Jazyk

PLT 400

Originální návod k obsluze

Údaje k návodu k obsluze

K tomuto návodu k obsluze

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v tomto návodu k obsluze a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem k obsluze.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku mohou být použity následující symboly:
Image alternative Výrobek podporuje bezdrátový přenos dat kompatibilních se systémy iOS a Android.
Image alternative Použitá typová řada lithium-iontového akumulátoru Hilti . Řiďte se pokyny v kapitole Použití v souladu s určeným účelem .
Image alternative Lithium-iontový akumulátor
Image alternative Akumulátor nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí.
Image alternative Dbejte na to, aby akumulátor nespadl. Nepoužívejte akumulátor, který byl vystavený nárazu nebo je jinak poškozený.

Plakety na PLT 400

Na PLT 400 se nacházejí následující plakety:
Image alternative Laserové záření. Nedívejte se do paprsku. Třída laseru 2.

Informace o výrobku

Výrobky Hilti jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Typ
  PLT 400
  Generace
  01
  Sériové číslo

Prohlášení o shodě

Image alternative
Výrobce prohlašuje na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek odpovídá platným zákonům a splňuje platné normy.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro měřicí přístroje

Image alternative VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Měřicí přístroje mohou být nebezpečné, když se s nimi zachází nesprávně. Nedodržování bezpečnostních pokynů a instrukcí může způsobit poškození měřicího přístroje a/nebo těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Bezpečnost pracoviště
 • Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
 • S výrobkem nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.
 • Při používání výrobku zabraňte přístupu dětem a jiným osobám.
 • Výrobek používejte pouze v definovaných mezích použití.
 • Dodržujte specifické předpisy pro prevenci úrazů platné v dané zemi.
Elektrická bezpečnost
 • Výrobek chraňte před deštěm a vlhkem. V případě proniknutí vlhkosti může dojít ke zkratu, zásahu elektrickým proudem, popáleninám nebo výbuchu.
 • Přestože je výrobek chráněný proti vlhkosti, před uložením do transportního obalu ho do sucha otřete.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s měřicím přístrojem rozumně. Měřicí přístroj nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s měřicím přístrojem může mít za následek vážná poranění.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky. Nošením osobních ochranných pomůcek se snižuje riziko poranění.
 • Nevyřazujte z činnosti žádná bezpečnostní zařízení a neodstraňujte informační a výstražné štítky.
 • Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před vložením akumulátoru, před uchopením měřicího přístroje nebo jeho přenášením se ujistěte, že je vypnutý.
 • Výrobek a příslušenství používejte podle těchto pokynů a tak, jak je to pro tento typ přístroje předepsáno. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití výrobků pro jiné účely, než pro které jsou určeny, může vést ke vzniku nebezpečných situací.
 • Nenechte se ukolébat falešným pocitem bezpečí a nepřekračujte bezpečnostní pravidla pro měřicí přístroje, i když jste po mnohonásobném použití s měřicím přístrojem dobře seznámeni. Nepozorné jednání může ve zlomcích sekundy způsobit těžká poranění.
 • Měřicí přístroj se nesmí používat v blízkosti lékařských přístrojů.
Použití měřicího přístroje a péče o něj
 • Výrobek a příslušenství používejte jen v technicky bezvadném stavu.
 • Nepoužívaný měřicí přístroj uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby výrobek používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny. Měřicí přístroje jsou je nebezpečné, když je používají nezkušené osoby.
 • O měřicí přístroje řádně pečujte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce měřicího přístroje. Poškozené díly nechte před použitím měřicího přístroje opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba měřicích přístrojů.
 • Výrobek se nesmí v žádném případě přizpůsobovat nebo upravovat. Změny nebo modifikace, které nebyly výslovně schváleny firmou Hilti , mohou mít za následek omezení uživatelského oprávnění k používání výrobku.
 • Před důležitými měřeními, po nárazu nebo působení jiného mechanického vlivu je nutné zkontrolovat přesnost měřicího přístroje.
 • Výsledky měření mohou být na základě principu fungování negativně ovlivněny určitými podmínkami prostředí. K tomu patří např. blízkost přístrojů, které vytvářejí silná magnetická či elektromagnetická pole, vibrace nebo změny teplot.
 • Rychle se měnící podmínky měření mohou zkreslit výsledky měření.
 • Při přenesení výrobku z velké zimy do teplého prostředí nebo naopak nechte výrobek před použitím aklimatizovat. Velké teplotní rozdíly mohou vést k chybným operacím a nesprávným výsledkům měření.
 • Při použití s adaptéry a příslušenstvím zajistěte, aby bylo příslušenství bezpečně upevněné.
 • Ačkoli je měřicí přístroj zkonstruovaný pro používání v náročných podmínkách na stavbě, měli byste s ním zacházet opatrně, podobně jako s jinými optickými a elektrickými výrobky (dalekohled, brýle, fotoaparát).
 • Dodržujte uvedené provozní a skladovací teploty.

Doplňující bezpečnostní pokyny pro laserové měřicí přístroje

 • Při neodborném otevření výrobku může vycházet laserové záření, které přesahuje třídu 2. Výrobek nechávejte opravovat pouze v servisu Hilti .
 • Zabezpečte měřicí stanoviště. Zajistěte, aby při nainstalování výrobku nebyl laserový paprsek namířený na jiné osoby ani na vás samotné. Laserové paprsky by měly probíhat daleko pod úrovní nebo nad úrovní očí.
 • Udržujte výstupní okénko laserového paprsku čisté, aby nedocházelo k chybným měřením.
 • Před měřením / použitím a několikrát během používání zkontrolujte přesnost výrobku.
 • Měření v blízkosti reflexních objektů, resp. povrchů, přes sklo nebo podobné materiály může zkreslit výsledek měření.
 • Namontujte výrobek na vhodný držák či na stativ nebo ho postavte na rovnou plochu.
 • Je zakázáno pracovat s měřicími latěmi v blízkosti vedení vysokého napětí.
 • Zajistěte, aby se v okolí nepoužíval žádný další laserový měřicí přístroj, který by mohl ovlivnit vaše měření.
 • Nenechte laserové paprsky přesahovat do nestřežených oblastí.

Klasifikace laseru pro výrobky třídy laseru 2

Výrobek odpovídá třídě laseru 2 podle IEC60825-1 / EN60825-1:2014. Tyto výrobky se smí používat bez dalších ochranných opatření.
POZOR
Nebezpečí poranění! Nemiřte laserový paprsek proti osobám.
 • Nikdy se nedívejte do světelného zdroje laseru. V případě přímého kontaktu s očima oči zavřete a uhněte hlavou z dosahu paprsku.

Elektromagnetická kompatibilita

Ačkoli tento přístroj splňuje přísné požadavky příslušných směrnic, nemůže firma Hilti vyloučit následující:
 • Přístroj může rušit jiné přístroje (např. navigační zařízení letadel).
 • Přístroj může být rušený silným zářením, což může vést k chybným operacím.
V těchto případech, nebo máte-li nějaké pochybnosti, proveďte kontrolní měření.

Dodatečné bezpečnostní pokyny

 • Před začátkem měření zkontrolujte, zda přesnost použitých měřicích přístrojů odpovídá požadavkům příslušného úkolu.
 • Při použití se stativy nebo nástěnným držákem zajistěte, aby byl měřicí přístroj správně a stabilně upevněný a aby stativ stál pevně na zemi.
 • Z bezpečnostních důvodů překontrolujte dříve nastavené hodnoty, resp. dřívější nastavení přístroje.
 • Pečlivě zajistěte kryt přihrádky na akumulátor, aby akumulátor nevypadl. Při přerušení kontaktu se PLT 400 vypne, což může vést ke ztrátě dat.
 • Měřicí přístroj se nesmí bez udělení předchozího souhlasu používat v blízkosti vojenských zařízení, letišť a rádiových astronomických zařízení.
 • Zajistěte, aby se při změně měření vzdálenosti z měření s hranolem na měření bez reflektoru nemohl nikdo dívat do objektivu PLT 400.
 • Nemiřte PLT 400 ani příslušenstvím proti slunci nebo proti jiným silným světelným zdrojům.
 • Měření prováděná na pěnových plastových materiálech, např. polystyrenu či styroduru, na sněhu nebo silně reflexních plochách atd., mohou vést k chybným hodnotám.
 • Měření na podkladech s nízkou odrazivostí a vysoce odrazivým okolím mohou vést k chybným hodnotám.
 • Pokud se používají jiná ovládací a seřizovací zařízení než zde uvedená nebo se provádějí jiné postupy, může to mít za následek nebezpečné působení záření.
 • Vždy dodržujte pokyny pro ovládání a výstražné pokyny v zobrazených aplikacích.

Pečlivé zacházení s akumulátorem a jeho používání

 • Dodržujte následující bezpečnostní pokyny pro bezpečnou manipulaci s lithium-iontovými akumulátory a jejich bezpečné použití. Nedodržování může způsobit podráždění pokožky, těžká poranění poleptáním, chemické popáleniny, požár a/nebo výbuch.
 • Akumulátory používejte jen v technicky bezvadném stavu.
 • S akumulátory zacházejte opatrně, aby nedošlo k poškození a úniku kapalin, které jsou silně zdraví škodlivé!
 • Akumulátory se nesmí v žádném případě přizpůsobovat nebo upravovat!
 • Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C (176 °F) ani pálit.
 • Nepoužívejte nebo nenabíjejte akumulátory, které utrpěly náraz nebo jsou jiným způsobem poškozené. Akumulátory pravidelně kontrolujte, zda nevykazují známky poškození.
 • Nikdy nepoužívejte recyklované nebo opravené akumulátory.
 • Akumulátory a akumulátorové elektrické nářadí nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí.
 • Akumulátory vždy chraňte před přímým slunečním zářením, vyššími teplotami, jiskřením a otevřeným plamenem. Může by dojít k výbuchu.
 • Nedotýkejte se pólů akumulátoru prsty, nástroji, šperky nebo jinými elektricky vodivými předměty. Může dojít k poškození akumulátoru, věcným škodám a poranění.
 • Akumulátory chraňte před deštěm, vlhkostí a kapalinami. V případě proniknutí vlhkosti může dojít ke zkratu, zásahu elektrickým proudem, popáleninám, požáru a výbuchu.
 • Používejte pouze nabíječky a elektrické nářadí určené pro tento typ akumulátoru. Řiďte se údaji v příslušných návodech k obsluze.
 • Akumulátor nepoužívejte a neskladujte v prostředí s nebezpečím výbuchu.
 • Pokud je akumulátor příliš horký na dotek, může být vadný. Akumulátor položte na nehořlavé místo, na které je vidět, v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Nechte akumulátor vychladnout. Když je akumulátor i za hodinu stále příliš horký na dotek, je vadný. Obraťte se na servis Hilti nebo si přečtěte dokument „Pokyny k bezpečnosti a používání lithium-iontových akumulátorů Hilti “.
  Dodržujte zvláštní směrnice, které platí pro přepravu, skladování a používání lithium-iontových akumulátorů.
  Přečtěte si pokyny k bezpečnosti a používání lithium-iontových akumulátorů Hilti , které získáte načtením QR kódu na konci tohoto návodu k obsluze.

Popis

Přehled výrobku

Přehled výrobku PLT 400

Image alternative
 1. Transportní rukojeť
 2. Anténa WLAN
 3. Výstražné nálepky
 4. Odjištění přihrádky na akumulátor
 5. Kryt přihrádky na akumulátor
 6. Kryt objektivu a výstupní otvor laserového paprsku
 7. Servisní rozhraní (jen pro servis Hilti )
 8. Tlačítko zapnutí/vypnutí
 9. Přihrádka na akumulátor
 10. Akumulátor

Přehled výrobku PLC 400

Image alternative
 1. Mikrofon
 2. Světelný senzor
 3. Přední kamera
 4. Stavová kontrolka přední kamery
 5. Regulace hlasitosti
 6. Tlačítko zapnutí/vypnutí
 7. Tlačítko zablokování otáčení displeje
 8. Tlačítko řízení systému
 9. Provozní kontrolka
 10. Stavová kontrolka uložení dat
 11. Stavová kontrolka akumulátoru
 12. Antény WLAN
 13. Přípojka pro sluchátka
 14. USB přípojka
 15. Dokovací přípojka
 16. Nabíjecí zdířka
 17. Zadní kamera
 18. Stavová kontrolka zadní kamery
 19. Přihrádka na akumulátor
 20. Odjištění přihrádky na akumulátor
 21. Slot pro mikro SD kartu

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek se skládá z akumulátorového přístroje Layout-Tool PLT 400 a akumulátorového tabletu PLC. Tablet PLC je určen k dálkovému ovládání PLT 400. Obě součásti tvoří jeden systém. Layout-Tool je určený k měření vzdáleností a směrů, pro výpočet trojrozměrných cílů a dále k vytyčování stanovených souřadnic nebo osových hodnot.

 • Pro tento výrobek používejte pouze lithium-iontové akumulátory Hilti typové řady B 22.
 • Pro tyto akumulátory používejte pouze nabíječky Hilti typové řady C 4/36.

Obsah dodávky

PLT 400, tablet PLC, návod k obsluze.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group .

Antény WLAN

Image alternative
Na úzkých stranách Controlleru se nachází vždy jedna anténa WLAN.
 • Nedržte Controller při provozu na stranách v místě antén WLAN, protože se tím snižuje výkon vysílací a přijímací.
  Jako příslušenství lze obdržet držák pro Controller, se kterým lze zabránit zhoršení komunikace přes WLAN.

Datové spojení s periferním zařízením

Na tabletu PLC se používá software Hilti PROFIS Layout Field. Pro stolní počítače lze obdržet software pro stolní počítače Hilti PROFIS Layout Office, pomocí kterého je možné upravovat data a přenášet je na jiné systémy. Mezi oběma softwarovými produkty lze přenášet data.
Z tabletu PLC je možné přenášet data také přímo na USB datové médium.

Technické údaje

Technické údaje PLT 400

Hmotnost bez akumulátoru
6,2 kg
(13,7 lb)
Jmenovité napětí
21,6 V
Skladovací teplota
−20 ℃ … 70 ℃
(−4 ℉ … 158 ℉)
Okolní teplota při provozu
−17 ℃ … 50 ℃
(1 ℉ … 122 ℉)
Stupeň ochrany
IP55
Relativní vlhkost vzduchu
95 %
Rychlost otáčení
135°/s
Změna polohy dalekohledu
3,2 s
Závit
5/8 in
Komunikační standard
WLAN, Dual 2.4 GHz and 5 GHz band, IEEE 802.11a⁄b⁄g⁄n⁄ac, Enhanced Data Rate (Long Range Bluetooth)
Maximální vysílací výkon WLAN pro FCC
24,5 dBm
Maximální vysílací výkon WLAN pro ETSI
18,4 dBm
Frekvenční pásmo WLAN
2 400 MHz … 2 483,5 MHz | 5 150 MHz … 5 350 MHz | 5 470 MHz … 5 835 MHz
Maximální vysílací výkon Bluetooth®
9,5 dBm
Frekvenční pásmo Bluetooth
2 400 MHz … 2 483,5 MHz

Laserové měření vzdálenosti

Vlnová délka
646 nm … 674 nm
Barva laserového paprsku
červená
Třída laseru podle IEC 60825-1
2
Maximální průměrný výstupní výkon
< 1 mW
Délka impulzu
0,06 ns … 2,5 ns
Frekvence impulzů
3 MHz … 102 MHz
Odchylka paprsku
0,1 mrad … 5,5 mrad

Přesnost při měření úhlu (ISO 17123-3)

PLT 400‑2
2" (0.6 mgon)
PLT 400‑4
4" (1.2 mgon)

Přesnost při měření vzdálenosti (ISO 17123-4)

standardní
2 mm + 2 ppm
(0,1 in + 2 ppm)
Sledování hranolu
3 mm
(0,1 in)
Bez reflektoru
2 mm + 2 ppm
(0,1 in + 2 ppm)

Sledování cíle (LED-tracker)

Špičková vlnová délka
≤ 810 nm
Typická střední intenzita záření na vzdálenost 20 cm (108 μs / 109 Hz)
3 mW/cm²
Maximální intenzita záření na vzdálenost 20 cm
0,24 mW/cm²
Maximální délka impulzu
108 µs
Maximální frekvence impulzů
330 Hz
Odchylka paprsku (2θ1/2)
20°
Rozsah trackingu POA 25
1,5 m … 100 m
(4 ft — 11 in … 328 ft)
Rozsah trackingu POA 20
1,5 m … 400 m
(4 ft — 11 in … 1 312 ft)

Kamera

Rozbíhavost (kontinuální ostření)
2° … 30°
(0,03 rad … 0,5 rad)
Ostřicí vzdálenost
≥ 5 m
(≥ 16 ft)

Technické údaje PLC 400

Hmotnost PLC 400
0,55 kg
(1,21 lb)
Stupeň ochrany PLC 400
IP65
Jmenovité napětí
7,2 V
Kapacita
7,1 Ah
Provozní doba
8 hod
Doba nabíjení
4 hod
Externí datová přípojka
USB 3.0
Verze Bluetooth
4.0
Frekvenční pásmo Bluetooth
2 400 MHz … 2 483,5 MHz
Standard WLAN
IEEE 802.11a/b/g/n

Akumulátor

Provozní napětí akumulátoru
21,6 V
Okolní teplota při provozu
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Skladovací teplota
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Teplota akumulátoru na začátku nabíjení
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)

Příprava práce

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při neúmyslném spuštění!
 • Před nasazením akumulátoru zkontrolujte, zda je příslušný výrobek vypnutý.
 • Před nastavováním nářadí nebo výměnou příslušenství vyjměte akumulátor.
Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

Nabíjení akumulátoru

 1. Před nabíjením si přečtěte návod k obsluze nabíječky.
 2. Dbejte na to, aby byly kontakty akumulátoru a nabíječky suché a čisté.
 3. Akumulátor nabíjejte pomocí schválené nabíječky.

Nasazení akumulátoru

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při zkratu nebo padajícím akumulátorem!
 • Před nasazením akumulátoru zkontrolujte, zda nejsou na kontaktech akumulátoru a výrobku cizí tělesa.
 • Zajistěte, aby akumulátor vždy správně zaskočil.
 1. Před prvním uvedením do provozu akumulátor úplně nabijte.
 2. Zasuňte akumulátor do výrobku tak, aby slyšitelně zaskočil.
 3. Zkontrolujte, zda je akumulátor bezpečně usazený.

Vyjmutí akumulátoru

 1. Stiskněte odjišťovací tlačítko akumulátoru.
 2. Vytáhněte akumulátor z výrobku.

Zapnutí tabletu PLT 400 a PLC

 1. Zapněte tablet PLT 400 a PLC.
 2. Spusťte aplikaci PROFIS Layout Field na tabletu PLC.
 3. Řiďte se ukazateli a pokyny na displeji tabletu PLC.

Péče a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při zasunutém akumulátoru !
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vyjměte akumulátor!
Péče o zařízení
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Prach opatrně odstraňte suchým kartáčem nebo hadříkem.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Péče o lithium-iontové akumulátory
 • Akumulátor udržujte čistý a beze stop oleje a tuku.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
 • Zabraňte proniknutí vlhkosti.
Údržba
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce akumulátorový přístroj nepoužívejte. Nechte ho ihned opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte funkci.
Čištění výstupního okénka laseru
 • Z výstupního okénka laseru vyfoukejte prach.
 • Nedotýkejte se výstupního okénka laseru prsty.
  Příliš drsný čisticí materiál může sklo poškrábat, a tím negativně ovlivnit přesnost přístroje. Nepoužívejte žádné jiné kapaliny kromě čistého lihu nebo vody, aby nedošlo k poškození plastových částí.
  Při sušení vybavení dodržujte stanovené teplotní meze.

Čištění a sušení

 1. Ze skla vyfoukejte prach.
 2. Přístroj čistěte pouze čistým, měkkým hadrem.

Servis Hilti pro měřicí techniku

Servis Hilti pro měřicí techniku provede kontrolu a v případě odchylky opravu a novou kontrolu shody měřicího přístroje se specifikací. Shoda se specifikací v okamžiku kontroly je potvrzena certifikátem servisu. Doporučujeme:
 • Zvolte vhodný interval kontroly v závislosti na používání.
 • Po mimořádném namáhání přístroje, před důležitými pracemi, minimálně ale jednou ročně nechte provést kontrolu v servisu Hilti pro měřicí techniku.
Kontrola v servisu Hilti pro měřicí techniku nezbavuje uživatele povinnosti kontrolovat měřicí přístroj před použitím a během něj.

Přeprava a skladování akumulátorových přístrojů

Přeprava
 • Vyjměte akumulátory.
 • Akumulátory nikdy nepřepravujte volně.
 • Po delší přepravě přístroj a akumulátory před použitím zkontrolujte, zda nejsou poškozené.
Skladování
  VÝSTRAHA
  Neúmyslné poškození vadnými nebo vyteklými akumulátory. !
 • Výrobky skladujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Přístroj a akumulátory skladujte pokud možno v suchu a chladu.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na topení nebo za sklem.
 • Přístroj a akumulátory skladujte mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Po delším skladování přístroj a akumulátory před použitím zkontrolujte, zda nejsou poškozené.

Likvidace

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při nesprávné likvidaci! Nebezpečí poškození zdraví unikajícími plyny nebo kapalinami.
 • Poškozené akumulátory žádným způsobem neposílejte!
 • Přípojky zakryjte nevodivým materiálem, abyste zabránili zkratu.
 • Akumulátory zlikvidujte tak, aby se nemohly dostat do rukou dětem.
 • Akumulátor odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu.
Image alternative Výrobky Hilti jsou vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré přístroje k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .

Další informace

Příslušenství, systémové výrobky a další informace k vašemu výrobku najdete na následujících odkazech:
PLT 400‑4
PLT 400‑2

Čína RoHS (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)
Image alternative
Tato tabulka platí pro čínský trh.

Lithium-iontový akumulátor Hilti

Pokyny k bezpečnosti a použitíV této dokumentaci se pojem akumulátor používá pro nabíjecí lithium-iontové akumulátory Hilti, které obsahují několik lithium-iontových článků. Jsou určené pro elektrické nářadí Hilti a smí se používat pouze s tímto nářadím. Používejte pouze originální akumulátory Hilti !
Akumulátory Hilti odpovídají současnému stavu technického vývoje a jsou vybavené systémy řízení a ochrany článků.
PopisAkumulátory se skládají z článků, které obsahují lithium-iontový akumulační materiál, který umožňuje vysokou specifickou hustotu energie. Na rozdíl od akumulátorů NiMH a NiCd se u lithium-iontových akumulátorů vyskytuje jen minimální paměťový efekt, jsou ale velmi choulostivé vůči působení násilí, hlubokému vybití nebo vysokým teplotám. Viz bezpečnost
Výrobky schválené pro naše akumulátory najdete v  Hilti Store nebo na:
www.hilti.group | USA: www.hilti.com .
Bezpečnost
 • Akumulátory se nesmí v žádném případě přizpůsobovat nebo upravovat!
 • Nikdy nepožívejte recyklované nebo opravené akumulátory, které neschválil servis Hilti .
 • Nepoužívejte a nenabíjejte akumulátory, které byly vystaveny nárazu, které spadly z větší výšky než jeden metr nebo jsou jinak poškozené. Akumulátory pravidelně kontrolujte, zda nevykazují známky poškození, např. zmáčknutí, rozříznutí nebo propíchnutí.
 • Akumulátory a akumulátorové elektrické nářadí nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí.
 • V případě vytékající akumulátorové kapaliny zabraňte kontaktu s očima a pokožkou!
 • Viz Postup v případě poškozených akumulátorů .
 • Z vadných akumulátorů může unikat kapalina a potřísnit okolní předměty. Příslušné předměty vyčistěte teplou vodou s mýdlem a poškozené akumulátory vyměňte.
 • Viz Postup v případě poškozených akumulátorů .
 • Akumulátory vždy chraňte před vyššími teplotami, jiskřením a otevřeným plamenem. Mohlo by dojít k výbuchu.
 • Nedotýkejte se pólů akumulátoru prsty, nástroji, šperky nebo jinými kovovými předměty. Může to způsobit zkrat, zásah elektrickým proudem, popáleniny nebo výbuch.
 • Akumulátory chraňte před deštěm a vlhkostí. V případě proniknutí vlhkosti může dojít ke zkratu, zásahu elektrickým proudem, popáleninám nebo výbuchu.
 • Používejte pouze nabíječky a elektrické nářadí určené pro tento typ akumulátoru. Řiďte se údaji v příslušných návodech k obsluze.
 • Akumulátory neskladujte a nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se vyskytují hořlavé kapaliny nebo plyny. Nečekaná porucha akumulátoru může v těchto podmínkách způsobit výbuch.
Postup v případě poškozených akumulátorů
 • Pokud je akumulátor poškozený, vždy se obraťte na servisního partnera Hilti .
 • Noste ochranné brýle a ochranné rukavice, abyste v případě unikající kapaliny zabránili přímému kontaktu s očima a/nebo pokožkou.
 • Vadný akumulátor vložte do nehořlavé nádoby a zakryjte ho suchým pískem, křídovým práškem (CaCO₃) nebo silikátem (vermikulitem). Poté uzavřete víkem, aby dovnitř nemohl vzduch, a nádobu uložte mimo dosah hořlavých plynů, kapalin nebo předmětů.
 • Nádobu odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu. Poškozené akumulátory žádným způsobem neposílejte!
 • Pro odstranění vyteklé akumulátorové kapaliny použijte schválený chemický čisticí prostředek.
Postup v případě již nefunkčních akumulátorů
 • Všímejte si neobvyklého chování akumulátorů, jako jsou nesprávné nabíjení nebo neobvykle dlouhé doby nabíjení, znatelný pokles výkonu, neobvyklé indikace LED nebo vytékající kapaliny. Jsou to známky problému uvnitř akumulátoru.
 • Pokud se domníváte, že se vyskytl problém uvnitř akumulátoru, kontaktujte servisního partnera Hilti .
 • Pokud již akumulátor nefunguje, nelze ho už nabít nebo vytéká kapalina, musíte ho zlikvidovat výše popsaným způsobem.
 • Viz Postup v případě poškozených akumulátorů .
Opatření v případě hořícího akumulátoru
  VÝSTRAHA
  Nebezpečí způsobené hořícím akumulátorem! Hořící akumulátor uvolňuje nebezpečné a výbušné kapaliny a výpary, které mohou způsobit poranění poleptáním, popáleniny nebo exploze.
 • Při hašení hořícího akumulátoru noste osobní ochranné pomůcky.
 • Zajistěte dostatečné větrání, aby mohly unikat nebezpečné a výbušné výpary.
 • V případě vzniku velkého množství kouře okamžitě opusťte místnost.
 • V případě podráždění dýchacích cest vyhledejte lékaře.
 • Hořící akumulátory haste pouze vodou. Práškové hasicí prostředky a hasicí deky jsou u lithium-iontových akumulátorů neúčinné. Okolní požár lze hasit běžnými hasicími prostředky.
 • Nesnažte se přemístit velké množství poškozených, hořících nebo vyteklých akumulátorů. Z nejbližšího okolí odstraňte nezasažené materiály a zasažené akumulátory tak izolujte. Pokud se vám nepodaří požár uhasit dostupnými prostředky, zavolejte nejbližší požárníky.
V případě jednoho hořícího akumulátoru:
 • Vezměte ho na lopatu a hoďte ho do kbelíku s vodou. Díky chladicímu účinku se zamezí rozšíření ohně na články akumulátoru, které ještě nedosáhly kritické teploty pro vznícení.
 • Počkejte, dokud akumulátor úplně nevychladne.
 • Viz Postup v případě poškozených akumulátorů .
Údaje k přepravě a skladování
 • Provozní teplota prostředí od −17 °C do +60 °C / od 1 °F do 140 °F.
 • Skladovací teplota od −20 °C do +40 °C / od −4 °F do 104 °F.
 • Akumulátory nenechávejte uložené na nabíječce. Akumulátor a nabíječku po použití vždy odpojte.
 • Akumulátory skladujte pokud možno v suchu a chladu. Skladováním v chladu se prodlužuje životnost akumulátoru. Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na topení nebo za sklem.
 • Akumulátory se nesmí posílat poštou. Pokud chcete posílat nepoškozené akumulátory, obraťte se na zásilkovou firmu.
 • Akumulátory nikdy nepřepravujte volně. Akumulátory by měly být při přepravě chráněné proti nadměrným nárazům a vibracím a izolované od jakýchkoli vodivých materiálů nebo jiných akumulátorů, aby se nemohly dostat do kontaktu s póly jiných akumulátorů a způsobit tak zkrat.
Údržba a likvidace
 • Akumulátor udržujte čistý a beze stop oleje a tuku. Tyto nečistoty odstraňte čistým, suchým hadrem.
 • Nikdy nepoužívejte akumulátor s ucpanými ventilačními štěrbinami. Ventilační štěrbiny opatrně vyčistěte měkkým kartáčem.
 • Nepřipusťte, aby do vnitřního prostoru vnikly cizí předměty.
 • Dbejte na to, aby se na akumulátoru nevyskytovaly zbytečné nečistoty a prach. Akumulátor vyčistěte měkkým štětcem nebo suchým, čistým hadrem.
 • Dbejte na to, aby do akumulátoru nepronikla vlhkost. Pokud se do akumulátoru dostane vlhkost, zacházejte s ním jako s poškozeným akumulátorem a izolujte ho uložením do nehořlavé nádoby.
 • Viz Postup v případě poškozených akumulátorů .
 • V důsledku nesprávné likvidace může dojít k poškození zdraví unikajícími plyny nebo kapalinami. Akumulátor odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu. Poškozené akumulátory žádným způsobem neposílejte!
 • Akumulátory nevyhazujte do komunálního odpadu.
 • Akumulátory zlikvidujte tak, aby se nemohly dostat do rukou dětem. Přípojky zakryjte nevodivým materiálem, abyste zabránili zkratu.