Jazyk

PS 85

Originální návod k obsluze

Údaje k návodu k obsluze

K tomuto návodu k obsluze

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v tomto návodu k obsluze a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem k obsluze.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v návodu k obsluze

V tomto návodu k obsluze jsou použité následující symboly:
Image alternative Řiďte se návodem k obsluze
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrická zařízení a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu
Image alternative Hilti Lithium-iontový akumulátor
Image alternative Nabíječka Hilti

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu k obsluze.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku mohou být použity následující symboly:
Image alternative SD karta
Image alternative USB
Image alternative Přístroj podporuje NFC technologii, která je kompatibilní se systémy iOS a Android.
Image alternative Použitá typová řada lithium-iontového akumulátoru Hilti . Řiďte se pokyny v kapitole Použití v souladu s určeným účelem .
Image alternative Lithium-iontový akumulátor
Image alternative Pokud je na výrobku, byl výrobek certifikovaný touto certifikační institucí pro trh v USA a v Kanadě podle platných norem.

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Skener zdi
  PS 85
  Generace
  01
  Sériové číslo

Prohlášení o shodě

Image alternative
Výrobce prohlašuje na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek odpovídá platným zákonům a splňuje platné normy.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro měřicí přístroje

Image alternative VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Měřicí přístroje mohou být nebezpečné, když se s nimi zachází nesprávně. Nedodržování bezpečnostních pokynů a instrukcí může způsobit poškození měřicího přístroje a/nebo těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Bezpečnost pracoviště
 • Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
 • S výrobkem nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.
 • Při používání výrobku zabraňte přístupu dětem a jiným osobám.
 • Výrobek používejte pouze v definovaných mezích použití.
 • Dodržujte specifické předpisy pro prevenci úrazů platné v dané zemi.
Elektrická bezpečnost
 • Výrobek chraňte před deštěm a vlhkem. V případě proniknutí vlhkosti může dojít ke zkratu, zásahu elektrickým proudem, popáleninám nebo výbuchu.
 • Před uložením do přepravního obalu výrobek osušte.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s měřicím přístrojem rozumně. Měřicí přístroj nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s měřicím přístrojem může mít za následek vážná poranění.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky. Nošením osobních ochranných pomůcek se snižuje riziko poranění.
 • Nevyřazujte z činnosti žádná bezpečnostní zařízení a neodstraňujte informační a výstražné štítky.
 • Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před vložením akumulátoru, před uchopením měřicího přístroje nebo jeho přenášením se ujistěte, že je vypnutý.
 • Výrobek a příslušenství používejte podle těchto pokynů a tak, jak je to pro tento typ přístroje předepsáno. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití výrobků pro jiné účely, než pro které jsou určeny, může vést ke vzniku nebezpečných situací.
 • Nenechte se ukolébat falešným pocitem bezpečí a nepřekračujte bezpečnostní pravidla pro měřicí přístroje, i když jste po mnohonásobném použití s měřicím přístrojem dobře seznámeni. Nepozorné jednání může ve zlomcích sekundy způsobit těžká poranění.
 • Měřicí přístroj se nesmí používat v blízkosti lékařských přístrojů.
Použití měřicího přístroje a péče o něj
 • Výrobek a příslušenství používejte jen v technicky bezvadném stavu.
 • Nepoužívaný měřicí přístroj uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby výrobek používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny. Měřicí přístroje jsou nebezpečné, když je používají nezkušené osoby.
 • O měřicí přístroje řádně pečujte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce měřicího přístroje. Poškozené díly nechte před použitím měřicího přístroje opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba měřicích přístrojů.
 • Výrobek se nesmí v žádném případě přizpůsobovat nebo upravovat. Změny nebo modifikace, které nebyly výslovně schváleny firmou Hilti , mohou mít za následek omezení uživatelského oprávnění k používání výrobku.
 • Před důležitými měřeními, po nárazu nebo působení jiného mechanického vlivu je nutné zkontrolovat přesnost měřicího přístroje.
 • Výsledky měření mohou být na základě principu fungování negativně ovlivněny určitými podmínkami prostředí. K tomu patří např. blízkost přístrojů, které vytvářejí silná magnetická či elektromagnetická pole, vibrace nebo změny teplot.
 • Rychle se měnící podmínky měření mohou zkreslit výsledky měření.
 • Při přenesení výrobku z velké zimy do teplého prostředí nebo naopak nechte výrobek před použitím aklimatizovat. Velké teplotní rozdíly mohou vést k chybným operacím a nesprávným výsledkům měření.
 • Při použití s adaptéry a příslušenstvím zajistěte, aby bylo příslušenství bezpečně upevněné.
 • Ačkoli je měřicí přístroj zkonstruovaný pro používání v náročných podmínkách na stavbě, měli byste s ním zacházet opatrně, podobně jako s jinými optickými a elektrickými výrobky (dalekohled, brýle, fotoaparát).
 • Dodržujte uvedené provozní a skladovací teploty.

Dodatečné bezpečnostní pokyny

Bezpečnost osob
 • Měřicí přístroj nedávejte do blízkosti implantátů.
 • Dodržujte specifické předpisy pro prevenci úrazů platné v dané zemi.
 • Měřicí přístroj nepoužívejte pro zkoumání osob a zvířat.
 • Přístroj se nesmí používat v blízkosti těhotných žen nebo osob s kardiostimulátorem.
Elektrická bezpečnost
 • Před uložením vyjměte akumulátor.
Použití měřicího přístroje a péče o něj
 • Před použitím zkontrolujte přednastavení měřicího přístroje a nastavení, které jste provedli sami.
 • Dbejte vždy po zapnutí a během práce na informace a výstražná hlášení na displeji.
 • Spodní stranu skeneru a kolečka udržujte čisté, protože to může mít vliv na přesnost měření.
 • V senzorické oblasti na zadní straně měřicího přístroje neumisťujte žádné nálepky ani štítky. Zejména kovové štítky ovlivňují výsledky měření.
 • Všechna 4 kolečka musí být během skenování neustále v kontaktu se zemí. Nejezděte přes stupně nebo hrany.
 • Měřicí přístroj držte při skenování výhradně za určenou rukojeť, abyste neovlivňovali měření.
 • Při skenování nenoste rukavice a dbejte na dostatečné uzemnění. Při nedostatečném uzemnění může dojít ke zhoršení detekce materiálu (také detekce vedení pod napětím).
 • Měřicím přístrojem pohybujte vždy přesně stejně sem a tam.
 • Nevrtejte v místech, ve kterých měřicí přístroj vyhledal nějaké objekty. Zohledněte průměr vrtání a vždy započítejte vhodný bezpečnostní faktor.
 • Nepoužívejte měřicí přístroj pro detekci kritických objektů, jako jsou nosné stavební prvky, vysokonapěťová vedení, plynová nebo parní vedení, vysokotlaká vedení a podobné objekty.
 • Nikdy se nespoléhejte pouze na měřicí přístroj. Výsledky měření ověřte navíc pomocí jiných informačních zdrojů, kontrolních měření a případně zkušebního vrtání.
 • Zajistěte, aby bylo poutko bezpečně upevněné. Před každým použitím zkontrolujte upevňovací bod poutka, zda není poškozený.
 • Nebezpečí poranění padajícím nářadím a/nebo příslušenstvím. Používejte pouze dodané poutko.
 • Měřicí přístroj přenášejte pouze za určenou rukojeť. Rukojeť udržujte čistou, suchou a beze stop oleje a tuku.
 • Dbejte na to, aby byl displej čistý a dobře čitelný. Displej otírejte pouze čistým hadrem, který ho nepoškrabe.
 • Výsledky měření mohou být na základě principu fungování negativně ovlivněny určitými podmínkami prostředí. Mezi ně patří např. blízkost zařízení, která vytvářejí silná magnetická nebo elektromagnetická pole, vlhkost, stavební materiály s obsahem kovu, izolační materiály potažené hliníkem, vícevrstvé nástavby, podklady s dutinami a dále vodivé tapety nebo dlaždice. Před vrtáním, řezáním nebo frézováním do podkladu si proto prostudujte také jiné informační zdroje (např. stavební plány).
 • Během skenování dbejte na to, aby se v blízkosti nenacházely přístroje, které vysílají silná elektrická, magnetická nebo elektromagnetická pole (například mobilní telefony). Pokud je to možné, deaktivujte u všech přístrojů, jejichž záření může ovlivnit měření, příslušné funkce, nebo přístroje vypněte.
 • Měřicí přístroj nepoužívejte bez udělení předchozího souhlasu v blízkosti vojenských zařízení, letišť, v letadlech a rádiových astronomických zařízení.
 • Po nárazu nebo působení jiného mechanického vlivu je nutné zkontrolovat přesnost měřicího přístroje. Pokud je měřicí přístroj poškozený, nechte ho opravit v servisu Hilti .
 • Dodržujte uvedené provozní a skladovací teploty.

Pečlivé zacházení s akumulátorem a jeho používání

 • Dodržujte následující bezpečnostní pokyny pro bezpečnou manipulaci s lithium-iontovými akumulátory a jejich bezpečné použití. Nedodržování může způsobit podráždění pokožky, těžká poranění poleptáním, chemické popáleniny, požár a/nebo výbuch.
 • Akumulátory používejte jen v technicky bezvadném stavu.
 • S akumulátory zacházejte opatrně, aby nedošlo k poškození a úniku kapalin, které jsou silně zdraví škodlivé!
 • Akumulátory se nesmí v žádném případě přizpůsobovat nebo upravovat!
 • Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C (176 °F) ani pálit.
 • Nepoužívejte nebo nenabíjejte akumulátory, které utrpěly náraz nebo jsou jiným způsobem poškozené. Akumulátory pravidelně kontrolujte, zda nevykazují známky poškození.
 • Nikdy nepoužívejte recyklované nebo opravené akumulátory.
 • Akumulátory a akumulátorové elektrické nářadí nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí.
 • Akumulátory vždy chraňte před přímým slunečním zářením, vyššími teplotami, jiskřením a otevřeným plamenem. Může by dojít k výbuchu.
 • Nedotýkejte se pólů akumulátoru prsty, nástroji, šperky nebo jinými elektricky vodivými předměty. Může dojít k poškození akumulátoru, věcným škodám a poranění.
 • Akumulátory chraňte před deštěm, vlhkostí a kapalinami. V případě proniknutí vlhkosti může dojít ke zkratu, zásahu elektrickým proudem, popáleninám, požáru a výbuchu.
 • Používejte pouze nabíječky a elektrické nářadí určené pro tento typ akumulátoru. Řiďte se údaji v příslušných návodech k obsluze.
 • Akumulátor nepoužívejte a neskladujte v prostředí s nebezpečím výbuchu.
 • Pokud je akumulátor příliš horký na dotek, může být vadný. Akumulátor položte na nehořlavé místo, na které je vidět, v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Nechte akumulátor vychladnout. Když je akumulátor i za hodinu stále příliš horký na dotek, je vadný. Obraťte se na servis Hilti nebo si přečtěte dokument „Pokyny k bezpečnosti a používání lithium-iontových akumulátorů Hilti “.
  Dodržujte zvláštní směrnice, které platí pro přepravu, skladování a používání lithium-iontových akumulátorů.
  Přečtěte si pokyny k bezpečnosti a používání lithium-iontových akumulátorů Hilti , které získáte načtením QR kódu na konci tohoto návodu k obsluze.

Pečlivé zacházení s knoflíkovými bateriemi a jejich používání

 • Dávejte pozor, abyste knoflíkové baterie nikdy nespolkli. Spolknutí knoflíkové baterie může během 2 hodin způsobit vážné poleptání a smrt.
 • Zajistěte, aby se knoflíkové baterie nedostaly do rukou dětem. Pokud existuje podezření, že došlo ke spolknutí knoflíkové baterie nebo že se knoflíková baterie dostala do jiného tělního otvoru, ihned vyhledejte lékaře.
 • Výměnu knoflíkové baterie provádějte správným způsobem. Hrozí nebezpečí výbuchu.
 • Používejte pouze knoflíkové baterie uvedené v tomto návodu k obsluze. Nepoužívejte jiné knoflíkové baterie nebo jiné napájení.
 • Nepokoušejte se knoflíkové baterie dobít a nezkratujte je. Knoflíková baterie může přestat těsnit, může vybouchnout, začít hořet a poranit osoby.
 • Vybité knoflíkové baterie řádně odstraňte a zlikvidujte. Vybité knoflíkové baterie můžou přestat těsnit, a poškodit tak výrobek nebo poranit osoby.
 • Knoflíkovou baterii nepřehřívejte a neházejte ji do ohně. Knoflíková baterie může přestat těsnit, může vybouchnout, začít hořet a poranit osoby.
 • Dbejte na to, abyste knoflíkové baterie nepoškodili a nerozebírejte je. Knoflíková baterie může přestat těsnit, může vybouchnout, začít hořet a poranit osoby.
 • Poškozenou knoflíkovou baterii chraňte před kontaktem s vodou. Unikající lithium může ve spojení s vodou vytvořit vodík, což může způsobit požár, výbuch nebo poranění osob.

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Kolečko
 2. Vyznačovací ryska nahoře
 3. Displej
 4. Vyznačovací ryska vlevo / vpravo
 5. Ovládací panel
 6. Rukojeť
 7. Šroub držáku knoflíkové baterie
 8. Držák knoflíkové baterie
 9. Odjišťovací tlačítko akumulátoru
 10. Akumulátor
 11. Ukazatel stavu nabití akumulátoru
 12. Slot pro microSD kartu
 13. USB zdířka, typ C
 14. Senzorová oblast
 15. Oko
 16. Levé funkční tlačítko
 17. Tlačítka se šipkami
 18. Tlačítko start/stop
 19. Pravé funkční tlačítko
 20. Tlačítko screenshot
 21. Tlačítko zapnutí/vypnutí

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je skener zdi. Je určený k detekci objektů, jako jsou železné kovy (armovací železo), neželezné kovy (měď, hliník), dřevěné trámy, plastové trubky, vedení a kabely v suchých podkladech.
Přístroje smí používat pouze osoby, které profesionálně pracují ve stavebnictví.
Image alternative
 • Pro tento výrobek používejte pouze lithium-iontové akumulátory Hilti typové řady B 12. Hilti doporučuje používat pro tento výrobek akumulátory uvedené v této tabulce.
 • Pro tyto akumulátory používejte pouze nabíječky Hilti zde uvedených typových řad.

Obsah dodávky

Skener zdi, USB kabel, návod k obsluze
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group .

Přehled měřicích režimů

Měřicí přístroj má následující měřicí režimy:
 • Detekce objektů pro detekci objektů ve zdech, podlahách a stropech.
 • Detekce netěsností pro detekci netěsností.
 • Měření vzdáleností pro měření vzdáleností.
Režim můžete změnit v položce menu Měřicí režim.

Technické údaje

Všechny údaje byly změřeny na speciálních zkušebních zařízeních, většinou v laboratorním prostředí. Na základě aditiv v základním materiálu, změn podmínek prostředí nebo specifik detekovaných objektů (např. zahnuté objekty) se mohou měřicí výkony výrazně lišit od uvedených hodnot (viz také kapitolu Dodatečné bezpečnostní pokyny). Naše standardní laboratorní podmínky jsou:
 • Teplota: 20 °C
 • Relativní vlhkost vzduchu: 36,5 %
 • Třída pevnosti betonu: C 50⁄60
Maximální hloubka detekce v suchém betonu
200 mm
(7,9 in)
Hloubka detekce pro absolutně spolehlivé výsledky v suchém betonu
kovové objekty
≤ 85 mm
(≤ 3,3 in)
jiné objekty
≤ 80 mm
(≤ 3,1 in)
Hloubka detekce dřevěných trámů ve stěnách suchých staveb
38 mm
(1,5 in)
Hloubka detekce kovových objektů v čerstvém betonu
60 mm
(2,4 in)
Hloubka detekce objektů v jiných podporovaných typech zdí
80 mm
(3,1 in)
Přesnost zobrazené hloubky objektu (plus odchylka v závislosti na použití)
v suchém betonu
±5 mm
(±0,2 in)
v čerstvém betonu
±10 mm
(±0,4 in)
Přesnost měření ke středu objektu
±5 mm
(±0,2 in)
Minimální vzdálenost dvou objektů vedle sebe
40 mm
(1,6 in)
Přesnost měření vzdáleností
±10 mm / 1 m
(±0,4 in / 3 ft)
Frekvence radarového senzoru
1,8 GHz … 5,7 GHz
Maximální vysílací výkon radarového senzoru
0,00001 mW
Frekvence indukčního senzoru
48 kHz … 52 kHz
Maximální intenzita magnetického pole (na 10 m)
20 dBµA/m
Maximální nadmořská výška použití
2 000 m
(6 561 ft — 10 in)
Maximální relativní vlhkost vzduchu
90 %
Maximální relativní vlhkost vzduchu pro detekci objektů pod napětím
50 %
Stupeň znečištění podle IEC 61010-1
2
Typická doba provozu s akumulátorem B 12/2.6
≈ 6 hod
Knoflíková baterie
CR2032 (lithiová baterie 3 V)
Životnost knoflíkové baterie
cca 36 měsíců
Stupeň ochrany
IP 5X
Rozměry (délka × šířka × výška), bez akumulátoru
264 mm × 115 mm × 100 mm
(10,4 in × 4,5 in × 3,9 in)
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01 bez akumulátoru
0,57 kg
(1,26 lb)
Okolní teplota při provozu
−10 ℃ … 50 ℃
(14 ℉ … 122 ℉)
Skladovací teplota
−20 ℃ … 70 ℃
(−4 ℉ … 158 ℉)

Akumulátor

Provozní napětí akumulátoru
10,8 V
Okolní teplota při provozu
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Skladovací teplota
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Teplota akumulátoru na začátku nabíjení
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)

Obsluha

Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

Nabíjení akumulátoru

 1. Před nabíjením si přečtěte návod k obsluze nabíječky.
 2. Dbejte na to, aby byly kontakty akumulátoru a nabíječky suché a čisté.
 3. Akumulátor nabíjejte pomocí schválené nabíječky.

Nasazení akumulátoru

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při zkratu nebo padajícím akumulátorem!
 • Před nasazením akumulátoru zkontrolujte, zda nejsou na kontaktech akumulátoru a výrobku cizí tělesa.
 • Zajistěte, aby akumulátor vždy správně zaskočil.
 1. Před prvním uvedením do provozu akumulátor úplně nabijte.
 2. Zasuňte akumulátor do výrobku tak, aby slyšitelně zaskočil.
 3. Zkontrolujte, zda je akumulátor bezpečně usazený.

Vyjmutí akumulátoru

 1. Stiskněte odjišťovací tlačítko akumulátoru.
 2. Vytáhněte akumulátor z výrobku.

Montáž poutka na ruku

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při nesprávném uvázání záchytného lana nářadí! Výrobek může spadnout.
 • K oku a/nebo poutku na ruku nepřipevňujte záchytné lano nářadí.
 1. Protáhněte tenkou část poutka okem na spodní straně výrobku.
 2. Provlékněte širokou část poutka tenkou částí poutka a poutko pevně utáhněte.

Zapnut/vypnutí měřicího přístroje

Před zapnutím měřicího přístroje zajistěte, aby senzorická oblast nebyla vlhká. V případě potřeby měřicí přístroj osušte hadrem.
 1. Pro zapnutí měřicího přístroje stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí nebo tlačítko start/stop.
  • Pokud je provozní teplota mimo přípustné meze, zobrazí se chybové hlášení a měřicí přístroj se automaticky vypne. Nechte měřicí přístroj vychladnout nebo zahřát a poté ho opět zapněte.
  Měřicí přístroj se po 5 minutách nepoužívání automaticky úplně vypne. Tuto dobu do deaktivace můžete změnit v hlavní nabídce.
 2. Pro vypnutí měřicího přístroje stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.

Nabídka

Procházení v nabídce

K pravému a levému funkčnímu tlačítku jsou přiřazené různé funkce podle zobrazení na displeji. Ty jsou graficky znázorněné na displeji přímo nad příslušným funkčním tlačítkem.
 1. Pro otevření nabídky stiskněte levé funkční tlačítko.
 2. Pro scrollování v nabídce stiskněte tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů.
 3. Pro potvrzení zvolené možnosti nabídky stiskněte tlačítko start/stop.
 4. Pro návrat do nejbližší vyšší nabídky stiskněte levé funkční tlačítko.
 5. Pro opuštění nabídky stiskněte pravé funkční tlačítko (není k dispozici v podnabídce Galerie).

Položky nabídky

Galerie Můžete si zobrazit uložené obrázky nebo je stisknutím pravého funkčního tlačítka pod symbolem popelnice smazat.
Fragmenty dat obrázků zůstanou v paměti a lze je rekonstruovat. Pro definitivní smazání zvolte Zformátovat interní paměť . Pokud je vložená SD karta, zvolte nejprve Zformátovat SD kartu , pak SD kartu vyjměte a poté zformátujte interní paměť. Alternativně můžete obrázky definitivně smazat také v nabídce Nastavení přístroje pomocí Tovární nastavení .
Měřicí režim Nastavte požadovaný měřicí režim. Po výběru přejde měřicí přístroj rovnou do zvoleného měřicího režimu. V měřicím režimu detekce objektů můžete navíc nastavit vhodný typ zdi pro plánované měření a náhled výsledků měření.
Nastavení přístroje
 • Skládací metr: Skládací metr můžete zapnout nebo vypnout pro měřicí režimy detekce objektů (s výjimkou bodového náhledu) a detekce netěsností. Pomocí skládacího metru můžete např. zjišťovat vzdálenosti mezi středy objektů. Pro vynulování skládacího metru stiskněte pravé funkční tlačítko.
 • Jas displeje : Nastavte stupeň jasu osvětlení displeje.
 • Audio : Zapněte nebo vypněte akustický signál. Při zapnutém akustickém signálu zazní při každém stisknutí tlačítka a u každého nalezeného objektu pod senzorovou oblastí akustický signál.
 • Nastavení při spuštění : Zvolte, s jakým nastavením (např. typ zdi, náhled, metr) se má měřicí přístroj spustit po zapnutí. Vyberte mezi převzetím nastavení při posledním vypnutí a individuálním základním nastavením (odpovídá aktuálním nastavením v hlavní nabídce).
 • Vypnutí po ... : Zvolte časový interval, po kterém se měřicí přístroj automaticky vypne, když ho nepoužíváte.
 • Jazyk : Zvolte jazyk použitý na displeji.
 • Datum a čas : Nastavte datum a čas pro uložení obrázků a zvolte formát data a času. Pokud již čas a datum nezůstanou uložené, vyměňte knoflíkovou baterii (viz "Vložení/výměna knoflíkové baterie (viz obrázek D)", strana 31).
 • Měrná jednotka : Zvolte měrnou jednotku pro zobrazení měření. (Není k dispozici ve všech zemích.)
 • Tovární nastavení : Všechny možnosti nabídky můžete vrátit zpět na tovární nastavení. Zároveň se definitivně smažou všechny uložené obrázky.
Informace o přístroji Zde naleznete informace o přístroji, jako například nainstalovanou verzi softwaru.

Kontextové informace a nápověda

Pokud se nad displejem zobrazí nad pravým funkčním tlačítkem symbol otazníku, zobrazí se vám po stisknutí pravého funkčního tlačítka kontextové informace a nápověda. Tato možnost je k dispozici u změny typu zdi a náhledu, ve všech měřicích režimech detekce objektů a při detekci netěsností.

Uložení / přenos výsledků měření

Uložení výsledků měření jako obrázku

V náhledu objektu je k dispozici funkce panoramatického screenshotu. Tak můžete uložit výsledky měření (včetně hloubky každého zobrazeného objektu) jako obrázek, abyste je měli zdokumentované nebo je mohli později analyzovat.
 1. Změřte požadovanou oblast jako obvykle.
 2. Poté stiskněte tlačítko screenshot.
  • Při vložené microSD kartě se obrázky uloží na kartu. V opačném případě se obrázky uloží do interní paměti měřicího přístroje a lze je přenést přes USB rozhraní.

Přenos dat pomocí USB rozhraní

USB rozhraní slouží výhradně k přenosu dat. Nelze přes něj nabíjet akumulátory nebo jiná zařízení.
 1. Otevřete kryt USB zdířky.
 2. Propojte USB zdířku vypnutého měřicího přístroje pomocí USB kabelu s počítačem.
  Přes USB rozhraní spojujte měřicí přístroj výhradně s počítačem. Při připojení k jiným zařízením může dojít k poškození měřicího přístroje.
 3. Zapněte měřicí přístroj.
 4. Otevřete na počítači prohlížeč souborů a zvolte jednotku Hilti PS 85 . Uložené soubory lze z interní paměti měřicího přístroje zkopírovat, přesunout do počítače nebo smazat.
 5. Po dokončení požadovaného procesu jednotku standardně odpojte.
  Nejprve vždy jednotku odpojte od operačního systému počítače (Vysunout médium), protože jinak se může poškodit interní paměť měřicího přístroje.
 6. Poté měřicí přístroj vypněte tlačítkem zapnutí/vypnutí.
 7. Odpojte USB kabel a zavřete kryt USB zdířky kvůli ochraně před prachem nebo stříkající vodou.

Přenos dat pomocí microSD karty

Když je v měřicím přístroji vložená microSD karta, obrázky se při uložení automaticky ukládají na kartu, nikoli do interní paměti měřicího přístroje.
Vypněte měřicí přístroj, než budete vyjímat microSD kartu. MicroSD karta se jinak může poškodit.
 1. Otevřete kryt slotu pro microSD kartu.
 2. Lehce zatlačte microSD kartu do měřicího přístroje, až se odblokuje.
 3. Vytáhněte microSD kartu ze slotu a spojte ji s počítačem. Uložená data lze zkopírovat, přesunout do počítače nebo smazat.
 4. Poté microSD kartu znovu vložte do slotu. Při zasouvání dbejte na správnou orientaci. Zasuňte microSD kartu natolik, aby zaskočila.
 5. Kvůli ochraně před prachem a stříkající vodou zavřete kryt slotu.

Aktualizace softwaru

V případě potřeby můžete software měřicího přístroje aktualizovat.
Nejnovější verze softwaru je k dispozici ke stažení pod následujícím odkazem: Ke stažení
 • Pokud je k dispozici novější verze softwaru než na vašem výrobku, stáhněte si aktualizační soubor.
 • Uložte aktualizační soubor na microSD kartu.
 • Vložte microSD kartu do měřicího přístroje.
 • Zapněte měřicí přístroj.
 • Pokud je nalezen nový, ještě nenainstalovaný aktualizační soubor, automaticky se spustí proces aktualizace.
 • Průběh aktualizace se zobrazuje na displeji. Proces může trvat několik minut.
 • Po dokončení aktualizace se měřicí přístroj automaticky restartuje.
 • Hilti doporučuje poté aktualizační soubor z microSD karty smazat.
  Vypněte měřicí přístroj, než budete vyjímat microSD kartu.

Režim měření detekce objektů

Způsob fungování

Pomocí měřicího přístroje se kontroluje podklad pod senzorovou oblastí. Pokud se ve zdi nachází několik objektů nad sebou, zobrazí se na displeji objekt, který leží nejblíže k povrchu.
V měřicím režimu detekce objektů můžete navíc nastavit vhodný typ zdi pro plánované měření a náhled výsledků měření.

Detekovatelné objekty

Přístroj rozpozná objekty, které se liší od materiálu zdi.
 • Plastové trubky (např. plastové trubky o průměru minimálně 10 mm naplněné vodou, prázdné trubky o průměru minimálně 20 mm v masivním materiálu)
 • Elektrická vedení (nezávisle na tom, zda jsou pod napětím nebo nikoli)
 • Třífázová elektrická vedení (např. ke sporáku)
 • Nízkonapěťová vedení (např. zvonek, telefon, síť, chytrá domácnost)
 • Kovové trubky, tyče, nosníky všeho druhu (např. ocel, měď, hliník)
 • Armovací železo
 • Dřevěné trámy
 • Dutiny

Zvláštní případy měření

  Následující nepříznivé podmínky mohou na základě principu fungování negativně ovlivnit výsledek měření:
 • Vícevrstvá provedení zdí.
 • Prázdné plastové trubky a dřevěné trámy v dutinách a lehkých stavebních příčkách.
 • Objekty, které vedou šikmou stěnou.
 • Kovové povrchy a vlhké oblasti; ty se mohou za určitých okolností (např. při vysokém obsahu vody) zobrazovat ve zdi jako objekty. Upozorňujeme, že beton potřebuje do úplného uschnutí několik měsíců.
 • Dutiny ve zdi; ty se mohou zobrazovat jako objekty.
 • Blízkost zařízení, která vytvářejí silná magnetická nebo elektromagnetická pole, např. mobilní rádiové stanice nebo generátory.
Než budete vrtat, řezat nebo frézovat do zdi, měli byste se ještě pomocí dalších zdrojů informací ujistit, že nehrozí nebezpečí. Protože výsledky měření mohou být ovlivněné vlivy prostředí nebo vlastnostmi zdi, může hrozit nebezpečí, i když ukazatel nezobrazuje v senzorové oblasti žádný objekt.

Typy zdí

Změna typů zdíPro dosažení nejlepších možných výsledků měření vždy nastavte správný typ zdi. Hloubka měření závisí na typu zdi a činí maximálně 85 mm (3,3 in).
 • Stiskněte levé nebo pravé tlačítko se šipkou, dokud se nezobrazí požadovaný typ zdi.
 • Pro zvolení typu zdi stiskněte tlačítko start/stop.
Typ zdi "zdivo/univerzální"Typ zdi "zdivo/univerzální" je vhodný pro většinu použití u masivního zdiva nebo jiných homogenních materiálů. Zobrazují se plastové a kovové objekty a dále elektrická a další vedení. Dutiny ve zdivu a prázdné plastové trubky o průměru menším než 2 cm (0,8 in) se případně nezobrazí. Tento režim je nejlépe vhodný pro homogenní základní materiály, jako pískovcové cihly nebo keramické dlaždice.
Typ zdi "beton"Typ zdi "beton" je vhodný pro použití u suchého betonu. Zobrazují se plastové a kovové objekty a dále elektrická a další vedení. Prázdné plastové trubky o průměru menším než 2 cm (0,8 in) se případně nezobrazí. Při výběru typu zdi můžete navíc nastavit maximální hloubku měření od 8 cm (3,1 in) do 20 cm (7,9 in).
Typ zdi "suché stavby"Typ zdi "suché stavby" je vhodný pro hledání dřevěných trámů, kovových výztuh a elektrických a dalších vedení ve stěnách suchých staveb (dřevo, sádrokarton atd). Plné plastové trubky a dřevěné trámy se zobrazují stejně. Prázdné plastové trubky nejsou detekovány. Pokud zjistíte velký počet objektů blízko povrchu (0–2 mm (0–0,08 in) od povrchu), zkuste pracovat s podložkou (např. plexisklo o tloušťce 1 cm (0,4 in)).
Typ zdi "příčně děrované cihly"Typ zdi "příčně děrované cihly" je vhodný speciálně pro použití u příčně děrovaných cihel. Příčně děrované cihly jsou cihly s velkým počtem malých dutin, které jsou většinou svislé. Zobrazují se kovové objekty, elektrická a další vedení a plastové trubky naplněné vodou. Dutiny nebo prázdné plastové trubky se případně nezobrazí.
Typ zdi "podélně děrované cihly"Typ zdi "podélně děrované cihly" je vhodný speciálně pro použití u podélně děrovaných cihel. Podélně děrované cihly jsou cihly s malým počtem velkých dutin, které jsou většinou vodorovné. Zobrazují se ploché kovové předměty, elektrická a další vedení a plastové trubky naplněné vodou až do maximální hloubky měření 2 cm. Dutiny nebo prázdné plastové trubky se případně nezobrazí. Pro zlepšení výsledku měření proveďte u podélně děrovaných cihel navíc skenování s typem zdi "příčně děrované cihly". Rozlišujte věrohodné a nevěrohodné objekty (zdánlivé objekty).
Typ zdi "čerstvý beton"Typ zdi "čerstvý beton" je vhodný speciálně pro použití na beton, který ještě není úplně vytvrzený a suchý. Zobrazují se kovové objekty, plastové a kovové trubky a elektrická vedení. Není možné rozlišení mezi vedením pod napětím a vedením bez napětí. Maximální hloubka měření činí 6 cm (2,4 in). Upozorňujeme, že beton potřebuje do úplného vytvrzení a uschnutí několik měsíců.

Náhled

Změna náhledu
 • Stiskněte opakovaně tlačítko se šipkou nahoru nebo dolů, dokud se nezobrazí požadovaný náhled.
 • Pro zvolení náhledu stiskněte tlačítko start/stop.

Bodový náhled

Image alternative
V bodovém náhledu se zobrazí již první výsledek měření, aniž by se měřicí přístroj pohyboval po povrchu. Je proto vhodný zejména pro měření v rozích a na úzkých místech. Maximální hloubka měření činí 6 cm. Nalezené objekty se případně zobrazí s vlastností materiálu, ale bez údaje hloubky.
Měřicím přístrojem byste měli, kdykoli je to možné, pohybovat po povrchu i v bodovém náhledu, abyste dosáhli nejlepších možných výsledků měření. Bez pohybu měřicího přístroje je zejména detekce plastových trubek a dřevěných trámů omezená.
Ukazatel měřeníPokud není nalezen žádný objekt, zobrazí se na displeji jen vnější kruh a svítí zeleně.
Když se v blízkosti nachází objekt, svítí vnější kruh červeně. Když se měřicí přístroj blíží k objektu, narůstá počet kruhů. Když se měřicí přístroj vzdaluje od objektu, počet kruhů klesá.
Při dostatečné intenzitě signálu se zobrazí orientační šipky. Pro cílenou lokalizaci středu objektu pohybujte měřicím přístrojem ve směru orientačních šipek. Nad středem objektu se na ukazateli měření zobrazuje maximální počet kruhů a při dostatečné intenzitě signálu se zobrazí středový kříž. Barevné označení vlastnosti materiálu je stejné jako u náhledu objektu.
Když se nezobrazí orientační šipky nebo středový kříž, může se přesto v bezprostřední blízkosti nacházet objekt.

Náhled objektu

Image alternative
V náhledu objektu jsou k dispozici nejlepší možné výsledky měření a maximální hloubky měření. Detekované objekty se zobrazují na měřené dráze s údajem hloubky a případně vlastností materiálu.
Proces měření
 • Nasaďte měřicí přístroj na podklad a pohybujte s ním v příslušném směru po povrchu. Výsledky měření se po přejetí minimální měřené dráhy cca 10 cm zobrazí na displeji.
 • Pohybujte měřicím přístrojem vždy s mírným přítlakem rovně po povrchu tak, aby se kolečka spolehlivě dotýkala zdi.
 • Pro dosažení optimálních výsledků měření pohybujte měřicím přístrojem pomalu přes celé prohledávané místo a při pohybu zpět sledujte výsledky měření. Měřená dráha by měla činit minimálně 40 cm.
 • Stisknutím tlačítka start/stop můžete kdykoli spustit nové měření.
 • Když během měření zvednete měřicí přístroj ze zdi, zůstane na displeji zobrazený poslední výsledek měření. Po opětovném nasazení nebo při pokračování pohybu se měření spustí znovu.
 • Pro obzvláště citlivé měření používejte bodový náhled s odpovídajícím typem zdi.
Image alternative
Spolehlivě jsou na základě principu fungování detekovány horní hrany objektů, které probíhají napříč ke směru pohybu měřicího přístroje. Proto přejíždějte přes prohledávanou oblast vždy do kříže.
Pro detekci objektů stačí jednou přejet přes měřenou dráhu. Pokud chcete nalezený objekt přesně lokalizovat a vyznačit, přejeďte měřicím přístrojem přes měřenou dráhu zpět.
Průběh nalezeného objektu ve zdi můžete zjistit tím, že postupně přejedete přes několik posunutých měřených drah.
Ukazatel měřeníPokud v senzorové oblasti nebyl nalezen žádný objekt, jsou přerušované čáry a středová čára celé zelené. Pokud byl nalezen objekt, zobrazí se mezi oběma přerušovanými čárami na displeji a obě přerušované čáry a středová čára jsou celé nebo částečně červené.
Na pravé stupnici hloubky se zobrazí hloubka objektu k horní hraně nalezeného objektu.
Zobrazené vlastnosti nalezených objektů na displeji se mohou lišit od skutečných vlastností objektů. Zejména velmi tenké objekty jsou na displeji zobrazené jako silnější. Větší válcové objekty (např. plastové nebo vodovodní trubky) se mohou na displeji jevit užší, než skutečně jsou.
Barevné označení vlastnosti materiáluV závislosti na druhu a hloubce objektu lze rozpoznat vlastnosti materiálu.
Ty jsou následujícím způsobem označené barevně:
Oranžová
Objekt pod napětím
Modrá
Magnetický / železný kov (např. armovací železo)
Tyrkysová
Nemagnetický kov (např. měděná trubka)
Bílá
Neželezný kov (např. dřevo, plast)
Šedá
Neznámá vlastnost materiálu
 • U objektů pod napětím se nezobrazuje žádná další vlastnost.
 • Vedení třífázového proudu nemusí být případně rozpoznáno jako vedení pod napětím.
 • Při relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 50 procent může být určení vlastnosti "pod napětím" omezené.
Vyznačení objektůNalezené objekty si můžete vyznačit pomocí vyznačovací rysky nahoře nebo na vnější hraně měřicího přístroje.
 • Pohybujte měřicím přístrojem k nalezenému objektu, který chcete vyznačit.
 • Měřicí přístroj umístěte tak, aby se objekt nacházel prostředkem na středové čáře na displeji.
 • Podle vyznačovací rysky udělejte značky nahoře, vpravo a vlevo.
 • V průsečíku vyznačených značek se nachází střed objektu.
 • Alternativně umístěte měřicí přístroj tak, aby se objekt nacházel prostředkem na jedné ze dvou přerušovaných čar na displeji.
 • Objekt se tak nachází prostředkem pod příslušnou vnější hranou měřicího přístroje.
 • Nakreslete podél této vnější hrany na povrch čáru a vyznačte na této čáře křížkem polohu příslušné boční vyznačovací rysky.
 • Zde se nachází střed objektu.
 • Průběh nalezeného objektu ve zdi můžete vyznačit tím, že postupně přejedete přes několik posunutých měřených drah a spojíte příslušné značky.

Signální náhled 2D

Image alternative
V signálním náhledu 2D se zobrazuje intenzita signálu v příslušné poloze měření v kombinaci s hloubkou objektu. Signální náhled 2D je varianta náhledu objektu. Zobrazuje se intenzita signálu místo symbolu objektu. Maximální intenzita signálu indikuje horní hranu objektu.
Signální náhled 2D lze používat například pro detekci objektů, které leží blízko vedle sebe, a pro lepší odhad komplikovaného složení materiálu. Za určitých okolností lze nalézt také slabší objekty a objekty ležící za sebou. Řiďte se pokyny k měření v náhledu objektu.
Řiďte se pokyny k měření u  náhledu objektu .

Signální náhled

Image alternative
V signálním náhledu se zobrazuje intenzita signálu v příslušné poloze měření bez informace o hloubce objektu. Signální náhled lze používat například pro detekci objektů, které leží blízko vedle sebe, a pro lepší odhad komplikovaného složení materiálu na základě průběhu signálu.

Měřicí režim detekce netěsností

V tomto měřicím režimu se zobrazuje relativní vlhkost materiálu povrchu. Je proto vhodný pro zjištění místa s maximální vlhkostí materiálu, a upozorňuje tak na případnou netěsnost. Výsledek mohou zkreslovat různé materiály povrchu, ploché objekty a nehomogenní podklad (např. spáry).

Měřicí režim měření vzdáleností

V tomto měřicím režimu můžete měřit vzdálenosti mezi objekty.
Referenční bod měření je vždy horní vyznačovací ryska. Měření je možné jen v přímém směru pohybu koleček. Průběžně se měří vzdálenost od počátečního bodu. Naměřená hodnota zobrazená na displeji odpovídá vzdálenosti od počátečního bodu aktuálního měření, nikoli celkové dráze měřicího přístroje. Při pohybu zpět směrem k počátečnímu bodu se naměřená vzdálenost zmenšuje.
Pokud měřicí přístroj zobrazuje nevěrohodné hodnoty vzdáleností, změřte známou vzdálenost, např. 1 m (3 ft). Pokud vzdálenost není v toleranci (viz kapitolu Technické údaje), obraťte se na servis Hilti .

Péče a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při zasunutém akumulátoru !
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vyjměte akumulátor!
Péče o výrobek
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Pokud má výrobek větrací otvory, opatrně je vyčistěte suchým, měkkým kartáčem.
 • Kryt čistěte jen mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
 • K čištění kontaktů výrobku používejte čistý, suchý hadr.
Péče o lithium-iontové akumulátory
 • Nikdy nepoužívejte akumulátor s ucpanými větracími otvory. Větrací otvory vyčistěte opatrně suchým, měkkým kartáčem.
 • Zajistěte, aby nebyl akumulátor zbytečně vystavený prachu nebo nečistotám. Chraňte akumulátor před vysokou vlhkostí (např. ho neponořujte do vody nebo ho nenechávejte na dešti).
  Pokud se akumulátor namočí, zacházejte s ním jako s poškozeným akumulátorem. Izolujte ho v nehořlavé nádobě a obraťte se na servis Hilti .
 • Z akumulátoru odstraňte olej a tuk, který na něj nepatří. Nedovolte, aby se na akumulátoru hromadily zbytečný prach nebo nečistoty. Akumulátor čistěte suchým, měkkým kartáčem nebo čistým, suchým hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
  Nedotýkejte se kontaktů akumulátoru a neodstraňujte z kontaktů tuk, který je na nich nanesený z výroby.
 • Kryt čistěte jen mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Údržba
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte výrobek neprodleně opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte, zda bezvadně fungují.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství schválené Hilti pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group

Výměna knoflíkové baterie

Aby mohl být v měřicím přístroji uložený čas, je v něm knoflíková baterie. Když je knoflíková baterie vybitá, musí se vyměnit.
Image alternative
 1. Vyšroubujte šroub držáku knoflíkové baterie.
 2. Vytáhněte držák knoflíkové baterie (příp. pomocí vhodného nástroje) z otvoru.
 3. Vyndejte vybitou knoflíkovou baterii a vložte novou knoflíkovou baterii. Dbejte na správnou polaritu. Kladný pól knoflíkové baterie musí být nahoře.
 4. Zasuňte držák knoflíkové baterie do otvoru. Dbejte na to, aby byl držák knoflíkové baterie správně a úplně zasunutý, protože jinak není zabezpečená ochrana proti prachu a stříkající vodě.
 5. Znovu našroubujte šroub držáku knoflíkové baterie a ručně ho pevně utáhněte.

Přeprava a skladování akumulátorového nářadí a akumulátorů

Přeprava
  POZOR
  Neúmyslné spuštění při přepravě !
 • Výrobky přepravujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Vyjměte akumulátor/akumulátory.
 • Akumulátory nikdy nepřepravujte volně. Akumulátory by měly být při přepravě chráněné proti nadměrným nárazům a vibracím a izolované od jakýchkoli vodivých materiálů nebo jiných akumulátorů, aby se nemohly dostat do kontaktu s póly jiných akumulátorů a způsobit tak zkrat. Dodržujte místní přepravní předpisy pro akumulátory.
 • Akumulátory se nesmí posílat poštou. Pokud chcete posílat nepoškozené akumulátory, obraťte se na zásilkovou firmu.
 • Před použitím, před delší přepravou a po delší přepravě zkontrolujte výrobek a akumulátory, zda nejsou poškozené.
Skladování
  VÝSTRAHA
  Neúmyslné poškození vadnými nebo vyteklými akumulátory. !
 • Výrobky skladujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Výrobek a akumulátory skladujte v chladu a v suchu. Dodržujte limitní hodnoty teploty, které jsou uvedené v technických údajích.
 • Akumulátory nenechávejte v nabíječce. Po nabíjení akumulátor vždy z nabíječky vyndejte.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na zdrojích tepla nebo za sklem.
 • Výrobek a akumulátory skladujte mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Před použitím, před delším skladováním a po delším skladování zkontrolujte výrobek a akumulátory, zda nejsou poškozené.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná příčina
Řešení
Výrobek nelze zapnout.
Vybitý akumulátor.
 • Vyměňte akumulátor nebo vybitý akumulátor nabijte.
Akumulátor není úplně zasunutý.
 • Zasuňte akumulátor se slyšitelným zacvaknutím.
Akumulátor nezaskočí se slyšitelným cvaknutím.
Zajišťovací výstupky na akumulátoru jsou znečištěné.
 • Vyčistěte zajišťovací výstupky a znovu nasaďte akumulátor.
Nelze zadávat pomocí ovládacího panelu.
Vadný ovládací panel.
 • Kontaktujte servis Hilti .
Kolečka se netočí lehce.
Zaprášená nebo znečištěná kolečka.
 • Vyčistěte kolečka a kryt.
Výrobek nelze spojit s počítačem.
Počítač nerozpozná výrobek.
 • Zkontrolujte, zda je aktuální ovladač. Případně musíte aktualizovat ovladač a/nebo operační systém.
Vadný USB kabel.
 • Zkontrolujte spojení s jiným USB kabelem. Případně USB kabel vyměňte.
Vadná USB zdířka ve výrobku.
 • Kontaktujte servisní oddělení společnosti Hilti .
Nefunguje microSD karta.
Není rozpoznána microSD karta.
 • Zkontrolujte funkci microSD karty v jiném přístroji (např. počítači).
 • Použijte jinou nebo novou microSD kartu. Pokud není rozpoznána ani ta, obraťte se na servis Hilti .
MicroSD kartu nelze přečíst.
 • Zkontrolujte microSD kartu a slot v měřicím přístroji, zda nejsou znečištěné. Opatrně je vyčistěte suchým, měkkým kartáčkem.
 • Pokud problém přetrvává, obraťte se na servis Hilti .

Upozornění FCC (platné v USA) / upozornění IC (platné v Kanadě)

Tento přístroj byl testován a bylo zjištěno, že splňuje mezní hodnoty stanovené pro digitální přístroje třídy B ve smyslu části 15 směrnic FCC. Tyto mezní hodnoty stanovují dostatečnou ochranu před rušivým vyzařováním při instalaci v obytných oblastech. Přístroje tohoto druhu vytvářejí a používají vysoké frekvence a mohou je také vyzařovat. Mohou proto v případě, že nejsou instalovány a používány podle návodů, způsobovat rušení příjmu rozhlasu.
Nicméně nemůže být zaručeno, že se při určité instalaci nemohou vyskytnout žádná rušení. Pokud by tento přístroj způsoboval rušení rádia a televize, což lze zjistit jejich vypnutím a opětovným zapnutím, doporučuje se uživateli zkusit odstranit rušení pomocí následujících opatření:
 • Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
 • Zvětšit vzdálenost mezi přístrojem a přijímačem.
 • Zapojit přístroj do síťové zásuvky jiného napájecího okruhu než přijímače.
 • Poraďte se se zkušeným odborníkem nebo se zkušeným rádiovým a televizním technikem.
Změny nebo modifikace, které nebyly výslovně schváleny firmou Hilti , mohou mít za následek omezení uživatelského oprávnění k používání přístroje.
Tento přístroj splňuje paragraf 15 směrnice FCC a splňuje požadavky stanovené v RSS‑220 ve spojení s RSS-Gen od IC.
Pro uvedení do provozu platí tyto dvě podmínky:
 • Tento přístroj by neměl vytvářet škodlivé záření.
 • Přístroj musí zachycovat jakékoli záření včetně záření, které by mohlo vést k nežádoucím operacím.
Pro uživatele v USA: Tento přístroj smí používat výhradně orgány činné v trestním řízení, požární a záchranné služby, vědecké výzkumné instituce, komerční těžební společnosti, stavební firmy a soukromé subjekty, které působí z pověření těchto skupin. Používání jinými subjekty představuje porušení 47 U.S.C. § 301 a může mít za následek přísné tresty.
Požadavky na koordinaci
 1. Ultraširokopásmové zobrazovací systémy vyžadují koordinaci Federální komise pro komunikaci FCC, než se vybavení smí používat. Provozovatel musí dodržovat všechna omezení pro používání vybavení, která vyplývají z této koordinace.
 2. Uživatelé ultraširokopásmových zobrazovacích přístrojů musí sdělit oblasti provozu FCC Office of Engineering and Technology, která tyto informace koordinuje prostřednictvím úřadu National Telecommunications and Information Administration s federální vládou. Informace poskytnuté uživatelem ultraširokopásmových přístrojů musí obsahovat jméno, adresu a další příslušné kontaktní informace uživatele, požadovanou geografickou oblast použití/požadované geografické oblasti použití a číslo FCC-ID a další nomenklaturu ultraširokopásmového přístroje. Pokud je zobrazovací přístroj určený pro mobilní použití, může se u geografické oblasti použití jednat o stát/státy nebo region/regiony, ve kterém/kterých se bude přístroj používat. . Provozovatel zobrazovacího systému pro provoz na jednom místě musí uvést určité geografické stanoviště nebo adresu, kde se bude přístroj používat. Tyto podklady je třeba poslat oddělení pro koordinaci frekvencí, OET, Federal Communications Commission, na adresu hlavní kanceláře FCC, ATTN: UWB Coordination, uvedenou v 47 CFR 0.401(a) .
 3. Výrobci nebo jejich zplnomocnění obchodní zástupci musí kupující a uživatele svých systémů informovat o tom, že musejí před používáním přístrojů provést podrobnou koordinaci oblastí provozu s FCC.
 4. Uživatelé povolených, koordinovaných ultraširokopásmových systémů je mohou předat dalším kvalifikovaným uživatelům a na další stanoviště, pokud úřadu FCC sdělí změnu vlastníka nebo stanoviště a provedou koordinaci se stávajícím povoleným provozem.
 5. Ve zprávě o koordinaci FCC/NTIA jsou uvedené geografické oblasti, ve kterých provoz zobrazovacího systému vyžaduje další koordinaci nebo ve kterých je provoz zobrazovacího systému zakázaný. Pokud je pro provoz v rámci určitých geografických oblastí nutná další koordinace, je uvedený místní kontakt pro koordinaci. Kromě provozu v rámci těchto vykázaných oblastí není po předání požadovaných informací o ultraširokopásmovém zobrazovacím systému úřadu FCC nutná žádná další koordinace s FCC, pokud se nezmění ohlášené oblasti provozu. Pokud se změní oblast provozu, musí se úřadu FCC sdělit aktualizované informace podle postupu v odstavci 2) tohoto oddílu.
 6. Koordinace rutinního provozu ultraširokopásmového přístroje nesmí trvat déle než 15 pracovních dnů od doručení žádosti o koordinaci u NTIA. Pro mimořádné, časově omezené operaci lze dobu zpracování zkrátit, pokud to okolnosti odůvodňují. Provoz ultraširokopásmových systémů v nouzových situacích, které se týkají bezpečnosti lidských životů nebo vlastnictví, může probíhat bez koordinace, pokud uživatel ultraširokopásmového vybavení dodrží informační postup, který odpovídá postupu popsanému v § 2.405(a) až (e) v této kapitole.
Responsible party
Hilti, Inc.
7250 Dallas Parkway, Suite 1000
US-Plano, TX 75024
www.hilti.com
Pro uživatele v Kanadě: Tento radarový zobrazovací přístroj se smí používat pouze tehdy, když je namířený na zem nebo na stěnu a dotýká se země či povrchu stěny nebo se nachází 20 cm od nich. Tento radarový zobrazovací přístroj smí používat pouze orgány činné v trestním řízení, vědecké výzkumné instituce, komerční těžební společnosti, stavební firmy a záchranné nebo požární služby.

Likvidace

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při nesprávné likvidaci! Nebezpečí poškození zdraví unikajícími plyny nebo kapalinami.
 • Poškozené akumulátory žádným způsobem neposílejte!
 • Přípojky zakryjte nevodivým materiálem, abyste zabránili zkratu.
 • Akumulátory zlikvidujte tak, aby se nemohly dostat do rukou dětem.
 • Akumulátor odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu.
Image alternative Výrobky Hilti jsou vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré přístroje k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .

Další informace

Příslušenství, systémové výrobky a další informace o vašem výrobku najdete zde.

Čína RoHS (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)
Image alternative
Tato tabulka platí pro čínský trh.

Lithium-iontový akumulátor Hilti

Pokyny k bezpečnosti a použitíV této dokumentaci se pojem akumulátor používá pro nabíjecí lithium-iontové akumulátory Hilti, které obsahují několik lithium-iontových článků. Jsou určené pro elektrické nářadí Hilti a smí se používat pouze s tímto nářadím. Používejte pouze originální akumulátory Hilti !
PopisAkumulátory Hilti jsou vybavené systémy řízení a ochrany článků.
Akumulátory se skládají z článků, které obsahují lithium-iontový akumulační materiál, který umožňuje vysokou specifickou hustotu energie. U lithium-iontových článků se vyskytuje velmi malý paměťový efekt, jsou ale velmi citlivé vůči působení násilí, hlubokému vybití nebo vysokým teplotám.
Výrobky schválené pro akumulátory Hilti najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group
Bezpečnost
 • Dodržujte následující bezpečnostní pokyny pro bezpečnou manipulaci s lithium-iontovými akumulátory a jejich bezpečné použití. Nedodržování může způsobit podráždění pokožky, těžká poranění poleptáním, chemické popáleniny, požár a/nebo výbuch.
 • S akumulátory zacházejte opatrně, aby nedošlo k poškození a úniku kapalin, které jsou silně zdraví škodlivé!
 • Akumulátory se nesmí v žádném případě přizpůsobovat nebo upravovat!
 • Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C ani pálit.
 • Nepoužívejte nebo nenabíjejte akumulátory, které utrpěly náraz nebo jsou jiným způsobem poškozené. Akumulátory pravidelně kontrolujte, zda nevykazují známky poškození.
 • Nikdy nepoužívejte recyklované nebo opravené akumulátory.
 • Akumulátory a akumulátorové elektrické nářadí nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí.
 • Akumulátory vždy chraňte před přímým slunečním zářením, vyššími teplotami, jiskřením a otevřeným plamenem. Může by dojít k výbuchu.
 • Nedotýkejte se pólů akumulátoru prsty, nástroji, šperky nebo jinými elektricky vodivými předměty. Může dojít k poškození akumulátoru, věcným škodám a poranění.
 • Akumulátory chraňte před deštěm, vlhkostí a kapalinami. V případě proniknutí vlhkosti může dojít ke zkratu, zásahu elektrickým proudem, popáleninám, požáru a výbuchu.
 • Používejte pouze nabíječky a elektrické nářadí určené pro tento typ akumulátoru. Řiďte se údaji v příslušných návodech k obsluze.
 • Akumulátor nepoužívejte a neskladujte v prostředí s nebezpečím výbuchu.
 • Pokud je akumulátor příliš horký na dotek, může být vadný. Akumulátor položte na nehořlavé místo, na které je vidět, v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Nechte akumulátor vychladnout. Když je akumulátor i za hodinu stále příliš horký na dotek, je vadný. Postupujte podle pokynů v kapitole Opatření v případě hořícího akumulátoru .
Postup v případě poškozených akumulátorů
 • Pokud je akumulátor poškozený, vždy se obraťte na servis Hilti .
 • Nikdy nepoužívejte akumulátor, ze kterého vytéká kapalina.
 • Dbejte na to, aby se vytékající kapalina nedostala do přímého kontaktu s očima a/nebo pokožkou. Při manipulaci s akumulátorovou kapalinou používejte vždy ochranné rukavice a ochranné brýle.
 • Pro odstranění vyteklé akumulátorové kapaliny použijte schválený chemický čisticí prostředek. Dodržujte místní předpisy pro čištění akumulátorové kapaliny.
 • Vadný akumulátor vložte do nehořlavé nádoby a zakryjte ho suchým pískem, křídovým práškem (CaCO₃) nebo silikátem (vermikulitem). Poté nádobu uzavřete víkem, aby dovnitř nemohl vzduch, a uložte ji mimo dosah hořlavých plynů, kapalin nebo předmětů.
 • Nádobu odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu. Dodržujte místní přepravní předpisy pro poškozené akumulátory.
Postup v případě již nefunkčních akumulátorů
 • Všímejte si neobvyklého chování akumulátorů, jako jsou nesprávné nabíjení, neobvykle dlouhé doby nabíjení, znatelný pokles výkonu, neobvyklé indikace LED nebo vytékající kapaliny. Jsou to známky problému uvnitř akumulátoru.
 • Pokud se domníváte, že se vyskytl problém uvnitř akumulátoru, kontaktujte servis Hilti .
 • Pokud již akumulátor nefunguje, nelze ho už nabít nebo vytéká kapalina, musíte ho zlikvidovat. Viz kapitolu Údržba a likvidace .
Opatření v případě hořícího akumulátoru
  VÝSTRAHA
  Nebezpečí způsobené hořícím akumulátorem! Hořící akumulátor uvolňuje nebezpečné a výbušné kapaliny a výpary, které mohou způsobit poranění poleptáním, popáleniny nebo exploze.
 • Při hašení hořícího akumulátoru noste osobní ochranné pomůcky.
 • Zajistěte dostatečné větrání, aby mohly unikat nebezpečné a výbušné výpary.
 • V případě vzniku velkého množství kouře okamžitě opusťte místnost.
 • V případě podráždění dýchacích cest vyhledejte lékaře.
 • Než začnete hasit, zavolejte požárníky.
 • Hořící akumulátory haste pouze vodou z co možná největší vzdálenosti. Práškové hasicí prostředky a hasicí deky jsou u lithium-iontových akumulátorů neúčinné. Okolní požár lze hasit běžnými hasicími prostředky.
 • Nesnažte se pohybovat velkým množstvím hořících akumulátorů. Z nejbližšího okolí odstraňte nezasažené materiály, abyste tak zasažené akumulátory izolovali.
V případě nechladnoucího, kouřícího nebo hořícího akumulátoru:
 • Vezměte ho na lopatu a hoďte ho do kbelíku s vodou. Díky chladicímu účinku se zamezí rozšíření ohně na články akumulátoru, které ještě nedosáhly kritické teploty pro vznícení.
 • Nechte akumulátor v kbelíku minimálně 24 hodin, dokud úplně nevychladne.
 • Viz kapitolu Postup v případě poškozených akumulátorů .
Údaje k přepravě a skladování
 • Provozní teplota prostředí od −17 °C do +60 °C / od 1 °F do 140  °F.
 • Skladovací teplota od −20 °C do +40 °C / od −4 °F do 104 °F.
 • Akumulátory nenechávejte uložené na nabíječce. Po nabíjení akumulátor vždy z nabíječky vyndejte.
 • Akumulátory skladujte pokud možno v suchu a chladu. Skladováním v chladu se prodlužuje životnost akumulátoru. Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na topení nebo za sklem.
 • Akumulátory se nesmí posílat poštou. Pokud chcete posílat nepoškozené akumulátory, obraťte se na zásilkovou firmu.
 • Akumulátory nikdy nepřepravujte volně. Akumulátory by měly být při přepravě chráněné proti nadměrným nárazům a vibracím a izolované od jakýchkoli vodivých materiálů nebo jiných akumulátorů, aby se nemohly dostat do kontaktu s póly jiných akumulátorů a způsobit tak zkrat. Dodržujte místní přepravní předpisy pro akumulátory.
Údržba a likvidace
 • Akumulátor udržujte čistý a beze stop oleje a tuku. Dbejte na to, aby se na akumulátoru nevyskytovaly zbytečné nečistoty a prach. Akumulátor vyčistěte suchým, měkkým štětcem nebo suchým, čistým hadrem.
 • Nikdy nepoužívejte akumulátor s ucpanými ventilačními štěrbinami. Větrací otvory vyčistěte opatrně suchým, měkkým kartáčem.
 • Nepřipusťte, aby do vnitřního prostoru vnikly cizí předměty.
 • Dbejte na to, aby do akumulátoru nepronikla vlhkost. Pokud se do akumulátoru dostane vlhkost, zacházejte s ním jako s poškozeným akumulátorem a izolujte ho uložením do nehořlavé nádoby.
 • Viz kapitolu Postup v případě poškozených akumulátorů .
 • V důsledku nesprávné likvidace může dojít k poškození zdraví unikajícími plyny nebo kapalinami. Akumulátor odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu. Dodržujte místní přepravní předpisy pro poškozené akumulátory.
 • Akumulátory nevyhazujte do komunálního odpadu.
 • Akumulátory zlikvidujte tak, aby se nemohly dostat do rukou dětem. Přípojky zakryjte nevodivým materiálem, abyste zabránili zkratu.