontrolou a ochranný kryt pro ně nemusí dobře fungovat.
 • Nástroje se závitovou vložkou musí přesně pasovat na závit brusného vřetena. U nástrojů, které se montují pomocí příruby, musí průměr otvoru nástroje odpovídat upínacímu průměru příruby. Nástroje, které nejsou k elektrickému nářadí přesně upevněné, se otáčejí nestejnoměrně, velmi silně vibrují a mohou způsobit ztrátu kontroly.
 • Nepoužívejte poškozené nástroje. Před každým použitím nářadí kontrolujte, zda se na brusných kotoučích neodlupuje a netrhá brusivo, zda brusné talíře nemají trhlinky nebo nejsou opotřebované, u drátěných kartáčů pak, zda jim nechybí nebo nejsou polámané drátky. Když elektrické nářadí nebo nástroj spadne, zkontrolujte, zda nedošlo k poškození, nebo použijte nepoškozený nástroj. Po kontrole a upnutí nástroje uchopte nářadí tak, aby nikdo, tedy ani vy, ani osoby, které se nacházejí v blízkosti, nebyl v rovině rotujícího nástroje, a nechte nářadí běžet po dobu jedné minuty na maximální otáčky. Poškozené nástroje většinou během této testovací doby prasknou.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky. Podle druhu práce používejte chránič celého obličeje, ochranu očí nebo ochranné brýle. Tam, kde je to přiměřené, používejte respirátor, chrániče sluchu, ochranné rukavice nebo speciální zástěru, které zachytí malé brusné částice a částečky materiálu. Oči je nutno chránit před poletujícími částicemi, které vznikají při různých druzích prací. Protiprachová nebo respirační ochranná maska musí filtrovat prach, který při práci vzniká. Dlouhodobé působení silného hluku může způsobit ztrátu sluchu.
 • Dbejte na to, aby ostatní osoby byly od vašeho pracoviště v bezpečné vzdálenosti. Každý, kdo vstoupí na vaše pracoviště, musí mít na sobě osobní ochranné pomůcky. Úlomky obrobku nebo prasklý nástroj mohou odletět velmi daleko, a způsobit tak úraz i mimo samotné pracoviště.
 • Síťový kabel vždy udržujte mimo dosah rotujícího nástroje. Ztratíte-li nad nářadím kontrolu, mohlo by dojít k přeříznutí síťového kabelu nebo k jeho zachycení a vaši ruku nebo paži by mohl zasáhnout rotující nástroj.
 • Elektrické nářadí nikdy neodkládejte, dokud se nástroj zcela nezastaví. Rotující nástroj by mohl zavadit o odkládací plochu, přičemž byste mohli nad elektrickým nářadím ztratit kontrolu.
 • Při přenášení nenechávejte nikdy elektrické nářadí v chodu. Rotující nástroj by mohl náhodně zachytit váš oděv a nástroj by vás mohl poranit.
 • Pravidelně čistěte ventilační štěrbiny elektrického nářadí. Ventilátor motoru vtahuje prach do nářadí pod kryt a tam může velké nahromadění kovového prachu ohrozit elektrickou bezpečnost.
 • Elektrické nářadí nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů. Jiskření by mohlo tyto materiály zapálit.
Zpětný ráz a příslušné bezpečnostní pokynyZpětný ráz je náhlá reakce v důsledku zachycení nebo zablokování rotujícího nástroje, jako je brusný kotouč, brusný talíř, drátěný kartáč atd. Zachycení nebo zablokování rotujícího nástroje vede k jeho okamžitému zastavení. Tím je nekontrolované elektrické nářadí vymrštěno proti směru otáčení nástroje v místě zablokování.
Když se např. brusný kotouč v obrobku zasekne nebo zablokuje, může se hrana brusného kotouče, která je zanořená v obrobku, „kousnout“, a tím brusný kotouč vylomit nebo způsobit zpětný ráz. Brusný kotouč se pak pohybuje směrem k pracovníkovi, nebo od něho, podle směru otáčení kotouče v místě zablokování. Brusné kotouče mohou při tom také prasknout.
Zpětný ráz je důsledkem nesprávného nebo chybného použití elektrického nářadí. Lze mu zabránit vhodnými bezpečnostními opatřeními, popsanými dále.
 • Elektrické nářadí držte v rukou pevně a stůjte tak, aby vaše tělo a paže dokázaly zachytit sílu případného zpětného rázu. Vždy používejte přídavnou rukojeť, máte-li ji k dispozici, abyste mohli co nejlépe vzdorovat silám zpětného rázu nebo reakčním momentům při vysokých otáčkách nářadí. Pracovník může vhodnými bezpečnostními opatřeními síly zpětného rázu a reakční síly zvládnout.
 • Ruku nikdy nedávejte do blízkosti točícího se nástroje. Při zpětném rázu by nástroj mohl přes ruku přejet.
 • Při práci stůjte tak, abyste při zpětném rázu nebyli v dráze pohybu elektrického nářadí. Zpětný ráz žene elektrické nářadí v opačném směru vůči pohybu brusného kotouče v místě zablokování.
 • Zvlášť opatrně pracujte v blízkosti rohů, ostrých hran atd. Nedopusťte, aby se nástroj od obrobku odrazil zpátky a vzpříčil se. Rotující nástroj se v rozích, na ostrých hranách, nebo když se od obrobku odrazí, nakloní, a tím může uváznout. To může způsobit ztrátu kontroly nebo zpětný ráz.
 • Nepoužívejte jako nástroj řetězové kolo ani ozubený pilový kotouč. Takové nástroje často působí zpětný ráz nebo ztrátu kontroly nad elektrickým nářadím.

