Jazyk

BX-S
BX‑SH B3

Originální návod k obsluze

Údaje k návodu k obsluze

K tomuto návodu k obsluze

 • Varování! Než budete výrobek používat, musíte si přečíst a pochopit návod k obsluze přiložený k výrobku, včetně pokynů, bezpečnostních a varovných upozornění, obrázků a specifikací. Zejména se seznamte se všemi pokyny, bezpečnostními a varovnými upozorněními, obrázky, specifikacemi a dále součástmi a funkcemi. Při nedodržení hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem, požáru a/nebo těžkých poranění. Návod k obsluze včetně všech pokynů, bezpečnostních a výstražných upozornění uchovejte pro pozdější použití.
 • Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
 • Přiložený návod k obsluze odpovídá aktuálnímu stavu technických poznatků v okamžiku tisku. Aktuální verzi najdete vždy online na stránce s výrobky Hilti. K tomu použijte odkaz nebo QR kód v tomto návodu k obsluze, označený symbolem Image alternative.
 • Jiným osobám předávejte výrobek pouze s návodem k obsluze.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v návodu k obsluze

V tomto návodu k obsluze jsou použité následující symboly:
Image alternative Řiďte se návodem k obsluze
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu k obsluze.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku mohou být použity následující symboly:
Image alternative Přístroj podporuje NFC technologii, která je kompatibilní se systémy iOS a Android.

Na výrobku

Informace o laseru
Image alternative Třída laseru 1, podle normy IEC/EN 60825-1:2014 a splňuje CFR 21 § 1040 (Laser Notice 56).

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Laser
  Držák
  BX-S
  BX-SH B3
  Generace
  01
  Sériové číslo

Prohlášení o shodě

Image alternative
Výrobce prohlašuje na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek odpovídá platným zákonům a splňuje platné normy.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Image alternative VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Tento výrobek může být nebezpečný, když se s ním zachází nesprávně. Nedodržování bezpečnostních pokynů a instrukcí může způsobit poškození výrobku a/nebo těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Bezpečnost pracoviště
 • Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
 • S výrobkem nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.
 • Při používání výrobku zabraňte přístupu dětem a jiným osobám.
 • Výrobek používejte pouze v definovaných mezích použití.
 • Dodržujte specifické předpisy pro prevenci úrazů platné v dané zemi.
Elektrická bezpečnost
 • Výrobek chraňte před deštěm a vlhkem. V případě proniknutí vlhkosti může dojít ke zkratu, zásahu elektrickým proudem, popáleninám nebo výbuchu.
 • Před uložením do přepravního obalu výrobek osušte.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s výrobkem rozumně. Výrobek nepoužívejte, jste-li unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Moment nepozornosti při používání výrobku může vést k vážným úrazům.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky. Nošením osobních ochranných pomůcek se snižuje riziko poranění.
 • Nevyřazujte z činnosti žádná bezpečnostní zařízení a neodstraňujte informační a výstražné štítky.
 • Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Ujistěte se, že je výrobek vypnutý, než vložíte baterie. Výrobek upevněte nebo držte.
 • Výrobek a příslušenství používejte podle těchto pokynů a tak, jak je to pro tento typ přístroje předepsáno. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití výrobků pro jiné účely, než pro které jsou určeny, může vést ke vzniku nebezpečných situací.
 • Nenechte se ukolébat falešným pocitem bezpečí a neporušujte bezpečnostní předpisy, i když jste po mnohonásobném použití s výrobkem dobře seznámeni. Nepozorné jednání může ve zlomcích sekundy způsobit těžká poranění.
 • Výrobek se nesmí používat v blízkosti lékařských přístrojů.
Použití výrobku a péče o něj
 • Výrobek a příslušenství používejte jen v technicky bezvadném stavu.
 • Nepoužívané výrobky uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby výrobek používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny. Výrobek je nebezpečný, když je používán nezkušenými osobami.
 • Pečlivě se starejte o výrobek. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce výrobku. Poškozené díly nechte před použitím výrobku opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba výrobků.
 • Výrobek se nesmí v žádném případě přizpůsobovat nebo upravovat. Změny nebo modifikace, které nebyly výslovně schváleny firmou Hilti , mohou mít za následek omezení uživatelského oprávnění k používání výrobku.
 • Před důležitými měřeními, po nárazu nebo působení jiného mechanického vlivu je nutné zkontrolovat přesnost výrobku.
 • Výsledky měření mohou být na základě principu fungování negativně ovlivněny určitými podmínkami prostředí. K tomu patří např. blízkost přístrojů, které vytvářejí silná magnetická či elektromagnetická pole, vibrace nebo změny teplot.
 • Rychle se měnící podmínky měření mohou zkreslit výsledky měření.
 • Při přenesení výrobku z velké zimy do teplého prostředí nebo naopak nechte výrobek před použitím aklimatizovat. Velké teplotní rozdíly mohou vést k chybným operacím a nesprávným výsledkům měření.
 • Při použití s adaptéry a příslušenstvím zajistěte, aby bylo příslušenství bezpečně upevněné.
 • Ačkoli je výrobek zkonstruovaný pro používání v náročných podmínkách na stavbě, měli byste s ním zacházet opatrně, podobně jako s jinými optickými a elektrickými výrobky (dalekohled, brýle, fotoaparát).
 • Dodržujte uvedené provozní a skladovací teploty.

Dodatečné bezpečnostní pokyny

 • Při neodborném otevření výrobku může vycházet laserové záření, které přesahuje třídu 1. Výrobek nechávejte opravovat pouze v servisu Hilti .
 • Nemiřte výrobek proti slunci ani jiným silným světelným zdrojům.
 • Nemiřte laserem na jiné osoby a z krátké vzdálenosti ani na holou kůži.
 • Když výrobek nepoužíváte, vypněte ho.
 • Nepoužívejte výrobek ve velmi světlém okolí. Laserový paprsek musí zůstat viditelný. Podle potřeby zatemněte nebo zastiňte pracovní prostor.
 • Po nárazu nebo působení jiného mechanického vlivu je nutné zkontrolovat přesnost výrobku.
 • Udržujte výstupní okénko laserového paprsku čisté, aby nedocházelo k chybným měřením.
 • Dodržujte národní požadavky bezpečnosti práce.

Elektromagnetická kompatibilita

Ačkoli výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic, nemůže firma Hilti vyloučit možnost, že bude výrobek rušený silným zářením, což může vést k chybným operacím. V takovém případě nebo máte-li nějaké pochybnosti, je třeba provést kontrolní měření. Rovněž nemůže firma Hilti vyloučit, že nebudou rušeny jiné přístroje (např. navigační zařízení letadel).

Pečlivé zacházení a použití akumulátorů

 • Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie. Baterie mohou při delším skladování zkorodovat a samovolně se vybít.
 • Zajistěte, aby se baterie nedostaly do rukou dětem.
 • Nemíchejte staré a nové baterie. Vždy vyměňujte všechny baterie současně. Nepoužívejte současně baterie od různých výrobců nebo různých typů.
 • Nepoužívejte poškozené baterie.
 • Pro tento výrobek používejte pouze typ baterií, který je pro něj určený. Použití jiných baterií může způsobit úraz nebo požár.
 • Při výměně baterií dbejte na správnou polaritu. Hrozí nebezpečí výbuchu.
 • Nevystavujte baterie nadměrnému teplu a nevhazujte je do ohně. Baterie mohou explodovat nebo může dojít k uvolnění toxických látek.
 • Baterie nenabíjejte.
 • Baterie nepřipojujte k výrobku pájením.
 • Baterie nevybíjejte zkratem. Baterie mohou přestat těsnit, mohou vybouchnout, začít hořet a poranit osoby.
 • Dbejte na to, abyste baterie nepoškodili a nerozebírejte je. Baterie mohou přestat těsnit, mohou vybouchnout, začít hořet a poranit osoby.

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Okénko pro výstup laserového paprsku
 2. Stavěcí kroužek
 3. Tlačítko zapnutí/vypnutí
 4. Odjišťovací tlačítko
 5. Upevňovací šroub
 6. Držák

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je laser. Je určen výhradně k použití s akumulátorovým vsazovacím přístrojem BX 3 . Když je laser namontovaný na příslušném držáku BX‑SH B3 (01) a je nastavená určitá vzdálenost, laser umožňuje rychlé stanovení přesné polohy, ve které má být vsazen další upevňovací prvek.

Výrobek je určený pro používání ve vnitřních prostorech.

Obsah dodávky

Laser, 3× baterie AA (není k dispozici na všech trzích), návod k obsluze
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v Hilti Store nebo na: www.hilti.group .

Indikace „Nízký stav nabití baterie“

Pokud stav nabití baterie klesne pod 10 %, bliká laserová dioda v určitém schématu:
Okamžik vzniku
Světelný signál
Při zapnutí
5× blikne
Při provozu
5× blikne (každých 5 minut)

Technické údaje

Promítané poloměry
300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
(11,81 in, 15,75 in, 19,69 in, 23,62 in, 31,50 in)
Přesnost (s nenalisovaným vsazovacím přístrojem)
−15% až +5%
Třída laseru
1
Automatické vypnutí
≈ 6 min
Provozní doba
při +20 °C (+68 °F): 15 h (typicky)
Napájení
3× baterie AA (1,5 V)
Rozsah napětí
2,7 V … 5 V
Maximální průměrný výstupní výkon (p)
≤ 600 mW
Hmotnost včetně baterií
266 g
(9,38 oz)
Hmotnost s držákem a včetně baterií
354 g
(12,49 oz)
Rozměry laser (délka × šířka × výška)
103,6 mm × 70,1 mm × 76,4 mm
(4,079 in × 2,760 in × 3,008 in)
Rozměry držáku (délka × šířka × výška)
85,4 mm × 100,7 mm × 137,3 mm
(3,362 in × 3,965 in × 5,406 in)
Maximální vlhkost vzduchu bez kondenzace
85 %
Okolní teplota při provozu
0 ℃ … 50 ℃
(32,0 ℉ … 122,0 ℉)
Skladovací teplota
−15 ℃ … 70 ℃
(5,0 ℉ … 158,0 ℉)

Obsluha

Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

První uvedení do provozu

BX-S se dodává s vloženými bateriemi (není k dispozici na všech trzích). Před použitím musíte nejdříve odstranit izolační fólii, která chrání baterie před předčasným vybitím.
 1. Otevřete kryt prostoru pro baterie.
 2. Odstraňte izolační fólii.
 3. Nasaďte kryt se západkou napřed na prostor pro baterie a zavřete jej. Kryt zaskočí se slyšitelným zvukem.

Vyměnit baterie

Image alternative
 1. Otevřete kryt prostoru pro baterie.
 2. Vložte tři baterie AA do prostoru pro baterie.
  • Dbejte na správnou polaritu.
 3. Nasaďte kryt se západkou napřed na prostor pro baterie a zavřete jej. Kryt zaskočí se slyšitelným zvukem.

Montáž držáku

POZOR
Nebezpečí poranění sevřením při montáži držáku!
 • Při montáži držáku noste vhodný chránič ruky.
Image alternative
 1. Povolte upevňovací šroub.
 2. Nasaďte držák na vsazovací přístroj.
 3. Utáhněte upevňovací šroub.
 4. Zkontrolujte správnou montáž.
  • Drážky v držáku musí přesně odpovídat štěrbinám vsazovacího přístroje.

Montáž/demontáž laseru

Image alternative
 1. Namontujte držák.
 2. Nasaďte laser předním aretačním výstupkem na držák.
 3. Poté zatlačte laser zadním aretačním výstupkem do držáku, až se slyšitelným cvaknutím zaskočí.
 4. Zkontrolujte, jestli jsou oba aretační výstupky řádně zacvaknuté do držáku.
 5. Pro demontáž stiskněte odjišťovací tlačítko na laseru a vyjměte laser z držáku.

Použití laseru

VÝSTRAHA
Nebezpečí zranění z důvodu laserového záření! Laserové záření může vycházet nekontrolovaně.
 • Nepoužívejte výrobek, když čočka nebo výstupní okénko laseru jsou prasklé, nebo když laser vypadá neobvyklým způsobem (příliš světlé nebo tmavé oblasti, laserový oblouk přerušený atd.).
POZOR
Nebezpečí způsobené neodborným použitím! Chybné výsledky měření mohou vést k chybnému usazení upevňovacích prvků.
 • Výrobek je pomůckou a nenahrazuje měřicí přístroj. Je vhodný pouze pro přibližné měření a nedokáže poskytovat přesné měřicí hodnoty. Během používání dodržujte vyskytující se tolerance měření.
 • Používejte laser BX‑S výhradně s příslušným držákem BX‑SH B3 na vsazovacím zařízení Hilti řady BX 3.
 • Vsazovací přístroj se smí používat pouze s podpěrnou nohou zásobníku a musí být přesně nasazen v pravém úhlu.
 • Používejte laser pokud možno pouze na rovných plochách.
Image alternative
 1. Pro zapnutí laseru stiskněte tlačítko zap/vyp.
  Laser se automaticky vypne, když nebyl 6 minut vsazen žádný upevňovací prvek.
 2. Nastavte požadovanou vzdálenost na volicím kolečku.
 3. Vsaďte upevňovací prvek (viz návod k vsazovacímu přístroji).
 4. Přiložte vsazovací přístroj pro další upevňovací prvek na podklad tak, aby laserový oblouk byl přesně uprostřed nad dříve vsazeným upevňovacím prvkem.
  Správný poloměr se zobrazuje jen tehdy, když vsazovací přístroj není přitlačený.
 5. Vložte další upevňovací prvek.
 6. Opakujte kroky 3 až 5, dokud chcete vsazovat další upevňovací prvky.
 7. Pro vypnutí laseru stiskněte tlačítko zap/vyp.

Péče a údržba

Péče o výrobek
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Z výstupního okénka laseru vyfoukejte prach. Nedotýkejte se výstupního okénka laseru prsty.
 • Kryt čistěte jen mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Údržba
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte výrobek neprodleně opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte, zda bezvadně fungují.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství schválené Hilti pro váš výrobek najdete v Hilti Store nebo na: www.hilti.group

Kontrola přesnosti

 1. Označte bod na rovné ploše (kříž).
 2. Namontujte laser správně na vsazovací přístroj.
 3. Nastavte vsazovací přístroj na střed vyznačeného kříže.
 4. Zapněte laser a nastavte ho na 300 mm.
 5. Vpravo, vlevo a nad výstupní značkou vytvořte tři další značky na promítané laserové kružnici.
 6. Vypněte laser a odložte vsazovací přístroj.
 7. Nyní změřte vzdálenosti mezi výstupní značkou a třemi novými značkami.
  • Odchylka každého bodu by neměla být více než −15 % až +5 % hodnoty 300 mm.
  • Pokud je odchylka větší, kontaktujte servis Hilti .
 8. Opakujte kroky 4 až 7 pro všechny další poloměry (400 mm, 500 mm, 600 mm a 800 mm).

Přeprava a skladování

Přeprava
 • Před každým použitím, před delší přepravou a po delší přepravě zkontrolujte výrobek, zda není poškozený.
Skladování
 • Skladujte výrobek v chladu a suchu. Dodržujte teplotní limity, které jsou uvedené v technických údajích.
 • Výrobek a baterie nikdy neskladujte na slunci, na zdrojích tepla nebo za sklem.
 • Výrobek a baterie skladujte mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Před každým použitím, před delším skladováním a po delším skladování zkontrolujte výrobek, zda není poškozený.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná příčina
Řešení
Laser nefunguje.
Baterie jsou vybité.
Baterie jsou špatně vložené.
Izolační fólie nebyla odstraněna před prvním použitím.
Teplota je mimo přípustné rozmezí.
 • Pomalu zahřejte výrobek na přípustnou provozní teplotu.
Tlačítko zap/vyp nebo laser vadné.
 • Kontaktujte servis Hilti .
Chybné výsledky měření
Nečistoty nebo cizí tělesa mezi držákem a vsazovacím přístrojem nebo mezi držákem a laserem
 • Vyčistěte vsazovací přístroj, držák a uložení laseru.
Držák je chybně namontovaný na vsazovacím přístroji, nebo je laser chybně namontovaný na držáku
 • Demontujte držák a laser a namontujte správně oba výrobky.
Laserová dioda je vadná, nebo došlo ke změně nastavení následkem nárazu
 • Kontaktujte servis Hilti .
Vsazovací přístroj není nasazený kolmo na povrch.
 • Nasaďte vsazovací přístroj přesně kolmo na povrch. Použijte podpěrnou nohu zásobníku.

Likvidace

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění. Nebezpečí způsobené nesprávnou likvidací.
 • Při neodborné likvidaci vybavení se mohou vyskytnout následující události: Při spalování dílů z plastu vznikají jedovaté plyny, které mohou způsobit onemocnění osob. Akumulátory mohou při poškození nebo při působení velmi vysokých teplot explodovat, a tím způsobit otravu, popálení, poleptání kyselinami nebo znečištění životního prostředí. Lehkovážnou likvidací umožňujete nepovolaným osobám používat vybavení nesprávným způsobem. Přitom můžete sobě a dalším osobám způsobit těžká poranění, jakož i znečistit životní prostředí.
 • Baterie likvidujte v souladu s národními předpisy.
Image alternative Přístroje Hilti jsou vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré přístroje k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Podle evropské směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a odpovídajících ustanovení právních předpisů jednotlivých zemí se opotřebovaná elektrická zařízení musí shromažďovat odděleně od ostatního odpadu a odevzdat k ekologické recyklaci.
Image alternative
 • Elektronické měřicí přístroje nevyhazujte do domovního odpadu!

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .