Jazyk

PC 2-22

Originální návod k obsluze

Údaje k návodu k obsluze

K tomuto návodu k obsluze

 • Varování! Než budete výrobek používat, musíte si přečíst a pochopit návod k obsluze přiložený k výrobku, včetně pokynů, bezpečnostních a varovných upozornění, obrázků a specifikací. Zejména se seznamte se všemi pokyny, bezpečnostními a varovnými upozorněními, obrázky, specifikacemi a dále součástmi a funkcemi. Při nedodržení hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem, požáru a/nebo těžkých poranění. Návod k obsluze včetně všech pokynů, bezpečnostních a výstražných upozornění uchovejte pro pozdější použití.
 • Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
 • Přiložený návod k obsluze odpovídá aktuálnímu stavu technických poznatků v okamžiku tisku. Aktuální verzi najdete vždy online na stránce s výrobky Hilti. K tomu použijte odkaz nebo QR kód v tomto návodu k obsluze, označený symbolem Image alternative.
 • Jiným osobám předávejte výrobek pouze s návodem k obsluze.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v návodu k obsluze

V tomto návodu k obsluze jsou použité následující symboly:
Image alternative Řiďte se návodem k obsluze
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrická zařízení a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu
Image alternative Hilti Lithium-iontový akumulátor
Image alternative Nabíječka Hilti

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu k obsluze.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly

Symboly na výrobku

Na výrobku mohou být použity následující symboly:
Image alternative Výrobek podporuje NFC technologii, která je kompatibilní se systémy iOS a Android.
Image alternative Lithium-iontový akumulátor
Image alternative Výrobek nesmí být připojený přímo k rozvodu pitné vody. Používejte zábranu proti zpětnému průtoku podle EN 12729 typ BA. Voda, která proteče touto zábranou proti zpětnému průtoku, se nesmí používat jako pitná voda.
Image alternative Nikdy nebouchejte do akumulátoru žádným předmětem a akumulátor nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí.
Image alternative Dbejte na to, aby akumulátor nespadl. Nepoužívejte akumulátor, který byl vystavený nárazu nebo je jinak poškozený.

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Akumulátorový vysokotlaký čistič
  PC 2-22
  Generace
  01
  Sériové číslo

Prohlášení o shodě

Image alternative
Výrobce prohlašuje na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek odpovídá platným zákonům a splňuje platné normy.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Vedle bezpečnostních pokynů uvedených v jednotlivých kapitolách tohoto návodu k obsluze je nutno vždy striktně dodržovat následující ustanovení.
 • Přečtěte si všechny pokyny! Nedodržování následujících pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo k těžkým poraněním.
 • Nikdy neprovádějte na výrobku nebo na příslušenství úpravy či změny.
 • Používejte správné zařízení. Nepoužívejte zařízení k účelům, pro které není určené, nýbrž pouze k určenému účelu a v bezvadném stavu.
 • Dříve než budete se zařízením pracovat, informujte se o zacházení s ním, o možných nebezpečích způsobených materiálem a o likvidaci vzniklé kapaliny.
 • Zohledněte vlivy okolí. Nepoužívejte zařízení tam, kde existuje nebezpečí požáru nebo exploze.
 • VAROVÁNÍ! Zařízení smí používat pouze osoby, které jsou s ním seznámené, byly poučeny o bezpečném používání a chápou s tím spojená rizika. Zařízení není určené pro děti. Děti musí být pod dohledem, aby si se zařízením nehrály.
 • Vysokotlaký čistič není vhodný pro používání osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi.
 • Nepoužívaná zařízení uložte do bezpečí. Zařízení, které se nepoužívá, musí být uložené na suchém, výše položeném nebo uzavřeném místě mimo dosah dětí.

Bezpečnost osob

 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s výrobkem rozumně. Nepoužívejte vysokotlaký čistič, když jste unavení, pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Okamžik nepozornosti při používání zařízení může vést k vážným úrazům.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak si v nečekaných situacích zachováte lepší kontrolu nad vysokotlakým čističem.
 • Vodní paprsek vysokotlakého čističe vytváří zpětný ráz. Výrobek držte vždy oběma rukama za rukojeť a plochu pro uchopení.
 • Než výrobek spustíte, namiřte vždy postřikovací trysku bezpečným směrem.
 • VAROVÁNÍ! Vysokotlaké čističe mohou být při nesprávném používání nebezpečné. Nečistěte, když se v nebezpečném oblasti nacházejí nechráněné třetí osoby. Vodní paprsek nikdy nemiřte na osoby, děti nebo jiné bytosti.
 • VAROVÁNÍ! Paprsek nikdy nemiřte proti sobě ani proti ostatním, například za účelem čištění oděvu nebo obuvi.
 • Prsty, ruce, nohy ani jiné části těla nedávejte do blízkosti vodního paprsku. Vysokotlaký paprsek může způsobit poranění a má dostatečnou sílu, aby způsobil např. oslepnutí, když se člověk při spuštění postřikovacího paprsku nachází příliš blízko.
 • Při čištění silně zaprášených míst vždy noste respirátor. Prach zvířený vodním paprskem může způsobit poranění.
 • Při používání výrobku noste vždy ochranné brýle. Zabráníte tak poranění očí a oslepnutí.
 • VAROVÁNÍ! Při používání vysokotlakých čističů mohou vznikat aerosoly. Vdechování aerosolů může být zdraví škodlivé. Proto noste respirátor.
 • VAROVÁNÍ! Nebezpečí výbuchu – Nestříkejte hořlavé kapaliny.
 • Proveďte posouzení rizika pro stanovení potřebných ochranných opatření proti aerosolům v závislosti na čištěném povrchu a vašem okolí. Na ochranu před aerosoly obsahujícími vodu jsou vhodné respirátory třídy FFP 2, ekvivalentní nebo vyšší třídy.
 • Během používání a údržby zařízení noste vy i všechny osoby zdržující se v blízkosti ochranný oděv. K tomu patří: ochranné brýle, ochranná přilba, chrániče sluchu, ochranné rukavice, bezpečnostní obuv a lehký respirátor.
 • Dodržujte specifické předpisy pro prevenci úrazů platné v dané zemi.

Pracoviště

 • Zajistěte dobré osvětlení pracoviště.
 • Zajistěte dobré větrání pracoviště. Špatně větrané pracoviště může ohrozit zdraví kvůli vdechování aerosolů a zatížení prachem.
 • Udržujte své pracoviště v pořádku. Z pracoviště odstraňte všechny předměty, kterými byste se mohli poranit. Nepořádek na pracovišti může mít za následek úrazy.
 • Se zařízením nepracujte v prostředích s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrická zařízení jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.

Elektrická bezpečnost

 • Nedotýkejte se uzemněných povrchů, např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Vodní paprsek nikdy nemiřte přímo na elektrická nebo elektronická zařízení.
 • Chraňte zařízení před deštěm.

Dodatečné bezpečnostní pokyny

 • Výrobek a příslušenství používejte jen v technicky bezvadném stavu.
 • Nebezpečí poranění padajícím nářadím a/nebo příslušenstvím. Před zahájením práce zkontrolujte, zda jsou akumulátor a namontované příslušenství bezpečně upevněné.
 • Vypněte vysokotlaký čistič, i když ho necháváte bez dozoru jen krátkou chvíli.
 • VAROVÁNÍ! Výrobek nesmí být připojený přímo k rozvodu pitné vody. Používejte zábranu proti zpětnému průtoku podle EN 12729 Typ BA. Voda, která proteče touto zábranou proti zpětnému průtoku, se nesmí používat jako pitná voda.
 • VAROVÁNÍ! Náhradní díly a příslušenství jsou důležité pro zajištění bezpečnosti vysokotlakého čističe. Proto používejte originální náhradní díly a příslušenství, které jsou doporučené nebo vyrobené výrobcem.
 • VAROVÁNÍ! Vysokotlaké hadice, armatury a spojky jsou důležité pro bezpečnost vysokotlakého čističe. Používejte pouze hadice, armatury a spojky doporučené výrobcem.
 • VAROVÁNÍ! Toto zařízení je dimenzované pro používání s čisticím prostředkem, který je součástí dodávky nebo doporučený výrobcem. Používání jiných čisticích prostředků nebo chemikálií může negativně ovlivnit bezpečnost zařízení.
 • VAROVÁNÍ! Vysokotlaké trysky mohou být při nesprávném používání nebezpečné. Nemiřte paprskem na osoby, elektrická zařízení vedoucí proud nebo samotné zařízení.
 • Vysokotlaký čistič používejte vždy s originálním filtrem sání.
 • Vysokotlaký čistič nikdy nepoužívejte v oblastech, ve kterých se vyskytují hořlavý prach, hořlavé kapaliny nebo výpary.
 • Používejte výhradně kapaliny a čisticí prostředky, které jsou schválené pro použití s vysokotlakými čističi.
 • Používejte pouze čisticí prostředky s vhodným bezpečnostním listem (MSDS) a řiďte se pokyny v bezpečnostním listu.
 • Chraňte oči, plíce a pokožku před kontaktem s čisticím prostředkem.
 • Vysokotlaký čistič skladujte v uzavřené místnosti, aby byl chráněný před dlouhým slunečním zářením a mrazem. Před uložením vysokotlakého čističe vylijte zbývající vodu. Pokud zbývající voda ve vysokotlakém čističi zamrzne a zvětší svůj objem, dojde k poškození vysokotlakého čističe, který už pak není funkční.

Pečlivé zacházení s akumulátorem a jeho používání

 • Dodržujte následující bezpečnostní pokyny pro bezpečnou manipulaci s lithium-iontovými akumulátory a jejich bezpečné použití. Nedodržování může způsobit podráždění pokožky, těžká poranění poleptáním, chemické popáleniny, požár a/nebo výbuch.
 • Akumulátory používejte jen v technicky bezvadném stavu.
 • S akumulátory zacházejte opatrně, aby nedošlo k poškození a úniku kapalin, které jsou silně zdraví škodlivé!
 • Akumulátory se nesmí v žádném případě přizpůsobovat nebo upravovat!
 • Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C (176 °F) ani pálit.
 • Nepoužívejte nebo nenabíjejte akumulátory, které utrpěly náraz nebo jsou jiným způsobem poškozené. Akumulátory pravidelně kontrolujte, zda nevykazují známky poškození.
 • Nikdy nepoužívejte recyklované nebo opravené akumulátory.
 • Akumulátory a akumulátorové elektrické nářadí nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí.
 • Akumulátory vždy chraňte před přímým slunečním zářením, vyššími teplotami, jiskřením a otevřeným plamenem. Může by dojít k výbuchu.
 • Nedotýkejte se pólů akumulátoru prsty, nástroji, šperky nebo jinými elektricky vodivými předměty. Může dojít k poškození akumulátoru, věcným škodám a poranění.
 • Akumulátory chraňte před deštěm, vlhkostí a kapalinami. V případě proniknutí vlhkosti může dojít ke zkratu, zásahu elektrickým proudem, popáleninám, požáru a výbuchu.
 • Používejte pouze nabíječky a elektrické nářadí určené pro tento typ akumulátoru. Řiďte se údaji v příslušných návodech k obsluze.
 • Akumulátor nepoužívejte a neskladujte v prostředí s nebezpečím výbuchu.
 • Pokud je akumulátor příliš horký na dotek, může být vadný. Akumulátor položte na nehořlavé místo, na které je vidět, v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Nechte akumulátor vychladnout. Když je akumulátor i za hodinu stále příliš horký na dotek, je vadný. Obraťte se na servis Hilti nebo si přečtěte dokument „Pokyny k bezpečnosti a používání lithium-iontových akumulátorů Hilti “.
  Dodržujte zvláštní směrnice, které platí pro přepravu, skladování a používání lithium-iontových akumulátorů.
  Přečtěte si pokyny k bezpečnosti a používání lithium-iontových akumulátorů Hilti , které získáte načtením QR kódu na konci tohoto návodu k obsluze.

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Postřikovací tryska
 2. Nastavení postřikovací trysky
 3. Postřikovací nástavec
 4. Plocha pro uchopení
 5. Zajištění vypínače
 6. Vypínač
 7. Rukojeť
 8. Přípojka vody
 9. Spojka pro připojení vody
 10. Těsnění
 11. Vodní filtr
 12. Spojka pro sací hadici
 13. Sací hadice
 14. Upevňovací výstupek
 15. Filtr sání
 16. Akumulátor
 17. Stavová kontrolka akumulátoru
 18. Odjišťovací tlačítko akumulátoru
 19. Nádržka na čisticí prostředek (příslušenství)
 20. Dávkovací kolečko
 21. Spojka pro nádržku na čisticí prostředek

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je akumulátorový vysokotlaký čistič. Je určený pro profesionální použití ve vnitřním a venkovním prostředí, např. pro čištění vozidel, strojů, venkovních ploch, nářadí, fasád, teras atd. vodou.
Volitelně lze na postřikovací nástavec namontovat nádržku s čisticím prostředkem.
Image alternative
 • Pro tento výrobek používejte pouze lithium-iontové akumulátory Hilti Nuron typové řady B 22. Pro optimální výkon doporučuje firma Hilti pro tento výrobek akumulátory uvedené v tabulce.
 • Pro tyto akumulátory používejte pouze nabíječky Hilti uvedené v této tabulce.

Obsah dodávky

Akumulátorový vysokotlaký čistič, postřikovací nástavec, postřikovací tryska, sací hadice s filtrem sání, návod k obsluze.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v Hilti Store nebo na: www.hilti.group.

Nálepky na výrobku

Image alternative Vodní paprsek nikdy nemiřte na osoby, zvířata nebo elektrické součásti.
Image alternative Zaručená hladina akustického výkonu LWAd (ref. 1pW), v decibelech.

Ukazatele lithium-iontového akumulátoru

Lithium-iontové akumulátory Hilti Nuron mohou zobrazovat stav nabití, chybová hlášení a stav akumulátoru.

Ukazatele stavu nabití a chybová hlášení

Pro zobrazení jednoho z následujících ukazatelů krátce stiskněte odjišťovací tlačítko akumulátoru.
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění způsobené padajícím akumulátorem!
 • Při zasunutém akumulátoru po stisknutí odjišťovacího tlačítka zkontrolujte, zda akumulátor znovu správně zaskočil v použitém výrobku.
Stav nabití a možné poruchy se zobrazují také trvale, dokud je připojený výrobek zapnutý.
Stav
Význam
Čtyři (4) LED svítí trvale zeleně
Stav nabití: 100 % až 71 %
Tři (3) LED svítí trvale zeleně
Stav nabití: 70 % až 51 %
Dvě (2) LED svítí trvale zeleně
Stav nabití: 50 % až 26 %
Jedna (1) LED svítí trvale zeleně
Stav nabití: 25 % až 10 %
Jedna (1) LED bliká pomalu zeleně
Stav nabití: < 10 %
Jedna (1) LED bliká rychle zeleně
Lithium-iontový akumulátor je úplně vybitý. Nabijte akumulátor.
Pokud LED po nabití akumulátoru stále ještě rychle bliká, obraťte se na servis Hilti .
Jedna (1) LED bliká rychle žlutě
Lithium-iontový akumulátor a výrobek, který je s ním spojený, jsou přetížené, příliš horké, příliš studené nebo se vyskytla jiná chyba.
Zajistěte, aby měl výrobek a akumulátor doporučenou pracovní teplotu, a výrobek při použití nepřetěžujte.
Pokud se hlášení zobrazuje i nadále, obraťte se na servis Hilti .
Jedna (1) LED svítí žlutě
Lithium-iontový akumulátor a s ním spojený výrobek nejsou kompatibilní. Obraťte se na servis Hilti .
Jedna (1) LED bliká rychle červeně
Lithium-iontový akumulátor je zablokovaný a nelze dále používat. Obraťte se na servis Hilti .

Ukazatele ke stavu akumulátoru

Pro zjištění stavu akumulátoru podržte déle než tři sekundy stisknuté odjišťovací tlačítko. Systém nerozpozná potenciální nesprávné funkce akumulátoru kvůli nesprávnému zacházení, např. při pádu, propíchnutí, vnějšímu tepelnému poškození atd.
Stav
Význam
Všechny LED svítí jako běžící světlo a poté se jedna (1) LED rozsvítí zeleně.
Akumulátor lze nadále používat.
Všechny LED svítí jako běžící světlo a poté jedna (1) LED bliká rychle žlutě.
Zjištění stavu akumulátoru se nepodařilo dokončit. Zopakujte postup nebo se obraťte na servis Hilti .
Všechny LED svítí jako běžící světlo a poté se jedna (1) LED rozsvítí červeně.
Pokud lze připojený výrobek nadále používat, činí bývající kapacita akumulátoru méně než 50 %.
Pokud připojený výrobek už nelze používat, skončila životnost akumulátoru a akumulátor se musí vyměnit. Obraťte se na servis Hilti .

Možnosti nastavení (postřikovací tryska)

Symbol
Funkce
Popis použití
Image alternative Plochý paprsek
Čištění při středním znečištění
Image alternative Postřikovač
Plošné čištění při středním znečištění
Image alternative Turbo tryska
Plošné čištění při silném znečištění
Image alternative Bodový paprsek
Bodové čištění při silném znečištění

Technické údaje

Vlastnosti výrobku


PC 2-22
Hmotnost
2,1 kg
Třída ochrany
IP X5 (ochrana proti tryskající vodě ve všech úhlech)
Jmenovitý tlak
40 bar ±3 bar
Přípustný tlak
6 MPa
Přípojka vody
1⁄2" vodní hadice / spojka
Maximální vstupní teplota
40 ℃
Maximální vstupní tlak
0,6 MPa
Jmenovitý průtok (voda)
2,2 ℓ/min
Maximální průtok (voda)
4,5 ℓ/min
Maximální výška sání (pouze při úplně naplněné hadici)
4 m
Teplota prostředí při provozu
0 ℃ … 60 ℃
Skladovací teplota
−20 ℃ … 70 ℃

Akumulátor

Provozní napětí akumulátoru
21,6 V
Hmotnost akumulátoru
Viz kapitolu „Používání v souladu s určeným účelem“
Okolní teplota při provozu
−17 ℃ … 60 ℃
Skladovací teplota
−20 ℃ … 40 ℃
Teplota akumulátoru na začátku nabíjení
−10 ℃ … 45 ℃

Informace o hlučnosti a hodnoty vibrací podle EN 60335-2-79

Hodnoty akustického tlaku a vibrací uvedené v těchto pokynech byly změřené normovanou měřicí metodou a lze je použít k vzájemnému srovnání elektrického nářadí. Jsou vhodné také pro předběžný odhad působení.
Uvedené údaje reprezentují hlavní použití elektrického nářadí. Při jiném způsobu použití, při použití s jinými nástroji nebo nedostatečné údržbě se údaje mohou lišit. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně zvýšit.
Pro přesný odhad působení je potřeba brát v úvahu také dobu, kdy je nářadí vypnuté nebo sice běží, ale nepoužívá se. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně snížit.
Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením hluku a/nebo vibrací, například: údržbu elektrického nářadí a nástrojů, udržování rukou v teple, organizace pracovních postupů.
Informace o hlučnosti
Hladina akustického výkonu (LWA)
79 dB(A)
Hladina akustického tlaku (LpA)
66 dB(A)
Nejistota (KWA)
1,6 dB(A)
Nejistota (KpA)
3 dB(A)
Celkové hodnoty vibrací
Hodnota emitovaných vibrací
B 22‑255
2,4 m/s²
Nejistota
0,7 m/s²

Příprava práce

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při neúmyslném spuštění!
 • Před nasazením akumulátoru zkontrolujte, zda je příslušný výrobek vypnutý.
 • Před nastavováním nářadí nebo výměnou příslušenství vyjměte akumulátor.
Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

Nabíjení akumulátoru

 1. Před nabíjením si přečtěte návod k obsluze nabíječky.
 2. Dbejte na to, aby byly kontakty akumulátoru a nabíječky suché a čisté.
 3. Akumulátor nabíjejte pomocí schválené nabíječky.

Nasazení akumulátoru

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při zkratu nebo padajícím akumulátorem!
 • Před nasazením akumulátoru zkontrolujte, zda nejsou na kontaktech akumulátoru a výrobku cizí tělesa.
 • Zajistěte, aby akumulátor vždy správně zaskočil.
 1. Před prvním uvedením do provozu akumulátor úplně nabijte.
 2. Zasuňte akumulátor do výrobku tak, aby slyšitelně zaskočil.
 3. Zkontrolujte, zda je akumulátor bezpečně usazený.

Vyjmutí akumulátoru

 1. Stiskněte odjišťovací tlačítko akumulátoru.
 2. Vytáhněte akumulátor z výrobku.

Montáž výrobku

Všechny moduly (postřikovací tryska, postřikovací nástavec, nádobka na čisticí prostředek) mají univerzální aretační mechanismus. Popsaný postup platí pro všechny moduly se stejným typem připojení.
 1. Nasaďte modul do montážního úchytu.
 2. Našroubujte modul po směru hodinových ručiček do zajištění.
 3. Zajistěte modul převlečnou maticí.

Zajištění napájení vodou z vodovodu

Image alternative
POZOR
Věcné škody způsobené nesprávně namontovanou zábranou proti zpětnému průtoku. Zábrana proti zpětnému průtoku namontovaná na zařízení může způsobit poškození vysokotlakého čističe.
 • Zábranu proti zpětnému průtoku montujte vždy do vodovodního kohoutku.
 1. Namontujte na přípojku vody zábranu proti zpětnému průtoku.
 2. Namontujte spojku sací hadice na zábranu proti zpětnému průtoku.
 3. Namontujte druhou spojku sací hadice na vysokotlaký čistič.
 4. Otevřete přívod vody.

Zajištění napájení vodou z otevřené nádrže

Pro napájení vodou můžete použít jakýkoli druh otevřené nádrže. Zajistěte, aby se v otevřené nádrži nenacházely žádné jiné kapaliny a znečištěná voda. Při napájení vodou z otevřené nádrže vždy používejte filtr sání. Zabráníte tak nasátí cizích těles a poškození výrobku.
Image alternative
 1. Namontujte spojku dodané sací hadice na spojku (přípojku vody) výrobku.
 2. Namontujte filtr sání na volnou spojku sací hadice.
 3. Vložte sací hadici s namontovaným filtrem sání do otevřené nádrže s vodou.

Zapnutí/vypnutí zajištění

Image alternative
 1. Posuňte zajištění vypínače doprava.
  • Vypínač je zaaretovaný a nelze ho omylem stisknout.
 2. Posuňte zajištění vypínače doleva.
  • Vypínač lze ovládat.

Montáž nádržky na čisticí prostředek (příslušenství)

Image alternative
 1. Demontujte postřikovací trysku z postřikovacího nástavce.
 2. Namontujte nádržku na čisticí prostředek na postřikovací nástavec.
 3. Pomocí dávkovacího kolečka nastavte, kolik čisticího prostředku se má přidávat.
  • Pro větší množství čisticího prostředku otočte dávkovací kolečko doleva.
  • Pro menší množství čisticího prostředku otočte dávkovací kolečko doprava.

Pojistka proti pádu

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění padajícím nářadím a/nebo příslušenstvím!
 • Používejte pouze záchytné lano nářadí Hilti doporučené pro váš výrobek.
 • Před každým použitím zkontrolujte upevňovací bod záchytného lana nářadí, zda není poškozený.
Dodržujte národní předpisy pro práce ve výšce.
Jako pojistku proti pádu používejte pro tento výrobek výhradně záchytné lano nářadí Hilti #2261971.
  Image alternative
 • Upevněte záchytné lano nářadí pomocí oka na výrobek, jak je znázorněno na obrázku. Zkontrolujte, zda bezpečně drží.
 • Připevněte karabinu na nosnou konstrukci. Zkontrolujte, zda karabina bezpečně drží.
  Řiďte se návodem k obsluze záchytného lana nářadí Hilti .

Obsluha

Pokyny pro bezpečný provoz

Před každým použitím zkontrolujte, zda se ve výrobku během maximálně 2 minut vytvoří tlak. Zabraňte chodu a provozu výrobku nasucho. Výrobek se při provozu nasucho po určitou dobu může poškodit.
Vždy zvolte vhodný druh provozu pro stupeň znečištění a choulostivost podkladu. Příliš vysoký tlak vody může způsobit poškození povrchů. Vyhýbejte se nastavení příliš vysokého tlaku ( Image alternative) a vzdálenostem menším než 30 cm např. u lakovaných povrchů, choulostivých dřevěných povrchů nebo pneumatik.
Vlastní nasávání funguje jen do výšky 1,2 metru. Zajistěte, aby byla sací hadice naplněná vodou, než budete pracovat ve výšce více než 1,2 metru.

Zapnutí a vypnutí výrobku

Zapnutí výrobku
Image alternative
 1. Stiskněte a držte stisknutý vypínač.
  • Čerpadlo se rozběhne a stříká vodní paprsek.
 2. Proveďte čištění.
Vypnutí výrobku
 1. Uvolněte vypínač.
  • Čerpadlo a přívod vody se zastaví.
  Pokud chcete výrobek skladovat při teplotách okolo bodu mrazu nebo nižších, odstraňte z výrobku a všech přívodních vedení veškeré zbytky vody.

Péče a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při zasunutém akumulátoru !
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vyjměte akumulátor!
Péče o výrobek
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Pokud má výrobek větrací otvory, opatrně je vyčistěte suchým, měkkým kartáčem.
 • Kryt čistěte jen mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
 • K čištění kontaktů výrobku používejte čistý, suchý hadr.
Péče o lithium-iontové akumulátory
 • Nikdy nepoužívejte akumulátor s ucpanými větracími otvory. Větrací otvory vyčistěte opatrně suchým, měkkým kartáčem.
 • Zajistěte, aby nebyl akumulátor zbytečně vystavený prachu nebo nečistotám. Chraňte akumulátor před vysokou vlhkostí (např. ho neponořujte do vody nebo ho nenechávejte na dešti).
  Pokud se akumulátor namočí, zacházejte s ním jako s poškozeným akumulátorem. Izolujte ho v nehořlavé nádobě a obraťte se na servis Hilti .
 • Z akumulátoru odstraňte olej a tuk, který na něj nepatří. Nedovolte, aby se na akumulátoru hromadily zbytečný prach nebo nečistoty. Akumulátor čistěte suchým, měkkým kartáčem nebo čistým, suchým hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
  Nedotýkejte se kontaktů akumulátoru a neodstraňujte z kontaktů tuk, který je na nich nanesený z výroby.
 • Kryt čistěte jen mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Údržba
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte výrobek neprodleně opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte, zda bezvadně fungují.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství schválené Hilti pro váš výrobek najdete v Hilti Store nebo na: www.hilti.group

Čištění filtru sání

Image alternative
 1. Demontujte filtr sání ze sací hadice.
 2. Vyšroubujte spojku z filtru sání.
 3. Vyjměte těsnicí kroužek z filtru sání.
 4. Ohněte od sebe oba přidržovací výstupky.
 5. Vyjměte sítko z filtru sání.
 6. Vyčistěte všechny součástky pod tekoucí vodou.
 7. Vyčistěte sítko a vnitřní stranu filtru sání malým kartáčkem.
 8. Smontujte filtr sání.
 9. Namontujte filtr sání na sací hadici.

Čištění vodního filtru

Image alternative
 1. Demontujte spojku pro připojení vody z vysokotlakého čističe.
  Spojku pro připojení vody případně uvolněte stranovým klíčem.
 2. Vyjměte vodní filtr ze spojky pro připojení vody.
 3. Vyčistěte všechny součástky pod tekoucí vodou.
 4. Vložte vodní filtr do spojky pro připojení vody.
 5. Namontujte spojku pro připojení vody na vysokotlaký čistič.

Čištění postřikovací trysky

Vyčistěte postřikovací trysku špičatým předmětem, např. otevřenou kancelářskou svorkou.
Image alternative
 1. Demontujte postřikovací trysku z postřikovacího nástavce.
 2. Zasuňte špičatý předmět do postřikovací trysky.
 3. Pohybujte špičatým předmětem sem a tam, dokud se nebude pohybovat lehce.
 4. Namontujte postřikovací trysku na postřikovací nástavec.

Přeprava a skladování akumulátorového nářadí a akumulátorů

Přeprava
  POZOR
  Neúmyslné spuštění při přepravě !
 • Výrobky přepravujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Vyjměte akumulátor/akumulátory.
 • Akumulátory nikdy nepřepravujte volně. Akumulátory by měly být při přepravě chráněné proti nadměrným nárazům a vibracím a izolované od jakýchkoli vodivých materiálů nebo jiných akumulátorů, aby se nemohly dostat do kontaktu s póly jiných akumulátorů a způsobit tak zkrat. Dodržujte místní přepravní předpisy pro akumulátory.
 • Akumulátory se nesmí posílat poštou. Pokud chcete posílat nepoškozené akumulátory, obraťte se na zásilkovou firmu.
 • Před použitím, před delší přepravou a po delší přepravě zkontrolujte výrobek a akumulátory, zda nejsou poškozené.
Skladování
  VÝSTRAHA
  Neúmyslné poškození vadnými nebo vyteklými akumulátory. !
 • Výrobky skladujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Výrobek a akumulátory skladujte v chladu a v suchu. Dodržujte limitní hodnoty teploty, které jsou uvedené v technických údajích.
 • Akumulátory nenechávejte v nabíječce. Po nabíjení akumulátor vždy z nabíječky vyndejte.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na zdrojích tepla nebo za sklem.
 • Výrobek a akumulátory skladujte mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Před použitím, před delším skladováním a po delším skladování zkontrolujte výrobek a akumulátory, zda nejsou poškozené.

Pomoc při poruchách

Při všech poruchách se řiďte indikací stavu akumulátoru. Viz kapitolu Ukazatele lithium-iontového akumulátoru .
V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .

Tabulka s poruchami a rady pro odstranění

Porucha
Možná příčina
Řešení
LED akumulátoru nic neindikují.
Vadný akumulátor.
 • Kontaktujte servisní oddělení společnosti Hilti .
Motor se nerozběhne.
Zamrznutí.
 • Nechte čerpadlo, hadici nebo příslušenství rozmrznout.
Motor běží, ale není vytvořený tlak.
Postřikovací tryska je ucpaná.
 • Vyčistěte postřikovací trysku.
Pulzující tlak.
Vzduch v hadici nebo v čerpadle.
 • Nechte vysokotlaký čistič běžet s otevřeným vodovodním kohoutkem, dokud nebude dosažen stejnoměrný pracovní tlak.
Přívod vody není správný.
 • Zkontrolujte, zda připojení vody odpovídá požadavkům v technických údajích a zda poskytuje dostatek vody. Nejmenší hadice, které se smí používat, jsou ¹/₂" nebo ⌀ 13 mm.
Vodní filtr nebo filtr sání je ucpaný.
 • Vyčistěte vodní filtr a/nebo filtr sání.
Sací hadice je zalomená nebo přiskřípnutá.
 • Veďte sací hadici rovně.
Tlak je stále stejně nízký (upozornění: určité příslušenství může snížit tlak).
Postřikovací tryska opotřebená.
 • Vyměňte postřikovací trysku.
Motor běží, ale tlak je omezený nebo žádný pracovní tlak.
Není připojená voda.
 • Připojte vodu.
Vodní filtr nebo filtr sání je ucpaný.
 • Vyčistěte vodní filtr a/nebo filtr sání.
Postřikovací tryska je ucpaná.
 • Vyčistěte postřikovací trysku.

Likvidace

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při nesprávné likvidaci! Nebezpečí poškození zdraví unikajícími plyny nebo kapalinami.
 • Poškozené akumulátory žádným způsobem neposílejte!
 • Přípojky zakryjte nevodivým materiálem, abyste zabránili zkratu.
 • Akumulátory zlikvidujte tak, aby se nemohly dostat do rukou dětem.
 • Akumulátor odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu.
Image alternative Výrobky Hilti jsou vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré přístroje k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .

Další informace

Příslušenství, systémové výrobky a další informace o vašem výrobku najdete zde.

RoHS Čína (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)
Image alternative
Tato tabulka platí pro trh v Číně.
RoHS Tchaj-wan (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)
Image alternative
Tato tabulka platí pro trh na Tchaj-wanu.

Lithium-iontový akumulátor Hilti

Pokyny k bezpečnosti a použitíV této dokumentaci se pojem akumulátor používá pro nabíjecí lithium-iontové akumulátory Hilti, které obsahují několik lithium-iontových článků. Jsou určené pro elektrické nářadí Hilti a smí se používat pouze s tímto nářadím. Používejte pouze originální akumulátory Hilti !
PopisAkumulátory Hilti jsou vybavené systémy řízení a ochrany článků.
Akumulátory se skládají z článků, které obsahují lithium-iontový akumulační materiál, který umožňuje vysokou specifickou hustotu energie. U lithium-iontových článků se vyskytuje velmi malý paměťový efekt, jsou ale velmi citlivé vůči působení násilí, hlubokému vybití nebo vysokým teplotám.
Výrobky schválené pro akumulátory Hilti najdete v Hilti Store nebo na: www.hilti.group
Bezpečnost
 • Dodržujte následující bezpečnostní pokyny pro bezpečnou manipulaci s lithium-iontovými akumulátory a jejich bezpečné použití. Nedodržování může způsobit podráždění pokožky, těžká poranění poleptáním, chemické popáleniny, požár a/nebo výbuch.
 • S akumulátory zacházejte opatrně, aby nedošlo k poškození a úniku kapalin, které jsou silně zdraví škodlivé!
 • Akumulátory se nesmí v žádném případě přizpůsobovat nebo upravovat!
 • Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C ani pálit.
 • Nepoužívejte nebo nenabíjejte akumulátory, které utrpěly náraz nebo jsou jiným způsobem poškozené. Akumulátory pravidelně kontrolujte, zda nevykazují známky poškození.
 • Nikdy nepoužívejte recyklované nebo opravené akumulátory.
 • Akumulátory a akumulátorové elektrické nářadí nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí.
 • Akumulátory vždy chraňte před přímým slunečním zářením, vyššími teplotami, jiskřením a otevřeným plamenem. Může by dojít k výbuchu.
 • Nedotýkejte se pólů akumulátoru prsty, nástroji, šperky nebo jinými elektricky vodivými předměty. Může dojít k poškození akumulátoru, věcným škodám a poranění.
 • Akumulátory chraňte před deštěm, vlhkostí a kapalinami. V případě proniknutí vlhkosti může dojít ke zkratu, zásahu elektrickým proudem, popáleninám, požáru a výbuchu.
 • Používejte pouze nabíječky a elektrické nářadí určené pro tento typ akumulátoru. Řiďte se údaji v příslušných návodech k obsluze.
 • Akumulátor nepoužívejte a neskladujte v prostředí s nebezpečím výbuchu.
 • Pokud je akumulátor příliš horký na dotek, může být vadný. Akumulátor položte na nehořlavé místo, na které je vidět, v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Nechte akumulátor vychladnout. Když je akumulátor i za hodinu stále příliš horký na dotek, je vadný. Postupujte podle pokynů v kapitole Opatření v případě hořícího akumulátoru .
Postup v případě poškozených akumulátorů
 • Pokud je akumulátor poškozený, vždy se obraťte na servis Hilti .
 • Nikdy nepoužívejte akumulátor, ze kterého vytéká kapalina.
 • Dbejte na to, aby se vytékající kapalina nedostala do přímého kontaktu s očima a/nebo pokožkou. Při manipulaci s akumulátorovou kapalinou používejte vždy ochranné rukavice a ochranné brýle.
 • Pro odstranění vyteklé akumulátorové kapaliny použijte schválený chemický čisticí prostředek. Dodržujte místní předpisy pro čištění akumulátorové kapaliny.
 • Vadný akumulátor vložte do nehořlavé nádoby a zakryjte ho suchým pískem, křídovým práškem (CaCO₃) nebo silikátem (vermikulitem). Poté nádobu uzavřete víkem, aby dovnitř nemohl vzduch, a uložte ji mimo dosah hořlavých plynů, kapalin nebo předmětů.
 • Nádobu odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu. Dodržujte místní přepravní předpisy pro poškozené akumulátory.
Postup v případě již nefunkčních akumulátorů
 • Všímejte si neobvyklého chování akumulátorů, jako jsou nesprávné nabíjení, neobvykle dlouhé doby nabíjení, znatelný pokles výkonu, neobvyklé indikace LED nebo vytékající kapaliny. Jsou to známky problému uvnitř akumulátoru.
 • Pokud se domníváte, že se vyskytl problém uvnitř akumulátoru, kontaktujte servis Hilti .
 • Pokud již akumulátor nefunguje, nelze ho už nabít nebo vytéká kapalina, musíte ho zlikvidovat. Viz kapitolu Údržba a likvidace .
Opatření v případě hořícího akumulátoru
  VÝSTRAHA
  Nebezpečí způsobené hořícím akumulátorem! Hořící akumulátor uvolňuje nebezpečné a výbušné kapaliny a výpary, které mohou způsobit poranění poleptáním, popáleniny nebo exploze.
 • Při hašení hořícího akumulátoru noste osobní ochranné pomůcky.
 • Zajistěte dostatečné větrání, aby mohly unikat nebezpečné a výbušné výpary.
 • V případě vzniku velkého množství kouře okamžitě opusťte místnost.
 • V případě podráždění dýchacích cest vyhledejte lékaře.
 • Než začnete hasit, zavolejte požárníky.
 • Hořící akumulátory haste pouze vodou z co možná největší vzdálenosti. Práškové hasicí prostředky a hasicí deky jsou u lithium-iontových akumulátorů neúčinné. Okolní požár lze hasit běžnými hasicími prostředky.
 • Nesnažte se pohybovat velkým množstvím hořících akumulátorů. Z nejbližšího okolí odstraňte nezasažené materiály, abyste tak zasažené akumulátory izolovali.
V případě nechladnoucího, kouřícího nebo hořícího akumulátoru:
 • Vezměte ho na lopatu a hoďte ho do kbelíku s vodou. Díky chladicímu účinku se zamezí rozšíření ohně na články akumulátoru, které ještě nedosáhly kritické teploty pro vznícení.
 • Nechte akumulátor v kbelíku minimálně 24 hodin, dokud úplně nevychladne.
 • Viz kapitolu Postup v případě poškozených akumulátorů .
Údaje k přepravě a skladování
 • Provozní teplota prostředí od −17 °C do +60 °C / od 1 °F do 140  °F.
 • Skladovací teplota od −20 °C do +40 °C / od −4 °F do 104 °F.
 • Akumulátory nenechávejte uložené na nabíječce. Po nabíjení akumulátor vždy z nabíječky vyndejte.
 • Akumulátory skladujte pokud možno v suchu a chladu. Skladováním v chladu se prodlužuje životnost akumulátoru. Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na topení nebo za sklem.
 • Akumulátory se nesmí posílat poštou. Pokud chcete posílat nepoškozené akumulátory, obraťte se na zásilkovou firmu.
 • Akumulátory nikdy nepřepravujte volně. Akumulátory by měly být při přepravě chráněné proti nadměrným nárazům a vibracím a izolované od jakýchkoli vodivých materiálů nebo jiných akumulátorů, aby se nemohly dostat do kontaktu s póly jiných akumulátorů a způsobit tak zkrat. Dodržujte místní přepravní předpisy pro akumulátory.
Údržba a likvidace
 • Akumulátor udržujte čistý a beze stop oleje a tuku. Dbejte na to, aby se na akumulátoru nevyskytovaly zbytečné nečistoty a prach. Akumulátor vyčistěte suchým, měkkým štětcem nebo suchým, čistým hadrem.
 • Nikdy nepoužívejte akumulátor s ucpanými ventilačními štěrbinami. Větrací otvory vyčistěte opatrně suchým, měkkým kartáčem.
 • Nepřipusťte, aby do vnitřního prostoru vnikly cizí předměty.
 • Dbejte na to, aby do akumulátoru nepronikla vlhkost. Pokud se do akumulátoru dostane vlhkost, zacházejte s ním jako s poškozeným akumulátorem a izolujte ho uložením do nehořlavé nádoby.
 • Viz kapitolu Postup v případě poškozených akumulátorů .
 • V důsledku nesprávné likvidace může dojít k poškození zdraví unikajícími plyny nebo kapalinami. Akumulátor odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu. Dodržujte místní přepravní předpisy pro poškozené akumulátory.
 • Akumulátory nevyhazujte do komunálního odpadu.
 • Akumulátory zlikvidujte tak, aby se nemohly dostat do rukou dětem. Přípojky zakryjte nevodivým materiálem, abyste zabránili zkratu.