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Aretační tlačítko vřetena
 2. Závitové pouzdro pro rukojeť
 3. Opěrný výstupek
 4. Vypínač
 5. Odjišťovací páčka (pro otáčecí rukojeť)
 6. Postranní rukojeť
 7. Upínací klíč
 8. Rychloupínací matice Kwik lock
 9. Rozbrušovací kotouč / hrubovací kotouč
 10. Ochranný kryt
 11. Kódovací výstupek
 12. Vřeteno
 13. Upínací páčka
 14. Seřizovací šroub

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je ruční elektrická úhlová bruska. Je určená k rozbrušování a hrubování kovových a minerálních materiálů bez použití vody. Smí se používat pouze pro broušení a řezání za sucha.

Nářadí se může používat pouze se síťovým napětím a síťovou frekvencí, které jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Rozbrušování, drážkování a hrubování minerálních materiálů je dovolené pouze při použití odpovídajícího ochranného krytu (lze obdržet jako volitelné příslušenství).

 • Obecně doporučujeme při opracovávání minerálních podkladů, jako betonu nebo kamene, používat protiprachový odsávací kryt přizpůsobený pro vhodný vysavač Hilti . Chrání uživatele a prodlužuje životnost nářadí i nástroje.

Obsah dodávky

Úhlová bruska, postranní rukojeť, ochranný kryt, rychloupínací matice Kwik lock , upínací klíč, návod k obsluze.
Další systémové produkty, schválené pro váš výrobek, najdete ve středisku Hilti nebo on-line na: www.hilti.com .

Otáčecí rukojeť

Aby bylo možno pracovat bezpečně a bez únavy v každé poloze, lze rukojeť otáčet o 90° doleva nebo doprava.

Omezovač náběhového proudu

Elektronický omezovač náběhového proudu redukuje spínací proud, aby nevypínal síťový jistič. Zabrání se tak trhavému rozběhu úhlové brusky.

Active Torque Control (ATC)

Elektronika rozpozná hrozící uváznutí kotouče a vypnutím nářadí zabrání dalšímu otáčení vřetena.
Pokud zareaguje systém ACT, nářadí znovu spusťte. Za tímto účelem nejprve uvolněte vypínač a poté ho znovu stiskněte.
Při výpadku systému ATC běží elektrické nářadí pouze se silně sníženými otáčkami a silně sníženým krouticím momentem. Nechte nářadí zkontrolovat v servisu Hilti .

