Jazyk

WSC 85

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkým poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly

Na výrobku mohou být použity následující symboly:
Image alternative Jmenovité volnoběžné otáčky
Image alternative Střídavý proud
Image alternative Otáčky za minutu
Image alternative Otáčky za minutu
Image alternative Průměr
Image alternative Bezdrátový přenos dat
Image alternative Třída ochrany II (dvojitá izolace)

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Typ:
  WSC 85
  Generace:
  01
  Sériové číslo:

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

Image alternative VAROVÁNÍ Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, instrukce, vyobrazení a technické údaje, které patří k tomuto elektrickému nářadí. Nedbalost při dodržování následujících instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Pojem „elektrické nářadí“, používaný v bezpečnostních pokynech, se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) nebo na elektrické nářadí napájené z akumulátoru (bez síťového kabelu).
Bezpečnost pracoviště
 • Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
 • S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
 • Při práci s elektrickým nářadím zabraňte přístupu dětem a jiným osobám na pracoviště. Rozptylování pozornosti by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
 • Síťová zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravována. U elektrického nářadí s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Nedotýkejte se uzemněných povrchů, např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Síťový kabel používejte jen k tomu účelu, pro který je určený. Nepoužívejte ho zejména k nošení či zavěšování elektrického nářadí ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Síťový kabel chraňte před horkem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými díly. Poškozené nebo zamotané síťové kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud pracujete s elektrickým nářadím venku, používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou vhodné i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro venkovní použití, snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud se nelze vyvarovat provozu elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektrickým nářadím rozumně. Elektrické nářadí nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážná poranění.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná helma nebo chrániče sluchu (podle druhu použití elektrického nářadí), snižuje riziko úrazu.
 • Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před zapojením elektrického nářadí do sítě a/nebo vložením akumulátoru, před uchopením elektrického nářadí nebo jeho přenášením se ujistěte, že je vypnuté. Držíte-li při přenášení elektrického nářadí prst na spínači nebo připojujete-li ho k síti zapnuté, může dojít k úrazu.
 • Dříve než elektrické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo klíč. Nástroj nebo klíč ponechaný v otáčivém dílu nářadí může způsobit úraz.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak si v nečekaných situacích zachováte lepší kontrolu nad výrobkem.
 • Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice mějte v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky a dlouhé vlasy jimi mohou být zachyceny.
 • Pokud lze namontovat odsávání prachu nebo zařízení na zachycení prachu, zkontrolujte, zda jsou připojené a používají se správně. Použitím odsávání prachu můžete snížit ohrožení vlivem prachu.
 • Nenechte se ukolébat falešným pocitem bezpečí a nepřekračujte bezpečnostní pravidla pro elektrické nářadí, i když jste po mnohonásobném použití s elektrickým nářadím dobře seznámeni. Nepozorné jednání může ve zlomcích sekundy způsobit těžká zranění.
Použití elektrického nářadí a péče o něj
 • Nářadí nepřetěžujte. Pro danou práci použijte elektrické nářadí, které je pro ni určené. S vhodným elektrickým nářadím budete v dané výkonové oblasti pracovat lépe a bezpečněji.
 • Nepoužívejte elektrické nářadí s vadným spínačem. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.
 • Dříve než budete nářadí seřizovat, měnit jeho příslušenství nebo než ho odložíte, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte odnímatelný akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
 • Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby nářadí používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny. Elektrické nářadí je nebezpečné, když ho používají nezkušené osoby.
 • O elektrické nářadí a příslušenství se pečlivě starejte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce elektrického nářadí. Poškozené díly nechte před použitím nářadí opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba elektrického nářadí.
 • Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami méně váznou a dají se lehčeji vést.
 • Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
 • Rukojeti a plochy rukojetí udržujte suché, čisté a beze stop oleje a tuku. Kluzké rukojeti a plochy rukojetí nedovolují bezpečné ovládání a kontrolu elektrického nářadí v nepředvídaných situacích.
Servis
 • Elektrické nářadí svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že elektrické nářadí bude i po opravě bezpečné.

Bezpečnostní pokyny pro všechny typy pil

Proces řezání
 • Image alternative NEBEZPEČÍ: Nikdy nedávejte ruce do oblasti řezání a k pilovému kotouči. Druhou rukou držte nářadí za přídavnou rukojeť nebo za kryt motoru. Budete-li pilu držet oběma rukama, nemůže dojít k jejich poranění pilovým kotoučem.
 • Nesahejte pod obrobek. Pod obrobkem vás ochranný kryt nemůže před pilovým kotoučem chránit.
 • Hloubku řezu přizpůsobte tloušťce obrobku. Pod obrobkem by mělo být vidět méně než plnou výšku zubu.
 • Při řezání nikdy nedržte obrobek v ruce ani přes nohu, ale vždy ho zajistěte do stabilního upnutí. Je důležité obrobek dobře upevnit, aby se minimalizovalo nebezpečí tělesného kontaktu, uváznutí pilového kotouče nebo ztráty kontroly nad nářadím.
 • Při práci, při níž nástroj může zasáhnout skryté elektrické rozvody nebo vlastní síťový kabel, držte elektrické nářadí jen za izolované rukojeti. Kontakt s vedením pod proudem by uvedl pod napětí i kovové díly elektrického nářadí, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.
 • U podélných řezů používejte vždy doraz nebo přímé vedení podél hrany. Zlepšuje se tím přesnost řezu a snižuje možnost uváznutí pilového kotouče.
 • Používejte vždy pilové kotouče správné velikosti a s odpovídajícím upínacím otvorem (např. hvězdicovým nebo kruhovým). Pilové kotouče, které upínání pily přesně neodpovídají, se točí nepravidelně, což vede ke ztrátě kontroly nad nářadím.
 • Nikdy nepoužívejte poškozené nebo nesprávné podložky pilového kotouče nebo upínací šrouby. Podložky pilového kotouče a upínací šrouby jsou speciálně konstruovány pro danou pilu, pro její optimální výkon a provozní bezpečnost.
Zpětný ráz – příčiny a příslušné bezpečnostní pokyny
 • Zpětný ráz je náhlá reakce způsobená špatně vyrovnaným pilovým kotoučem, jeho zaseknutím nebo uváznutím, která má za následek, že se pila nekontrolovaně nadzvedne a pohybuje se z obrobku ven směrem k pracovníkovi;
 • když se pilový kotouč ve svírajícím se řezu zasekne nebo uvázne, zablokuje se a síla motoru pilu vymrští směrem k pracovníkovi;
 • když se pilový kotouč v řezu natočí nebo když je špatně vyrovnaný, mohou se zuby na zadní straně kotouče zaseknout v povrchu obrobku, čímž se pilový kotouč z řezu vymrští a pila vyskočí zpátky směrem k pracovníkovi.
Zpětný ráz je důsledkem nesprávného nebo chybného použití pily. Lze mu zabránit vhodnými bezpečnostními opatřeními, popsanými dále.
 • Pilu držte pevně oběma rukama a v takové poloze paží, abyste dokázali vzdorovat silám zpětného rázu. Stůjte vždy stranou od pilového kotouče tak, aby s ním tělo nebylo nikdy v přímé čáře. Při zpětném rázu se okružní pila může vymrštit dozadu, pomocí vhodných preventivních opatření může ovšem pracovník síly zpětného rázu zvládnout.
 • Pokud pilový kotouč uvázne nebo když přerušíte práci, pilu vypněte a držte ji v klidu v obrobku, dokud se kotouč nezastaví. Nikdy se nesnažte pilu z obrobku vyjmout nebo ji táhnout směrem zpět, dokud se pilový kotouč pohybuje, neboť může dojít ke zpětnému rázu. Zjistěte a odstraňte příčinu uváznutí pilového kotouče.
 • Chcete-li pilu, která uvázla v obrobku, znovu spustit, vyrovnejte pilový kotouč v řezu a zkontrolujte, zda pilové zuby nejsou v obrobku zakousnuté. Když se pilový kotouč zakousne, může se při dalším spuštění začít pohybovat z obrobku ven nebo způsobit zpětný ráz.
 • Aby se snížilo riziko zpětného rázu vyvolaného uváznutím pilového kotouče, velké desky při řezání podepřete. Velké desky se mohou vlastní hmotností prohnout. Proto desky musí být podepřené na obou stranách, a to jak v blízkosti řezu, tak na kraji.
 • Nepoužívejte otupené ani poškozené pilové kotouče. Pilové kotouče s tupými nebo špatně rozvedenými zuby vytvářejí jen úzký řez, ve kterém dochází k silnému tření a snadno v něm může dojít k uváznutí pilového kotouče a ke zpětnému rázu.
 • Než začnete řezat, utáhněte aretace nastavení hloubky řezu a úhlu řezu. Kdyby při řezání došlo ke změně nastavení, pilový kotouč by mohl uváznout a tím způsobit zpětný ráz.
 • Zvlášť opatrní buďte při řezání do stávajících stěn nebo v jiných oblastech, kde není vidět na druhou stranu řezu. Zanořující se pilový kotouč by mohl při řezání narazit na skryté objekty, zablokovat se a vyvolat zpětný ráz.
Funkce spodního ochranného krytu
 • Před každým použitím zkontrolujte, zda se spodní ochranný kryt bezchybně zavírá. Není-li spodní ochranný kryt volně pohyblivý a nezavírá-li se okamžitě, pilu nepoužívejte. Spodní ochranný kryt nikdy nezajišťujte v otevřené poloze svěrkou nebo úvazkem. Kdyby pila nedopatřením spadla na zem, mohl by se spodní ochranný kryt ohnout. Otevřete ochranný kryt páčkou a přesvědčte se, že se pohybuje volně a při libovolném úhlu i hloubce řezu se nedotýká ani pilového kotouče, ani jiných dílů.
 • Zkontrolujte funkci zavírací pružiny spodního ochranného krytu. Nevykazují-li spodní ochranný kryt a pružina dokonalou funkci, nechte pilu před použitím opravit. Poškozené díly, lepivé usazeniny nebo nahromaděné piliny mohou reakci spodního ochranného krytu zpozdit.
 • Spodní ochranný kryt otvírejte ručně jen tehdy, když se jedná o zvláštní druhy řezů, jako jsou „zanořovací a úhlové řezy“. Spodní ochranný kryt otvírejte pomocí páčky a uvolněte ji, jakmile se pilový kotouč zanoří do obrobku. Při jakémkoliv jiném řezání se musí spodní ochranný kryt pohybovat automaticky.
 • Pilu nepokládejte na pracovní stůl ani na podlahu, pokud spodní ochranný kryt pilový kotouč nekryje. Nekrytý dobíhající pilový kotouč žene pilu proti směru řezu a řeže vše, co mu leží v cestě. Nezapomínejte na dobu doběhu pily.
Funkce ochranného krytu
 • Před každým použitím zkontrolujte, zda se ochranný kryt bezchybně zavírá. Není-li ochranný kryt volně pohyblivý a nezavírá-li se okamžitě, pilu nepoužívejte. Ochranný kryt nikdy nezajišťujte svěrkou nebo úvazkem; pilový kotouč by pak nebyl chráněný. Kdyby pila nedopatřením spadla na zem, mohl by se ochranný kryt ohnout. Zajistěte, aby se ochranný kryt volně pohyboval a při žádných úhlech a hloubkách řezu se nedotýkal pilového kotouče ani jiných dílů.
 • Zkontrolujte stav a funkci zavírací pružiny ochranného krytu. Nevykazují-li ochranný kryt a pružina dokonalou funkci, nechte pilu před použitím opravit. Poškozené díly, lepivé usazeniny nebo nahromaděné piliny mohou reakci spodního ochranného krytu zpozdit.
 • Při „zanořovacím řezu“, který nevede v pravém úhlu, zajistěte základní desku pily proti posunutí do strany. Posunutí do strany může způsobit uváznutí pilového kotouče a tím zpětný ráz.
 • Pilu nepokládejte na pracovní stůl ani na podlahu, pokud ochranný kryt pilový kotouč nekryje. Nekrytý dobíhající pilový kotouč žene pilu proti směru řezu a řeže vše, co mu leží v cestě. Nezapomínejte na dobu doběhu pily.
Funkce rozpěrného klínu
 • Používejte rozpěrný klín, který se hodí k pilovému kotouči. Aby byl rozpěrný klín účinný, musí být tělo pilového kotouče tenčí než rozpěrný klín a šířka zubů musí být větší než tloušťka rozpěrného klínu.
 • Seřiďte rozpěrný klín podle popisu v návodu k použití. Nesprávná tloušťka, poloha a vyrovnání mohou působit, že rozpěrný klín účinně nezabrání zpětnému rázu.
 • Rozpěrný klín používejte vždy, pokud se nejedná o zanořovací řezy. Po provedení zanořovacího řezu rozpěrný klín opět namontujte. U zanořovacích řezů rozpěrný klín překáží a mohl by způsobit zpětný ráz.
 • Aby byl rozpěrný klín účinný, musí se nacházet uvnitř řezu. U krátkých řezů nepůsobí rozpěrný klín proti zpětnému rázu.
 • Neřežte s deformovaným rozpěrným klínem. Již malá porucha může zavírání ochranného krytu zpomalit.

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Vyhazování třísek
 2. Vypínač
 3. Stupnice úhlu řezu
 4. Upínací šroub pro nastavení úhlu
 5. Upínací šroub pro paralelní doraz
 6. Ryska
 7. Stupnice hloubky řezu
 8. Výkyvný ochranný kryt
 9. Paralelní doraz
 10. Upínací klín
 11. Šrouby pro upevnění rozpěrného klínu
 12. Pojistka proti zapnutí
 13. Odsávací adaptér
 14. Upínací šroub pro paralelní doraz
 15. Aretace hloubky řezu
 16. Základní deska
 17. Tlačítko pro aretaci vřetena
 18. Ventilační štěrbiny
 19. Inbusový klíč
 20. Přídavná rukojeť
 21. Páčka pro nastavení hloubky řezu

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je ručně vedená okružní pila. Je určená pro řezání dřeva nebo materiálů podobných dřevu, plastu, sádrokartonu, sádrovláknitých desek a kompozitních materiálů do hloubky řezu 85 mm (3,35 in).

Ruční okružní pila je vybavená odnímatelným připojovacím hrdlem pro volitelný vysavač / volitelné odsávání prachu, které je dimenzované na běžné odsávací hadice. Pro spojení hadice vysavače s pilou může být nutný vhodný adaptér.

Možné nesprávné použití

Nesmějí se používat pilové kotouče, které neodpovídají údajům v technickém listu, rozbrušovací a brusné kotouče, ani pilové kotouče z vysokolegované rychlořezné oceli (HSS). Nesmějí se řezat kovy.

Obsah dodávky

Okružní pila, návod k obsluze.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro váš výrobek najdete ve středisku Hilti nebo na: www.hilti.group .

Technické údaje

Technické údaje

Jmenovité napětí, jmenovitý proud, frekvenci a jmenovitý příkon najdete na typovém štítku určeném pro vaši zemi.
Při provozu s generátorem nebo transformátorem musí být jeho výstupní výkon minimálně dvojnásobný, než je jmenovitý příkon uvedený na typovém štítku nářadí. Provozní napětí transformátoru nebo generátoru musí být neustále v rozmezí +5 % až −15 % jmenovitého napětí nářadí.

WSC 85
Výstupní výkon
1 260 W
Volnoběžné otáčky
4 500 ot/min
Pracovní otáčky
3 100 ot/min
Rychlost řezu při volnoběhu
54 m/s
Rychlost řezu při zatížení
37,3 m/s
Hloubka řezu při 0°
0 mm … 85 mm
Hloubka řezu při 45°
0 mm … 60 mm
Hloubka řezu při 60°
0 mm … 43 mm
Průměr pilového kotouče
207 mm … 230 mm
Upínací otvor pilového kotouče
30 mm
Tloušťka rozpěrného klínu (standardní)
2 mm
Hmotnost podle standardu EPTA 01
7,8 kg
Třída ochrany
II

Informace o hlučnosti a hodnoty vibrací podle EN 62841

Hodnoty akustického tlaku a vibrací uvedené v těchto pokynech byly změřené normovanou měřicí metodou a lze je použít k vzájemnému srovnání elektrického nářadí. Jsou vhodné také pro předběžný odhad působení.
Uvedené údaje reprezentují hlavní použití elektrického nářadí. Při jiném způsobu použití, při použití s jinými nástroji nebo nedostatečné údržbě se údaje mohou lišit. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně zvýšit.
Pro přesný odhad působení je potřeba brát v úvahu také dobu, kdy je nářadí vypnuté nebo sice běží, ale nepoužívá se. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně snížit.
Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením hluku a/nebo vibrací, například: údržbu elektrického nářadí a nástrojů, udržování rukou v teple, organizace pracovních postupů.
Informace o hlučnosti

