Jazyk

PT-C

Originální návod k obsluze

Údaje k návodu k obsluze

K tomuto návodu k obsluze

 • Varování! Než budete výrobek používat, musíte si přečíst a pochopit návod k obsluze přiložený k výrobku, včetně pokynů, bezpečnostních a varovných upozornění, obrázků a specifikací. Zejména se seznamte se všemi pokyny, bezpečnostními a varovnými upozorněními, obrázky, specifikacemi a dále součástmi a funkcemi. Při nedodržení hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem, požáru a/nebo těžkých poranění. Návod k obsluze včetně všech pokynů, bezpečnostních a výstražných upozornění uchovejte pro pozdější použití.
 • Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
 • Přiložený návod k obsluze odpovídá aktuálnímu stavu technických poznatků v okamžiku tisku. Aktuální verzi najdete vždy online na stránce s výrobky Hilti. K tomu použijte odkaz nebo QR kód v tomto návodu k obsluze, označený symbolem Image alternative.
 • Jiným osobám předávejte výrobek pouze s návodem k obsluze.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v návodu k obsluze

V tomto návodu k obsluze jsou použité následující symboly:
Image alternative Řiďte se návodem k obsluze
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrická zařízení a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu
Image alternative Lithium-iontový akumulátor Hilti
Image alternative Nabíječka Hilti

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu k obsluze.
Image alternative Číslování na obrázcích odkazují na důležité pracovní kroky nebo pro pracovní kroky důležité součásti. V textu jsou tyto pracovní kroky nebo součásti zvýrazněny příslušnými čísly, např. (3) .
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Všeobecné symboly

Symboly, které se používají ve spojení s výrobkem.
Image alternative Výrobek podporuje NFC technologii, která je kompatibilní se systémy iOS a Android.
Image alternative Lithium-iontový akumulátor
Image alternative Akumulátor nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí.
Image alternative Dbejte na to, aby akumulátor nespadl. Nepoužívejte akumulátor, který byl vystavený nárazu nebo je jinak poškozený.
Image alternative Použitá typová řada lithium-iontového akumulátoru Hilti . Řiďte se pokyny v kapitole Použití v souladu s určeným účelem .
Image alternative Pokud je na výrobku, byl výrobek certifikovaný touto certifikační institucí pro trh v USA a v Kanadě podle platných norem.

Výstražné značky

Výstražné značky varují před nebezpečím.
Image alternative Varování před magnetickým polem

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Termokamera
  PT‑C
  Generace
  01
  Sériové číslo

Prohlášení o shodě

Image alternative
Výrobce prohlašuje na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek odpovídá platným zákonům a splňuje platné normy.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro měřicí přístroje

Image alternative VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Měřicí přístroje mohou být nebezpečné, když se s nimi zachází nesprávně. Nedodržování bezpečnostních pokynů a instrukcí může způsobit poškození měřicího přístroje a/nebo těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Bezpečnost pracoviště
 • Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
 • S výrobkem nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.
 • Při používání výrobku zabraňte přístupu dětem a jiným osobám.
 • Výrobek používejte pouze v definovaných mezích použití.
 • Dodržujte specifické předpisy pro prevenci úrazů platné v dané zemi.
Elektrická bezpečnost
 • Výrobek chraňte před deštěm a vlhkem. V případě proniknutí vlhkosti může dojít ke zkratu, zásahu elektrickým proudem, popáleninám nebo výbuchu.
 • Přestože je výrobek chráněný proti vlhkosti, před uložením do transportního obalu ho do sucha otřete.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s měřicím přístrojem rozumně. Měřicí přístroj nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s měřicím přístrojem může mít za následek vážná poranění.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky. Nošením osobních ochranných pomůcek se snižuje riziko poranění.
 • Nevyřazujte z činnosti žádná bezpečnostní zařízení a neodstraňujte informační a výstražné štítky.
 • Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před vložením akumulátoru, před uchopením měřicího přístroje nebo jeho přenášením se ujistěte, že je vypnutý.
 • Výrobek a příslušenství používejte podle těchto pokynů a tak, jak je to pro tento typ přístroje předepsáno. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití výrobků pro jiné účely, než pro které jsou určeny, může vést ke vzniku nebezpečných situací.
 • Nenechte se ukolébat falešným pocitem bezpečí a nepřekračujte bezpečnostní pravidla pro měřicí přístroje, i když jste po mnohonásobném použití s měřicím přístrojem dobře seznámeni. Nepozorné jednání může ve zlomcích sekundy způsobit těžká poranění.
 • Měřicí přístroj se nesmí používat v blízkosti lékařských přístrojů.
Použití měřicího přístroje a péče o něj
 • Výrobek a příslušenství používejte jen v technicky bezvadném stavu.
 • Nepoužívaný měřicí přístroj uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby výrobek používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny. Měřicí přístroje jsou je nebezpečné, když je používají nezkušené osoby.
 • O měřicí přístroje řádně pečujte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce měřicího přístroje. Poškozené díly nechte před použitím měřicího přístroje opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba měřicích přístrojů.
 • Výrobek se nesmí v žádném případě přizpůsobovat nebo upravovat. Změny nebo modifikace, které nebyly výslovně schváleny firmou Hilti , mohou mít za následek omezení uživatelského oprávnění k používání výrobku.
 • Před důležitými měřeními, po nárazu nebo působení jiného mechanického vlivu je nutné zkontrolovat přesnost měřicího přístroje.
 • Výsledky měření mohou být na základě principu fungování negativně ovlivněny určitými podmínkami prostředí. K tomu patří např. blízkost přístrojů, které vytvářejí silná magnetická či elektromagnetická pole, vibrace nebo změny teplot.
 • Rychle se měnící podmínky měření mohou zkreslit výsledky měření.
 • Při přenesení výrobku z velké zimy do teplého prostředí nebo naopak nechte výrobek před použitím aklimatizovat. Velké teplotní rozdíly mohou vést k chybným operacím a nesprávným výsledkům měření.
 • Při použití s adaptéry a příslušenstvím zajistěte, aby bylo příslušenství bezpečně upevněné.
 • Ačkoli je měřicí přístroj zkonstruovaný pro používání v náročných podmínkách na stavbě, měli byste s ním zacházet opatrně, podobně jako s jinými optickými a elektrickými výrobky (dalekohled, brýle, fotoaparát).
 • Dodržujte uvedené provozní a skladovací teploty.

Dodatečné bezpečnostní pokyny

 • Nikdy neprovádějte na výrobku nebo na příslušenství úpravy či změny.
 • Nebezpečí poranění padajícím nářadím a/nebo příslušenstvím. Před zahájením práce zkontrolujte, zda jsou akumulátor a namontované příslušenství bezpečně upevněné.
 • Chraňte měřicí přístroj před vlhkostí a přímým slunečním zářením.
 • Dbejte na správnou aklimatizaci měřicího přístroje. Při silném kolísání teplot může aklimatizace trvat až 60 min. To se může stát například tehdy, pokud jste měli měřicí přístroj uložený ve studeném autě a pak chcete měřit ve vytopené budově.
 • Chraňte měřicí přístroj, zejména oblast infračervené čočky, reproduktoru a mikrofonu, před vlhkostí, sněhem, prachem a nečistotami. Čočka přijímače by se mohla orosit nebo znečistit a zkreslovat výsledky měření. Nesprávná nastavení přístroje a další atmosférické ovlivňující faktory mohou vést k nesprávnému měření. Objekty by se mohly zobrazovat s příliš vysokou nebo příliš nízkou teplotou, což případně může vést k nebezpečí při doteku.
 • Vysoké teplotní rozdíly na termosnímku mohou vést k tomu, že dokonce i vysoké teploty budou zobrazeny barvou, která je spojovaná s nízkými teplotami. Při kontaktu s takovou plochou může dojít k popálení.
 • Správné měření teploty je možné pouze tehdy, když je nastavený stupeň emisivity shodný se stupněm emisivity objektu. Objekty by se mohly zobrazovat s příliš vysokou nebo příliš nízkou teplotou, což případně může vést k nebezpečí při doteku.
 • Nemiřte měřicím přístrojem přímo proti slunci nebo na vysoce výkonný CO₂ laser. Může to způsobit poškození detektoru.
 • Nedávejte magnet do blízkosti implantátů nebo jiných lékařských přístrojů, jako např. kardiostimulátoru nebo inzulinové pumpy. Magnet vytváří pole, které může negativně ovlivnit funkci implantátů nebo lékařských přístrojů.
 • Měřicí přístroj nedávejte do blízkosti magnetických datových nosičů a magneticky citlivých zařízení. Vlivem magnetů může dojít k nevratné ztrátě dat.
 • Nedávejte výrobek do blízkosti uší. Hlasitost výrobku může způsobit poranění a ztrátu sluchu.

Pečlivé zacházení s knoflíkovými bateriemi a jejich používání

 • Dávejte pozor, abyste knoflíkové baterie nikdy nespolkli. Spolknutí knoflíkové baterie může během 2 hodin způsobit vážné poleptání a smrt.
 • Zajistěte, aby se knoflíkové baterie nedostaly do rukou dětem. Pokud existuje podezření, že došlo ke spolknutí knoflíkové baterie nebo že se knoflíková baterie dostala do jiného tělesného otvoru, zavolejte do místního toxikologického informačního střediska, abyste získali informace o potřebném ošetření.
 • Výměnu knoflíkové baterie provádějte správným způsobem. Dbejte na to, aby byla knoflíková baterie vložená se správnou polaritou (+ a –). Hrozí nebezpečí výbuchu.
 • Přihrádku na knoflíkovou baterii vždy úplně zavřete. Když přihrádku na knoflíkovou baterii nelze bezpečně zavřít, výrobek nepoužívejte a knoflíkovou baterii vyjměte. Knoflíkovou baterii uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Nekombinujte staré a nové knoflíkové baterie, různé značky a typy knoflíkových baterií, jako alkalické, zinko-uhlíkové nebo nabíjecí knoflíkové baterie.
 • Používejte pouze knoflíkové baterie uvedené v tomto návodu k obsluze. Nepoužívejte jiné knoflíkové baterie nebo jiné napájení.
 • Nenabíjecí knoflíkové baterie se nesmí znovu nabíjet. Knoflíková baterie může přestat těsnit, může vybouchnout, začít hořet a poranit osoby.
 • Knoflíkovou baterii uměle nevybíjejte, nenabíjejte, nerozebírejte nebo nepalte. Nezahřívejte knoflíkovou baterii na vyšší teplotu než je maximální teplota uvedená výrobcem. V opačném případě hrozí nebezpečí poranění unikajícími plyny, netěsností nebo výbuchem, což může způsobit chemické popáleniny.
 • Z výrobků, které nebudete delší dobu používat, odstraňte knoflíkové baterie a hned je odevzdejte k recyklaci nebo je zlikvidujte podle místních předpisů. Knoflíkové baterie NEVYHAZUJTE do smíšeného odpadu a nepalte je.
 • Vybité knoflíkové baterie odstraňte a ihned je odevzdejte k recyklaci nebo je zlikvidujte podle místních předpisů. Knoflíkové baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Knoflíkové baterie NEVYHAZUJTE do smíšeného odpadu a nepalte je. Vybité knoflíkové baterie můžou přestat těsnit, a poškodit tak výrobek nebo poranit osoby.
 • I vybité knoflíkové baterie mohou způsobit těžká poranění nebo smrt. S vybitými knoflíkovými bateriemi zacházejte stejně opatrně jako s novými.
 • Poškozenou knoflíkovou baterii chraňte před kontaktem s vodou. Unikající lithium může ve spojení s vodou vytvořit vodík, což může způsobit požár, výbuch nebo poranění osob.

Pečlivé zacházení s akumulátorem a jeho používání

 • Dodržujte následující bezpečnostní pokyny pro bezpečnou manipulaci s lithium-iontovými akumulátory a jejich bezpečné použití. Nedodržování může způsobit podráždění pokožky, těžká poranění poleptáním, chemické popáleniny, požár a/nebo výbuch.
 • Akumulátory používejte jen v technicky bezvadném stavu.
 • S akumulátory zacházejte opatrně, aby nedošlo k poškození a úniku kapalin, které jsou silně zdraví škodlivé!
 • Akumulátory se nesmí v žádném případě přizpůsobovat nebo upravovat!
 • Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C (176 °F) ani pálit.
 • Nepoužívejte nebo nenabíjejte akumulátory, které utrpěly náraz nebo jsou jiným způsobem poškozené. Akumulátory pravidelně kontrolujte, zda nevykazují známky poškození.
 • Nikdy nepoužívejte recyklované nebo opravené akumulátory.
 • Akumulátory a akumulátorové elektrické nářadí nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí.
 • Akumulátory vždy chraňte před přímým slunečním zářením, vyššími teplotami, jiskřením a otevřeným plamenem. Může by dojít k výbuchu.
 • Nedotýkejte se pólů akumulátoru prsty, nástroji, šperky nebo jinými elektricky vodivými předměty. Může dojít k poškození akumulátoru, věcným škodám a poranění.
 • Akumulátory chraňte před deštěm, vlhkostí a kapalinami. V případě proniknutí vlhkosti může dojít ke zkratu, zásahu elektrickým proudem, popáleninám, požáru a výbuchu.
 • Používejte pouze nabíječky a elektrické nářadí určené pro tento typ akumulátoru. Řiďte se údaji v příslušných návodech k obsluze.
 • Akumulátor nepoužívejte a neskladujte v prostředí s nebezpečím výbuchu.
 • Pokud je akumulátor příliš horký na dotek, může být vadný. Akumulátor položte na nehořlavé místo, na které je vidět, v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Nechte akumulátor vychladnout. Když je akumulátor i za hodinu stále příliš horký na dotek, je vadný. Obraťte se na servis Hilti nebo si přečtěte dokument „Pokyny k bezpečnosti a používání lithium-iontových akumulátorů Hilti “.
  Dodržujte zvláštní směrnice, které platí pro přepravu, skladování a používání lithium-iontových akumulátorů.
  Přečtěte si pokyny k bezpečnosti a používání lithium-iontových akumulátorů Hilti , které získáte načtením QR kódu na konci tohoto návodu k obsluze.

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Ochranná krytka pro vizuální kameru a infračervený senzor
 2. Držák knoflíkové baterie
 3. Šroub držáku knoflíkové baterie
 4. Kryt USB zdířky
 5. USB zdířka, typ C
 6. Displej
 7. Levé funkční tlačítko
 8. Mikrofon
 9. Tlačítko vlevo
 10. Tlačítko nahoru
 11. Tlačítko funkcí měření
 12. Pravé funkční tlačítko
 13. Tlačítko uložení
 14. Tlačítko dolů
 15. Tlačítko zapnutí/vypnutí
 16. Tlačítko vpravo
 17. Vizuální kamera
 18. Infračervený senzor
 19. Tlačítko start/pauza měření
 20. Odjišťovací tlačítko akumulátoru
 21. Ukazatel stavu nabití akumulátoru
 22. Reproduktor
 23. Držadlo
 24. Akumulátor

Přehled displeje

Image alternative
 1. Ukazatel průměrné teploty
 2. Ukazatel času/data
 3. Ukazatel odražené teploty
 4. Ukazatel emisivity
 5. Ukazatel stavu nabití akumulátoru
 6. Ukazatel maximální teploty povrchu v oblasti měření
 7. Teplotní stupnice
 8. Ukazatel minimální teploty povrchu v oblasti měření
 9. Ukazatel aktuální funkce pravého funkčního tlačítka (příklad: přepínání teplotní stupnice automatická/pevná)
 10. Ukazatel horkého bodu (nejteplejší změřený bod v zorném poli, příklad)
 11. Nitkový kříž s ukazatelem teploty
 12. Ukazatel studeného bodu (nejstudenější změřený bod v zorném poli, příklad)
 13. Ukazatel aktuální funkce levého funkčního tlačítka (příklad: otevření galerie)

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je termokamera. Termokamera je určená pro bezkontaktní měření teploty povrchů. Zobrazený termosnímek ukazuje rozložení teploty v zorném poli termokamery, a umožňuje tak barevně odlišné zobrazení teplotních odchylek. Tak lze při správném použití bezkontaktně kontrolovat teplotní rozdíly a mimořádné teploty ploch a objektů, aby se zviditelnily součásti a/nebo případná slabá místa, mj.:

 • tepelné izolace a izolace (např. hledání tepelných mostů)

 • aktivní topná a teplovodní potrubí (např. podlahové topení) v podlahách a stěnách

 • přehřáté elektrické součástky (např. pojistky nebo svorky v rozváděčích)

 • vadné nebo poškozené části strojů (např. přehřátí kvůli vadným kuličkovým ložiskům)

Měřicí přístroj je vhodný pro použití ve vnitřním a venkovním prostředí. USA/Kanada: Měřicí přístroj se smí používat pouze ve vnitřních prostorech.
Image alternative
 • Pro tento výrobek používejte pouze lithium-iontové akumulátory Hilti typové řady B 12. Hilti doporučuje používat pro tento výrobek akumulátory uvedené v této tabulce.

 • Pro tyto akumulátory používejte pouze nabíječky Hilti uvedené v této tabulce.

Omezení používání a nesprávné používání

Měřicí přístroj není vhodný pro měření teploty plynů.
Měřicí přístroj se nesmí používat pro lékařské a veterinářské účely.

Obsah dodávky

Termokamera, USB kabel, knoflíková baterie (ve výrobku), Návod k obsluze
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v Hilti Store nebo na: www.hilti.group.

Ukazatel stavu nabití

Stav nabití lithium-iontového akumulátoru se zobrazí po klepnutí na odjišťovací tlačítko.
Stav
Význam
Svítí 4 LED.
Stav nabití: 75 % až 100 %
Svítí 3 LED.
Stav nabití: 50 % až 75 %
Svítí 2 LED.
Stav nabití: 25 % až 50 %
Svítí 1 LED.
Stav nabití: 10 % až 25 %
Bliká 1 LED.
Stav nabití: < 10 %
Při stisknutém ovládacím spínači nelze zjistit stav nabití.

Technické údaje

Technické údaje

Rozlišení infračerveného senzoru
256 × 192 px
Tepelná citlivost (Střední hodnota podle normy VDI 5585)
≤ 0,05 K
Rozsah spektra
8 µm … 14 µm
Zorné pole (FOV) (podle normy VDI 5585)
40° × 30°
Ohnisková vzdálenost (podle normy VDI 5585)
≥ 0,3 m
Ohnisko
pevné
Snímková frekvence termosnímku
9 Hz
Měřicí rozsah teploty povrchu (podle normy VDI 5585)
−20 ℃ … 600 ℃
Přesnost měření teploty povrchu (podle normy VDI 5585) (Teplota prostředí 20 °C až 23 °C (68 °F až 73 °F), emisivita > 0,999, měřicí vzdálenost 0,3 m (1 ft), apertura 60 mm (2,36 in), doba provozu > 5 min, plus odchylka v závislosti na použití)
−20 °C až ≤ 10 °C (−4 °F až ≤ 39 °F)
±4 ℃
> 10 °C až ≤ 100 °C (> 39 °F až ≤ 212 °F)
±2 ℃
> 100 °C (> 212 °F)
±2 %
Teplotní rozlišení
0,1 ℃
Maximální nadmořská výška použití
2 000 m
Maximální relativní vlhkost vzduchu
90 %
Stupeň znečištění podle IEC 61010-1
2
Typ displeje
TFT
Velikost úhlopříčky displeje
3,5 in
Rozlišení displeje
320 × 240 px
Obrazový formát
.jpg
Audioformát
.wav
Uložené prvky v jednom procesu uložení
1× termosnímek (screenshot), 1× vizuální reálný snímek vč. hodnot teploty, příp. 1× hlasová poznámka
Maximální počet snímků v interní obrazové paměti
600
Maximální počet snímků vždy s hlasovou poznámkou o délce 10 sekund v interní obrazové paměti
350
Rozlišení integrované vizuální kamery
640 × 480 px
Doba provozu s akumulátorem B 12-30 (Teplota prostředí 20 °C až 30 °C (68 °F až 86 °F))
6 hod
USB rozhraní
Typ C, USB 2.0
Knoflíková baterie
CR2032 (lithiová baterie 3 V)
Krytí (bez akumulátoru, ve svislé poloze)
IP 54
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01 bez akumulátoru
500 g
Rozměry (délka × šířka × výška)
115 mm × 102 mm × 231 mm
Okolní teplota při provozu
−10 ℃ … 45 ℃
Skladovací teplota
−20 ℃ … 70 ℃

Akumulátor

Provozní napětí akumulátoru
10,8 V
Hmotnost akumulátoru
Viz kapitolu „Používání v souladu s určeným účelem“
Okolní teplota při provozu
−17 ℃ … 60 ℃
Skladovací teplota
−20 ℃ … 40 ℃
Teplota akumulátoru na začátku nabíjení
−10 ℃ … 45 ℃

Příprava práce

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při neúmyslném spuštění!
 • Před nasazením akumulátoru zkontrolujte, zda je příslušný výrobek vypnutý.
 • Před nastavováním nářadí nebo výměnou příslušenství vyjměte akumulátor.
Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

Nabíjení akumulátoru

 1. Před nabíjením si přečtěte návod k obsluze nabíječky.
 2. Dbejte na to, aby byly kontakty akumulátoru a nabíječky suché a čisté.
 3. Akumulátor nabíjejte pomocí schválené nabíječky.

Nasazení akumulátoru

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při zkratu nebo padajícím akumulátorem!
 • Před nasazením akumulátoru zkontrolujte, zda nejsou na kontaktech akumulátoru a výrobku cizí tělesa.
 • Zajistěte, aby akumulátor vždy správně zaskočil.
 1. Před prvním uvedením do provozu akumulátor úplně nabijte.
 2. Zasuňte akumulátor do výrobku tak, aby slyšitelně zaskočil.
 3. Zkontrolujte, zda je akumulátor bezpečně usazený.

Vyjmutí akumulátoru

 1. Stiskněte odjišťovací tlačítko akumulátoru.
 2. Vytáhněte akumulátor z výrobku.

Pojistka proti pádu

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění padajícím nářadím a/nebo příslušenstvím!
 • Používejte pouze záchytné lano nářadí Hilti doporučené pro váš výrobek.
 • Před každým použitím zkontrolujte upevňovací bod záchytného lana nářadí, zda není poškozený.
 • Záchytné lano nářadí neupevňujte za hák na pásek. Hák na pásek nepoužívejte pro zvedání výrobku.
Dodržujte národní předpisy pro práce ve výšce.
Jako pojistku proti pádu používejte pro tento výrobek výhradně záchytné lano nářadí Hilti #2261971.
  Image alternative
 • Upevněte záchytné lano nářadí pomocí oka na výrobek, jak je znázorněno na obrázku. Zkontrolujte, zda bezpečně drží.
 • Připevněte karabinu na nosnou konstrukci. Zkontrolujte, zda karabina bezpečně drží.
  Řiďte se návodem k obsluze záchytného lana nářadí Hilti .

Obsluha

Pro měření odklopte ochranný kryt. Při práci dbejte na to, aby infračervený senzor nebyl zavřený nebo zakrytý.

Zapnutí/vypnutí

 1. Pro zapnutí měřicího přístroje stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.
  • Na displeji se zobrazí úvodní sekvence.
  • Po úvodní sekvenci měřicí přístroj hned začne měřit a měří nepřetržitě až do vypnutí.
  Během prvních minut se může stát, že se měřicí přístroj častěji sám seřizuje, protože teplota senzoru a prostředí ještě není vyrovnaná. Nové seřízení senzoru umožňuje přesné měření.
  Během této doby může být ukazatel teploty označený ~. Během seřizování senzoru termosnímek krátce zamrzne. Při silném kolísání teploty prostředí je tento efekt intenzivnější. Proto měřicí přístroj pokud možno zapněte už několik minut před zahájením měření, aby se mohl tepelně stabilizovat.
 2. Pro vypnutí měřicího přístroje stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.
  • Měřicí přístroj uloží všechna nastavení a poté se vypne.
 3. Pro bezpečnou přepravu měřicího přístroje zavřete ochranný kryt.

Přiřazení teplot na základě stupnice

Image alternative
Na pravé straně displeje se zobrazuje stupnice. Hodnoty na horním a dolním konci se řídí podle maximální teploty, resp. minimální teploty zaznamenané v termosnímku. Pro stupnici se hodnotí 99,9 % všech pixelů. Přiřazení barvy k hodnotě teploty v obrázku probíhá se stejnoměrným rozložením (lineárně).
Pomocí různých barevných odstínů tak lze teploty přiřadit v rámci těchto dvou krajních hodnot. Teplota, která je přesně mezi maximální a minimální hodnotou, je tak například přiřazená k prostřední oblasti barev stupnice.
Pro určení teploty konkrétní oblasti pohybujte měřicím přístrojem tak, aby byl nitkový kříž s ukazatelem teploty namířený na požadovaný bod, resp. požadovanou oblast. V automatickém nastavení je barevné spektrum stupnice vždy lineárně rozložené v celé oblasti měření v rámci maximální, resp. minimální teploty.
Měřicí přístroj zobrazuje všechny naměřené teploty v oblasti měření ve vzájemném poměru. Pokud se v některé oblasti, například v barevném zobrazení, zobrazí teplo v barevné paletě namodrale, znamená to, že tyto namodralé oblasti patří k studenějším naměřeným hodnotám v aktuální oblasti měření. Tyto oblasti mohou být ale přesto v teplotním rozsahu, který může za určitých okolností způsobit poranění. Proto se vždy řiďte zobrazenými teplotami na stupnici, resp. přímo u nitkového kříže.

Nastavení emisivity pro měření teploty povrchu

Emisivita ε objektu závisí na materiálu a struktuře jeho povrchu. Udává, kolik infračerveného tepelného záření objekt vydává ve srovnání s ideálním objektem vyzařujícím teplo (absolutně černé těleso, emisivita ε = 1) a má tedy hodnotu od 0 do 1.
Pro určení teploty povrchu se bezkontaktně měří přirozené infračervené tepelné záření, které vydává měřený objekt. Pro správné měření se musí před každým měřením zkontrolovat emisivita nastavená na měřicím přístroji a případně přizpůsobit podle měřeného objektu.
Emisivity přednastavené v měřicím přístroji jsou orientační hodnoty.
Můžete zvolit jednu z přednastavených emisivit nebo zadat přesnou číselnou hodnotu. Nastavte požadovanou emisivitu pomocí nabídky ‘Měření’‘Emisivita’ .
Správné měření teploty je možné pouze tehdy, když je nastavený stupeň emisivity shodný se stupněm emisivity objektu.
Čím je emisivita nižší, tím větší bude vliv odražené teploty na výsledek měření. Proto v případě změn emisivity vždy přizpůsobte odraženou teplotu. Nastavte odraženou teplotu pomocí nabídky ‘Měření’‘Odražená teplota’ .
Domnělé rozdíly teplot zobrazené na měřicím přístroji mohou být způsobené různými teplotami a/nebo různými emisivitami. Při velmi rozdílných emisivitách se mohou zobrazené rozdíly teplot výrazně lišit od reálných.
Pokud se v oblasti měření nachází více měřených objektů z různých materiálů, resp. s různou strukturou, jsou zobrazené hodnoty teplot přesné pouze u objektů, které odpovídají nastavené emisivitě. U všech ostatních objektů (s jinými emisivitami) lze zobrazené rozdíly barev použít jako upozornění na teplotní poměry.

Tabulka emisivity

Tato tabulka slouží jako vodítko pro nastavení emisivity. Obsahuje emisivitu ε některých běžných materiálů. Protože emisivita se mění s teplotou a vlastnostmi povrchu, měly by se zde uvedené hodnoty považovat pouze za orientační hodnoty pro měření teplotních podmínek nebo teplotních rozdílů. Pro změření absolutní hodnoty teploty musí být přesně určená emisivita materiálu.
Materiál (teplota materiálu)
Teplota materiálu
Emisivita ε
Hliník, válcovaný bez povrchové úpravy
170 ℃
0,04
Hliník, neoxidovaný hliník
25 ℃
0,02
Hliník, neoxidovaný hliník
100 ℃
0,03
Hliník, silně oxidovaný
93 ℃
0,2
Hliník, leštěný do vysokého lesku
100 ℃
0,09
Bavlna
20 ℃
0,77
Beton
25 ℃
0,93
Olovo
40 ℃
0,43
Olovo, oxidované
40 ℃
0,43
Olovo, šedě oxidované
40 ℃
0,28
Chrom
40 ℃
0,08
Chrom, leštěný
150 ℃
0,06
Led, hladký
0 ℃
0,97
Železo, obroušené smirkovým papírem
20 ℃
0,24
Železo s kůrou na odlitku
100 ℃
0,8
Železo s válcovací kůrou
20 ℃
0,77
Sklo
90 ℃
0,9
Sádra
20 ℃
0,94
Žula
20 ℃
0,45
Guma, tvrdá
23 ℃
0,94
Guma, měkká, šedá
23 ℃
0,89
Litina, oxidovaná
200 ℃
0,64
Dřevo
70 ℃
0,94
Korek
20 ℃
0,7
Chladicí těleso, černé, eloxované
50 ℃
0,98
Měď, lehce naběhlá
20 ℃
0,04
Měď, oxidovaná
130 ℃
0,76
Měď, leštěná
40 ℃
0,03
Měď, válcovaná
40 ℃
0,64
Plasty: PE, PP, PVC
20 ℃
0,94
Lak, modrý na hliníkové fólii
40 ℃
0,78
Lak, černý, matný
80 ℃
0,97
Lak, žlutý, 2 vrstvy na hliníkové fólii
40 ℃
0,79
Lak bílý
90 ℃
0,95
Mramor, bílý
40 ℃
0,95
Zdivo
40 ℃
0,93
Mosaz, oxidovaná
200 ℃
0,61
Olejové barvy (všechny barvy)
90 ℃
0,92 - 0,96
Papírová
20 ℃
0,97
Porcelán
20 ℃
0,92
Pískovec
40 ℃
0,67
Ocel, tepelná povrchová úprava
200 ℃
0,52
Ocel, oxidovaná
200 ℃
0,79
Ocel, zastudena válcovaná
93 ℃
0,75 - 0,85
Hlína, pálená
70 ℃
0,91
Lak na transformátory
70 ℃
0,94
Cihly, malta, omítka
20 ℃
0,93
Zinek, oxidovaný
·/·
0,1

Upozornění k podmínkám měření

 • Silně odrazivé nebo lesklé povrchy (např. lesklé dlaždice nebo lesklé kovy) mohou silně zkreslit, resp. negativně ovlivnit zobrazené výsledky. V případě potřeby nalepte na měřenou plochu tmavou, matnou a dobře tepelně vodivou lepicí pásku. Nechte lepicí pásku na povrchu krátce vytemperovat.
 • U odrazivých povrchů dbejte na vhodný úhel měření, aby vyzařované teplo odražené od jiných objektů nezkreslovalo výsledek. Například při měření kolmo dopředu může měření negativně ovlivnit odraz vámi vyzařovaného tělesného tepla. Při rovné ploše by se tak mohly zobrazovat obrysy a teplo vašeho těla (odražená hodnota), které neodpovídají vlastní teplotě měřeného povrchu (emitovaná hodnota, resp. reálná hodnota povrchu).
 • Měření skrz průhledné materiály (např. sklo nebo průhledné plasty) principiálně není možné.
 • Výsledky měření jsou tím přesnější a spolehlivější, čím lepší a stabilnější jsou podmínky měření. Přitom není relevantní jen silné kolísání teploty prostředí, ale přesnost měření může negativně ovlivnit také silné kolísání teploty měřeného objektu.
 • Na infračervené měření teploty má negativní vliv kouř, pára, vysoká vlhkost vzduchu nebo prašný vzduch.
 • Přistupte co nejblíže k měřenému objektu, abyste minimalizovali rušivé faktory mezi vámi a měřenou plochou.
 • Před měřením vnitřní prostory vyvětrejte, zejména pokud je vzduch znečištěný nebo velmi zapařený. Po vyvětrání nechte prostor chvíli vytemperovat, dokud nebude znovu dosažena obvyklá teplota.

Zaznamenaná velikost plochy

Vzdálenost mezi měřeným objektem a měřicím přístrojem má vliv na zaznamenanou velikost plochy na jeden pixel. Při větší vzdálenosti objektu můžete zaznamenat větší objekty.
Orientační hodnoty
Vzdálenost
Velikost infračerveného pixelu
Infračervený rozsah šířka × výška
0,3 m
1 mm
0,22 m × 0,16 m
0,55 m
2 mm
0,40 m × 0,29 m
1 m
3 mm
0,73 m × 0,54 m
2 m
6 mm
1,46 m × 1,07 m
5 m
16 mm
3,64 m × 2,68 m

Funkce

Přizpůsobení zobrazení barev

Image alternative
V závislosti na situaci při měření mohou různé barevné palety usnadnit analýzu termosnímku a zřetelněji zobrazit objekty nebo skutečnosti na displeji. Na změřené teploty to nemá vliv. Změní se pouze zobrazení hodnot teplot.
Pro změnu barevné palety zůstaňte v režimu měření a stiskněte tlačítko vpravo nebo tlačítko vlevo.

Překrývání termosnímku a reálného snímku

Image alternative
Pro lepší orientaci (= prostorové přiřazení zobrazeného termosnímku) lze při vyrovnaných teplotních rozsazích přidat navíc vizuální reálný snímek.
Překrytí reálného snímku a termosnímku je při vzdálenosti 0,55 m (21,7 in) přesné. Při odlišných vzdálenostech od měřeného objektu dochází principiálně k přesazení reálného snímku a termosnímku.
  Měřicí přístroj vám nabízí následující možnosti:
 • 100% infračervený snímek
  Zobrazuje se výhradně jako termosnímek.
 • Obraz v obraze
  Zobrazený termosnímek se ořízne a oblast okolo něj se zobrazí jako reálný snímek. Toto nastavení zlepšuje prostorové přiřazení měřené oblasti.
 • Transparence
  Zobrazený termosnímek se transparentně umístí přes reálný snímek. Tak lze objekty lépe rozpoznat.
Nastavení můžete zvolit stisknutím tlačítka nahoru nebo tlačítka dolů.

Zafixování stupnice

Přizpůsobení rozvržení barev v termosnímku probíhá automaticky, lze ho ale zafixovat stisknutím pravého funkčního tlačítka. To umožňuje porovnávání termosnímků, které byly pořízeny v různých teplotních podmínkách (např. při kontrole tepelných mostů ve více místnostech) nebo vypnutí zobrazení extrémně studeného či teplého objektu v termosnímku, který by ho jinak zkresloval (např. topná tělesa jako teplý objekt při vyhledávání tepelných mostů).
Pro přepnutí stupnice zpět na automatickou stiskněte znovu pravé funkční tlačítko. Teploty se nyní znovu chovají dynamicky a přizpůsobují se naměřeným minimálním a maximálním hodnotám.

Funkce měření

Pro vyvolání dalších funkcí, které vám mohou pomoci při zobrazení, stiskněte tlačítko Func . Mezi zobrazenými možnostmi přecházejte pro výběr funkce pomocí tlačítka vlevo, resp. tlačítka vpravo. Zvolte funkci a znovu stiskněte tlačítko Func .
  Máte k dispozici následující funkce měření:
 • ‘Automaticky’
  Rozvržení barev v termosnímku se provádí automaticky.
 • ‘Vyhledávání teplých míst’
  U této funkce měření se jako termosnímek zobrazují pouze teplejší teploty v oblasti měření. Oblast mimo tyto teplejší teploty se zobrazí jako reálný snímek v různých intenzitách šedé. Zobrazení v různých intenzitách šedé zabraňuje, aby byly barevné objekty nesprávně spojovány s teplotami (např. červený kabel v rozváděči při vyhledávání konstrukčních prvků). Přizpůsobte stupnici pomocí tlačítka nahoru a tlačítka dolů. Zobrazený teplotní rozsah se tím jako termosnímek rozšíří, resp. zmenší. Měřicí přístroj dál měří minimální a maximální teploty a zobrazuje je na koncích stupnice.
 • ‘Vyhledávání studených míst’
  U této funkce měření se jako termosnímek zobrazují pouze chladnější teploty v oblasti měření. Oblast mimo tyto chladnější teploty se zobrazuje jako reálný snímek v různých intenzitách šedé, aby barevné objekty nebyly nesprávně spojovány s teplotami (např. modrý okenní rám při vyhledávání vadné izolace). Přizpůsobte stupnici pomocí tlačítka nahoru a tlačítka dolů. Zobrazený teplotní rozsah se tím jako termosnímek rozšíří, resp. zmenší. Měřicí přístroj dál měří minimální a maximální teploty a zobrazuje je na koncích stupnice.
 • ‘Manuálně’
  Pokud jsou v termosnímku změřeny silně odlišné teploty (např. topná tělesa jako horký objekt při hledání tepelných mostů), rozvrhnou se barvy, které jsou k dispozici, na vysoký počet hodnot teploty v rozsahu mezi maximální a minimální teplotou. To může způsobit, že již nelze detailně zobrazit jemné teplotní rozdíly. Pro dosažení podrobného zobrazení kontrolovaného teplotního rozmezí postupujte následovně: Po přechodu do režimu ‘Manuálně’ můžete nastavit maximální, resp. minimální teplotu. Můžete stanovit teplotní rozmezí, které je pro vás relevantní a ve kterém chcete rozpoznat jemné rozdíly. Nastavení ‘Resetovat stupnici’ znovu automaticky přizpůsobí stupnici podle změřených hodnot v zorném poli infračerveného senzoru.

Hlavní nabídka

Pro přechod do hlavní nabídky stiskněte nejprve tlačítko Func pro vyvolání funkcí měření. Poté stiskněte pravé funkční tlačítko.

‘Měření’

 • ‘Emisivita’
  Pro některé nejčastější materiály jsou na výběr uložené emisivity. Pro usnadnění vyhledávání jsou hodnoty shrnuté do skupin v katalogu emisivit. Zvolte v položce nabídky ‘Materiál’ nejprve odpovídající kategorii a poté odpovídající materiál. Příslušná emisivita se zobrazí v řádku pod tím. Pokud znáte přesnou emisivitu měřeného objektu, můžete ji nastavit také jako číselnou hodnotu v položce nabídky ‘Emisivita’ . Pokud často měříte stejné materiály, můžete uložit až 5 emisivit jako oblíbené a rychle si je vyvolat na horní liště (očíslované od 1 do 5).
 • ‘Odražená teplota’
  Nastavení tohoto parametru může zlepšit výsledek měření zejména u materiálů s nízkou emisivitou (= vysokou odrazivostí). V některých situacích (zejména ve vnitřních prostorech) odpovídá odražená teplota teplotě prostředí. Pokud mohou měření ovlivnit objekty s výrazně odlišnými teploty v blízkosti silně odrazivých objektů, měli byste tuto hodnotu přizpůsobit.

‘Ukazatel’

 • ‘Střední bod’
  Bod se zobrazí uprostřed termosnímku a indikuje naměřenou hodnotu teploty na tomto místě.
 • ‘Horký bod’‘ZAP.’  ⁄ ‘VYP.’
  Nejteplejší bod (= měřicí pixel) termosnímku je označený červeným nitkovým křížem na termosnímku. To usnadňuje vyhledávání kritických míst (např. uvolněná kontaktní svorka v rozváděči). Pro co možná nejpřesnější měření zaměřte měřený objekt do středu displeje (85 × 64 px). Tímto způsobem se zobrazí odpovídající hodnota teploty tohoto měřeného objektu.
 • ‘Studený bod’‘ZAP.’  ⁄ ‘VYP.’
  Nejstudenější bod (= měřicí pixel) termosnímku je označený modrým nitkovým křížem na termosnímku. To usnadňuje vyhledávání kritických míst (např. netěsné místo v okně). Pro co možná nejpřesnější měření zaměřte měřený objekt do středu displeje (85 × 64 px).
 • ‘Barevná stupnice’‘ZAP.’ ⁄ ‘VYP.’
  V této položce nabídky můžete aktivovat, resp. deaktivovat barevnou stupnici.
 • ‘Průměrná teplota’‘ZAP.’ ⁄ ‘VYP.’
  Průměrná hodnota se zobrazí vlevo nahoře v termosnímku (průměrná teplota všech naměřených hodnot v termosnímku). To vám může usnadnit určení odražené teploty.

‘Přístroj’

 • ‘Jazyk’
  V této položce nabídky můžete zvolit jazyk používaný na displeji.
 • ‘Jednotky’
  V této položce nabídky můžete přepínat jednotku ukazatele teploty mezi ‘°C’‘°F’ (neplatí pro Japonsko).
 • ‘Čas a datum’
  Pro změnu času a data v měřicím přístroji si vyvolejte podnabídku v ‘Čas a datum’ . V této podnabídce můžete kromě nastavení času a data změnit i jejich formát. Pro opuštění podnabídky ‘Čas’‘Datum’ stiskněte buď funkční tlačítko vpravo pro uložení nastavení, nebo funkční tlačítko vlevo pro zrušení změn.
 • ‘Vypínací čas’
  V této položce nabídky můžete zvolit časový interval, po kterém se má měřicí přístroj automaticky vypnout, když nestisknete žádné tlačítko. Automatické vypnutí můžete také deaktivovat zvolením nastavení ‘Nikdy’ .
 • ‘Vysoká kval. zvuku’
  V této položce nabídky můžete přizpůsobit kvalitu nahraného audiosouboru pomocí hlasové zprávy. Mějte na paměti, že audiosoubory s vysokou kvalitou zabírají v paměti více místa.
 • ‘Informace’
  V této položce nabídky si můžete zobrazit informace o měřicím přístroji. Najdete zde sériové číslo měřicího přístroje a nainstalovanou verzi softwaru.
 • ‘Výrobní nastavení’
  V této položce nabídky můžete měřicí přístroj resetovat na nastavení z výroby a definitivně vymazat všechna data. To může za určitých okolností trvat několik minut. Pro přechod do podnabídky stiskněte tlačítko vpravo pro ‘Více’ . Poté buď stiskněte funkční tlačítko vpravo pro smazání všech souborů, nebo funkční tlačítko vlevo pro přerušení procesu.
Pro opuštění jakékoli nabídky a návrat na standardní obrazovku můžete také stisknout tlačítko start/pauza měření.

Dokumentace výsledků měření

Uložení výsledků měření

Ihned po zapnutí začne měřicí přístroj měřit a měří nepřetržitě až do vypnutí.
Pro uložení snímku namiřte kameru na požadovaný měřený objekt a stiskněte tlačítko uložit. Snímek se uloží do interní paměti měřicího přístroje. Alternativně stiskněte tlačítko start/pauza měření. Měření se pozastaví a zobrazí na displeji. To vám umožní pečlivé prozkoumání snímku a dodatečné přizpůsobení (např. barevné palety). Pokud pozastavený snímek nechcete uložit, spusťte pomocí tlačítka start/pauza měření znovu režim měření. Pokud chcete snímek uložit do interní paměti měřicího přístroje, stiskněte tlačítko uložit.

Nahrání hlasové poznámky

Pro zaznamenání podmínek prostředí nebo dalších informací k uloženému termosnímku můžete nahrát hlasovou poznámku. Ta se navíc uloží k termosnímku a vizuálnímu snímku a lze ji později přenést.
Nahrávání hlasových poznámek doporučujeme pro zabezpečení lepší dokumentace.
Mikrofon se nachází za klávesnicí vedle symbolu mikrofonu. Mluvte směrem k mikrofonu. Nahrávka může být dlouhá maximálně 30 s.
  Nahrání hlasové poznámky se provádí v galerii. Postupujte následovně:
 • Pro přechod do galerie stiskněte levé funkční tlačítko.
 • Stiskněte tlačítko Func . Nahrávání začne. Nahrajte všechny relevantní informace.
 • Pro ukončení nahrávání stiskněte buď znovu tlačítko Func , nebo pravé funkční tlačítko.
 • Pro přerušení nahrávání stiskněte levé funkční tlačítko. Po nahrání si můžete hlasovou poznámku poslechnout.
 • Pro poslechnutí nahrávky znovu stiskněte tlačítko Func . Nahrávka se přehraje.
  Pro pozastavení přehrávání stiskněte pravé funkční tlačítko. Pro pokračování pozastaveného přehrávání znovu stiskněte pravé funkční tlačítko.
  Pro zastavení přehrávání stiskněte levé funkční tlačítko.
Pro nahrání nové hlasové poznámky smažte existující hlasovou poznámku a poté spusťte nové nahrávání.

Vyvolání uložených snímků

Kromě termosnímku byl uložen také vizuální snímek. Pro jeho vyvolání stiskněte tlačítko dolů.
  Pro vyvolání uložených termosnímků postupujte následovně:
 • Stiskněte levé funkční tlačítko. Na displeji se nyní zobrazí naposledy uložená fotografie.
 • Pro přecházení mezi uloženými termosnímky stiskněte tlačítko vpravo nebo tlačítko vlevo.
Stisknutím tlačítka nahoru můžete vytvořený termosnímek zobrazit také jako kompletní snímek. V náhledu kompletního snímku se zobrazení titulní lišty po 3 s skryje, abyste mohli sledovat všechny detaily termosnímku.
Pomocí tlačítek nahoru a dolů můžete přecházet mezi náhledy.

Smazání uložených snímků a hlasových poznámek

Fragmenty dat obrázků zůstanou v paměti a lze je rekonstruovat. Pro definitivní smazání zvolte hlavní nabídku ‘Přístroj’‘Výrobní nastavení’ .
  Pro smazání jednotlivých nebo všech termosnímků přejděte do náhledu galerie:
 • Stiskněte pravé funkční tlačítko pod symbolem odpadkového koše. Otevře se podnabídka. Zde můžete zvolit, zda chcete smazat pouze tento snímek, pouze hlasovou poznámku, která k němu patří (pokud jste ji nahráli), nebo všechny snímky. Pokud chcete smazat pouze tento snímek nebo hlasovou poznámku, potvrďte proces tlačítkem Func .
 • Pokud chcete smazat všechny snímky, stiskněte tlačítko Func či pravé funkční tlačítko, navíc potvrďte proces pravým funkčním tlačítkem nebo proces přerušte stisknutím levého funkčního tlačítka.

Přenos dat

USB rozhraní slouží výhradně k přenosu dat. Nelze přes něj nabíjet akumulátory nebo jiná zařízení.
 1. Otevřete kryt USB zdířky.
 2. Propojte USB zdířku vypnutého měřicího přístroje pomocí USB kabelu s počítačem.
  Přes USB rozhraní spojujte měřicí přístroj výhradně s počítačem. Při připojení k jiným zařízením může dojít k poškození měřicího přístroje.
 3. Zapněte měřicí přístroj.
 4. Otevřete na počítači prohlížeč souborů a zvolte jednotku PT‑C . Uložené soubory lze z interní paměti měřicího přístroje zkopírovat, přesunout do počítače nebo smazat.
 5. Po dokončení požadovaného procesu jednotku standardně odpojte.
  Nejprve vždy jednotku odpojte od operačního systému počítače (Vysunout médium), protože jinak se může poškodit interní paměť měřicího přístroje.
 6. Poté měřicí přístroj vypněte tlačítkem zapnutí/vypnutí.
 7. Odpojte USB kabel a zavřete kryt USB zdířky kvůli ochraně před prachem nebo stříkající vodou.

Péče a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při zasunutém akumulátoru !
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vyjměte akumulátor!
Péče o výrobek
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Pokud má výrobek větrací otvory, opatrně je vyčistěte suchým, měkkým kartáčem.
 • Kryt čistěte jen mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
 • K čištění kontaktů výrobku používejte čistý, suchý hadr.
 • Zajistěte, aby byl měřicí přístroj vždy čistý. Znečištěný infračervený senzor může negativně ovlivnit přesnost měření.
 • Nepokoušejte se odstranit nečistoty z infračerveného senzoru, kamery, reproduktoru nebo mikrofonu špičatými předměty. Prach z infračerveného senzoru a kamery vyfoukejte. Infračervený senzor a kameru neotírejte (nebezpečí poškrábání).
Péče o lithium-iontové akumulátory
 • Nikdy nepoužívejte akumulátor s ucpanými větracími otvory. Větrací otvory vyčistěte opatrně suchým, měkkým kartáčem.
 • Zajistěte, aby nebyl akumulátor zbytečně vystavený prachu nebo nečistotám. Chraňte akumulátor před vysokou vlhkostí (např. ho neponořujte do vody nebo ho nenechávejte na dešti).
  Pokud se akumulátor namočí, zacházejte s ním jako s poškozeným akumulátorem. Izolujte ho v nehořlavé nádobě a obraťte se na servis Hilti .
 • Z akumulátoru odstraňte olej a tuk, který na něj nepatří. Nedovolte, aby se na akumulátoru hromadily zbytečný prach nebo nečistoty. Akumulátor čistěte suchým, měkkým kartáčem nebo čistým, suchým hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
  Nedotýkejte se kontaktů akumulátoru a neodstraňujte z kontaktů tuk, který je na nich nanesený z výroby.
 • Kryt čistěte jen mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Údržba
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Neodborné opravy elektrických součástí mohou způsobit těžká poranění a popáleniny.
 • Opravy na elektrických částech smí provádět pouze odborník s elektrotechnickou kvalifikací.
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte výrobek neprodleně opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte, zda bezvadně fungují.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství. Náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství schválené Hilti pro váš výrobek najdete v Hilti Store nebo na: www.hilti.group.

Výměna knoflíkové baterie

Aby mohl být v měřicím přístroji uložený čas, je v něm knoflíková baterie. Když je knoflíková baterie vybitá, musí se vyměnit.
Image alternative
 1. Povolte šroub držáku knoflíkové baterie.
  • Šroub je spojený s držákem knoflíkové baterie tak, aby se neztratil.
 2. Vytáhněte držák knoflíkové baterie (příp. pomocí vhodného nástroje) z otvoru.
 3. Vyndejte vybitou knoflíkovou baterii a vložte novou knoflíkovou baterii. Dbejte na správnou polaritu. Vyryté "+" na držáku knoflíkové baterie a kladný pól knoflíkové baterie musí viditelně souhlasit.
 4. Zasuňte držák knoflíkové baterie do otvoru. Dbejte na to, aby byl držák knoflíkové baterie správně a úplně zasunutý, protože jinak není zabezpečená ochrana proti prachu a stříkající vodě.
 5. Ručně utáhněte šroub držáku knoflíkové baterie.

Servis Hilti pro měřicí techniku

Servis Hilti pro měřicí techniku provede kontrolu a v případě odchylky opravu a novou kontrolu shody měřicího přístroje se specifikací. Shoda se specifikací v okamžiku kontroly je potvrzena certifikátem servisu. Doporučujeme:
 • Zvolte vhodný interval kontroly v závislosti na používání.
 • Po mimořádném namáhání přístroje, před důležitými pracemi, minimálně ale jednou ročně nechte provést kontrolu v servisu Hilti pro měřicí techniku.
Kontrola v servisu Hilti pro měřicí techniku nezbavuje uživatele povinnosti kontrolovat měřicí přístroj před použitím a během něj.

Přeprava a skladování

Přeprava akumulátorového nářadí a akumulátorů
  POZOR
  Neúmyslné spuštění při přepravě !
 • Výrobky přepravujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Vyjměte akumulátor/akumulátory.
 • Akumulátory nikdy nepřepravujte volně. Akumulátory by měly být při přepravě chráněné proti nadměrným nárazům a vibracím a izolované od jakýchkoli vodivých materiálů nebo jiných akumulátorů, aby se nemohly dostat do kontaktu s póly jiných akumulátorů a způsobit tak zkrat. Dodržujte místní přepravní předpisy pro akumulátory.
 • Akumulátory se nesmí posílat poštou. Pokud chcete posílat nepoškozené akumulátory, obraťte se na zásilkovou firmu.
 • Před použitím, před delší přepravou a po delší přepravě zkontrolujte výrobek a akumulátory, zda nejsou poškozené.
Skladování akumulátorového nářadí a akumulátorů
  VÝSTRAHA
  Neúmyslné poškození vadnými nebo vyteklými akumulátory. !
 • Výrobky skladujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Výrobek a akumulátory skladujte v chladu a v suchu. Dodržujte limitní hodnoty teploty, které jsou uvedené v technických údajích.
 • Akumulátory nenechávejte v nabíječce. Po nabíjení akumulátor vždy z nabíječky vyndejte.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na zdrojích tepla nebo za sklem.
 • Výrobek a akumulátory skladujte mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Před použitím, před delším skladováním a po delším skladování zkontrolujte výrobek a akumulátory, zda nejsou poškozené.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná příčina
Řešení
Výrobek nelze zapnout.
Vybitý akumulátor.
 • Vyměňte akumulátor nebo vybitý akumulátor nabijte.
Akumulátor není úplně zasunutý.
 • Zasuňte akumulátor se slyšitelným zacvaknutím.
Akumulátor nezaskočí se slyšitelným cvaknutím.
Aretační výstupek na akumulátoru je znečištěný.
 • Vyčistěte aretační výstupek a znovu nasaďte akumulátor.
Image alternative
Měřicí přístroj příliš teplý, resp. příliš studený.
Měřicí přístroj příliš teplý, resp. příliš studený. Měřicí přístroj se za krátkou chvíli vypne.
 • Nechte měřicí přístroj aklimatizovat.
 • Poté měřicí přístroj znovu zapněte.
Image alternative
Akumulátor příliš teplý, resp. příliš studený.
Akumulátor příliš teplý, resp. příliš studený. Měřicí přístroj se za krátkou chvíli vypne.
 • Nechte akumulátor aklimatizovat nebo ho vyměňte.
 • Poté měřicí přístroj znovu zapněte.
Image alternative
Paměť plná/vadná.
Obrazová paměť plná.
 • V případě potřeby přeneste snímky do jiného paměťového média (např. počítače). Poté smažte snímky v interní paměti.
Obrazová paměť vadná.
 • Zformátujte interní paměť tím, že smažete všechny snímky. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servis Hilti .
Image alternative
Měřicí přístroj nelze spojit s počítačem.
Počítač nerozpozná měřicí přístroj.
 • Zkontrolujte, zda je ovladač v počítači aktuální. Případně může být nutná nová verze operačního systému v počítači.
USB rozhraní nebo USB kabel vadné.
 • Zkontrolujte spojení s jiným USB kabelem.
 • Zkontrolujte, zda lze měřicí přístroj spojit s jiným počítačem.
 • Pokud problém přetrvává, obraťte se na servis Hilti .
Image alternative
Knoflíková baterie vybitá.
Knoflíková baterie vybitá.
 • Vyměňte knoflíkovou baterii.
 • Potvrďte výměnu.
Image alternative
Měřicí přístroj vadný.
Měřicí přístroj vadný.
 • Kontaktujte servisní oddělení společnosti Hilti .

Likvidace

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při nesprávné likvidaci! Nebezpečí poškození zdraví unikajícími plyny nebo kapalinami.
 • Poškozené akumulátory žádným způsobem neposílejte!
 • Přípojky zakryjte nevodivým materiálem, abyste zabránili zkratu.
 • Akumulátory zlikvidujte tak, aby se nemohly dostat do rukou dětem.
 • Akumulátor odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu.
Image alternative Výrobky Hilti jsou vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré přístroje k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .

Upozornění FCC (platné v USA) / upozornění IC (platné v Kanadě)

Tento stroj byl testován a bylo zjištěno, že splňuje mezní hodnoty stanovené pro digitální přístroje třídy B ve smyslu části 15 směrnic FCC. Tyto mezní hodnoty stanovují dostatečnou ochranu před rušivým vyzařováním při instalaci v obytných oblastech. Přístroje tohoto druhu vytvářejí a používají vysoké frekvence a mohou je také vyzařovat. Mohou proto v případě, že nejsou instalovány a používány podle návodů, způsobovat rušení příjmu rozhlasu.
Nicméně nemůže být zaručeno, že se při určité instalaci nemohou vyskytnout žádná rušení. Pokud by tento stroj způsoboval rušení rádia a televize, což lze zjistit jejich vypnutím a opětovným zapnutím, doporučuje se uživateli zkusit odstranit rušení pomocí následujících opatření:
 • Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
 • Zvětšit vzdálenost mezi strojem a přijímačem.
 • Zapojit stroj do síťové zásuvky jiného napájecího okruhu než přijímače.
 • Poraďte se se zkušeným odborníkem nebo se zkušeným rádiovým a televizním technikem.
Tento stroj splňuje paragraf 15 ustanovení FCC a RSS‑210 ISED.
Pro uvedení do provozu platí tyto dvě podmínky:
 • Tento stroj by neměl vytvářet škodlivé záření.
 • Stroj musí zachycovat jakékoli záření včetně záření, které by mohlo vést k nežádoucím operacím.
Změny nebo modifikace, které nebyly výslovně schváleny firmou Hilti , mohou mít za následek omezení uživatelského oprávnění k používání stroje.
Responsible party
Hilti, Inc.
7250 Dallas Parkway, Suite 1000
US-Plano, TX 75024
www.hilti.com

Další informace

Příslušenství, systémové výrobky a další informace o vašem výrobku najdete zde.

RoHS (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)
Image alternative
Tato tabulka platí pro čínský trh.
Image alternative
Tato tabulka platí pro trh na Tchaj-wanu.

Lithium-iontový akumulátor Hilti

Pokyny k bezpečnosti a použitíV této dokumentaci se pojem akumulátor používá pro nabíjecí lithium-iontové akumulátory Hilti, které obsahují několik lithium-iontových článků. Jsou určené pro elektrické nářadí Hilti a smí se používat pouze s tímto nářadím. Používejte pouze originální akumulátory Hilti !
PopisAkumulátory Hilti jsou vybavené systémy řízení a ochrany článků.
Akumulátory se skládají z článků, které obsahují lithium-iontový akumulační materiál, který umožňuje vysokou specifickou hustotu energie. U lithium-iontových článků se vyskytuje velmi malý paměťový efekt, jsou ale velmi citlivé vůči působení násilí, hlubokému vybití nebo vysokým teplotám.
Výrobky schválené pro akumulátory Hilti najdete v Hilti Store nebo na: www.hilti.group
Bezpečnost
 • Dodržujte následující bezpečnostní pokyny pro bezpečnou manipulaci s lithium-iontovými akumulátory a jejich bezpečné použití. Nedodržování může způsobit podráždění pokožky, těžká poranění poleptáním, chemické popáleniny, požár a/nebo výbuch.
 • S akumulátory zacházejte opatrně, aby nedošlo k poškození a úniku kapalin, které jsou silně zdraví škodlivé!
 • Akumulátory se nesmí v žádném případě přizpůsobovat nebo upravovat!
 • Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C ani pálit.
 • Nepoužívejte nebo nenabíjejte akumulátory, které utrpěly náraz nebo jsou jiným způsobem poškozené. Akumulátory pravidelně kontrolujte, zda nevykazují známky poškození.
 • Nikdy nepoužívejte recyklované nebo opravené akumulátory.
 • Akumulátory a akumulátorové elektrické nářadí nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí.
 • Akumulátory vždy chraňte před přímým slunečním zářením, vyššími teplotami, jiskřením a otevřeným plamenem. Může by dojít k výbuchu.
 • Nedotýkejte se pólů akumulátoru prsty, nástroji, šperky nebo jinými elektricky vodivými předměty. Může dojít k poškození akumulátoru, věcným škodám a poranění.
 • Akumulátory chraňte před deštěm, vlhkostí a kapalinami. V případě proniknutí vlhkosti může dojít ke zkratu, zásahu elektrickým proudem, popáleninám, požáru a výbuchu.
 • Používejte pouze nabíječky a elektrické nářadí určené pro tento typ akumulátoru. Řiďte se údaji v příslušných návodech k obsluze.
 • Akumulátor nepoužívejte a neskladujte v prostředí s nebezpečím výbuchu.
 • Pokud je akumulátor příliš horký na dotek, může být vadný. Akumulátor položte na nehořlavé místo, na které je vidět, v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Nechte akumulátor vychladnout. Když je akumulátor i za hodinu stále příliš horký na dotek, je vadný. Postupujte podle pokynů v kapitole Opatření v případě hořícího akumulátoru .
Postup v případě poškozených akumulátorů
 • Pokud je akumulátor poškozený, vždy se obraťte na servis Hilti .
 • Nikdy nepoužívejte akumulátor, ze kterého vytéká kapalina.
 • Dbejte na to, aby se vytékající kapalina nedostala do přímého kontaktu s očima a/nebo pokožkou. Při manipulaci s akumulátorovou kapalinou používejte vždy ochranné rukavice a ochranné brýle.
 • Pro odstranění vyteklé akumulátorové kapaliny použijte schválený chemický čisticí prostředek. Dodržujte místní předpisy pro čištění akumulátorové kapaliny.
 • Vadný akumulátor vložte do nehořlavé nádoby a zakryjte ho suchým pískem, křídovým práškem (CaCO₃) nebo silikátem (vermikulitem). Poté nádobu uzavřete víkem, aby dovnitř nemohl vzduch, a uložte ji mimo dosah hořlavých plynů, kapalin nebo předmětů.
 • Nádobu odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu. Dodržujte místní přepravní předpisy pro poškozené akumulátory.
Postup v případě již nefunkčních akumulátorů
 • Všímejte si neobvyklého chování akumulátorů, jako jsou nesprávné nabíjení, neobvykle dlouhé doby nabíjení, znatelný pokles výkonu, neobvyklé indikace LED nebo vytékající kapaliny. Jsou to známky problému uvnitř akumulátoru.
 • Pokud se domníváte, že se vyskytl problém uvnitř akumulátoru, kontaktujte servis Hilti .
 • Pokud již akumulátor nefunguje, nelze ho už nabít nebo vytéká kapalina, musíte ho zlikvidovat. Viz kapitolu Údržba a likvidace .
Opatření v případě hořícího akumulátoru
  VÝSTRAHA
  Nebezpečí způsobené hořícím akumulátorem! Hořící akumulátor uvolňuje nebezpečné a výbušné kapaliny a výpary, které mohou způsobit poranění poleptáním, popáleniny nebo exploze.
 • Při hašení hořícího akumulátoru noste osobní ochranné pomůcky.
 • Zajistěte dostatečné větrání, aby mohly unikat nebezpečné a výbušné výpary.
 • V případě vzniku velkého množství kouře okamžitě opusťte místnost.
 • V případě podráždění dýchacích cest vyhledejte lékaře.
 • Než začnete hasit, zavolejte požárníky.
 • Hořící akumulátory haste pouze vodou z co možná největší vzdálenosti. Práškové hasicí prostředky a hasicí deky jsou u lithium-iontových akumulátorů neúčinné. Okolní požár lze hasit běžnými hasicími prostředky.
 • Nesnažte se pohybovat velkým množstvím hořících akumulátorů. Z nejbližšího okolí odstraňte nezasažené materiály, abyste tak zasažené akumulátory izolovali.
V případě nechladnoucího, kouřícího nebo hořícího akumulátoru:
 • Vezměte ho na lopatu a hoďte ho do kbelíku s vodou. Díky chladicímu účinku se zamezí rozšíření ohně na články akumulátoru, které ještě nedosáhly kritické teploty pro vznícení.
 • Nechte akumulátor v kbelíku minimálně 24 hodin, dokud úplně nevychladne.
 • Viz kapitolu Postup v případě poškozených akumulátorů .
Údaje k přepravě a skladování
 • Provozní teplota prostředí od −17 °C do +60 °C / od 1 °F do 140  °F.
 • Skladovací teplota od −20 °C do +40 °C / od −4 °F do 104 °F.
 • Akumulátory nenechávejte uložené na nabíječce. Po nabíjení akumulátor vždy z nabíječky vyndejte.
 • Akumulátory skladujte pokud možno v suchu a chladu. Skladováním v chladu se prodlužuje životnost akumulátoru. Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na topení nebo za sklem.
 • Akumulátory se nesmí posílat poštou. Pokud chcete posílat nepoškozené akumulátory, obraťte se na zásilkovou firmu.
 • Akumulátory nikdy nepřepravujte volně. Akumulátory by měly být při přepravě chráněné proti nadměrným nárazům a vibracím a izolované od jakýchkoli vodivých materiálů nebo jiných akumulátorů, aby se nemohly dostat do kontaktu s póly jiných akumulátorů a způsobit tak zkrat. Dodržujte místní přepravní předpisy pro akumulátory.
Údržba a likvidace
 • Akumulátor udržujte čistý a beze stop oleje a tuku. Dbejte na to, aby se na akumulátoru nevyskytovaly zbytečné nečistoty a prach. Akumulátor vyčistěte suchým, měkkým štětcem nebo suchým, čistým hadrem.
 • Nikdy nepoužívejte akumulátor s ucpanými ventilačními štěrbinami. Větrací otvory vyčistěte opatrně suchým, měkkým kartáčem.
 • Nepřipusťte, aby do vnitřního prostoru vnikly cizí předměty.
 • Dbejte na to, aby do akumulátoru nepronikla vlhkost. Pokud se do akumulátoru dostane vlhkost, zacházejte s ním jako s poškozeným akumulátorem a izolujte ho uložením do nehořlavé nádoby.
 • Viz kapitolu Postup v případě poškozených akumulátorů .
 • V důsledku nesprávné likvidace může dojít k poškození zdraví unikajícími plyny nebo kapalinami. Akumulátor odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu. Dodržujte místní přepravní předpisy pro poškozené akumulátory.
 • Akumulátory nevyhazujte do komunálního odpadu.
 • Akumulátory zlikvidujte tak, aby se nemohly dostat do rukou dětem. Přípojky zakryjte nevodivým materiálem, abyste zabránili zkratu.