Jazyk

PM 2-LG

Originální návod k obsluze

Údaje k návodu k obsluze

K tomuto návodu k obsluze

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v tomto návodu k obsluze a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem k obsluze.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku mohou být použity následující symboly:
Image alternative Výrobek podporuje NFC technologii, která je kompatibilní se systémy iOS a Android.

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Čárový laser
  PM 2-LG
  Generace
  02
  Sériové číslo

Prohlášení o shodě

Image alternative
Výrobce prohlašuje na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek odpovídá platným zákonům a splňuje platné normy.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Nálepka na výrobku

Informace o laseru
Image alternative Třída laseru 2, podle normy IEC 60825-1 / EN 60825-1:2014 a splňuje CFR 21 § 1040.10 a 1040.11 (Laser Notice 56).
Nedívejte se do paprsku.

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro měřicí přístroje

Image alternative VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Měřicí přístroje mohou být nebezpečné, když se s nimi zachází nesprávně. Nedodržování bezpečnostních pokynů a instrukcí může způsobit poškození měřicího přístroje a/nebo těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Bezpečnost pracoviště
 • Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
 • S výrobkem nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.
 • Při používání výrobku zabraňte přístupu dětem a jiným osobám.
 • Výrobek používejte pouze v definovaných mezích použití.
 • Dodržujte specifické předpisy pro prevenci úrazů platné v dané zemi.
Elektrická bezpečnost
 • Výrobek chraňte před deštěm a vlhkem. V případě proniknutí vlhkosti může dojít ke zkratu, zásahu elektrickým proudem, popáleninám nebo výbuchu.
 • Přestože je výrobek chráněný proti vlhkosti, před uložením do transportního obalu ho do sucha otřete.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s měřicím přístrojem rozumně. Měřicí přístroj nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s měřicím přístrojem může mít za následek vážná poranění.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky. Nošením osobních ochranných pomůcek se snižuje riziko poranění.
 • Nevyřazujte z činnosti žádná bezpečnostní zařízení a neodstraňujte informační a výstražné štítky.
 • Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před vložením akumulátoru, před uchopením měřicího přístroje nebo jeho přenášením se ujistěte, že je vypnutý.
 • Výrobek a příslušenství používejte podle těchto pokynů a tak, jak je to pro tento typ přístroje předepsáno. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití výrobků pro jiné účely, než pro které jsou určeny, může vést ke vzniku nebezpečných situací.
 • Nenechte se ukolébat falešným pocitem bezpečí a nepřekračujte bezpečnostní pravidla pro měřicí přístroje, i když jste po mnohonásobném použití s měřicím přístrojem dobře seznámeni. Nepozorné jednání může ve zlomcích sekundy způsobit těžká poranění.
 • Měřicí přístroj se nesmí používat v blízkosti lékařských přístrojů.
Použití měřicího přístroje a péče o něj
 • Výrobek a příslušenství používejte jen v technicky bezvadném stavu.
 • Nepoužívaný měřicí přístroj uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby výrobek používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny. Měřicí přístroje jsou je nebezpečné, když je používají nezkušené osoby.
 • O měřicí přístroje řádně pečujte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce měřicího přístroje. Poškozené díly nechte před použitím měřicího přístroje opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba měřicích přístrojů.
 • Výrobek se nesmí v žádném případě přizpůsobovat nebo upravovat. Změny nebo modifikace, které nebyly výslovně schváleny firmou Hilti , mohou mít za následek omezení uživatelského oprávnění k používání výrobku.
 • Před důležitými měřeními, po nárazu nebo působení jiného mechanického vlivu je nutné zkontrolovat přesnost měřicího přístroje.
 • Výsledky měření mohou být na základě principu fungování negativně ovlivněny určitými podmínkami prostředí. K tomu patří např. blízkost přístrojů, které vytvářejí silná magnetická či elektromagnetická pole, vibrace nebo změny teplot.
 • Rychle se měnící podmínky měření mohou zkreslit výsledky měření.
 • Při přenesení výrobku z velké zimy do teplého prostředí nebo naopak nechte výrobek před použitím aklimatizovat. Velké teplotní rozdíly mohou vést k chybným operacím a nesprávným výsledkům měření.
 • Při použití s adaptéry a příslušenstvím zajistěte, aby bylo příslušenství bezpečně upevněné.
 • Ačkoli je měřicí přístroj zkonstruovaný pro používání v náročných podmínkách na stavbě, měli byste s ním zacházet opatrně, podobně jako s jinými optickými a elektrickými výrobky (dalekohled, brýle, fotoaparát).
 • Dodržujte uvedené provozní a skladovací teploty.

Doplňující bezpečnostní pokyny pro laserové měřicí přístroje

 • Při neodborném otevření výrobku může vycházet laserové záření, které přesahuje třídu 2. Výrobek nechávejte opravovat pouze v servisu Hilti .
 • Zabezpečte měřicí stanoviště. Zajistěte, aby při nainstalování výrobku nebyl laserový paprsek namířený na jiné osoby ani na vás samotné. Laserové paprsky by měly probíhat daleko pod úrovní nebo nad úrovní očí.
 • Udržujte výstupní okénko laserového paprsku čisté, aby nedocházelo k chybným měřením.
 • Před měřením / použitím a několikrát během používání zkontrolujte přesnost výrobku.
 • Měření v blízkosti reflexních objektů, resp. povrchů, přes sklo nebo podobné materiály může zkreslit výsledek měření.
 • Namontujte výrobek na vhodný držák či na stativ nebo ho postavte na rovnou plochu.
 • Je zakázáno pracovat s měřicími latěmi v blízkosti vedení vysokého napětí.
 • Zajistěte, aby se v okolí nepoužíval žádný další laserový měřicí přístroj, který by mohl ovlivnit vaše měření.
 • Nenechte laserové paprsky přesahovat do nestřežených oblastí.

Dodatečné bezpečnostní pokyny

 • Nebezpečí poranění padajícím nářadím a/nebo příslušenstvím. Před zahájením práce zkontrolujte, zda je namontované příslušenství bezpečně upevněné.

Elektromagnetická kompatibilita

Ačkoli přístroj splňuje požadavky příslušných směrnic, nemůže firma Hilti vyloučit možnost, že bude přístroj rušený silným zářením, což může vést k chybným operacím. V takovém případě nebo máte-li nějaké pochybnosti, je třeba provést kontrolní měření. Rovněž nemůže firma Hilti vyloučit, že nebudou rušeny jiné přístroje (např. navigační zařízení letadel).

Klasifikace laseru pro výrobky třídy laseru 2

Výrobek odpovídá třídě laseru 2 podle IEC ⁄ EN 60825‑1:2014 a podle CFR 21 § 1040 (FDA). Tyto výrobky se smějí používat bez dalších ochranných opatření. Nicméně byste se měli vyhýbat přímému pohledu do zdroje světla podobně jako u slunečního záření. V případě přímého kontaktu s očima oči zavřete a uhněte hlavou z dosahu paprsku. Nemiřte laserový paprsek proti osobám.

Pečlivé zacházení a použití akumulátorů

 • Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie. Baterie mohou při delším skladování zkorodovat a samovolně se vybít.
 • Zajistěte, aby se baterie nedostaly do rukou dětem.
 • Nemíchejte staré a nové baterie. Vždy vyměňujte všechny baterie současně. Nepoužívejte současně baterie od různých výrobců nebo různých typů.
 • Nepoužívejte poškozené baterie.
 • Pro tento výrobek používejte pouze typ baterií, který je pro něj určený. Použití jiných baterií může způsobit úraz nebo požár.
 • Při výměně baterií dbejte na správnou polaritu. Hrozí nebezpečí výbuchu.
 • Nevystavujte baterie nadměrnému teplu a nevhazujte je do ohně. Baterie mohou explodovat nebo může dojít k uvolnění toxických látek.
 • Baterie nenabíjejte.
 • Baterie nepřipojujte k výrobku pájením.
 • Baterie nevybíjejte zkratem. Baterie mohou přestat těsnit, mohou vybouchnout, začít hořet a poranit osoby.
 • Dbejte na to, abyste baterie nepoškodili a nerozebírejte je. Baterie mohou přestat těsnit, mohou vybouchnout, začít hořet a poranit osoby.

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Prostor pro baterie
 2. Ukazatel stavu nabití
 3. Tlačítko režimu přijímače
 4. Tlačítko čárového režimu
 5. Okénko pro výstup laserového paprsku
 6. Upevňovací závit
 7. Volič zapnutí / vypnutí a zajištění / odjištění kyvadla
 8. Oko pro upevnění pojistky proti pádu
 9. Umístění výkonového štítku

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je samonivelační čárový laser, který je určený pro nivelaci a provádění vyrovnávacích prací. Čárový laser má dvě zelené čáry (horizontální a vertikální) a jeden průsečík laserových čar. Čárový laser může obsluhovat jedna osoba. Čáry a jejich průsečík mají dosah cca 20 m (65 ft). Dosah závisí na jasu okolního světla. Výrobek je určený pro použití ve vnitřním prostoru.
Možné druhy použití jsou následující: vyrovnávání zásuvek, kabelových kanálů, radiátorů a instalací; vyrovnávání podhledů; nivelace a vyrovnávání dveří a oken; přenášení výšek; svislé vyrovnávání trubek.

Provozní hlášení

Stav
Význam
LED nesvítí.
 • Přístroj je vypnutý.
 • Baterie jsou vybité.
 • Baterie jsou špatně vložené.
LED nepřetržitě svítí.
Laserový paprsek je zapnutý. Přístroj je v provozu. Baterie jsou nabité.
LED rychle bliká.
Baterie jsou téměř vybité.
LED bliká.
Přístroj se automaticky vypnul, ale kyvadlo není zajištěné.
Laserový paprsek bliká dvakrát každých 10 sekund (kyvadlo není zajištěné), resp. 2 sekundy (kyvadlo zajištěné).
Baterie jsou téměř vybité.
Laserový paprsek pětkrát zabliká a potom nepřetržitě svítí.
 • Automatické vypnutí bylo deaktivováno.
 • Byl aktivovaný nebo deaktivovaný režim přijímače.
Laserový paprsek bliká s vysokou frekvencí.
Přístroj nemůže provést samonivelaci.
Laserový paprsek bliká každé 2 sekundy.
Druh provozu s nakloněnou čárou; kyvadlo je zajištěné, proto neprobíhá nivelace čar.

Obsah dodávky

Čárový laser, pouzdro, 4 baterie AA (ne na všech trzích), návod k obsluze, certifikát výrobce

Technické údaje

Dosah čar a průsečíku bez přijímače laserového paprsku
20 m
(65 ft — 10 in)
Dosah čar a průsečíku s přijímačem laserového paprsku (v závislosti na jasu prostředí a polohy přijímače vůči laseru)
2 m … 50 m
(6 ft — 10 in … 164 ft)
Doba potřebná pro samonivelaci
3 s
Rozsah samonivelace (typicky)
±4°
Přesnost na 10 m (33 ft)
±3 mm
(±0,1 in)
Tloušťka čáry (vzdálenost 5 m)
< 2 mm
(< 0,1 in)
Třída laseru
Třída 2, viditelný paprsek, 510–530 nm, ±10 nm (IEC 60825-1:2014); class II (CFR 21 § 1040.10 a 1040.11) (FDA)
Divergence paprsku laserových čar *180°
0,05 až 0,08 mrad
Průměrný výstupní výkon (max.) (p)
< 1 mW
Vlnová délka (λ), ±10 nm
510 nm … 530 nm
Trvání impulzu (tp)
< 60 µs
Frekvence impulzů (f)
< 12 kHz
Napájení
4 baterie 1,5V AA
Doba provozu (typicky), všechny čáry zapnuté
při 24 °C (72 °F) : 10 hod
Doba provozu (typicky), zapnuté jen horizontální nebo vertikální čáry
při 24 °C (72 °F) : 20 hod
Automatické vypnutí (aktivuje se po)
1 hod
Indikace provozního stavu
LED a laserové paprsky
Provozní teplota
−10 ℃ … 40 ℃
(14 ℉ … 104 ℉)
Skladovací teplota
−25 ℃ … 63 ℃
(−13 ℉ … 145 ℉)
Ochrana proti prachu a stříkající vodě (kromě přihrádky na baterie)
IP 54 podle IEC 60529
Stativový závit
UNC 1/4"
Rozměry délka × šířka × výška
66 mm × 116 mm × 103 mm
(2,6 in × 4,6 in × 4,1 in)
Hmotnost s patkou a včetně baterií
600 g
(21,2 oz)

Obsluha

Vložení / výměna baterií

 • Dbejte na správnou polaritu baterií.
 • Vždy vyměňte všechny baterie.
 • Používejte pouze baterie vyrobené podle mezinárodních norem.
Image alternative
 1. Odklopte přihrádku pro baterie.
 2. Případně vyjměte vybité baterie.
 3. Vložte nové baterie.
 4. Zavřete přihrádku pro baterie.

Pojistka proti pádu

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění padajícím nářadím a/nebo příslušenstvím!
 • Používejte pouze pojistku proti pádu Hilti doporučenou pro váš výrobek.
 • Před každým použitím zkontrolujte pojistku proti pádu a upevňovací body pojistky proti pádu, zda nejsou poškozené.
Dodržujte národní předpisy pro práce ve výšce.
Jako pojistku proti pádu používejte pro tento výrobek výhradně pojistku proti pádu Hilti PMA 92.
 • Upevněte pojistku proti pádu k laseru a nosné konstrukci. Zkontrolujte, zda bezpečně drží.
  Dodržujte návod k použití pojistky proti pádu Hilti .

Zapnutí laserových paprsků

 1. Nastavte volič do polohy Image alternative (zapnuto / odjištěno).
  • Zapnou se všechny laserové čáry a všechny body.
 2. Stiskněte tlačítko čárového režimu tolikrát, dokud není nastavený požadovaný čárový režim.
  • Výrobek opakovaně přepíná druhy provozu v následujícím pořadí: všechny čáry, horizontální čára, vertikální čára.

Nastavení laserového paprsku pro funkci „Nakloněná čára“

 1. Nastavte volič do polohy Image alternative (zapnuto / zajištěno).
  • Zapne se horizontální čára.
 2. Stiskněte tlačítko čárového režimu tolikrát, dokud není nastavený požadovaný čárový režim.
  • Výrobek opakovaně přepíná druhy provozu v následujícím pořadí: horizontální čára, vertikální čára, všechny čáry.
  Při funkci „Nakloněná čára“ je kyvadlo zajištěné a laser není vyrovnaný.
  Laserový paprsek bliká / laserové paprsky blikají každých 5 sekund.

Vypnutí laserových paprsků

 1. Nastavte volič do polohy OFF .
  • Laserový paprsek se vypne a kyvadlo je zajištěné.
POZOR
Nebezpečí poranění při neúmyslném uvedení do provozu!
 • Před nasazením akumulátoru zkontrolujte, zda je příslušný výrobek vypnutý.
 1. Když je akumulátor vybitý, laserový paprsek se automaticky vypne.

Příklady použití

Přenášení výšky

Image alternative

Vyrovnávání sádrokartonových profilů

Image alternative

Vyrovnávání stropního osvětlení

Image alternative

Vyrovnávání potrubí

Image alternative

Vyrovnávání topných těles

Image alternative

Vyrovnávání dveří a okenních rámů

Image alternative

Aktivace nebo deaktivace režimu přijímače laserového paprsku

Dosah laserového přijímače může být omezený na základě konstrukčně dané asymetrie výkonu laseru a případných rušivých externích zdrojů světla.
Pro dosažení optimálního dosahu pracujte na silné straně čárového laseru a vyhněte se pracím v přímém světle. Silná strana je přední strana čárového laseru.
 1. Pro aktivaci režimu přijímače stiskněte tlačítko režimu přijímače.
  • Laserový paprsek pro potvrzení pětkrát zabliká.
  • LED vedle tlačítka režimu přijímače svítí zeleně.
  • Viditelnost laserových paprsků se sníží.
 2. Pro deaktivaci režimu přijímače znovu stiskněte tlačítko režimu přijímače.
  • LED vedle tlačítka přijímače zhasne.
  • Viditelnost laserových paprsků se opět zvýší na normální úroveň.
  Při vypnutí laseru se režim přijímače deaktivuje.

Kontrola

Kontrola nivelace laserového paprsku

Image alternative
 1. Vzdálenost mezi stěnami musí být alespoň 10 m.
 2. Postavte laser na rovnou a vodorovnou plochu, přibližně 20 cm od stěny (A) a namiřte průsečík laserových čar na stěnu (A).
 3. Vyznačte průsečík laserových čar křížem (1) na stěně (A) a křížem (2) na stěně (B).
 4. Postavte laser na rovnou a vodorovnou plochu, přibližně 20 cm od stěny (B) a namiřte průsečík laserových čar na kříž (1) na stěně (A).
 5. Nastavte výšku průsečíku laserových čar tak, aby se průsečík shodoval se značkou (2) na stěně (B). V případě potřeby použijte stativ nebo nástěnný držák.
 6. Znovu vyznačte průsečík laserových čar křížem (3) na stěně (A).
 7. Změřte odchylku D mezi kříži (1) a (3) na stěně (A) (RL = délka místnosti).
Image alternative
 1. Vypočítejte hodnotu R.
  • Hodnota R by měla být menší než 3 mm (1⁄8").
 2. Pokud je výsledek mimo rozsah tolerance, obraťte se na servis Hilti .

Kontrola přesnosti horizontální čáry

Image alternative
 1. Postavte přístroj na kraj místnosti dlouhé alespoň 10 m.
  Podlaha musí být rovná a vodorovná.
 2. Zapněte všechny laserové paprsky a zkontrolujte, zda je zajištění kyvadla odjištěné.
 3. Udělejte značku ve vzdálenosti minimálně 10 m od přístroje tak, aby se průsečík laserových čar promítal do středu značky (d0) a aby vertikální osa značky procházela přesně středem vertikální laserové čáry.
 1. Otočte přístroj o 45°, při pohledu shora ve směru hodinových ručiček.
Image alternative
 1. Na značce vyznačte průsečík horizontální laserové čáry s vertikální osou značky jako bod (d1).
 2. Nyní otočte přístroj o 90° proti směru hodinových ručiček.
 3. Na značce vyznačte průsečík horizontální laserové čáry s vertikální osou značky jako bod (d2).
 4. Změřte následující vertikální vzdálenosti: d0-d1, d0-d2 a d1-d2. Určete největší (dmax) a nejmenší rozdíl (dmin).
 5. Pro d0-d1, d0-d2 a d1-d2 platí:
Image alternative
 1. Při měřicí vzdálenosti 10 m smí být největší naměřená vertikální vzdálenost maximálně 5 mm.
  • dmax-dmin = vzdálenost nejvyšší značky od nejnižší značky v milimetrech/¹⁄₁₀ palce
  • D = vzdálenost přístroje od značky v metrech/stopách

Kontrola přesnosti vertikální čáry

Pro kontrolu potřebujete dveřní nebo podobný otvor se světlou výškou minimálně 2 m. Kromě toho musí být na každé straně místo minimálně 2,5 m.
Image alternative
 1. Zapněte přístroj a zkontrolujte, zda je zajištění kyvadla odjištěné.
 2. Postavte přístroj na zem do vzdálenosti 2,5 m od dveřního otvoru a namiřte svislou čáru na střed dveřního otvoru.
 3. Vyznačte střed svislé čáry na zemi (1) a na horním okraji dveřního otvoru (3) a dále 2,5 m za dveřním otvorem na zemi (2).
Image alternative
 1. Postavte přístroj na zem přímo za bod (2) a vyrovnejte laserový paprsek tak, aby procházel body (2) a (1).
 2. Na horním okraji dveřního otvoru lze přímo odečíst odchylku mezi laserovou čárou a bodem (3). Tato hodnota odpovídá odchylce při dvojnásobné výšce.
 3. Změřte výšku dveřního otvoru.
 4. Maximální přípustná odchylka činí 3 mm na 10 m výšky.
Image alternative
 1. Pro odchylku zjištěnou výše uvedenou metodou platí následující maximální přípustná odchylka:
 2. Maximálně přípustná zjištěná odchylka v milimetrech musí být menší než 0,3 mm/m x dvojnásobná výška v metrech.
  • d = změřená dvojnásobná odchylka v milimetrech/ ¹⁄₁₀ palce
  • H = výška dveří v metrech

Postup při odchylkách

 • Pokud zjistíte odchylky, obraťte se na servis Hilti .

Péče a údržba

Péče o výrobek
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Z výstupního okénka laseru vyfoukejte prach. Nedotýkejte se výstupního okénka laseru prsty.
 • Kryt čistěte jen mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Údržba
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte výrobek neprodleně opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte, zda bezvadně fungují.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství schválené Hilti pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group

Servis Hilti pro měřicí techniku

Servis Hilti pro měřicí techniku provede kontrolu a v případě odchylky opravu a novou kontrolu shody měřicího přístroje se specifikací. Shoda se specifikací v okamžiku kontroly je potvrzena certifikátem servisu. Doporučujeme:
 • Zvolte vhodný interval kontroly v závislosti na používání.
 • Po mimořádném namáhání přístroje, před důležitými pracemi, minimálně ale jednou ročně nechte provést kontrolu v servisu Hilti pro měřicí techniku.
Kontrola v servisu Hilti pro měřicí techniku nezbavuje uživatele povinnosti kontrolovat měřicí přístroj před použitím a během něj.

Přeprava a skladování

Přeprava
 • Před každým použitím, před delší přepravou a po delší přepravě zkontrolujte výrobek, zda není poškozený.
Skladování
 • Skladujte výrobek v chladu a suchu. Dodržujte teplotní limity, které jsou uvedené v technických údajích.
 • Výrobek a baterie nikdy neskladujte na slunci, na zdrojích tepla nebo za sklem.
 • Výrobek a baterie skladujte mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Před každým použitím, před delším skladováním a po delším skladování zkontrolujte výrobek, zda není poškozený.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná příčina
Řešení
Výrobek nelze zapnout.
Baterie je vybitá.
 • Vyměňte baterie.
Nesprávná polarita baterie.
 • Vložte správně baterie.
Prostor pro baterie není zavřený.
 • Zavřete prostor pro baterie.
Výrobek nebo vypínač je vadný.
 • Kontaktujte servisní oddělení společnosti Hilti.
Jednotlivé laserové paprsky nefungují.
Laserový zdroj nebo řízení laseru jsou vadné.
 • Kontaktujte servisní oddělení společnosti Hilti.
Výrobek lze zapnout, ale není vidět laserový paprsek.
Laserový zdroj nebo řízení laseru jsou vadné.
 • Kontaktujte servisní oddělení společnosti Hilti.
Teplota je příliš vysoká nebo příliš nízká.
 • Nechte výrobek vychladnout nebo zahřát.
Nefunguje automatická nivelace.
Výrobek stojí na příliš šikmém podkladu.
 • Postavte výrobek na rovný a vodorovný podklad.
Kyvadlo je zaaretované.
 • Uvolněte kyvadlo.

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .

Další informace

Příslušenství, systémové výrobky a další informace o vašem výrobku najdete zde.

Směrnice o omezení používání nebezpečných látek
Image alternative
Tato tabulka platí pro trh v Číně.
Směrnice o omezení používání nebezpečných látek
Image alternative
Tato tabulka platí pro trh na Tchaj-wanu.

Likvidace

Image alternative Nářadí Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!