Jazyk

C 4-22

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v návodu k obsluze

V tomto návodu k obsluze jsou použité následující symboly:
Image alternative Řiďte se návodem k obsluze
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrická zařízení a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu
Image alternative Lithium-iontový akumulátor Hilti
Image alternative Nabíječka Hilti

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu k obsluze.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku mohou být použity následující symboly:
Image alternative Výrobek podporuje NFC technologii, která je kompatibilní se systémy iOS a Android.
Image alternative S dvojitou izolací
Image alternative Pouze pro použití ve vnitřních prostorech
Image alternative Stejnosměrný proud
Image alternative Střídavý proud
Image alternative Pokud je na výrobku, byl výrobek certifikovaný touto certifikační institucí pro trh v USA a v Kanadě podle platných norem.

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Nabíječka
  C 4‑22
  Generace
  02
  Sériové číslo

Prohlášení o shodě

Image alternative
Výrobce prohlašuje na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek odpovídá platným zákonům a splňuje platné normy.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Image alternative VAROVÁNÍ Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, instrukce, vyobrazení a technické údaje, které patří k tomuto elektrickému nářadí. Nedbalost při dodržování následujících instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
 • Tento výrobek nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi.
 • Děti si nesmí s výrobkem hrát.
 • Pokud budete nabíječku montovat na stěnu, zajistěte její bezpečné upevnění na stěně.
 • Nabíječku namontujte tak, aby nasazený akumulátor nemohl spadnout.

Pečlivé zacházení s nabíječkami a jejich používání

 • Pomocí nabíječky nabíjejte pouze schválené lithium-iontové akumulátory Hilti , abyste zabránili poranění.
 • Nabíječka musí být na čistém, chladném místě, kde nehrozí mráz.
 • Během procesu nabíjení se musí z nabíječky odvádět teplo, proto musí být větrací otvory volné. Nikdy nenabíjejte v uzavřeném pouzdru.
 • O výrobek náležitě pečujte. Zajistěte, aby žádné díly nebyly prasklé nebo poškozené tak, že by výrobek nefungoval správně. Pokud jsou některé díly poškozené nebo prasklé, nechte výrobek opravit, než ho budete dál používat.
 • Používejte nabíječky a příslušné akumulátory v souladu s těmito pokyny a dále v souladu s předpisy pro tento speciální typ zařízení. Použití nabíječek pro jiné účely, než pro které jsou určeny, může vést ke vzniku nebezpečných situací.
 • Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječkách, které jsou doporučené výrobcem. Při použití jiných akumulátorů, než pro které je nabíječka určená, hrozí nebezpečí požáru.
 • Nepoužívaný akumulátor a nabíječku uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od kancelářských sponek, mincí, klíčů, hřebíků, šroubů a jiných malých kovových předmětů, které by mohly způsobit přemostění kontaktů akumulátoru nebo kontaktů nabíječky. Zkrat mezi kontakty akumulátoru nebo nabíječky může způsobit popáleniny a požár.
 • Neskladujte akumulátor v nabíječce. Po nabíjení akumulátor vždy z nabíječky vyndejte.

Pečlivé zacházení s akumulátorem a jeho používání

 • Dodržujte následující bezpečnostní pokyny pro bezpečnou manipulaci s lithium-iontovými akumulátory a jejich bezpečné použití. Nedodržování může způsobit podráždění pokožky, těžká poranění poleptáním, chemické popáleniny, požár a/nebo výbuch.
 • Akumulátory používejte jen v technicky bezvadném stavu.
 • S akumulátory zacházejte opatrně, aby nedošlo k poškození a úniku kapalin, které jsou silně zdraví škodlivé!
 • Akumulátory se nesmí v žádném případě přizpůsobovat nebo upravovat!
 • Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C (176 °F) ani pálit.
 • Nepoužívejte nebo nenabíjejte akumulátory, které utrpěly náraz nebo jsou jiným způsobem poškozené. Akumulátory pravidelně kontrolujte, zda nevykazují známky poškození.
 • Nikdy nepoužívejte recyklované nebo opravené akumulátory.
 • Akumulátory a akumulátorové elektrické nářadí nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí.
 • Akumulátory vždy chraňte před přímým slunečním zářením, vyššími teplotami, jiskřením a otevřeným plamenem. Může by dojít k výbuchu.
 • Nedotýkejte se pólů akumulátoru prsty, nástroji, šperky nebo jinými elektricky vodivými předměty. Může dojít k poškození akumulátoru, věcným škodám a poranění.
 • Akumulátory chraňte před deštěm, vlhkostí a kapalinami. V případě proniknutí vlhkosti může dojít ke zkratu, zásahu elektrickým proudem, popáleninám, požáru a výbuchu.
 • Používejte pouze nabíječky a elektrické nářadí určené pro tento typ akumulátoru. Řiďte se údaji v příslušných návodech k obsluze.
 • Akumulátor nepoužívejte a neskladujte v prostředí s nebezpečím výbuchu.
 • Pokud je akumulátor příliš horký na dotek, může být vadný. Akumulátor položte na nehořlavé místo, na které je vidět, v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Nechte akumulátor vychladnout. Když je akumulátor i za hodinu stále příliš horký na dotek, je vadný. Obraťte se na servis Hilti nebo si přečtěte dokument „Pokyny k bezpečnosti a používání lithium-iontových akumulátorů Hilti “.
  Dodržujte zvláštní směrnice, které platí pro přepravu, skladování a používání lithium-iontových akumulátorů.
  Přečtěte si Pokyny k bezpečnosti a používání lithium-iontových akumulátorů Hilti , které získáte načtením QR kódu na konci tohoto návodu k obsluze.

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Akumulátor
 2. Stavová kontrolka akumulátoru
 3. Odjišťovací tlačítko akumulátoru
 4. Ukazatel provozního stavu nabíječky
 5. Otvory pro montáž na stěnu
 6. Rozhraní pro připojení akumulátoru

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je přenosná nabíječka pro lithium-iontové akumulátory Hilti s jmenovitým napětím 21,6 V. Podle provedení v příslušné zemi je určen pro zapojení do zásuvek se střídavým napětím 100 až 127 V nebo 220 až 240 V.

Nabíječku lze postavit na rovný podklad nebo namontovat na stěnu.
Image alternative
 • Lithium-iontové akumulátory Hilti schválené pro tento výrobek najdete v tomto seznamu.

 • Ne všechny akumulátory jsou dostupné na všech trzích.

Ukazatel provozního stavu nabíječky

Stav
Význam
LED svítí zeleně.
Nabíječka je připravená k provozu.
LED nesvítí.
Nabíječka není připravená k provozu.

Ukazatele lithium-iontového akumulátoru během nabíjení

Když se lithium-iontový akumulátor Hilti Nuron připojí k nabíječce Hilti , zobrazí se na stavovém ukazateli akumulátoru stav nabití a případná chybová hlášení.
Stav
Význam
Jedna (1) LED bliká pomalu zeleně
Akumulátor se nabíjí, stav nabití: ≤ 20 %
Jedna (1) LED svítí zeleně, jedna (1) LED pomalu bliká zeleně
Akumulátor se nabíjí, stav nabití: 21 % až 40 %
Dvě (2) LED svítí zeleně, jedna (1) LED bliká pomalu zeleně
Akumulátor se nabíjí, stav nabití: 41 % až 60 %
Tři (3) LED svítí zeleně, jedna (1) LED bliká pomalu zeleně
Akumulátor se nabíjí, stav nabití: 61 % až 80 %
Čtyři (4) LED svítí zeleně
Akumulátor se nabíjí, stav nabití: ≥ 80 %
Nesvítí žádná LED
Akumulátor je úplně nabitý, nabíjení skončilo.
Jedna (1) LED bliká rychle žlutě, poté svítí jedna nebo více LED zeleně
Nabíjení se přerušilo. Teplota akumulátoru je možná mimo přípustný rozsah.
Nabíjení bude automaticky pokračovat, jakmile budou znovu splněné potřebné parametry. Případně se postarejte, aby měl akumulátor doporučenou nabíjecí teplotu.
Jedna (1) LED bliká rychle červeně
Lithium-iontový akumulátor je zablokovaný a nelze dále používat. Obraťte se na servis Hilti .

Ukazatele ke stavu lithium-iontového akumulátoru

Hilti doporučuje před každým nabíjením zjistit stav lithium-iontového akumulátoru.
Pro zjištění stavu akumulátoru podržte déle než tři sekundy stisknuté odjišťovací tlačítko akumulátoru. Systém nerozpozná potenciální nesprávné funkce akumulátoru kvůli nesprávnému zacházení, např. při pádu, propíchnutí, vnějšímu tepelnému poškození atd.
Stav
Význam
Všechny LED svítí jako běžící světlo a poté se jedna (1) LED rozsvítí zeleně.
Akumulátor lze nadále používat.
Všechny LED svítí jako běžící světlo a poté jedna (1) LED bliká rychle žlutě.
Zjištění stavu akumulátoru se nepodařilo dokončit. Zopakujte postup nebo se obraťte na servis Hilti .
Všechny LED svítí jako běžící světlo a poté se jedna (1) LED rozsvítí červeně.
Pokud lze připojený výrobek nadále používat, činí bývající kapacita akumulátoru méně než 50 %.
Pokud připojený výrobek už nelze používat, skončila životnost akumulátoru a akumulátor se musí vyměnit. Obraťte se na servis Hilti .

Obsah dodávky

Nabíječka, návod k obsluze.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group

Technické údaje


C 4-22
Hmotnost
0,55 kg
Jmenovité výstupní napětí
10,8 V … 21,6 V
Maximální výstupní výkon
90 W
Skladovací teplota
−20 ℃ … 70 ℃
Okolní teplota při provozu
−17 ℃ … 60 ℃

Obsluha

VÝSTRAHA
Nebezpečí způsobené poškozenými kabely! Jestliže se při práci poškodí síťový nebo prodlužovací kabel, odpojte okamžitě výrobek a kabel od elektrické napájecí sítě. Nedotýkejte se poškozeného místa!
 • Pravidelně kontrolujte všechna přívodní vedení.
 • Vadné prodlužovací kabely vyměňte.
 • V opačném případě kontaktujte servis Hilti .
Zásadně doporučujeme použít proudový jistič (RCD) s maximálním vypínacím proudem 30 mA.

Zapnutí nabíječky a nabíjení akumulátoru

VÝSTRAHA
Nebezpečí výbuchu při nabíjení neschválených baterií. Může dojít ke zraněním nebo poškození nabíječky.
 • Nenabíjejte nenabíjecí baterie.
 • Používejte pouze akumulátory schválené pro tuto nabíječku firmou Hilti .
POZOR
Zkrat v důsledku vlhkosti nebo mokra Může dojít k poškození výrobku.
 • Výrobek používejte jen v uzavřených prostorech.
 • Chraňte výrobek před vlhkostí a mokrem.
 1. Zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky.
  • LED svítí zeleně.
 2. Vložte akumulátor do rozhraní pro připojení akumulátoru.
  • Akumulátor se nabíjí.
 3. Když je akumulátor nabitý, vyndejte ho z nabíječky.

Péče a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Provádění ošetřování a údržby se zapojenou síťovou zástrčkou může mít za následek těžká poranění a popáleniny.
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vytáhněte síťovou zástrčku!
Ošetřování
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Údržba
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte ho ihned opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte funkci.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro svůj výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group .

Výměna síťového kabelu

NEBEZPEČÍ
Nebezpečí poranění! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Ošetřování a údržbu výrobku smí provádět pouze oprávnění a zaškolení pracovníci! Ti musí být zejména informováni o případném nebezpečí.
Když je síťový kabel poškozený, musí se vyměnit.
Dodržujte předpisy pro elektrickou bezpečnost platné v příslušné zemi.
Image alternative
 1. Vytáhněte síťovou zástrčku nabíječky ze zásuvky.
 2. Vytáhněte pogumovanou patku z krytu a vyšroubujte upevňovací šroub, který je pod ní.
  Materiál
  Šroubovák Torx® T10
 3. Odklopte kryt.
 4. Pro zapamatování vedení síťového kabelu udělejte fotografii nebo nákres.
 5. Plochým šroubovákem opatrně stiskněte jednu svorku, abyste uvolnili vodič. Vytáhněte vodič ze svorky. Zopakujte krok pro druhý vodič a poté vadný síťový kabel odstraňte.
 6. Namontujte nový síťový kabel. Plochým šroubovákem stiskněte jednu svorku a zasuňte do ní vodič. Svorku uvolněte a zkontrolujte, zda vodič dobře drží. Zopakujte krok pro druhý vodič.
  Materiál
  Síťový kabel
  2289588 (EU, 220‑240V)
  2289589 (US, 110‑120V)
  2289910 (GB, 220‑240V)
  2300624 (GB, 100‑120V)
  2289911 (KR, 220‑240V)
  2289912 (RU, 220‑240V)
  2289913 (BR, 220‑240V)
  2289914 (JP, 100‑120V)
  2289915 (AUS 220‑240V)
  2289917 (ARG, 220‑240V)
  Zvolte síťový kabel vhodný pro vaši nabíječku, uvedený v této tabulce, nebo se obraťte na servis Hilti .
 7. Veďte síťový kabel vedením tak, jak vedl kabelovým vedením před výměnou. Jako pomůcku použijte fotografii nebo nákres.
 8. Zavřete kryt a znovu zašroubujte upevňovací šroub.
 9. Do krytu znovu nasaďte pogumovanou patku.
 10. Síťovou zástrčku znovu zapojte do zásuvky a zkontrolujte, zda nabíječka správně funguje.
  • LED svítí: Nabíječka funguje správně.
  • LED nesvítí: Nabíječka nefunguje správně.
   • Kontaktujte servis Hilti .

Přeprava a skladování

Přeprava
 • Dbejte na bezpečné upevnění při přepravě.
 • Po každé přepravě zkontrolujte případné poškození všech viditelných dílů a bezvadnou funkci ovládacích prvků.
Skladování
 • Tento výrobek skladujte vždy s odpojenou síťovou zástrčkou.
 • Tento výrobek skladujte v suchu a mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Po delším skladování zkontrolujte případné poškození všech viditelných dílů a bezvadnou funkci ovládacích prvků.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná příčina
Řešení
LED nesvítí.
Síťová zástrčka není zapojená.
 • Zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky.
Porucha výrobku.
 • Odpojte výrobek ze zásuvky a znovu ho zapojte. Pokud se LED ani pak nerozsvítí, obraťte se na servis Hilti .
Síťový kabel vadný.
Nabíječka je vadná.
 • Nechte výrobek opravit v servisu Hilti .

Likvidace

Image alternative Nářadí Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .

Další informace

RoHS Čína (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)
Image alternative
Tato tabulka platí pro trh v Číně.

Lithium-iontový akumulátor Hilti

Pokyny k bezpečnosti a použitíV této dokumentaci se pojem akumulátor používá pro nabíjecí lithium-iontové akumulátory Hilti, které obsahují několik lithium-iontových článků. Jsou určené pro elektrické nářadí Hilti a smí se používat pouze s tímto nářadím. Používejte pouze originální akumulátory Hilti !
PopisAkumulátory Hilti jsou vybavené systémy řízení a ochrany článků.
Akumulátory se skládají z článků, které obsahují lithium-iontový akumulační materiál, který umožňuje vysokou specifickou hustotu energie. U lithium-iontových článků se vyskytuje velmi malý paměťový efekt, jsou ale velmi citlivé vůči působení násilí, hlubokému vybití nebo vysokým teplotám.
Výrobky schválené pro akumulátory Hilti najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group
Bezpečnost
 • Dodržujte následující bezpečnostní pokyny pro bezpečnou manipulaci s lithium-iontovými akumulátory a jejich bezpečné použití. Nedodržování může způsobit podráždění pokožky, těžká poranění poleptáním, chemické popáleniny, požár a/nebo výbuch.
 • S akumulátory zacházejte opatrně, aby nedošlo k poškození a úniku kapalin, které jsou silně zdraví škodlivé!
 • Akumulátory se nesmí v žádném případě přizpůsobovat nebo upravovat!
 • Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C ani pálit.
 • Nepoužívejte nebo nenabíjejte akumulátory, které utrpěly náraz nebo jsou jiným způsobem poškozené. Akumulátory pravidelně kontrolujte, zda nevykazují známky poškození.
 • Nikdy nepoužívejte recyklované nebo opravené akumulátory.
 • Akumulátory a akumulátorové elektrické nářadí nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí.
 • Akumulátory vždy chraňte před přímým slunečním zářením, vyššími teplotami, jiskřením a otevřeným plamenem. Může by dojít k výbuchu.
 • Nedotýkejte se pólů akumulátoru prsty, nástroji, šperky nebo jinými elektricky vodivými předměty. Může dojít k poškození akumulátoru, věcným škodám a poranění.
 • Akumulátory chraňte před deštěm, vlhkostí a kapalinami. V případě proniknutí vlhkosti může dojít ke zkratu, zásahu elektrickým proudem, popáleninám, požáru a výbuchu.
 • Používejte pouze nabíječky a elektrické nářadí určené pro tento typ akumulátoru. Řiďte se údaji v příslušných návodech k obsluze.
 • Akumulátor nepoužívejte a neskladujte v prostředí s nebezpečím výbuchu.
 • Pokud je akumulátor příliš horký na dotek, může být vadný. Akumulátor položte na nehořlavé místo, na které je vidět, v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Nechte akumulátor vychladnout. Když je akumulátor i za hodinu stále příliš horký na dotek, je vadný. Postupujte podle pokynů v kapitole Opatření v případě hořícího akumulátoru .
Postup v případě poškozených akumulátorů
 • Pokud je akumulátor poškozený, vždy se obraťte na servis Hilti .
 • Nikdy nepoužívejte akumulátor, ze kterého vytéká kapalina.
 • Dbejte na to, aby se vytékající kapalina nedostala do přímého kontaktu s očima a/nebo pokožkou. Při manipulaci s akumulátorovou kapalinou používejte vždy ochranné rukavice a ochranné brýle.
 • Pro odstranění vyteklé akumulátorové kapaliny použijte schválený chemický čisticí prostředek. Dodržujte místní předpisy pro čištění akumulátorové kapaliny.
 • Vadný akumulátor vložte do nehořlavé nádoby a zakryjte ho suchým pískem, křídovým práškem (CaCO₃) nebo silikátem (vermikulitem). Poté nádobu uzavřete víkem, aby dovnitř nemohl vzduch, a uložte ji mimo dosah hořlavých plynů, kapalin nebo předmětů.
 • Nádobu odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu. Dodržujte místní přepravní předpisy pro poškozené akumulátory.
Postup v případě již nefunkčních akumulátorů
 • Všímejte si neobvyklého chování akumulátorů, jako jsou nesprávné nabíjení, neobvykle dlouhé doby nabíjení, znatelný pokles výkonu, neobvyklé indikace LED nebo vytékající kapaliny. Jsou to známky problému uvnitř akumulátoru.
 • Pokud se domníváte, že se vyskytl problém uvnitř akumulátoru, kontaktujte servis Hilti .
 • Pokud již akumulátor nefunguje, nelze ho už nabít nebo vytéká kapalina, musíte ho zlikvidovat. Viz kapitolu Údržba a likvidace .
Opatření v případě hořícího akumulátoru
  VÝSTRAHA
  Nebezpečí způsobené hořícím akumulátorem! Hořící akumulátor uvolňuje nebezpečné a výbušné kapaliny a výpary, které mohou způsobit poranění poleptáním, popáleniny nebo exploze.
 • Při hašení hořícího akumulátoru noste osobní ochranné pomůcky.
 • Zajistěte dostatečné větrání, aby mohly unikat nebezpečné a výbušné výpary.
 • V případě vzniku velkého množství kouře okamžitě opusťte místnost.
 • V případě podráždění dýchacích cest vyhledejte lékaře.
 • Než začnete hasit, zavolejte požárníky.
 • Hořící akumulátory haste pouze vodou z co možná největší vzdálenosti. Práškové hasicí prostředky a hasicí deky jsou u lithium-iontových akumulátorů neúčinné. Okolní požár lze hasit běžnými hasicími prostředky.
 • Nesnažte se pohybovat velkým množstvím hořících akumulátorů. Z nejbližšího okolí odstraňte nezasažené materiály, abyste tak zasažené akumulátory izolovali.
V případě nechladnoucího, kouřícího nebo hořícího akumulátoru:
 • Vezměte ho na lopatu a hoďte ho do kbelíku s vodou. Díky chladicímu účinku se zamezí rozšíření ohně na články akumulátoru, které ještě nedosáhly kritické teploty pro vznícení.
 • Nechte akumulátor v kbelíku minimálně 24 hodin, dokud úplně nevychladne.
 • Viz kapitolu Postup v případě poškozených akumulátorů .
Údaje k přepravě a skladování
 • Provozní teplota prostředí od −17 °C do +60 °C / od 1 °F do 140  °F.
 • Skladovací teplota od −20 °C do +40 °C / od −4 °F do 104 °F.
 • Akumulátory nenechávejte uložené na nabíječce. Po nabíjení akumulátor vždy z nabíječky vyndejte.
 • Akumulátory skladujte pokud možno v suchu a chladu. Skladováním v chladu se prodlužuje životnost akumulátoru. Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na topení nebo za sklem.
 • Akumulátory se nesmí posílat poštou. Pokud chcete posílat nepoškozené akumulátory, obraťte se na zásilkovou firmu.
 • Akumulátory nikdy nepřepravujte volně. Akumulátory by měly být při přepravě chráněné proti nadměrným nárazům a vibracím a izolované od jakýchkoli vodivých materiálů nebo jiných akumulátorů, aby se nemohly dostat do kontaktu s póly jiných akumulátorů a způsobit tak zkrat. Dodržujte místní přepravní předpisy pro akumulátory.
Údržba a likvidace
 • Akumulátor udržujte čistý a beze stop oleje a tuku. Dbejte na to, aby se na akumulátoru nevyskytovaly zbytečné nečistoty a prach. Akumulátor vyčistěte suchým, měkkým štětcem nebo suchým, čistým hadrem.
 • Nikdy nepoužívejte akumulátor s ucpanými ventilačními štěrbinami. Větrací otvory vyčistěte opatrně suchým, měkkým kartáčem.
 • Nepřipusťte, aby do vnitřního prostoru vnikly cizí předměty.
 • Dbejte na to, aby do akumulátoru nepronikla vlhkost. Pokud se do akumulátoru dostane vlhkost, zacházejte s ním jako s poškozeným akumulátorem a izolujte ho uložením do nehořlavé nádoby.
 • Viz kapitolu Postup v případě poškozených akumulátorů .
 • V důsledku nesprávné likvidace může dojít k poškození zdraví unikajícími plyny nebo kapalinami. Akumulátor odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu. Dodržujte místní přepravní předpisy pro poškozené akumulátory.
 • Akumulátory nevyhazujte do komunálního odpadu.
 • Akumulátory zlikvidujte tak, aby se nemohly dostat do rukou dětem. Přípojky zakryjte nevodivým materiálem, abyste zabránili zkratu.