Jazyk

SI-AT-22

Originální návod k obsluze

Údaje k návodu k obsluze

K tomuto návodu k obsluze

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v tomto návodu k obsluze a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem k obsluze.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v návodu k obsluze

V tomto návodu k obsluze jsou použité následující symboly:
Image alternative Řiďte se návodem k obsluze
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrická zařízení a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu
Image alternative Lithium-iontový akumulátor Hilti
Image alternative Nabíječka Hilti

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu k obsluze.
Image alternative Číslování na obrázcích odkazují na důležité pracovní kroky nebo pro pracovní kroky důležité součásti. V textu jsou tyto pracovní kroky nebo součásti zvýrazněny příslušnými čísly, např. (3) .
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku mohou být použity následující symboly:
Image alternative Výrobek podporuje NFC technologii, která je kompatibilní se systémy iOS a Android.
Image alternative Stejnosměrný proud

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Adaptivní modul pro nastavení utahovacího momentu
  SI‑AT‑22
  Generace
  02
  Sériové číslo

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny

 • Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v návodu k obsluze rázového utahováku.

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Displej
 2. Kontrolní světla
 3. Blokovací tlačítko
 4. Levé tlačítko se šipkou
 5. Pravé tlačítko se šipkou
 6. Tlačítko OK
 7. Tlačítko skenování
 8. Skener
 9. Kryt USB rozhraní (na obrázku otevřený)
 10. USB rozhraní typu C
 11. Odjišťovací tlačítko

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je elektronický modul pro kontrolované utahování upevňovacích prvků pro zajištění kvality spojení. Lze ho používat výhradně s rázovými utahováky Hilti s doplňkem AT‑22 v modelovém označení. Práce se v modulu ukládají a lze je pro dokumentační účely načíst pomocí počítačového softwaru AT Documentation Software .
Na tomto modulu nelze ručně nastavit určitý utahovací moment!
K utahování u upevnění Hilti používejte pouze nástavce pro rázové utahováky, které jsou popsané v návodu k použití příslušného výrobku.
Pro tento výrobek používejte pouze lithium-iontové akumulátory Hilti Nuron typové řady B 22, které jsou doporučeny v návodu k obsluze rázového utahováku.

Možné nesprávné použití

Nepracujte s tímto výrobkem na vedeních pod napětím.
Tento výrobek není vhodný pro upevňování Hilti v atomových elektrárnách! Pro získání dalších informací se obraťte na servis Hilti .

Informace o laseru

Image alternative Třída laseru 1, podle normy IEC/EN 60825-1:2014 a splňuje CFR 21 § 1040 (Laser Notice 56).

Kontrolky

Utahovací modul může pomocí kontrolek zobrazovat různá hlášení nebo stavy.
Stav
Význam
Kontrolní světla svítí zeleně.
 • Při skenování: Byl zjištěn čárový, QR nebo maticový kód.
 • Při šroubování po automatickém vypnutí rázového utahováku: Utahování bylo úspěšně dokončeno.
Kontrolní světla blikají červeně.
 • Při skenování: Nebyl zjištěn čárový, QR nebo maticový kód.
 • Při šroubování po vypnutí rázového utahováku: Šroubový spoj se nepodařilo utáhnout podle zvoleného nastavení. Příčina může spočívat například v předčasném manuálním vypnutí rázového utahováku.
Kontrolní světla blikají žlutě.
Modul v závislosti na upevňovacím prvku rozpoznal následující:
 • A) Šroubový spoj svorníkové kotvy nebo závitové tyče s chemickou kotvou již byl utažen a znovu povolen. Poté byl šroubový spoj dotažen podle definovaných parametrů pro dotahování a proces utahování byl úspěšně dokončen.
 • B) Šroubový spoj pro instalační systémy a kotevní kolejnice byl již utažen, ale modul nedokáže rozpoznat, zda byl použit správný utahovací moment. Pokud šroubový spoj nebyl utažen kalibrovaným momentovým klíčem nebo pokud kontrolky modulu nesvítí zeleně, musí se šroubový spoj zkontrolovat kalibrovaným momentovým klíčem a – v případě potřeby – utáhnout správným instalačním utahovacím momentem.

Bzučák

Utahovací modul může jako zpětné hlášení bzučákem vydávat následující kontrolní akustické signály:
Stav
Význam
Dlouhý akustický signál
Potvrzovací akustický signál
 • OK
 • Postup úspěšně dokončen
 • Kontrolní světla svítí zeleně.
2 krátké akustické signály
Výstražný akustický signál 1
 • OK, resp. není OK, v závislosti na upevňovacím prvku a použití (např. opakované nasazení, nerozpoznaný utahovací moment. Viz kapitolu Utahování výrobku v inteligentním provozu )
 • Kontrolní světla blikají žlutě.
4 krátké akustické signály
Výstražný akustický signál 2
 • Není v pořádku
 • Postup přerušen
 • Kontrolní světla blikají červeně.

USB rozhraní

Přes USB rozhraní (typ C, USB 2.0) lze utahovací modul spojit s počítačem. Pomocí AT Documentation Software jsou pak možné mj. následující funkce:
 • Vkládání datových záznamů pro nové upevňovací prvky
 • Změna/aktualizace stávajících datových záznamů
 • Deaktivace/aktivace funkce dokumentace
 • Načtení protokolu funkce dokumentace
 • Nastavení času v utahovacím modulu
Bližší informace najdete v dokumentaci k AT Documentation Software .
Pod následujícím odkazem můžete stáhnout software:
http://www.hilti.com/adaptive_torque_documentation_software.

Obsah dodávky

Inteligentní utahovací modul, návod k obsluze, stručný návod, USB kabel
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v Hilti Store nebo na: www.hilti.group.

Technické údaje

Hmotnost podle EPTA-Procedure 01
0,24 kg
Třída laseru
1
Typ skeneru
Kamerový skener
USB rozhraní
Typ C, USB 2.0

Příprava práce

Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

Nasazení utahovacího modulu

VÝSTRAHA
Nebezpečí zkratu !
 • Před nasazením utahovacího modulu zajistěte, aby byly kontakty utahovacího modulu a kontakty rázového utahováku čisté.
Image alternative
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění padajícím utahovacím modulem !
 • Zkontrolujte správné usazení utahovacího modulu na rázovém utahováku.
 • Nasaďte utahovací modul zepředu na rázový utahovák tak, aby při dorazu slyšitelně zaskočil.

Nasazení akumulátoru

VÝSTRAHA
Nebezpečí zkratu !
 • Před nasazením akumulátoru zajistěte, aby byly kontakty akumulátoru a kontakty utahovacího modulu čisté.
Image alternative
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění padajícím akumulátorem !
 • Zkontrolujte správné usazení akumulátoru v utahovacím modulu.
 • Nasaďte akumulátor zepředu na utahovací modul tak, aby při dorazu slyšitelně zaskočil.

Vyjmutí akumulátoru

 1. Stiskněte odjišťovací tlačítko akumulátoru.
 2. Vytáhněte akumulátor z výrobku.

Odstranění utahovacího modulu

Image alternative
 1. Vyjměte akumulátor.
 2. Stiskněte odjišťovací tlačítko (2) utahovacího modulu a držte ho stisknuté.
 3. Vytáhněte utahovací modul dopředu z rázového utahováku (3) .

Obsluha

Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

Zapnutí/vypnutí

Zapnutí utahovacího modulu

Podmínky : Utahovací modul je vypnutý, na displeji není žádné zobrazení.
 1. Nastavte přepínač chodu vpravo/vlevo rázového utahováku na chod vpravo.
 2. Krátce stiskněte ovládací spínač rázového utahováku.
  • Zapne se osvětlení displeje, na displeji se krátce zobrazí úvodní obrazovka Image alternative.
  • Pro kontrolu funkce se kontrolní světla rozsvítí krátce červeně, žlutě a poté zeleně. Zazní kontrolní akustický signál.
  • Na displeji se zobrazí naposledy zvolený druh provozu s výběrovým rámečkem.
  • V případě poruchy se na displeji zobrazí:
   • Podívejte se na zobrazení v kapitole Pomoc při poruchách .
 3. Vyberte druh provozu a v případě potřeby další nastavení.
 4. Stiskněte blokovací tlačítko Image alternative.
  • Utahovací modul je zablokovaný, rázový utahovák je připravený k použití.

Vypnutí utahovacího modulu

Utahovací modul se vypne:
 • když se rázový utahovák po delším nepoužívání automaticky vypne,
 • když vyjmete akumulátor,
 • když se přeruší USB spojení utahovacího modulu s počítačem.

Základní ovládání

Pro objasnění systému ovládání jsou v této části vysvětlené často používané základní funkce. Podrobné ovládání při určitých druzích provozu najdete v kapitole týkající se příslušného druhu provozu.
Připojený rázový utahovák lze používat pouze v případě, že je utahovací modul zablokovaný. To chrání uživatele před nežádoucími změnami nastavení.
Odblokování moduluAby bylo možné provést na utahovacím modulu nastavení, musí být odblokovaný.
 • Pro odblokování utahovacího modulu podržte minimálně 1 sekundu stisknuté blokovací tlačítko Image alternative.
 • Na displeji se zobrazí výběrový rámeček okolo naposledy zobrazeného druhu upevňovacího prvku, resp. naposledy zobrazeného druhu provozu.
 • Utahovací modul je odblokovaný a nachází se v režimu nastavení. Rázový utahovák je deaktivovaný.
NavigacePokud se na displeji zobrazí výběrový rámeček a více prvků (možnosti, parametry), lze výběrový rámeček přesunout pomocí tlačítek Image alternativeImage alternative.
Volba možností/změna parametrů
 • Umístěte výběrový rámeček na prvek, který chcete změnit (možnost/parametr).
 • Stiskněte tlačítko OK.
 • Prvek se zobrazí s černým pozadím.
 • Pomocí tlačítek se šipkami proveďte požadované nastavení.
 • Pro potvrzení nastavení stiskněte tlačítko OK.
 • Prvek se nyní opět zobrazí s výběrovým rámečkem.
Zablokování moduluPo provedení všech nastavení se musí utahovací modul zase zablokovat.
 • Stiskněte blokovací tlačítko Image alternative.
 • Výběrový rámeček na displeji zmizí. Inteligentní utahovací modul je zablokovaný, nastavené pracovní parametry již nelze nedopatřením změnit.
 • Rázový utahovák je opět aktivovaný.

Základní nastavení

Vyvolání základních nastavení

 1. Odblokujte příp. utahovací modul.
 2. Minimálně 1 sekundu podržte stisknuté tlačítko OK.
  • Zobrazí se nabídka základních nastavení.

Výběr funkce v nabídce základních nastavení

 1. Pomocí tlačítek se šipkami přesuňte výběrový rámeček na symbol požadované funkce.
  Funkce v nabídce základních nastavení
  Symbol
  Funkce
  Image alternative Zobrazení data a času na utahovacím modulu
  Čas lze nastavit pouze prostřednictvím AT Documentation Software .
  Image alternative Zobrazení informací o údržbě rázového utahováku
  Image alternative Zobrazení obsazení paměti v utahovacím modulu
  Důležité: Je-li paměť obsazena ze 100 %, jsou nejstarší data automaticky přepisována.
  Pomocí AT Documentation Software můžete zaznamenaná data načíst a/nebo je smazat v paměti utahovacího modulu.
  Hilti doporučuje pravidelně data pravidelně načítat a ukládat.
  Image alternative Zobrazení verze softwaru utahovacího modulu a připojeného rázového utahováku
  Image alternative Opuštění nabídky základních nastavení
 2. Stiskněte tlačítko OK.

Zobrazení na displeji funkce informací o údržbě rázového utahováku

Po aktivaci symbolu Image alternative se na displeji následovně zobrazuje zbývající doba používání rázového utahováku do příští údržby.
Zobrazení na displeji k údržbě rázového utahováku
Displej
Význam
Image alternative Rázový utahovák v řádném stavu, v současné chvíli není nutná údržba.
Image alternative V nejbližší době nutná údržba rázového utahováku.
Segmenty v obdélníku vpravo na displeji znázorňují zbývající část možné doby používání.
Image alternative Okamžitě nutná údržba rázového utahováku.
Důležité: Toto výstražné hlášení se automaticky objeví po uplynutí zbývající doby používání. Již nelze zvolit druhy provozu "inteligentní provoz", "Tracefast" a "šroubování".
Nezávisle na zobrazení na displeji se musí jednou ročně provést údržba používaného rázového utahováku, aby byla zajištěna kvalita šroubových spojů, pro které se používá.

Opuštění nabídky základních nastavení

 1. Přesuňte výběrový rámeček na symbol Image alternative.
 2. Stiskněte tlačítko OK.
  • Na displeji se zobrazí naposledy zvolený druh provozu.

Druhy provozu

Následující popisy jednotlivých druhů provozu platí pouze pro chod rázového utahováku vpravo. Při chodu vlevo je provoz rázového utahováku neregulovaný.

Inteligentní provoz

V druhu provozu "inteligentní provoz" utahovací modul reguluje a kontroluje utahování zvoleného druhu upevňovacího prvku. Přitom se používají pracovní parametry z poslední aktualizace softwaru a/nebo parametrů. Aby bylo zajištěno, že se budou vždy používat aktuální pracovní parametry, pravidelně kontrolujte aktuálnost verze softwaru a parametrů.
V tomto druhu provozu svítí na ukazateli utahovacího momentu rázového utahováku AT a přepínač utahovacího momentu je bez funkce.
Dodržujte návod k obsluze rázového utahováku.
Zobrazení pracovních parametrů
Image alternative
 1. Druh upevňovacího prvku (krátký název upevňovacího prvku)
 2. Materiál / vlastnosti materiálu / provedení výrobku
 3. Průměr (je-li k dispozici)

Druh upevňovacího prvku

Pro různé druhy upevňovacích prvků jsou v utahovacím modulu z výroby uložené pracovní parametry.
Zobrazený upevňovací prvek musí odpovídat použitému upevňovacímu prvku.
Další informace najdete v návodu k obsluze pro SI-AT i ve všeobecném návodu k obsluze příslušného upevňovacího prvku.
Zajistěte, abyste používali správné pracovní parametry pro příslušné upevňovací prvky.

Druh provozu "Tracefast"

Druh provozu "Tracefast" je rozšířením druhu provozu "inteligentní provoz". Utahovací modul v tomto druhu provozu reguluje a sleduje utahování zvoleného druhu upevňovacího prvku a protokoluje parametry upevňovacího prvku včetně jeho sériového čísla. Používají se pracovní parametry z poslední aktualizace softwaru a/nebo parametrů. Aby bylo zajištěno, že se budou vždy používat aktuální pracovní parametry, pravidelně kontrolujte aktuálnost verze softwaru a parametrů.
V tomto druhu provozu svítí na ukazateli utahovacího momentu rázového utahováku AT a přepínač utahovacího momentu je bez funkce.
Dodržujte návod k obsluze rázového utahováku.
Zobrazení pracovních parametrů
Image alternative
 1. Druh upevňovacího prvku (krátký název upevňovacího prvku)
 2. Materiál / vlastnosti materiálu / provedení výrobku
 3. Průměr (je-li k dispozici)
 4. Aktivace/deaktivace Tracefast

Druh upevňovacího prvku

Pro různé druhy upevňovacích prvků jsou v utahovacím modulu z výroby uložené pracovní parametry.
Zobrazený upevňovací prvek musí odpovídat použitému upevňovacímu prvku.
Další informace najdete v návodu k obsluze pro SI-AT i ve všeobecném návodu k obsluze příslušného upevňovacího prvku.
Zajistěte, abyste používali správné pracovní parametry pro příslušné upevňovací prvky.

Druh provozu "šroubování"

Zobrazení v druhu provozu "šroubování":
Image alternative
Číslo zobrazuje zvolený stupeň.
V tomto druhu provozu je k dispozici celkem 30 stupňů. Stupeň, který je třeba zvolit pro určitý druh upevňovacího prvku, závisí na různých faktorech.
  Příklady faktorů:
 • Druh a velikost upevňovacího prvku
 • Specifický utahovací moment upevňovacího prvku
 • Materiál a provedení šroubovaného obrobku
Zjistěte v krocích správný stupeň na základě těchto dat.

Zjištění potřebného stupně pro druh provozu "šroubování"

POZOR
Nebezpečí poškození! Poškození upevňovacího prvku, nástroje a/nebo obrobku.
 • Před začátkem šroubování zajistěte, aby k sobě kontaktní plochy spojovaných součástí doléhaly celou plochou a matice byla na součásti zašroubovaná až dolů.
 1. Utáhněte upevňovací prvek při použití nižšího stupně.
  • Začněte s co nejnižším stupněm, abyste zabránili poškození upevňovacího prvku příliš silným utažením.
 2. Zkontrolujte dosažený utahovací moment upevňovacího prvku pomocí kalibrovaného momentového šroubováku.
  Pro opakovatelné utahování více upevňovacích prvků zajistěte, aby všechny šroubovací podmínky zůstaly stejné. Změněné šroubovací podmínky mohou vyžadovat jiný stupeň.
  Výsledek 1 / 3Specifikovaný utahovací moment upevňovacího prvku nebyl dosažen.
  • Povolte upevňovací prvek a nastavte utahovací modul na vyšší stupeň.
  • Utáhněte upevňovací prvek s novým stupněm a znovu proveďte kontrolu.
  Výsledek 2 / 3Specifikovaný utahovací moment upevňovacího prvku byl překročen.
  • Povolte upevňovací prvek a nastavte utahovací modul na nižší stupeň.
  • Utáhněte upevňovací prvek s novým stupněm a znovu proveďte kontrolu.
  Výsledek 3 / 3Upevňovací prvek byl utažen specifikovaným utahovacím momentem.
  Je zjištěný správný stupeň pro upevňovací prvek.

Druh provozu "neregulovaný provoz"

V tomto druhu provozu je utahovací modul deaktivovaný. Pro krátkodobou práci bez utahovacího modulu tedy nesmí být utahovací modul odstraněn. Rázový utahovák funguje, jako by nebyl utahovací modul nasazen. Ukazatel utahovacího momentu rázového utahováku znázorňuje zvolený stupeň utahovacího momentu a lze jej nastavit pomocí přepínače utahovacího momentu.
Zobrazení v druhu provozu "neregulovaný provoz":
Image alternative

Nastavení druhu provozu

Druh provozu lze nastavit 2 různými způsoby pro druh upevňovacího prvku.

Nastavení druhu provozu naskenováním čárového, QR nebo maticového kódu

Pokud k šroubovanému prvku Hilti existuje čárový, QR nebo maticový kód, lze druh provozu naskenováním tohoto kódu rychle a jednoduše nastavit na příslušný prvek.
 1. Odblokujte utahovací modul.
 2. Stiskněte tlačítko skenování.
  • Skener se aktivuje, symbol Image alternative na displeji indikuje, že je připravený ke snímání.
Image alternative
 1. Nyní podržte modul ve vzdálenosti cca 15 centimetrů (6″) se zobrazeným zaměřovacím křížem uprostřed čárového, QR nebo maticového kódu.
  Výsledek 1 / 2Kontrolní světla svítí zeleně.
  Na displeji se zobrazí Image alternative.
  Zazní potvrzovací signál.
  Na displeji se zobrazí pracovní režim pro šroubovaný upevňovací prvek.
  Výsledek 2 / 2
  V paměti utahovacího modulu ještě pokud možno nejsou k dispozici žádné pracovní parametry pro šroubovaný utahovací prvek. Hilti poskytuje pro upevňovací prvky kompatibilní s SI‑AT vlastní specifický návod k obsluze SI‑AT kompatibilních upevňovacích prvků. Najdete v něm QR kód, který můžete naskenovat utahovacím modulem tak, aby se pracovní parametry načetly do paměti utahovacího modulu.
  Pracovní parametry pro šroubovaný prvek lze do utahovacího modulu načíst také prostřednictvím softwaru AT Documentation Software přes USB. Aby bylo zajištěno, že se budou vždy používat aktuální pracovní parametry, pravidelně kontrolujte aktuálnost verze softwaru a parametrů.
  Kontrolní světla blikají červeně.
  Na displeji se zobrazí Image alternative (kód se nepodařilo načíst nebo je neznámý).
  Zazní výstražný signál.
  • Stiskněte tlačítko skenování a znovu naskenujte kód.
 1. Pokud lze upevňovací prvek utáhnout v druhu provozu Tracefast, zvolte, jestli chcete použít druh provozu Tracefast (Image alternative) nebo ne (Image alternative).
 2. Zablokujte utahovací modul.
  • Pokud byl aktivován druh provozu Tracefast, na displeji se trvale zobrazí Image alternative Image alternative.
  • Pokud byl deaktivován druh provozu Tracefast, na displeji se trvale zobrazí Image alternative Image alternative.

Nastavení druhu provozu pomocí ovládacích tlačítek

Pokud pro šroubovaný upevňovací prvek neexistuje žádný čárový, QR nebo maticový kód, lze druh provozu nastavit ručně pomocí ovládacích tlačítek utahovacího modulu.
 1. Odblokujte utahovací modul.
 2. Pomocí tlačítek se šipkami posuňte výběrový rámeček na možnost, kterou chcete nastavit.
 3. Stiskněte tlačítko OK.
  • Zvolená možnost se nyní zobrazí s černým pozadím.
 4. Pomocí tlačítek se šipkami zvolte požadované nastavení.
 5. Stiskněte tlačítko OK.
  • Zvolené nastavení se zobrazí s výběrovým rámečkem.
 6. V případě potřeby opakujte kroky 3 až 5 pro provedení dalších nastavení.
 7. Zablokujte utahovací modul.

Utahování prvků v inteligentním provozu

Před použitím utahovacího modulu zajistěte, aby byl šroubovaný upevňovací prvek správně nainstalovaný. Dodržujte pokyny v návodu k použití šroubovaného upevňovacího prvku a popis kontroly upevňovacích prvků.
 1. Nastavte druh provozu „inteligentní provoz“.
 2. Nastavte přepínač chodu vpravo/vlevo na chod vpravo.
 3. Nasaďte rázový utahovák s vhodným nástrojem na šroubovaný upevňovací prvek.
 4. Podržte stisknutý ovládací spínač, dokud utahovací modul nevydá jedno z následujících hlášení:
  Výsledek 1 / 4
  • Zobrazí se hlášení "Šroubování úspěšně dokončeno": Image alternative
  • Kontrolní světla svítí zeleně.
  • Zazní potvrzovací signál.
  Upevňovací prvek byl správně utažený. Můžete hned pokračovat s dalším upevňovacím prvkem stejného typu.
  Výsledek 2 / 4
  • Zobrazí se hlášení "Opětovné utažení úspěšně dokončeno": Image alternative
  • Kontrolní světla blikají žlutě.
  • Zazní výstražný akustický signál 1.
  A) Šroubový spoj svorníkové kotvy nebo závitové tyče s chemickou kotvou, který již byl utažen a poté znovu povolen, byl znovu utažen. Pokud šroubový spoj nebyl předtím správně utažený, musí se zkontrolovat a případně utáhnout kalibrovaným momentovým klíčem. B) Šroubový spoj pro instalační systémy a kotevní kolejnice byl již utažen, ale modul nedokáže rozpoznat, zda byl použit správný utahovací moment. Zkontrolujte šroubový spoj kalibrovaným momentovým klíčem a v případě potřeby ho utáhněte správným instalačním utahovacím momentem.
  Výsledek 3 / 4
  • Zobrazí se hlášení "Příliš nízké napětí akumulátoru": Image alternative
  • Kontrolní světla blikají červeně.
  Zbývající kapacita akumulátoru je pro utažení upevňovacího prvku příliš malá.
  • Pro potvrzení hlášení stiskněte tlačítko OK.
  • Nasaďte nabitý akumulátor.
  Výsledek 4 / 4
  • Zobrazí se hlášení "Šroubování nebylo řádně dokončeno": Image alternative
  • Kontrolní světla blikají červeně.
  • Zazní výstražný akustický signál 2.
  • Utáhněte upevňovací prvek kalibrovaným momentovým klíčem.

Utahování prvku v druhu provozu Tracefast

Před použitím utahovacího modulu zajistěte, aby byl šroubovaný upevňovací prvek správně nainstalovaný. Dodržujte pokyny v návodu k použití šroubovaného upevňovacího prvku a popis kontroly upevňovacích prvků.
Pokud je aktivovaný druh provozu "Tracefast", utahovací modul rozpozná výhradně maticové kódy na upevňovacích prvcích. Pokud chcete naskenovat jiný čárový kód, QR kód nebo maticový kód, musíte deaktivovat druh provozu "Tracefast".
 1. Aktivujte druh provozu "Tracefast" Image alternative Image alternative.
 2. Nastavte přepínač chodu vpravo/vlevo na chod vpravo.
 3. Stiskněte ovládací spínač rázového utahováku.
  • Aktivuje se skener utahovacího modulu.
 4. Naskenujte maticový kód na šroubovaném upevňovacím prvku.
  Výsledek 1 / 2Kontrolní světla svítí zeleně.
  Na displeji se zobrazí Image alternative.
  Zazní potvrzovací signál.
  Na displeji se zobrazí šroubovaný upevňovací prvek a utahovací modul ukládá metadata upevňovacího prvku pro následující šroubování.
  Výsledek 2 / 2Kontrolní světla blikají červeně.
  Na displeji se zobrazí Image alternative (kód se nepodařilo načíst nebo je neznámý).
  Zazní výstražný signál.
  • Stiskněte tlačítko skenování a znovu naskenujte kód.
  • Pokud nelze kód naskenovat (např. protože je silně poškozený), utahovací modul po 10 sekundách nabídne možnost deaktivovat druh provozu "Tracefast" pro další upevňovací prvek a přišroubujte upevňovací prvek v druhu provozu "inteligentní provoz". Potvrďte výběr tlačítkem OK. Další upevňovací prvek lze přišroubovat bez uložení jeho metadat. Poté se utahovací modul automaticky vrátí zpět do druhu provozu "Tracefast".
 5. Nasaďte rázový utahovák s vhodným nástrojem na šroubovaný upevňovací prvek.
 6. Podržte stisknutý ovládací spínač, dokud utahovací modul nevydá jedno z následujících hlášení:
  Výsledek 1 / 4
  • Zobrazí se hlášení "Šroubování úspěšně dokončeno": Image alternative
  • Kontrolní světla svítí zeleně.
  • Zazní potvrzovací signál.
  Upevňovací prvek byl správně utažený. Můžete hned pokračovat s dalším upevňovacím prvkem stejného typu.
  Výsledek 2 / 4
  • Zobrazí se hlášení "Opětovné utažení úspěšně dokončeno": Image alternative
  • Kontrolní světla blikají žlutě.
  • Zazní výstražný akustický signál 1.
  A) Šroubový spoj svorníkové kotvy, který již byl utažen a poté znovu povolen, byl znovu utažen. Pokud šroubový spoj nebyl předtím správně utažený, musí se zkontrolovat a případně utáhnout kalibrovaným momentovým klíčem. B) Šroubový spoj pro instalační systémy a kotevní kolejnice byl již utažen, ale modul nedokáže rozpoznat, zda byl použit správný utahovací moment. Zkontrolujte šroubový spoj kalibrovaným momentovým klíčem a v případě potřeby ho utáhněte správným utahovacím momentem pro instalaci.
  Výsledek 3 / 4
  • Zobrazí se hlášení "Příliš nízké napětí akumulátoru": Image alternative
  • Kontrolní světla blikají červeně.
  Zbývající kapacita akumulátoru je pro utažení upevňovacího prvku příliš malá.
  • Pro potvrzení hlášení stiskněte tlačítko OK.
  • Nasaďte nabitý akumulátor.
  Výsledek 4 / 4
  • Zobrazí se hlášení "Šroubování nebylo řádně dokončeno": Image alternative
  • Kontrolní světla blikají červeně.
  • Zazní výstražný akustický signál 2.
  • Utáhněte upevňovací prvek kalibrovaným momentovým klíčem.
 7. Opakujte kroky 3 až 6 pro každý další šroubovaný upevňovací prvek.

Utahování prvku v druhu provozu "šroubování"

 1. Nastavte druh provozu "šroubování".
 2. Určete stupeň utahování, který je třeba nastavit pro šroubovaný prvek, a nastavte ho.
 3. Nastavte přepínač chodu vpravo/vlevo na chod vpravo.
 4. Nasaďte rázový utahovák s vhodným nástrojem na šroubovaný prvek.
 5. Stiskněte ovládací spínač a držte ho stisknutý, dokud utahovací modul nevydá jedno z následujících hlášení:
  Výsledek 1 / 2
  • Zobrazí se hlášení "Šroubování úspěšně dokončeno": Image alternative
  • Kontrolní světla svítí zeleně.
  • Zazní potvrzovací signál.
  Upevňovací prvek byl správně utažený. Můžete hned pokračovat s dalším upevňovacím prvkem stejného typu.
  Výsledek 2 / 2
  • Zobrazí se hlášení "Šroubování nebylo řádně dokončeno": Image alternative
  • Kontrolní světla blikají červeně.
  • Zazní výstražný akustický signál 2.
  • Utáhněte upevňovací prvek kalibrovaným momentovým klíčem.

Kontrola upevňovacího prvku

Všechny upevňovací prvky Hilti podléhají neustálé aktualizaci, takže modul SI-AT může podporovat i upevňovací prvky, které nejsou popsané v této dokumentaci. Vždy mějte aktuální verzi softwaru a parametrů.
Aktuální návody k obsluze a pokyny ke kontrole najdete on-line na: www.hilti.group.

Kontrola upevňovacího prvku segmentových kotev

Aby bylo zajištěno, že bylo u šroubového spoje segmentových kotev v "inteligentním provozu" dosaženo správné předpětí specifikované podle schválení / návodu k použití, je třeba vždy první a poslední segmentovou kotvu zkontrolovat pomocí kalibrovaného momentového klíče. Tato kontrola provedeného utahovacího momentu pro instalaci se musí provést bezprostředně po utažení (instalaci) segmentové kotvy.
Kontrolní moment odpovídá 75 % utahovacího momentu pro instalaci příslušné segmentové kotvy a najdete ho v návodu k použití kotvy.
 • Zkontrolujte upevňovací prvek segmentové kotvy kalibrovaným momentovým klíčem. Sledujte přitom úhel, o který lze upevňovací prvek dotáhnout.
  Výsledek 1 / 2Upevňovací prvek segmentové kotvy nebyl dotažen dál než na uvedený maximální úhel otočení (< 360°).
  Upevňovací prvek je správně zašroubovaný.
  Výsledek 2 / 2Upevňovací prvek segmentové kotvy byl dotažen více než na uvedený maximální úhel otočení (> 360°).
  Upevňovací prvek je zašroubovaný nesprávně. Šroubové spoje utažené od předcházející kontroly je nutné považovat za vadné a musí se překontrolovat. Nechte rázový utahovák zkontrolovat v servisu Hilti .

Kontrola upevňovacích prvků závitových tyčí s chemickými kotvami

Aby bylo zajištěno, že bylo u šroubového spoje upevňovacích prvků závitových tyčí s chemickými kotvami v „inteligentním provozu“ dosaženo správné předpětí specifikované podle návodu k obsluze, je třeba vždy první a poslední upevňovací prvek zkontrolovat pomocí kalibrovaného momentového klíče. Tato kontrola provedeného instalačního utahovacího momentu se musí provést bezprostředně po utažení upevňovacího prvku závitové tyče (po potřebné době vytvrzení chemické kotvy).
Kontrolní moment odpovídá 100 % instalačního utahovacího momentu příslušného upevňovacího prvku závitové tyče a najdete ho v návodu k použití této závitové tyče.
 • Zkontrolujte upevňovací prvek závitové tyče kalibrovaným utahovacím klíčem a se správným kontrolním utahovacím momentem. Sledujte přitom úhel, o který lze upevňovací prvek dotáhnout.
  Výsledek 1 / 2Upevňovací prvek závitové tyče nebyl dotažen dál než na uvedený maximální úhel otočení (< 180°).
  Upevňovací prvek je správně zašroubovaný.
  Výsledek 2 / 2Upevňovací prvek závitové tyče byl dotažen více než na uvedený maximální úhel otočení (> 180°).
  Upevňovací prvek je zašroubovaný nesprávně. Šroubové spoje utažené od předcházející kontroly je nutné považovat za vadné a musí se překontrolovat. Rázový utahovák by se měl zkontrolovat v servisu Hilti .

Kontrola bezpečnosti upevňovacího prvku pro instalační systémy

Aby bylo zajištěno, že bylo u šroubového spoje spojovacích čepů v "inteligentním provozu" dosaženo správné předpětí specifikované podle schválení / návodu k použití, je třeba vždy první a poslední spojovací čep zkontrolovat pomocí kalibrovaného momentového klíče. Tato kontrola provedeného utahovacího momentu pro instalaci se musí provést bezprostředně po utažení (instalaci) spojovacího čepu.
Kontrolní moment odpovídá utahovacímu momentu pro instalaci příslušného spojovacího čepu a najdete ho v návodu k použití spojovacího čepu.
 • Zkontrolujte upevňovací prvek kalibrovaným momentovým klíčem. Sledujte přitom úhel, o který lze upevňovací prvek dotáhnout.
  Výsledek 1 / 2Upevňovací prvek nebyl dotažen dál než na uvedený maximální úhel otočení (< 180°).
  Zašroubování upevňovacího prvku je provedené správně.
  Výsledek 2 / 2Upevňovací prvek byl dotažen více než na uvedený maximální úhel otočení (> 180°).
  Provedený šroubový spoj je nesprávný. Šroubové spoje utažené od předcházející kontroly je nutné považovat za vadné a musí se překontrolovat. Nechte rázový utahovák zkontrolovat v servisu Hilti .

Kontrola šroubových spojů T svorníků v kotevních kolejnicích

Aby bylo zajištěno, že bylo u šroubového spoje T svorníků v "inteligentním provozu" dosaženo správné předpětí specifikované podle schválení / návodu k použití, je třeba vždy první a poslední T svorník zkontrolovat pomocí kalibrovaného momentového klíče. Tato kontrola provedeného utahovacího momentu pro instalaci se musí provést bezprostředně po utažení (instalaci) T svorníku.
Kontrolní moment odpovídá utahovacímu momentu pro instalaci příslušného T svorníku a najdete ho v návodu k použití T svorníku.
 • Zkontrolujte upevňovací prvek T svorníku kalibrovaným momentovým klíčem. Sledujte přitom úhel, o který lze upevňovací prvek dotáhnout.
  Výsledek 1 / 2Upevňovací prvek nebyl dotažen dál než na uvedený maximální úhel otočení (< 360°).
  Upevňovací prvek je správně zašroubovaný.
  Výsledek 2 / 2Upevňovací prvek byl dotažen více než na uvedený maximální úhel otočení (> 360°).
  Upevňovací prvek je zašroubovaný nesprávně. Šroubové spoje utažené od předcházející kontroly je nutné považovat za vadné a musí se překontrolovat. Nechte rázový utahovák zkontrolovat v servisu Hilti .

Kontrola šroubových spojů utahovaných v druhu provozu "šroubování"

 • V pravidelných intervalech kontrolujte pomocí kalibrovaného momentového klíče podle vlastních firemních předpisů nebo kvalitativních předpisů, zda byl dosažen požadovaný utahovací moment.

Připojení utahovacího modulu k počítači

Image alternative
 1. Otevřete kryt na spodní straně utahovacího modulu.
 2. Zapojte zástrčku (typ C, USB 2.0) USB kabelu do USB rozhraní v utahovacím modulu.
 1. Zapojte zástrčku (typ A) USB kabelu do počítače.
  • Utahovací modul se nyní napájí proudem z počítače. Na displeji modulu se zobrazí logo USB (Image alternative).
  Po vytažení zástrčky USB zasuňte kryt na utahovacím modulu. Zabráníte tak znečištění USB rozhraní.

Ošetřování a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při zasunutém akumulátoru !
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vyjměte akumulátor!
Péče o výrobek
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Pokud má nářadí větrací otvory, opatrně je vyčistěte suchým, měkkým kartáčem.
 • Kryt čistěte jen mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
 • K čištění kontaktů výrobku používejte čistý, suchý hadr.
Péče o lithium-iontové akumulátory
 • Nikdy nepoužívejte akumulátor s ucpanými větracími otvory. Větrací otvory vyčistěte opatrně suchým, měkkým kartáčem.
 • Zajistěte, aby nebyl akumulátor zbytečně vystavený prachu nebo nečistotám. Chraňte akumulátor před vysokou vlhkostí (např. ho neponořujte do vody nebo ho nenechávejte na dešti).
  Pokud se akumulátor namočí, zacházejte s ním jako s poškozeným akumulátorem. Izolujte ho v nehořlavé nádobě a obraťte se na servis Hilti .
 • Z akumulátoru odstraňte olej a tuk, který na něj nepatří. Nedovolte, aby se na akumulátoru hromadily zbytečný prach nebo nečistoty. Akumulátor čistěte suchým, měkkým kartáčem nebo čistým, suchým hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
  Nedotýkejte se kontaktů akumulátoru a neodstraňujte z kontaktů tuk, který je na nich nanesený z výroby.
 • Kryt čistěte jen mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Údržba
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Neodborné opravy elektrických součástí mohou způsobit těžká poranění a popáleniny.
 • Opravy na elektrických částech smí provádět pouze odborník s elektrotechnickou kvalifikací.
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte výrobek neprodleně opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte, zda bezvadně fungují.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství. Náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství schválené Hilti pro váš výrobek najdete v Hilti Store nebo na: www.hilti.group.

Přeprava a skladování

Přeprava akumulátorového nářadí a akumulátorů
  POZOR
  Neúmyslné spuštění při přepravě !
 • Výrobky přepravujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Vyjměte akumulátor/akumulátory.
 • Akumulátory nikdy nepřepravujte volně. Akumulátory by měly být při přepravě chráněné proti nadměrným nárazům a vibracím a izolované od jakýchkoli vodivých materiálů nebo jiných akumulátorů, aby se nemohly dostat do kontaktu s póly jiných akumulátorů a způsobit tak zkrat. Dodržujte místní přepravní předpisy pro akumulátory.
 • Akumulátory se nesmí posílat poštou. Pokud chcete posílat nepoškozené akumulátory, obraťte se na zásilkovou firmu.
 • Před použitím, před delší přepravou a po delší přepravě zkontrolujte výrobek a akumulátory, zda nejsou poškozené.
Skladování akumulátorového nářadí a akumulátorů
  VÝSTRAHA
  Neúmyslné poškození vadnými nebo vyteklými akumulátory. !
 • Výrobky skladujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Výrobek a akumulátory skladujte v chladu a v suchu. Dodržujte limitní hodnoty teploty, které jsou uvedené v technických údajích.
 • Akumulátory nenechávejte v nabíječce. Po nabíjení akumulátor vždy z nabíječky vyndejte.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na zdrojích tepla nebo za sklem.
 • Výrobek a akumulátory skladujte mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Před použitím, před delším skladováním a po delším skladování zkontrolujte výrobek a akumulátory, zda nejsou poškozené.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .
Řiďte se také pokyny pro odstraňování poruch v návodu k obsluze použitého rázového utahováku.
Porucha
Možná příčina
Řešení
Image alternative
Zobrazí se hlášení "Zablokovat modul".
Utahovací modul je odblokovaný.
 • Stiskněte blokovací tlačítko Image alternative pro zablokování utahovacího modulu a aktivaci rázového utahováku.
Image alternative
Zobrazí se hlášení "Příliš vysoká teplota akumulátoru".
Akumulátor je přehřátý.
 • Vyměňte akumulátor nebo nechte akumulátor vychladnout.
Image alternative
Zobrazí se hlášení "Příliš nízká teplota akumulátoru".
Teplota akumulátoru je nižší než 0 °C.
 • Nechte akumulátor pomalu zahřát na teplotu nad 0 °C.
Image alternative
Zobrazí se hlášení "Příliš vysoká teplota rázového utahováku".
Rázový utahovák je přehřátý.
 • Nechte rázový utahovák ochladit.
 • Vyčistěte ventilační štěrbiny.
Image alternative
Zobrazí se hlášení "Příliš málo nabitý akumulátor".
Akumulátor není dostatečně nabitý na to, aby bylo možné upevňovací prvek správně zašroubovat.
 • Nasaďte nabitý akumulátor.
Image alternative
Zobrazí se hlášení "Příliš vysoký odběr proudu".
Odběr proudu je krátkodobě příliš vysoký.
 • Pro potvrzení hlášení stiskněte tlačítko OK.
 • Zopakujte proces šroubování.
 • Pokud se zobrazí hlášení znovu, kontaktujte servis Hilti .
Image alternative
Zobrazí se hlášení "Knoflíková baterie vybitá".
Knoflíková baterie hodin v utahovacím modulu je vybitá.
  Již není zaručena správnost údajů data a času v dokumentačním protokolu.
 • Nechte baterii vyměnit v servisu Hilti .
Image alternative
Zobrazí se hlášení "Okamžitě nutná údržba rázového utahováku".
Okamžitě nutná údržba rázového utahováku.
  Již nelze zvolit druhy provozu „inteligentní provoz“, „Tracefast“ a „šroubování“.
 • Pokud chcete provést údržbu rázového utahováku, kontaktujte servis Hilti .
Image alternative
Zobrazí se hlášení "Chyba zařízení".
Byla rozpoznána chyba zařízení.
 • Připojte utahovací modul k počítači.
 • Pomocí AT Documentation Software načtěte paměť závad a postupujte podle pokynů softwaru pro odstranění poruchy.
Image alternative
Zobrazí se hlášení "Funkce dokumentace deaktivovaná".
Funkce dokumentace deaktivovaná (pouze výstražné hlášení).
 • Pokud potřebujete funkci dokumentace, připojte utahovací modul k počítači a aktivujte funkci dokumentace v AT Documentation Software .
 • Případně stiskněte tlačítko OK pro zrušení hlášení a pokračování spuštění utahovacího modulu.
Image alternative
Zobrazí se hlášení "Paměť je přibližně plně obsazená". (Hlášení se zobrazí při hodnotách ≥ 90 %.)
Datová paměť v utahovacím modulu je přibližně plně obsazená. POZOR: Je-li datová paměť utahovacího modulu plně obsazená, jsou nejstarší data přepisována!
 • Připojte utahovací modul k počítači.
 • Pomocí AT Documentation Software načtěte data pro zdokumentování v reportu.
 • Poté data v paměti utahovacího modulu smažte, abyste v paměti uvolnili místo.
Image alternative
Zobrazí se hlášení "Paměť je plně obsazená".
Datová paměť v utahovacím modulu je plně obsazená. POZOR: Nejstarší data jsou přepisována!
 • Připojte utahovací modul k počítači.
 • Pomocí AT Documentation Software načtěte data pro zdokumentování v reportu.
 • Poté data v paměti utahovacího modulu smažte, abyste v paměti uvolnili místo.

Likvidace

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při nesprávné likvidaci! Nebezpečí poškození zdraví unikajícími plyny nebo kapalinami.
 • Poškozené akumulátory žádným způsobem neposílejte!
 • Přípojky zakryjte nevodivým materiálem, abyste zabránili zkratu.
 • Akumulátory zlikvidujte tak, aby se nemohly dostat do rukou dětem.
 • Akumulátor odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu.
Image alternative Výrobky Hilti jsou vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré přístroje k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .

Další informace

Příslušenství, systémové výrobky a další informace o vašem výrobku najdete zde.

RoHS (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)
Image alternative
Tato tabulka platí pro trh v Číně.
Podmínky : Jižní Korea
Specifické informace ke schválení v příslušné zemi
제품명: 아답티브 임펙 모듈
수입자(상호명): 힐티코리아㈜
제조회사: Hilti Corporation
제조국: 스위스
A/S: 080-220-2000

Lithium-iontový akumulátor Hilti

Pokyny k bezpečnosti a použitíV této dokumentaci se pojem akumulátor používá pro nabíjecí lithium-iontové akumulátory Hilti, které obsahují několik lithium-iontových článků. Jsou určené pro elektrické nářadí Hilti a smí se používat pouze s tímto nářadím. Používejte pouze originální akumulátory Hilti !
PopisAkumulátory Hilti jsou vybavené systémy řízení a ochrany článků.
Akumulátory se skládají z článků, které obsahují lithium-iontový akumulační materiál, který umožňuje vysokou specifickou hustotu energie. U lithium-iontových článků se vyskytuje velmi malý paměťový efekt, jsou ale velmi citlivé vůči působení násilí, hlubokému vybití nebo vysokým teplotám.
Výrobky schválené pro akumulátory Hilti najdete v Hilti Store nebo na: www.hilti.group
Bezpečnost
 • Dodržujte následující bezpečnostní pokyny pro bezpečnou manipulaci s lithium-iontovými akumulátory a jejich bezpečné použití. Nedodržování může způsobit podráždění pokožky, těžká poranění poleptáním, chemické popáleniny, požár a/nebo výbuch.
 • S akumulátory zacházejte opatrně, aby nedošlo k poškození a úniku kapalin, které jsou silně zdraví škodlivé!
 • Akumulátory se nesmí v žádném případě přizpůsobovat nebo upravovat!
 • Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C ani pálit.
 • Nepoužívejte nebo nenabíjejte akumulátory, které utrpěly náraz nebo jsou jiným způsobem poškozené. Akumulátory pravidelně kontrolujte, zda nevykazují známky poškození.
 • Nikdy nepoužívejte recyklované nebo opravené akumulátory.
 • Akumulátory a akumulátorové elektrické nářadí nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí.
 • Akumulátory vždy chraňte před přímým slunečním zářením, vyššími teplotami, jiskřením a otevřeným plamenem. Může by dojít k výbuchu.
 • Nedotýkejte se pólů akumulátoru prsty, nástroji, šperky nebo jinými elektricky vodivými předměty. Může dojít k poškození akumulátoru, věcným škodám a poranění.
 • Akumulátory chraňte před deštěm, vlhkostí a kapalinami. V případě proniknutí vlhkosti může dojít ke zkratu, zásahu elektrickým proudem, popáleninám, požáru a výbuchu.
 • Používejte pouze nabíječky a elektrické nářadí určené pro tento typ akumulátoru. Řiďte se údaji v příslušných návodech k obsluze.
 • Akumulátor nepoužívejte a neskladujte v prostředí s nebezpečím výbuchu.
 • Pokud je akumulátor příliš horký na dotek, může být vadný. Akumulátor položte na nehořlavé místo, na které je vidět, v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Nechte akumulátor vychladnout. Když je akumulátor i za hodinu stále příliš horký na dotek, je vadný. Postupujte podle pokynů v kapitole Opatření v případě hořícího akumulátoru .
Postup v případě poškozených akumulátorů
 • Pokud je akumulátor poškozený, vždy se obraťte na servis Hilti .
 • Nikdy nepoužívejte akumulátor, ze kterého vytéká kapalina.
 • Dbejte na to, aby se vytékající kapalina nedostala do přímého kontaktu s očima a/nebo pokožkou. Při manipulaci s akumulátorovou kapalinou používejte vždy ochranné rukavice a ochranné brýle.
 • Pro odstranění vyteklé akumulátorové kapaliny použijte schválený chemický čisticí prostředek. Dodržujte místní předpisy pro čištění akumulátorové kapaliny.
 • Vadný akumulátor vložte do nehořlavé nádoby a zakryjte ho suchým pískem, křídovým práškem (CaCO₃) nebo silikátem (vermikulitem). Poté nádobu uzavřete víkem, aby dovnitř nemohl vzduch, a uložte ji mimo dosah hořlavých plynů, kapalin nebo předmětů.
 • Nádobu odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu. Dodržujte místní přepravní předpisy pro poškozené akumulátory.
Postup v případě již nefunkčních akumulátorů
 • Všímejte si neobvyklého chování akumulátorů, jako jsou nesprávné nabíjení, neobvykle dlouhé doby nabíjení, znatelný pokles výkonu, neobvyklé indikace LED nebo vytékající kapaliny. Jsou to známky problému uvnitř akumulátoru.
 • Pokud se domníváte, že se vyskytl problém uvnitř akumulátoru, kontaktujte servis Hilti .
 • Pokud již akumulátor nefunguje, nelze ho už nabít nebo vytéká kapalina, musíte ho zlikvidovat. Viz kapitolu Údržba a likvidace .
Opatření v případě hořícího akumulátoru
  VÝSTRAHA
  Nebezpečí způsobené hořícím akumulátorem! Hořící akumulátor uvolňuje nebezpečné a výbušné kapaliny a výpary, které mohou způsobit poranění poleptáním, popáleniny nebo exploze.
 • Při hašení hořícího akumulátoru noste osobní ochranné pomůcky.
 • Zajistěte dostatečné větrání, aby mohly unikat nebezpečné a výbušné výpary.
 • V případě vzniku velkého množství kouře okamžitě opusťte místnost.
 • V případě podráždění dýchacích cest vyhledejte lékaře.
 • Než začnete hasit, zavolejte požárníky.
 • Hořící akumulátory haste pouze vodou z co možná největší vzdálenosti. Práškové hasicí prostředky a hasicí deky jsou u lithium-iontových akumulátorů neúčinné. Okolní požár lze hasit běžnými hasicími prostředky.
 • Nesnažte se pohybovat velkým množstvím hořících akumulátorů. Z nejbližšího okolí odstraňte nezasažené materiály, abyste tak zasažené akumulátory izolovali.
V případě nechladnoucího, kouřícího nebo hořícího akumulátoru:
 • Vezměte ho na lopatu a hoďte ho do kbelíku s vodou. Díky chladicímu účinku se zamezí rozšíření ohně na články akumulátoru, které ještě nedosáhly kritické teploty pro vznícení.
 • Nechte akumulátor v kbelíku minimálně 24 hodin, dokud úplně nevychladne.
 • Viz kapitolu Postup v případě poškozených akumulátorů .
Údaje k přepravě a skladování
 • Provozní teplota prostředí od −17 °C do +60 °C / od 1 °F do 140  °F.
 • Skladovací teplota od −20 °C do +40 °C / od −4 °F do 104 °F.
 • Akumulátory nenechávejte uložené na nabíječce. Po nabíjení akumulátor vždy z nabíječky vyndejte.
 • Akumulátory skladujte pokud možno v suchu a chladu. Skladováním v chladu se prodlužuje životnost akumulátoru. Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na topení nebo za sklem.
 • Akumulátory se nesmí posílat poštou. Pokud chcete posílat nepoškozené akumulátory, obraťte se na zásilkovou firmu.
 • Akumulátory nikdy nepřepravujte volně. Akumulátory by měly být při přepravě chráněné proti nadměrným nárazům a vibracím a izolované od jakýchkoli vodivých materiálů nebo jiných akumulátorů, aby se nemohly dostat do kontaktu s póly jiných akumulátorů a způsobit tak zkrat. Dodržujte místní přepravní předpisy pro akumulátory.
Údržba a likvidace
 • Akumulátor udržujte čistý a beze stop oleje a tuku. Dbejte na to, aby se na akumulátoru nevyskytovaly zbytečné nečistoty a prach. Akumulátor vyčistěte suchým, měkkým štětcem nebo suchým, čistým hadrem.
 • Nikdy nepoužívejte akumulátor s ucpanými ventilačními štěrbinami. Větrací otvory vyčistěte opatrně suchým, měkkým kartáčem.
 • Nepřipusťte, aby do vnitřního prostoru vnikly cizí předměty.
 • Dbejte na to, aby do akumulátoru nepronikla vlhkost. Pokud se do akumulátoru dostane vlhkost, zacházejte s ním jako s poškozeným akumulátorem a izolujte ho uložením do nehořlavé nádoby.
 • Viz kapitolu Postup v případě poškozených akumulátorů .
 • V důsledku nesprávné likvidace může dojít k poškození zdraví unikajícími plyny nebo kapalinami. Akumulátor odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu. Dodržujte místní přepravní předpisy pro poškozené akumulátory.
 • Akumulátory nevyhazujte do komunálního odpadu.
 • Akumulátory zlikvidujte tak, aby se nemohly dostat do rukou dětem. Přípojky zakryjte nevodivým materiálem, abyste zabránili zkratu.