Jazyk

DD 250-CA

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Příkazové symboly

Byly použity následující příkazové symboly:
Image alternative Používejte ochranu zraku.
Image alternative Používejte ochrannou přilbu.
Image alternative Používejte chrániče sluchu.
Image alternative Používejte ochranné rukavice.
Image alternative Používejte ochrannou obuv.
Image alternative Používejte respirátor.

Symboly na výrobku

Na výrobku mohou být použity následující symboly:
Image alternative Údaje analýzy
Image alternative Stupeň pro navrtávání
Image alternative Jmenovité volnoběžné otáčky
Image alternative Střídavý proud
Image alternative Průměr
Image alternative Zákaz transportu pomocí jeřábu
Image alternative Bluetooth
Image alternative Aretace otevřená
Image alternative Aretace zavřená
Image alternative Výrobek podporuje bezdrátový přenos dat kompatibilních se systémy iOS a Android.
Image alternative Ochranné uzemnění
Image alternative Pokud je na výrobku, byl výrobek certifikovaný touto certifikační institucí pro trh v USA a v Kanadě podle platných norem.

Informační štítky

Na vrtacím stojanu, základní desce nebo diamantové jádrové vrtačce
Image alternative Na základové vakuové desce
Horní polovina obrázku : Pro horizontální vrty s vakuovým upevněním se vrtací stojan nesmí používat bez přídavného zajištění.
Spodní polovina obrázku : S vakuovým upevněním bez dodatečného zajištění se nesmí provádět vrtání směrem vzhůru.
Image alternative Na diamantové jádrové vrtačce
Pro vrtání směrem vzhůru je povinně předepsáno použití systému pro zachycování vody ve spojení s vysavačem na mokré sání.
Image alternative Na diamantové jádrové vrtačce
Pracujte pouze s funkčním proudovým chráničem.

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Diamantová jádrová vrtačka
  DD 250-CA
  Generace
  01
  Sériové číslo

Prohlášení o shodě

Image alternative
Výrobce prohlašuje na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek odpovídá platným zákonům a splňuje platné normy.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

Image alternative VAROVÁNÍ Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, instrukce, vyobrazení a technické údaje, které patří k tomuto elektrickému nářadí. Nedbalost při dodržování následujících instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Pojem „elektrické nářadí“, používaný v bezpečnostních pokynech, se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) nebo na elektrické nářadí napájené z akumulátoru (bez síťového kabelu).
Bezpečnost pracoviště
 • Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
 • S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
 • Při práci s elektrickým nářadím zabraňte přístupu dětem a jiným osobám na pracoviště. Rozptylování pozornosti by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
 • Síťová zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravována. U elektrického nářadí s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Nedotýkejte se uzemněných povrchů, např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Síťový kabel používejte jen k tomu účelu, pro který je určený. Nepoužívejte ho zejména k nošení či zavěšování elektrického nářadí ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Síťový kabel chraňte před horkem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými díly. Poškozené nebo zamotané síťové kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud pracujete s elektrickým nářadím venku, používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou vhodné i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro venkovní použití, snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud se nelze vyvarovat provozu elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektrickým nářadím rozumně. Elektrické nářadí nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážná poranění.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná helma nebo chrániče sluchu (podle druhu použití elektrického nářadí), snižuje riziko úrazu.
 • Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před zapojením elektrického nářadí do sítě a/nebo vložením akumulátoru, před uchopením elektrického nářadí nebo jeho přenášením se ujistěte, že je vypnuté. Držíte-li při přenášení elektrického nářadí prst na spínači nebo připojujete-li ho k síti zapnuté, může dojít k úrazu.
 • Dříve než elektrické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo klíč. Nástroj nebo klíč ponechaný v otáčivém dílu nářadí může způsobit úraz.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak si v nečekaných situacích zachováte lepší kontrolu nad výrobkem.
 • Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice mějte v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky a dlouhé vlasy jimi mohou být zachyceny.
 • Pokud lze namontovat odsávání prachu nebo zařízení na zachycení prachu, zkontrolujte, zda jsou připojené a používají se správně. Použitím odsávání prachu můžete snížit ohrožení vlivem prachu.
 • Nenechte se ukolébat falešným pocitem bezpečí a nepřekračujte bezpečnostní pravidla pro elektrické nářadí, i když jste po mnohonásobném použití s elektrickým nářadím dobře seznámeni. Nepozorné jednání může ve zlomcích sekundy způsobit těžká zranění.
Použití elektrického nářadí a péče o něj
 • Nářadí nepřetěžujte. Pro danou práci použijte elektrické nářadí, které je pro ni určené. S vhodným elektrickým nářadím budete v dané výkonové oblasti pracovat lépe a bezpečněji.
 • Nepoužívejte elektrické nářadí s vadným spínačem. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.
 • Dříve než budete nářadí seřizovat, měnit jeho příslušenství nebo než ho odložíte, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte odnímatelný akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
 • Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby nářadí používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny. Elektrické nářadí je nebezpečné, když ho používají nezkušené osoby.
 • O elektrické nářadí a příslušenství se pečlivě starejte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce elektrického nářadí. Poškozené díly nechte před použitím nářadí opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba elektrického nářadí.
 • Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami méně váznou a dají se lehčeji vést.
 • Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
 • Rukojeti a plochy rukojetí udržujte suché, čisté a beze stop oleje a tuku. Kluzké rukojeti a plochy rukojetí nedovolují bezpečné ovládání a kontrolu elektrického nářadí v nepředvídaných situacích.
Servis
 • Elektrické nářadí svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že elektrické nářadí bude i po opravě bezpečné.

Bezpečnostní pokyny pro vrtačky

Bezpečnostní pokyny pro všechny práce
 • Při práci, při níž nástroj může zasáhnout skryté elektrické rozvody nebo vlastní přívodní kabel, držte elektrické nářadí jen za izolované plochy pro uchopení. Kontakt s vedením pod proudem může uvést pod napětí i kovové díly nářadí, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.
Bezpečnostní pokyny pro používání dlouhých vrtáků
 • V žádném případě nepracujte s vyššími otáčkami, než jsou otáčky maximálně přípustné pro vrták. Při vyšších otáčkách se vrták může snadno ohnout, pokud by se mohl volně otáčet bez kontaktu s obrobkem, a způsobit poranění.
 • Začínejte vrtání vždy s nízkými otáčkami a když je vrták v kontaktu s obrobkem. Při vyšších otáčkách se vrták může snadno ohnout, pokud by se mohl volně otáčet bez kontaktu s obrobkem, a způsobit poranění.
 • Vyvíjejte jen přiměřený tlak a pouze v podélném směru vůči vrtáku. Vrtáky se mohou ohnout, a v důsledku toho prasknout nebo způsobit ztrátu kontroly a poranění.

Bezpečnostní pokyny pro diamantové vrtačky

 • Při provádění vrtacích prací, které vyžadují použití vody, odvádějte vodu pryč od pracoviště nebo používejte zařízení na zachycování kapalin. Taková preventivní opatření udržují pracoviště suché a snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Při práci, kdy řezný nástroj může zasáhnout skryté elektrické rozvody nebo vlastní přívodní kabel, držte elektrické nářadí za izolované rukojeti. Kontakt řezného nástroje s vedením pod proudem může uvést pod napětí i kovové díly elektrického nářadí, což může způsobit úraz elektrickým proudem.
 • Při diamantovém vrtání noste chrániče sluchu. Hluk může způsobit ztrátu sluchu.
 • Pokud se nástroj zablokuje, nepokračujte už dále v posunu a vypněte nářadí. Zjistěte důvod zablokování a odstraňte příčinu zaseknutí nástroje.
 • Pokud chcete znovu spustit diamantovou vrtačku, jejíž nástroj je v obrobku, zkontrolujte před zapnutím, zda se nástroj volně otáčí. Pokud je nástroj zablokovaný, možná se neotáčí, a to může způsobit přetížení nářadí nebo to, že se diamantová vrtačka uvolní z obrobku.
 • Při upevnění vrtacího stojanu na obrobku pomocí kotev a šroubů se ujistěte, že je použité ukotvení schopné během použití bezpečně udržet stroj. Pokud obrobek není odolný nebo je porézní, může dojít k vytáhnutí kotvy, čímž se vrtací stojan od obrobku uvolní.
 • Při upevnění vrtacího stojanu pomocí vakuové desky dbejte na to, aby byl povrch hladký, čistý a nebyl porézní. Vrtací stojan neupevňujte na materiály s povrchovou vrstvou, jako např. na obkládačky a povrchové úpravy kompozitních materiálů. Pokud povrch obrobku není hladký, rovný nebo dostatečně upevněný, může se vakuová deska od obrobku uvolnit.
 • Před vrtáním a při vrtání zajistěte, aby byl podtlak dostatečný. Pokud podtlak není dostatečný, může se vakuová deska od obrobku uvolnit.
 • Nikdy neprovádějte vrtání nad hlavou a do zdi, pokud je stroj upevněný pouze pomocí vakuové desky. Při ztrátě podtlaku se vakuová deska uvolní od obrobku.
 • Při provrtávání zdí nebo stropů zajistěte, aby byly osoby a pracovní prostor na druhé straně chráněné. Vrtací korunka může projít vrtaným otvorem a vyvrtané jádro může na druhé straně vypadnout.
 • Při práci nad hlavou vždy používejte zařízení na zachycování kapalin stanovené v návodu na obsluhu. Zajistěte, aby se do nářadí nedostala voda. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Dodatečné bezpečnostní pokyny

Bezpečnost osob
 • Úpravy nebo změny na nářadí nejsou dovoleny.
 • Nářadí není určené pro slabé a neinstruované osoby.
 • Nářadí nenechávejte v dosahu dětí.
 • Nedotýkejte se rotujících dílů. Nářadí zapínejte teprve v pracovní oblasti. Při dotyku rotujících dílů, zejména rotujících nástrojů, může dojít k úrazu.
 • Zabraňte potřísnění pokožky vrtným kalem.
 • Prach z materiálů, jako jsou nátěry s obsahem olova, některé druhy dřeva, beton/zdivo/kámen, které obsahují křemen, a dále minerály a kov, může být zdraví škodlivý. Kontakt s tímto prachem nebo jeho vdechování může způsobit alergické reakce a/nebo onemocnění dýchacích cest pracovníka nebo osob v okolí. Určitý prach, např. prach z dubového nebo bukového dřeva, je rakovinotvorný, zejména ve spojení s přísadami pro úpravu dřeva (chromát, prostředky na ochranu dřeva). S materiálem obsahujícím azbest smí manipulovat pouze odborníci. Používejte co možná nejúčinnější odsávání prachu. Používejte k tomu mobilní vysavač na dřevěný a/nebo minerální prach doporučený firmou Hilti , který byl uzpůsobený pro toto elektrické nářadí. Zajistěte dobré větrání pracoviště. Doporučuje se používat respirátor, který je vhodný pro příslušný prach. Dodržujte předpisy pro obráběné materiály platné v příslušné zemi.
 • Diamantová jádrová vrtačka a diamantová vrtací korunka jsou těžké. Může dojít k pohmoždění částí těla. Pracovník a osoby, které se zdržují v blízkosti, musí za provozu nářadí používat vhodné ochranné brýle, ochrannou helmu, chrániče sluchu, ochranné rukavice a bezpečnostní obuv.
Pečlivé zacházení s elektrickým nářadím a jeho používání
 • Zkontrolujte správné upevnění nářadí ve stojanu pro vrtačku.
 • Dbejte na to, aby byl na stojanu pro vrtačku vždy namontovaný koncový doraz, protože jinak není zajištěna bezpečnostní funkce koncového dorazu.
 • Ujistěte se, že nástroje mají systém uchycení odpovídající nářadí a jsou řádně upnuté ve sklíčidle.
Elektrická bezpečnost
 • Je nutno se vyvarovat používání prodlužovacího kabelu s vícenásobnými zásuvkami a současnému provozu několika nářadí.
 • Nářadí lze používat pouze tehdy, když je připojené k dostatečně dimenzované síti s ochranným vodičem.
 • Před zahájením práce zkontrolujte např. pomocí detektoru kovů pracovní prostor, jestli neobsahuje skryté elektrické kabely, plynové a vodovodní trubky. Vnější kovové součásti nářadí se mohou dostat pod napětí, např. pokud byste omylem poškodili elektrické vedení. To představuje vážné nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Dbejte na to, aby se síťový kabel nepoškodil při posuvu saní.
 • Nikdy nepoužívejte nářadí bez dodaného proudového chrániče (pro nářadí bez proudového chrániče nikdy bez oddělovacího transformátoru). Proudový chránič před každým použitím zkontrolujte.
 • Pravidelně kontrolujte přívodní kabel nářadí a v případě poškození ho nechte vyměnit kvalifikovaným odborníkem. Pokud je přívodní kabel elektrického nářadí poškozený, musí se vyměnit za speciálně upravený a schválený přívodní kabel, který lze zakoupit u zákaznického servisu. Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely a v případě poškození je vyměňte. Jestliže se při práci poškodí síťový nebo prodlužovací kabel, nesmíte se kabelu dotýkat. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Poškozené přívodní a prodlužovací kabely představují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Nikdy nepoužívejte nářadí ve špinavém nebo mokrém stavu. Prach usazený na povrchu nářadí, především z vodivých materiálů, nebo vlhkost mohou za nepříznivých podmínek vést k úrazu elektrickým proudem. Především pokud často opracováváte vodivé materiály, nechte znečištěné nářadí v pravidelných intervalech zkontrolovat v servisu Hilti .
 • Pokud diamantovou jádrovou vrtačku používáte bez DD AF-CA H, nasaďte vždy na napájení DD AF-CA H kryt. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Pracoviště
 • Pro vrtací práce si vyžádejte povolení od stavbyvedoucího. Vrtací práce v budovách nebo na jiných strukturách mohou ovlivnit jejich statiku, zejména při narušení armovací železné výztuže nebo nosných prvků.
 • Nářadí namontované na stojanu pro vrtačku, který není správně upevněný, vždy spusťte úplně dolů, aby se zabránilo převrácení.
 • Síťový a prodlužovací kabel, odsávací a podtlakovou hadici udržujte v dostatečné vzdálenosti od rotujících dílů.
 • Pro vrtání směrem vzhůru za mokra je povinně předepsáno použití systému pro zachycování vody ve spojení s vysavačem na mokré sání.
 • Pro vrtání směrem vzhůru je zakázané používat vakuové upevnění bez dodatečného upevnění.
 • Při vodorovném vrtání s vakuovým upevněním (příslušenství) se stojan pro vrtačku nesmí používat bez přídavného zajištění.

Popis

Přehledy výrobků

Diamantová jádrová vrtačka DD 250-CA

Image alternative
 1. Multifunkční displej
 2. Ovládací tlačítko stupeň pro navrtávání
 3. Ovládací tlačítko údaje analýzy
 4. Typový štítek
 5. Vypínač
 6. Kryt síťového kabelu
 7. Napájení DD AF-CA H (příslušenství)
 8. Síťový kabel včetně proudového chrániče
 9. Přípojka vody
 10. Transportní rukojeti (2×)
 11. Kryt uhlíků (2×)
 12. Regulační ventil vody
 13. Upínání nástroje
 14. Přepínač převodů

Stojan pro vrtačku DD-HD 30

Image alternative
 1. Šroubové vřeteno (příslušenství)
 2. Kryt
 3. Kolejnice
 4. Nivelační šroub (3×)
 5. Ukazatel středu vrtaného otvoru
 6. Kotva
 7. Základní deska
 8. Typový štítek
 9. Upínací vřeteno
 10. Upínací matice
 11. Vzpěra
 12. Transportní rukojeť
 13. Šroub koncového dorazu
 14. Hloubkový doraz (příslušenství)
 15. Uchycení podvozku
 16. Držák pro zachycování vody (příslušenství)
 17. Těsnění (příslušenství)
 18. Nádoba pro zachycování vody (příslušenství)
 19. Těsnicí podložka pro zachycování vody (příslušenství)

Saně DD-HD 30

Image alternative
 1. Spojka ručního kola 1:1
 2. Spojka ručního kola 1:3
 3. Excentr (aretace diamantové jádrové vrtačky)
 4. Střižný kolík
 5. Ruční kolo
 6. Indikátor vodorovného vyrovnání (2×)
 7. Aretace saní
 8. Vedení kabelu
 9. Upínací rozhraní pro DD AF-CA H
 10. Nastavovací šroub vůle saní (4×)

Vakuová základní deska (příslušenství)

Image alternative
 1. Ventil uvolnění podtlaku
 2. Přívod podtlaku
 3. Uchycení podvozku
 4. Manometr
 5. Vakuové těsnění
 6. Nivelační šroub (4×)

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je elektrická diamantová jádrová vrtačka. Je určená pro vrtání průchozích a slepých otvorů za mokra ve stojanu do (armovaných) minerálních podkladů. Použití diamantové jádrové vrtačky s ručním vedením není povoleno.

 • Při použití diamantové jádrové vrtačky používejte vždy stojan pro vrtačku. Stojan pro vrtačku musí být vždy dostatečně upevněn k podkladu pomocí kotevní základní desky nebo vakuové základní desky.

 • Při nastavování základní desky nepoužívejte úderové nástroje (kladivo).

 • Nářadí se smí používat pouze se síťovým napětím a síťovou frekvencí, které jsou uvedené na výkonovém štítku.

 • Dodržujte také pokyny k bezpečnosti a obsluze pro použité příslušenství.

Bluetooth®

Tento výrobek je vybavený Bluetooth.
Bluetooth představuje bezdrátový přenos dat, prostřednictvím kterého spolu mohou na krátkou vzdálenost navzájem komunikovat dva výrobky podporující Bluetooth.
Pro zabezpečení stabilního spojení přes Bluetooth musí být mezi navzájem spojenými zařízeními vizuální kontakt.
Funkce Bluetooth u tohoto výrobkuPodrobné informace o funkcích Bluetooth jsou uvedeny v návodu k obsluze připojeného zařízení.
 • Zobrazení servisních a stavových hlášení připojených zařízení Hilti na displeji diamantové jádrové vrtačky.
 • Spojení s mobilním koncovým zařízením pomocí aplikace Hilti ON!Track 3 pro servisní funkce a pro přenos údajů analýzy týkajících se výrobku.
Zapnutí a vypnutí Bluetooth
Výrobky Hilti se dodávají s vypnutým Bluetooth. Při prvním uvedení do provozu se Bluetooth automaticky zapne.
 • Pro vypnutí stiskněte a minimálně 10 sekund držte současně stisknutá tlačítka Image alternativeImage alternative.
 • Pro zapnutí stiskněte současně tlačítka Image alternativeImage alternative.
Spárování výrobkůSpojení se zařízením Hilti s funkcí Bluetooth zůstává zachováno až do okamžiku, kdy se diamantová jádrová vrtačka spojí s jiným zařízením Hilti stejného typu nebo se vypne funkce Bluetooth. Spárování zůstane zachované i po vynutí a zapnutí výrobků a spárované výrobky se znovu automaticky spojí.
 • Pro spojení se zařízením Hilti s funkcí Bluetooth stiskněte při zapnuté funkci Bluetooth současně tlačítka Image alternativeImage alternative.
Časový interval pro spojení se zařízením Hilti s funkcí Bluetooth trvá 2 minuty. Po uplynutí 2 minut se navazování spojení přeruší.
Licence
Slovní ochranná známka Bluetooth® a logo jsou zaregistrované ochranné známky, které jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. , a na používání těchto ochranných známek se vztahuje licence firmy Hilti .

Zobrazené symboly a vysvětlení na multifunkčním displeji diamantové jádrové vrtačky

Pro následující ukazatele musí být diamantová jádrová vrtačka připravená k provozu (připojená k elektrické síti a zapnutý proudový chránič).
Ukazatele se mohou lišit podle zvoleného převodového stupně a druhu použití.
Image alternative
Úvodní obrazovka
Úvodní obrazovka se zobrazí, když je diamantová jádrová vrtačka napájená elektrickým proudem. Na úvodní obrazovce se zobrazuje stav Bluetooth, personalizovaný název a sériové číslo diamantové jádrové vrtačky.
 • Název výrobku zobrazený na obrazovce lze změnit pomocí aplikace Hilti ON!Track 3 (přednastavení: 'Your name here ').
Image alternative
Vodováha
Diamantová jádrová vrtačka není zapnutá. Ukazatel pomáhá při vyrovnání systému a při nastavení stojanu pro vrtačku při šikmém vrtání. Ukazatel zobrazuje nastavení diamantové jádrové vrtačky symbolicky a ve stupních.
 • Úhlová přesnost při pokojové teplotě: ±2°
Image alternative
Zobrazení převodového stupně
Diamantová jádrová vrtačka běží na volnoběh. Ukazatel pomáhá zjistit, jestli se zařazený převodový stupeň hodí pro použitou diamantovou vrtací korunku. Ukazatel zobrazuje vlevo nahoře zařazený převodový stupeň a uprostřed doporučený rozsah průměru vrtací korunky pro tento převodový stupeň v milimetrech a palcích.
Image alternative
Aktivovaný stupeň pro navrtávání
Diamantová jádrová vrtačka je vypnutá nebo běží na volnoběh. Funkce umožňuje navrtávání se sníženými vibracemi u vrtacích korunek s velkým průměrem. Opětovným stisknutím tlačítka Image alternative lze funkci kdykoli deaktivovat.
 • Ukazatel po několika sekundách automaticky zhasne.
Image alternative
Zbývající doba chodu stupně pro navrtávání
Diamantová jádrová vrtačka vrtá a stupeň pro navrtávání je aktivovaný. Ukazatel zobrazuje zbývající dobu chodu diamantové jádrové vrtačky do automatického vypnutí.
 • Pro ochranu diamantové jádrové vrtačky se stupeň pro navrtávání automaticky vypne po maximálně 2 minutách.
  Ukazatel poté zhasne.
Image alternative
Stupeň pro navrtávání deaktivovaný
Stupeň pro navrtávání byl deaktivován. Otáčky a výkon diamantové jádrové vrtačky se opět zvýší a lze pokračovat ve vrtání.
 • Ukazatel po několika sekundách automaticky zhasne.
Image alternative
Nelze aktivovat stupeň pro navrtávání
Diamantová jádrová vrtačka vrtá. Tlačítko pro aktivaci navrtávacího stupně bylo stisknuto tehdy, když byla diamantová jádrová vrtačka pod zatížením, nebo v režimu chladnutí.
 • Ukazatel po několika sekundách automaticky zhasne.
Image alternative
Ukazatel vrtacího výkonu: příliš malý přítlak
Diamantová jádrová vrtačka vrtá a stupeň pro navrtávání není aktivovaný. Ukazatel pomáhá zajistit, aby se diamantová jádrová vrtačka používala v optimálním rozsahu účinnosti.
 • Barva pozadí: žlutá.
  Přítlak je příliš malý. Zvětšete přítlak.
Image alternative
Ukazatel vrtacího výkonu: přítlak je optimální
Diamantová jádrová vrtačka vrtá a stupeň pro navrtávání není aktivovaný. Ukazatel pomáhá zajistit, aby se diamantová jádrová vrtačka používala v optimálním rozsahu účinnosti.
 • Barva pozadí: zelená.
  Přítlak je optimální.
Image alternative
Při 120 V
Byla překročena hranice jmenovitého proudu
Diamantová jádrová vrtačka vrtá a stupeň pro navrtávání není aktivovaný. Jmenovitý proud překročil hranici 20 A.
 • Přítlak je příliš velký. Snižte přítlak.
Image alternative
Ukazatel vrtacího výkonu: příliš velký přítlak
Diamantová jádrová vrtačka vrtá a stupeň pro navrtávání není aktivovaný. Ukazatel pomáhá zajistit, aby se diamantová jádrová vrtačka používala v optimálním rozsahu účinnosti.
 • Barva pozadí: červená.
  Přítlak je příliš velký. Snižte přítlak.
Image alternative
Stavový řádek pro upozornění
Stavový řádek zobrazuje různá upozornění o aktuálním stavu nářadí, např. zařazený převodový stupeň nebo aktivovaný stupeň pro navrtávání.
Image alternative
Stavový řádek pro varování
Stavový řádek zobrazuje různá varování k aktuálnímu stavu nářadí, která nemají za následek okamžité zastavení diamantové jádrové vrtačky.
Image alternative
Zapnuté Bluetooth
Bluetooth je v základním nastavení aktivované.
Pro vypnutí funkce Bluetooth při vypnutém motoru stiskněte a držte 10 sekund současně stisknutá tlačítka Image alternativeImage alternative.
 • Ukazatel po několika sekundách automaticky zhasne.
Image alternative
Vypnuté Bluetooth
Bluetooth je deaktivované. Diamantovou jádrovou vrtačku nelze spojit s dalším zařízením nebo příslušenstvím.
Pro zapnutí funkce Bluetooth stiskněte při vypnutém motoru současně tlačítka Image alternativeImage alternative.
 • Ukazatel po několika sekundách automaticky zhasne.
Image alternative
Navázání spojení
Diamantová jádrová vrtačka je připravená ke spojení s jiným zařízením nebo příslušenstvím.
Pro navázání spojení stiskněte a držte minimálně 1 sekundu současně stisknutá tlačítka Image alternativeImage alternative.
 • Časový interval pro spojení s jiným zařízením činí 2 minuty. Po uplynutí 2 minut se navazování spojení přeruší.
Spárování jiného zařízení nebo příslušenství s diamantovou jádrovou vrtačkou zůstane zachované, dokud:
 • se diamantová jádrová vrtačka nespáruje se zařízením nebo příslušenstvím stejného typu,
 • se nevypne Bluetooth.
Image alternative
Spojení přerušeno
Navázané spojení přes Bluetooth s jiným zařízením nebo příslušenstvím bylo přerušeno.
Image alternative
Analýza doby chodu
Zobrazení ukazuje nahoře dobu vrtání (diamantová jádrová vrtačka vrtá) a dole provozní hodiny diamantové jádrové vrtačky (diamantová jádrová vrtačka zapnutá) v hodinách, minutách a sekundách.
Pro vynulování doby vrtání a všech ostatních údajů analýzy stiskněte na několik sekund tlačítko Image alternative.
 • Ukazatel zhasne po několika sekundách automaticky nebo po stisknutí tlačítka Image alternative.
 • Opětovným stisknutím tlačítka Image alternative přejdete na další údaje analýzy.
Image alternative
Analýza chování obsluhy
Tento ukazatel zobrazuje obsluze vyhodnocení přítlaku během doby vrtání v %. Tak lze chování uživatele optimalizovat.
 • Ukazatel zhasne po několika sekundách automaticky nebo po stisknutí tlačítka Image alternative.
 • Opětovným stisknutím tlačítka Image alternative přejdete na další údaje analýzy.
Image alternative
Analýza směru vrtání
Tento ukazatel zobrazuje vyhodnocení směrů vrtání v %.
 • Ukazatel zhasne po několika sekundách automaticky nebo po stisknutí tlačítka Image alternative.
 • Opětovným stisknutím tlačítka Image alternative přejdete na další údaje analýzy.
Image alternative
Analýza volby převodového stupně
Tento ukazatel zobrazuje vyhodnocení doby použití příslušného převodového stupně v %. Šipka ukazuje vždy na převodový stupeň s nejvyšší mírou použití.
 • Ukazatel zhasne po několika sekundách automaticky nebo po stisknutí tlačítka Image alternative.
 • Opětovným stisknutím tlačítka Image alternative přejdete na další údaje analýzy.
Image alternative
Analýza používání
Tento ukazatel zobrazuje používání diamantové jádrové vrtačky v manuálním provozu a při použití AF-CA v %.
 • Ukazatel zhasne po několika sekundách automaticky nebo po stisknutí tlačítka Image alternative.
 • Opětovným stisknutím tlačítka Image alternative přejdete na další údaje analýzy.
Image alternative
Spojená zařízení
Tento ukazatel poskytuje přehled o všech zařízeních a příslušenství spojených s diamantovou jádrovou vrtačkou.
 • Ukazatel zhasne po několika sekundách automaticky nebo po stisknutí tlačítka Image alternative.
 • Opětovným stisknutím tlačítka Image alternative přejdete na další údaje analýzy.
Image alternative
Spuštění navázání spojení
Spusťte navázání spojení nejprve na diamantové jádrové vrtačce a poté na spojovaném zařízení nebo příslušenství.
Pro navázání spojení stiskněte a držte minimálně 1 sekundu současně stisknutá tlačítka Image alternativeImage alternative.
 • Ukazatel zhasne po několika sekundách automaticky nebo po stisknutí tlačítka Image alternative.
 • Opětovným stisknutím tlačítka Image alternative přejdete na další údaje analýzy.
Image alternative
Přepínač převodů nezaskočil
Přepínač převodů je v mezipoloze nebo správně nezaskočil.
Stiskněte přepínač převodů tak, aby úplně zaskočil.
Image alternative
Blokování opětovného spuštění
Překročena maximální doba chodu s aktivním stupněm pro navrtávání; porucha sítě; diamantová jádrová vrtačka byla přetížena; přehřátí, voda v motoru nebo je ukončen režim chladnutí.
Spínač nářadí je při obnovení napájení v poloze I .
Image alternative
Porucha sítě (podpětí)
Došlo k podpětí v elektrické síti. Při podpětí není možné diamantovou jádrovou vrtačku používat na plný výkon.
 • Ukazatel po několika sekundách automaticky zhasne.
Image alternative
Příliš vysoká teplota
Diamantová jádrová vrtačka je přehřátá a vypnula se nebo běží v režimu chladnutí. Ukazatel zobrazuje zbývající dobu do vychladnutí. Pokud by diamantová jádrová vrtačka byla po uplynutí doby ještě příliš horká, spustí se zbývající doba znovu od začátku.
Image alternative
Zbývající doba chodu do výměny uhlíků
Motor diamantové jádrové vrtačky běží a je téměř dosažena mez opotřebení uhlíků. Ukazatel zobrazuje zbývající dobu, než je nutné vyměnit uhlíky. Zbývající čas do automatického vypnutí diamantové jádrové vrtačky se zobrazuje v hodinách a minutách.
 • Ukazatel po několika sekundách automaticky zhasne.
Image alternative
Servisní ukazatel
Uhlíky jsou opotřebené a musí se vyměnit.
Image alternative
Záběh po výměně uhlíků
Motor diamantové jádrové vrtačky běží. Byly vyměněny uhlíky a musí se zabíhat ještě minimálně 1 minutu při volnoběhu, aby se dosáhlo optimální životnosti.
 • Ukazatel zobrazuje zbývající dobu chodu do ukončení procesu zaběhnutí.

Rozsah dodávky

Diamantová jádrová vrtačka, návod k obsluze.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group

Příslušenství a náhradní díly

Náhradní díly
Číslo výrobku
Označení
51279
Hadicová přípojka
2006843
Uhlíky 220–240 V
2104230
Uhlíky 100–127 V
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální příslušenství, náhradní díly a spotřební materiál Hilti .

Technické údaje

Jmenovité napětí, jmenovitý proud, frekvenci a/nebo jmenovitý příkon najdete na výkonovém štítku určeném pro vaši zemi.
Při provozu s generátorem nebo transformátorem musí být jeho výstupní výkon minimálně dvojnásobný, než je jmenovitý příkon uvedený na výkonovém štítku výrobku. Provozní napětí transformátoru nebo generátoru musí být neustále v rozmezí +5 % až −15 % jmenovitého napětí nářadí.

DD 250-CA
Hmotnost podle standardu EPTA 01
15,4 kg
Hloubka vrtání bez prodloužení
500 mm
Přípustný tlak přívodu vody
≤ 7 bar
Jmenovité volnoběžné otáčky
1. stupeň
240 ot/min
2. stupeň
580 ot/min
3. stupeň
1 160 ot/min
4. stupeň
2 220 ot/min
Optimální průměr vrtací korunky
1. stupeň
152 mm … 500 mm
2. stupeň
82 mm … 152 mm
3. stupeň
35 mm … 82 mm
4. stupeň
12 mm … 35 mm
Ideální vzdálenost značek na kotvicí desce od středu vrtání
267 mm
Ideální vzdálenost značek na vakuové základní desce od středu vrtání
292 mm

Přípustné průměry vrtacích korunek při různém vybavení

Bezpodmínečně dodržujte přípustné směry vrtání pro různé vybavení.
Pro vrtání směrem vzhůru je závazně předepsáno použití vysavače pro mokré sání v kombinaci se systémem pro zachycování vody.

DD 250-CA
Ø bez příslušenství
12 mm … 300 mm
Ø s distančním nástavcem
12 mm … 500 mm
Ø se systémem pro zachycování vody a vysavačem pro mokré vysávání
12 mm … 250 mm

Stojan pro vrtačku


DD-HD 30
Hmotnost
21,4 kg

Bluetooth


DD 250-CA
Frekvenční pásmo
2 400 MHz … 2 483 MHz
Maximální vysílací výkon
10 dBm

Informace o hlučnosti a hodnoty vibrací podle EN 62841

Hodnoty akustického tlaku a vibrací uvedené v těchto pokynech byly změřené normovanou měřicí metodou a lze je použít k vzájemnému srovnání elektrického nářadí. Jsou vhodné také pro předběžný odhad působení.
Uvedené údaje reprezentují hlavní použití elektrického nářadí. Při jiném způsobu použití, při použití s jinými nástroji nebo nedostatečné údržbě se údaje mohou lišit. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně zvýšit.
Pro přesný odhad působení je potřeba brát v úvahu také dobu, kdy je nářadí vypnuté nebo sice běží, ale nepoužívá se. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně snížit.
Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením hluku a/nebo vibrací, například: údržbu elektrického nářadí a nástrojů, udržování rukou v teple, organizace pracovních postupů.
Hodnoty hlučnosti

DD 250-CA
Hladina akustického výkonu (L WA)
109 dB(A)
Nejistota u akustického výkonu (K WA)
3 dB(A)
Hladina akustického tlaku (L pA)
93 dB(A)
Nejistota u akustického tlaku (K pA)
3 dB(A)

Celkové hodnoty vibrací (součet vektorů tří směrů) zjištěné podle EN 62841

Celkové triaxiální hodnoty vibrací (součet vektorů vibrací) na ručním kole (křížové rukojeti) nepřekračují podle EN 62841-3-6 2,5 m/s 2 (vč. nejistoty K).

Příprava práce

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění! Vrtací stojan se může při nedostatečném upevnění otáčet nebo zvrhnout.
 • Před použitím diamantové vrtačky upevněte stojan pro vrtačku pomocí kotev nebo vakuové desky k obráběnému podkladu.
 • Používejte pouze kotvy, které jsou vhodné pro příslušný podklad, a řiďte se pokyny k montáži od výrobce kotev.
 • Vakuovou desku používejte pouze tehdy, když je příslušný podklad vhodný pro upevnění pomocí vakua.
POZOR
Nebezpečí poranění! Neúmyslné spuštění výrobku.
 • Před nastavováním nářadí nebo výměnou příslušenství vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

DD-HD 30: instalace vrtacího stojanu a nastavení úhlu vrtání

POZOR
Nebezpečí přiskřípnutí! Uvolnění nastavení otáčení stojanu pro vrtačku může způsobit náhlé převrácení kolejnice.
 • Abyste zabránili přiskřípnutí, uvolňujte nastavení otáčení opatrně.
POZOR
Nebezpečí poranění! Diamantová jádrová vrtačka může spadnout.
 • Montujte vždy kryt na konec kolejnice. Představuje současně ochranu a koncový doraz.
Image alternative
 1. Povolte šroub dole na otočném kloubu kolejnice a nahoře na vzpěře.
 2. Kolejnici nastavte do požadované polohy.
  • Jako pomůcka nastavení slouží stupnice ve stupních na zadní straně.
 3. Opět dotáhněte oba šrouby.

DD-HD 30: aretace saní na vrtacím stojanu

 1. Otočte aretaci saní do zajišťovací polohy.
  • Čep se musí zajistit.
 2. Ujistěte se lehkým otočením ručního kola, že jsou saně zajištěné.

Montáž ručního kola na vrtací stojan

Ruční kolo je možné namontovat na levou nebo na pravou stranu saní.
U vrtacího stojanu DD‑HD 30 je možné ruční kolo namontovat na dvě různé osy na saních. Horní osa působí na pohon saní přímo a spodní osa působí s převodem do pomala 1:3.
Image alternative
 1. Pro montáž ručního kola stáhněte černý kroužek zpět.
 2. Nasaďte ruční kolo na osu.

Upevnění stojanu pro vrtačku pomocí kotvy

Hilti kovové expanzní kotvy M16 (5/8") jsou obvykle vhodné pro upevňování vybavení pro diamantové jádrové vrtání do netrhlinového betonu. Nicméně za určitých podmínek může být nutné alternativní upevnění.
V případě otázek ohledně bezpečného upevnění se obraťte na technický servis Hilti .
Image alternative
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při použití špatných kotev! Zařízení se může vytrhnout a způsobit škody.
 • Použijte kotvu vhodnou pro příslušný podklad a řiďte se pokyny k montáži od výrobce kotvy.
 1. Nasaďte vhodnou kotvu pro příslušný podklad. Zvolte vzdálenost odpovídající použité základní desce.
  • Ideální vzdálenost od středu vrtání pro DD-HD 30: 330 mm (13 in)
 2. Do kotvy zašroubujte upínací šroub (příslušenství).
 3. Nasaďte vrtací stojan nad šroub a vyrovnejte ho. Při použití vrtacího stojanu DD-HD 30 si vezměte na pomoc při vyrovnání ukazatel středu vrtaného otvoru. Při použití distančního nástavce není možné vrtací stojan vyrovnat pomocí ukazatele středu vrtaného otvoru.
 4. Na vřeteno našroubujte upínací matici a nedotahujte ji pevně.
 5. Vyrovnejte základní desku vodorovně pomocí vyrovnávacích šroubů. Použijte k tomu indikátory vodorovného vyrovnání. Zajistěte, aby nivelační šrouby pevně doléhaly k podkladu.
 6. Utáhněte nivelační šrouby natolik, aby byl vrtací stojan dostatečně upevněn.
 7. Zkontrolujte, zda je stojan pro vrtačku bezpečně upevněný.

Upevnění stojanu pro vrtačku pomocí vakua

NEBEZPEČÍ
Nebezpečí poranění z důvodu pádu diamantové jádrové vrtačky !
 • Upevnění vrtacího stojanu na stropě jen vakuovým upevněním není povoleno. Dodatečné upevnění může být zajištěno např. těžkou stavební vzpěrou nebo šroubovým vřetenem.
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při chybějící kontrole tlaku !
 • Před vrtáním a během vrtání musí být zajištěno, aby ručička manometru byla v zeleném poli.
Při použití stojanu pro vrtačku s kotevní základní deskou vytvořte pevné a rovné spojení mezi vakuovou základní deskou a kotevní základní deskou. Pevně utáhněte kotevní základní desku na vakuové základní desce. Zkontrolujte, zda zvolená vrtací korunka nepoškodí vakuovou desku.
Při vrtání ve vodorovném směru diamantovou jádrovou vrtačku dodatečně zajistěte (např. pomocí řetězu upevněného kotvou).
Při umísťování stojanu pro vrtačku dbejte na to, aby byl k dispozici dostatek prostoru pro montáž a obsluhu.
Image alternative
 1. Všechny vyrovnávací šrouby zašroubujte tak, aby dole vyčnívaly z vakuové desky cca 5 mm.
 2. Připojte vakuový přívod vakuové desky k vakuové pumpě.
 3. Určete střed vrtaného otvoru. Veďte čáru od středu vrtaného otvoru ve směru, kde bude stát zařízení.
 4. Udělejte značku na čáru v uvedené vzdálenosti od středu vrtaného otvoru.
  Vzdálenost značky
 5. Zapněte vakuovou pumpu, stiskněte a držte stisknutý ventil uvolnění podtlaku.
 6. Značku na základní desce vyrovnejte do přímky.
 7. Jakmile bude stojan pro vrtačku ve správné poloze, pusťte ventil uvolnění podtlaku a základní desku přitlačte k podkladu.
 8. Vyrovnejte základní desku vodorovně pomocí vyrovnávacích šroubů.
 9. Zkontrolujte bezpečné upevnění stojanu pro vrtačku.
Vzdálenost značkyZvolte vzdálenost odpovídající použité základní desce.
Ideální vzdálenost značek na vakuové základní desce od středu vrtání
292 mm
Ideální vzdálenost značek na kombinované základní desce od středu vrtání
292 mm

DD-HD 30: upevnění vrtacího stojanu pomocí šroubového vřetene (příslušenství)

 1. Na horním konci kolejnice odstraňte kryt (s integrovaným koncovým dorazem).
 2. Zasuňte válec šroubového vřetene do kolejnice vrtacího stojanu.
 3. Upevněte šroubové vřeteno otáčením excentru.
 4. Umístěte stojan na podklad.
 5. Vyrovnejte základní desku vodorovně pomocí vyrovnávacích šroubů.
 6. Upněte vrtací stojan pomocí šroubového vřetene a zajistěte ho.
 7. Zkontrolujte, zda je stojan pro vrtačku bezpečně upevněný.

DD-HD 30: prodloužení kolejnice (příslušenství) u vrtacího stojanu

Pro navrtávání se smí používat vrtací korunky nebo prodloužené vrtací korunky pouze do celkové délky maximálně 650 mm (25 1/2 in).
Jako přídavný koncový doraz lze na kolejnici použít hloubkový doraz.
Po demontáži prodlužovací kolejnice se musí na vrtací stojan znovu namontovat kryt (s integrovaným koncovým dorazem). Jinak není zajištěna bezpečnostní funkce koncového dorazu.
Image alternative
 1. Na horním konci kolejnice odstraňte kryt (s integrovaným koncovým dorazem). Namontujte kryt na prodlužovací kolejnici.
 2. Zasuňte válec prodlužovací kolejnice do kolejnice vrtacího stojanu.
 3. Upevněte prodlužovací kolejnici otáčením excentru.

DD-HD 30: montáž distančního nástavce (příslušenství)

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění. Upevnění může být přetížené.
 • Při použití jednoho nebo více distančních nástavců se musí snížit přítlak, aby se nepřetížilo upevnění.
Diamantová jádrová vrtačka není při montáži distančního nástavce namontovaná.
Od průměru vrtací korunky > 300 mm (> 11 1/2 in) se musí zvětšit vzdálenost mezi osou vrtání a vrtacím stojanem pomocí jednoho nebo dvou distančních nástavců. Distanční díl způsobuje, že značka středu vrtaného otvoru není funkční.
Image alternative
 1. Zaaretujte saně pomocí aretace saní na kolejnici.
 2. Vytáhněte excentr aretace diamantové jádrové vrtačky na saních.
 3. Nasaďte na saně distanční nástavec.
 4. Zasuňte excentr až na doraz do saní.
 5. Dotáhněte excentr.
 6. Zkontrolujte, zda je distanční nástavec bezpečně upevněný.

DD-HD 30: upevnění diamantové jádrové vrtačky na vrtací stojan

POZOR
Nebezpečí poranění Nebezpečí z důvodu neúmyslného rozběhnutí diamantové jádrové vrtačky.
 • Diamantová jádrová vrtačka nesmí být během přípravných prací připojena k elektrické napájecí síti.
Image alternative
 1. Zaaretujte saně pomocí aretace saní na kolejnici.
 2. Vytáhněte excentr aretace diamantové jádrové vrtačky na saních.
 3. Nasaďte diamantovou jádrovou vrtačku na saně nebo na distanční nástavec.
 4. Zasuňte excentr až na doraz do saní nebo do distančního nástavce.
 5. Dotáhněte excentr.
 6. Upevněte síťový kabel ve vedení kabelu na krytu saní.
 7. Zkontrolujte, zda je diamantová jádrová vrtačka bezpečně upevněná na vrtacím stojanu.

Připojení přívodu vody (příslušenství)

POZOR
Nebezpečí při neodborném použití! Při neodborném použití se může hadice zničit.
 • Pravidelně kontrolujte hadice, zda nejsou poškozené, a zajistěte, aby nebyl překročen nejvyšší přípustný tlak v přívodu vody (viz technické údaje).
 • Dbejte, aby se hadice nedotýkala otáčejících se částí.
 • Dbejte, aby se hadice při posuvu saní nepoškodila.
 • Maximální teplota vody: 40 °C.
 • Zkontrolujte těsnost připojeného systému přívodu vody.
Aby se zabránilo poškození dílů nářadí, používejte pouze čerstvou vodu nebo vodu bez částeček nečistot.
Mezi nářadí a přívod vody lze jako příslušenství zapojit indikátor průtoku.
 1. Na diamantové jádrové vrtačce uzavřete regulaci vody.
 2. Připojte přívod vody (hadicová přípojka).

Montáž systému pro zachycování vody (příslušenství)

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při vadném odsávání může voda stékat po motoru a krytu!
 • Pokud již odsávání nefunguje, okamžitě přerušte práci.
Diamantová jádrová vrtačka musí být v úhlu 90° ke stropu. Těsnicí podložka systému pro zachycování vody musí být přizpůsobená průměru diamantové vrtací korunky.
Při použití systému pro zachycování vody lze cíleně odvádět vodu a tím předejít silnému znečištění okolí. Nejlepších výsledků se dosáhne při současném použití vysavače na mokré sání.
Image alternative
 1. Povolte šroub na stojanu pro vrtačku na přední straně pod kolejnicí.
 2. Nasaďte držák pro zachycování vody zespoda za šroub.
 3. Utáhněte šroub.
 4. Mezi dvě pohyblivá ramena držáku vložte nádobu pro zachycování vody s namontovaným těsněním a těsnicí podložkou systému pro zachycování vody.
 5. Upevněte nádobu pro zachycování vody dvěma šrouby k držáku.
 6. K nádobě pro zachycování vody připojte vysavač na mokré sání nebo zajistěte odtok vody hadicí.

Práce

Nastavení hloubkového dorazu (příslušenství)

 1. Otáčejte ručním kolem, až se vrtací korunka bude dotýkat podkladu.
 2. Pomocí vzdálenosti mezi saněmi a hloubkovým dorazem nastavte požadovanou hloubku vrtání.
 3. Zajistěte koncový doraz.

Nasazení diamantové vrtací korunky (sklíčidlo BL)

NEBEZPEČÍ
Nebezpečí poranění Může dojít k odmrštění úlomků obrobku nebo prasklých nástrojů, což může způsobit úraz i mimo samotné pracoviště.
 • Nepoužívejte poškozené nástroje. Před každým použitím zkontrolujte nástroje, zda nejsou vylámané, prasklé, odřené nebo silně opotřebené.
POZOR
Nebezpečí zranění při výměně nástroje! Nářadí se používáním zahřívá. Může mít ostré hrany.
 • Při výměně nástroje vždy noste ochranné rukavice.
Diamantové vrtací korunky se musí vyměnit, jakmile znatelně klesne řezný výkon, resp. vrtací výkon. Všeobecně je tomu tehdy, když je výška diamantových segmentů menší než 2 mm (1/16 in).
Image alternative
 1. Zaaretujte saně pomocí aretace saní na kolejnici. Zkontrolujte, zda jsou bezpečně upevněné.
 2. Sklíčidlo otevřete otáčením ve směru symbolu "Otevřené svorky".
 3. Nasaďte upínací systém diamantové vrtací korunky zespoda na ozubení sklíčidla na diamantové jádrové vrtačce.
 4. Sklíčidlo zavřete otáčením ve směru symbolu "Zavřené svorky".
 5. Zkontrolujte pevné usazení diamantové jádrové korunky ve sklíčidle.

Montáž diamantové vrtací korunky s alternativním sklíčidlem

 1. Zaaretujte hřídel zařízení vhodným otevřeným klíčem.
 2. Vrtací korunku dotáhněte vhodným otevřeným klíčem.

Nastavení otáček

Spínač aktivujte pouze v klidu.
Image alternative
 1. Podle použitého průměru vrtací korunky zvolte polohu spínače.
 2. Otočte spínač do doporučené polohy při současném otáčení rukou vrtací korunkou.

Proudový chránič

 1. Síťovou zástrčku diamantové jádrové vrtačky zapojte do zásuvky s uzemněným kontaktem.
 2. Stiskněte tlačítko "I", resp. "RESET" na proudovém chrániči PRCD.
  • Indikace se rozsvítí.
 3. Stiskněte tlačítko "0", resp. "TEST" na proudovém chrániči PRCD.
  • Indikace zhasne.
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Pokud ukazatel na ochranném vodiči chybného proudu při stisknutí tlačítka 0 , resp. TEST nezmizí, nesmí se diamantová jádrová vrtačka dále provozovat!
 • Diamantovou jádrovou vrtačku nechte opravit servisem Hilti .
 1. Stiskněte tlačítko "I", resp. "RESET" na proudovém chrániči PRCD.
  • Indikace se rozsvítí.

Vrtání s diamantovou jádrovou vrtačkou

VÝSTRAHA
Nebezpečí pro osoby a materiál Diamantová jádrová vrtačka se může poškodit a je zvýšené nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Pro vrtání směrem vzhůru za mokra je důrazně předepsáno použití systému pro zachycování vody ve spojení s vysavačem pro mokré vysávání.
NEBEZPEČÍ
Nebezpečí pro osoby a materiál Vysavač na mokré vysávání se zapíná, resp. vypíná opožděně. Proto může téct voda přes diamantovou jádrovou vrtačku. Diamantová jádrová vrtačka se může poškodit a je zvýšené nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Při vrtání směrem nahoru se musí vysavač na mokré vysávání ručně spustit před otevřením přívodu vody a po zavření přívodu vody se musí ručně vypnout.
NEBEZPEČÍ
Nebezpečí pro osoby a materiál Diamantová jádrová vrtačka se může poškodit a je zvýšené nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Při vrtání směrem vzhůru přerušte práci, když už odsávání nefunguje (např. vysavač na mokré vysávání je plný).
VÝSTRAHA
Nebezpečí pro osoby a materiál Zachytávání vody je při šikmém vrtání směrem nahoru nefunkční. Diamantová jádrová vrtačka se může poškodit a je zvýšené nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Nevrtejte šikmo směrem nahoru.
Stisknutím tlačítka pro stupeň pro navrtávání (v klidu nebo při volnoběhu) se sníží otáčky pro navrtávání. Proto je možné navrtávat diamantové vrtací korunky s velkým průměrem snadněji a s méně vibracemi. Opakovaným stisknutím tlačítka pro stupeň pro navrtávání se funkce deaktivuje a diamantová jádrová vrtačka se přepne na přednastavené otáčky. Pokud se funkce navrtávání během maximálně 2 minut nedeaktivuje, diamantová jádrová vrtačka se automaticky vypne.
 1. Otevírejte pomalu regulační ventil vody, dokud neteče požadované množství vody.
 2. Stiskněte tlačítko pro zapínání/vypínání diamantové jádrové vrtačky na "I".
 3. Odjistěte aretaci saní.
 4. Otáčejte ručním kolem, až se vrtací korunka bude dotýkat podkladu.
 5. Na začátku vrtání tlačte jen lehce, dokud se vrtací korunka nevycentruje. Tlak zesilte teprve následně.
 6. Přítlak regulujte podle ukazatele vrtacího výkonu.

Vypnutí diamantové jádrové vrtačky

VÝSTRAHA
Nebezpečí pro osoby a materiál Při vrtání směrem vzhůru se diamantová vrtací korunka plní vodou. Diamantová jádrová vrtačka se může poškodit a je zvýšené nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Při ukončení vrtání směrem vzhůru musíte nejdříve opatrně vypustit vodu. K tomu se odpojí přívod vody před uzávěrem vody a voda se vypustí otevřením uzávěru vody. Voda nesmí stékat po motoru a po krytu.
 1. Na diamantové jádrové vrtačce uzavřete regulaci vody.
 2. Diamantovou vrtací korunku vysuňte z vrtaného otvoru.
 3. Vypněte diamantovou jádrovou vrtačku.
 4. Zaaretujte saně pomocí aretace saní na kolejnici.
 5. Pokud jste používali vysavač na mokré vysávání, vypněte ho.

DD-HD 30: oddělení diamantové jádrové vrtačky od vrtacího stojanu

 1. Zaaretujte saně pomocí aretace saní na kolejnici.
 2. Uvolněte síťový kabel z vedení kabelu na krytu saní.
POZOR
Nebezpečí pro osoby a materiál Nebezpečí z důvodu pádu diamantové jádrové vrtačky.
 • Jádrovou vrtačku pevně držte jednou rukou za rukojeť.
 1. Uvolněte excentr aretace zařízení na saních.
 2. Vytáhněte excentr.
 3. Sejměte diamantovou jádrovou vrtačku ze saní.
 4. Zasuňte excentr až na doraz do saní.

Péče a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Provádění ošetřování a údržby se zapojenou síťovou zástrčkou může mít za následek těžká poranění a popáleniny.
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vytáhněte síťovou zástrčku!
Ošetřování
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Ventilační štěrbiny očistěte opatrně suchým kartáčem.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
 • Upínací stopka a upínání nástroje u diamantové jádrové vrtačky musí být vždy čisté a mírně namazané.
 • Vnější povrch nářadí čistěte pravidelně mírně navlhčeným hadříkem. Pro čistění nepoužívejte rozprašovač, parní čistič nebo tekoucí vodu.
Údržba
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Neodborné opravy elektrických součástí mohou způsobit těžká poranění a popáleniny.
 • Opravy na elektrických částech smí provádět pouze odborník s elektrotechnickou kvalifikací.
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte ho ihned opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte funkci.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro svůj výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group .

DD-HD 30: nastavení vůle mezi kolejnicí a saněmi

Pomocí 4 nastavovacích šroubů na saních můžete nastavit vůli mezi kolejnicí a saněmi.
 1. Povolte nastavovací šrouby inbusovým klíčem vel. 5 (nevyjímat).
 2. Stranovým klíčem vel. 19 otočte nastavovací šrouby, a tím mírně přitlačte válečky ke kolejnici.
 3. Nastavovací šrouby utáhněte. Saně jsou správně nastaveny, pokud bez namontované diamantové jádrové vrtačky zůstávají ve své poloze a s diamantovou jádrovou vrtačkou sjíždějí dolů.

Výměna uhlíků

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem !
 • Ošetřování a údržbu nářadí smí provádět pouze oprávnění a zaškolení pracovníci! Ti musí být zejména informováni o případném nebezpečí.
Na displeji se objeví servisní ukazatel, je-li třeba vyměnit uhlíky. Vždy včas vyměňte všechny uhlíky.
 1. Odpojte diamantovou jádrovou vrtačku z elektrické sítě.
 2. Otevřete kryty uhlíků na levé a na pravé straně motoru.
  • Všimněte si, jak jsou uhlíky namontované a jak jsou vedené jejich lankové přívody!
 3. Opotřebované uhlíky vyjměte z diamantové jádrové vrtačky.
 4. Nové uhlíky namontujte přesně tak, jak byly namontované staré.
  • Při vkládání dbejte, abyste nepoškodili izolaci signalizačního přívodu.
 5. Přišroubujte kryty uhlíků na levé a na pravé straně motoru.
 6. Nechte uhlíky běžet na volnoběh bez přerušení minimálně 1 minutu.
  Po výměně uhlíků se na displeji objeví ukazatel zaběhnutí po výměně uhlíků . Časový sloupec zobrazuje zbývající dobu chodu do ukončení procesu zaběhnutí.
  Pokud nedodržíte minimální dobu chodu 1 minutu, životnost uhlíků se výrazně zkrátí.

Přeprava a skladování

POZOR
Nebezpečí při nízkých teplotách! Vniknutí vody může tento výrobek poškodit a zvýšit nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • V případě teplot pod bodem mrazu dbejte na to, aby v nářadí nezůstala žádná voda.
Přeprava
 • Tento výrobek nepřepravujte s nasazeným nástrojem.
 • Dbejte na bezpečné upevnění při přepravě.
 • Po každé přepravě zkontrolujte případné poškození všech viditelných dílů a bezvadnou funkci ovládacích prvků.
Skladování
 • Před uskladněním výrobku otevřete regulační ventil vody.
 • Tento výrobek skladujte vždy s odpojenou síťovou zástrčkou.
 • Tento výrobek skladujte v suchu a mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Po delším skladování zkontrolujte případné poškození všech viditelných dílů a bezvadnou funkci ovládacích prvků.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .

Diamantová jádrová vrtačka je funkční.

Porucha
Možná příčina
Řešení
Image alternative
Blokování opětovného spuštění
Spínač nářadí je při obnovení napájení v poloze I .
 • Diamantovou jádrovou vrtačku vypněte a znovu zapněte.
Diamantová jádrová vrtačka byla přetížena
 • Diamantovou jádrovou vrtačku vypněte a znovu zapněte.
 • Nepřetěžujte diamantovou jádrovou vrtačku (např. nepřetržitou aktivací kluzné třecí spojky).
Překročena maximální doba chodu s aktivním stupněm navrtávání.
 • Diamantovou jádrovou vrtačku vypněte a znovu zapněte.
Voda v motoru.
 • Nechte diamantovou jádrovou vrtačku úplně uschnout na teplém, suchém místě.
 • Diamantovou jádrovou vrtačku vypněte a znovu zapněte.
Porucha sítě – došlo k přerušení napájení.
 • Zkontrolujte, zda jiné spotřebiče zapojené do elektrické sítě nebo ke generátoru nezpůsobují rušení.
 • Zkontrolujte délku použitého prodlužovacího kabelu.
 • Diamantovou jádrovou vrtačku vypněte a znovu zapněte.
Přehřátý motor. Proces chladnutí skončil.
 • Diamantovou jádrovou vrtačku vypněte a znovu zapněte.
Image alternative
Příliš vysoká teplota
Přehřátý motor. Diamantová jádrová vrtačka se nachází v režimu chladnutí.
 • Počkejte několik minut, dokud motor nevychladne, nebo pro rychlejší vychladnutí nechte diamantovou jádrovou vrtačku běžet na volnoběh. Po dosažení normální teploty ukazatel zhasne a diamantová jádrová vrtačka přejde do stavu zablokování opětovného spuštění. Diamantovou jádrovou vrtačku vypněte a znovu zapněte.
Image alternative
Zbývající doba chodu do výměny uhlíků.
Téměř dosažena mez opotřebení uhlíků. Zbývající doba chodu do automatického vypnutí diamantové jádrové vrtačky činí ještě několik hodin.
 • Při nejbližší příležitosti nechte uhlíky vyměnit.
Image alternative
Zaběhnutí po výměně uhlíků.
Byly vyměněny uhlíky a musí se zaběhnout.
 • Nechte uhlíky běžet na volnoběh bez přerušení minimálně 1 minutu.
Image alternative
Nelze aktivovat stupeň navrtávání
Diamantová jádrová vrtačka vrtá.
 • Otáčejte ručním kolem, dokud se již vrtací korunka nebude dotýkat podkladu.
Přehřátý motor. Diamantová jádrová vrtačka se nachází v režimu chladnutí.
 • Ukončete režimu chladnutí.
Image alternative
Podpětí ‒ diamantová jádrová vrtačka nemá plný výkon.
Porucha elektrické sítě – v elektrické síti došlo k podpětí.
 • Zkontrolujte, zda jiné spotřebiče zapojené do elektrické sítě nebo ke generátoru nezpůsobují rušení.
 • Zkontrolujte délku použitého prodlužovacího kabelu .
Image alternative
Na multifunkčním displeji je u převodového stupně zobrazená „0“ a diamantová vrtací korunka se netočí.
Přepínač převodů nezaskočil.
 • Stiskněte přepínač převodů tak, aby zaskočil.
Image alternative
Spojení bylo přerušeno
Existující spojení ses Bluetooth bylo přerušeno.
 • Zajistěte vizuální kontakt mezi výrobkem a příslušenstvím. Kvalitu spojení mohou ovlivnit podmínky prostředí, jako např. armované betonové zdi.
 • Spojte příslušenství znovu s diamantovou jádrovou vrtačkou.
Image alternative
Bluetooth vyp
Bluetooth je deaktivované.
 • Aktivujte funkci Bluetooth. Stiskněte současně tlačítka Image alternativeImage alternative.
S použitým příslušenstvím (např. systémem pro úpravu vody) se automaticky spojila přes Bluetooth jiná diamantová jádrová vrtačka.
Se stejným příslušenstvím je spárováno více diamantových jádrových vrtaček. Příslušenství se vždy automaticky spojí s diamantovou jádrovou vrtačkou, která umožňuje nejrychlejší navázání spojení.
 • Vypněte a znovu zapněte Bluetooth na příslušenství a znovu spojte diamantovou jádrovou vrtačku s příslušenstvím.
Diamantová vrtací korunka se netočí.
Diamantová vrtací korunka se zasekla v podkladu.
 • Uvolnění diamantové vrtací korunky stranovým klíčem: Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Diamantovou vrtací korunku uchopte v blízkosti upínací stopky vhodným stranovým klíčem a otáčením ji uvolněte.
 • Vrtání na stojanu: Otáčejte ručním kolem a pokuste se pohybováním saněmi nahoru a dolů uvolnit diamantovou vrtací korunku.
Rychlost vrtání se snižuje.
Je dosažena maximální hloubka vrtání.
 • Odstraňte vyvrtané jádro a použijte prodloužení vrtací korunky.
Vyvrtané jádro uvízlo v diamantové vrtací korunce.
 • Odstraňte vyvrtané jádro.
Nesprávná specifikace pro příslušný podklad.
 • Zvolte diamantovou vrtací korunku vhodnější specifikace.
Vysoký podíl oceli (pozná se podle čisté vody s kovovými šponami).
 • Zvolte diamantovou vrtací korunku vhodnější specifikace.
Vadná diamantová vrtací korunka.
 • Zkontrolujte diamantovou vrtací korunku, zda není poškozená, a v případě potřeby ji vyměňte.
Zvolený nesprávný převodový stupeň.
 • Zvolte správný převodový stupeň.
Příliš malý přítlak.
 • Zvětšete přítlak.
Příliš malý výkon nářadí.
 • Zvolte nejbližší nižší převodový stupeň.
Diamantová vrtací korunka je obroušená.
 • Naostřete diamantovou vrtací korunku na ostřicí desce.
Příliš velké množství vody.
 • Regulačním ventilem zmenšete množství vody.
Příliš malé množství vody.
 • Zkontrolujte přívod vody k diamantové vrtací korunce, resp. zvětšete množství vody pomocí regulačního ventilu vody.
Zajištěná aretace saní.
 • Odjistěte aretaci saní.
Prach brání v postupu vrtání.
 • Použijte vhodné odsávání prachu.
Ručním kolem lze otáčet, aniž by byl cítit odpor.
Prasklý střižný kolík.
 • Vyměňte střižný kolík.
Diamantovou vrtací korunku nelze nasadit do sklíčidla.
Upínací stopka / sklíčidlo znečištěné nebo poškozené.
 • Vyčistěte a namažte upínací stopku, resp. sklíčidlo nebo je vyměňte.
Z vymývací hlavy nebo z krytu převodovky vytéká voda.
Příliš vysoký tlak vody.
 • Snižte tlak vody.
Za provozu vytéká ze sklíčidla voda.
Diamantová vrtací korunka není dostatečně zašroubovaná ve sklíčidle.
 • Diamantovou vrtací korunku pevně zašroubujte.
 • Vyjměte diamantovou vrtací korunku. Otočte diamantovou vrtací korunku cca o 90° okolo její osy. Diamantovou vrtací korunku znovu namontujte.
Znečištěná upínací stopka / znečištěné sklíčidlo.
 • Vyčistěte a namažte upínací stopku, resp. sklíčidlo.
Vadné těsnění sklíčidla nebo upínací stopky.
 • Zkontrolujte těsnění a v případě potřeby ho vyměňte.
Neprotéká voda.
Ucpaný kanál na vodu.
 • Zvyšte tlak vody nebo kanál na vodu propláchněte z opačného směru.
 • Vyčistěte otvor pro natékání a vytékání vody.
Vrtací systém má příliš velkou vůli.
Diamantová vrtací korunka není dostatečně zašroubovaná ve sklíčidle.
 • Diamantovou vrtací korunku pevně zašroubujte.
 • Vyjměte diamantovou vrtací korunku. Otočte diamantovou vrtací korunku cca o 90° okolo její osy. Diamantovou vrtací korunku znovu namontujte.
Vadná upínací stopka / vadné sklíčidlo.
 • Zkontrolujte upínací stopku a sklíčidlo a v případě potřeby je vyměňte.
Saně mají příliš velkou vůli.
Povolené šroubové spoje na vrtacím stojanu.
 • Zkontrolujte utažení šroubů na vrtacím stojanu a v případě potřeby je dotáhněte.
Vrtací stojan není dostatečně upevněný.
 • Vrtací stojan lépe upevněte.
Uvolněné spojení mezi diamantovou jádrovou vrtačkou a saněmi, resp. distančními díly.
 • Zkontrolujte spojení a v případě potřeby diamantovou jádrovou vrtačku znovu upevněte.

Diamantová jádrová vrtačka není funkční.

Porucha
Možná příčina
Řešení
Image alternative
Na multifunkčním displeji se nic nezobrazuje.
Není zapnutý proudový chránič.
 • Zkontrolujte, zda proudový chránič funguje, a zapněte ho.
Přerušené napájení.
 • Zapojte jiné elektrické zařízení a zkontrolujte funkci.
 • Zkontrolujte připojení, síťový kabel, elektrické vedení a pojistku.
Voda v motoru.
 • Nechte diamantovou jádrovou vrtačku úplně uschnout na teplém, suchém místě.
 • Diamantovou jádrovou vrtačku vypněte a znovu zapněte.
Image alternative
Nutný servis.
Opotřebené uhlíky.
Voda v motoru.
 • Nechte diamantovou jádrovou vrtačku úplně uschnout na teplém, suchém místě.
 • Diamantovou jádrovou vrtačku vypněte a znovu zapněte.

Likvidace

Image alternative Nářadí Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

Doporučená předběžná úprava při likvidaci vrtného kalu

Z hlediska ochrany životního prostředí je odvádění kalu z vrtání do vodních toků nebo kanalizace bez vhodného předběžného zpracování problematické. Informujte se u místních úřadů o platných předpisech.
 1. Vrtný kal zachycujte (např. pomocí vysavače na mokré vysávání).
 2. Nechte vrtný kal usadit a pevnou složku zlikvidujte na skládce stavební suti (proces odlučování mohou urychlit vločkovací prostředky).
 3. Před vypuštěním zbývající vody (zásaditá, hodnota pH > 7) do kanalizace ji neutralizujte přidáním kyselých neutralizačních prostředků nebo zředěním velkým množstvím vody.

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .

Další informace

Čína Roh S (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)
Image alternative
Tato tabulka platí pro trh v Číně.
RoHS Tchaj-wan (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)
Image alternative
Tato tabulka platí pro trh na Tchaj-wanu.