Jazyk

IC-BLE

Originální návod k obsluze

Údaje k návodu k obsluze

K tomuto návodu k obsluze

 • Varování! Než budete výrobek používat, musíte si přečíst a pochopit návod k obsluze přiložený k výrobku, včetně pokynů, bezpečnostních a varovných upozornění, obrázků a specifikací. Zejména se seznamte se všemi pokyny, bezpečnostními a varovnými upozorněními, obrázky, specifikacemi a dále součástmi a funkcemi. Při nedodržení hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem, požáru a/nebo těžkých poranění. Návod k obsluze včetně všech pokynů, bezpečnostních a výstražných upozornění uchovejte pro pozdější použití.
 • Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
 • Přiložený návod k obsluze odpovídá aktuálnímu stavu technických poznatků v okamžiku tisku. Aktuální verzi najdete vždy online na stránce s výrobky Hilti. K tomu použijte odkaz nebo QR kód v tomto návodu k obsluze, označený symbolem Image alternative.
 • Jiným osobám předávejte výrobek pouze s návodem k obsluze.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v návodu k obsluze

V tomto návodu k obsluze jsou použité následující symboly:
Image alternative Řiďte se návodem k obsluze
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu k obsluze.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku mohou být použity následující symboly:
Image alternative Zařízení podporuje NFC technologii, která je kompatibilní se systémy iOS a Android.
Image alternative Pokud je na výrobku, byl výrobek certifikovaný touto certifikační institucí pro trh v USA a v Kanadě podle platných norem.

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Modul Bluetooth
  Sada: IC-BLE
  Přijímací modul: IC-RC
  Dálkové ovládání: IC-RM
  Generace
  01
  Sériové číslo

Prohlášení o shodě

Image alternative
Výrobce prohlašuje na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek odpovídá platným zákonům a splňuje platné normy.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s výrobkem rozumně. Výrobek nepoužívejte, jste-li unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Moment nepozornosti při používání výrobku může vést k vážným úrazům.
 • O elektrické nářadí a příslušenství se pečlivě starejte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce elektrického nářadí. Poškozené díly nechte před použitím nářadí opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba elektrického nářadí.
 • Výrobek chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického zařízení zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Výrobek svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že modul bude i po opravě bezpečný.
 • Výrobek nenechávejte v dosahu dětí.

Speciální bezpečnostní pokyny pro výrobek

 • Zkontrolujte neporušenost a úplnost obsahu balení. Zjistíte-li závady nebo poruchy ovlivňující připravenost výrobku k provozu, nechte je odstranit kvalifikovaným personálem.
 • Zajistěte řádnou montáž a upevnění výrobku.

Dodatečné bezpečnostní pokyny

 • Při upevňování na elektrické nářadí dbejte na to, abyste nezablokovali rukojeti a jiné plochy pro uchopení a abyste mohli elektrické nářadí i nadále bezpečně držet.
 • Dálkové ovládání upevněte na neotáčející se díly elektrického nářadí a neupevňujte ho na části těla, např. ruce nebo paže.
 • Ačkoli výrobek odpovídá přísným požadavkům platných směrnic, nemůže Hilti zcela vyloučit, že výrobek způsobí poruchy vytvořené silným elektromagnetickým zářením. Může to způsobit chybnou obsluhu. Hilti rovněž nemůže vyloučit možnost vzájemného ovlivňování s jinými elektrickými zařízeními (např. zařízeními pro leteckou navigaci).

Pečlivé zacházení s knoflíkovými bateriemi a jejich používání

 • Dávejte pozor, abyste knoflíkové baterie nikdy nespolkli. Spolknutí knoflíkové baterie může během 2 hodin způsobit vážné poleptání a smrt.
 • Zajistěte, aby se knoflíkové baterie nedostaly do rukou dětem. Pokud existuje podezření, že došlo ke spolknutí knoflíkové baterie nebo že se knoflíková baterie dostala do jiného tělesného otvoru, zavolejte do místního toxikologického informačního střediska, abyste získali informace o potřebném ošetření.
 • Používejte pouze knoflíkové baterie uvedené v tomto návodu k obsluze. Nepoužívejte jiné knoflíkové baterie nebo jiné napájení.
 • Nenabíjecí knoflíkové baterie se nesmí znovu nabíjet. Knoflíková baterie může přestat těsnit, může vybouchnout, začít hořet a poranit osoby.
 • Knoflíkovou baterii uměle nevybíjejte, nenabíjejte, nerozebírejte nebo nepalte. Nezahřívejte knoflíkovou baterii na vyšší teplotu než je maximální teplota uvedená výrobcem. V opačném případě hrozí nebezpečí poranění unikajícími plyny, netěsností nebo výbuchem, což může způsobit chemické popáleniny.
 • Vybité knoflíkové baterie odstraňte a ihned je odevzdejte k recyklaci nebo je zlikvidujte podle místních předpisů. Knoflíkové baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Knoflíkové baterie NEVYHAZUJTE do smíšeného odpadu a nepalte je. Vybité knoflíkové baterie můžou přestat těsnit, a poškodit tak výrobek nebo poranit osoby.
 • I vybité knoflíkové baterie mohou způsobit těžká poranění nebo smrt. S vybitými knoflíkovými bateriemi zacházejte stejně opatrně jako s novými.
 • Poškozenou knoflíkovou baterii chraňte před kontaktem s vodou. Unikající lithium může ve spojení s vodou vytvořit vodík, což může způsobit požár, výbuch nebo poranění osob.

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Otvor pro upevňovací šroub
 2. LED ukazatel
 3. Ovládací tlačítko Bluetooth
 1. Ovládací tlačítko ZAP/VYP
 2. LED ukazatel
 3. Upevňovací háček
 4. Upevňovací gumička (montáž na sací hadici nebo elektrické nářadí)

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je přijímací modul Bluetooth s dálkovým ovládáním, kterým lze dovybavit vysavače Hilti . Je určený pro bezdrátové zapínání a vypínání vysavače.

 • Dálkové ovládání je určené pro montáž na sací hadici.

Obsah dodávky

Bezdrátové dálkové ovládání, přijímací modul, upevňovací šrouby (2 ks), upevňovací gumička, návod k obsluze
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v Hilti Store nebo na: www.hilti.group

Bluetooth®

Slovní ochranná známka Bluetooth ® a obrazové ochranné známky (loga) jsou zaregistrované ochranné známky a vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. Na jakékoli použití této slovní ochranné známky / těchto obrazových ochranných známek se vztahuje licence akciové společnosti Hilti .
Bluetooth představuje bezdrátový přenos dat, prostřednictvím kterého spolu mohou na krátkou vzdálenost navzájem komunikovat dva výrobky podporující Bluetooth.
Modul Bluetooth Hilti je z výroby spárovaný s dodaným dálkovým ovládáním a při uvedení do provozu se s ním automaticky spojí.

Funkce BLE-Mute

Funkce BLE-Mute dočasně přeruší bezdrátovou komunikaci mezi dálkovým ovládáním a přijímacím modulem na vysavači. Tento režim aktivujte např. při přepravě v letadle nebo při práci v nemocnici.
Aktivace funkce BLE-Mute: Stiskněte a podržte 10 sekund stisknuté ovládací tlačítko ON/OFF .
Deaktivace funkce BLE-Mute: Stiskněte a podržte 3 sekundy stisknuté ovládací tlačítko ON/OFF .
Deaktivací funkce BLE-Mute se automaticky spustí režim spárování, aby se obnovilo spárování dálkového ovládání a přijímacího modulu.

Světelné signály LED ukazatele

Dálkové ovládání a přijímací modul mají LED ukazatel, který signalizuje různé provozní stavy.
LED na dálkovém ovládání navíc svítí, když stisknete ovládací tlačítko ON/OFF .
Mohou se vyskytnout následující LED signály:
LED signál
Význam
Dálkové ovládání nebo přijímací modul:
LED nesvítí
Možnost A: Funkce BLE-Mute je aktivovaná.
Možnost B: Knoflíková baterie je málo nabitá nebo přijímací modul není správně namontovaný ve vysavači.
Přijímací modul:
LED pulzuje (interval cca 2 sekundy)
Dálkové ovládání a přijímací modul jsou spárované a správně fungují.
Tento stav je normální provozní režim.
Dálkové ovládání nebo přijímací modul:
LED rychle bliká
Je aktivní režim spárování.
Dálkové ovládání a přijímací modul jsou z výroby spárované. Při prvním uvedení do provozu se rovnou zobrazí ukazatel normálního provozního režimu.

Technické údaje

Vlastnosti výrobku

Používejte pouze zdroje proudu s omezeným výkonem (ES1 PS1) podle IEC 62368-1.

IC-RC
IC-RM
Jmenovité napětí
3,3 V
3,3 V
Jmenovitý proud
50 mA
20 mA
Akumulátor
·/·
CR2032
Rozměry (D × Š × V)
62 mm × 43 mm × 14 mm
40 mm × 37 mm × 21 mm
Provozní teplota
−15 ℃ … 50 ℃
−15 ℃ … 50 ℃
Skladovací teplota
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃
Dosah signálu (může se lišit podle vnějších podmínek)
30 m
30 m

Bluetooth

Komunikační standard
Bluetooth® 5
Frekvence
2 404 GHz … 2 480 GHz
Maximální vysílací výkon záření
4 dBm

Obsluha

Montáž přijímacího modulu

Pro utahování a povolování upevňovacích šroubů používejte vždy šroubovák. Upevňovací šrouby utahujte maximálně ruční silou. Před zašroubováním šrouby otočte o půl otáčky proti směru hodinových ručiček tak, aby šroub perfektně seděl ve vedení závitu. Zabráníte tak nadměrnému opotřebení hlavy šroubu a závitového otvoru.
Image alternative
 1. Povolte 2 upevňovací šrouby záslepky vysavače.
 2. Odstraňte záslepku.
 3. Zapojte konektor do zdířky.
  • Řiďte se podle kódování konektorového spoje.
  • Konektor zaskočí.
 4. Nasaďte přijímací modul do uchycení.
 5. Upevněte přijímací modul 2 upevňovacími šrouby.
 6. Nasaďte dálkové ovládání na sací hadici.
 7. Upevněte dálkové ovládání upevňovací gumičkou.

Spárování dálkového ovládání a přijímacího modulu

Dálkové ovládání a přijímací modul z jedné sady jsou z výroby spárované. Můžete manuálně spárovat dva výrobky, když např. vyměníte nebo doplníte jednu ze dvou komponent. Režim spárování se aktivuje také, když deaktivujete režim BLE-Mute.
 1. Stiskněte a držte 3 sekundy stisknutá ovládací tlačítka na výrobcích, které se mají spárovat (dálkové ovládání a přijímací modul).
  • LED ukazatel bliká (dálkové ovládání a přijímací modul).
  Výrobky vyhledávají maximálně 30 sekund vhodný protějšek ke spárování. Pokud se v dosahu nenachází žádný vhodný protějšek ke spárování, režim spárování se přeruší.
 2. Počkejte, dokud se proces spárování nedokončí.
  • Proces spárování je dokončený, jakmile LED ukazatel pulzuje (přijímací modul).

Použití dálkového ovládání

Pomocí dálkového ovládání lze vysavač zapínat a vypínat na dálku. Dálkové ovládání můžete připevnit pomocí upevňovací gumičky na sací hadici nebo na elektrické nářadí. Dbejte na to, abyste nezablokovali plochy pro uchopení nebo bezpečnostní zařízení.
 1. Přepněte vysavač na provoz s Bluetooth.
  • Řiďte se pokyny v návodu k použití vysavače.
 2. Pro zapnutí nebo vypnutí stiskněte ovládací tlačítko ZAP/VYP.

Výměna baterie (dálkové ovládání)

 1. Pomocí vhodného nástroje (např. mince) otevřete kryt přihrádky pro baterii.
 2. Vyndejte vybitou baterii.
 3. Vložte do přihrádky pro baterii novou baterii pólem + nahoru.
  • Typ baterie: Knoflíková baterie CR2032
 4. Uzavřete přihrádku pro baterii krytem.

Péče a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Provádění ošetřování a údržby se zapojenou síťovou zástrčkou může mít za následek těžká poranění a popáleniny.
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vytáhněte síťovou zástrčku!
Ošetřování
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Ventilační štěrbiny očistěte opatrně suchým kartáčem.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Údržba
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Neodborné opravy elektrických součástí mohou způsobit těžká poranění a popáleniny.
 • Opravy na elektrických částech smí provádět pouze odborník s elektrotechnickou kvalifikací.
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte ho ihned opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte funkci.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro svůj výrobek najdete v Hilti Store nebo na: www.hilti.group .

Přeprava a skladování

Přeprava
 • Tento výrobek nepřepravujte s nasazeným nástrojem.
 • Dbejte na bezpečné upevnění při přepravě.
 • Po každé přepravě zkontrolujte případné poškození všech viditelných dílů a bezvadnou funkci ovládacích prvků.
Skladování
 • Tento výrobek skladujte vždy s odpojenou síťovou zástrčkou.
 • Tento výrobek skladujte v suchu a mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Po delším skladování zkontrolujte případné poškození všech viditelných dílů a bezvadnou funkci ovládacích prvků.

Pomoc při poruchách

Zkontrolujte, zda se nemůže jednat o poruchu vysavače, a přečtěte si pokyny k odstranění poruchy v návodu k použití vysavače.
V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná příčina
Řešení
LED nesvítí při stisknutí ovládacího tlačítka.
Vybitá knoflíková baterie.
Dálkové ovládání je vadné.
 • Kontaktujte servis Hilti .
LED nesvítí (spínač je nastavený na AUTO ).
Kabel přijímacího modulu není správně zapojený ve vysavači.
 • Zkontrolujte u konektorového spojení a kabelu správnou montáž a případné závady.
Přijímací modul není správně namontovaný.
Vadný přijímací modul.
 • Kontaktujte servis Hilti .
Vysavač se nespustí a/nebo nereaguje na ovládání pomocí dálkového ovládání.
Vybitá knoflíková baterie.
Mezi přijímacím modulem a dálkovým ovládáním není spojení.
 • Zajistěte, aby byly dálkové ovládání a přijímací modul spárované.
Proces spárování byl přerušen nebo se nezdařil.
Zdrojem poruchy je vysavač.
 • Přečtěte si pokyny k odstranění poruchy v návodu k použití vysavače.

Likvidace

Image alternative Nářadí Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .

Další informace

Image alternative
Na konci dokumentace najdete speciální registrační symboly pro Bluetooth.

Upozornění FCC (platné v USA) / upozornění IC (platné v Kanadě)

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že splňuje mezní hodnoty stanovené pro digitální přístroje třídy A ve smyslu části 15 předpisů FCC. Tyto mezní hodnoty mají zabezpečit přiměřenou ochranu proti elektromagnetickému rušení při provozu v komerčně využívaných oblastech. Přístroje tohoto druhu vytvářejí a používají vysoké frekvence a mohou je také vyzařovat. Mohou proto v případě, že nejsou instalovány a používány podle návodů, způsobovat rušení příjmu rozhlasu. Provoz tohoto přístroje v obytných oblastech může způsobit rušení, o jehož odstranění se musí postarat uživatel.
Toto zařízení splňuje paragraf 15 předpisů FCC a specifikace RSS‑210 vládní agentury ISED.
Pro uvedení do provozu platí tyto dvě podmínky:
 • Toto zařízení by nemělo vytvářet škodlivé záření.
 • Zařízení musí zachycovat jakékoli záření včetně záření, které by mohlo vést k nežádoucím operacím.
Změny nebo modifikace, které nebyly výslovně schváleny firmou Hilti , mohou mít za následek omezení uživatelského oprávnění k používání zařízení.