WSC 85
Hladina emitovaného akustického tlaku (LpA)
94 dB(A)
Nejistota pro hladinu akustického tlaku (KpA)
3 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LWA)
105 dB(A)
Nejistota pro hladinu akustického výkonu (KWA)
3 dB(A)
Informace o vibracích

WSC 85
Triaxiální hodnota vibrací při řezání dřeva (ah)
≈ 2,3 m/s²
Nejistota (K)
0,5 m/s²

Příprava práce

POZOR
Nebezpečí poranění! Neúmyslné spuštění výrobku.
 • Před nastavováním nářadí nebo výměnou příslušenství vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

Nasazení pilového kotouče

POZOR
Nebezpečí poškození! Nevhodné nebo špatně nasazené pilové kotouče mohou pilu poškodit.
 • Používejte pouze pilové kotouče, které jsou vhodné pro tuto pilu. Řiďte se podle šipky směru otáčení na pilovém kotouči.
 • Používejte pouze pilové kotouče, jejichž přípustné otáčky jsou alespoň tak vysoké, jako jsou maximální otáčky uvedené na výrobku.
Image alternative
 1. Nářadí položte na opěrná žebra.
 2. Pro zaaretování vřetena jednou rukou podržte stisknuté tlačítko s aretací vřetena.
 3. Nasaďte upínací přírubu na vřeteno.
 4. Utáhněte šroub.
 5. Zkontrolujte správné usazení upínací příruby.
  Tloušťka rozpěrného klínu musí být menší než šířka řezu pilového kotouče a minimálně tak velká jako tloušťka těla pilového kotouče. Vzdálenost A musí být menší než 5 mm (0,2 in).

Nastavení hloubky řezu

Pro čistou řeznou hranu by měla hloubka řezu odpovídat tloušťce materiálu plus 2 mm.
Image alternative
 1. Uvolněte aretaci.
 2. Nastavte hloubku řezu páčkou pro nastavení hloubky řezu.
  • Hloubka řezu je zobrazená na stupnici hloubky řezu.
 3. Upevněte aretaci.

Nastavení úhlu řezu

Image alternative
 1. Povolte upínací šroub nastavení úhlu řezu.
 2. Naklopte základní desku do požadovaného úhlu řezu.
  • Úhel řezu se zobrazí na stupnici úhlu řezu.
 3. Upínací šroub znovu utáhněte.

Nastavení šířky řezu

Image alternative
 1. Povolte upínací šroub.
 2. Zasuňte vodítko paralelního dorazu pod upínací šroub.
 3. Nastavte požadovanou šířku řezu.
 4. Upínací šroub utáhněte.

Práce

VÝSTRAHA
Nebezpečí způsobené poškozenými kabely! Jestliže se při práci poškodí síťový nebo prodlužovací kabel, odpojte okamžitě nářadí a kabel od elektrické napájecí sítě. Nedotýkejte se poškozeného místa!
 • Pravidelně kontrolujte všechna přívodní vedení. Vadné prodlužovací kabely vyměňte. Poškozené síťové kabely nechte vyměnit kvalifikovaným odborníkem.
Zásadně doporučujeme použít proudový jistič (RCD) s maximálním vypínacím proudem 30 mA.

Zapnutí nářadí

POZOR
Nebezpečí poškození při řezání plastu! V důsledku přehřátí pilového kotouče se může plast zdeformovat nebo tavit.
 • Během práce dělejte opakovaně krátké přestávky, abyste nechali pilový kotouč vychladnout.
 1. Stiskněte pojistku proti zapnutí.
 2. Stiskněte vypínač.

Řezání podle rysky

 1. Zajistěte obrobek proti posunutí.
 2. Dbejte na to, aby se pilový kotouč pod obrobkem volně otáčel.
 3. Výrobek přiložte přední hranou základní desky na obrobek.
 4. Zapněte okružní pilu.
 5. Veďte okružní pilu obrobkem vhodnou rychlostí podél rysky.

Řezání se zanořovací funkcí

Zanořovací řezy umožňují řezání obrobku zanořením kotouče na libovolném místě. Zanořovací funkci lze používat u všech nastavených úhlů řezu.
Abyste zmenšili nebezpečí zpětného rázu, upevněte doraz za základní deskou na obrobek.
Image alternative
 1. Nastavte hloubku řezu na 0.
 2. Nasaďte okružní pilu rovně na obrobek.
 3. Zadní značku na základní desce a rysku nastavte na stejnou výšku.
 4. Uvolněte aretaci hloubky řezu.
 5. Přitlačte nářadí jednou rukou proti obrobku a proti dorazu.
 6. Zapněte okružní pilu.
  • Pilový kotouč se spustí dolů.
 7. Po dosažení požadované hloubky řezu opět aretaci hloubky řezu utáhněte.
 8. Proveďte řez.

Vypnutí nářadí

 1. Uvolněte vypínač.
 2. Počkejte, dokud se pilový kotouč nezastaví.

Ošetřování a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Provádění ošetřování a údržby se zapojenou síťovou zástrčkou může mít za následek těžká poranění a popáleniny.
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vytáhněte síťovou zástrčku!
Ošetřování
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Ventilační štěrbiny očistěte opatrně suchým kartáčem.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Údržba
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Neodborné opravy elektrických součástí mohou způsobit těžká poranění a popáleniny.
 • Opravy na elektrických částech smí provádět pouze odborník s elektrotechnickou kvalifikací.
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte ho ihned opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte funkci.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro svůj výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group .

Demontáž pilového kotouče

Image alternative
POZOR
Nebezpečí poranění! Nástroj může být horký a/nebo může mít ostré hrany.
 • Při výměně nástroje noste ochranné rukavice.
 • Nikdy nepokládejte horký nástroj na hořlavé povrchy.
 1. Nářadí položte na opěrná žebra.
 2. Pro zaaretování vřetena jednou rukou podržte stisknuté tlačítko s aretací vřetena.
 3. Inbusovým klíčem povolte šroub příruby pod krytem motoru.
 4. Pomocí nastavovací páčky nastavte hloubku řezu na 0.
 5. Inbusovým klíčem vyšroubujte šroub proti směru hodinových ručiček.
 6. Sejměte upínací přírubu.
 7. Otevřete výkyvný ochranný kryt a pevně ho přidržte.
 8. Vyjměte pilový kotouč.

Čištění ochranných zařízení

 1. Demontujte pilový kotouč.
 2. Ochranná zařízení vyčistěte opatrně suchým kartáčem.
 3. Vhodným nástrojem odstraňte usazeniny a třísky uvnitř ochranných zařízení.
 4. Znovu nasaďte pilový kotouč.

Kontrola výkyvného ochranného krytu

 • Stisknutém ovládací páčky úplně otevřete výkyvný ochranný kryt.
  • Po uvolnění ovládací páčky se musí výkyvný ochranný kryt rychle a úplně zavřít.

Přeprava a skladování

Přeprava
 • Tento výrobek nepřepravujte s nasazeným nástrojem.
 • Dbejte na bezpečné upevnění při přepravě.
 • Po každé přepravě zkontrolujte případné poškození všech viditelných dílů a bezvadnou funkci ovládacích prvků.
Skladování
 • Tento výrobek skladujte vždy s odpojenou síťovou zástrčkou.
 • Tento výrobek skladujte v suchu a mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Po delším skladování zkontrolujte případné poškození všech viditelných dílů a bezvadnou funkci ovládacích prvků.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .

Tabulka s poruchami

Porucha
Možná příčina
Řešení
Nářadí nemá plný výkon.
Prodlužovací kabel příliš dlouhý a/nebo o malém průřezu.
 • Použijte prodlužovací kabel s přípustnou délkou a/nebo dostatečným průřezem.
Zdroj napájení má příliš malé napětí.
 • Zkontrolujte výkonové parametry na typovém štítku.
Nářadí nefunguje.
Zdroj napájení má příliš malé napětí.
 • Zapojte jiné elektrické zařízení a zkontrolujte funkci.
Síťový kabel nebo zástrčka jsou vadné.
 • Nechte nářadí zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem.
Vypínač je vadný.
 • Nechte nářadí zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem.
Opotřebované uhlíky.
 • Nechte nářadí zkontrolovat elektrikářem a v případě potřeby vyměnit uhlíky.
Žádný nebo snížený sací výkon.
Ucpaný kanál pro odvod třísek.
 • Vyčistěte kanál pro odvod třísek.

Likvidace

Image alternative Nářadí Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

RoHS (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)

Pod následujícím odkazem najdete tabulku s nebezpečnými látkami: qr.hilti.com/r933.
Odkaz na tabulku RoHS najdete na konci této dokumentace jako QR kód.

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .
Image alternative
Image alternative