Jazyk

DC-EX 125/5"M

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly

Navíc byly použity následující symboly:
Image alternative Při práci s nářadím noste ochranné brýle.
Image alternative Při práci s nářadím noste chrániče sluchu.
Image alternative Při práci na nářadí noste ochranné rukavice.

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Kryt
  DC-EX 125/5"M
  Generace:
  01
  Sériové číslo:

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny

Image alternative VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uvedené v této dokumentaci a bezpečnostní pokyny pro schválené nářadí. Nedbalost při dodržování bezpečnostních pokynů a instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár, případně těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle.
 • Používejte respirátor, který při práci chrání obličej a dýchací cesty před zbylým vzniklým prachem.
 • Také s namontovaným krytem používejte vždy postranní rukojeť schváleného nářadí Hilti .
 • Při výměně nástroje noste ochranné rukavice.

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Spojovací kus
 2. Blokovací spínač
 3. Přední kryt
 4. Kluzná botka se značkou polohy řezu
 5. Západka
 6. Kluzné saně
 7. Kolečka
 8. Kryt
 9. Šipka směru otáčení
 10. Místo pro upevnění postranní rukojeti
 11. Zadní stěna
 12. Kluzné saně
 13. Značka polohy pro přestavbu úhlové brusky
 14. Stupnice hloubkového dorazu
 15. Upevňovací šroub
 16. Označení směru otáčení při nastavení polohy natočení úhlové brusky

Souprava drážkovacího adaptéru (příslušenství)

Image alternative
 1. Distanční adaptér
 2. Distanční kroužek 3 mm
 3. Distanční kroužek 6 mm
 4. Vylamovací nástroj

Použití v souladu s určeným účelem

Drážkovací kryt DC‑EX 125/ 5" M se používá pro řezání a drážkování minerálních podkladů, zejména zdiva, s kotouči 125 mm / 5" v kombinaci s vysavačem Hilti . Drážkovací kryt DC‑EX 125/ 5" M se smí používat výhradně s úhlovými bruskami AG 500 11S, AG500 13D, AG 125-13S a AG 125-19SE bez použití vody.

Obsah dodávky

Drážkovací kryt
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group

Technické údaje

Technické údaje


DC-EX 125/5"M
Hmotnost
1,35 kg
Průměr kotouče
125 mm
Šířka řezu u dvojitých kotoučů
25 mm
Maximální hloubka řezu
28 mm

Diamantové rozbrušovací kotouče


Diamantový rozbrušovací kotouč
Použití
Rozbrušování, drážkování
Krátké označení
DC‑D
Podklad
minerální

Uvedení do provozu

Montáž krytu

Image alternative
 1. Nasaďte ochranný kryt na krk vřetena tak, aby obě trojúhelníkové značky na ochranném krytu a nářadí ležely proti sobě.
 2. Pro nastavení krytu do požadované pracovní polohy naklopte nářadí v radiálním směru a zároveň stiskněte na úhlové brusce kličku.
  • Klička slyšitelně zaskočí.

Otevření krytu

Image alternative
 1. Stiskněte západku.
 2. Otevřete přední kryt.
 3. Uvolněte blokovací spínač.
 4. Otevřete kryt.

Montáž diamantového rozbrušovacího kotouče pro řezání drážek

Při tomto použití se nesmí používat Kwick-Lock.
Pro toto použití potřebujete soupravu drážkovacího adaptéru, kterou lze obdržet samostatně.
Image alternative
 1. Odstraňte upínací přírubu pro vřeteno.
 2. Na vřeteno našroubujte adaptér a pevně ho utáhněte.
 3. Nasaďte diamantový rozbrušovací kotouč ve správném směru otáčení.
 4. Nasaďte distanční kroužky pro požadovanou šířku drážky.
 5. Nasaďte diamantový rozbrušovací kotouč ve správném směru otáčení.
 6. Našroubujte upínací matici a montážním klíčem ji utáhněte.
 7. Zavřete kryt.

Montáž diamantového rozbrušovacího kotouče

Image alternative
 1. Nasaďte upínací přírubu na vřeteno.
 2. Nasaďte první diamantový rozbrušovací kotouč na upínací přírubu.
  Dodržujte správný směr otáčení.
 3. Našroubujte rychloupínací matici Kwick-Lock tak, aby dosedla na rozbrušovací kotouč.
 4. Zavřete kryt.

Nastavení hloubky

 1. Povolte upevňovací šroub.
 2. Zatlačte zadní stěnu do požadované polohy.
  • Skupina se zobrazí na stupnici.
 3. Utáhněte upevňovací šroub.

Zanořovací funkce

 1. Nasaďte kluzné saně na obrobek.
 2. Zapněte nářadí.
 3. Veďte rozbrušovací kotouč do obrobku.
  Upevňovacím šroubem můžete zanořovací funkci vyřadit z činnosti.

Montáž postranní rukojeti

Image alternative
 • Namontujte postranní rukojeť na požadovaném straně.

Obsluha

Přístupnost ke stěnám a do rohů

Image alternative
 1. Uvolněte blokovací spínač.
 2. Otevřete přední kryt více než o 180°.

Značky pro polohu řezu

Značka 1 ukazuje polohu vnitřního rozbrušovacího kotouče, resp. jediného kotouče.
Značka 2 ukazuje maximální odstup druhého kotouče pro dosažení největší šířky řezu.

Demontáž nástroje

Image alternative
 1. Otevřete kryt.
 2. Povolte upínací matici.
 3. Vyjměte diamantový rozbrušovací kotouč.
 4. Vyjměte distanční kroužky.
 5. Vyjměte diamantový rozbrušovací kotouč.
 6. Uvolněte adaptér upínacím klíčem.
 7. Stiskněte kličku na úhlové brusce.
 8. Otáčejte kryt v radiálním směru, dokud ho nebude možné sejmout z nářadí.

Vylomení středního můstku

Image alternative
 • Vylomte střední můstek.

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .