Jazyk

B 3600

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v návodu k obsluze

V tomto návodu k obsluze jsou použité následující symboly:
Image alternative Řiďte se návodem k obsluze
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu k obsluze.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku mohou být použity následující symboly:
Image alternative Výrobek podporuje NFC technologii, která je kompatibilní se systémy iOS a Android.
Image alternative Lithium-iontový akumulátor
Image alternative Akumulátor nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí.
Image alternative Dbejte na to, aby akumulátor nespadl. Nepoužívejte akumulátor, který byl vystavený nárazu nebo je jinak poškozený.
Image alternative Třída ochrany II (dvojitá izolace)
Image alternative Přepravní režim
Image alternative Pohotovostní režim
Image alternative Provozní režim

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Přenosný napájecí systém
  B 3600
  Generace
  01
  Sériové číslo

Prohlášení o shodě

Image alternative
Výrobce prohlašuje na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek odpovídá platným zákonům a splňuje platné normy.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny

 • Dodržujte následující bezpečnostní pokyny pro bezpečnou manipulaci s lithium-iontovými akumulátory a jejich bezpečné použití. Nedodržování může způsobit podráždění pokožky, těžká poranění poleptáním, chemické popáleniny, požár a/nebo výbuch.
 • Výrobek a příslušenství používejte jen v technicky bezvadném stavu.
 • Nikdy neprovádějte na výrobku nebo na příslušenství úpravy či změny. Výrobek se nesmí otevírat.
 • Nedotýkejte se elektrických kontaktů prsty, nástroji, šperky nebo jinými elektricky vodivými předměty.
 • Nezkratujte výstupy výrobku.
 • Když přípojky nepoužíváte, uzavřete je ochrannými krytkami.
 • Výrobek se nesmí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C ani pálit.
 • Výrobek vždy chraňte před přímým slunečním zářením, vyššími teplotami, jiskřením a otevřeným plamenem. Může by dojít k výbuchu.
 • Výrobek chraňte před deštěm, vlhkostí a kapalinami. V případě proniknutí vlhkosti může dojít ke zkratu, zásahu elektrickým proudem, popáleninám, požáru a výbuchu.
 • Výrobek nepoužívejte a neskladujte v prostředí s nebezpečím výbuchu.
 • Výrobek používejte pouze v definovaných mezích použití.
 • S výrobkem zacházejte opatrně, aby nedošlo k poškození a úniku kapalin, které jsou silně zdraví škodlivé!
 • Dbejte na stabilní umístění výrobku při používání. Výrobek stavte pouze na neklouzavý podklad. Dbejte na to, aby výrobek nepřesahoval přes hranu.
 • Dbejte na dostatečnou délku kabelu připojeného spotřebiče, kabel nesmí být napnutý.
 • Nepoužívejte a nenabíjejte výrobek, pokud byl vystaven nárazu nebo je jinak poškozený. Výrobek pravidelně kontrolujte, zda nevykazuje známky poškození.
 • Nepoužívejte výrobek místo žebříku.
 • Výrobek nepřemisťujte pomocí jeřábu nebo zvedacích prostředků.
 • Dodržujte místní předpisy pro provoz elektrických spotřebičů.
 • Nepřipojujte k výrobku vadné spotřebiče.
 • K výstupům výrobku nepřipojujte zdroje proudu.
 • Výrobek nabíjejte pouze dodaným kabelem.
 • Před připojením spotřebiče zajistěte, aby byly výrobek i spotřebič vypnuté. Po použití spotřebič vždy vypněte.
 • Nepoužívejte výrobek k napájení lékařských přístrojů, které udržují životní funkce.
 • Pokud je výrobek na dotek horký, může se jednat o závadu. Výrobek položte na nehořlavé místo, na které je vidět, v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Nechte ho vychladnout. Když je výrobek i za hodinu stále příliš horký na dotek, je vadný. Obraťte se na servis Hilti nebo si přečtěte dokument „Pokyny k bezpečnosti a používání lithium-iontových akumulátorů Hilti “.
  Dodržujte zvláštní směrnice, které platí pro přepravu, skladování a používání lithium-iontových akumulátorů.
  Přečtěte si pokyny k bezpečnosti a používání lithium-iontových akumulátorů Hilti , které získáte načtením QR kódu na konci tohoto návodu k obsluze.

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Rám
 2. Rukojeť
 3. Otočný spínač
 4. Výstup střídavého proudu
 5. LED ukazatel
 6. Nabíjecí vstup se střídavým proudem
 7. Krytka pojistky

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je přenosný napájecí systém. Je určen k napájení kabelových spotřebičů.

Obsah dodávky

Přenosný napájecí systém, nabíjecí kabel, návod k obsluze
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v Hilti Store nebo na: www.hilti.group .

LED ukazatele

Napájecí systém Hilti B 3600 zobrazuje stav nabití a chybová hlášení.
Pokud jsou zjištěna chybová hlášení, svítí nebo blikají LED podle aktuálního stavu nabití.
Stav
Význam
Osm (8) LED svítí trvale zeleně.
Stav nabití: 100 % až 88 %
Sedm (7) LED svítí trvale zeleně.
Stav nabití: 87 % až 76 %
Šest (6) LED svítí trvale zeleně.
Stav nabití: 75 % až 63 %
Pět (5) LED svítí trvale zeleně.
Stav nabití: 62 % až 50 %
Čtyři (4) LED svítí trvale zeleně.
Stav nabití: 49 % až 37 %
Tři (3) LED svítí trvale zeleně.
Stav nabití: 36 % až 25 %
Dvě (2) LED svítí trvale zeleně.
Stav nabití: 24 % až 12 %
Jedna (1) LED svítí trvale zeleně.
Stav nabití: 12 % až 1 %
Jedna (1) LED bliká zeleně (není připojený nabíjecí kabel).
Lithium-iontový akumulátor je úplně vybitý. Nabijte akumulátor.
Nesvítí žádná LED.
Přenosný napájecí systém je vypnutý. Zapněte ho.
Když po zapnutí nesvítí žádná LED, kontaktujte servis Hilti .
LED aktuálního stavu nabití bliká zeleně (během nabíjení).
Lithium-iontový akumulátor se nabíjí.
Jedna nebo více LED svítí trvale žlutě.
Došlo k proudovému přetížení a výstupy střídavého proudu byly deaktivovány.
Odpojte všechny spotřebiče. Nastavte otočný spínač na pohotovostní režim Image alternative. Počkejte 10 sekund a nastavte otočný spínač znovu na režim Image alternative. Napájecí systém lze nyní opět používat.
Pokud se hlášení zobrazuje i nadále, obraťte se na servis Hilti .
Jedna nebo více LED blikají žlutě.
Teplota napájecího systému je mimo přípustný rozsah. Provoz nebo nabíjení jsou přerušené.
Odpojte spotřebiče nebo nabíjecí kabel od napájecího systému a přepněte napájecí systém do pohotovostního režimu Image alternative. Poté zajistěte, aby se teplota napájecího systému pomalu vrátila do přípustného rozsahu. Po dosažení přípustného rozsahu lze napájecí systém dál používat nebo nabíjet.
Pokud se hlášení zobrazuje i nadále, obraťte se na servis Hilti .
Jedna (1) LED bliká rychle červeně
Vyskytla se systémová chyba. Odstraňte spotřebič nebo nabíjecí kabel, přepněte napájecí systém do přepravního režimu Image alternative a kontaktujte servis Hilti .

Otočný spínač

Otočný spínač má následující tři polohy:
Image alternative Přeprava
V přepravním režimu jsou všechny přípojky neaktivní a napájecí systém je vypnutý.
Image alternative Pohotovostní/nabíjecí režim
V pohotovostním režimu jsou všechny výstupy střídavého proudu bez napětí, nabíjecí vstup se střídavým proudem je aktivní. LED nesvítí.
Image alternative Provoz
V provozním režimu jsou výstupy střídavého proudu aktivní, lze připojit a napájet spotřebič. LED signalizují stav nabití nebo chybová hlášení.

Technické údaje


Vysoké napětí
Výstupní napětí
220 V … 240 V / 50–60 Hz
Jmenovitý výstupní výkon
3 600 W / 16 A
Špičkový výstupní výkon po dobu maximálně 120 sekund
7 200 W / 32 A
Dostupná energie
2,1 kWh
Nabíjecí výkon
1 000 W / 4 A
Stupeň ochrany
IP 54+
Hmotnost
19,8 kg
(43,7 lb)
Rozměry (délka × šířka × výška)
420 mm × 210 mm × 420 mm
(16,5 in × 8,3 in × 16,5 in)
Okolní teplota při provozu
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Skladovací teplota
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Teplota akumulátoru na začátku nabíjení
0 ℃ … 45 ℃
(32 ℉ … 113 ℉)

Obsluha

Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

Nabíjení

 1. Nastavte otočný spínač do polohy pohotovostního režimu Image alternative.
 2. Připojte dodaný nabíjecí kabel k nabíjecímu vstupu se střídavým napětím a otočte bajonetový uzávěr ve směru hodinových ručiček tak, aby zaskočil.
  Aby byla zabezpečená funkce, dbejte na to, aby bajonetový uzávěr zaskočil.
 3. Zapojte nabíjecí kabel do zásuvky.
  • Zeleně svítící LED signalizují aktuální stav nabití.
  • Když je akumulátor úplně nabitý, rozsvítí se na 10 sekund všechny LED zeleně. Poté ukazatel zhasne.
 4. Po nabíjení nabíjecí kabel odpojte a akumulátor přepněte do přepravního režimu Image alternative.

Provoz

VÝSTRAHA
Nebezpečí způsobené elektrickým proudem! Může dojít k úrazu elektrickým proudem a/nebo poškození součástí.
 • Při připojení více než jednoho spotřebiče musí být spotřebiče jištěné proudovým chráničem (PRCD).
 • Dodržujte popsané možnosti připojení / kombinace.
Image alternative
 1. Otočný spínač nastavte do polohy provozního režimu Image alternative. Napájecí systém se aktivuje a LED blikají.
  • Když poté jedna nebo více LED svítí zeleně, je napájecí systém připravený k provozu.
  • Pokud po úvodní sekvenci svítí jedna LED zeleně, je napájecí systém úplně vybitý. Nabijte akumulátor.
  • Pokud po úvodní sekvenci nesvítí žádná LED, vyskytla se porucha. Obraťte se na servis Hilti .
 2. Připojte spotřebič k výstupu střídavého napětí.
 3. Dodržujte následující pokyny k provozu více než jednoho spotřebiče s napájecím systémem:
  • Při provozu spotřebiče se zapojeným vysavačem musí být spotřebič připojený k vysavači s proudovým chráničem.
  • Pro připojení dvou spotřebičů nabízí Hilti kabelovou rozdvojku s proudovým chráničem.
  • Při použití vícenásobných zásuvek musí být všechny připojené spotřebiče jednotlivě jištěné proudovými chrániči.
 4. Během provozu signalizují LED aktuální stav nabití.
 5. Pro přerušení použití napájecího systému nastavte otočný spínač na pohotovostní režim Image alternative.
 6. Pro úplné vypnutí napájecího systému nastavte otočný spínač do polohy přepravního režimu Image alternative.

Péče a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění aktivovaným výrobkem !
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou přepněte výrobek vždy do přepravního režimu Image alternative.
Péče o výrobek
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Kryt čistěte jen mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
 • K čištění kontaktů výrobku používejte čistý, suchý hadr.
 • Chraňte výrobek před vysokou vlhkostí (např. ho neponořujte do vody nebo ho nenechávejte na dešti).
  Pokud se výrobek namočí, zacházejte s ním jako s poškozeným akumulátorem. Izolujte ho v nehořlavé nádobě a obraťte se na servis Hilti .
Údržba
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte výrobek neprodleně opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte, zda bezvadně fungují.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství schválené Hilti pro váš výrobek najdete v Hilti Store nebo na: www.hilti.group

Výměna pojistky

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Provádění ošetřování a údržby se zapojenou síťovou zástrčkou může mít za následek těžká poranění a popáleniny.
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vytáhněte síťovou zástrčku!
POZOR
Nebezpečí požáru v důsledku nesprávné pojistky! V případě pojistky s nesprávnou specifikací může dojít k požáru.
 • Používejte výhradně pojistku stejného typu, se stejným jmenovitým proudem a stejnou vypínací charakteristikou.
 1. Odšroubujte krytku pojistky.
 2. Vyndejte pojistku. Vyměňte ji za novou pojistku.
  Materiál
  Trubičková pojistka
  T5A L 250V; 5 mm × 20 mm
 3. Znovu našroubujte krytku pojistky.

Přeprava a skladování

Přeprava
 • Výrobek přepravujte pouze v přepravním režimu Image alternative.
 • Při přepravě chraňte výrobek před nárazy a silnými vibracemi. Dodržujte místní přepravní předpisy pro akumulátory.
 • Akumulátory se nesmí posílat poštou. Pokud chcete posílat nepoškozené akumulátory, obraťte se na zásilkovou firmu.
 • Před každým použitím, před delší přepravou a po delší přepravě zkontrolujte výrobek, zda není poškozený.
 • Výrobek se nesmí přepravovat v letadle. Případně se obraťte na leteckou společnost.
Skladování
 • Výrobek skladujte v chladu a v suchu. Dodržujte limitní hodnoty teploty, které jsou uvedené v technických údajích.
 • Výrobek skladujte pouze v přepravním režimu Image alternative.
 • Neskladujte výrobek delší dobu ve vybitém stavu. Mohlo by dojít k hlubokému vybití. Výrobek nabíjejte minimálně každé tři měsíce.
 • Výrobek nikdy neskladujte na slunci, na zdrojích tepla nebo za sklem.
 • Výrobek skladujte mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Před každým použitím, před delším skladováním a po delším skladování zkontrolujte výrobek, zda není poškozený.

Pomoc při poruchách

Při veškerých poruchách sledujte LED ukazatel napájecího systému. Viz kapitolu LED ukazatele .
V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná příčina
Řešení
Připojený spotřebič nefunguje nebo nefunguje s plným výkonem.
Zástrčka není správně zapojená.
 • Zapojte síťovou zástrčku spotřebiče správně do zásuvky.
Napájecí systém není v provozním režimu.
 • Nastavte otočný spínač do polohy provozního režimu Image alternative.
Vybitý akumulátor
 • Nabijte akumulátor napájecího systému.
Výkon spotřebiče je příliš vysoký.
 • Dodržujte výstupní výkon napájecího systému. Nepřipojujte spotřebič, který překračuje výstupní výkon.

Likvidace

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při nesprávné likvidaci! Nebezpečí poškození zdraví unikajícími plyny nebo kapalinami.
 • Výrobek neposílejte, pokud je poškozený kryt.
 • Přípojky zakryjte nevodivým materiálem, abyste zabránili zkratu.
 • Výrobek zlikvidujte tak, aby se nemohl dostat do rukou dětem.
 • Výrobek odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu.
Image alternative Výrobky Hilti jsou vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré přístroje k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .

Další informace

Čína RoHS (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)
Image alternative
Tato tabulka platí pro čínský trh.

Lithium-iontový akumulátor Hilti

Pokyny k bezpečnosti a použitíV této dokumentaci se pojem akumulátor používá pro nabíjecí lithium-iontové akumulátory Hilti, které obsahují několik lithium-iontových článků. Jsou určené pro elektrické nářadí Hilti a smí se používat pouze s tímto nářadím. Používejte pouze originální akumulátory Hilti !
Akumulátory Hilti odpovídají současnému stavu technického vývoje a jsou vybavené systémy řízení a ochrany článků.
PopisAkumulátory se skládají z článků, které obsahují lithium-iontový akumulační materiál, který umožňuje vysokou specifickou hustotu energie. Na rozdíl od akumulátorů NiMH a NiCd se u lithium-iontových akumulátorů vyskytuje jen minimální paměťový efekt, jsou ale velmi choulostivé vůči působení násilí, hlubokému vybití nebo vysokým teplotám. Viz bezpečnost
Výrobky schválené pro naše akumulátory najdete v Hilti Store nebo na:
www.hilti.group | USA: www.hilti.com .
Bezpečnost
 • Akumulátory se nesmí v žádném případě přizpůsobovat nebo upravovat!
 • Nikdy nepožívejte recyklované nebo opravené akumulátory, které neschválil servis Hilti .
 • Nepoužívejte a nenabíjejte akumulátory, které byly vystaveny nárazu, které spadly z větší výšky než jeden metr nebo jsou jinak poškozené. Akumulátory pravidelně kontrolujte, zda nevykazují známky poškození, např. zmáčknutí, rozříznutí nebo propíchnutí.
 • Akumulátory a akumulátorové elektrické nářadí nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí.
 • V případě vytékající akumulátorové kapaliny zabraňte kontaktu s očima a pokožkou!
 • Viz Postup v případě poškozených akumulátorů .
 • Z vadných akumulátorů může unikat kapalina a potřísnit okolní předměty. Příslušné předměty vyčistěte teplou vodou s mýdlem a poškozené akumulátory vyměňte.
 • Viz Postup v případě poškozených akumulátorů .
 • Akumulátory vždy chraňte před vyššími teplotami, jiskřením a otevřeným plamenem. Mohlo by dojít k výbuchu.
 • Nedotýkejte se pólů akumulátoru prsty, nástroji, šperky nebo jinými kovovými předměty. Může to způsobit zkrat, zásah elektrickým proudem, popáleniny nebo výbuch.
 • Akumulátory chraňte před deštěm a vlhkostí. V případě proniknutí vlhkosti může dojít ke zkratu, zásahu elektrickým proudem, popáleninám nebo výbuchu.
 • Používejte pouze nabíječky a elektrické nářadí určené pro tento typ akumulátoru. Řiďte se údaji v příslušných návodech k obsluze.
 • Akumulátory neskladujte a nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se vyskytují hořlavé kapaliny nebo plyny. Nečekaná porucha akumulátoru může v těchto podmínkách způsobit výbuch.
Postup v případě poškozených akumulátorů
 • Pokud je akumulátor poškozený, vždy se obraťte na servisního partnera Hilti .
 • Noste ochranné brýle a ochranné rukavice, abyste v případě unikající kapaliny zabránili přímému kontaktu s očima a/nebo pokožkou.
 • Vadný akumulátor vložte do nehořlavé nádoby a zakryjte ho suchým pískem, křídovým práškem (CaCO₃) nebo silikátem (vermikulitem). Poté uzavřete víkem, aby dovnitř nemohl vzduch, a nádobu uložte mimo dosah hořlavých plynů, kapalin nebo předmětů.
 • Nádobu odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu. Poškozené akumulátory žádným způsobem neposílejte!
 • Pro odstranění vyteklé akumulátorové kapaliny použijte schválený chemický čisticí prostředek.
Postup v případě již nefunkčních akumulátorů
 • Všímejte si neobvyklého chování akumulátorů, jako jsou nesprávné nabíjení nebo neobvykle dlouhé doby nabíjení, znatelný pokles výkonu, neobvyklé indikace LED nebo vytékající kapaliny. Jsou to známky problému uvnitř akumulátoru.
 • Pokud se domníváte, že se vyskytl problém uvnitř akumulátoru, kontaktujte servisního partnera Hilti .
 • Pokud již akumulátor nefunguje, nelze ho už nabít nebo vytéká kapalina, musíte ho zlikvidovat výše popsaným způsobem.
 • Viz Postup v případě poškozených akumulátorů .
Opatření v případě hořícího akumulátoru
  VÝSTRAHA
  Nebezpečí způsobené hořícím akumulátorem! Hořící akumulátor uvolňuje nebezpečné a výbušné kapaliny a výpary, které mohou způsobit poranění poleptáním, popáleniny nebo exploze.
 • Při hašení hořícího akumulátoru noste osobní ochranné pomůcky.
 • Zajistěte dostatečné větrání, aby mohly unikat nebezpečné a výbušné výpary.
 • V případě vzniku velkého množství kouře okamžitě opusťte místnost.
 • V případě podráždění dýchacích cest vyhledejte lékaře.
 • Hořící akumulátory haste pouze vodou. Práškové hasicí prostředky a hasicí deky jsou u lithium-iontových akumulátorů neúčinné. Okolní požár lze hasit běžnými hasicími prostředky.
 • Nesnažte se přemístit velké množství poškozených, hořících nebo vyteklých akumulátorů. Z nejbližšího okolí odstraňte nezasažené materiály a zasažené akumulátory tak izolujte. Pokud se vám nepodaří požár uhasit dostupnými prostředky, zavolejte nejbližší požárníky.
V případě jednoho hořícího akumulátoru:
 • Vezměte ho na lopatu a hoďte ho do kbelíku s vodou. Díky chladicímu účinku se zamezí rozšíření ohně na články akumulátoru, které ještě nedosáhly kritické teploty pro vznícení.
 • Počkejte, dokud akumulátor úplně nevychladne.
 • Viz Postup v případě poškozených akumulátorů .
Údaje k přepravě a skladování
 • Provozní teplota prostředí od −17 °C do +60 °C / od 1 °F do 140 °F.
 • Skladovací teplota od −20 °C do +40 °C / od −4 °F do 104 °F.
 • Akumulátory nenechávejte uložené na nabíječce. Akumulátor a nabíječku po použití vždy odpojte.
 • Akumulátory skladujte pokud možno v suchu a chladu. Skladováním v chladu se prodlužuje životnost akumulátoru. Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na topení nebo za sklem.
 • Akumulátory se nesmí posílat poštou. Pokud chcete posílat nepoškozené akumulátory, obraťte se na zásilkovou firmu.
 • Akumulátory nikdy nepřepravujte volně. Akumulátory by měly být při přepravě chráněné proti nadměrným nárazům a vibracím a izolované od jakýchkoli vodivých materiálů nebo jiných akumulátorů, aby se nemohly dostat do kontaktu s póly jiných akumulátorů a způsobit tak zkrat.
Údržba a likvidace
 • Akumulátor udržujte čistý a beze stop oleje a tuku. Tyto nečistoty odstraňte čistým, suchým hadrem.
 • Nikdy nepoužívejte akumulátor s ucpanými ventilačními štěrbinami. Ventilační štěrbiny opatrně vyčistěte měkkým kartáčem.
 • Nepřipusťte, aby do vnitřního prostoru vnikly cizí předměty.
 • Dbejte na to, aby se na akumulátoru nevyskytovaly zbytečné nečistoty a prach. Akumulátor vyčistěte měkkým štětcem nebo suchým, čistým hadrem.
 • Dbejte na to, aby do akumulátoru nepronikla vlhkost. Pokud se do akumulátoru dostane vlhkost, zacházejte s ním jako s poškozeným akumulátorem a izolujte ho uložením do nehořlavé nádoby.
 • Viz Postup v případě poškozených akumulátorů .
 • V důsledku nesprávné likvidace může dojít k poškození zdraví unikajícími plyny nebo kapalinami. Akumulátor odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu. Poškozené akumulátory žádným způsobem neposílejte!
 • Akumulátory nevyhazujte do komunálního odpadu.
 • Akumulátory zlikvidujte tak, aby se nemohly dostat do rukou dětem. Přípojky zakryjte nevodivým materiálem, abyste zabránili zkratu.