Blokování opětovného spuštění

Při zaaretovaném vypínači se nářadí po výpadku proudu samo nespustí. Je nutné spínač nejprve uvolnit a poté znovu stisknout.

Protiprachový kryt (rozbrušování) DC-EX 230/9" s vodicími saněmi (příslušenství)

Image alternative
Rozbrušování minerálních podkladů se smí provádět jen s prachovým krytem a vodicími saněmi.
POZOR S tímto krytem je zakázáno opracování kovu.

Ochranný kryt s krycím plechem

Image alternative
Pro hrubování s rovnými hrubovacími kotouči a pro rozbrušování s rozbrušovacími kotouči při obrábění kovových materiálů je nutné používat ochranný kryt s krycím plechem.

Spotřební materiál

Smí se používat pouze kotouče vyztužené vlákny a s pojivem ze syntetické pryskyřice pro max. Ø 230 mm, které jsou schválené pro otáčky minimálně 6 500/min a obvodovou rychlost 80 m/s.
Tloušťka kotouče smí být max. 8 mm.
POZOR! Při rozbrušování a drážkování s rozbrušovacími kotouči používejte vždy ochranný kryt s krycím plechem nebo kompletně uzavřený prachový kryt.
Kotouče

Použití
Krátké označení
Podklad
Abrazivní rozbrušovací kotouč
Rozbrušování, drážkování
AC‑D
kovový
Diamantový rozbrušovací kotouč
Rozbrušování, drážkování
DC‑D
minerální
Abrazivní hrubovací kotouč
Hrubování
AG-D
kovový
Přiřazení kotoučů k použitému vybavení
Pol.
Vybavení
AC‑D
AG-D
DC‑D
A
Ochranný kryt

X
X
B
Ochranný kryt s krycím plechem
X

X
C
Kryt pro rozbrušování DC-EX 230/9"


X
D
Postranní rukojeť
X
X
X
E
Oblouková rukojeť DC BG (volitelné vybavení pro D)
X
X
X
F
Rychloupínací příruba Kwik lock
X
X
X

Technické údaje

Úhlová bruska

Při provozu s generátorem nebo transformátorem musí být jeho výstupní výkon minimálně dvojnásobný, než je jmenovitý příkon uvedený na typovém štítku nářadí. Provozní napětí transformátoru nebo generátoru musí být neustále v rozpětí +5 % a −15 % jmenovitého napětí nářadí.
Údaje platí pro jmenovité napětí 230 V. Při odlišném napětí a specifických provedeních pro jednotlivé země mohou být údaje odlišné. Jmenovité napětí a frekvenci a dále jmenovitý příkon, resp. jmenovitý proud, naleznete na typovém štítku.
Jmenovitý příkon
2 400 W
Jmenovitý příkon (CH)
2 200 W
Jmenovité otáčky
6 500 ot/min
Maximální průměr kotouče
230 mm
Hmotnost podle standardu EPTA 01/2003
6,8 kg
Závit hnacího vřetena
M14
Délka závitu
18 mm

Informace o hlučnosti a hodnoty vibrací zjištěné podle EN 60745

Hodnoty akustického tlaku a vibrací, uvedené v těchto pokynech, byly změřené normovanou měřicí metodou a lze je použít k vzájemnému srovnání elektrického nářadí. Jsou vhodné také pro předběžný odhad působení.
Uvedené údaje reprezentují hlavní použití elektrického nářadí. Při jiném způsobu použití, při použití s jinými nástroji nebo nedostatečné údržbě se údaje mohou lišit. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně zvýšit.
Pro přesný odhad působení je potřeba brát v úvahu také dobu, kdy je nářadí vypnuté nebo sice běží, ale nepoužívá se. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně snížit.
Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením hluku a/nebo vibrací, například: údržbu elektrického nářadí a nástrojů, udržování rukou v teple, organizace pracovních postupů.
Hodnoty emitovaného hluku zjištěné podle EN 60745-2-3
Hladina akustického výkonu (LWA)
101 dB(A)
Hladina emitovaného akustického tlaku (LpA)
90 dB(A)
Nejistota u hladiny akustického tlaku (KpA)
3 dB(A)
Celkové hodnoty vibrací (součet vektorů tří směrů) zjištěné podle EN 60745-2-3Jiná použití, jako rozbrušování, mohou vést k odlišným hodnotám vibrací.
Broušení povrchů s rukojetí s tlumením vibrací (ah,AG)
5,0 m/s²
Nejistota (K)
1,5 m/s²

