Jazyk

DCG 180-D
DCG 180-P

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkým poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku byly použity následující symboly:
Image alternative Používejte ochranu zraku
Image alternative Otáčky za minutu
Image alternative Otáčky za minutu
Image alternative Jmenovité otáčky
Image alternative Průměr
Image alternative Třída ochrany II (dvojitá izolace)

Informace o výrobku

Výrobky Hilti jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Popsaný výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
 • Označení a sériové číslo z typového štítku si poznamenejte do následující tabulky.
 • V případě otázek k výrobku směřovaných na naše zastoupení nebo servis vždy uveďte tyto informace.
  Údaje o výrobku
Údaje o výrobku
Úhlová bruska
DCG 180-D/P
Generace
01
Sériové číslo

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

Image alternative VAROVÁNÍ Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedbalost při dodržování bezpečnostních pokynů a instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár, případně těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Bezpečnost pracoviště
 • Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
 • S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
 • Při práci s elektrickým nářadím zabraňte přístupu dětem a jiným osobám na pracoviště. Rozptylování pozornosti by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
 • Síťová zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravována. U elektrického nářadí s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Nedotýkejte se uzemněných povrchů, např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Síťový kabel používejte jen k tomu účelu, pro který je určený. Nepoužívejte ho zejména k nošení či zavěšování elektrického nářadí ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Kabel chraňte před horkem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými díly nářadí. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud pracujete s elektrickým nářadím venku, používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou vhodné i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro venkovní použití, snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud se nelze vyvarovat provozu elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektrickým nářadím rozumně. Elektrické nářadí nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážná poranění.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná helma nebo chrániče sluchu (podle druhu použití elektrického nářadí), snižuje riziko úrazu.
 • Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před zapojením elektrického nářadí do sítě, před uchopením elektrického nářadí nebo jeho přenášením se ujistěte, že je vypnuté. Držíte-li při přenášení elektrického nářadí prst na spínači nebo připojujete-li ho k síti zapnuté, může dojít k úrazu.
 • Dříve než elektrické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo klíč. Nástroj nebo klíč ponechaný v otáčivém dílu nářadí může způsobit úraz.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak můžete elektrické nářadí v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.
 • Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice mějte v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky a dlouhé vlasy jimi mohou být zachyceny.
 • Pokud lze namontovat odsávání prachu nebo zařízení na zachycení prachu, zkontrolujte, zda jsou připojené a používají se správně. Použitím odsávání prachu můžete snížit ohrožení vlivem prachu.
Použití elektrického nářadí a péče o něj
 • Nářadí nepřetěžujte. Pro danou práci použijte elektrické nářadí, které je pro ni určené. S vhodným elektrickým nářadím budete v dané výkonové oblasti pracovat lépe a bezpečněji.
 • Nepoužívejte elektrické nářadí s vadným spínačem. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.
 • Před seřizováním nářadí, výměnou příslušenství nebo než nářadí odložíte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
 • Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby nářadí používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny . Elektrické nářadí je nebezpečné, když ho používají nezkušené osoby.
 • O elektrické nářadí se pečlivě starejte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce elektrického nářadí. Poškozené díly nechte před použitím nářadí opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba elektrického nářadí.
 • Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami méně váznou a dají se lehčeji vést.
 • Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
Servis
 • Elektrické nářadí svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že elektrické nářadí bude i po opravě bezpečné.

Obecné bezpečnostní pokyny pro broušení, broušení smirkovým papírem, práce s drátěným kartáčem, leštění a rozbrušování:

 • Toto elektrické nářadí se používá jako bruska a rozbrušovací bruska. Řiďte se všemi bezpečnostními pokyny, návody, obrázky a údaji, které jste obdrželi s nářadím. Nebudete-li se řídit následujícími pokyny, může dojít k úrazu elektrickým proudem, k požáru a/nebo k těžkému poranění.
 • Toto elektrické nářadí není vhodné pro broušení smirkovým papírem, práci s drátěnými kartáči a leštění. Použití elektrického nářadí v rozporu s určeným účelem může způsobit nebezpečí a poranění.
 • Nepoužívejte příslušenství, které není výrobcem určené a schválené speciálně pro toto elektrické nářadí. Samotná skutečnost, že příslušenství lze na nářadí upevnit, ještě nezaručuje jeho bezpečné používání.
 • Přípustné otáčky nástroje musí být alespoň tak vysoké, jako jsou maximální uváděné otáčky elektrického nářadí. Příslušenství rotující rychleji, než jsou jeho přípustné otáčky, může prasknout a odletět.
 • Vnější průměr a tloušťka nástroje musí odpovídat rozměrovým údajům elektrického nářadí. Nástroje, které nemají správné rozměry, nejsou pod dostatečnou kontrolou a ochranný kryt pro ně nemusí dobře fungovat.
 • Nástroje se závitovou vložkou musí přesně pasovat na závit brusného vřetena. U nástrojů, které se montují pomocí příruby, musí průměr otvoru nástroje odpovídat upínacímu průměru příruby. Nástroje, které nejsou k elektrickému nářadí přesně upevněné, se otáčejí nestejnoměrně, velmi silně vibrují a mohou způsobit ztrátu kontroly.
 • Nepoužívejte poškozené nástroje. Před každým použitím nářadí kontrolujte, zda se na brusných kotoučích neodlupuje a netrhá brusivo, zda brusné talíře nemají trhlinky nebo nejsou opotřebované, u drátěných kartáčů pak, zda jim nechybí nebo nejsou polámané drátky. Když elektrické nářadí nebo nástroj spadne, zkontrolujte, zda nedošlo k poškození, nebo použijte nepoškozený nástroj. Po kontrole a upnutí nástroje uchopte nářadí tak, aby nikdo, tedy ani vy, ani osoby, které se nacházejí v blízkosti, nebyl v rovině rotujícího nástroje, a nechte nářadí běžet po dobu jedné minuty na maximální otáčky. Poškozené nástroje většinou během této testovací doby prasknou.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky. Podle druhu práce používejte chránič celého obličeje, ochranu očí nebo ochranné brýle. Tam, kde je to přiměřené, používejte respirátor, chrániče sluchu, ochranné rukavice nebo speciální zástěru, které zachytí malé brusné částice a částečky materiálu. Oči je nutno chránit před poletujícími částicemi, které vznikají při různých druzích prací. Protiprachová nebo respirační ochranná maska musí filtrovat prach, který při práci vzniká. Dlouhodobé působení silného hluku může způsobit ztrátu sluchu.
 • Dbejte na to, aby ostatní osoby byly od vašeho pracoviště v bezpečné vzdálenosti. Každý, kdo vstoupí na vaše pracoviště, musí mít na sobě osobní ochranné pomůcky. Úlomky obrobku nebo prasklý nástroj mohou odletět velmi daleko, a způsobit tak úraz i mimo samotné pracoviště.
 • Při práci, při níž nástroj může zasáhnout skryté elektrické rozvody nebo vlastní síťový kabel, držte elektrické nářadí jen za izolované rukojeti. Kontakt s vedením pod proudem může uvést pod napětí i kovové díly nářadí, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.
 • Síťový kabel vždy udržujte mimo dosah rotujícího nástroje. Ztratíte-li nad nářadím kontrolu, mohlo by dojít k přeříznutí síťového kabelu nebo k jeho zachycení a vaši ruku nebo paži by mohl zasáhnout rotující nástroj.
 • Elektrické nářadí nikdy neodkládejte, dokud se nástroj zcela nezastaví. Rotující nástroj by mohl zavadit o odkládací plochu, přičemž byste mohli nad elektrickým nářadím ztratit kontrolu.
 • Při přenášení nenechávejte nikdy elektrické nářadí v chodu. Rotující nástroj by mohl náhodně zachytit váš oděv a nástroj by vás mohl poranit.
 • Pravidelně čistěte ventilační štěrbiny elektrického nářadí. Ventilátor motoru vtahuje prach do nářadí pod kryt a tam může velké nahromadění kovového prachu ohrozit elektrickou bezpečnost.
 • Elektrické nářadí nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů. Jiskření by mohlo tyto materiály zapálit.
 • Nepoužívejte nástroje, které vyžadují chladicí kapalinu. Při chlazení vodou nebo jinými chladicími kapalinami by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
Zpětný ráz a příslušné bezpečnostní pokynyZpětný ráz je náhlá reakce v důsledku zachycení nebo zablokování rotujícího nástroje, jako je brusný kotouč, brusný talíř, drátěný kartáč atd. Zachycení nebo zablokování rotujícího nástroje vede k jeho okamžitému zastavení. Tím je nekontrolované elektrické nářadí vymrštěno proti směru otáčení nástroje v místě zablokování.
Když se např. brusný kotouč v obrobku zasekne nebo zablokuje, může se hrana brusného kotouče, která je zanořená v obrobku, „kousnout“, a tím brusný kotouč vylomit nebo způsobit zpětný ráz. Brusný kotouč se pak pohybuje směrem k pracovníkovi, nebo od něho, podle směru otáčení kotouče v místě zablokování. Brusné kotouče mohou při tom také prasknout.
Zpětný ráz je důsledkem nesprávného nebo chybného použití elektrického nářadí. Lze mu zabránit vhodnými bezpečnostními opatřeními, popsanými dále.
 • Elektrické nářadí držte v rukou pevně a stůjte tak, aby vaše tělo a paže dokázaly zachytit sílu případného zpětného rázu. Vždy používejte přídavnou rukojeť, máte-li ji k dispozici, abyste mohli co nejlépe vzdorovat silám zpětného rázu nebo reakčním momentům při vysokých otáčkách nářadí. Pracovník může vhodnými bezpečnostními opatřeními síly zpětného rázu a reakční síly zvládnout.
 • Ruku nikdy nedávejte do blízkosti točícího se nástroje. Při zpětném rázu by nástroj mohl přes ruku přejet.
 • Při práci stůjte tak, abyste při zpětném rázu nebyli v dráze pohybu elektrického nářadí. Zpětný ráz žene elektrické nářadí v opačném směru vůči pohybu brusného kotouče v místě zablokování.
 • Zvlášť opatrně pracujte v blízkosti rohů, ostrých hran atd. Nedopusťte, aby se nástroj od obrobku odrazil zpátky a vzpříčil se. Rotující nástroj se v rozích, na ostrých hranách, nebo když se od obrobku odrazí, nakloní, a tím může uváznout. To může způsobit ztrátu kontroly nebo zpětný ráz.
 • Nepoužívejte jako nástroj řetězové kolo ani ozubený pilový kotouč. Takové nástroje často působí zpětný ráz nebo ztrátu kontroly nad elektrickým nářadím.
Zvláštní bezpečnostní pokyny pro broušení a rozbrušování:
 • Používejte výhradně brusné nástroje schválené pro dané elektrické nářadí a odpovídající ochranný kryt. Brusné nástroje, které nejsou pro toto elektrické nářadí určené, nemohou být dostatečně zakryté, a jsou proto nebezpečné.
 • Profilované brusné kotouče se musí montovat tak, aby jejich brusná plocha nepřesahovala přes úroveň okraje ochranného krytu. Nesprávně namontovaný brusný kotouč, který přečnívá přes úroveň okraje ochranného krytu, není dostatečně chráněný.
 • Ochranný kryt musí být bezpečně připevněný k elektrickému nářadí a pro maximální míru bezpečnosti nastavený tak, aby nezakrytá část brusného nástroje směřující k uživateli byla co možná nejmenší. Ochranný kryt pomáhá chránit uživatele před úlomky, náhodným kontaktem s brusným nástrojem a jiskrami, které by mohly zapálit oděv.
 • Brusné nástroje se smí používat jen pro doporučené možnosti použití. Například: Nebruste nikdy boční plochou rozbrušovacího kotouče. Rozbrušovací kotouče jsou určené pro úběr materiálu hranou kotouče. Bočním namáháním mohou tyto brusné nástroje prasknout.
 • Používejte vždy nepoškozené upínací příruby správné velikosti a správného tvaru pro zvolený brusný kotouč. Vhodné příruby podpírají brusný kotouč, a snižují tak nebezpečí prasknutí brusného kotouče. Příruby rozbrušovacích kotoučů se mohou od přírub ostatních brusných kotoučů lišit.
 • Nepoužívejte opotřebované brusné kotouče určené pro větší typy elektrického nářadí , protože nejsou dimenzované na vyšší otáčky menších typů elektrického nářadí a mohly by prasknout.
Další zvláštní bezpečnostní pokyny pro rozbrušování:
 • Zabraňte zablokování rozbrušovacího kotouče nebo příliš velkému přítlaku. Neprovádějte příliš hluboké řezy. Přetěžování rozbrušovacího kotouče zvyšuje jeho namáhání a sklon k zaseknutí nebo k zablokování, a tím i možnost zpětného rázu nebo prasknutí brusného nástroje.
 • Nevstupujte do oblasti před rotujícím rozbrušovacím kotoučem a za ním. Když vedete rozbrušovací kotouč v obrobku směrem od sebe, může se elektrické nářadí s rotujícím kotoučem v případě zpětného rázu vymrštit přímo na vás.
 • Když rozbrušovací kotouč uvázne nebo když přerušíte práci, vypněte nářadí a držte ho v klidu, dokud se kotouč zcela nezastaví. Nikdy se nepokoušejte vytáhnout běžící rozbrušovací kotouč z řezu, mohlo by dojít k zpětnému rázu. Zjistěte a odstraňte příčinu uváznutí nástroje.
 • Elektrické nářadí znovu nezapínejte, dokud je nástroj v řezu (v obrobku). Než budete v řezu opatrně pokračovat, vyčkejte, dokud rozbrušovací kotouč nedosáhne plných otáček. Jinak se kotouč může zaseknout a vyskočit z obrobku, nebo způsobit zpětný ráz.
 • Desky nebo velké obrobky vždy podepřete, aby se snížilo riziko zpětného rázu způsobeného uváznutím rozbrušovacího kotouče. Velké obrobky se mohou vlastní hmotností prohnout. Obrobek musí být podepřen na obou stranách kotouče, a to nejen v blízkosti dělicího řezu, ale i na okraji.
 • Zvlášť opatrní buďte při provádění „zanořovacích řezů“ do stávajících stěn nebo v jiných oblastech, kde není vidět na druhou stranu řezu. Zanořený rozbrušovací kotouč může při zaříznutí do plynových nebo vodovodních trubek, do elektrických rozvodů nebo do jiných objektů způsobit zpětný ráz.

Dodatečné bezpečnostní pokyny

Bezpečnost osob
 • Nářadí používejte jen v technicky bezvadném stavu.
 • Nikdy neprovádějte na nářadí úpravy nebo změny.
 • Nářadí držte vždy pevně oběma rukama za rukojeti, které jsou k tomu určené. Rukojeti udržujte suché a čisté.
 • Nedotýkejte se rotujících dílů – nebezpečí poranění!
 • Při používání nářadí používejte vhodné ochranné brýle, ochrannou helmu, chrániče sluchu, ochranné rukavice a lehký respirátor.
 • Dělejte pracovní přestávky a provádějte cvičení pro lepší prokrvení prstů. Při delší práci může dojít vlivem vibrací k poruchám cévního systému nebo nervového systému v prstech, rukách nebo zápěstích.
 • Nářadí není určené pro slabé a neinstruované osoby. Nářadí udržujte mimo dosah dětí.
 • Nepoužívejte nářadí, pokud běží ztěžka nebo trhavě. Je možné, že je vadná elektronika. Nechte nářadí neprodleně opravit v servisu firmy Hilti .
 • Při prorážení otvorů zajistěte oblast na druhé straně. Vybourané části mohou vypadnout ven nebo dolů a poranit jiné osoby.
 • Řezy v nosných zdech nebo jiných strukturách mohou ovlivnit statiku, zejména při proříznutí ocelové armatury nebo nosných prvků. Před zahájením práce se poraďte s odpovědným statikem, architektem nebo příslušným stavbyvedoucím.
 • Před začátkem práce si ujasněte ‌rizikovou kategorii prachu, který při práci vzniká. Používejte stavební vysavač s oficiálně schválenou třídou ochrany, která splňuje místní předpisy na ochranu proti prachu.
 • Pokud možno používejte odsávání prachu a vhodný mobilní vysavač. Prach z materiálů, jako jsou nátěry s obsahem olova, některé druhy dřeva, beton/zdivo/kámen, které obsahují křemen, a dále minerály a kov, může být zdraví škodlivý.
 • Zajistěte dobré větrání pracoviště a v případě potřeby noste respirátor vhodný pro příslušný prach. Kontakt s tímto prachem nebo jeho vdechování může způsobit alergické reakce a/nebo onemocnění dýchacích cest pracovníka nebo osob v okolí. Určitý prach, např. prach z dubového nebo bukového dřeva, je rakovinotvorný, zejména ve spojení s přísadami pro úpravu dřeva (chromát, prostředky na ochranu dřeva). S materiálem obsahujícím azbest smí manipulovat pouze odborníci.
 • Používejte pouze originální příslušenství a nástroje firmy Hilti , abyste zabránili nebezpečí poranění.
 • Dodržujte národní požadavky bezpečnosti práce.
Elektrická bezpečnost
 • Před zahájením práce zkontrolujte pracovní oblast, zda se v ní nenacházejí skryté elektrické rozvody, plynové a vodovodní trubky. Pokud byste omylem poškodili elektrické vedení, vnější kovové části nářadí mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
 • Jestliže se při práci poškodí síťový nebo prodlužovací kabel, nesmíte se kabelu dotýkat. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Pravidelně kontrolujte přívodní kabel nářadí a v případě poškození ho nechte vyměnit v servisním oddělení Hilti . Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely a v případě poškození je vyměňte.
 • Při častém opracovávání vodivých materiálů nechte znečištěné nářadí v pravidelných intervalech kontrolovat servisem Hilti . Prach usazený na povrchu nářadí, především z vodivých materiálů, nebo vlhkost mohou za nepříznivých podmínek vést k úrazu elektrickým proudem.
Pečlivé zacházení s elektrickým nářadím a jeho používání
 • Zajistěte obrobek. Obrobek, který je upevněný pomocí upínacího zařízení nebo svěráku, drží bezpečněji, než když ho držíte jen rukou.
 • Než elektrické nářadí odložíte, počkejte, dokud se nezastaví.
 • Brusné kotouče se musí pečlivě uchovávat a používat podle pokynů výrobce.
 • Po prasknutí kotouče, pádu nebo jiném mechanickém poškození nechte nářadí zkontrolovat v servisu Hilti .

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Aretační tlačítko vřetena
 2. Závitové pouzdro pro rukojeť
 3. Postranní rukojeť
 4. Odjišťovací páčka pro otáčecí rukojeť
 5. Vypínač
 6. Upínací klíč
 7. Upínací matice
 8. Rychloupínací matice Kwik lock (volitelné vybavení)
 9. Rozbrušovací kotouč / hrubovací kotouč
 10. Upínací příruba s těsnicím kroužkem
 11. Ochranný kryt
 12. Seřizovací šroub
 13. Upínací páčka
 14. Vřeteno
 15. Kódovací výstupek
 16. Opěrný výstupek

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je ruční elektrická úhlová bruska. Je určená k rozbrušování a hrubování kovových a minerálních materiálů bez použití vody. Smí se používat pouze pro broušení a řezání za sucha.

Nářadí se může používat pouze se síťovým napětím a síťovou frekvencí, které jsou uvedeny na typovém štítku.

Obsah dodávky

Úhlová bruska, postranní rukojeť, ochranný kryt, upínací příruba, upínací matice, upínací klíč, návod k obsluze.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group | USA: www.hilti.com .

Omezovač náběhového proudu

Elektronický omezovač náběhového proudu redukuje spínací proud, aby nevypínal síťový jistič. Zabrání se tak trhavému rozběhu úhlové brusky.

Active Torque Control (ATC)

Elektronika rozpozná hrozící uváznutí kotouče a vypnutím nářadí zabrání dalšímu otáčení vřetena.
Pokud zareaguje systém ACT, nářadí znovu spusťte. Za tímto účelem nejprve uvolněte vypínač a poté ho znovu stiskněte.
Při výpadku systému ATC běží elektrické nářadí pouze se silně sníženými otáčkami a silně sníženým krouticím momentem. Nechte nářadí zkontrolovat v servisu Hilti .

Blokování opětovného spuštění

Při stisknutém vypínači se úhlová bruska po výpadku proudu sama nespustí. Je nutné vypínač nejprve uvolnit a poté znovu stisknout.

Ochranný kryt s krycím plechem (příslušenství)

Image alternative
Pro hrubování s rovnými hrubovacími kotouči a pro rozbrušování s rozbrušovacími kotouči při obrábění kovových materiálů je nutné používat ochranný kryt s krycím plechem.

Spotřební materiál

Smí se používat pouze kotouče vyztužené vlákny a s pojivem ze syntetické pryskyřice pro max. Ø 180 mm, které jsou schválené pro otáčky minimálně 8 500 ot/min a obvodovou rychlost 80 m/s.
Tloušťka hrubovacích kotoučů smí být max. 8 mm a rozbrušovacích kotoučů max. 3 mm.
POZOR! Používejte při rozbrušování a drážkování s rozbrušovacími kotouči vždy ochranný kryt s ochranným plechem.
Kotouče

Použití
Krátké označení
Podklad
Abrazivní rozbrušovací kotouč
Rozbrušování, drážkování
AC‑D
kovový
Diamantový rozbrušovací kotouč
Rozbrušování, drážkování
DC‑D
minerální
Abrazivní hrubovací kotouč
Hrubování
AG‑D, AF‑D, AN‑D
kovový
Diamantový hrubovací kotouč
Hrubování
DG‑CW
minerální
Přiřazení kotoučů k použitému vybavení
Pol.
Vybavení
AC‑D
AG-D
AF-D
AN-D
DG‑CW
DC‑D
A
Ochranný kryt

X
X
X
X
X
B
Ochranný kryt s krycím plechem
X
X
C
Postranní rukojeť
X
X
X
X
X
X
D
Oblouková rukojeť DC BG (volitelné vybavení pro C)
X
X
X
X
X
X
E
Upínací matice
X
X
X
X
X
X
F
Upínací příruba
X
X
X
X
X
X
G
Kwik lock (volitelné vybavení k E)
X
X
X
X

X

Technické údaje

Úhlová bruska

Při provozu s generátorem nebo transformátorem musí být jeho výstupní výkon minimálně dvojnásobný, než je jmenovitý příkon uvedený na typovém štítku nářadí. Provozní napětí transformátoru nebo generátoru musí být neustále v rozpětí +5 % a −15 % jmenovitého napětí nářadí.
Údaje platí pro jmenovité napětí 230 V. Při odlišném napětí a specifických provedení pro jednotlivé země mohou být údaje odlišné. Jmenovité napětí a frekvenci a dále jmenovitý příkon, resp. jmenovitý proud naleznete na typovém štítku.

DCG 180-D/P
Jmenovitý příkon
2 200 W
Jmenovité otáčky
8 500 ot/min
Maximální průměr kotouče
180 mm
Hmotnost podle standardu EPTA 01
5,7 kg
Závit hnacího vřetena
M14
Délka závitu
25 mm

Informace o hlučnosti a hodnoty vibrací zjištěné podle EN 60745

Hodnoty akustického tlaku a vibrací, uvedené v těchto pokynech, byly změřené normovanou měřicí metodou a lze je použít k vzájemnému srovnání elektrického nářadí. Jsou vhodné také pro předběžný odhad působení.
Uvedené údaje reprezentují hlavní použití elektrického nářadí. Při jiném způsobu použití, při použití s jinými nástroji nebo nedostatečné údržbě se údaje mohou lišit. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně zvýšit.
Pro přesný odhad působení je potřeba brát v úvahu také dobu, kdy je nářadí vypnuté nebo sice běží, ale nepoužívá se. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně snížit.
Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením hluku a/nebo vibrací, například: údržbu elektrického nářadí a nástrojů, udržování rukou v teple, organizace pracovních postupů.
Hodnoty emitovaného hluku

DCG 180-D/P
Hladina akustického výkonu
101 dB(A)
Hladina emitovaného akustického tlaku (LpA)
90 dB(A)
Nejistota u hladiny akustického tlaku (KpA)
3 dB(A)
Celkové hodnoty vibracíJiná použití, jako rozbrušování, mohou vést k odlišným hodnotám vibrací.

DCG 180-D/P
Broušení povrchů s použitím rukojeti s tlumením vibrací (ah,AG)
6,0 m/s²
Nejistota (K)
1,5 m/s²

Příprava práce

POZOR
Nebezpečí poranění! Neúmyslné spuštění výrobku.
 • Před nastavováním nářadí nebo výměnou příslušenství vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

Montáž ochranného krytu nebo ochranného krytu s krycím plechem

Díky kódování na ochranném krytu je zajištěno, že lze namontovat pouze vhodný ochranný kryt. Kromě toho kódovací výstupek zabraňuje tomu, aby ochranný kryt spadl na nástroj.
Image alternative
 1. Povolte upínací páčku.
 2. Ochranný kryt nasaďte kódovacím výstupkem do kódovací drážky na krku vřetena hlavy nářadí.
 3. Natočte ochranný kryt do příslušné polohy.
 4. Ochranný kryt zajistěte utáhnutím upínací páčky.
  Ochranný kryt je již pomocí seřizovacího šroubu nastavený na správný upínací průměr. Pokud není nasazený ochranný kryt dostatečně utažený, lze upínací sílu zvětšit lehkým dotažením seřizovacího šroubu.

Nastavení ochranného krytu nebo ochranného krytu s krycím plechem

Image alternative
 1. Povolte upínací páčku.
 2. Natočte ochranný kryt do příslušné polohy.
 3. Ochranný kryt zajistěte utáhnutím upínací páčky.

Demontáž ochranného krytu nebo ochranného krytu s krycím plechem

 1. Povolte upínací páčku.
 2. Otočte ochranný kryt tak, aby se kódovací výstupek kryl s kódovací drážkou, a sejměte ho.

Montáž postranní rukojeti

 • Postranní rukojeť našroubujte do jednoho z určených závitových pouzder.

Montáž a demontáž nástrojů

POZOR
Nebezpečí poranění. Nástroj může být horký.
 • Při výměně nástroje noste ochranné rukavice.
Diamantové kotouče se musí vyměnit, jakmile znatelně klesne řezný, resp. brusný výkon. Všeobecně je tomu tehdy, když je výška diamantových segmentů menší než 2 mm (1/16").
Ostatní typy kotoučů je nutno vyměnit, jakmile výrazně klesne řezný výkon nebo když se díly úhlové brusky (kromě kotouče) při práci dostanou do kontaktu s pracovním materiálem.
Abrazivní kotouče se musí vyměnit po uplynutí doby použitelnosti.

Montáž nástroje

Image alternative
 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 2. Zkontrolujte, zda je v upínací přírubě těsnicí kroužek a zda není poškozený.
  Výsledek Těsnicí kroužek je poškozený.
  V upínací přírubě není těsnicí kroužek.
  • Nasaďte novou upínací přírubu s těsnicím kroužkem.
 3. Nasaďte na vřeteno upínací přírubu.
 4. Nasaďte nástroj.
 1. Našroubujte upínací matici podle použitého nástroje.
 2. Stiskněte aretační tlačítko vřetena a držte ho stisknuté.
 3. Utáhněte upínací matici upínacím klíčem, potom uvolněte aretační tlačítko vřetena a odstraňte upínací klíč.

Demontáž nástroje

 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
POZOR
Nebezpečí prasknutí a zničení. Pokud stisknete aretační tlačítko vřetena, když se vřeteno točí, může se nástroj uvolnit.
 • Aretační tlačítko vřetena stiskněte, pouze když je vřeteno zastavené.
 1. Stiskněte aretační tlačítko vřetena a držte ho stisknuté.
 2. Povolte upínací matici: Nasaďte upínací klíč a otáčejte jím proti směru hodinových ručiček.
 3. Uvolněte aretační tlačítko vřetena a vyjměte nástroj.

Montáž nástroje s rychloupínací maticí Kwik lock

POZOR
Nebezpečí prasknutí. Při příliš silném opotřebení může rychloupínací matice Kwik lock prasknout.
 • Dbejte na to, aby rychloupínací matice Kwik lock nepřišla při práci do kontaktu s podkladem.
 • Nepoužívejte poškozené rychloupínací matice Kwik lock .
Místo standardní upínací matice lze volitelně použít rychloupínací matici Kwik lock . Pak lze měnit nástroje bez použití dalšího nářadí.
Image alternative
 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 2. Vyčistěte upínací přírubu a rychloupínací matici.
 3. Zkontrolujte, zda je v upínací přírubě těsnicí kroužek a zda není poškozený.
  Výsledek Těsnicí kroužek je poškozený.
  V upínací přírubě není těsnicí kroužek.
  • Nasaďte novou upínací přírubu s těsnicím kroužkem.
 4. Upínací přírubu nasaďte na vřeteno tak, aby byl zajištěn tvarový spoj a aby se neprotáčela.
 1. Nasaďte nástroj.
 2. Našroubujte rychloupínací matici Kwik lock tak, aby dosedla na nástroj.
  Šipka na horní straně se musí nacházet v prostoru indexové značky. Pokud rychloupínací matici utáhnete, aniž by se šipka nacházela v prostoru indexové značky, nepůjde už ručně uvolnit. V tom případě povolte rychloupínací matici Kwik lock upínacím klíčem (ne hasákem).
  Nápis Kwik lock je v našroubovaném stavu vidět.
 3. Stiskněte aretační tlačítko vřetena a držte ho stisknuté.
 4. Ručně silou dál otáčejte nástrojem po směru hodinových ručiček, dokud rychloupínací matice Kwik lock nebude pevně utažená, poté uvolněte aretační tlačítko vřetena.

Demontáž nástroje s rychloupínací maticí Kwik lock

 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
POZOR
Nebezpečí prasknutí a zničení. Pokud stisknete aretační tlačítko vřetena, když se vřeteno točí, může se nástroj uvolnit.
 • Aretační tlačítko vřetena stiskněte, pouze když je vřeteno zastavené.
 1. Stiskněte aretační tlačítko vřetena a držte ho stisknuté.
 2. Otáčením rukou proti směru hodinových ručiček povolte rychloupínací matici Kwik lock .
 3. Pokud nelze rychloupínací matici Kwik lock povolit rukou, nasaďte na rychloupínací matici upínací klíč a otáčejte jím proti směru hodinových ručiček.
 4. Uvolněte aretační tlačítko vřetena a vyjměte nástroj.

Nastavení rukojeti

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění. Pokud nastavíte rukojeť během provozu, pak již není zajištěna bezpečnost nářadí a může dojít k nehodě.
 • V žádném případě nenastavujte rukojeť při spuštěném nářadí.
 • Ujistěte se, že je rukojeť zajištěna v jedné ze tří možných poloh.
Image alternative
 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 2. Odjišťovací páčku zatáhněte dozadu.
 3. Rukojeť otočte až nadoraz doprava nebo doleva.
 4. Odjišťovací páčkou rukojeť opět zajistěte.
  Dokud není rukojeť zajištěná v jedné ze tří možných poloh, nelze úhlovou brusku zapnout.

Práce

VÝSTRAHA
Nebezpečí způsobené poškozenými kabely! Jestliže se při práci poškodí síťový nebo prodlužovací kabel, nesmíte se kabelu dotýkat. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 • Pravidelně kontrolujte přívodní kabel zařízení a v případě poškození jej dejte vyměnit kvalifikovanému odborníkovi.
Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely a v případě poškození je vyměňte.

Broušení

POZOR
Nebezpečí poranění. Nástroj se může náhle zablokovat nebo zaseknout.
 • Používejte nářadí s postranní rukojetí (volitelně s obloukovou rukojetí) a držte nářadí vždy pevně oběma rukama.

Rozbrušování

 • Při rozbrušování pracujte s mírným posuvem a nářadí, resp. rozbrušovací kotouč, nenaklápějte (cca 90° k rovině rozbrušování).
  Profily a malé hranaté trubky se nejlépe řežou tak, že se rozbrušovací kotouč nasadí v místě nejmenšího průřezu.

Hrubování

POZOR
Nebezpečí poranění. Rozbrušovací kotouč může prasknout a odlétávající kusy mohou způsobit poranění.
 • Nikdy nepoužívejte rozbrušovací kotouče k hrubování.
 • Pohybujte nářadím pod úhlem 5° až 30° s mírným přítlakem sem a tam.
  • Obrobek se tak příliš nezahřeje, nezbarví se a nevzniknou rýhy.

Zapnutí

DCG 180-D
 1. Zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky.
 2. Posuňte vypínač dopředu.
 3. Úplně stiskněte vypínač.
  • Motor běží.

Vypnutí

DCG 180-D
 • Uvolněte vypínač.

Zapnutí s aretací

DCG 180-P
 1. Zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky.
 2. Posuňte vypínač dopředu (3 mm).
 3. Stiskněte vypínač a posuňte jej ve stisknuté poloze ještě jednou dopředu, dokud se nezajistí.
  • Motor běží.

Vypnutí s aretací

DCG 180-P
 • Stiskněte vypínač.
  • Vypínač přeskočí do vypnuté polohy a motor se zastaví.

Ošetřování a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Provádění ošetřování a údržby se zapojenou síťovou zástrčkou může mít za následek těžká poranění a popáleniny.
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vytáhněte síťovou zástrčku!
Ošetřování
 • Opatrně odstraňte pevně ulpělé nečistoty.
 • Ventilační štěrbiny opatrně vyčistěte suchým kartáčem.
 • Kryt nářadí čistěte pravidelně mírně navlhčeným hadříkem.
 • Nepoužívejte k tomu prostředky pro ošetření s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Údržba
 • Při opravách používejte pouze originální příslušenství Image alternative.
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce tento výrobek dále nepoužívejte.
 • Po čištění a údržbě zkontrolujte, zda jsou připevněná veškerá ochranná zařízení a zda bezvadně fungují.

Přeprava a skladování

 • Elektrické nářadí nepřepravujte s nasazeným nástrojem.
 • Elektrické nářadí skladujte vždy s odpojenou síťovou zástrčkou.
 • Nářadí skladujte v suchu a mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Po delší přepravě nebo delším skladování nářadí zkontrolujte, zda není poškozené.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná příčina
Řešení
Nářadí se nerozběhne.
Síťové napájení je přerušené.
 • Zapojte jiné elektrické zařízení a zkontrolujte funkci.
Síťový kabel nebo zástrčka jsou vadné.
 • Nechte síťový kabel a zástrčku zkontrolovat elektrikářem a v případě potřeby vyměnit.
Opotřebované uhlíky.
 • Nechte nářadí zkontrolovat elektrikářem a v případě potřeby vyměnit uhlíky.
DCG 180-P
Po přerušení napájení proudem je aktivováno blokování opětovného spuštění.
 • Aretaci vypínače nejprve uvolněte a potom znovu zapněte.
Nářadí nemá plný výkon.
Prodlužovací kabel má příliš malý průřez.
 • Použijte prodlužovací kabel s dostatečným průřezem.
Výpadek funkce ATC (aktivní řízení krouticího momentu)
 • Nechte výrobek opravit v servisu Hilti .

Likvidace

Image alternative Nářadí Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .
Image alternative