Jazyk

PM 50MG‑22

Originální návod k obsluze

Údaje k návodu k obsluze

K tomuto návodu k obsluze

 • Varování! Než budete výrobek používat, musíte si přečíst a pochopit návod k obsluze přiložený k výrobku, včetně pokynů, bezpečnostních a varovných upozornění, obrázků a specifikací. Zejména se seznamte se všemi pokyny, bezpečnostními a varovnými upozorněními, obrázky, specifikacemi a dále součástmi a funkcemi. Při nedodržení hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem, požáru a/nebo těžkých poranění. Návod k obsluze včetně všech pokynů, bezpečnostních a výstražných upozornění uchovejte pro pozdější použití.
 • Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
 • Přiložený návod k obsluze odpovídá aktuálnímu stavu technických poznatků v okamžiku tisku. Aktuální verzi najdete vždy online na stránce s výrobky Hilti. K tomu použijte odkaz nebo QR kód v tomto návodu k obsluze, označený symbolem Image alternative.
 • Jiným osobám předávejte výrobek pouze s návodem k obsluze.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v návodu k obsluze

V tomto návodu k obsluze jsou použité následující symboly:
Image alternative Řiďte se návodem k obsluze
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrická zařízení a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu
Image alternative Lithium-iontový akumulátor Hilti
Image alternative Nabíječka Hilti

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu k obsluze.
Image alternative Číslování na obrázcích odkazují na důležité pracovní kroky nebo pro pracovní kroky důležité součásti. V textu jsou tyto pracovní kroky nebo součásti zvýrazněny příslušnými čísly, např. (3) .
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku mohou být použity následující symboly:
Image alternative Nářadí podporuje NFC technologii, která je kompatibilní se systémy iOS a Android.
Image alternative Stejnosměrný proud
Image alternative Použitá typová řada lithium-iontového akumulátoru Hilti . Řiďte se pokyny v kapitole Používání v souladu s určeným účelem
Image alternative Kyvadlo zablokované (nakloněný laserový paprsek)
Image alternative Kyvadlo odblokované (samonivelace aktivní)

Nálepka na výrobku

Informace o laseru
Image alternative LASEROVÉ ZÁŘENÍ! NEDÍVEJTE SE DO PAPRSKU! VÝROBEK TŘÍDY LASERU 2.
Třída laseru 2, podle normy IEC 60825-1 / EN 60825-1:2014 a splňuje CFR 21 § 1040 (Laser Notice 56).

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Multičárový laser
  PM 50MG-22
  Generace
  01
  Sériové číslo

Prohlášení o shodě

Image alternative
Výrobce prohlašuje na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek odpovídá platným zákonům a splňuje platné normy.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro měřicí přístroje

Image alternative VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Měřicí přístroje mohou být nebezpečné, když se s nimi zachází nesprávně. Nedodržování bezpečnostních pokynů a instrukcí může způsobit poškození měřicího přístroje a/nebo těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Bezpečnost pracoviště
 • Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
 • S výrobkem nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.
 • Při používání výrobku zabraňte přístupu dětem a jiným osobám.
 • Výrobek používejte pouze v definovaných mezích použití.
 • Dodržujte specifické předpisy pro prevenci úrazů platné v dané zemi.
Elektrická bezpečnost
 • Výrobek chraňte před deštěm a vlhkem. V případě proniknutí vlhkosti může dojít ke zkratu, zásahu elektrickým proudem, popáleninám nebo výbuchu.
 • Přestože je výrobek chráněný proti vlhkosti, před uložením do transportního obalu ho do sucha otřete.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s měřicím přístrojem rozumně. Měřicí přístroj nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s měřicím přístrojem může mít za následek vážná poranění.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky. Nošením osobních ochranných pomůcek se snižuje riziko poranění.
 • Nevyřazujte z činnosti žádná bezpečnostní zařízení a neodstraňujte informační a výstražné štítky.
 • Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před vložením akumulátoru, před uchopením měřicího přístroje nebo jeho přenášením se ujistěte, že je vypnutý.
 • Výrobek a příslušenství používejte podle těchto pokynů a tak, jak je to pro tento typ přístroje předepsáno. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití výrobků pro jiné účely, než pro které jsou určeny, může vést ke vzniku nebezpečných situací.
 • Nenechte se ukolébat falešným pocitem bezpečí a nepřekračujte bezpečnostní pravidla pro měřicí přístroje, i když jste po mnohonásobném použití s měřicím přístrojem dobře seznámeni. Nepozorné jednání může ve zlomcích sekundy způsobit těžká poranění.
 • Měřicí přístroj se nesmí používat v blízkosti lékařských přístrojů.
Použití měřicího přístroje a péče o něj
 • Výrobek a příslušenství používejte jen v technicky bezvadném stavu.
 • Nepoužívaný měřicí přístroj uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby výrobek používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny. Měřicí přístroje jsou je nebezpečné, když je používají nezkušené osoby.
 • O měřicí přístroje řádně pečujte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce měřicího přístroje. Poškozené díly nechte před použitím měřicího přístroje opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba měřicích přístrojů.
 • Výrobek se nesmí v žádném případě přizpůsobovat nebo upravovat. Změny nebo modifikace, které nebyly výslovně schváleny firmou Hilti , mohou mít za následek omezení uživatelského oprávnění k používání výrobku.
 • Před důležitými měřeními, po nárazu nebo působení jiného mechanického vlivu je nutné zkontrolovat přesnost měřicího přístroje.
 • Výsledky měření mohou být na základě principu fungování negativně ovlivněny určitými podmínkami prostředí. K tomu patří např. blízkost přístrojů, které vytvářejí silná magnetická či elektromagnetická pole, vibrace nebo změny teplot.
 • Rychle se měnící podmínky měření mohou zkreslit výsledky měření.
 • Při přenesení výrobku z velké zimy do teplého prostředí nebo naopak nechte výrobek před použitím aklimatizovat. Velké teplotní rozdíly mohou vést k chybným operacím a nesprávným výsledkům měření.
 • Při použití s adaptéry a příslušenstvím zajistěte, aby bylo příslušenství bezpečně upevněné.
 • Ačkoli je měřicí přístroj zkonstruovaný pro používání v náročných podmínkách na stavbě, měli byste s ním zacházet opatrně, podobně jako s jinými optickými a elektrickými výrobky (dalekohled, brýle, fotoaparát).
 • Dodržujte uvedené provozní a skladovací teploty.