Uvedení do provozu

POZOR
Nebezpečí poranění. Nástroj může být horký nebo může mít ostré hrany.
 • Při montáži, demontáži, nastavování a odstraňování poruch noste ochranné rukavice.

Montáž postranní rukojeti

 • Postranní rukojeť našroubujte do jednoho z určených závitových pouzder.

Ochranný kryt nebo ochranný kryt s krycím plechem

 • Řiďte se návodem k montáži příslušného ochranného krytu.

Montáž ochranného krytu nebo ochranného krytu s krycím plechem

Díky kódování na ochranném krytu je zajištěno, že lze namontovat pouze vhodný ochranný kryt. Kromě toho kódovací výstupek zabraňuje tomu, aby ochranný kryt spadl na nástroj.
Image alternative
 1. Povolte upínací páčku.
 2. Ochranný kryt nasaďte kódovacím výstupkem do kódovací drážky na krku vřetena hlavy nářadí.
 3. Natočte ochranný kryt do příslušné polohy.
 4. Ochranný kryt zajistěte utáhnutím upínací páčky.
  Ochranný kryt je již pomocí seřizovacího šroubu nastavený na správný upínací průměr. Pokud není nasazený ochranný kryt dostatečně utažený, lze upínací sílu zvětšit lehkým dotažením seřizovacího šroubu.

Nastavení ochranného krytu nebo ochranného krytu s krycím plechem

Image alternative
 1. Povolte upínací páčku.
 2. Natočte ochranný kryt do příslušné polohy.
 3. Ochranný kryt zajistěte utáhnutím upínací páčky.

Demontáž ochranného krytu nebo ochranného krytu s krycím plechem

 1. Povolte upínací páčku.
 2. Otočte ochranný kryt tak, aby se kódovací výstupek kryl s kódovací drážkou, a sejměte ho.

Montáž a demontáž nástrojů

POZOR
Nebezpečí poranění. Nástroj může být horký.
 • Při výměně nástroje noste ochranné rukavice.
Diamantové kotouče se musí vyměnit, jakmile znatelně klesne řezný, resp. brusný výkon. Všeobecně je tomu tehdy, když je výška diamantových segmentů menší než 2 mm (1/16").
Ostatní typy kotoučů je nutno vyměnit, jakmile výrazně klesne řezný výkon nebo když se díly úhlové brusky (kromě kotouče) při práci dostanou do kontaktu s pracovním materiálem.
Abrazivní kotouče se musí vyměnit po uplynutí doby použitelnosti.

Nastavení rukojeti

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění. Pokud nastavíte rukojeť během provozu, pak již není zajištěna bezpečnost nářadí a může dojít k nehodě.
 • V žádném případě nenastavujte rukojeť při spuštěném nářadí.
 • Ujistěte se, že je rukojeť zajištěna v jedné ze tří možných poloh.
Image alternative
 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 2. Odjišťovací páčku zatáhněte dozadu.
 3. Rukojeť otočte až nadoraz doprava nebo doleva.
 4. Odjišťovací páčkou rukojeť opět zajistěte.
  Dokud není rukojeť zajištěná v jedné ze tří možných poloh, nelze úhlovou brusku zapnout.

Obsluha

Broušení

POZOR
Nebezpečí poranění. Nástroj se může náhle zablokovat nebo zaseknout.
 • Používejte nářadí s postranní rukojetí (volitelně s obloukovou rukojetí) a držte nářadí vždy pevně oběma rukama.

Rozbrušování

 • Při rozbrušování pracujte s mírným posuvem a nářadí, resp. rozbrušovací kotouč, nenaklápějte (cca 90° k rovině rozbrušování).
  Profily a malé hranaté trubky se nejlépe řežou tak, že se rozbrušovací kotouč nasadí v místě nejmenšího průřezu.

Hrubování

POZOR
Nebezpečí poranění. Rozbrušovací kotouč může prasknout a odlétávající kusy mohou způsobit poranění.
 • Nikdy nepoužívejte rozbrušovací kotouče k hrubování.
 • Pohybujte nářadím pod úhlem 5° až 30° s mírným přítlakem sem a tam.
  • Obrobek se tak příliš nezahřeje, nezbarví se a nevzniknou rýhy.

Zapnutí/vypnutí

Zapnutí

 1. Zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky.
 2. Posuňte vypínač dopředu a poté ho úplně stiskněte.
  • Motor běží.

Vypnutí

 • Uvolněte vypínač.

Ošetřování a údržba

Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro váš výrobek najdete ve středisku Hilti nebo na: www.hilti.com .

Péče o výrobek

  NEBEZPEČÍ
  Nebezpečí úrazu elektrickým proudem kvůli nedostatečné ochranné izolaci. Při extrémních pracovních podmínkách se při opracovávání kovů může ve vnitřním prostoru nářadí usazovat vodivý prach a poškodit ochrannou izolaci.
 • Při extrémních druzích použití používejte stacionární odsávací zařízení.
 • Často čistěte ventilační štěrbiny.
 • Zapojte proudový chránič.
 • VÝSTRAHA
  Nebezpečí způsobené elektrickým proudem. Neodborné opravy elektrických součástí mohou způsobit těžká poranění.
 • Opravy elektrických součástí svěřujte pouze odborníkovi s elektrotechnickou kvalifikací.
 • Nikdy nepoužívejte výrobek s ucpanými ventilačními štěrbinami! Ventilační štěrbiny opatrně čistěte suchým kartáčem. Nepřipusťte, aby se dovnitř výrobku dostaly nějaké předměty.
 • Výrobek, zejména rukojeti, udržujte suché, čisté a bez oleje a tuku. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu.
 • Vnější povrch nářadí čistěte pravidelně mírně navlhčeným hadříkem. Pro čistění nepoužívejte rozprašovač, parní čistič nebo tekoucí vodu.
  Časté opracovávání vodivých materiálů (např. kovu, uhlíkových vláken) může vyžadovat kratší intervaly údržby. Zohledněte individuální analýzu rizik vašeho pracoviště.

Kontrola po čištění a údržbě

 • Po čištění a údržbě zkontrolujte, zda jsou připevněná veškerá ochranná zařízení a zda bezvadně fungují.

Přeprava a skladování

 • Elektrické nářadí nepřepravujte s namontovaným nástrojem.
 • Elektrické nářadí skladujte vždy s odpojenou síťovou zástrčkou.
 • Výrobek skladujte v suchu a mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Po delší přepravě nebo delším skladování elektrické nářadí před použitím zkontrolujte, zda není poškozené.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná příčina
Řešení
Nářadí se nerozběhne.
Síťové napájení je přerušené.
 • Zapojte jiné elektrické zařízení a zkontrolujte funkci.
Síťový kabel nebo zástrčka jsou vadné.
 • Nechte síťový kabel a zástrčku zkontrolovat elektrikářem a v případě potřeby vyměnit.
Opotřebované uhlíky.
 • Nechte nářadí zkontrolovat elektrikářem a v případě potřeby vyměnit uhlíky.
Po přerušení napájení proudem je aktivováno blokování opětovného spuštění.
 • Přístroj vypněte a znovu zapněte.
Nářadí nefunguje.
Nářadí je přetížené.
 • Uvolněte vypínač a znovu ho stiskněte. Potom nechte nářadí běžet cca 30 sekund na volnoběh.
Nářadí nemá plný výkon.
Prodlužovací kabel má příliš malý průřez.
 • Použijte prodlužovací kabel s dostatečným průřezem.
Výpadek funkce ATC (aktivní řízení krouticího momentu)
 • Nechte výrobek opravit v servisu Hilti .

Likvidace

Image alternative Nářadí Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .