Jazyk

TE DRS‑B

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v návodu k obsluze

V tomto návodu k obsluze jsou použité následující symboly:
Image alternative Řiďte se návodem k obsluze
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrická zařízení a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu
Image alternative Hilti Lithium-iontový akumulátor
Image alternative Nabíječka Hilti

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu k obsluze.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku mohou být použity následující symboly:
Image alternative Používejte respirátor

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Odsávací modul
  TE DRS‑B
  Generace
  01
  Sériové číslo

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny

 • Před uvedením do provozu si přečtěte návody k obsluze a bezpečnostní informace pro systémové výrobky a dodržujte je.
 • Modul používejte pouze ve spojení s elektrickým nářadím uvedeným na obrázku 1, jinak hrozí nebezpečí poranění.
 • Výrobek a příslušenství používejte jen v technicky bezvadném stavu.
 • Nikdy neprovádějte na výrobku nebo na příslušenství úpravy nebo změny.
 • Výrobek je určený pro profesionální uživatele. Ošetřování a údržbu výrobku smí provádět pouze oprávnění a zaškolení pracovníci! Ti musí být zejména informováni o případném nebezpečí.
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s výrobkem rozumně. Výrobek nepoužívejte, jste-li unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Moment nepozornosti při používání výrobku může vést k nejtěžším poraněním.
 • Při práci může dojít k odštípnutí materiálu. Odštípnutý materiál může způsobit poranění těla a očí. Při používání výrobku noste ochranu očí, ochrannou přilbu a chrániče sluchu.
 • Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
 • Nebezpečí poranění padajícím nářadím a/nebo příslušenstvím. Před zahájením práce zkontrolujte, zda je namontované příslušenství bezpečně upevněné.
 • Je zakázáno vysávat vodu.
 • Prach, který vzniká při broušení, broušení smirkovým papírem, řezání a vrtání, může obsahovat nebezpečné chemické látky. Některé příklady jsou: olovo nebo barvy na bázi železa; cihly, beton a další zdivo, přírodní kámen a další výrobky s obsahem silikátů; určité druhy dřeva, jako dub, buk, a chemicky ošetřené dřevo; azbest nebo materiály obsahující azbest. Stanovte působení na pracovníka a osoby v okolí podle třídy nebezpečí materiálů, se kterými se pracuje. Proveďte potřebná opatření, abyste působení udrželi na bezpečné úrovni, jako např. použití systému pro zachycení prachu nebo nošení vhodného respirátoru. K všeobecným opatřením pro omezení působení patří:
 • práce v dobře větraném prostoru,
 • zabránění delšímu kontaktu s prachem,
 • zabránění pronikání prachu k obličeji a tělu,
 • nošení ochranného oděvu a umytí exponovaných míst vodou a mýdlem.
 • Pro příslušné práce používejte pokud možno vhodný vysavač doporučený firmou Hilti.
 • Abyste zabránili vzniku elektrostatického výboje, používejte antistatickou sací hadici.
 • Dbejte na to, aby adaptér i vnější plochy sklíčidla byly očištěné od oleje a tuku. Pokud byste odsávací modul TE DRS‑B smontovali se součástmi se stopami oleje a/nebo tuku, může odsávací modul TE DRS‑B odpadnout. Stopy oleje a tuku odstraňte z adaptéru a vnějších ploch sklíčidla hadrem.
 • Dbejte na to, aby se modul příliš nezahříval. Při teplotách vyšších než 80 °C se materiál taví.
 • Modul nepoužívejte k přenášení nebo vedení systému. Za tímto účelem používejte pouze určené rukojeti elektrického nářadí.
 • Elektrické nářadí při práci nedržte za odsávací hlavu.

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Odsávací patka
 2. Zajišťovací páčka
 3. Adaptér Y
 4. Adaptér S
 5. Odsávací hlava krátká
 6. Odsávací hlava dlouhá

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je odsávací modul, který se používá jako příslušenství ve spojení se sekacími kladivy Hilti a vysavači.

Obsah dodávky

Odsávací patka, zajišťovací páčka, adaptér S, adaptér Y, odsávací hlava krátká, odsávací hlava dlouhá, návod k obsluze
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group.

Technické údaje


Odsávací hlava dlouhá
Odsávací hlava krátká
Hmotnost
≤ 590 g
≤ 440 g
Rozměry (D × Š × V)
340 mm × 152 mm × 98 mm
201 mm × 152 mm × 98 mm
Typ nástroje
Špičák, plochý sekáč, pemrlice
Špičák, plochý sekáč, pemrlice
Délka nástroje
400 mm … 500 mm
290 mm … 390 mm
Okolní teplota při provozu
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
Skladovací teplota
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃

Obsluha

Montáž odsávacího modulu

Volná délka nástroje vyčnívající z odsávací hlavy nesmí být větší než 125 mm a menší než 30 mm. Zabezpečíte tak optimální odsávání prachu.
Smí se používat pouze špičáky, ploché sekáče a pemrlice znázorněné na obrázku 2.
Dbejte na to, aby při montáži nebyl v elektrickém nářadí nasazený nástroj.
Image alternative
 1. Zvolte odpovídající adaptér a nasaďte ho až na doraz na sklíčidlo.
 2. Povolte zajišťovací páčku na odsávací patce.
 3. Odsávací patku s povolenou zajišťovací páčkou nasaďte až na doraz na adaptér.
 4. Utáhněte zajišťovací páčku.
 5. Zvolte vhodnou odsávací hlavu pro délku nástroje.
 6. Nasaďte na odsávací patku odsávací hlavu.
  Tuto jednotku lze skladovat a přepravovat také ve smontovaném stavu v kufru/kartonu.
 7. Pokud je na nástroji protiprachová manžeta, odstraňte ji a nasaďte nástroj.
  Řiďte se návodem k obsluze elektrického nářadí.
 8. Odsávací jednotku spojte s vysavačem.

Demontáž odsávacího modulu

 • Pro demontáž modulu proveďte příslušné kroky v opačném pořadí.
  Odsávací hlavu demontujte výhradně zatažením za zesílený koncový kroužek odsávací hlavy.

Provoz

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění padajícím odsávacím modulem. Když není zajišťovací páčka správně zatažená, může odsávací modul odpadnout.
 • Dbejte na to, aby byla zajišťovací páčka zatažená.
Řiďte se návodem k obsluze vysavače. Vysavač pravidelně vyprazdňujte.
 1. Připojte vysavač a zapněte ho.
 2. Zapněte elektrické nářadí.

Ošetřování a údržba

Ošetřování modulu

Nepoužívejte oleje, mazací tuky nebo čisticí prostředky.
Kryt čistěte jen mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
 1. Odstraňte ulpívající nečistoty a zkontrolujte, zda v odsávacím otvoru v odsávací patce nejsou zbytky prachu.
 2. Modul v pravidelných intervalech čistěte studenou vodou.
 3. Pravidelně odstraňujte z vnitřních stran adaptérů tuk a zbytky prachu.

Údržba

 • Pravidelně kontrolujte vnější díly výrobku a příslušenství, zda nejsou poškozené, a správnou funkci všech ovládacích prvků. Výrobek nepoužívejte, pokud jsou některé díly poškozené nebo ovládací prvky nefungují bezchybně.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná příčina
Řešení
Nadměrná prašnost.
Vysavač je plný.
 • Vyprázdněte vysavač.
Vadná odsávací hlava.
 • Vyměňte odsávací hlavu.
Ucpaný odsávací kanál.
 • Vyčistěte odsávací kanál.
Volná délka nástroje je větší než 125 mm.
 • Použijte kratší nástroj nebo dlouhou odsávací hlavu.
Odsávací modul TE DRS‑B odpadne
Odsávací modul není správně namontovaný.
Na adaptéru a sklíčidle jsou stopy oleje nebo tuku.
 • Stopy oleje a tuku odstraňte z adaptéru a vnějších ploch sklíčidla hadrem.
Poškozený upínací mechanismus.
 • Vyměňte upínací mechanismus (zajišťovací páčku a upínací pásek).
Zvolili jste nesprávný adaptér.
 • Zvolte správný adaptér.

Likvidace

Image alternative Nářadí Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .

Další informace

Image alternative
Podrobnější informace o obsluze, technice, životním prostředí a recyklaci najdete pod následujícím odkazem: qr.hilti.com/manual/?id=2494449
Tento odkaz najdete také na konci návodu k obsluze jako QR kód.