Doplňující bezpečnostní pokyny pro laserové měřicí přístroje

 • Při neodborném otevření výrobku může vycházet laserové záření, které přesahuje třídu 2. Výrobek nechávejte opravovat pouze v servisu Hilti .
 • Zabezpečte měřicí stanoviště. Zajistěte, aby při nainstalování výrobku nebyl laserový paprsek namířený na jiné osoby ani na vás samotné. Laserové paprsky by měly probíhat daleko pod úrovní nebo nad úrovní očí.
 • Udržujte výstupní okénko laserového paprsku čisté, aby nedocházelo k chybným měřením.
 • Před měřením / použitím a několikrát během používání zkontrolujte přesnost výrobku.
 • Měření v blízkosti reflexních objektů, resp. povrchů, přes sklo nebo podobné materiály může zkreslit výsledek měření.
 • Namontujte výrobek na vhodný držák či na stativ nebo ho postavte na rovnou plochu.
 • Je zakázáno pracovat s měřicími latěmi v blízkosti vedení vysokého napětí.
 • Zajistěte, aby se v okolí nepoužíval žádný další laserový měřicí přístroj, který by mohl ovlivnit vaše měření.
 • Nenechte laserové paprsky přesahovat do nestřežených oblastí.

Dodatečné bezpečnostní pokyny

 • Nebezpečí poranění padajícím nářadím a/nebo příslušenstvím. Před zahájením práce zkontrolujte, zda jsou akumulátor a namontované příslušenství bezpečně upevněné.
 • Abyste dosáhli nejvyšší přesnosti, promítejte čáru na svislou, rovnou plochu. Výrobek přitom postavte tak, aby stál kolmo k rovině.

Elektromagnetická kompatibilita

Ačkoli výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic, nemůže firma Hilti vyloučit možnost, že bude výrobek rušený silným zářením, což může vést k chybným operacím. V takovém případě nebo máte-li nějaké pochybnosti, je třeba provést kontrolní měření. Rovněž nemůže firma Hilti vyloučit, že nebudou rušeny jiné přístroje (např. navigační zařízení letadel).

Klasifikace laseru pro výrobky třídy laseru 2

Výrobek odpovídá třídě laseru 2 podle IEC ⁄ EN 60825‑1:2014 a podle CFR 21 § 1040 (FDA). Tyto výrobky se smějí používat bez dalších ochranných opatření. Nicméně byste se měli vyhýbat přímému pohledu do zdroje světla podobně jako u slunečního záření. V případě přímého kontaktu s očima oči zavřete a uhněte hlavou z dosahu paprsku. Nemiřte laserový paprsek proti osobám.

Pečlivé zacházení s akumulátorem a jeho používání

 • Dodržujte následující bezpečnostní pokyny pro bezpečnou manipulaci s lithium-iontovými akumulátory a jejich bezpečné použití. Nedodržování může způsobit podráždění pokožky, těžká poranění poleptáním, chemické popáleniny, požár a/nebo výbuch.
 • Akumulátory používejte jen v technicky bezvadném stavu.
 • S akumulátory zacházejte opatrně, aby nedošlo k poškození a úniku kapalin, které jsou silně zdraví škodlivé!
 • Akumulátory se nesmí v žádném případě přizpůsobovat nebo upravovat!
 • Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C (176 °F) ani pálit.
 • Nepoužívejte nebo nenabíjejte akumulátory, které utrpěly náraz nebo jsou jiným způsobem poškozené. Akumulátory pravidelně kontrolujte, zda nevykazují známky poškození.
 • Nikdy nepoužívejte recyklované nebo opravené akumulátory.
 • Akumulátory a akumulátorové elektrické nářadí nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí.
 • Akumulátory vždy chraňte před přímým slunečním zářením, vyššími teplotami, jiskřením a otevřeným plamenem. Může by dojít k výbuchu.
 • Nedotýkejte se pólů akumulátoru prsty, nástroji, šperky nebo jinými elektricky vodivými předměty. Může dojít k poškození akumulátoru, věcným škodám a poranění.
 • Akumulátory chraňte před deštěm, vlhkostí a kapalinami. V případě proniknutí vlhkosti může dojít ke zkratu, zásahu elektrickým proudem, popáleninám, požáru a výbuchu.
 • Používejte pouze nabíječky a elektrické nářadí určené pro tento typ akumulátoru. Řiďte se údaji v příslušných návodech k obsluze.
 • Akumulátor nepoužívejte a neskladujte v prostředí s nebezpečím výbuchu.
 • Pokud je akumulátor příliš horký na dotek, může být vadný. Akumulátor položte na nehořlavé místo, na které je vidět, v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Nechte akumulátor vychladnout. Když je akumulátor i za hodinu stále příliš horký na dotek, je vadný. Obraťte se na servis Hilti nebo si přečtěte dokument „Pokyny k bezpečnosti a používání lithium-iontových akumulátorů Hilti “.
  Dodržujte zvláštní směrnice, které platí pro přepravu, skladování a používání lithium-iontových akumulátorů.
  Přečtěte si pokyny k bezpečnosti a používání lithium-iontových akumulátorů Hilti , které získáte načtením QR kódu na konci tohoto návodu k obsluze.

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Akumulátor
 2. Stavová kontrolka akumulátoru
 3. Odjišťovací tlačítko akumulátoru
 4. Výstražné nálepky
 5. Okénko pro výstup laserového paprsku
 6. Tlačítko režimu přijímače
 7. Tlačítko čárového režimu
 8. Volič zapnutí / vypnutí a zajištění / odjištění kyvadla
 9. Otočný knoflík pro jemné seřízení

Použití v souladu s určeným účelem

Výrobek je samonivelační multičárový laser, se kterým může jediná osoba přenášet úhly 90°, horizontálně nivelovat, provádět vyrovnávací práce a přesně spouštět kolmici.

Výrobek je určený především pro použití ve vnitřním prostředí a nejedná se o náhradu za rotační laser. Při venkovním použití je třeba dbát na to, aby rámcové podmínky odpovídaly vnitřním prostorům nebo aby se použil přijímač laserového paprsku Hilti .
Možné druhy použití jsou následující:
 • Vyznačení polohy dělicích stěn (příček) (pravoúhlost a vertikálnost).

 • Kontrola a přenášení pravých úhlů.

 • Vyrovnávání částí zařízení / instalací a dalších strukturních prvků ve třech osách.

 • Přenášení bodů vyznačených na podlaze na strop.

Image alternative
 • Pro tento výrobek používejte pouze lithium-iontové akumulátory Hilti Nuron typové řady B 22 uvedené v této tabulce.

 • Pro tyto akumulátory používejte pouze nabíječky Hilti uvedené v této tabulce.

Vlastnosti

Výrobek má tři zelené 360° laserové čáry s dosahem až 40 m (131 ft) a pět průsečíků laserových paprsků (vpředu, vzadu, vlevo, vpravo a nahoře). Dosah závisí na světlosti prostředí.
Z pohledu od zadní strany má výrobek na levé přední straně referenční body směřující dolů. Zadní strana je strana, na které je upevněný akumulátor.
Laserové čáry lze zapínat jak samostatně (jen vertikální, nebo jen horizontální), tak také společně. Při použití úhlu sklonu je kyvadlo pro samonivelaci zablokované.

Obsah dodávky

Multifunkční čárový laser, kufr, návod k obsluze, certifikát výrobce.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v Hilti Store nebo na: www.hilti.group.

Provozní hlášení

Stav
Význam
Laserový paprsek bliká dvakrát každých 10 (kyvadlo není zablokováno), resp. 2 (kyvadlo zablokováno) sekundy.
Baterie jsou téměř vybité.
Laserový paprsek bliká pětkrát a potom svítí trvale.
Aktivace nebo deaktivace režimu přijímače.
Laserový paprsek bliká s velmi vysokou frekvencí.
Přístroj nemůže provést samonivelaci.
Laserový paprsek bliká každých 5 sekund.
Druh provozu s nakloněnou čárou; kyvadlo je zablokované, proto neprobíhá nivelace čar.

Ukazatele lithium-iontového akumulátoru

Lithium-iontové akumulátory Hilti Nuron mohou zobrazovat stav nabití, chybová hlášení a stav akumulátoru.

Ukazatele stavu nabití a chybová hlášení

Pro zobrazení jednoho z následujících ukazatelů krátce stiskněte odjišťovací tlačítko akumulátoru.
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění způsobené padajícím akumulátorem!
 • Při zasunutém akumulátoru po stisknutí odjišťovacího tlačítka zkontrolujte, zda akumulátor znovu správně zaskočil v použitém výrobku.
Stav nabití a možné poruchy se zobrazují také trvale, dokud je připojený výrobek zapnutý.
Stav
Význam
Čtyři (4) LED svítí trvale zeleně
Stav nabití: 100 % až 71 %
Tři (3) LED svítí trvale zeleně
Stav nabití: 70 % až 51 %
Dvě (2) LED svítí trvale zeleně
Stav nabití: 50 % až 26 %
Jedna (1) LED svítí trvale zeleně
Stav nabití: 25 % až 10 %
Jedna (1) LED bliká pomalu zeleně
Stav nabití: < 10 %
Jedna (1) LED bliká rychle zeleně
Lithium-iontový akumulátor je úplně vybitý. Nabijte akumulátor.
Pokud LED po nabití akumulátoru stále ještě rychle bliká, obraťte se na servis Hilti .
Jedna (1) LED bliká rychle žlutě
Lithium-iontový akumulátor a výrobek, který je s ním spojený, jsou přetížené, příliš horké, příliš studené nebo se vyskytla jiná chyba.
Zajistěte, aby měl výrobek a akumulátor doporučenou pracovní teplotu, a výrobek při použití nepřetěžujte.
Pokud se hlášení zobrazuje i nadále, obraťte se na servis Hilti .
Jedna (1) LED svítí žlutě
Lithium-iontový akumulátor a s ním spojený výrobek nejsou kompatibilní. Obraťte se na servis Hilti .
Jedna (1) LED bliká rychle červeně
Lithium-iontový akumulátor je zablokovaný a nelze dále používat. Obraťte se na servis Hilti .

Ukazatele ke stavu akumulátoru

Pro zjištění stavu akumulátoru podržte déle než tři sekundy stisknuté odjišťovací tlačítko. Systém nerozpozná potenciální nesprávné funkce akumulátoru kvůli nesprávnému zacházení, např. při pádu, propíchnutí, vnějšímu tepelnému poškození atd.
Stav
Význam
Všechny LED svítí jako běžící světlo a poté se jedna (1) LED rozsvítí zeleně.
Akumulátor lze nadále používat.
Všechny LED svítí jako běžící světlo a poté jedna (1) LED bliká rychle žlutě.
Zjištění stavu akumulátoru se nepodařilo dokončit. Zopakujte postup nebo se obraťte na servis Hilti .
Všechny LED svítí jako běžící světlo a poté se jedna (1) LED rozsvítí červeně.
Pokud lze připojený výrobek nadále používat, činí bývající kapacita akumulátoru méně než 50 %.
Pokud připojený výrobek už nelze používat, skončila životnost akumulátoru a akumulátor se musí vyměnit. Obraťte se na servis Hilti .

Technické údaje

Informace o výrobku

Dosah čar a průsečíku bez přijímače laserového paprsku
≤ 40 m
(≤ 131 ft — 3 in)
Dosah čar a průsečíku s přijímačem laserového paprsku
2 m … 65 m
(6 ft — 7 in … 213 ft — 3 in)
Doba potřebná pro samonivelaci (typicky)
3 s
Rozsah samonivelace (typicky)
±4,25°
Přesnost
±3,0 mm na 10 m
(±0,12 in na 32 ft — 10 in)
Tloušťka čáry (typicky)
5 M (16,4 in)
2,5 mm
(0,10 in)
10 m (32,8 in)
4,0 mm
(0,16 in)
Třída laseru
Třída 2, viditelný paprsek, 510–530 nm
Doba provozu (typicky, všechny čáry zapnuté)
B 22‑55
14 hod při 24 ℃
(14 hod při 75 ℉)
B 22‑85
24 hod při 24 ℃
(24 hod při 75 ℉)
Doba provozu (typicky, zapnuté jen horizontální, nebo vertikální čáry)
B 22‑55
22 hod při 24 ℃
(22 hod při 75 ℉)
B 22‑85
32 hod při 24 ℃
(32 hod při 75 ℉)
Automatické vypnutí (aktivuje se po)
1 hod
Stupeň krytí (neplatí pro akumulátor Nuron B 22)
IP 54
Závit stativu
BSW 5/8" | UNC 1/4"
Odchylka paprsku
0,05 až 0,08 mrad * 180°
Průměrný výstupní výkon (PAE = přístupný emisní výkon laseru)
< 2 mW
Pro třídu laseru 2 je mezní hodnota přístupného emisního výkonu laseru AEL class 2 = > 2 mW
Vlnová délka (λ)
510 nm … 530 nm
±10 nm
Trvání impulzu (tp)
< 80 µs
Frekvence impulzů (f)
< 12 kHz
Hmotnost podle EPTA Procedure 01 bez akumulátoru
1,29 kg
Rozměry (Délka × šířka × výška)
140 mm × 128 mm × 180 mm
(5,5 in × 5,0 in × 7,1 in)
Indikace provozního stavu
Laserové paprsky a stavová kontrolka akumulátoru Nuron B 22
Provozní teplota
−10 ℃ … 40 ℃
(14 ℉ … 104 ℉)
Skladovací teplota
−25 ℃ … 63 ℃
(−13 ℉ … 145 ℉)

Akumulátor

Provozní napětí akumulátoru
21,6 V
Hmotnost akumulátoru
Viz kapitolu „Používání v souladu s určeným účelem“
Okolní teplota při provozu
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Skladovací teplota
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Teplota akumulátoru na začátku nabíjení
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)

Příprava práce

POZOR
Nebezpečí poranění při neúmyslném uvedení do provozu!
 • Před nasazením akumulátoru zkontrolujte, zda je příslušný výrobek vypnutý.
Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v tomto návodu k obsluze a na výrobku.

Nabíjení akumulátoru

 1. Před nabíjením si přečtěte návod k obsluze nabíječky.
 2. Dbejte na to, aby byly kontakty akumulátoru a nabíječky suché a čisté.
 3. Akumulátor nabíjejte pomocí schválené nabíječky.

Nasazení akumulátoru

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při zkratu nebo padajícím akumulátorem!
 • Před nasazením akumulátoru zkontrolujte, zda nejsou na kontaktech akumulátoru a výrobku cizí tělesa.
 • Zajistěte, aby akumulátor vždy správně zaskočil.
 1. Před prvním uvedením do provozu akumulátor úplně nabijte.
 2. Zasuňte akumulátor do výrobku tak, aby slyšitelně zaskočil.
 3. Zkontrolujte, zda je akumulátor bezpečně usazený.

Vyjmutí akumulátoru

 1. Stiskněte odjišťovací tlačítko akumulátoru.
 2. Vytáhněte akumulátor z výrobku.

Pojistka proti pádu

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění padajícím nářadím a/nebo příslušenstvím!
 • Používejte pouze záchytné lano nářadí Hilti doporučené pro váš výrobek.
 • Před každým použitím zkontrolujte upevňovací bod záchytného lana nářadí, zda není poškozený.
Dodržujte národní předpisy pro práce ve výšce.
Jako pojistku proti pádu používejte pro tento výrobek výhradně kombinaci pojistného pásku Hilti #2293133 a záchytného lana nářadí Hilti #2261970.
 • Upevněte pojistný pásek do montážních otvorů pro příslušenství. Zkontrolujte, zda bezpečně drží.
 • Upevněte jednu karabinu záchytného lana nářadí k pojistnému pásku a duhou karabinu k nosné konstrukci. Zkontrolujte, zda obě karabiny bezpečně drží.
  Řiďte se návody k obsluze pojistného pásku Hilti a záchytného lana nářadí Hilti .

Obsluha

POZOR
Nebezpečí poranění! Nemiřte laserový paprsek proti osobám.
 • Nikdy se nedívejte do světelného zdroje laseru. V případě přímého kontaktu s očima oči zavřete a uhněte hlavou z dosahu paprsku.
Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v tomto návodu k obsluze a na výrobku.

