Jazyk

DX 76

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v návodu k obsluze

V tomto návodu k obsluze jsou použité následující symboly:
Image alternative Řiďte se návodem k obsluze
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu k obsluze.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Vsazovací přístroj
  DX 76
  Generace
  01
  Sériové číslo

Prohlášení o shodě

Image alternative
Výrobce prohlašuje na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek odpovídá platným zákonům a splňuje platné normy.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny pro přístroje pro přímou montáž poháněné střelným prachem

  VÝSTRAHA
  Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedodržování bezpečnostních pokynů a instrukcí může způsobit těžká poranění.
 • Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
 • Neprovádějte žádné úpravy nebo změny vsazovacího přístroje.
 • Vždy používejte navzájem uzpůsobené vsazovací přístroje, části vybavení (patky, vedení hřebíků, zásobníky, písty a příslušenství) a spotřební materiál (upevňovací prvky a nábojky).
 • Zkontrolujte, zda vsazovací přístroj a příslušenství nejsou poškozené.
 • Pohyblivé díly musí bezvadně fungovat a nesmí váznout. Řiďte se pokyny k čištění a mazání v tomto návodu k obsluze.
 • Všechny díly musí být správně namontované a zaručovat bezvadný provoz vsazovacího přístroje. Poškozené díly se musí nechat odborně opravit nebo vyměnit v servisu Hilti , pokud v návodu k obsluze není uvedeno jinak.
 • Používejte pouze nábojky Hilti DX nebo jiné vhodné nábojky, které splňují minimální bezpečnostní požadavky:
 • Vsazovací přístroj používejte pouze k definovaným účelům.
 • Nevsazujte upevňovací prvky do nevhodného podkladového materiálu, např. do příliš tenkého, příliš tvrdého nebo příliš křehkého materiálu. Vsazování do těchto materiálů může způsobit prasknutí upevňovacího prvku, odprýsknutí nebo proražení. Příklady nevhodných materiálů:
 • svary v oceli, litina, sklo, mramor, plast, bronz, mosaz, měď, izolační materiály, duté cihly, keramické cihly, tenké plechy (< 4 mm) a pórobeton.
 • Řiďte se „Příručkou upevňovací techniky Hilti “ nebo příslušným místním „Technickým návodem pro upevňovací techniku Hilti “. Navíc vždy dodržujte návod k použití vsazovaného upevňovacího prvku.
Požadavky před použitím
 • Vsazovací přístroj smíte používat a provádět jeho údržbu pouze tehdy, pokud jste k tomu oprávnění a byli jste informováni o případném nebezpečí.
 • Při používání noste osobní ochranné prostředky.
 • Noste vhodné ochranné brýle a ochrannou přilbu.
 • Noste ochranné rukavice. Vsazovací přístroj se může při provozu zahřívat.
 • Používejte chrániče sluchu. Při zažehnutí výbušné náplně může dojít k poškození sluchu.
 • Používejte protiskluzovou obuv.
Bezpečnost na pracovišti
 • Na pracovišti udržujte pořádek. Z pracoviště odstraňte všechny předměty, kterými byste se mohli poranit. Nepořádek na pracovišti může způsobit úrazy.
 • Postarejte se o dobré osvětlení pracoviště, a v uzavřených prostorech navíc zajistěte dostatečné větrání.
Bezpečnost osob
 • Vsazovací přístroj nikdy nepřitlačujte k ruce ani k jiné části těla! Vsazovacím přístrojem nikdy nemiřte na jiné osoby!
 • Vsazovací přístroj nestlačujte s rukou na zásobníku nebo vedení hřebíků, pístu nebo vedení pístu nebo s nasazeným upevňovacím prvkem. Při stlačení vsazovacího přístroje rukou se může vsazovací přístroj uvést do pohotovostního stavu, i když není namontované vedení hřebíků. Hrozí nebezpečí těžkého poranění pro vás a další osoby.
 • Všechny osoby, které se nacházejí v blízkosti, musí mít ochranu sluchu, ochranu očí a ochrannou přilbu.
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s přístrojem pro přímou montáž rozumně. Vsazovací přístroj nepoužívejte, jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. V případě bolesti nebo nevolnosti práci ukončete. Moment nepozornosti při použití vsazovacího přístroje může vést k vážným úrazům.
 • Vyvarujte se nepohodlného držení těla. Zajistěte si bezpečný postoj a rovnováhu po celou dobu práce.
 • Při použití vsazovacího přístroje mějte paže pokrčené, nikoli natažené.
 • Při práci se musí ostatní osoby, zejména děti, zdržovat v bezpečné vzdálenosti od pracoviště.
Pečlivé zacházení s přístrojem pro přímou montáž
 • Vsazovací přístroj používejte pouze v souladu s určeným účelem a v bezvadném stavu, nikoli pro účely, ke kterým není určený.
 • Vsazovací přístroj nepoužívejte na místech, kde hrozí nebezpečí požáru a výbuchu.
 • Před vsazováním upevňovacích prvků se ujistěte, že se nikdo nenachází ve směru vsazování za konstrukčním dílem, do kterého budete upevňovací prvky vsazovat. Nebezpečí způsobené prostupujícími upevňovacími prvky!
 • Dbejte na to, aby ústí vsazovacího přístroje nebylo namířené proti vám ani proti jiným osobám.
 • Vsazovací přístroj držte pouze za určené plochy pro uchopení.
 • Plochy pro uchopení udržujte suché, čisté a beze stop oleje a tuku.
 • Spoušť stiskněte pouze tehdy, pokud je vsazovací přístroj zcela a kolmo přitlačený k podkladu.
 • Před zahájením práce zkontrolujte zvolené nastavení energie.
 • Pro vyzkoušení vsaďte do pokladu upevňovací prvky.
 • Vsazovací přístroj držte při vsazování vždy kolmo k podkladu. Zmenšíte tak nebezpečí vychýlení upevňovacího prvku od podkladového materiálu.
 • Nevsazujte upevňovací prvky do existujících otvorů, ledaže by to bylo doporučeno firmou Hilti (např. DX-Kwik).
 • Nevsazujte již použité upevňovací prvky – nebezpečí poranění! Použijte nový upevňovací prvek.
 • Nedostatečně hluboko vsazený upevňovací prvek se nesmí vsazovat ještě jednou! Upevňovací prvek by mohl prasknout.
 • Nabitý vsazovací přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru.
 • Před čištěním, servisem, údržbou, při výměně vedení hřebíků, při přerušení práce a před uskladněním vsazovací přístroj (nábojku a upevňovací prvek) vždy vyprázdněte.
 • Vsazovací přístroj přepravujte a skladujte v určeném kufru Hilti .
 • Nepoužívané vsazovací přístroje uchovávejte vyprázdněné na suchém a bezpečném místě, ke kterému nemají přístup děti.
 • Vsazování provádějte vždy na hladkém, rovném a volném povrchu, který úplně drží na podkladu.
 • Udržujte potřebné vzdálenosti od krajů a vzdálenosti mezi upevňovacími prvky (viz kapitolu Minimální vzdálenosti).
Tepelná bezpečnostní opatření
 • Nepřekračuje maximální frekvenci vsazování doporučenou v kapitole Technické údaje .
 • Pokud je vsazovací přístroj přehřátý nebo se pás s nábojkami deformuje či taví, vyjměte pás s nábojkami a nechte vsazovací přístroj vychladnout.
 • Vsazovací přístroj nedemontujte, dokud je horký. Nechte vsazovací přístroj vychladnout.
Nebezpečí výbuchu nábojek
 • Používejte pouze nábojky, které jsou vhodné, respektive schválené pro vsazovací přístroj.
 • Před přestávkou, po skončení práce, nebo pokud budete vsazovací přístroj přepravovat, vyjměte pás s nábojkami.
 • Nesnažte se upevňovací prvky a/nebo nábojky vyjmout z pásu zásobníku nebo ze vsazovacího přístroje násilím.
 • Nepoužité nábojky skladujte podle předpisů pro skladování nábojek pro vsazovací přístroje poháněné střelným prachem (např. v suchu, teplota od 5 °C do 25 °C) a na zajištěném místě.
 • Nenechávejte nepoužité nebo částečně použité pásy s nábojkami volně ležet. Použité pásy s nábojkami shromažďujte a pásy s nábojkami skladujte na vhodném a zajištěném místě.
 • Dodržujte veškeré pokyny k bezpečnosti, manipulaci a skladování v bezpečnostním listu k nábojkám.

Popis

Přehled DX 76

Image alternative
 1. Zásobník hřebíků MX 76
 2. Přítlačný kolík
 3. Upevňovací body chrániče
 4. Opakovací rukojeť
 5. Otvor pro nábojky (vkládání)
 6. Průzor pro kontrolu nabíjení
 7. Kolečko pro nastavení vsazovací energie
 8. Ukazatel pro regulaci energie
 9. Kryt (opěrná patka)
 10. Kryt
 11. Tlumicí vložka rukojeti
 12. Spoušť
 13. Zajišťovací páčka vedení pístu
 14. Vedení pístu
 15. Chránič
 16. Doraz (upevňovací prvek)
 17. Větrací štěrbiny
 18. Vedení hřebíků X-76-F-15
 19. Chránič pro X-76-F-15
 20. Píst
 21. Doraz pístu

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je vsazovací přístroj pro vsazování hřebíků, čepů a upevňovacích prvků do oceli.

Výrobek se smí používat pouze ve spojení s vhodným vybavením pro vsazovací přístroj. Vedení hřebíků, píst a upevňovací prvky musí být navzájem sladěné.
Výrobek se smí používat pouze s náhradními díly a příslušenstvím Hilti a dále s nábojkami a upevňovacími prvky Hilti nebo jinými vhodnými nábojkami a upevňovacími prvky.

Požadavky na nábojky

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění nečekaným výbuchem! U nábojek, které nesplňují minimální bezpečnostní požadavky, se mohou tvořit usazeniny z nespáleného prachu. Důsledkem mohou být náhlý výbuch a těžká poranění uživatele a osob v jeho okolí.
 • Používejte výhradně nábojky, které splňují minimální bezpečnostní požadavky stanovené místními zákonnými předpisy!
 • Dodržujte intervaly údržby a nechávejte vsazovací přístroj pravidelně čistit v servisu Hilti-Service !
Používejte pouze nábojky Hilti DX uvedené v této tabulce nebo jiné vhodné nábojky, které splňují minimální bezpečností požadavky:
 • Pro země a EFTA platí, že nábojky musí splňovat CE a musí mít označení CE.
 • Pro Spojené království platí, že nábojky musí splňovat UKCA a musí mít označení UKCA.
 • Pro USA platí, že nábojky musí splňovat ustanovení ANSI A10.3-2020.
 • Pro mimoevropské státy C.I.P. platí, že nábojky musí mít schválení C.I.P. pro použitý vsazovací přístroj DX.
 • Pro ostatní země platí, že nábojky prošly zkouškou neodpálených zbytků podle EN 16264 a musí mít odpovídající prohlášení výrobce.
Nábojky (příklad: X-ENP)
Image alternative
Dodržujte pokyny pro použití v návodu k použití příslušného vsazovacího prvku, v  Příručce upevňovací techniky Hilti nebo v příslušném místním „Technickém návodu pro upevňovací techniku Hilti “.
Typové označení
Barva
Síla (nálož)
nábojka 6.8/18M
černá
extra silná
červená
velmi silná
modrá
silná
zelená
slabá

Minimální vzdálenosti a vzdálenosti od krajů

Při upevňování se musí dodržovat minimální vzdálenosti. Mohou se navzájem lišit v závislosti na výrobku.
Dodržujte pokyny pro použití v návodu k použití příslušného vsazovacího prvku, v  Příručce upevňovací techniky Hilti nebo v příslušném místním „Technickém návodu pro upevňovací techniku Hilti “.

Informace o oblastech použití

Pro podrobnější informace o oblastech použití si vyžádejte „Příručku upevňovací techniky“ Hilti nebo příslušný místní „Technický návod pro upevňovací techniku“ Hilti v obchodě  Hilti .

Technické údaje

Vlastnosti výrobku

Hmotnost (vsazovací přístroj se zásobníkem)
4,35 kg
Rozměry
450 mm × 101 mm × 352 mm
Kapacita zásobníku
10 hřebů
Doporučená maximální frekvence vsazování
600 vsazení/h
Max. přítlačná síla
≤ 240 N
Dráha přítlaku
32 mm
Teplota prostředí (skladování a použití)
−15 ℃ … 50 ℃

Informace o hlučnosti a vibracích

Uvedené hodnoty hlučnosti byly zjištěny za následujících rámcových podmínek:
Rámcové informace o hlučnosti
nábojka
kalibr 6.8/11 modrá
Nastavení energie
4
Použití
Upevňování na 8mm ocel (400 MPa) s X-ENP 19 L15MX
Informace o hlučnosti podle EN 15895
Hladina akustického výkonu (LWA)
114 ±2 dB(A)
Hladina emitovaného akustického tlaku (LpA)
110 ±2 dB(A)
Hladina emitovaného špičkového akustického tlaku (LpC)
139 ±2 dB(A)
Informace o vibracích podle EN 2006/42/EG
Zrychlení ekvivalentní energie, (ahw, RMS(3))
2,5 m/s²

Příprava práce

Montáž vsazovacího přístroje

Image alternative
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění v důsledku neúmyslného spuštění! Nabitý vsazovací přístroj se může kdykoli uvést do pohotovostního stavu. Neúmyslně spuštěné vsazování může ohrozit vás a další osoby.
 • Při přerušení práce se vsazovacím přístrojem vsazovací přístroj (nábojky a upevňovací prvky) vždy vyprázdněte.
 • Před prováděním veškeré údržby, čištění a přípravy zajistěte, aby se ve vsazovacím přístroji nenacházely nábojky a upevňovací prvky.
 1. Namontujte zarážku pístu na vedení hřebíků (1) .
 2. Do vedení pístu zasuňte píst (2) .
 3. Nasaďte vedení pístu (posuvným tlačítkem nahoru) do krytu.
 4. Zatlačte vedení pístu do krytu a zajistěte vedení hřebíků zajišťovací páčkou vedení pístu (4) .
 5. Nasaďte vedení hřebíků na vedení pístu.
 6. Otáčejte vedení hřebíků po směru hodinových ručiček, až zaskočí (5) .
  • Vedení hřebíků je zajištěné.

Obsluha

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění v důsledku neúmyslného spuštění! Nabitý vsazovací přístroj se může kdykoli uvést do pohotovostního stavu. Neúmyslně spuštěné vsazování může ohrozit vás a další osoby.
 • Při přerušení práce se vsazovacím přístrojem vsazovací přístroj (nábojky a upevňovací prvky) vždy vyprázdněte.
 • Před prováděním veškeré údržby, čištění a přípravy zajistěte, aby se ve vsazovacím přístroji nenacházely nábojky a upevňovací prvky.
VÝSTRAHA
Nebezpečí způsobené horkými povrchy! Vsazovací přístroj se může používáním zahřívat.
 • Noste ochranné rukavice.
Pokud je odpor při nasazování pásu s nábojkami nezvykle velký, zkontrolujte, zda je pás s nábojkami kompatibilní s tímto vsazovacím přístrojem.
Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v tomto návodu k obsluze a na výrobku.
Bezpečnostní pokyny pro použití
Ilustrativní vyobrazení
Popis
Image alternative Vedení hřebíků nebo vysunutý píst nepřitlačujte k částem těla!
Přitisknutím vedení hřebíků nebo vysunutého pístu k části těla (např. ruce) se vsazovací přístroj může uvést do pohotovostního stavu. Hrozí nebezpečí poranění.
Image alternative Zásobník nebo jiné vedení hřebíků nikdy netahejte zpět rukou!
Zatáhnutím zásobníku zpět rukou se může vsazovací přístroj uvést do pohotovostního stavu. Hrozí nebezpečí poranění.

Nabití vsazovacího přístroje (přístroj pro jednotlivé vsazování)

Nabití vsazovcího přístroje (zásobník)

Nastavení energie vsazování

Zvolte nastavení energie podle příslušného použití. Pokud nemáte žádné zkušenosti, začněte vždy s minimální energií vsazování. Energii vsazování postupně zvyšujte, dokud nebude upevňovací prvek správně vsazený.
Pro podrobnější informace si vyžádejte „Příručku upevňovací techniky“ Hilti nebo příslušný místní „Technický návod pro upevňovací techniku“ Hilti v obchodě  Hilti .
Image alternative
 1. Pro zvýšení výkonu otočte „kolečko pro nastavení energie vsazování“ ve směru + .
  Stupně energie:
  • 1 = nejmenší energie
  • 4 = největší energie
 2. Pro snížení výkonu otočte „kolečko pro nastavení energie vsazování“ ve směru .
 3. Zkontrolujte, zda je upevnění provedené správně podle návodu k použití upevňovacího prvku.

Vsazování upevňovacích prvků

Vsazování upevňovacích prvků pro použití u spřažených nosníků X-HVB

Pro montáž spřahovacích šroubů pro konstrukce se spřaženými nosníky je zapotřebí vedení hřebíků X-76-F-HVB.
Image alternative
 1. Nastavte páčku vedení hřebíků X-76-F-HVB do polohy 1.
 2. Nasaďte upevňovací prvek.
 3. Nasaďte spřahovací šroub na vedení hřebíků (1) .
 4. Umístěte vsazovací přístroj.
 5. Vsazovací přístroj držte kolmo k materiálu podkladu a přitlačte ho až nadoraz k (1) .
 6. Pro vsazení upevňovacího prvku stiskněte spoušť (3) .
 7. Pohybujte opakovací rukojetí vsazovacího přístroje (4) .
  • Opakujte kroky pro vsazení další spřahovací kotvy.
  Pokud chcete vsadit druhý upevňovací prvek do stejné spřahovací kotvy, nastavte páčku vedení hřebíků X-76-F-HVB do polohy 2 a opakujte kroky.

Vyprázdnění vsazovacího přístroje

Image alternative
 1. Pohybujte opakovací rukojetí vsazovacího přístroje, dokud nebude ve výstupním otvoru vidět pás s nábojkami.
 2. Vytáhněte pás s nábojkami ze vsazovacího přístroje.
 3. Držte pás s hřebíky (1) a stiskněte zarážku dozadu (2) .
 4. Vytáhněte pás se hřeby ze zásobníku (3) .

Postup při poruchách

VÝSTRAHA
Nebezpečí výbuchu! Při nesprávné manipulaci s nábojkami se nábojky mohou zažehnout.
 • Nesnažte se nábojky vyjmout ze vsazovacího přístroje nebo pásu s nábojkami násilím.
VÝSTRAHA
Nebezpečí způsobené horkými povrchy! Vsazovací přístroj se může používáním zahřívat.
 • Noste ochranné rukavice.

Vsazovací přístroj je zaseknutý a nevysune se.

NEBEZPEČÍ
Nebezpečí poranění nezajištěným vsazovacím přístrojem! Když se vsazovací přístroj zasekne ve stlačeném stavu, může zůstat nabitý a nezajištěný. Neúmyslné spuštění vsazování může způsobit těžká poranění.
 • Vždy zajistěte, aby vsazovací přístroj nebyl namířený proti vám nebo jiným osobám.
 1. Přitlačte vsazovací přístroj na minimálně 10 sekund a znovu ho spusťte.
 2. Sejměte vsazovací přístroj z pracovní plochy.
  • Dbejte na to, aby nebyl namířený proti vám ani proti jiným osobám!
 3. Pokuste se ručně vytáhnout vedení hřebíků do výchozí polohy.
  • Sundejte ruku ze spouště a nesahejte před ústí!
 4. Ihned ze vsazovacího přístroje vytáhněte pás s nábojkami.
  • Pokud pás s nábojkami nelze vyjmout:
   • Nechte vsazovací přístroj vychladnout pod dohledem na bezpečném místě.
   • Vždy zajistěte, aby vsazovací přístroj nebyl namířený proti vám nebo jiným osobám.
   • Kontaktujte servis Hilti .
 5. Proveďte servis přístroje.

Nábojka se nezažehne při vsazovacím přístroji zahřátém nad provozní teplotu.

Vždy zajistěte, aby vsazovací přístroj nebyl namířený proti vám nebo jiným osobám.
 1. Přitlačte vsazovací přístroj na minimálně 10 sekund a znovu ho spusťte.
 2. Pokud se nábojka stále nezažehne, počkejte 10 sekund a sejměte vsazovací přístroj z pracovní plochy.
 3. Ihned ze vsazovacího přístroje vytáhněte pás s nábojkami.
  • Pokud pás s nábojkami nelze vyjmout:
   • Nechte vsazovací přístroj vychladnout pod dohledem na bezpečném místě.
   • Kontaktujte servis Hilti .
 4. Proveďte servis přístroje.
 5. Nábojku uložte na bezpečné místo.
 6. Nezažehnuté nábojky zlikvidujte.
  • Dodržujte místní předpisy pro likvidaci.
 7. Nechte vsazovací přístroj vychladnout a pokračujte v práci s novým pásem s nábojkami.

Nábojka se nezažehne při vsazovacím přístroji zahřátém na provozní teplotu.

 1. Okamžitě zastavte práci.
 2. Vyprázdněte vsazovací přístroj (nábojky a upevňovací prvky) a demontujte ho.
 3. Zkontrolujte výběr správné kombinace vedení hřebíků, pístu, upevňovacích prvků a nábojky.
 4. Zkontrolujte, zda nejsou tlumič, píst a vedení hřebíků opotřebené, a v případě potřeby součásti vyměňte.
 5. Vyčistěte vsazovací přístroje a namažte ho olejem.
  • Pokud problém po provedení výše uvedených opatření přetrvává, nesmí se vsazovací přístroj dále používat.
  • Nechte vsazovací přístroj zkontrolovat a v případě potřeby opravit v servisu Hilti .
  Při pravidelném provozu dochází ke znečištění přístroje a opotřebování důležitých součástek, které vyplývá z účelu přístroje.
  Pravidelně provádějte servis přístroje. Píst a tlumič kontrolujte při intenzivním používání vsazovacího přístroje denně, nejpozději ale po 2 500 až 3 000 vsazeních. Interval odpovídá pravidelnému cyklu čištění vsazovacího přístroje. Cykly údržby a čištění vycházejí z typického používání přístroje.

Ošetřování a údržba

Údržba vsazovacího přístroje

K čištění používejte výhradně čisticí příslušenství dodané firmou Hilti nebo srovnatelný materiál. K čištění v žádném případě nepoužívejte spreje, stlačený vzduch, vysokotlaké čističe, rozpouštědla nebo vodu.
POZOR
Nebezpečí poškození vsazovacího přístroje! Ve vsazovacím přístroji mohou uváznout cizí tělesa a při spuštění vsazovací přístroj poškodit.
 • Nepřipusťte, aby se dovnitř vsazovacího přístroje dostaly nějaké předměty.
 • Vnější povrch vsazovacího přístroje čistěte pravidelně mírně navlhčeným hadříkem.

Údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečné látky Nečistoty v přístrojích DX obsahují látky, které mohou ohrozit vaše zdraví.
 • Během čištění nevdechujte prach a nečistoty.
 • Prach a nečistoty se nesmí dostat do blízkosti potravin.
 • Po čištění vsazovacího přístroje si umyjte ruce.
 • Vsazovací přístroj čistěte a používejte sprej Hilti podle pokynů v návodu k obsluze. Zabráníte tak funkčním poruchám.
 1. Pravidelně kontrolujte všechny vnější díly vsazovacího přístroje, zda nejsou poškozené.
 2. Pravidelně kontrolujte všechny ovládací prvky, zda řádně fungují.
 3. Vsazovací přístroj používejte jen s vhodnými nábojkami a s doporučeným nastavením energie.
  • Nesprávné nábojky nebo nastavená příliš velká energie mohou způsobit předčasný výpadek vsazovacího přístroje.

Provedení servisu přístroje

Proveďte servis přístroje, když dojde k následujícím situacím:
 1. Dochází ke kolísání energie (zjistitelné podle nestejnoměrné hloubky vsazení upevňovacího prvku).
 2. Dochází k nesprávnému zažehnutí nábojky (nábojka se nezažehne).
 3. Citelně klesne komfort obsluhy.
  • Citelně vzrůstá potřebný přítlak.
  • Stoupá odpor spouště.
  • „Kolečko pro nastavení energie vsazování“ lze nastavit jen ztěžka.
  • Pás s nábojkami lze vyjmout jen ztěžka.

Demontáž vsazovacího přístroje

Image alternative
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění v důsledku neúmyslného spuštění! Nabitý vsazovací přístroj se může kdykoli uvést do pohotovostního stavu. Neúmyslně spuštěné vsazování může ohrozit vás a další osoby.
 • Při přerušení práce se vsazovacím přístrojem vsazovací přístroj (nábojky a upevňovací prvky) vždy vyprázdněte.
 • Před prováděním veškeré údržby, čištění a přípravy zajistěte, aby se ve vsazovacím přístroji nenacházely nábojky a upevňovací prvky.
 1. Ujistěte se, že je opakovací rukojeť v základní poloze (1) .
  • Značky na opakovací rukojeti a na krytu jsou zarovnané.
 2. Odšroubujte vedení hřebíků (3) .
 3. Vyjměte vedení hřebíků s pístem z vedení pístu.
 4. Vytáhněte píst z vedení hřebíků (4) .
 5. Zatlačte vedení pístu do krytu a odjistěte vedení hřebíků zajišťovací páčkou (2) .
 6. Vytáhněte vedení hřebíků z krytu.

Kontrola pístu a zarážky

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění! Při poškozeném tlumiči, pístu nebo poškozené patce hrozí zvýšené riziko nesprávných funkcí.
 • Zkontrolujte tlumič a píst, zda nejsou opotřebené, a v případě poškození je vyměňte.
 • Píst nikterak neupravujte.
 • Nesnažte se vadný píst sami opravit, např. zbroušením špičky.
 1. V následujících případech se musí píst vyměnit:
  • Píst je zlomený.
  • Píst je silně opotřebovaný (např. vylomení obvodového kruhového vyvýšení na hrotu pístu).
  • Pístní kroužky jsou prasklé nebo chybějí.
  • Píst je zkřivený (zkontrolujte valením na rovné ploše).
 2. V následujících případech se musí zarážka vyměnit:
  • Kovový kroužek zarážky je prasklý nebo uvolněný.
  • Zarážka nedrží na vedení hřebíků.
  • Pod kovovým kroužkem je patrný silný bodový otěr gumy.

Kritéria pro výměnu opotřebených dílů

Kritéria opotřebení pístu a zarážky pístu
Stav
Ilustrativní vyobrazení
Poznámka
Nový stav
Image alternative
Opotřebované
Píst a zarážku pístu vyměňujte vždy dohromady.
Image alternative Na hrotu pístu je vidět vylomení materiálu.
Image alternative Píst je 3 mm nebo více v zarážce pístu.
Kritéria opotřebení výstupního dílu
Stav
Ilustrativní vyobrazení
Poznámka
Nový stav
Image alternative
Opotřebované
Výměna v servisu Hilti
Image alternative Materiál je vylomený.

Čištění a namazání vsazovacího přístroje olejem

Používejte výhradně sprej Hilti . Použití jiných mazacích prostředků může způsobit provozní poruchy nebo poškodit vsazovací přístroj.
Sprej Hilti nanášejte jen v tenké vrstvě. Nesmí se tvořit kapky. Po nastříkání spreje Hilti např. otřete naolejovanou plochu dodaným hadrem.
Dbejte na to, aby se olej nedostal do uložení nábojky!
Image alternative
 1. Vyprázdněte vsazovací přístroj (nábojky a upevňovací prvky) a demontujte ho.
 2. Dodanými kartáči vyčistěte píst a vedení pístu (zvenku (1) a uvnitř (2) ).
 3. Malým kulatým kartáčem vyčistěte uložení nábojky (3) a vedlejší otvory pro regulační kolík (3) .
 4. Vyčistěte uložení vedení pístu ve vsazovacím přístroji (4) .
 5. Naolejujte vedení pístu (zvenku) a mírně ho otřete hadrem (5) .
  • Dbejte na to, aby se olej nedostal do uložení nábojky!
 6. Naolejujte kluzné vedení opakovací rukojeti (6) .

Finální kontrola vsazovacího přístroje

 • Po čištění a údržbě zkontrolujte, zda jsou připevněná veškerá ochranná zařízení a zda bezvadně fungují.

Pomoc při poruchách

Image alternative VAROVÁNÍ!
Než začnete s odstraňováním poruchy, ujistěte se, že ve vsazovacím přístroji nejsou žádné nábojky. Pokud nelze nábojky odstranit, kontaktujte servis Hilti .
V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná příčina
Řešení
Nábojka se neposouvá.
Poškozený pás s nábojkami.
Vsazovací přístroj je poškozený.
 • Kontaktujte servis Hilti .
Pás s nábojkami nelze vyjmout.
Příliš vysoká frekvence vsazování.
 • Nechte vsazovací přístroj vychladnout a pokuste se opatrně vyjmout pás s nábojkami. Pokud je pás s nábojkami stále ještě zaseknutý, kontaktujte servis Hilti . Nesnažte se nábojky vyjmout z pásu zásobníku násilím.
Nábojka se nezažehne.
Vsazovací přístroj není úplně přitlačený.
 • Znovu přitlačte vsazovací přístroj a spusťte další vsazení.
Pás s nábojkami je prázdný.
 • Vyjměte pás s nábojkami a vložte nový.
Zásobník nebo vedení hřebíků nejsou dostatečně našroubované.
 • Zašroubujte více zásobník.
Vadná jednotlivá nábojka.
 • Pohybujte opakovací rukojetí a zpracujte zbývající nábojky.
Vsazovací přístroj je vadný nebo je vadná nábojka.
 • Kontaktujte servis Hilti .
Nepohnuli jste opakovací rukojetí vsazovacího přístroje.
 • Pohněte jednou opakovací rukojetí.
Image alternative
Příliš malý přesah hřebíku.
Příliš vysoká energie vsazování.
Je použitý nesprávný píst.
 • Použijte správné vybavení s kompatibilním pístem / upevňovacím prvkem.
Píst je opotřebovaný.
 • Vyměňte píst a zarážku pístu.
Image alternative
Příliš malá hloubka vsazení.
Plech s mezerou od profilu.
 • Dbejte na to, aby mezi plechem a profilem nebyly mezery.
Příliš malá energie vsazování.
 • Zvyšte energii vsazování nebo použijte nábojky s větší energií.
Image alternative
Plech je zdeformovaný.
Chybí nosník jako podklad.
 • Označte nosník na správném místě, než ho nasadíte.
Image alternative
Příliš velký přesah hřebu.
Vsazení v místě stěny nosníku.
 • Vsaďte druhý upevňovací prvek vedle.
Změna tloušťky podkladu.
Příliš malá energie.
 • Zvětšete energii podle doporučení pro nábojky nebo vložte nábojku s větší energií.
Vsazovací přístroj je silně znečištěný.
Píst je opotřebovaný.
 • Vyměňte píst a zarážku pístu.
Vsazovací přístroj je poškozený.
 • Kontaktujte servis Hilti .
Je použitý nesprávný píst.
 • Použijte správné vybavení s kompatibilním pístem / upevňovacím prvkem.
Velmi kolísá přesah hřebíku.
Vsazovací přístroj byl přitlačen příliš prudce.
 • Zabraňte prudkému přitlačení vsazovacího přístroje.
Nestejnoměrné, částečně neúplné opakování.
 • Proveďte úplné opakování.
Nestejnoměrná energie vsazování.
 • Proveďte servis přístroje.
 • Kontaktujte servis Hilti .
Lámání upevňovacích prvků při vsazování.
Hrot pístu je opotřebovaný nebo částečně vylomený.
 • Vyměňte píst a zarážku pístu.
Vsazení v místě stěny nosníku.
 • Vsaďte druhý upevňovací prvek vedle.
Zvýšená tloušťka podkladu.
 • Zkontrolujte doporučené prvky. Pokud je přiřazení správné, zvětšete energii podle doporučení pro nábojky nebo vsaďte nábojku s větší energií.
Vsazovací přístroj se nevysune.
Píst je zaseknutý v brzdě pístu.
Vsazovací přístroj je silně znečištěný.
 • Proveďte servis přístroje.
Pás s nábojkami je zaseknutý, vsazovací přístroj je přehřátý.
 • Viz závadu „Pás s nábojkami nelze vyjmout“. Dodržujte maximální frekvenci vsazování.
Vsazování nelze spustit.
Nebyla správně použita opakovací rukojeť vsazovacího přístroje, opakovací rukojeť není ve výchozí poloze.
 • Proveďte úplné opakování a nastavte opakovací rukojeť do výchozí polohy.
Spouštění před úplným přitlačením.
 • Vsazovací přístroj úplně přitlačte a teprve poté ho spusťte.
Porucha posuvu upevňovacích prvků.
Vsazovací přístroj je poškozený.
 • Kontaktujte servis Hilti .
Zásobník nebo vedení hřebíků nejsou dostatečně našroubované.
 • Zašroubujte více zásobník.
Nedojde ke vsazení upevňovacího prvku.
Nebyla správně použita opakovací rukojeť vsazovacího přístroje, opakovací rukojeť není ve výchozí poloze.
 • Proveďte úplné opakování a nastavte opakovací rukojeť do výchozí polohy.
Není nasazený upevňovací prvek.
 • Nasaďte do vsazovacího přístroje upevňovací prvek.
Posuv hřebíků v zásobníku je vadný.
 • Kontaktujte servis Hilti .
Není vložený píst.
 • Nasaďte píst do vsazovacího přístroje.
Píst je zlomený.
 • Vyměňte píst a brzdu pístu.
Píst se nevrací.
 • Kontaktujte servis Hilti .
Vedení hřebíků je znečištěné.
 • Proveďte servis přístroje.
Upevňovací prvky se zasekly ve vedení hřebíků.
 • Odstraňte zaseknuté upevňovací prvky. Ze zásobníku přístroje odstraňte zbytky plastu. Dbejte na to, aby nedocházelo k prasknutí a nesprávnému vsazení.
Vedení hřebíků nelze zcela našroubovat.
Vedení hřebíků je znečištěné.
 • Proveďte servis přístroje.
Zarážka pístu je nasazená opačně.
 • Odšroubujte vedení hřebíků. Nasaďte správně zarážku pístu a znovu našroubujte vedení hřebíků.
Nelze namontovat píst.
Vsazovací přístroj, zejména vedení pístu, jsou znečištěné.
 • Proveďte servis přístroje.
Ve vedení pístu jsou vidět čepy.
 • Zatáhněte opakovací páčku dozadu tak, aby mohly čepy zaskočit.

Likvidace

Image alternative Přístroje Hilti jsou vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré přístroje k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .

Potvrzení zkoušky C.I.P.

Pro členské státy C.I.P. mimo právní prostor EU a EFTA platí: Přístroj Hilti DX 76 má udělené schválení typu a je systémově přezkoušený. Na základě toho je přístroj opatřen registrační značkou PTB čtvercového tvaru s registračním číslem S 813. Tím firma Hilti zaručuje shodu se schváleným typem.

Další informace