Jazyk

AIC 1000
AIC 2000

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v návodu k obsluze

V tomto návodu k obsluze jsou použité následující symboly:
Image alternative Řiďte se návodem k obsluze
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu k obsluze.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku mohou být použity následující symboly:
Image alternative Zákaz transportu pomocí jeřábu

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Čistička vzduchu
  AIC 1000 | AIC 2000
  Generace
  01
  Sériové číslo

Prohlášení o shodě

Image alternative
Výrobce prohlašuje na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek odpovídá platným zákonům a splňuje platné normy.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Vedle bezpečnostních pokynů uvedených v jednotlivých kapitolách tohoto návodu k obsluze je nutno vždy striktně dodržovat následující ustanovení.
 • Přečtěte si všechny pokyny! Nedodržování následujících pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo k těžkým poraněním.
 • Při použití výrobku ve spojení s elektrickým nářadím si přečtěte návod k obsluze elektrického nářadí a dodržujte všechny pokyny.
 • Úpravy nebo změny výrobku nejsou dovolené.
 • Používejte správný výrobek. Nepoužívejte výrobek k účelům, pro které není určený, nýbrž pouze k určenému účelu a v bezvadném stavu.
 • Dříve než budete s výrobkem pracovat, informujte se o zacházení s ním, o možných nebezpečích způsobených materiálem a o likvidaci nasátého materiálu.
 • Zohledněte vlivy okolí. Nepoužívejte výrobek tam, kde hrozí nebezpečí požáru nebo exploze.
 • Výrobek smí používat pouze osoby, které jsou s ním seznámené, byly poučeny o bezpečném používání a chápou s tím spojená rizika. Výrobek není určený pro děti.
 • Nepoužívané výrobky musí být bezpečně uložené. Výrobky, které se nepoužívají, musí být uložené na suchém, výše položeném nebo uzavřeném místě mimo dosah dětí.

Pracoviště

 • Zajistěte dobré osvětlení pracoviště.
 • Zajistěte dobré větrání pracoviště. Špatně větrané pracoviště může ohrozit zdraví kvůli zatížení prachem.
 • Udržujte pracoviště čisté, bez předmětů a dbejte na zde položené síťové kabely. Nedbale položené síťové kabely mohou způsobit zakopnutí a poranění a poškodit pádem měřicí přístroje umístěné na stativech.
 • S výrobkem nepracujte v prostředích s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrická zařízení jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.

Elektrická bezpečnost

 • Síťová zástrčka výrobku musí odpovídat zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravována. U výrobků s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Zástrčku zapojte do vhodné uzemněné zásuvky, která je bezpečně nainstalovaná a splňuje všechny místní předpisy. Pokud si nejste jisti, že je zásuvka uzemněná, nechte ji zkontrolovat odborníkem s elektrotechnickou kvalifikací.
 • Výrobek chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického zařízení zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Zkontrolujte, zda síťový kabel neleží ve vodě.
 • Pravidelně kontrolujte přívodní kabel výrobku a v případě poškození ho nechte vyměnit v servisu Hilti . Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely a v případě poškození je vyměňte.
 • Pokud dojde při práci k poškození síťového kabelu a/nebo prodlužovacího kabelu, nesmíte se jich dotýkat. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Poškozené síťové a prodlužovací kabely představují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Síťový kabel smí být vyměněn pouze za typ uvedený v návodu k obsluze.
 • Síťový kabel používejte jen k tomu účelu, pro který je určený. Nepoužívejte ho zejména k nošení či zavěšování výrobku ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Kabel chraňte před horkem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými díly výrobku. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Při výpadku proudu výrobek vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 • Zásuvku výrobku používejte pouze pro účely, které jsou uvedené v návodu k obsluze.
 • Nikdy nepoužívejte výrobek ve špinavém nebo mokrém stavu. Prach usazený na povrchu výrobku, především z vodivých materiálů, nebo vlhkost mohou za nepříznivých podmínek vést k úrazu elektrickým proudem. Především pokud často opracováváte vodivé materiály, nechte znečištěné výrobky v pravidelných intervalech zkontrolovat v servisu Hilti .

Bezpečnost osob

 • Nepoužívejte výrobek v prostředí kontaminovaném azbestem.
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s výrobkem rozumně. Výrobek nepoužívejte, jste-li unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Moment nepozornosti při používání výrobku může vést k vážným úrazům.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu.
 • Obsluha a osoby, které se zdržují v blízkosti, musí během používání a údržby výrobku používat vhodné ochranné brýle, ochrannou helmu, ochranu sluchu, ochranné rukavice, bezpečnostní obuv a lehký respirátor.
 • Zajistěte, aby se výrobek nemohl rozjet nebo převrhnout.
 • Dodržujte specifické předpisy pro prevenci úrazů platné v dané zemi.
 • Pokud lze namontovat odsávání prachu nebo zařízení na zachycení prachu, zkontrolujte, zda jsou připojené a používají se správně. Použitím odsávání prachu můžete snížit ohrožení vlivem prachu.
 • Výrobek není určený k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi. Tyto osoby musí odpovědná osoba instruovat ohledně bezpečného zacházení s produktem a při používání produktu na ně musí dohlížet.
 • Děti je nutné instruovat a musí se na ně dohlížet, aby se s výrobkem nehrály.
 • Tento produkt mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi, pokud jsou pod dozorem nebo pokud byly instruovány ohledně bezpečného používání produktu a chápou nebezpečí, která jsou s tím spojená. Děti si nesmí s výrobkem hrát. Čištění a běžnou údržbu nesmí děti provádět bez dozoru.

Dodatečné bezpečnostní pokyny

 • Výrobek nepoužívejte v případě poškození síťového kabelu a/nebo zástrčky. Chraňte kabel před mokrem a/nebo vlhkostí. Nedotýkejte se síťového kabelu, pokud při práci došlo k jeho poškození.
 • Před spuštěním zkontrolujte všechny filtry a všechna těsnění a poškozené filtry vyměňte. Výrobek používejte jen s namontovanými schválenými filtry (předřazeným a hlavním filtrem).
 • Zabraňte hromadění vody v prohlubni držadla. Pravidelně čistěte otvor pro odtok vody.
 • Pokud se v místnosti nacházejí osoby, používejte výrobek vždy na nejvyšší stupeň výkonu.
 • Zajistěte, aby byl rám hlavního filtru bezpečně namontovaný a správně nasazený.
 • Čističku vzduchu nepoužívejte v blízkosti hořlavých a výbušných plynů.
 • Při práci s horkými materiály a při údržbě výrobku noste ochranné rukavice.
 • Ujistěte se, že čistička vzduchu stojí stabilně a nehrozí, že se převrhne.
 • Při rozběhnutí výrobku vzniká silný proud vystupujícího vzduchu. Tím může dojít ke zvíření prachu v blízkosti výrobku.
 • Výrobek vždy vypněte síťovým vypínačem! Rozběhový kondenzátor může být pod napětím i po odpojení zástrčky ze zásuvky.
 • Výrobek se nesmí používat k filtrování horkých nebo žhavých kousků či částic. Dbejte na to, aby teplota nasávaného kontaminovaného vzduchu nepřesáhla 60 °C.
 • Výrobek se nesmí přetěžovat nebo zablokovat příliš plným filtrem. Když svítí signální kontrolka, není už možný další provoz.
 • Abyste zabránili nebezpečí poranění, používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly Hilti nebo příslušenství a náhradní díly stejné kvality.
 • Před čištěním a údržbou výrobek vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Před otevřením krytu filtru počkejte, dokud se motor úplně nezastaví.
 • Výrobek nepřemisťujte pomocí jeřábu nebo zvedacích prostředků.
 • Nepoužívejte výrobek místo žebříku.
 • Výrobek připojujte jen k řádně uzemněnému zdroji elektrického proudu.
 • Než odpojíte síťový kabel elektrického nářadí ze zásuvky pro připojení nářadí, vždy nejprve odpojte výrobek od hlavního napájecího zdroje.
 • Výrobek a jeho příslušenství skladujte v suchém prostoru. Uchovávejte ho mimo dosah dětí.

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Odjištění posuvného držadla
 2. Posuvné držadlo
 3. Kryt předřazeného filtru
 4. Transportní držadlo
 5. Zásuvka pro připojení nářadí
 6. Signální kontrolka výměna filtru
 7. Vypínač
 8. Přepravní hák pro síťový kabel
 9. Síťový kabel
 10. Otvor pro výstup vzduchu
 11. Hlavní filtr
 12. Předřazený filtr
 13. Upínací uzávěr (kryt zařízení)
 14. Posuvný uzávěr
 15. Adaptér pro ochrannou stěnu proti prachu
 16. Kryt přívodu vzduchu

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je čistička vzduchu pro odstraňování jemných prachových částic ze vzduchu určená pro komerční použití, např. na stavbách, v hotelech, ve školách, v nemocnicích, továrnách, obchodech, kancelářích a pronajímaných prostorech. Výrobek je vyvinutý pro použití v suchých prostředích bez nebezpečí výbuchu.

Výrobek se nesmí používat v prostředí kontaminovaném azbestem.
Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.

Obsah dodávky

Čistička vzduchu, zásuvný síťový kabel, předřazený filtr (3×), hlavní filtr (3×), návod k obsluze
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group

Technické údaje

Vlastnosti výrobku

Údaje o jmenovitém napětí, jmenovitém proudu, frekvenci a / nebo jmenovité spotřebě energie najdete na typovém štítku vašeho výrobku.

AIC 1000
AIC 2000
Hmotnost
15,2 kg
16,3 kg
Rozměry (D × Š × V)
492 mm × 419 mm × 674 mm
492 mm × 419 mm × 674 mm
Napájení
1fázové
1fázové
Filtrační plocha (3 hlavní filtry)
3,1 m²
3,1 m²

Objemy proudění a podtlak

AIC 1000

100 V 
110 V
220–240 V
Max. objemový průtok (Výstup)
955 m³/h
982 m³/h
861 m³/h
Max. objemový průtok (Motor)
1 475 m³/h
1 495 m³/h
1 425 m³/h
Maximální podtlak
390 Pa
410 Pa
380 Pa

Objemy proudění a podtlak

AIC 2000

220–240 V
Max. objemový průtok (Výstup)
1 600 m³/h
Max. objemový průtok (Motor)
2 295 m³/h
Maximální podtlak
880 Pa

Informace o hlučnosti a vibracích, měřeno podle EN 60335


AIC 1000
AIC 2000
Hladina akustického výkonu (LWA)
76,2 dB(A)
82,3 dB(A)
Hladina akustického tlaku (LpA)
62,8 dB(A)
68,9 dB(A)
Nejistota
3 dB(A)
3 dB(A)

Používání prodlužovacích kabelů

Používání prodlužovacích kabelů
Image alternative
VÝSTRAHA
Nebezpečí způsobené poškozenými kabely! Jestliže se při práci poškodí síťový nebo prodlužovací kabel, nesmíte se kabelu dotýkat. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 • Pravidelně kontrolujte přívodní kabel zařízení a v případě poškození ho vyměňte.
 • Používejte pouze prodlužovací kabely s dostatečným průřezem schválené pro danou oblast použití. Jinak může dojít k poklesu výkonu zařízení a přehřátí kabelu.
 • Pravidelně kontrolujte, zda prodlužovací kabel není poškozený.
 • Poškozené prodlužovací kabely vyměňte.
 • Venku používejte pouze prodlužovací kabely, které jsou pro to schváleny a příslušně označeny.

Obsluha

Optimálního čisticího výkonu dosáhnete, když budete výrobek používat bez připojených hadic a s otevřeným posuvným uzávěrem. Podle podmínek a použití můžete připojit sací hadici nebo výrobek umístit přímo do ochranné stěny proti prachu.
Výrobek má 2 stupně čištění vzduchu. Při provozu používejte stupeň 2 s nejvyšším stupněm čištění. Stupeň 1 slouží k následnému čištění vzduchu a lze ho aktivovat, když v místnosti nejsou žádné osoby.
Před zahájením práce odstraňte kryt přívodu vzduchu.
 1. Zajistěte stabilní postavení výrobku, aby se nemohl převrhnout.
 2. Pro zapnutí otočte vypínač zařízení na stupeň 2 (plný výkon).
 3. Pro vypnutí otočte vypínač zařízení na stupeň OFF .

Integrace do ochranné stěny proti prachu

Výrobek můžete používat s odsávací hadicí nebo ho pomocí adaptéru integrovat přímo do ochranné stěny proti prachu a vyčistit prostor za ochrannou stěnou proti prachu, aniž by výrobek stál přímo v tomto prostoru. Při použití výrobku se sací hadicí nebo integraci do ochranné stěny proti prachu musí být posuvné uzávěry na obou stranách výrobku zavřené.
Image alternative
 1. Vytáhněte adaptér pro ochrannou stěnu proti prachu z krytu přívodu vzduchu (1) .
 2. Umístěte výrobek k ochranné stěně proti prachu.
 3. Použijte adaptér pro ochrannou stěnu proti prachu pro upevnění ochranné stěny proti prachu k přívodu vzduchu.
  Otočte adaptér o 180° tak, aby vnitřní kroužek pasoval do přívodu vzduchu.
 4. Případně prořízněte otvor v ochranné stěně proti prachu, ke které je připojený přívod vzduchu.
 5. Uzavřete boční filtry tím, že vytáhněte posuvný uzávěr nahoru.
 6. Zapněte výrobek.

Výměna předřazených filtrů

Image alternative
 1. Čističku vzduchu vypněte a počkejte, dokud se motor nezastaví.
 2. Otevřete kryt předřazeného filtru (1) .
 3. Vytáhněte předřazený filtr a nasaďte nový předřazený filtr (2) .
 4. Odstraňte zbytky prachu.
 5. Zavřete kryt předřazeného filtru (3) .

Výměna hlavních filtrů

Image alternative
 1. Čističku vzduchu vypněte a počkejte, dokud se motor nezastaví.
 2. Otevřete oba upínací uzávěry a vytáhněte kryt nahoru (1) .
 3. Vysavačem odstraňte větší množství nahromaděného prachu v krytu.
  Řiďte se třídou prachu a použijte vysavač schválený pro příslušnou třídu prachu.
 4. Odstraňte předřazené filtry (2) .
 5. Odstraňte zbytky prachu.
 6. Otevřete otočné uzávěry (3) a vyměňte hlavní filtr (4) .
 7. Vyměňte předřazené filtry (5) .
 8. Nasaďte kryt zařízení na (6) a uzavřete kryt filtru pomocí upínacích uzávěrů (7) .

Péče a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Provádění ošetřování a údržby se zapojenou síťovou zástrčkou může mít za následek těžká poranění a popáleniny.
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vytáhněte síťovou zástrčku!
Ošetřování
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Ventilační štěrbiny očistěte opatrně suchým kartáčem.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Údržba
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Neodborné opravy elektrických součástí mohou způsobit těžká poranění a popáleniny.
 • Opravy na elektrických částech smí provádět pouze odborník s elektrotechnickou kvalifikací.
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte ho ihned opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte funkci.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro svůj výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group .

Intervaly pro výměnu filtrů

Výměna předřazených filtrů
 • Všechny předřazené filtry měňte minimálně 1× denně.
 • Všechny předřazené filtry vyměňte nejpozději, když se rozsvítí signální kontrolka (výměna filtru).
Výměna hlavních filtrů
 • Všechny hlavní filtry měňte minimálně 3× ročně.
 • Všechny hlavní filtry vyměňte nejpozději, když se rozsvítí signální kontrolka (výměna filtru), po provedení výměny předřazených filtrů.

Přeprava a skladování

Přeprava
 • Nepřepravujte výrobek s nasazeným příslušenstvím, např. odsávací hadicí.
 • Dbejte na bezpečné upevnění při přepravě.
 • Po každé přepravě zkontrolujte případné poškození všech viditelných dílů a bezvadnou funkci ovládacích prvků.
 • Před přepravou uzavřete posuvný uzávěr. Zabráníte tak unikání prachu z výrobku do okolí a pronikání prachu zvenku do výrobku.
Skladování
 • Tento výrobek skladujte vždy s odpojenou síťovou zástrčkou.
 • Tento výrobek skladujte v suchu a mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Po delším skladování zkontrolujte případné poškození všech viditelných dílů a bezvadnou funkci ovládacích prvků.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná příčina
Řešení
Výrobek nelze zapnout.
Síťová zástrčka není správně zapojená.
 • Zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky.
Síťový kabel nebo zástrčka jsou vadné.
 • Kontaktujte servis Hilti .
Ve výstupu vzduchu se nachází vzduch.
Těsnění filtru je poškozené.
 • Vyměňte filtr a vyčistěte vnitřek výrobku.
Filtr má díry.
 • Vyměňte filtr a vyčistěte vnitřek výrobku.
Po výměně předřazeného filtru svítí ukazatel filtru.
Znečištěný hlavní filtr.
 • Vyměňte hlavní filtr. Pokud ukazatel filtru svítí i nadále, kontaktujte servis Hilti .

Likvidace

Image alternative Nářadí Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .

Další informace

RoHS Čína (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)
Image alternative
Tato tabulka platí pro trh v Číně.
RoHS Tchaj-wan (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)
Image alternative
Tato tabulka platí pro trh na Tchaj-wanu.
RoHS Rusko (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)
Image alternative
Tato tabulka platí pro trh v Rusku.