Zapnutí laserových paprsků

 1. Nastavte volič do polohy Image alternative (zapnuto/odblokováno).
  • Vertikální laserové čáry se zapnou.
 2. Stiskněte tlačítko čárového režimu tolikrát, dokud není nastavený požadovaný čárový režim.
  • Přístroj opakovaně přepíná druhy provozu v následujícím pořadí: vertikální čáry, vertikální boční čára, horizontální čára, vertikální a horizontální čáry.

Vyrovnání dvou bodů na dálku pomocí jemného seřízení

 1. Umístěte přístroj spodním kolmým paprskem na střed referenčního kříže na podlaze.
 2. Otáčejte knoflíkem pro jemné seřízení, dokud se nebude vertikální laserový paprsek krýt s druhým, vzdáleným referenčním bodem.

Nastavení laserového paprsku pro funkci "Nakloněná čára"

 1. Nastavte volič do polohy Image alternative (zapnuto/zablokováno).
 2. Stiskněte tlačítko čárového režimu tolikrát, dokud není nastavený požadovaný čárový režim.
  Při funkci "Nakloněná čára" je kyvadlo zablokované a laser není vyrovnaný.
  Laserový paprsek bliká / laserové paprsky blikají každých 5 sekund.

Aktivace nebo deaktivace režimu přijímače laserového paprsku

Dosah přijímače laserového paprsku může být omezený na základě konstrukčně dané asymetrie výkonu laseru a případných rušivých externích zdrojů světla.
Pro dosažení optimálního dosahu pracujte na silné straně čárového laseru a vyhněte se pracím v přímém světle. Silné strany jsou zadní strana, na které je upevněný akumulátor, a protilehlá přední strana.
 1. Pro aktivaci režimu přijímače stiskněte tlačítko režimu přijímače. Laserový paprsek pro potvrzení pětkrát zabliká.
 2. Pro deaktivaci režimu přijímače znovu stiskněte tlačítko režimu přijímače.
  Při vypnutí přístroje se režim přijímače deaktivuje.

Vypnutí laserových paprsků

 1. Nastavte volič do polohy OFF .
  • Laserový paprsek se vypne a kyvadlo je zajištěné.
 2. Když je akumulátor vybitý, laserový paprsek se automaticky vypne.

Příklady použití

Přenášení výšky

Image alternative

Instalace profilů sádrokartonových příček pro rozdělení prostoru

Image alternative
Image alternative

Svislé vyrovnávání trubek

Image alternative

Vyrovnávání topných těles

Image alternative

Vyrovnávání dveří a okenních rámů

Image alternative

Péče a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při zasunutém akumulátoru !
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vyjměte akumulátor!
Péče o výrobek
 • Z výstupního okénka laseru vyfoukejte prach. Nedotýkejte se skla prsty.
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Kryt čistěte jen mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
 • K čištění kontaktů výrobku používejte čistý, suchý hadr.
Péče o lithium-iontové akumulátory
 • Nikdy nepoužívejte akumulátor s ucpanými větracími otvory. Větrací otvory vyčistěte opatrně suchým, měkkým kartáčem.
 • Zajistěte, aby nebyl akumulátor zbytečně vystavený prachu nebo nečistotám. Chraňte akumulátor před vysokou vlhkostí (např. ho neponořujte do vody nebo ho nenechávejte na dešti).
  Pokud se akumulátor namočí, zacházejte s ním jako s poškozeným akumulátorem. Izolujte ho v nehořlavé nádobě a obraťte se na servis Hilti .
 • Z akumulátoru odstraňte olej a tuk, který na něj nepatří. Nedovolte, aby se na akumulátoru hromadily zbytečný prach nebo nečistoty. Akumulátor čistěte suchým, měkkým kartáčem nebo čistým, suchým hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
  Nedotýkejte se kontaktů akumulátoru a neodstraňujte z kontaktů tuk, který je na nich nanesený z výroby.
 • Kryt čistěte jen mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Údržba
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Neodborné opravy elektrických součástí mohou způsobit těžká poranění a popáleniny.
 • Opravy na elektrických částech smí provádět pouze odborník s elektrotechnickou kvalifikací.
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte výrobek neprodleně opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte, zda bezvadně fungují.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství. Náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství schválené Hilti pro váš výrobek najdete v Hilti Store nebo na: www.hilti.group.

Kontrola

Kontrola kolmého bodu

Image alternative
 1. Umístěte do vysoké místnosti značku na podlahu (kříž) (například na schodišti o výšce 10 m).
 2. Postavte přístroj na rovnou a vodorovnou plochu.
 3. Zapněte přístroj a odblokujte kyvadlo.
 4. Postavte přístroj dolním kolmým paprskem na střed kříže vyznačený na podlaze.
 5. Vyznačte horní průsečík laserových čar na stropě.
 6. Otočte přístroj o 90°.
  Dolní červený kolmý paprsek musí zůstat na středu kříže.
 7. Vyznačte horní průsečík laserových čar na stropě.
 8. Opakujte postup při pootočení o 180° a 270°.
  Vytvořte ze 4 vyznačených bodů na stropě kruh. Změřte průměr kruhu D v milimetrech nebo palcích a výšku místnosti RH v metrech nebo stopách.
Image alternative
 1. Vypočítejte hodnotu R.
  • Hodnota R by měla být menší než 3 mm (to odpovídá 3 mm při 10 m).
  • Hodnota R by měla být menší než 1/8".

Kontrola nivelace laserového paprsku

Image alternative
 1. Vzdálenost mezi stěnami musí být alespoň 10 m.
 2. Postavte přístroj na rovnou a vodorovnou plochu, přibližně 20 cm od stěny (A) a namiřte průsečík laserových čar na stěnu (A).
 3. Vyznačte průsečík laserových čar křížem (1) na stěně (A) a křížem (2) na stěně (B).
 4. Postavte přístroj na rovnou a vodorovnou plochu, přibližně 20 cm od stěny (B) a namiřte průsečík laserových čar na kříž (1) na stěně (A).
 5. Nastavte výšku průsečíku laserových čas pomocí nastavitelných patek tak, aby se průsečík shodoval se značkou (2) na stěně (B). Dbejte přitom na to, aby libela byla uprostřed.
 6. Znovu vyznačte průsečík laserových čar křížem (3) na stěně (A).
 7. Změřte odchylku D mezi kříži (1) a (3) na stěně (A) (RL = délka místnosti).
Image alternative
 1. Vypočítejte hodnotu R.
  • Hodnota R by měla být menší než 3 mm.
  • Hodnota R by měla být menší než 1/8".

Kontrola pravoúhlosti (horizontálně)

 1. Umístěte přístroj dolním kolmým paprskem na střed referenčního kříže uprostřed místnosti ve vzdálenosti přibližně 5 m od stěny.
 2. Vyznačte všechny 4 průsečíky na čtyři stěny.
 3. Otočte přístroj o 90° a zajistěte, aby střed průsečíku dopadal na první referenční bod (A).
 4. Vyznačte každý nový průsečík a změřte příslušnou odchylku (R1, R2, R3, R4 [mm]).
Image alternative
 1. Vypočítejte odchylku R (RL = délka místnosti).
  • Hodnota R by měla být menší než 3 mm nebo 1/8".

Kontrola přesnosti vertikální čáry

Image alternative
 1. Umístěte přístroj do výšky 2 m (pol. 1).
 2. Zapněte přístroj.
 3. Umístěte první cílovou destičku T1 (vertikálně) do vzdálenosti 2,5 m od přístroje a do stejné výšky (2 m), takže vertikální laserový paprsek dopadne na destičku, a tuto polohu vyznačte.
 4. Nyní umístěte druhou cílovou destičku T2 2 m pod první cílovou destičku, takže vertikální laserový paprsek dopadne na tuto destičku, a tuto polohu vyznačte.
 5. Vyznačte polohu 2 na protilehlé straně této testovací sestavy (zrcadlově) na laserové čáře na podlaze ve vzdálenosti 5 m od přístroje.
 6. Nyní postavte přístroj na právě vyznačenou polohu (pol. 2) na podlaze.
 7. Vyrovnejte laserový paprsek tak, aby dopadal na cílovou destičku T1 a na ní vyznačenou polohu.
 8. Vyznačte novou polohu na cílové destičce T2.
 9. Odečtěte vzdálenost D mezi oběma značkami na cílové destičce T2.
  Pokud činí rozdíl D více než 3 mm, je nutné nechat přístroj zkalibrovat v servisním středisku Hilti .

Servis Hilti pro měřicí techniku

Servis Hilti pro měřicí techniku provede kontrolu a v případě odchylky opravu a novou kontrolu shody měřicího přístroje se specifikací. Shoda se specifikací v okamžiku kontroly je potvrzena certifikátem servisu. Doporučujeme:
 • Zvolte vhodný interval kontroly v závislosti na používání.
 • Po mimořádném namáhání přístroje, před důležitými pracemi, minimálně ale jednou ročně nechte provést kontrolu v servisu Hilti pro měřicí techniku.
Kontrola v servisu Hilti pro měřicí techniku nezbavuje uživatele povinnosti kontrolovat měřicí přístroj před použitím a během něj.

Přeprava a skladování

Přeprava akumulátorového nářadí a akumulátorů
  POZOR
  Neúmyslné spuštění při přepravě !
 • Výrobky přepravujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Vyjměte akumulátor/akumulátory.
 • Akumulátory nikdy nepřepravujte volně. Akumulátory by měly být při přepravě chráněné proti nadměrným nárazům a vibracím a izolované od jakýchkoli vodivých materiálů nebo jiných akumulátorů, aby se nemohly dostat do kontaktu s póly jiných akumulátorů a způsobit tak zkrat. Dodržujte místní přepravní předpisy pro akumulátory.
 • Akumulátory se nesmí posílat poštou. Pokud chcete posílat nepoškozené akumulátory, obraťte se na zásilkovou firmu.
 • Před použitím, před delší přepravou a po delší přepravě zkontrolujte výrobek a akumulátory, zda nejsou poškozené.
Skladování akumulátorového nářadí a akumulátorů
  VÝSTRAHA
  Neúmyslné poškození vadnými nebo vyteklými akumulátory. !
 • Výrobky skladujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Výrobek a akumulátory skladujte v chladu a v suchu. Dodržujte limitní hodnoty teploty, které jsou uvedené v technických údajích.
 • Akumulátory nenechávejte v nabíječce. Po nabíjení akumulátor vždy z nabíječky vyndejte.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na zdrojích tepla nebo za sklem.
 • Výrobek a akumulátory skladujte mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Před použitím, před delším skladováním a po delším skladování zkontrolujte výrobek a akumulátory, zda nejsou poškozené.

Pomoc při poruchách

Při všech poruchách se řiďte indikací stavu akumulátoru. Viz kapitolu Ukazatele lithium-iontového akumulátoru .
V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná příčina
Řešení
LED akumulátoru nic neindikují.
Vadný akumulátor.
 • Kontaktujte servis Hilti .
Akumulátor se vybíjí rychleji než obvykle.
Velmi nízká teplota prostředí.
 • Nechte akumulátor pomalu zahřát na pokojovou teplotu.
Akumulátor nezaskočí se slyšitelným cvaknutím.
Aretační výstupek na akumulátoru je znečištěný.
 • Vyčistěte aretační výstupek a znovu nasaďte akumulátor.
Výrobek nebo akumulátor se silně zahřívá.
Elektrická závada
 • Výrobek okamžitě vypněte, vyjměte akumulátor, sledujte ho, nechte ho vychladnout a kontaktujte servis Hilti .

Likvidace

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při nesprávné likvidaci! Nebezpečí poškození zdraví unikajícími plyny nebo kapalinami.
 • Poškozené akumulátory žádným způsobem neposílejte!
 • Přípojky zakryjte nevodivým materiálem, abyste zabránili zkratu.
 • Akumulátory zlikvidujte tak, aby se nemohly dostat do rukou dětem.
 • Akumulátor odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu.
Image alternative Výrobky Hilti jsou vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré přístroje k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .

Upozornění FCC (platné v USA) / upozornění IC (platné v Kanadě)

Tento stroj byl testován a bylo zjištěno, že splňuje mezní hodnoty stanovené pro digitální přístroje třídy B ve smyslu části 15 směrnic FCC. Tyto mezní hodnoty stanovují dostatečnou ochranu před rušivým vyzařováním při instalaci v obytných oblastech. Přístroje tohoto druhu vytvářejí a používají vysoké frekvence a mohou je také vyzařovat. Mohou proto v případě, že nejsou instalovány a používány podle návodů, způsobovat rušení příjmu rozhlasu.
Nicméně nemůže být zaručeno, že se při určité instalaci nemohou vyskytnout žádná rušení. Pokud by tento stroj způsoboval rušení rádia a televize, což lze zjistit jejich vypnutím a opětovným zapnutím, doporučuje se uživateli zkusit odstranit rušení pomocí následujících opatření:
 • Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
 • Zvětšit vzdálenost mezi strojem a přijímačem.
 • Zapojit stroj do síťové zásuvky jiného napájecího okruhu než přijímače.
 • Poraďte se se zkušeným odborníkem nebo se zkušeným rádiovým a televizním technikem.
Tento stroj splňuje paragraf 15 ustanovení FCC a RSS‑210 ISED.
Pro uvedení do provozu platí tyto dvě podmínky:
 • Tento stroj by neměl vytvářet škodlivé záření.
 • Stroj musí zachycovat jakékoli záření včetně záření, které by mohlo vést k nežádoucím operacím.
Změny nebo modifikace, které nebyly výslovně schváleny firmou Hilti , mohou mít za následek omezení uživatelského oprávnění k používání stroje.

Další informace

RoHS (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)
Image alternative
Tato tabulka platí pro čínský trh.
Image alternative
Tato tabulka platí pro trh na Tchaj-wanu.

Lithium-iontový akumulátor Hilti

Pokyny k bezpečnosti a použitíV této dokumentaci se pojem akumulátor používá pro nabíjecí lithium-iontové akumulátory Hilti, které obsahují několik lithium-iontových článků. Jsou určené pro elektrické nářadí Hilti a smí se používat pouze s tímto nářadím. Používejte pouze originální akumulátory Hilti !
PopisAkumulátory Hilti jsou vybavené systémy řízení a ochrany článků.
Akumulátory se skládají z článků, které obsahují lithium-iontový akumulační materiál, který umožňuje vysokou specifickou hustotu energie. U lithium-iontových článků se vyskytuje velmi malý paměťový efekt, jsou ale velmi citlivé vůči působení násilí, hlubokému vybití nebo vysokým teplotám.
Výrobky schválené pro akumulátory Hilti najdete v Hilti Store nebo na: www.hilti.group
Bezpečnost
 • Dodržujte následující bezpečnostní pokyny pro bezpečnou manipulaci s lithium-iontovými akumulátory a jejich bezpečné použití. Nedodržování může způsobit podráždění pokožky, těžká poranění poleptáním, chemické popáleniny, požár a/nebo výbuch.
 • S akumulátory zacházejte opatrně, aby nedošlo k poškození a úniku kapalin, které jsou silně zdraví škodlivé!
 • Akumulátory se nesmí v žádném případě přizpůsobovat nebo upravovat!
 • Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C ani pálit.
 • Nepoužívejte nebo nenabíjejte akumulátory, které utrpěly náraz nebo jsou jiným způsobem poškozené. Akumulátory pravidelně kontrolujte, zda nevykazují známky poškození.
 • Nikdy nepoužívejte recyklované nebo opravené akumulátory.
 • Akumulátory a akumulátorové elektrické nářadí nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí.
 • Akumulátory vždy chraňte před přímým slunečním zářením, vyššími teplotami, jiskřením a otevřeným plamenem. Může by dojít k výbuchu.
 • Nedotýkejte se pólů akumulátoru prsty, nástroji, šperky nebo jinými elektricky vodivými předměty. Může dojít k poškození akumulátoru, věcným škodám a poranění.
 • Akumulátory chraňte před deštěm, vlhkostí a kapalinami. V případě proniknutí vlhkosti může dojít ke zkratu, zásahu elektrickým proudem, popáleninám, požáru a výbuchu.
 • Používejte pouze nabíječky a elektrické nářadí určené pro tento typ akumulátoru. Řiďte se údaji v příslušných návodech k obsluze.
 • Akumulátor nepoužívejte a neskladujte v prostředí s nebezpečím výbuchu.
 • Pokud je akumulátor příliš horký na dotek, může být vadný. Akumulátor položte na nehořlavé místo, na které je vidět, v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Nechte akumulátor vychladnout. Když je akumulátor i za hodinu stále příliš horký na dotek, je vadný. Postupujte podle pokynů v kapitole Opatření v případě hořícího akumulátoru .
Postup v případě poškozených akumulátorů
 • Pokud je akumulátor poškozený, vždy se obraťte na servis Hilti .
 • Nikdy nepoužívejte akumulátor, ze kterého vytéká kapalina.
 • Dbejte na to, aby se vytékající kapalina nedostala do přímého kontaktu s očima a/nebo pokožkou. Při manipulaci s akumulátorovou kapalinou používejte vždy ochranné rukavice a ochranné brýle.
 • Pro odstranění vyteklé akumulátorové kapaliny použijte schválený chemický čisticí prostředek. Dodržujte místní předpisy pro čištění akumulátorové kapaliny.
 • Vadný akumulátor vložte do nehořlavé nádoby a zakryjte ho suchým pískem, křídovým práškem (CaCO₃) nebo silikátem (vermikulitem). Poté nádobu uzavřete víkem, aby dovnitř nemohl vzduch, a uložte ji mimo dosah hořlavých plynů, kapalin nebo předmětů.
 • Nádobu odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu. Dodržujte místní přepravní předpisy pro poškozené akumulátory.
Postup v případě již nefunkčních akumulátorů
 • Všímejte si neobvyklého chování akumulátorů, jako jsou nesprávné nabíjení, neobvykle dlouhé doby nabíjení, znatelný pokles výkonu, neobvyklé indikace LED nebo vytékající kapaliny. Jsou to známky problému uvnitř akumulátoru.
 • Pokud se domníváte, že se vyskytl problém uvnitř akumulátoru, kontaktujte servis Hilti .
 • Pokud již akumulátor nefunguje, nelze ho už nabít nebo vytéká kapalina, musíte ho zlikvidovat. Viz kapitolu Údržba a likvidace .
Opatření v případě hořícího akumulátoru
  VÝSTRAHA
  Nebezpečí způsobené hořícím akumulátorem! Hořící akumulátor uvolňuje nebezpečné a výbušné kapaliny a výpary, které mohou způsobit poranění poleptáním, popáleniny nebo exploze.
 • Při hašení hořícího akumulátoru noste osobní ochranné pomůcky.
 • Zajistěte dostatečné větrání, aby mohly unikat nebezpečné a výbušné výpary.
 • V případě vzniku velkého množství kouře okamžitě opusťte místnost.
 • V případě podráždění dýchacích cest vyhledejte lékaře.
 • Než začnete hasit, zavolejte požárníky.
 • Hořící akumulátory haste pouze vodou z co možná největší vzdálenosti. Práškové hasicí prostředky a hasicí deky jsou u lithium-iontových akumulátorů neúčinné. Okolní požár lze hasit běžnými hasicími prostředky.
 • Nesnažte se pohybovat velkým množstvím hořících akumulátorů. Z nejbližšího okolí odstraňte nezasažené materiály, abyste tak zasažené akumulátory izolovali.
V případě nechladnoucího, kouřícího nebo hořícího akumulátoru:
 • Vezměte ho na lopatu a hoďte ho do kbelíku s vodou. Díky chladicímu účinku se zamezí rozšíření ohně na články akumulátoru, které ještě nedosáhly kritické teploty pro vznícení.
 • Nechte akumulátor v kbelíku minimálně 24 hodin, dokud úplně nevychladne.
 • Viz kapitolu Postup v případě poškozených akumulátorů .
Údaje k přepravě a skladování
 • Provozní teplota prostředí od −17 °C do +60 °C / od 1 °F do 140  °F.
 • Skladovací teplota od −20 °C do +40 °C / od −4 °F do 104 °F.
 • Akumulátory nenechávejte uložené na nabíječce. Po nabíjení akumulátor vždy z nabíječky vyndejte.
 • Akumulátory skladujte pokud možno v suchu a chladu. Skladováním v chladu se prodlužuje životnost akumulátoru. Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na topení nebo za sklem.
 • Akumulátory se nesmí posílat poštou. Pokud chcete posílat nepoškozené akumulátory, obraťte se na zásilkovou firmu.
 • Akumulátory nikdy nepřepravujte volně. Akumulátory by měly být při přepravě chráněné proti nadměrným nárazům a vibracím a izolované od jakýchkoli vodivých materiálů nebo jiných akumulátorů, aby se nemohly dostat do kontaktu s póly jiných akumulátorů a způsobit tak zkrat. Dodržujte místní přepravní předpisy pro akumulátory.
Údržba a likvidace
 • Akumulátor udržujte čistý a beze stop oleje a tuku. Dbejte na to, aby se na akumulátoru nevyskytovaly zbytečné nečistoty a prach. Akumulátor vyčistěte suchým, měkkým štětcem nebo suchým, čistým hadrem.
 • Nikdy nepoužívejte akumulátor s ucpanými ventilačními štěrbinami. Větrací otvory vyčistěte opatrně suchým, měkkým kartáčem.
 • Nepřipusťte, aby do vnitřního prostoru vnikly cizí předměty.
 • Dbejte na to, aby do akumulátoru nepronikla vlhkost. Pokud se do akumulátoru dostane vlhkost, zacházejte s ním jako s poškozeným akumulátorem a izolujte ho uložením do nehořlavé nádoby.
 • Viz kapitolu Postup v případě poškozených akumulátorů .
 • V důsledku nesprávné likvidace může dojít k poškození zdraví unikajícími plyny nebo kapalinami. Akumulátor odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu. Dodržujte místní přepravní předpisy pro poškozené akumulátory.
 • Akumulátory nevyhazujte do komunálního odpadu.
 • Akumulátory zlikvidujte tak, aby se nemohly dostat do rukou dětem. Přípojky zakryjte nevodivým materiálem, abyste zabránili zkratu.