Jazyk

DWP 10

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Symboly

Symboly v této dokumentaci
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Symboly na výrobku
Image alternative Přečtěte si návod k obsluze
Image alternative Maximální provozní tlak
Image alternative Plnicí množství
Image alternative Kontrolní číslo CE

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Zařízení pro přívod vody
  DWP 10
  Generace:
  01
  Sériové číslo:

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny

 • Nikdy neprovádějte na výrobku úpravy nebo změny.
 • Nikdy neprovádějte úpravy nebo změny bezpečnostního ventilu.
 • Tento výrobek nesmí používat děti a mladiství.
 • Nikdy neplňte peroxid vodíku nebo látky uvolňující kyslík.
 • Při kontaktu s materiálem vodní tlakové nádoby může dojít ke zvýšení tlaku, které může způsobit výbuch.
 • Zajistěte, aby nedošlo k zahřátí zařízení pro přívod vody nad maximální provozní teplotu.
 • Pokud se zahřeje nad maximální provozní teplotu, může dojít ke zvýšení tlaku, které může způsobit výbuch.
 • Při čerpání vždy sledujte manometr, abyste nepřekročili max. provozní tlak.
 • Nádobu denně po použití vyprázdněte.
 • Nikdy v nádobě nenechávejte zbytky.
 • Výrobek skladujte v suchu a mimo dosah dětí a nepovolaných osob.

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Nádoba
 2. Ukazatel naplnění
 3. Kolík
 4. Manometr
 5. Bezpečnostní ventil
 6. Pumpa
 7. Hadicová vsuvka s kulovým kohoutem
 8. Hadice
 9. Hadicová spojka
 10. Vypouštěcí otvor

Použití v souladu s určeným účelem

Zde popsaný výrobek je vodní tlaková nádoba pro přívod chladicích a vyplachovacích kapalin u vrtaček, pil na beton a rozbrušovacích brusek. Zpravidla se zde používá voda.

Možné nesprávné použití

Tento výrobek není vhodný pro:
 • hořlavé kapaliny
 • peroxid vodíku a podobné látky vylučující kyslík
 • leptavé látky (určité dezinfekční a impregnační prostředky, kyseliny, louhy)
 • kapaliny obsahující čpavek
 • rozpouštědla a kapaliny obsahující rozpouštědla
 • viskózní, lepivé kapaliny nebo kapaliny zanechávající usazeniny (barvy, tuky)
 • použití v potravinářské oblasti
Tento výrobek se nesmí za žádných okolností používat:
 • s externími tlakovými zdroji
 • pro skladování a uložení kapalin
 • na vyplachování očí

Obsah dodávky

Nádoba s pumpou, hadice s přípojkami, návod k obsluze.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group | USA: www.hilti.com .

Technické údaje

Materiál nádoby je z oceli s polyesterovou povrchovou úpravou.
Vlastní hmotnost
5,2 kg
Celkový objem
13 ℓ
Maximální plnicí množství
10 ℓ
Technicky podmíněné zbytkové množství
0,03 ℓ
Maximální provozní tlak
6 bar
Maximální provozní teplota
40 ℃

Příprava práce

Smontování zařízení pro přívod vody

Image alternative
 1. Před smontováním zkontrolujte, zda nejsou nádoba, pumpa a hadice poškozené.
 2. Nasaďte hadici na vypouštěcí otvor [1].
 3. Pumpováním vytvořte v prázdném zařízení pro přívod vody tlak 2 bar [2].
  • Tlak nesmí během 30 min poklesnout o více než 0,5 bar!
 4. Pro kontrolu vytáhněte červené tlačítko bezpečnostního ventilu [3].
  • Tlak musí poklesnout.

Naplnění zařízení pro přívod vody

Image alternative
 1. Naplňte vodu do nádoby [1].
 2. Zkontrolujte hladinu naplnění podle hadice [2].
 3. Pohybujte průhlednou hadicí u nádoby několikrát seshora dolů [3].
  • Hladina kapaliny v hadici a nádobě se vyrovná. Hladina kapaliny, která je vidět v hadici, pak odpovídá hladině naplnění v nádobě, kterou můžete odečíst na stupnici.

Příprava zařízení pro přívod vody

Image alternative
 1. Našroubujte pumpu do nádoby [1].
 2. Zatlačte držadlo pumpy dolů a otočte ho po směru hodinových ručiček [2].
  • Držadlo pumpy je zajištěné.
 3. V nádobě vytvořte tlak cca 2 bar [3].
  • Maximální tlak by neměl překročit 6 (červená čárka na manometru). Při překročení maximálního tlaku zareaguje bezpečnostní ventil a přetlak vypustí.
 4. Zatlačte držadlo pumpy dolů a otočte ho proti směru hodinových ručiček.
  • Držadlo pumpy je odblokované.

Použití

Image alternative
 1. Spojte spojku vodní tlakové nádoby se vsuvkou [1].
 2. Otočte kulový kohout.
  • Začne přitékat kapalina.
  • Množství kapaliny lze regulovat kulovým kohoutem.
 3. Když tlak klesne pod 1 bar, znovu dočerpejte [2].
 4. Když je nádoba prázdná, doplňte ji.

Po použití

Image alternative
 1. Vytáhněte červené tlačítko bezpečnostního ventilu natolik nahoru, aby se z nádoby vypustil veškerý tlak.
 2. Zavřete kulový kohout a rozpojte spojku a vsuvku [1].
 3. Zajistěte držadlo pumpy.
 4. Vyšroubujte pumpu z nádoby.
 5. Vylijte z nádoby zbývající vodu.
 6. Zařízení pro přívod vody otřete vlhkým hadrem.
 7. Hadici oviňte okolo nádoby a spojku nasaďte na kolík zařízení pro přívod vody [2].
 8. Nechte zařízení pro přívod vody uschnout a skladujte ho v suchém prostředí chráněném před slunečními paprsky a před mrazem.

Údržba a ošetřování

Ošetřování a údržba

Image alternative
 1. Zařízení pravidelně kontrolujte.
  • Doporučujeme každé 2 roky vnější kontrolu a každých 5 let vnitřní kontrolu a dále každých 10 let kontrolu pevnosti odborným znalcem.
 2. Rozeberte čerpadlo [1] a namažte těsnicí kroužek [a] a manžetu [b].
 3. Tyto údržbové práce provádějte vždy po 50 použitích, minimálně ale jednou ročně!
  Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro svůj výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group .

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .

Tabulka s poruchami

Porucha
Možná příčina
Řešení
V zařízení pro přívod vody se nevytvoří tlak.
Pumpa není pevně zašroubovaná.
 • Pumpu pevně zašroubujte.
Vadný těsnicí kroužek na pumpě.
 • Nechte nářadí opravit v servisu Hilti .
Vadná manžeta.
 • Nechte nářadí opravit v servisu Hilti .
Nahoře z pumpy uniká kapalina.
Ventilová podložka je znečištěná nebo vadná.
 • Vyčistěte ventilovou podložku nebo nechte zařízení opravit v servisu Hilti .
Bezpečnostní ventil vypouští tlak příliš brzy.
Bezpečnostní ventil je vadný.
 • Nechte zařízení opravit v servisu Hilti .
Manometr neukazuje žádný tlak v nádobě.
Vadný manometr.
 • Nechte nářadí opravit v servisu Hilti .

Likvidace

Image alternative Nevyhazujte tento výrobek do domovního odpadu!
Zařízení Hilti jsou vyrobená převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.

Informace od výrobce

Výrobky HILTI DWP10 konstrukční řady 3585 splňují požadavky směrnice o tlakových zařízeních 2014/68/EU a mají označení CE.
V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .