Jazyk

DSH 600-22

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v návodu k obsluze

V tomto návodu k obsluze jsou použité následující symboly:
Image alternative Řiďte se návodem k obsluze
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrická zařízení a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu
Image alternative Hilti Lithium-iontový akumulátor
Image alternative Nabíječka Hilti

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu k obsluze.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku byly použity následující symboly:
Image alternative Stejnosměrný proud
Image alternative Otáčky
Image alternative Otáčky za minutu
Image alternative Průměr
Image alternative Šipka směru otáčení na ochranném krytu
Image alternative Nářadí podporuje NFC technologii, která je kompatibilní se systémy iOS a Android.
Image alternative Použitá typová řada lithium-iontového akumulátoru Hilti . Řiďte se pokyny v kapitole Použití v souladu s určeným účelem .
Image alternative Lithium-iontový akumulátor
Image alternative Akumulátor nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí.
Image alternative Dbejte na to, aby akumulátor nespadl. Nepoužívejte akumulátor, který byl vystavený nárazu nebo je jinak poškozený.
Image alternative Pokud je na výrobku, byl výrobek certifikovaný touto certifikační institucí pro trh v USA a v Kanadě podle platných norem.

Symboly nebezpečí

Na výrobku byly použity následující symboly:
Image alternative Všeobecné nebezpečí
Image alternative Nebezpečí v důsledku odlétávajících jisker
Image alternative Nebezpečí způsobené zpětným rázem
Image alternative Výstraha před vdechnutím jedovatých výparů a zplodin
Image alternative Maximální otáčky vřetena

Příkazové symboly

Na výrobku byly použity následující příkazové symboly:
Image alternative Používejte ochranu sluchu, ochranu očí, respirátor a ochrannou přilbu
Image alternative Používejte ochranné rukavice
Image alternative Používejte ochrannou obuv

Zákazové symboly

Na výrobku byly použity následující zákazové symboly:
Image alternative Nepoužívejte ozubené rozbrušovací kotouče
Image alternative Nikdy nepoužívejte poškozené rozbrušovací kotouče

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Diamantová rozbrušovací bruska
  DSH 600-22
  Generace
  01
  Sériové číslo

Prohlášení o shodě

Image alternative
Výrobce prohlašuje na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek odpovídá platným zákonům a splňuje platné normy.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

Image alternative VAROVÁNÍ Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, instrukce, vyobrazení a technické údaje, které patří k tomuto elektrickému nářadí. Nedbalost při dodržování následujících instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Pojem „elektrické nářadí“, používaný v bezpečnostních pokynech, se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) nebo na elektrické nářadí napájené z akumulátoru (bez síťového kabelu).
Bezpečnost pracoviště
 • Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
 • S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
 • Při práci s elektrickým nářadím zabraňte přístupu dětem a jiným osobám na pracoviště. Rozptylování pozornosti by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
 • Síťová zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravována. U elektrického nářadí s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Nedotýkejte se uzemněných povrchů, např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Síťový kabel používejte jen k tomu účelu, pro který je určený. Nepoužívejte ho zejména k nošení či zavěšování elektrického nářadí ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Síťový kabel chraňte před horkem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými díly. Poškozené nebo zamotané síťové kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud pracujete s elektrickým nářadím venku, používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou vhodné i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro venkovní použití, snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud se nelze vyvarovat provozu elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektrickým nářadím rozumně. Elektrické nářadí nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážná poranění.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná helma nebo chrániče sluchu (podle druhu použití elektrického nářadí), snižuje riziko úrazu.
 • Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před zapojením elektrického nářadí do sítě a/nebo vložením akumulátoru, před uchopením elektrického nářadí nebo jeho přenášením se ujistěte, že je vypnuté. Držíte-li při přenášení elektrického nářadí prst na spínači nebo připojujete-li ho k síti zapnuté, může dojít k úrazu.
 • Dříve než elektrické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo klíč. Nástroj nebo klíč ponechaný v otáčivém dílu nářadí může způsobit úraz.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak si v nečekaných situacích zachováte lepší kontrolu nad výrobkem.
 • Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice mějte v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky a dlouhé vlasy jimi mohou být zachyceny.
 • Pokud lze namontovat odsávání prachu nebo zařízení na zachycení prachu, zkontrolujte, zda jsou připojené a používají se správně. Použitím odsávání prachu můžete snížit ohrožení vlivem prachu.
 • Nenechte se ukolébat falešným pocitem bezpečí a nepřekračujte bezpečnostní pravidla pro elektrické nářadí, i když jste po mnohonásobném použití s elektrickým nářadím dobře seznámeni. Nepozorné jednání může ve zlomcích sekundy způsobit těžká zranění.
Použití elektrického nářadí a péče o něj
 • Nářadí nepřetěžujte. Pro danou práci použijte elektrické nářadí, které je pro ni určené. S vhodným elektrickým nářadím budete v dané výkonové oblasti pracovat lépe a bezpečněji.
 • Nepoužívejte elektrické nářadí s vadným spínačem. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.
 • Dříve než budete nářadí seřizovat, měnit jeho příslušenství nebo než ho odložíte, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte odnímatelný akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
 • Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby nářadí používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny. Elektrické nářadí je nebezpečné, když ho používají nezkušené osoby.
 • O elektrické nářadí a příslušenství se pečlivě starejte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce elektrického nářadí. Poškozené díly nechte před použitím nářadí opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba elektrického nářadí.
 • Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami méně váznou a dají se lehčeji vést.
 • Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
 • Rukojeti a plochy rukojetí udržujte suché, čisté a beze stop oleje a tuku. Kluzké rukojeti a plochy rukojetí nedovolují bezpečné ovládání a kontrolu elektrického nářadí v nepředvídaných situacích.
Použití akumulátorového přístroje a péče o něj
 • Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječkách, které jsou doporučené výrobcem. Při použití jiných akumulátorů, než pro které je nabíječka určená, hrozí nebezpečí požáru.
 • Elektrické nářadí používejte pouze s akumulátory, které jsou pro ně určené. Použití jiných akumulátorů může způsobit úraz nebo požár.
 • Nepoužívaný akumulátor neukládejte pohromadě s kancelářskými sponkami, mincemi, klíči, hřebíky, šrouby nebo s jinými drobnými kovovými předměty, které by mohly způsobit přemostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
 • Při nesprávném použití může z akumulátoru vytéci kapalina. Zabraňte kontaktu s touto kapalinou. Při náhodném kontaktu opláchněte postižené místo vodou. Pokud kapalina vnikne do očí, vyhledejte také i lékaře. Vytékající akumulátorová kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
 • Nepoužívejte poškozené nebo upravené akumulátory. Poškozené nebo upravené akumulátory se mohou chovat nepředvídatelně a způsobit požár, výbuch nebo poranění.
 • Akumulátor nevystavujte ohni nebo vysokým teplotám. Oheň nebo teploty přes 130 °C (265 °F) mohou způsobit explozi.
 • Dodržujte všechny instrukce pro nabíjení a nenabíjejte akumulátor nebo akumulátorové nářadí nikdy mimo rozsah teplot uvedený v návodu na obsluhu. Špatné nabíjení nebo nabíjení mimo přípustný rozsah teplot může zničit akumulátor a zvýšit nebezpečí požáru.
Servis
 • Elektrické nářadí svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že nářadí bude i po opravě bezpečné.
 • Nikdy neprovádějte údržbu poškozených akumulátorů. Veškerou údržbu akumulátorů by měl provádět jen výrobce nebo autorizovaný zákaznický servis.

Bezpečnostní pokyny pro rozbrušovací brusky

 • Ochranný kryt patřící k elektrickému nářadí musí být bezpečně upevněný a nastavený tak, aby se dosáhlo maximální bezpečnosti, tj. aby co nejmenší část brusného nástroje byla vůči pracovníkovi nezakrytá. Zajistěte, aby nikdo, tedy ani vy, ani osoby, které se nacházejí v blízkosti, nebyl v rovině rotujícího brusného kotouče. Ochranný kryt by měl pracovníka chránit před úlomky, odštěpky a před náhodným kontaktem s brusným nástrojem.
 • Používejte výhradně vyztužené nebo diamantové rozbrušovací kotouče s pojivem určené pro vaše elektrické nářadí. Samotná skutečnost, že příslušenství lze na nářadí upevnit, ještě nezaručuje jeho bezpečné používání.
 • Přípustné otáčky nástroje musí být alespoň tak vysoké, jako jsou maximální uváděné otáčky elektrického nářadí. Příslušenství rotující rychleji, než jsou jeho přípustné otáčky, může prasknout a odletět.
 • Brusné nástroje se smí používat jen pro doporučené možnosti použití. Například: Nebruste nikdy boční plochou rozbrušovacího kotouče. Rozbrušovací kotouče jsou určené pro úběr materiálu hranou kotouče. Bočním namáháním mohou tyto brusné nástroje prasknout.
 • Používejte vždy nepoškozené upínací příruby správné velikosti a správného tvaru pro zvolený brusný kotouč. Vhodné příruby podpírají brusný kotouč a snižují tak nebezpečí prasknutí brusného kotouče.
 • Nepoužívejte opotřebované brusné kotouče určené pro větší typy elektrického nářadí, protože nejsou dimenzované na vyšší otáčky menších typů elektrického nářadí a mohly by prasknout.
 • Vnější průměr a tloušťka nástroje musí odpovídat rozměrovým údajům elektrického nářadí. Nástroje, které nemají správné rozměry, nejsou pod dostatečnou kontrolou a ochranný kryt pro ně nemusí dobře fungovat.
 • Brusné kotouče a příruby musí pasovat přesně na vřeteno elektrického nářadí. Nástroje, které přesně neodpovídají rozměrům hřídele elektrického nářadí, se otáčejí nestejnoměrně, velmi silně vibrují a mohou způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
 • Nikdy nepoužívejte poškozené brusné kotouče. Před každým použitím zkontrolujte brusné kotouče, zda nejsou vylámané a prasklé. Pokud elektrické nářadí nebo brusný kotouč upadne, zkontrolujte, zda není poškozené/poškozený, případně použijte nepoškozený brusný kotouč. Po kontrole a upnutí brusného kotouče zajistěte, aby nikdo, tedy ani vy, ani osoby, které se nacházejí v blízkosti, nebyl v rovině rotujícího brusného kotouče, a nechte nářadí běžet po dobu jedné minuty na maximální otáčky. Poškozené brusné kotouče většinou během této testovací doby prasknou.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky. Podle druhu práce používejte obličejový štít, chránič očí nebo ochranné brýle. Tam, kde je to přiměřené, používejte respirátor, chrániče sluchu, ochranné rukavice nebo speciální zástěry, které zachytí malé brusné částice a částečky materiálu. Oči je nutno chránit před poletujícími částicemi, které vznikají při různých druzích práce. Protiprachová nebo respirační ochranná maska musí filtrovat prach, který při práci vzniká. Dlouhodobé působení silného hluku může způsobit ztrátu sluchu.
 • Dbejte na to, aby ostatní osoby byly od vašeho pracoviště v bezpečné vzdálenosti. Každý, kdo vstoupí na vaše pracoviště, musí mít na sobě osobní ochranné pomůcky. Úlomky obrobku nebo prasklý nástroj mohou odletět velmi daleko a způsobit tak úraz i mimo samotné pracoviště.
 • Při práci, při níž nástroj může zasáhnout skryté elektrické rozvody, držte nářadí jen za izolované rukojeti. Kontakt s vedením pod proudem může uvést pod napětí i kovové díly nářadí, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.
 • Elektrické nářadí nikdy neodkládejte, dokud se nástroj zcela nezastaví. Rotující nástroj by mohl zavadit o odkládací plochu, přičemž byste mohli nad elektrickým nářadím ztratit kontrolu.
 • Při přenášení nenechávejte nikdy elektrické nářadí v chodu. Rotující nástroj by mohl náhodně zachytit váš oděv a nástroj by vás mohl poranit.
 • Pravidelně čistěte ventilační štěrbiny elektrického nářadí. Ventilátor motoru vtahuje prach do nářadí a tam může nahromadění velkého množství kovového prachu ohrozit elektrickou bezpečnost.
 • Elektrické nářadí nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů. Jiskření by mohlo tyto materiály zapálit.
Zpětný ráz a příslušné bezpečnostní pokyny Zpětný ráz je náhlá reakce v důsledku zaseknutí nebo zablokování otáčejícího se brusného kotouče. Zaseknutí nebo zablokování otáčejícího se nástroje způsobí jeho okamžité zastavení. Tím je nekontrolované elektrické nářadí vymrštěno proti směru otáčení nástroje v místě zablokování.
Když se např. brusný kotouč v obrobku zasekne nebo zablokuje, může se hrana brusného kotouče, která je zanořená v obrobku, "kousnout", a tím brusný kotouč vylomit nebo způsobit zpětný ráz. Brusný kotouč se pak pohybuje směrem k pracovníkovi nebo od něho, podle směru otáčení kotouče v místě zablokování. Brusné kotouče mohou při tom také prasknout.
Zpětný ráz je důsledkem nesprávného nebo chybného použití elektrického nářadí. Lze mu zabránit vhodnými bezpečnostními opatřeními popsanými dále.
 • Elektrické nářadí držte v rukou pevně a stůjte tak, aby vaše tělo a paže dokázaly zachytit sílu případného zpětného rázu. Vždy používejte přídavnou rukojeť, máte-li ji k dispozici, abyste mohli co nejlépe vzdorovat silám zpětného rázu nebo reakčním momentům při vysokých otáčkách nářadí. Pracovník může vhodnými bezpečnostními opatřeními síly zpětného rázu a reakční síly zvládnout.
 • Ruku nikdy nedávejte do blízkosti točícího se nástroje. Při zpětném rázu by nástroj mohl přes ruku přejet.
 • Nevstupujte do oblasti před rotujícím rozbrušovacím kotoučem a za ním. Zpětný ráz žene elektrické nářadí v opačném směru vůči pohybu brusného kotouče v místě zablokování.
 • Zvlášť opatrně pracujte v blízkosti rohů, ostrých hran atd. Nedopusťte, aby se nástroj od obrobku odrazil zpátky a vzpříčil se. Rotující nástroj se v rozích, na ostrých hranách, nebo když se od obrobku odrazí, nakloní, a tím může uváznout. To může způsobit ztrátu kontroly nebo zpětný ráz.
 • Nepoužívejte řetězový kotouč, ozubený pilový kotouč ani segmentovaný diamantový kotouč s drážkami širšími než 10 mm. Takové nástroje často působí zpětný ráz nebo ztrátu kontroly nad elektrickým nářadím.
 • Zabraňte zablokování rozbrušovacího kotouče nebo příliš velkému přítlaku. Neprovádějte příliš hluboké řezy. Přetěžování rozbrušovacího kotouče zvyšuje jeho namáhání a sklon k zaseknutí nebo k zablokování, a tím i možnost zpětného rázu nebo prasknutí brusného nástroje.
 • Když rozbrušovací kotouč uvázne nebo když přerušíte práci, vypněte nářadí a držte ho v klidu, dokud se kotouč zcela nezastaví. Nikdy se nepokoušejte vytáhnout běžící rozbrušovací kotouč z řezu, mohlo by dojít k zpětnému rázu. Zjistěte a odstraňte příčinu uváznutí nástroje.
 • Elektrické nářadí znovu nezapínejte, dokud je nástroj v řezu (v obrobku). Než budete v řezu opatrně pokračovat, vyčkejte, dokud rozbrušovací kotouč nedosáhne plných otáček. Jinak se kotouč může zaseknout a vyskočit z obrobku nebo způsobit zpětný ráz.
 • Desky nebo velké obrobky vždy podepřete, aby se snížilo riziko zpětného rázu způsobeného uváznutím rozbrušovacího kotouče. Velké obrobky se mohou vlastní hmotností prohnout. Obrobek musí být podepřen na obou stranách kotouče, a to nejen v blízkosti dělicího řezu, ale i na okraji.
 • Zvlášť opatrní buďte při provádění "kapsových řezů" do stávajících stěn nebo v jiných oblastech, kde není vidět na druhou stranu řezu. Zanořený rozbrušovací kotouč může při zaříznutí do plynových nebo vodovodních trubek, do elektrických rozvodů nebo do jiných objektů způsobit zpětný ráz.

Dodatečné bezpečnostní pokyny

Bezpečnost osob
 • Při prorážení otvorů zajistěte oblast na druhé straně. Vybourané části mohou vypadnout ven nebo dolů a poranit jiné osoby.
 • Elektrické nářadí používejte jen v technicky bezvadném stavu.
 • Nepoužívejte výrobek, když stojíte na žebříku (pokud nejste vybavení dostatečnými ochrannými pomůckami pro zajištění proti pádu).
 • Nikdy neprovádějte na elektrickém nářadí úpravy nebo změny. Používejte výhradně náhradní díly a příslušenství doporučené firmou Hilti .
 • Při používání elektrického nářadí a při výměně nástroje noste ochranné rukavice.
 • Dělejte pracovní přestávky a relaxační cvičení s prsty pro jejich lepší prokrvení. Při delší práci může vlivem vibrací dojít k cévním poruchám nebo poruchám nervového systému v prstech, rukách nebo zápěstích.
 • S rozbrušovací bruskou neřezejte hořlavé materiály, jako např. dřevo nebo hořčík, nebo zdraví škodlivé materiály, jako např. materiály obsahující azbest.
 • Zajistěte dobré větrání pracoviště. Velké množství prachu může na špatně větraných pracovištích způsobit poškození zdraví. Prach z materiálů, jako jsou nátěry s obsahem olova, některé druhy dřeva a kov, může být zdraví škodlivý. Kontakt s tímto prachem nebo jeho vdechování může způsobit alergické reakce a/nebo onemocnění dýchacích cest pracovníka nebo osob v okolí. S materiálem obsahujícím azbest smí manipulovat pouze odborníci.
 • Při řezání do neznámých materiálů se mohou uvolňovat prach a výpary s neznámým chemickým složením, které mohou způsobit poškození zdraví. Před zahájením práce se informujte na složení materiálu. Vy i ostatní osoby v pracovním prostoru noste vždy respirátor, který je schválený pro složení příslušného materiálu.
Elektrická bezpečnost
 • Před zahájením práce zkontrolujte, např. pomocí detektoru, pracovní prostor, jestli neobsahuje skryté elektrické kabely, plynové a vodovodní trubky. Vnější kovové součásti elektrického nářadí se mohou dostat pod napětí, např. pokud byste omylem poškodili elektrické vedení.
 • Elektrické nářadí a lithium-iontové akumulátory čistěte vždy zvlášť a nepoužívejte vysokotlaký čistič nebo např. ostříkání zahradní hadicí.
 • Mokrou rozbrušovací brusku a nebo mokrý lithium-iontový akumulátor usušte vždy zvlášť.
Použití elektrického zařízení a péče o něj
 • Elektrické nářadí držte vždy bezpečně a pevně oběma rukama za určené rukojeti.
 • Nedotýkejte se otáčejících se dílů, zejména otáčející se nástroje mohou způsobit poranění.
 • Elektrické nářadí zapínejte, až když jste na pracovišti a držíte ho bezpečně oběma rukama.
 • Dbejte na to, aby byl nástroj před použitím správně nasazený a upevněný, a nechte nástroj běžet minutu v bezpečné poloze na volnoběh. Pokud se vyskytnou výrazné vibrace nebo se projeví jiné nedostatky, elektrické nářadí okamžitě vypněte. Pokud taková situace nastane, zkontrolujte celý systém, abyste zjistili příčinu.
 • Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud běží ztěžka nebo trhavě. Je možné, že je vadná elektronika. Nechte elektrické nářadí opravit v servisu Hilti .
 • Elektrické nářadí za žádných okolností nepoužívejte bez ochranného krytu.
 • Ochranný kryt vždy nastavte optimálně tak, aby vás chránil před jiskrami a odlétávajícími kousky.
 • Zajistěte, aby přívod vody nepřesáhl maximální tlak 6 bar.
 • Horké elektrické nářadí nepoužívejte v blízkosti snadno zápalných kapalin nebo povrchů.
Štěrbiny v nosných zdech nebo jiných strukturách mohou ovlivnit statiku, zejména při proříznutí ocelové armatury nebo nosných prvků.
 • Před zahájením práce se poraďte s odpovědným statikem, architektem nebo příslušným stavbyvedoucím.
 • Opatrným vedením elektrického nářadí a rovným řezáním zamezíte vzpříčení nástroje. Řezání do oblouku je zakázáno.
 • Veďte elektrické nářadí rovnoměrně a bez bočního tlaku na nástroj. Nasazujte elektrické nářadí na obrobek vždy v pravém úhlu. Během řezání neměňte jeho směr ani bočním tlakem, ani ohýbáním nástroje. Nástroj by se mohl poškodit a prasknout.
 • Elektrické nářadí nikdy nepoužívejte bez zařízení na ochranu proti stříkající vodě.

Pečlivé zacházení s akumulátorem a jeho používání

 • Dodržujte následující bezpečnostní pokyny pro bezpečnou manipulaci s lithium-iontovými akumulátory a jejich bezpečné použití. Nedodržování může způsobit podráždění pokožky, těžká poranění poleptáním, chemické popáleniny, požár a/nebo výbuch.
 • Akumulátory používejte jen v technicky bezvadném stavu.
 • S akumulátory zacházejte opatrně, aby nedošlo k poškození a úniku kapalin, které jsou silně zdraví škodlivé!
 • Akumulátory se nesmí v žádném případě přizpůsobovat nebo upravovat!
 • Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C (176 °F) ani pálit.
 • Nepoužívejte nebo nenabíjejte akumulátory, které utrpěly náraz nebo jsou jiným způsobem poškozené. Akumulátory pravidelně kontrolujte, zda nevykazují známky poškození.
 • Nikdy nepoužívejte recyklované nebo opravené akumulátory.
 • Akumulátory a akumulátorové elektrické nářadí nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí.
 • Akumulátory vždy chraňte před přímým slunečním zářením, vyššími teplotami, jiskřením a otevřeným plamenem. Může by dojít k výbuchu.
 • Nedotýkejte se pólů akumulátoru prsty, nástroji, šperky nebo jinými elektricky vodivými předměty. Může dojít k poškození akumulátoru, věcným škodám a poranění.
 • Akumulátory chraňte před deštěm, vlhkostí a kapalinami. V případě proniknutí vlhkosti může dojít ke zkratu, zásahu elektrickým proudem, popáleninám, požáru a výbuchu.
 • Používejte pouze nabíječky a elektrické nářadí určené pro tento typ akumulátoru. Řiďte se údaji v příslušných návodech k obsluze.
 • Akumulátor nepoužívejte a neskladujte v prostředí s nebezpečím výbuchu.
 • Pokud je akumulátor příliš horký na dotek, může být vadný. Akumulátor položte na nehořlavé místo, na které je vidět, v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Nechte akumulátor vychladnout. Když je akumulátor i za hodinu stále příliš horký na dotek, je vadný. Obraťte se na servis Hilti nebo si přečtěte dokument „Pokyny k bezpečnosti a používání lithium-iontových akumulátorů Hilti “.
  Dodržujte zvláštní směrnice, které platí pro přepravu, skladování a používání lithium-iontových akumulátorů.
  Přečtěte si Pokyny k bezpečnosti a používání lithium-iontových akumulátorů Hilti , které získáte načtením QR kódu na konci tohoto návodu k obsluze.

Popis

Přehled rozbrušovací brusky

Image alternative
 1. Ochranný rám akumulátoru
 2. Hlavní rukojeť
 3. Ovládací spínač
 4. Přípojka přívodu vody
 5. Regulační ventil průtoku vody
 6. Vedení vody
 7. Držadlo pro nastavení ochranného krytu
 8. Vodní kryt s integrovanými vodními tryskami
 9. Rozbrušovací kotouč
 10. Vnější upínací příruba s upevňovacím šroubem
 11. Ochranný kryt
 12. Šipka směru otáčení
 13. Přední rukojeť
 14. Spínač přepravní pojistky
 15. Bezpečnostní spínač
 16. Montážní nářadí
 17. Lithium-iontový akumulátor
 18. Odjišťovací tlačítko
 19. Ukazatel stavu nabití a poruch akumulátoru

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je ručně vedená akumulátorová rozbrušovací bruska. Je určená pro řezání minerálních nebo kovových stavebních materiálů a asfaltu za sucha nebo za mokra s abrazivními rozbrušovacími kotouči nebo diamantovými rozbrušovacími kotouči ve venkovním a vnitřním prostředí. Pro snížení prašnosti doporučuje Hilti rozbrušování za mokra nebo používat originální příslušenství Hilti pro odsávání prachu (jako např. DSH-DRS ).

Přečtěte si a dodržujte pokyny k bezpečnosti a obsluze v návodu k obsluze příslušenství.
 • Rozbrušovací brusku neupínejte do speciálně zhotovených přídržných zařízení, jako např. rámu na kolečkách nebo do kolejnic.

Image alternative
 • Pro tento výrobek používejte pouze lithium-iontové akumulátory Hilti Nuron typové řady B 22. Pro optimální výkon doporučuje firma Hilti pro tento výrobek akumulátory uvedené v tabulce.

 • Pro tyto akumulátory používejte pouze nabíječky Hilti uvedené v této tabulce.

Pokyny pro použití

 • Řezejte přednostně za mokra nebo s příslušenstvím pro odsávání prachu, jako např. DSH-DRS , abyste při snížení snížili prašnost.
 • Řezaný obrobek nepřeřezávejte v jednom pracovním kroku, nýbrž pohybujte rozbrušovací bruskou několikrát tam a zpět, abyste postupně dosáhli požadované hloubky řezu.
 • Při řezání za sucha zvedněte rozbrušovací kotouč během chodu nářadí každých 30 až 60 sekund přibližně na 10 sekund z řezu, abyste zabránili poškození diamantového rozbrušovacího kotouče.
 • Tupé diamantové rozbrušovací kotouče (z pojiva nevyčnívají žádné diamanty) nabruste řezáním do silně abrazivních materiálů, jako pískovce apod.

Specifikace rozbrušovacích kotoučů

Pro výrobek jsou určené diamantové rozbrušovací kotouče podle EN 13236. Pro výrobek lze používat také vyztužený rozbrušovací kotouč s pojivem pro různá použití podle ISO 603-15 a ISO 603-16.
Je nutné dodržovat pokyny k použití a montáži od výrobce rozbrušovacích kotoučů.

Přepravní pojistka rozbrušovací brusky

Rozbrušovací bruska má pro krátké přemisťování přepravní pojistku. Přepravní pojistka zabraňuje neúmyslnému spuštění rozbrušovací brusky, když je nasazený akumulátor.
 • Přepravní pojistku používejte jen pro krátké přemisťování, např. když rozbrušovací brusku podáváte do jámy nebo ji z ní předáváte, nebo pokud potřebujete práci krátce přerušit.
 • Při delší přepravě a během přípravy, čištění a údržby se řiďte pokyny v kapitole Bezpečnost a v kapitole Přeprava a skladování akumulátorového nářadí !

Ukazatele lithium-iontového akumulátoru

Lithium-iontové akumulátory Hilti Nuron mohou zobrazovat stav nabití, chybová hlášení a stav akumulátoru.

Ukazatele stavu nabití a chybová hlášení

Pro zobrazení jednoho z následujících ukazatelů krátce stiskněte odjišťovací tlačítko akumulátoru.
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění způsobené padajícím akumulátorem!
 • Při zasunutém akumulátoru po stisknutí odjišťovacího tlačítka zkontrolujte, zda akumulátor znovu správně zaskočil v použitém výrobku.
Stav nabití a možné poruchy se zobrazují také trvale, dokud je připojený výrobek zapnutý.
Stav
Význam
Čtyři (4) LED svítí trvale zeleně
Stav nabití: 100 % až 71 %
Tři (3) LED svítí trvale zeleně
Stav nabití: 70 % až 51 %
Dvě (2) LED svítí trvale zeleně
Stav nabití: 50 % až 26 %
Jedna (1) LED svítí trvale zeleně
Stav nabití: 25 % až 10 %
Jedna (1) LED bliká pomalu zeleně
Stav nabití: < 10 %
Jedna (1) LED bliká rychle zeleně
Lithium-iontový akumulátor je úplně vybitý. Nabijte akumulátor.
Pokud LED po nabití akumulátoru stále ještě rychle bliká, obraťte se na servis Hilti .
Jedna (1) LED bliká rychle žlutě
Lithium-iontový akumulátor a výrobek, který je s ním spojený, jsou přetížené, příliš horké, příliš studené nebo se vyskytla jiná chyba.
Zajistěte, aby měl výrobek a akumulátor doporučenou pracovní teplotu, a výrobek při použití nepřetěžujte.
Pokud se hlášení zobrazuje i nadále, obraťte se na servis Hilti .
Jedna (1) LED svítí žlutě
Lithium-iontový akumulátor a s ním spojený výrobek nejsou kompatibilní. Obraťte se na servis Hilti .
Jedna (1) LED bliká rychle červeně
Lithium-iontový akumulátor je zablokovaný a nelze dále používat. Obraťte se na servis Hilti .

Ukazatele ke stavu akumulátoru

Pro zjištění stavu akumulátoru podržte déle než tři sekundy stisknuté odjišťovací tlačítko. Systém nerozpozná potenciální nesprávné funkce akumulátoru kvůli nesprávnému zacházení, např. při pádu, propíchnutí, vnějšímu tepelnému poškození atd.
Stav
Význam
Všechny LED svítí jako běžící světlo a poté se jedna (1) LED rozsvítí zeleně.
Akumulátor lze nadále používat.
Všechny LED svítí jako běžící světlo a poté jedna (1) LED bliká rychle žlutě.
Zjištění stavu akumulátoru se nepodařilo dokončit. Zopakujte postup nebo se obraťte na servis Hilti .
Všechny LED svítí jako běžící světlo a poté se jedna (1) LED rozsvítí červeně.
Pokud lze připojený výrobek nadále používat, činí bývající kapacita akumulátoru méně než 50 %.
Pokud připojený výrobek už nelze používat, skončila životnost akumulátoru a akumulátor se musí vyměnit. Obraťte se na servis Hilti .

Obsah dodávky

Akumulátorová rozbrušovací bruska, příruba D60 pro diamantové rozbrušovací kotouče, aretační kolík vřetena, návod k obsluze
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group

Technické údaje

Vlastnosti výrobku


DSH 600-22
Hmotnost podle EPTA Procedure 01 bez akumulátoru
8,5 kg
Max. průměr kotouče
300 mm
Max. hloubka řezu
120 mm
Utahovací moment (upevňovací šroub)
25 Nm
Max. otáčky (hnací vřeteno)
5 080 ot/min
Max. přípustný tlak vody
6 bar
Upínací otvor rozbrušovacího kotouče / průměr středicího nástavce středicího pouzdra (otočné)
20 mm nebo 25,4 mm
Skladovací teplota
−20 ℃ … 40 ℃
Okolní teplota při provozu
−17 ℃ … 50 ℃

Rozbrušovací kotouče


DSH 600-22
Min. vnější průměr příruby
Abrazivní rozbrušovací kotouč
78 mm
Diamantový rozbrušovací kotouč
60 mm
Max. nominální tloušťka kotouče
Rozbrušovací kotouč s ocelovým tělem
4 mm
Kompozitní rozbrušovací kotouč
4,5 mm
Max. otáčky (rozbrušovací kotouč)
5 080 ot/min (≙ 79,8 m/s)

Akumulátor

Provozní napětí akumulátoru
21,6 V
Gewicht Akku
Siehe Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung"
Okolní teplota při provozu
−17 ℃ … 60 ℃
Skladovací teplota
−20 ℃ … 40 ℃
Teplota akumulátoru na začátku nabíjení
−10 ℃ … 45 ℃

Emise hluku (podle mezinárodní normy)


DSH 600-22
Emise hluku podle EN ISO 3744 (Lwa)
107 dB(A)

Informace o hlučnosti a hodnoty vibrací podle EN 60745

Hodnoty hlučnosti a vibrací uvedené v těchto pokynech byly naměřené normovanou měřicí metodou a lze je použít pro vzájemné porovnání elektrického nářadí. Hodnoty jsou vhodné také pro předběžný odhad působení. Uvedené údaje reprezentují hlavní použití elektrického nářadí. Při jiném způsobu použití, při použití s jinými nástroji nebo nedostatečné údržbě se údaje mohou lišit. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně zvýšit. Pro přesný odhad působení je nutné zohlednit také dobu, kdy je nářadí vypnuté nebo kdy sice běží, ale nepoužívá se. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně snížit. Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením hluku a/nebo vibrací, například: údržbu elektrického nářadí a nástrojů, udržování rukou v teple, organizace pracovních postupů.
Hodnoty emitovaného hluku podle EN 60745-1:2009 a EN 60745-2-22:2011

DSH 600-22
Hladina akustického tlaku (Lpa,eq)
108 dB(A)
Hladina akustického výkonu (Lwa)
119 dB(A)
Nejistota
3 dB(A)
Hodnoty vibrací podle EN 60745-1:2009 a EN 60745-2-22:2011

DSH 600-22
Hodnota vibrací (ahv,eq)
≤ 1,5 m/s²
Hodnota vibrací (ahv,eq)
1,5 m/s²

Příprava práce

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při neúmyslném spuštění!
 • Před nasazením akumulátoru zkontrolujte, zda je příslušný výrobek vypnutý.
 • Před nastavováním nářadí nebo výměnou příslušenství vyjměte akumulátor.

Nabíjení akumulátoru

 1. Před nabíjením si přečtěte návod k obsluze nabíječky.
 2. Dbejte na to, aby byly kontakty akumulátoru a nabíječky suché a čisté.
 3. Akumulátor nabíjejte pomocí schválené nabíječky.

Nasazení akumulátoru

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při zkratu nebo padajícím akumulátorem!
 • Před nasazením akumulátoru zkontrolujte, zda nejsou na kontaktech akumulátoru a výrobku cizí tělesa.
 • Zajistěte, aby akumulátor vždy správně zaskočil.
 1. Před prvním uvedením do provozu akumulátor úplně nabijte.
 2. Zasuňte akumulátor do výrobku tak, aby slyšitelně zaskočil.
 3. Zkontrolujte, zda je akumulátor bezpečně usazený.

Vyjmutí akumulátoru

 1. Stiskněte odjišťovací tlačítko akumulátoru.
 2. Vytáhněte akumulátor z výrobku.

Montáž rozbrušovacího kotouče

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění a poškození. Poškozené rozbrušovací kotouče mohou prasknout.
 • Pokud došlo k nárazu do rozbrušovacího kotouče, zkontrolujte, zda není poškozený, a v případě potřeby ho vyměňte.
 • Nikdy nepoužívejte poškozené, házivé nebo vibrující rozbrušovací kotouče.
 • Nepoužívejte rozbrušovací kotouče vyztužené vlákny a s pojivem ze syntetické pryskyřice, jejichž doba použitelnosti uplynula nebo které již byly rozmočené vodou.
POZOR
Nebezpečí poranění a nebezpečí popálení! Rozbrušovací kotouče se při použití zahřívají a mohou mít ostré hrany, které způsobí poranění.
 • Když montujete nebo demontujete nástroj nebo jiné součásti, provádíte nastavení nebo odstraňujete problémy, noste ochranné rukavice.
Používejte výhradně vnější upínací přírubu vhodnou pro příslušný druh rozbrušovacího kotouče. Odpovídající vnější průměr najdete v technických údajích.
Upínací příruby určené speciálně pro diamantové rozbrušovací kotouče jsou navíc označené následovně: "ONLY FOR DIAMOND WHEELS".
Image alternative
 1. Odstraňte namontovaný odsávací modul (příslušenství).
 2. Vyčistěte všechny upínací a středicí plochy na rozbrušovací brusce a rozbrušovacím kotouči.
 3. Zkontrolujte, zda vnitřní upínací příruba a vnější upínací příruba odpovídá rozbrušovacímu kotouči.
  • V případě potřeby vnitřní upínací přírubu vyměňte.
 4. Nasaďte rozbrušovací kotouč na vnitřní upínací přírubu tak, aby byl zarovnaný a uprostřed.
  • Směr otáčení rozbrušovacího kotouče souhlasí se šipkou směru otáčení.
 5. Nasaďte vnější upínací přírubu tak, aby byla zarovnaná a uprostřed, a utáhněte upevňovací šroub.
 6. Zasuňte aretační kolík do otvoru v krytu řemene.
 7. Mírně pootočte rozbrušovací kotouč, až aretační kolík zaskočí.
 8. Montážním nářadím utáhněte upevňovací šroub.
  • Utahovací moment (upevňovací šroub) → Technické údaje
 9. Odstraňte aretační kolík.
  Po namontování nového rozbrušovacího kotouče nechte rozbrušovací brusku běžet bez zatížení cca 1 minutu na plné otáčky. Všímejte si neklidného chodu nebo vibrací, poškozené rozbrušovací kotouče zpravidla během tohoto testovacího chodu prasknou.

Demontáž rozbrušovacího kotouče

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění a poškození. Poškozené rozbrušovací kotouče mohou prasknout.
 • Pokud došlo k nárazu do rozbrušovacího kotouče, zkontrolujte, zda není poškozený, a v případě potřeby ho vyměňte.
 • Nikdy nepoužívejte poškozené, házivé nebo vibrující rozbrušovací kotouče.
 • Nepoužívejte rozbrušovací kotouče vyztužené vlákny a s pojivem ze syntetické pryskyřice, jejichž doba použitelnosti uplynula nebo které již byly rozmočené vodou.
Image alternative
 1. Odstraňte namontovaný odsávací modul (příslušenství).
 2. Zasuňte aretační kolík do otvoru v krytu řemene.
 3. Mírně pootočte rozbrušovací kotouč, až aretační kolík zaskočí.
 4. Montážním nářadím povolte upevňovací šroub.
 5. Odstraňte upevňovací šroub, vnější upínací přírubu a rozbrušovací kotouč.
 6. Odstraňte aretační kolík.

Nastavení ochranného krytu

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění. Kontakt s rozbrušovacím kotoučem a odletující částice nebo jiskry mohou způsobit poranění osob.
 • Nastavte ochranný kryt tak, aby odlétávající obrušované částice materiálu a jiskry směřovaly od obsluhy a výrobku.
 • Uchopte ochranný kryt za držadlo, které je k tomu určené, a natočte ochranný kryt do požadované polohy.

Přípravné práce pro odsávací modul

Montáž odsávacího modulu (příslušenství)

Odsávací modul snižuje ve spojení se stavebním vysavačem prašnost při řezání za sucha. Odsávací modul používejte výhradně při řezání minerálních materiálů za sucha. Silné zahřívání při řezání kovu nebo použití při řezání za mokra by vedlo ke zničení odsávacího modulu.
Přečtěte si a dodržujte pokyny k bezpečnosti a obsluze v návodu k obsluze příslušenství.
Image alternative
 1. Vyčistěte ochranný kryt kotouče a výřezy pro montáž odsávacího modulu.
 2. Posuňte ochranný kryt kotouče tak, aby bylo volně přístupné místo pro montáž odsávacího modulu.
 3. Povolte matici na odsávacím modulu natolik, aby bylo možné otevřít části krytu až ke koncovým dorazům na ose spojení.
 4. Nasaďte odsávací modul do určených výřezů v ochranném krytu kotouče.
  • Výřezy kloužou, aniž by v sobě uvázly.
 5. Ručně utáhněte matici.
 6. Ochranný kryt kotouče nastavte znovu do uzavřené polohy.
 7. K odsávacímu modulu připojte stavební vysavač, který je vhodný pro příslušné použití.

Demontáž odsávacího modulu (příslušenství)

 1. Posuňte ochranný kryt kotouče tak, aby bylo volně přístupné místo pro montáž odsávacího modulu.
 2. Povolte matici na odsávacím modulu.
 3. Stáhněte odsávací modul z ochranného krytu kotouče.
 4. Ochranný kryt kotouče nastavte znovu do uzavřené polohy.

Obsluha

Zapnutí a vypnutí

Rozbrušovací bruska má přepravní pojistku. Přepravní pojistka zabraňuje neúmyslnému spuštění rozbrušovací brusky, když je nasazený akumulátor.
Dodržujte pokyny k použití přepravní pojistky v kapitole Přepravní pojistka rozbrušovací brusky
 1. Držte rozbrušovací brusku za určené rukojeti.
 2. Stiskněte bezpečnostní spínač a držte ho stisknutý.
 3. Stiskněte ovládací spínač.
  • Rozbrušovací bruska se rozběhne.
 4. Pro vypnutí rozbrušovací brusky uvolněte ovládací spínač a bezpečnostní spínač.

Technika řezání

Image alternative
Při záběru rozbrušovací brusky v označené oblasti hrozí nebezpečí zpětného rázu.
Zpětný ráz je důsledkem nesprávného nebo chybného použití výrobku. Dodržujte bezpečnostní pokyny a níže uvedené pokyny k použití, aby nedošlo ke zpětnému rázu.
  Image alternative
 • Zabraňte záběru rozbrušovacího kotouče do materiálu v označené oblasti.
 • Před zaříznutím nechte rozbrušovací brusku rozběhnout na plné otáčky.
 • Nasaďte rozbrušovací kotouč kolmo a v ose rotace na obrobek.
 • Tlakem na rozbrušovací brusku zanořte rozbrušovací kotouč pomalu do materiálu.
 • Pracujte s mírným posuvem, který odpovídá materiálu.
  Klesající rychlost rozbrušování může být znakem ztupení diamantových segmentů. Řezáním do abrazivního materiálu (ostřicí deska Hilti nebo vápencový pískovec) je lze znovu nabrousit.
 • Veďte rozbrušovací brusku rovnoměrně a bez bočního tlaku na rozbrušovací kotouč.
 • Rozbrušovací brusku držte vždy pevně oběma rukama za rukojeti, které jsou k tomu určené. Udržujte rukojeti suché, čisté a beze stop oleje a tuku.
 • Zkontrolujte, zda se v pracovní oblasti a zejména ve směru řezání nezdržují žádné osoby. Ostatní osoby se musí zdržovat ve vzdálenosti cca 15 m od vašeho pracoviště.

Zabránění zablokování

POZOR
Nebezpečí prasknutí nebo zpětného rázu. Přetížení rozbrušovacího kotouče vede k jeho zkroucení. Uváznutí rozbrušovacího kotouče v řezu zvyšuje pravděpodobnost zpětného rázu nebo prasknutí rozbrušovacího kotouče.
 • Zabraňte uváznutí rozbrušovacího kotouče a nevyvíjejte při řezání nadměrný tlak.
 • Nesnažte se ihned dosáhnout příliš velké hloubky řezu.
 1. Obrobky řežte pokud možno pomocí několika postupných řezů. Neprovádějte řezy s příliš velkou hloubkou.
 2. Desky nebo velké obrobky podepřete tak, aby řez v průběhu rozbrušování a po jeho ukončení zůstal otevřený a nesvíral se.

Zabránění zpětnému rázu

 1. Rozbrušovací kotouč nasazujte na obrobek vždy shora.
  • Rozbrušovací kotouč se smí dotýkat obrobku pouze částmi pod středem otáčení.
 2. Pokud nasazujete rozbrušovací kotouč do již existujícího řezu, buďte obzvláště opatrní.

Práce s odsávacím modulem (příslušenství)

Při řezání za sucha s odsávacím modulem noste vždy také respirátor!
Dodržujte také národní předpisy na ochranu proti prachu.
Odsávací modul snižuje ve spojení se stavebním vysavačem prašnost při řezání za sucha. Odsávací modul používejte výhradně při řezání minerálních materiálů za sucha. Silné zahřívání při řezání kovu nebo použití při řezání za mokra by vedlo ke zničení odsávacího modulu.
Odsávání prachu funguje nejúčinněji při řezání tahem. I přesto se může uvolňovat zbytkové množství prachu, např. při zaříznutí do hrany nebo na okrajích obrobku.
Image alternative
 1. Namontujte odsávací modul (příslušenství).
 2. Nasaďte rozbrušovací brusku s odsávacím modulem na obrobek.
  • Zadní hrana odsávacího modulu dosedá na obrobek.
 3. Zapněte rozbrušovací brusku.
 4. Zanořte rozbrušovací kotouč do obrobku.
 5. Proveďte řez ve zvoleném směru.
  • Při řezání udržujte odsávací modul co nejblíže u obrobku.

Péče a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při zasunutém akumulátoru !
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vyjměte akumulátor!
Péče o rozbrušovací brusku
 • Rozbrušovací brusku čistěte pouze navlhčeným hadrem. Nečistěte ji vysokotlakým čističem.
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Ventilační štěrbiny očistěte opatrně suchým kartáčem.
 • Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Péče o lithium-iontové akumulátory
 • Akumulátor udržujte čistý a beze stop oleje a tuku.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
 • Zabraňte proniknutí vlhkosti.
Údržba
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte ho ihned opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte funkci.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro svůj výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group .

Přeprava a skladování akumulátorového nářadí a akumulátorů

Přeprava
  POZOR
  Neúmyslné spuštění při přepravě !
 • Výrobky přepravujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Vyjměte akumulátor/akumulátory.
 • Akumulátory nikdy nepřepravujte volně. Akumulátory by měly být při přepravě chráněné proti nadměrným nárazům a vibracím a izolované od jakýchkoli vodivých materiálů nebo jiných akumulátorů, aby se nemohly dostat do kontaktu s póly jiných akumulátorů a způsobit tak zkrat. Dodržujte místní přepravní předpisy pro akumulátory.
 • Akumulátory se nesmí posílat poštou. Pokud chcete posílat nepoškozené akumulátory, obraťte se na zásilkovou firmu.
 • Před použitím, před delší přepravou a po delší přepravě zkontrolujte výrobek a akumulátory, zda nejsou poškozené.
Skladování
  VÝSTRAHA
  Neúmyslné poškození vadnými nebo vyteklými akumulátory. !
 • Výrobky skladujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Výrobek a akumulátory skladujte v chladu a v suchu. Dodržujte limitní hodnoty teploty, které jsou uvedené v technických údajích.
 • Akumulátory nenechávejte v nabíječce. Po nabíjení akumulátor vždy z nabíječky vyndejte.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na zdrojích tepla nebo za sklem.
 • Výrobek a akumulátory skladujte mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Před použitím, před delším skladováním a po delším skladování zkontrolujte výrobek a akumulátory, zda nejsou poškozené.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .
U všech poruch se řiďte ukazatelem stavu nabití a poruch akumulátoru.
→ Viz kapitolu Ukazatele lithium-iontového akumulátoru .
Porucha
Možná příčina
Řešení
Rozbrušovací bruska neběží.
Akumulátory nejsou nabité.
Akumulátor není úplně nasazený.
 • Zkontrolujte, zda jsou všechny akumulátory správně nasazené a zacvaknuté.
Silné vibrace, vychylování řezu ze směru.
Rozbrušovací kotouč není řádně namontovaný a utažený.
 • Zkontrolujte montáž a utahovací moment.
Rozbrušovací kotouč poškozený (nevhodná specifikace, trhliny, chybějící segmenty, zkroucení, přehřátí, deformace atd.).
 • Vyměňte rozbrušovací kotouč.
Nesprávně namontované středicí pouzdro.
 • Zkontrolujte, zda je velikost upínacího otvoru rozbrušovacího kotouče v souladu se středicím nástavcem středicího pouzdra.
Přitéká málo vody nebo nepřitéká voda.
Vodní trysky jsou ucpané.
 • Vyčistěte vodní trysky.

Likvidace

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při nesprávné likvidaci! Nebezpečí poškození zdraví unikajícími plyny nebo kapalinami.
 • Poškozené akumulátory žádným způsobem neposílejte!
 • Přípojky zakryjte nevodivým materiálem, abyste zabránili zkratu.
 • Akumulátory zlikvidujte tak, aby se nemohly dostat do rukou dětem.
 • Akumulátor odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu.
Image alternative Výrobky Hilti jsou vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré přístroje k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .

Další informace

RoHS Čína (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)
Image alternative
Tato tabulka platí pro trh v Číně.
RoHS Tchaj-wan (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)Tato tabulka platí pro trh na Tchaj-wanu.

Lithium-iontový akumulátor Hilti

Pokyny k bezpečnosti a použitíV této dokumentaci se pojem akumulátor používá pro nabíjecí lithium-iontové akumulátory Hilti, které obsahují několik lithium-iontových článků. Jsou určené pro elektrické nářadí Hilti a smí se používat pouze s tímto nářadím. Používejte pouze originální akumulátory Hilti !
PopisAkumulátory Hilti jsou vybavené systémy řízení a ochrany článků.
Akumulátory se skládají z článků, které obsahují lithium-iontový akumulační materiál, který umožňuje vysokou specifickou hustotu energie. U lithium-iontových článků se vyskytuje velmi malý paměťový efekt, jsou ale velmi citlivé vůči působení násilí, hlubokému vybití nebo vysokým teplotám.
Výrobky schválené pro akumulátory Hilti najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group
Bezpečnost
 • Dodržujte následující bezpečnostní pokyny pro bezpečnou manipulaci s lithium-iontovými akumulátory a jejich bezpečné použití. Nedodržování může způsobit podráždění pokožky, těžká poranění poleptáním, chemické popáleniny, požár a/nebo výbuch.
 • S akumulátory zacházejte opatrně, aby nedošlo k poškození a úniku kapalin, které jsou silně zdraví škodlivé!
 • Akumulátory se nesmí v žádném případě přizpůsobovat nebo upravovat!
 • Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C ani pálit.
 • Nepoužívejte nebo nenabíjejte akumulátory, které utrpěly náraz nebo jsou jiným způsobem poškozené. Akumulátory pravidelně kontrolujte, zda nevykazují známky poškození.
 • Nikdy nepoužívejte recyklované nebo opravené akumulátory.
 • Akumulátory a akumulátorové elektrické nářadí nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí.
 • Akumulátory vždy chraňte před přímým slunečním zářením, vyššími teplotami, jiskřením a otevřeným plamenem. Může by dojít k výbuchu.
 • Nedotýkejte se pólů akumulátoru prsty, nástroji, šperky nebo jinými elektricky vodivými předměty. Může dojít k poškození akumulátoru, věcným škodám a poranění.
 • Akumulátory chraňte před deštěm, vlhkostí a kapalinami. V případě proniknutí vlhkosti může dojít ke zkratu, zásahu elektrickým proudem, popáleninám, požáru a výbuchu.
 • Používejte pouze nabíječky a elektrické nářadí určené pro tento typ akumulátoru. Řiďte se údaji v příslušných návodech k obsluze.
 • Akumulátor nepoužívejte a neskladujte v prostředí s nebezpečím výbuchu.
 • Pokud je akumulátor příliš horký na dotek, může být vadný. Akumulátor položte na nehořlavé místo, na které je vidět, v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Nechte akumulátor vychladnout. Když je akumulátor i za hodinu stále příliš horký na dotek, je vadný. Postupujte podle pokynů v kapitole Opatření v případě hořícího akumulátoru .
Postup v případě poškozených akumulátorů
 • Pokud je akumulátor poškozený, vždy se obraťte na servis Hilti .
 • Nikdy nepoužívejte akumulátor, ze kterého vytéká kapalina.
 • Dbejte na to, aby se vytékající kapalina nedostala do přímého kontaktu s očima a/nebo pokožkou. Při manipulaci s akumulátorovou kapalinou používejte vždy ochranné rukavice a ochranné brýle.
 • Pro odstranění vyteklé akumulátorové kapaliny použijte schválený chemický čisticí prostředek. Dodržujte místní předpisy pro čištění akumulátorové kapaliny.
 • Vadný akumulátor vložte do nehořlavé nádoby a zakryjte ho suchým pískem, křídovým práškem (CaCO₃) nebo silikátem (vermikulitem). Poté nádobu uzavřete víkem, aby dovnitř nemohl vzduch, a uložte ji mimo dosah hořlavých plynů, kapalin nebo předmětů.
 • Nádobu odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu. Dodržujte místní přepravní předpisy pro poškozené akumulátory.
Postup v případě již nefunkčních akumulátorů
 • Všímejte si neobvyklého chování akumulátorů, jako jsou nesprávné nabíjení, neobvykle dlouhé doby nabíjení, znatelný pokles výkonu, neobvyklé indikace LED nebo vytékající kapaliny. Jsou to známky problému uvnitř akumulátoru.
 • Pokud se domníváte, že se vyskytl problém uvnitř akumulátoru, kontaktujte servis Hilti .
 • Pokud již akumulátor nefunguje, nelze ho už nabít nebo vytéká kapalina, musíte ho zlikvidovat. Viz kapitolu Údržba a likvidace .
Opatření v případě hořícího akumulátoru
  VÝSTRAHA
  Nebezpečí způsobené hořícím akumulátorem! Hořící akumulátor uvolňuje nebezpečné a výbušné kapaliny a výpary, které mohou způsobit poranění poleptáním, popáleniny nebo exploze.
 • Při hašení hořícího akumulátoru noste osobní ochranné pomůcky.
 • Zajistěte dostatečné větrání, aby mohly unikat nebezpečné a výbušné výpary.
 • V případě vzniku velkého množství kouře okamžitě opusťte místnost.
 • V případě podráždění dýchacích cest vyhledejte lékaře.
 • Než začnete hasit, zavolejte požárníky.
 • Hořící akumulátory haste pouze vodou z co možná největší vzdálenosti. Práškové hasicí prostředky a hasicí deky jsou u lithium-iontových akumulátorů neúčinné. Okolní požár lze hasit běžnými hasicími prostředky.
 • Nesnažte se pohybovat velkým množstvím hořících akumulátorů. Z nejbližšího okolí odstraňte nezasažené materiály, abyste tak zasažené akumulátory izolovali.
V případě nechladnoucího, kouřícího nebo hořícího akumulátoru:
 • Vezměte ho na lopatu a hoďte ho do kbelíku s vodou. Díky chladicímu účinku se zamezí rozšíření ohně na články akumulátoru, které ještě nedosáhly kritické teploty pro vznícení.
 • Nechte akumulátor v kbelíku minimálně 24 hodin, dokud úplně nevychladne.
 • Viz kapitolu Postup v případě poškozených akumulátorů .
Údaje k přepravě a skladování
 • Provozní teplota prostředí od −17 °C do +60 °C / od 1 °F do 140  °F.
 • Skladovací teplota od −20 °C do +40 °C / od −4 °F do 104 °F.
 • Akumulátory nenechávejte uložené na nabíječce. Po nabíjení akumulátor vždy z nabíječky vyndejte.
 • Akumulátory skladujte pokud možno v suchu a chladu. Skladováním v chladu se prodlužuje životnost akumulátoru. Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na topení nebo za sklem.
 • Akumulátory se nesmí posílat poštou. Pokud chcete posílat nepoškozené akumulátory, obraťte se na zásilkovou firmu.
 • Akumulátory nikdy nepřepravujte volně. Akumulátory by měly být při přepravě chráněné proti nadměrným nárazům a vibracím a izolované od jakýchkoli vodivých materiálů nebo jiných akumulátorů, aby se nemohly dostat do kontaktu s póly jiných akumulátorů a způsobit tak zkrat. Dodržujte místní přepravní předpisy pro akumulátory.
Údržba a likvidace
 • Akumulátor udržujte čistý a beze stop oleje a tuku. Dbejte na to, aby se na akumulátoru nevyskytovaly zbytečné nečistoty a prach. Akumulátor vyčistěte suchým, měkkým štětcem nebo suchým, čistým hadrem.
 • Nikdy nepoužívejte akumulátor s ucpanými ventilačními štěrbinami. Větrací otvory vyčistěte opatrně suchým, měkkým kartáčem.
 • Nepřipusťte, aby do vnitřního prostoru vnikly cizí předměty.
 • Dbejte na to, aby do akumulátoru nepronikla vlhkost. Pokud se do akumulátoru dostane vlhkost, zacházejte s ním jako s poškozeným akumulátorem a izolujte ho uložením do nehořlavé nádoby.
 • Viz kapitolu Postup v případě poškozených akumulátorů .
 • V důsledku nesprávné likvidace může dojít k poškození zdraví unikajícími plyny nebo kapalinami. Akumulátor odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu. Dodržujte místní přepravní předpisy pro poškozené akumulátory.
 • Akumulátory nevyhazujte do komunálního odpadu.
 • Akumulátory zlikvidujte tak, aby se nemohly dostat do rukou dětem. Přípojky zakryjte nevodivým materiálem, abyste zabránili zkratu.