Jazyk

R 6-22

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v návodu k obsluze

V tomto návodu k obsluze jsou použité následující symboly:
Image alternative Řiďte se návodem k obsluze
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrická zařízení a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu
Image alternative Hilti Lithium-iontový akumulátor
Image alternative Nabíječka Hilti

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu k obsluze.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku mohou být použity následující symboly:
Image alternative Třída ochrany II (dvojitá izolace)
Image alternative Používejte jen v místnostech.
Image alternative Nářadí podporuje NFC technologii, která je kompatibilní se systémy iOS a Android.
Image alternative Použitá typová řada lithium-iontového akumulátoru Hilti . Řiďte se pokyny v kapitole Použití v souladu s určeným účelem .
Image alternative Lithium-iontový akumulátor
Image alternative Pokud je na výrobku, byl výrobek certifikovaný touto certifikační institucí pro trh v USA a v Kanadě podle platných norem.

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Rádio
  R 6-22
  Generace
  01
  Sériové číslo

Prohlášení o shodě

Image alternative
Výrobce prohlašuje na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek odpovídá platným zákonům a splňuje platné normy.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny

POZOR! Přečtěte si všechny pokyny. Nedodržování níže uvedených pokynů může zavinit úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Tyto pokyny dobře uschovejte.
Pracoviště
 • Zajistěte dobré osvětlení pracoviště.
 • Úpravy nebo změny na zařízení nejsou dovoleny.
 • Zařízení není určené k upevnění na stěnu.
 • Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
Bezpečnost osob
 • Výrobek není určený k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi. Tyto osoby musí odpovědná osoba instruovat ohledně bezpečného zacházení se zařízením a při používání zařízení na ně musí dohlížet.
 • Vysvětlete dětem, že si se zařízením nesmí hrát.
 • Děti starší 8 let musí odpovědná osoba instruovat ohledně bezpečného zacházení se zařízením a při používání zařízení na ně musí dohlížet.
 • Nenoste žádné šperky, jako prstýnky nebo řetízky. Šperky by mohly zapříčinit zkrat a způsobit popáleniny.
 • Nedotýkejte se kontaktů.
Pečlivé zacházení s akumulátorem a jeho používání
 • Dodržujte zvláštní směrnice pro přepravu, skladování a provoz lithium-iontových akumulátorů.
 • Akumulátory chraňte před vysokými teplotami, přímým slunečním zářením a ohněm.
 • Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C ani pálit.
 • Nepoužívejte a nenabíjejte akumulátory, které byly vystaveny nárazu, které spadly z větší výšky než jeden metr nebo jsou jinak poškozené. V tom případě vždy kontaktujte Hilti  servis .
 • Pokud je akumulátor příliš horký na dotek, může být vadný. Akumulátor položte na nehořlavé místo, na které je vidět, v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Nechte akumulátor vychladnout. Když je akumulátor i za hodinu stále příliš horký na dotek, je vadný. Kontaktujte servis Hilti .
Servis
 • Zařízení svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že zařízení bude i po opravě bezpečné.

Pečlivé zacházení s akumulátorem a jeho používání

 • Dodržujte následující bezpečnostní pokyny pro bezpečnou manipulaci s lithium-iontovými akumulátory a jejich bezpečné použití. Nedodržování může způsobit podráždění pokožky, těžká poranění poleptáním, chemické popáleniny, požár a/nebo výbuch.
 • Akumulátory používejte jen v technicky bezvadném stavu.
 • S akumulátory zacházejte opatrně, aby nedošlo k poškození a úniku kapalin, které jsou silně zdraví škodlivé!
 • Akumulátory se nesmí v žádném případě přizpůsobovat nebo upravovat!
 • Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C (176 °F) ani pálit.
 • Nepoužívejte nebo nenabíjejte akumulátory, které utrpěly náraz nebo jsou jiným způsobem poškozené. Akumulátory pravidelně kontrolujte, zda nevykazují známky poškození.
 • Nikdy nepoužívejte recyklované nebo opravené akumulátory.
 • Akumulátory a akumulátorové elektrické nářadí nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí.
 • Akumulátory vždy chraňte před přímým slunečním zářením, vyššími teplotami, jiskřením a otevřeným plamenem. Může by dojít k výbuchu.
 • Nedotýkejte se pólů akumulátoru prsty, nástroji, šperky nebo jinými elektricky vodivými předměty. Může dojít k poškození akumulátoru, věcným škodám a poranění.
 • Akumulátory chraňte před deštěm, vlhkostí a kapalinami. V případě proniknutí vlhkosti může dojít ke zkratu, zásahu elektrickým proudem, popáleninám, požáru a výbuchu.
 • Používejte pouze nabíječky a elektrické nářadí určené pro tento typ akumulátoru. Řiďte se údaji v příslušných návodech k obsluze.
 • Akumulátor nepoužívejte a neskladujte v prostředí s nebezpečím výbuchu.
 • Pokud je akumulátor příliš horký na dotek, může být vadný. Akumulátor položte na nehořlavé místo, na které je vidět, v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Nechte akumulátor vychladnout. Když je akumulátor i za hodinu stále příliš horký na dotek, je vadný. Obraťte se na servis Hilti nebo si přečtěte dokument „Pokyny k bezpečnosti a používání lithium-iontových akumulátorů Hilti “.
  Dodržujte zvláštní směrnice, které platí pro přepravu, skladování a používání lithium-iontových akumulátorů.
  Přečtěte si Pokyny k bezpečnosti a používání lithium-iontových akumulátorů Hilti , které získáte načtením QR kódu na konci tohoto návodu k obsluze.

Popis

Přehled

Image alternative
 1. Displej
 2. Tlačítko power
 3. Transportní rukojeť
 4. Anténa
 5. Knoflík
 6. Kryt
 7. Pryžové obložení
 8. Tlačítko Mode
 9. Tlačítko PRESET
 10. Tlačítko Bluetooth
 11. Tlačítko ekvalizéru
 12. Nastavení času
 13. USB přípojka
 14. Přípojka AUX
 15. Akumulátor
 16. Rozhraní NFC
 17. Prostor pro baterie

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je rádio na staveniště napájené baterií. Je určené pro přehrávání hudby jako radiopřijímač nebo přes různá koncová zařízení, která lze k výrobku připojit přes Bluetooth či kabel AUX.

 • Výrobek je určen pro prostředí staveniště. Nevystavujte výrobek působení vlhkosti, např. tekoucí vodě.

 • Výrobek používejte výhradně v uzavřených místnostech.

Image alternative
 • Pro tento výrobek používejte pouze lithium-iontové akumulátory Hilti typové řady B 22. Hilti doporučuje používat pro tento výrobek akumulátory uvedené v této tabulce.

 • Pro tyto akumulátory používejte pouze nabíječky Hilti zde uvedených typových řad.

Obsah dodávky

Rádio na staveniště, baterie AAA (2×), návod k obsluze
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group

Bluetooth

Tento výrobek je vybavený Bluetooth (volitelné).
Bluetooth představuje bezdrátový přenos dat, prostřednictvím kterého spolu mohou na krátkou vzdálenost navzájem komunikovat dva výrobky podporující Bluetooth.

Ukazatele lithium-iontového akumulátoru

Lithium-iontové akumulátory Hilti Nuron mohou zobrazovat stav nabití, chybová hlášení a stav akumulátoru.

Ukazatele stavu nabití a chybová hlášení

Pro zobrazení jednoho z následujících ukazatelů krátce stiskněte odjišťovací tlačítko akumulátoru.
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění způsobené padajícím akumulátorem!
 • Při zasunutém akumulátoru po stisknutí odjišťovacího tlačítka zkontrolujte, zda akumulátor znovu správně zaskočil v použitém výrobku.
Stav nabití a možné poruchy se zobrazují také trvale, dokud je připojený výrobek zapnutý.
Stav
Význam
Čtyři (4) LED svítí trvale zeleně
Stav nabití: 100 % až 71 %
Tři (3) LED svítí trvale zeleně
Stav nabití: 70 % až 51 %
Dvě (2) LED svítí trvale zeleně
Stav nabití: 50 % až 26 %
Jedna (1) LED svítí trvale zeleně
Stav nabití: 25 % až 10 %
Jedna (1) LED bliká pomalu zeleně
Stav nabití: < 10 %
Jedna (1) LED bliká rychle zeleně
Lithium-iontový akumulátor je úplně vybitý. Nabijte akumulátor.
Pokud LED po nabití akumulátoru stále ještě rychle bliká, obraťte se na servis Hilti .
Jedna (1) LED bliká rychle žlutě
Lithium-iontový akumulátor a výrobek, který je s ním spojený, jsou přetížené, příliš horké, příliš studené nebo se vyskytla jiná chyba.
Zajistěte, aby měl výrobek a akumulátor doporučenou pracovní teplotu, a výrobek při použití nepřetěžujte.
Pokud se hlášení zobrazuje i nadále, obraťte se na servis Hilti .
Jedna (1) LED svítí žlutě
Lithium-iontový akumulátor a s ním spojený výrobek nejsou kompatibilní. Obraťte se na servis Hilti .
Jedna (1) LED bliká rychle červeně
Lithium-iontový akumulátor je zablokovaný a nelze dále používat. Obraťte se na servis Hilti .

Ukazatele ke stavu akumulátoru

Pro zjištění stavu akumulátoru podržte déle než tři sekundy stisknuté odjišťovací tlačítko. Systém nerozpozná potenciální nesprávné funkce akumulátoru kvůli nesprávnému zacházení, např. při pádu, propíchnutí, vnějšímu tepelnému poškození atd.
Stav
Význam
Všechny LED svítí jako běžící světlo a poté se jedna (1) LED rozsvítí zeleně.
Akumulátor lze nadále používat.
Všechny LED svítí jako běžící světlo a poté jedna (1) LED bliká rychle žlutě.
Zjištění stavu akumulátoru se nepodařilo dokončit. Zopakujte postup nebo se obraťte na servis Hilti .
Všechny LED svítí jako běžící světlo a poté se jedna (1) LED rozsvítí červeně.
Pokud lze připojený výrobek nadále používat, činí bývající kapacita akumulátoru méně než 50 %.
Pokud připojený výrobek už nelze používat, skončila životnost akumulátoru a akumulátor se musí vyměnit. Obraťte se na servis Hilti .

Ukazatele na displeji

Ukazatele na displeji
Ukazatele na displeji
Image alternative Jako audiozdroj bylo vybráno AM.
Image alternative Jako audiozdroj bylo vybráno FM.
Image alternative Jako audiozdroj bylo vybráno DAB. (Není k dispozici na všech trzích.)
Je-li v místě k dispozici příjem, zvolte vždy pro nejlepší kvalitu zvuku audiozdroj DAB.
Image alternative Jako audiozdroj bylo vybráno AUX.
Image alternative Jako audiozdroj bylo vybráno Bluetooth.
Image alternative Mobilní koncové zařízení pro přehrávání hudby přes Bluetooth.
Symbol bliká, dokud výrobek hledá nebo navazuje možné připojení.
Image alternative Zobrazuje nastavení basů.
Image alternative Zobrazuje nastavení výšek.
Image alternative Indikuje stereopřehrávání. Pokud je příjem dostatečně silný, probíhá stereopřehrávání automaticky.
Image alternative Zobrazuje paměťové místo, na kterém je uložená stanice.
Image alternative Zobrazuje čas.
V režimu nastavení symboly blikají.
Image alternative Přijímací signál DAB je příliš slabý.

Možnost uložení pro mobilní koncová zařízení

Image alternative
Rádio může přehrávat hudbu přes Bluetooth nebo přípojku AUX z externích mobilních koncových zařízení (např. chytrého telefonu nebo tabletu). Mobilní koncová zařízení lze na rádiu bezpečně uložit.

Technické údaje

Vlastnosti výrobku

Příkon
160 W
Provozní napětí akumulátoru
22 V
Akumulátor
Li-Ion
Hmotnost (Bez akumulátoru)
5,1 kg
Frekvenční rozsah AM
526,5 kHz … 1 606,5 kHz
Frekvenční rozsah FM
87,5 MHz … 108 MHz
DAB/DAB+
174 MHz … 240 MHz
Výstupní napětí USB
5,0 V / 2,1 A
Teplota prostředí
−17 ℃ … 40 ℃

Bluetooth

Zářivý výkon Bluetooth
7,30 dBm
Frekvence Bluetooth
2 402 MHz … 2 480 MHz

Akumulátor

Provozní napětí akumulátoru
21,6 V
Gewicht Akku
Siehe Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung"
Okolní teplota při provozu
−17 ℃ … 60 ℃
Skladovací teplota
−20 ℃ … 40 ℃
Teplota akumulátoru na začátku nabíjení
−10 ℃ … 45 ℃

Příprava práce

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při neúmyslném spuštění!
 • Před nasazením akumulátoru zkontrolujte, zda je příslušný výrobek vypnutý.
 • Před nastavováním nářadí nebo výměnou příslušenství vyjměte akumulátor.
Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

Nabíjení akumulátoru

 1. Před nabíjením si přečtěte návod k obsluze nabíječky.
 2. Dbejte na to, aby byly kontakty akumulátoru a nabíječky suché a čisté.
 3. Akumulátor nabíjejte pomocí schválené nabíječky.

Nasazení akumulátoru

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při zkratu nebo padajícím akumulátorem!
 • Před nasazením akumulátoru zkontrolujte, zda nejsou na kontaktech akumulátoru a výrobku cizí tělesa.
 • Zajistěte, aby akumulátor vždy správně zaskočil.
 1. Před prvním uvedením do provozu akumulátor úplně nabijte.
 2. Zasuňte akumulátor do výrobku tak, aby slyšitelně zaskočil.
 3. Zkontrolujte, zda je akumulátor bezpečně usazený.

Vyjmutí akumulátoru

 1. Stiskněte odjišťovací tlačítko akumulátoru.
 2. Vytáhněte akumulátor z výrobku.

Vložení záložních baterií

Bez baterií nelze uložit nastavení.
Dbejte na správnou polaritu baterií.
Image alternative
 1. Odstraňte kryt prostoru pro baterie.
 2. Vložte dvě dodané AAA baterie do prostoru pro baterie.
 3. Namontujte kryt prostoru pro baterie.

Vypnutí a zapnutí zařízení

Image alternative
 • Stiskněte tlačítko power.

Obsluha

Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

Navázání spojení přes Bluetooth

Pokud budete vyzváni, abyste zadali kód, zadejte prosím kód 0000.
Image alternative
 1. Stiskněte tlačítko Bluetooth.
 2. Chcete-li rádio poprvé ručně spárovat, podržte cca 2 sekundy stisknuté tlačítko Bluetooth.
  • Symbol Bluetooth bliká.
  • Zvolte rádio Hilti na mobilním koncovém zařízení.
  • Jakmile jsou zařízení spárovaná, je na displeji trvale zobrazený symbol Bluetooth a symbol spárování.
 3. Pokud je již rádio s mobilním koncovým zařízením spárované, stiskněte tlačítko Bluetooth.
  • Připojení se spustí automaticky a na displeji bliká symbol spárování.
  • Rádio hledá maximálně 3 minuty signál.
  • Jakmile jsou zařízení připojená, zobrazí se na displeji symbol spárování.
  • Jakmile rádio lokalizuje spárované mobilní koncové zařízení, zobrazí se na displeji symbol Bluetooth.
 4. Máte-li další rádio, můžete hudbu poslouchat současně z obou stereo.
  • Rádio (A) je připojeno ke koncovému mobilnímu zařízení. Toto rádio slouží jako hlavní zařízení.
  • Zapněte rádio (B) .
  • Stiskněte na rádiu (B) tlačítko Bluetooth.
  • Stiskněte na hlavním zařízení (A) tlačítko PRESET (úspěšné připojení je potvrzeno zvukovým signálem).
  • Krátce poté se spustí přehrávání hudby na obou rádiích stereo.

Navázání spojení NFC

Image alternative
 1. Aktivujte funkci NFC na mobilním koncovém zařízení, pokud podporuje funkci NFC.
 2. Podržte mobilní koncové zařízení těsně u rozhraní NFC rádia. To se nachází na pravé straně a je označené symbolem NFC.
  Při prvním spárování musíte na svém mobilním koncovém zařízení odsouhlasit spojení přes NFC.

Nastavení audiozdroje

Image alternative
 1. Stiskněte tlačítko Mode.
 2. Zvolte požadovaný audiozdroj.
  Můžete si vybrat mezi AM, FM, AUX, Bluetooth a DAB.

Vyhledávání a uložení stanic

Rychlým, krátkým stisknutím knoflíku spusťte automatické vyhledávání stanic.
Image alternative
 1. Knoflíkem zvolte frekvenci.
 2. Stiskněte tlačítko PRESET.
 3. Stisknutím knoflíku tuto frekvenci uložte.

Nasměrování antény

Image alternative
 • Anténu nasměrujte tak, abyste získali co nejlepší příjem.

Nastavení hlasitosti

Image alternative
 1. Pro zvýšení hlasitosti otáčejte tlačítko power ve směru hodinových ručiček.
 2. Pro snížení hlasitosti otáčejte tlačítko power proti směru hodinových ručiček.

Nastavení ekvalizéru

Zde lze měnit nastavení hloubek a výšek.
Image alternative
 1. Stiskněte tlačítko ekvalizéru (EQ) .
 2. Pomocí knoflíku vyberte, zda chcete nastavit hloubky, nebo výšky.
 3. Pomocí knoflíku změňte nastavení.

Přehrávání hudby z mobilního koncového zařízení přes Bluetooth

Pro dobrou kvalitu hudby by měla být hlasitost externího zařízení nastavená na velmi hlasitou. Další regulaci hlasitosti byste měli provádět na zařízení.
 1. Spojte mobilní koncové zařízení přes Bluetooth s rádiem.
 2. Zvolte režim přehrávání (Bluetooth).
 3. Pro spuštění a přerušení přehrávání hudby stiskněte tlačítko start/pauza na mobilním koncovém zařízení nebo stiskněte knoflík.
 4. Pro změnu skladby a spuštění použijte tlačítka se šipkami na externím zařízení nebo otočte knoflík.

Přehrávání hudby přes přípojku AUX z externího zařízení

Pro dobrou kvalitu hudby by měla být hlasitost externího zařízení nastavená na velmi hlasitou. Další regulaci hlasitosti byste měli provádět na zařízení.
Image alternative
 1. Zvolte režim přehrávání (AUX nebo Bluetooth).
 2. Pro spuštění a pozastavení přehrávání stiskněte tlačítko start/pauza na mobilním koncovém zařízení.
 3. Pro změnu skladby a spuštění použijte tlačítka se šipkami na externím zařízení.

Nastavení času

Automatickou synchronizaci času s rádiovým časovým signálem můžete zapnout nebo vypnout.
Image alternative
 1. Stiskněte tlačítko hodin.
 2. Knoflíkem nastavte čas.
 3. Krátkým stisknutím knoflíku čas uložte.
 4. Pomocí knoflíku zvolte, zda chcete synchronizovat čas, a výběr potvrďte opětovným krátkým stisknutím knoflíku.

Funkce nabíjení přes USB

Přípojka USB umožňuje pouze nabíjení. Přenos dat není možný.
Image alternative
 • Připojte mobilní koncové zařízení přes kabel USB k přípojce USB rádia.

Péče a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při zasunutém akumulátoru !
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vyjměte akumulátor!
Péče o výrobek
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Pokud má nářadí větrací otvory, opatrně je vyčistěte suchým, měkkým kartáčem.
 • Kryt čistěte jen mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
 • K čištění kontaktů výrobku používejte čistý, suchý hadr.
Péče o lithium-iontové akumulátory
 • Nikdy nepoužívejte akumulátor s ucpanými větracími otvory. Větrací otvory vyčistěte opatrně suchým, měkkým kartáčem.
 • Zajistěte, aby nebyl akumulátor zbytečně vystavený prachu nebo nečistotám. Chraňte akumulátor před vysokou vlhkostí (např. ho neponořujte do vody nebo ho nenechávejte na dešti).
  Pokud se akumulátor namočí, zacházejte s ním jako s poškozeným akumulátorem. Izolujte ho v nehořlavé nádobě a obraťte se na servis Hilti .
 • Z akumulátoru odstraňte olej a tuk, který na něj nepatří. Nedovolte, aby se na akumulátoru hromadily zbytečný prach nebo nečistoty. Akumulátor čistěte suchým, měkkým kartáčem nebo čistým, suchým hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
  Nedotýkejte se kontaktů akumulátoru a neodstraňujte z kontaktů tuk, který je na nich nanesený z výroby.
 • Kryt čistěte jen mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Údržba
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte výrobek neprodleně opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte, zda bezvadně fungují.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství schválené Hilti pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group

Přeprava a skladování akumulátorového nářadí a akumulátorů

Přeprava
  POZOR
  Neúmyslné spuštění při přepravě !
 • Výrobky přepravujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Vyjměte akumulátor/akumulátory.
 • Akumulátory nikdy nepřepravujte volně. Akumulátory by měly být při přepravě chráněné proti nadměrným nárazům a vibracím a izolované od jakýchkoli vodivých materiálů nebo jiných akumulátorů, aby se nemohly dostat do kontaktu s póly jiných akumulátorů a způsobit tak zkrat. Dodržujte místní přepravní předpisy pro akumulátory.
 • Akumulátory se nesmí posílat poštou. Pokud chcete posílat nepoškozené akumulátory, obraťte se na zásilkovou firmu.
 • Před použitím, před delší přepravou a po delší přepravě zkontrolujte výrobek a akumulátory, zda nejsou poškozené.
Skladování
  VÝSTRAHA
  Neúmyslné poškození vadnými nebo vyteklými akumulátory. !
 • Výrobky skladujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Výrobek a akumulátory skladujte v chladu a v suchu. Dodržujte limitní hodnoty teploty, které jsou uvedené v technických údajích.
 • Akumulátory nenechávejte v nabíječce. Po nabíjení akumulátor vždy z nabíječky vyndejte.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na zdrojích tepla nebo za sklem.
 • Výrobek a akumulátory skladujte mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Před použitím, před delším skladováním a po delším skladování zkontrolujte výrobek a akumulátory, zda nejsou poškozené.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná příčina
Řešení
Rádio se nespustí.
Vybitý akumulátor
 • Nabijte baterii nebo vložte novou.
Vadný akumulátor.
 • Zkontrolujte akumulátor stisknutím obou postranních tlačítek. Svítí-li kontrolky, může mít rádio závadu. Pokud LED nesvítí, je vadný akumulátor.
 • Kontaktujte servis Hilti .
Rádio má závadu
 • Kontaktujte servis Hilti .
Rámeček symbolu baterie bliká, není vyplněné žádné políčku ukazatele stavu nabití (tento ukazatel se zobrazí jen krátce, než se zařízení vypne).
Akumulátor příliš horký.
 • Počkejte a nechte akumulátor vychladnout.
Akumulátor je příliš studený.
 • Počkejte a nechte akumulátor zahřát.
Vadný akumulátor.
 • Zkontrolujte akumulátor stisknutím obou postranních tlačítek. Svítí-li kontrolky, může mít rádio závadu. Pokud LED nesvítí, je vadný akumulátor.
 • Kontaktujte servis Hilti .
Nastavení, jako např. čas, již nejsou uložena.
Akumulátor je vybitý.
 • Vyměňte záložní baterie.

Likvidace

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při nesprávné likvidaci! Nebezpečí poškození zdraví unikajícími plyny nebo kapalinami.
 • Poškozené akumulátory žádným způsobem neposílejte!
 • Přípojky zakryjte nevodivým materiálem, abyste zabránili zkratu.
 • Akumulátory zlikvidujte tak, aby se nemohly dostat do rukou dětem.
 • Akumulátor odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu.
Image alternative Výrobky Hilti jsou vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré přístroje k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .

Další informace

RoHS Čína (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)
Image alternative
Tato tabulka platí pro trh v Číně.
RoHS Tchaj-wan (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)
Image alternative
Tato tabulka platí pro trh na Tchaj-wanu.

Lithium-iontový akumulátor Hilti

Pokyny k bezpečnosti a použitíV této dokumentaci se pojem akumulátor používá pro nabíjecí lithium-iontové akumulátory Hilti, které obsahují několik lithium-iontových článků. Jsou určené pro elektrické nářadí Hilti a smí se používat pouze s tímto nářadím. Používejte pouze originální akumulátory Hilti !
Akumulátory Hilti odpovídají současnému stavu technického vývoje a jsou vybavené systémy řízení a ochrany článků.
PopisAkumulátory se skládají z článků, které obsahují lithium-iontový akumulační materiál, který umožňuje vysokou specifickou hustotu energie. Na rozdíl od akumulátorů NiMH a NiCd se u lithium-iontových akumulátorů vyskytuje jen minimální paměťový efekt, jsou ale velmi choulostivé vůči působení násilí, hlubokému vybití nebo vysokým teplotám. Viz bezpečnost
Výrobky schválené pro naše akumulátory najdete v  Hilti Store nebo na:
www.hilti.group | USA: www.hilti.com .
Bezpečnost
 • Akumulátory se nesmí v žádném případě přizpůsobovat nebo upravovat!
 • Nikdy nepožívejte recyklované nebo opravené akumulátory, které neschválil servis Hilti .
 • Nepoužívejte a nenabíjejte akumulátory, které byly vystaveny nárazu, které spadly z větší výšky než jeden metr nebo jsou jinak poškozené. Akumulátory pravidelně kontrolujte, zda nevykazují známky poškození, např. zmáčknutí, rozříznutí nebo propíchnutí.
 • Akumulátory a akumulátorové elektrické nářadí nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí.
 • V případě vytékající akumulátorové kapaliny zabraňte kontaktu s očima a pokožkou!
 • Viz Postup v případě poškozených akumulátorů .
 • Z vadných akumulátorů může unikat kapalina a potřísnit okolní předměty. Příslušné předměty vyčistěte teplou vodou s mýdlem a poškozené akumulátory vyměňte.
 • Viz Postup v případě poškozených akumulátorů .
 • Akumulátory vždy chraňte před vyššími teplotami, jiskřením a otevřeným plamenem. Mohlo by dojít k výbuchu.
 • Nedotýkejte se pólů akumulátoru prsty, nástroji, šperky nebo jinými kovovými předměty. Může to způsobit zkrat, zásah elektrickým proudem, popáleniny nebo výbuch.
 • Akumulátory chraňte před deštěm a vlhkostí. V případě proniknutí vlhkosti může dojít ke zkratu, zásahu elektrickým proudem, popáleninám nebo výbuchu.
 • Používejte pouze nabíječky a elektrické nářadí určené pro tento typ akumulátoru. Řiďte se údaji v příslušných návodech k obsluze.
 • Akumulátory neskladujte a nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se vyskytují hořlavé kapaliny nebo plyny. Nečekaná porucha akumulátoru může v těchto podmínkách způsobit výbuch.
Postup v případě poškozených akumulátorů
 • Pokud je akumulátor poškozený, vždy se obraťte na servisního partnera Hilti .
 • Noste ochranné brýle a ochranné rukavice, abyste v případě unikající kapaliny zabránili přímému kontaktu s očima a/nebo pokožkou.
 • Vadný akumulátor vložte do nehořlavé nádoby a zakryjte ho suchým pískem, křídovým práškem (CaCO₃) nebo silikátem (vermikulitem). Poté uzavřete víkem, aby dovnitř nemohl vzduch, a nádobu uložte mimo dosah hořlavých plynů, kapalin nebo předmětů.
 • Nádobu odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu. Poškozené akumulátory žádným způsobem neposílejte!
 • Pro odstranění vyteklé akumulátorové kapaliny použijte schválený chemický čisticí prostředek.
Postup v případě již nefunkčních akumulátorů
 • Všímejte si neobvyklého chování akumulátorů, jako jsou nesprávné nabíjení nebo neobvykle dlouhé doby nabíjení, znatelný pokles výkonu, neobvyklé indikace LED nebo vytékající kapaliny. Jsou to známky problému uvnitř akumulátoru.
 • Pokud se domníváte, že se vyskytl problém uvnitř akumulátoru, kontaktujte servisního partnera Hilti .
 • Pokud již akumulátor nefunguje, nelze ho už nabít nebo vytéká kapalina, musíte ho zlikvidovat výše popsaným způsobem.
 • Viz Postup v případě poškozených akumulátorů .
Opatření v případě hořícího akumulátoru
  VÝSTRAHA
  Nebezpečí způsobené hořícím akumulátorem! Hořící akumulátor uvolňuje nebezpečné a výbušné kapaliny a výpary, které mohou způsobit poranění poleptáním, popáleniny nebo exploze.
 • Při hašení hořícího akumulátoru noste osobní ochranné pomůcky.
 • Zajistěte dostatečné větrání, aby mohly unikat nebezpečné a výbušné výpary.
 • V případě vzniku velkého množství kouře okamžitě opusťte místnost.
 • V případě podráždění dýchacích cest vyhledejte lékaře.
 • Hořící akumulátory haste pouze vodou. Práškové hasicí prostředky a hasicí deky jsou u lithium-iontových akumulátorů neúčinné. Okolní požár lze hasit běžnými hasicími prostředky.
 • Nesnažte se přemístit velké množství poškozených, hořících nebo vyteklých akumulátorů. Z nejbližšího okolí odstraňte nezasažené materiály a zasažené akumulátory tak izolujte. Pokud se vám nepodaří požár uhasit dostupnými prostředky, zavolejte nejbližší požárníky.
V případě jednoho hořícího akumulátoru:
 • Vezměte ho na lopatu a hoďte ho do kbelíku s vodou. Díky chladicímu účinku se zamezí rozšíření ohně na články akumulátoru, které ještě nedosáhly kritické teploty pro vznícení.
 • Počkejte, dokud akumulátor úplně nevychladne.
 • Viz Postup v případě poškozených akumulátorů .
Údaje k přepravě a skladování
 • Provozní teplota prostředí od −17 °C do +60 °C / od 1 °F do 140 °F.
 • Skladovací teplota od −20 °C do +40 °C / od −4 °F do 104 °F.
 • Akumulátory nenechávejte uložené na nabíječce. Akumulátor a nabíječku po použití vždy odpojte.
 • Akumulátory skladujte pokud možno v suchu a chladu. Skladováním v chladu se prodlužuje životnost akumulátoru. Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na topení nebo za sklem.
 • Akumulátory se nesmí posílat poštou. Pokud chcete posílat nepoškozené akumulátory, obraťte se na zásilkovou firmu.
 • Akumulátory nikdy nepřepravujte volně. Akumulátory by měly být při přepravě chráněné proti nadměrným nárazům a vibracím a izolované od jakýchkoli vodivých materiálů nebo jiných akumulátorů, aby se nemohly dostat do kontaktu s póly jiných akumulátorů a způsobit tak zkrat.
Údržba a likvidace
 • Akumulátor udržujte čistý a beze stop oleje a tuku. Tyto nečistoty odstraňte čistým, suchým hadrem.
 • Nikdy nepoužívejte akumulátor s ucpanými ventilačními štěrbinami. Ventilační štěrbiny opatrně vyčistěte měkkým kartáčem.
 • Nepřipusťte, aby do vnitřního prostoru vnikly cizí předměty.
 • Dbejte na to, aby se na akumulátoru nevyskytovaly zbytečné nečistoty a prach. Akumulátor vyčistěte měkkým štětcem nebo suchým, čistým hadrem.
 • Dbejte na to, aby do akumulátoru nepronikla vlhkost. Pokud se do akumulátoru dostane vlhkost, zacházejte s ním jako s poškozeným akumulátorem a izolujte ho uložením do nehořlavé nádoby.
 • Viz Postup v případě poškozených akumulátorů .
 • V důsledku nesprávné likvidace může dojít k poškození zdraví unikajícími plyny nebo kapalinami. Akumulátor odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu. Poškozené akumulátory žádným způsobem neposílejte!
 • Akumulátory nevyhazujte do komunálního odpadu.
 • Akumulátory zlikvidujte tak, aby se nemohly dostat do rukou dětem. Přípojky zakryjte nevodivým materiálem, abyste zabránili zkratu.