Jazyk

GDG 6‑A22

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkým poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku mohou být použity následující symboly:
Image alternative Přístroj podporuje NFC technologii, která je kompatibilní se systémy iOS a Android.
Image alternative Použitá typová řada lithium-iontového akumulátoru Hilti . Řiďte se pokyny v kapitole Použití v souladu s určeným účelem .
Image alternative Lithium-iontový akumulátor
Image alternative Akumulátor nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí.
Image alternative Dbejte na to, aby akumulátor nespadl. Nepoužívejte akumulátor, který byl vystavený nárazu nebo je jinak poškozený.
Image alternative Stejnosměrný proud
Image alternative Noste ochranné brýle!
Image alternative Jmenovité otáčky
Image alternative Otáčky za minutu
Image alternative Otáčky za minutu
Image alternative Průměr

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Akumulátorová přímá bruska
  GDG 6‑A22
  Generace
  01
  Sériové číslo

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

Image alternative VAROVÁNÍ Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, instrukce, vyobrazení a technické údaje, které patří k tomuto elektrickému nářadí. Nedbalost při dodržování následujících instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Pojem „elektrické nářadí“, používaný v bezpečnostních pokynech, se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) nebo na elektrické nářadí napájené z akumulátoru (bez síťového kabelu).
Bezpečnost pracoviště
 • Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
 • S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
 • Při práci s elektrickým nářadím zabraňte přístupu dětem a jiným osobám na pracoviště. Rozptylování pozornosti by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
 • Síťová zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravována. U elektrického nářadí s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Nedotýkejte se uzemněných povrchů, např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Síťový kabel používejte jen k tomu účelu, pro který je určený. Nepoužívejte ho zejména k nošení či zavěšování elektrického nářadí ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Síťový kabel chraňte před horkem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými díly. Poškozené nebo zamotané síťové kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud pracujete s elektrickým nářadím venku, používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou vhodné i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro venkovní použití, snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud se nelze vyvarovat provozu elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektrickým nářadím rozumně. Elektrické nářadí nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážná poranění.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná helma nebo chrániče sluchu (podle druhu použití elektrického nářadí), snižuje riziko úrazu.
 • Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před zapojením elektrického nářadí do sítě a/nebo vložením akumulátoru, před uchopením elektrického nářadí nebo jeho přenášením se ujistěte, že je vypnuté. Držíte-li při přenášení elektrického nářadí prst na spínači nebo připojujete-li ho k síti zapnuté, může dojít k úrazu.
 • Dříve než elektrické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo klíč. Nástroj nebo klíč ponechaný v otáčivém dílu nářadí může způsobit úraz.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak si v nečekaných situacích zachováte lepší kontrolu nad výrobkem.
 • Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice mějte v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky a dlouhé vlasy jimi mohou být zachyceny.
 • Pokud lze namontovat odsávání prachu nebo zařízení na zachycení prachu, zkontrolujte, zda jsou připojené a používají se správně. Použitím odsávání prachu můžete snížit ohrožení vlivem prachu.
 • Nenechte se ukolébat falešným pocitem bezpečí a nepřekračujte bezpečnostní pravidla pro elektrické nářadí, i když jste po mnohonásobném použití s elektrickým nářadím dobře seznámeni. Nepozorné jednání může ve zlomcích sekundy způsobit těžká zranění.
Použití elektrického nářadí a péče o něj
 • Nářadí nepřetěžujte. Pro danou práci použijte elektrické nářadí, které je pro ni určené. S vhodným elektrickým nářadím budete v dané výkonové oblasti pracovat lépe a bezpečněji.
 • Nepoužívejte elektrické nářadí s vadným spínačem. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.
 • Dříve než budete nářadí seřizovat, měnit jeho příslušenství nebo než ho odložíte, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte odnímatelný akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
 • Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby nářadí používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny. Elektrické nářadí je nebezpečné, když ho používají nezkušené osoby.
 • O elektrické nářadí a příslušenství se pečlivě starejte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce elektrického nářadí. Poškozené díly nechte před použitím nářadí opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba elektrického nářadí.
 • Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami méně váznou a dají se lehčeji vést.
 • Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
 • Rukojeti a plochy rukojetí udržujte suché, čisté a beze stop oleje a tuku. Kluzké rukojeti a plochy rukojetí nedovolují bezpečné ovládání a kontrolu elektrického nářadí v nepředvídaných situacích.
Použití akumulátorového přístroje a péče o něj
 • Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječkách, které jsou doporučené výrobcem. Při použití jiných akumulátorů, než pro které je nabíječka určená, hrozí nebezpečí požáru.
 • Elektrické nářadí používejte pouze s akumulátory, které jsou pro ně určené. Použití jiných akumulátorů může způsobit úraz nebo požár.
 • Nepoužívaný akumulátor neukládejte pohromadě s kancelářskými sponkami, mincemi, klíči, hřebíky, šrouby nebo s jinými drobnými kovovými předměty, které by mohly způsobit přemostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
 • Při nesprávném použití může z akumulátoru vytéci kapalina. Zabraňte kontaktu s touto kapalinou. Při náhodném kontaktu opláchněte postižené místo vodou. Pokud kapalina vnikne do očí, vyhledejte také i lékaře. Vytékající akumulátorová kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
 • Nepoužívejte poškozené nebo upravené akumulátory. Poškozené nebo upravené akumulátory se mohou chovat nepředvídatelně a způsobit požár, výbuch nebo poranění.
 • Akumulátor nevystavujte ohni nebo vysokým teplotám. Oheň nebo teploty přes 130 °C (265 °F) mohou způsobit explozi.
 • Dodržujte všechny instrukce pro nabíjení a nenabíjejte akumulátor nebo akumulátorové nářadí nikdy mimo rozsah teplot uvedený v návodu na obsluhu. Špatné nabíjení nebo nabíjení mimo přípustný rozsah teplot může zničit akumulátor a zvýšit nebezpečí požáru.
Servis
 • Elektrické nářadí svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že nářadí bude i po opravě bezpečné.
 • Nikdy neprovádějte údržbu poškozených akumulátorů. Veškerou údržbu akumulátorů by měl provádět jen výrobce nebo autorizovaný zákaznický servis.

Obecné bezpečnostní pokyny pro broušení, broušení smirkovým papírem, práce s drátěným kartáčem, leštění, frézování a rozbrušování:

 • Toto elektrické nářadí se používá jako standardní bruska, bruska se smirkovým papírem, drátěný kartáč, leštička, frézka a rozbrušovací bruska. Řiďte se všemi bezpečnostními pokyny, návody, obrázky a údaji, které jste obdrželi s nářadím. Nebudete-li se řídit následujícími pokyny, může dojít k úrazu elektrickým proudem, k požáru a/nebo k těžkému poranění.
 • Nepoužívejte příslušenství, které není výrobcem určené a schválené speciálně pro toto elektrické nářadí. Samotná skutečnost, že příslušenství lze na nářadí upevnit, ještě nezaručuje jeho bezpečné používání.
 • Přípustné otáčky nástroje musí být alespoň tak vysoké, jako jsou maximální uváděné otáčky elektrického nářadí. Příslušenství rotující rychleji, než jsou jeho přípustné otáčky, může prasknout a odletět.
 • Vnější průměr a tloušťka nástroje musí odpovídat rozměrovým údajům elektrického nářadí. Nástroje, které nemají správné rozměry, nejsou pod dostatečnou kontrolou a ochranný kryt pro ně nemusí dobře fungovat.
 • Brusné kotouče, brusné válce a ostatní příslušenství musí na brusný hřídel nebo kleštinu elektrického nářadí přesně dosedat. Nástroje, které přesně neodpovídají rozměrům upínání elektrického nářadí, se otáčejí nestejnoměrně, velmi silně vibrují a mohou způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
 • Kotouče, brusné válce, řezné nástroje nebo jiné příslušenství namontované na trn musí být zcela vloženy do kleštiny nebo upínacího pouzdra. „Přesah“, resp. volná část trnu mezi brusným nástrojem a kleštinou nebo upínacím pouzdrem musí být minimální. Není-li trn dostatečně upnutý nebo je brusný nástroj příliš vysunutý, může se nasazený nástroj uvolnit a vysokou rychlostí vymrštit.
 • Nepoužívejte poškozené nástroje. Před každým použitím zkontrolujte nástroje, zda se na brusných kotoučích neodlupuje a netrhá brusivo, zda se na brusných válcích netvoří trhliny nebo nejsou silně opotřebené a zda se na drátěných kartáčích neuvolňují či nelámou drátky. Když elektrické nářadí nebo nástroj spadne, zkontrolujte, zda nedošlo k poškození, nebo použijte nepoškozený nástroj. Po kontrole a upnutí nástroje uchopte nářadí tak, aby nikdo, tedy ani vy, ani osoby, které se nacházejí v blízkosti, nebyl v rovině rotujícího nástroje, a nechte nářadí běžet po dobu jedné minuty na maximální otáčky. Poškozené nástroje většinou během této testovací doby prasknou.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky. Podle druhu práce používejte obličejový štít, chránič očí nebo ochranné brýle. Tam, kde je to přiměřené, používejte respirátor, chrániče sluchu, ochranné rukavice nebo speciální zástěry, které zachytí malé brusné částice a částečky materiálu. Oči je nutno chránit před poletujícími částicemi, které vznikají při různých druzích práce. Protiprachová nebo respirační ochranná maska musí filtrovat prach, který při práci vzniká. Dlouhodobé působení silného hluku může způsobit ztrátu sluchu.
 • Dbejte na to, aby ostatní osoby byly od vašeho pracoviště v bezpečné vzdálenosti. Každý, kdo vstoupí na vaše pracoviště, musí mít na sobě osobní ochranné pomůcky. Úlomky obrobku nebo prasklý nástroj mohou odletět velmi daleko a způsobit tak úraz i mimo samotné pracoviště.
 • Při práci, při níž nástroj může zasáhnout skryté elektrické rozvody, držte elektrické nářadí jen za izolované rukojeti. Kontakt s vedením pod proudem může uvést pod napětí i kovové díly nářadí, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.
 • Elektrické nářadí držte při spuštění vždy pevně. Při rozběhu na plné otáčky může reakční moment motoru způsobit protočení elektrického nářadí.
 • Pro upevnění obrobku použijte pokud možno svěrky. Nikdy nedržte malý obrobek v jedné ruce a používané elektrické nářadí v druhé. Upnutím menších obrobků si uvolníte obě ruce pro lepší kontrolu elektrického nářadí. Kulaté obrobky, jako např. dřevěné kolíky, tyčový materiál nebo trubky, mají při rozbrušování sklon k protáčení, přičemž se může elektrické nářadí vzpříčit a vymrštit směrem k vám.
 • Elektrické nářadí nikdy neodkládejte, dokud se nástroj zcela nezastaví. Rotující nástroj by mohl zavadit o odkládací plochu, přičemž byste mohli nad elektrickým nářadím ztratit kontrolu.
 • Po výměně nástrojů nebo změně nastavení na nářadí pevně utáhněte matici kleštiny, upínací pouzdro nebo jiné upevňovací prvky. Volné upevňovací prvky se mohou nečekaně posunout a způsobit ztrátu kontroly nad nářadím; neupevněné, rotující komponenty jsou násilně vymrštěny.
 • Při přenášení nenechávejte nikdy elektrické nářadí v chodu. Rotující nástroj by mohl náhodně zachytit váš oděv a nástroj by vás mohl poranit.
 • Pravidelně čistěte ventilační štěrbiny elektrického nářadí. Ventilátor motoru vtahuje prach do nářadí a tam může nahromadění velkého množství kovového prachu ohrozit elektrickou bezpečnost.
 • Elektrické nářadí nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů. Jiskření by mohlo tyto materiály zapálit.
 • Nepoužívejte nástroje, které vyžadují chladicí kapalinu. Při chlazení vodou nebo jinými chladicími kapalinami by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
Zpětný ráz a příslušné bezpečnostní pokynyZpětný ráz je náhlá reakce v důsledku zachycení nebo zablokování rotujícího nástroje, jako je brusný kotouč, brusný talíř, drátěný kartáč atd. Zachycení nebo zablokování rotujícího nástroje vede k jeho okamžitému zastavení. Tím je nekontrolované elektrické nářadí vymrštěno proti směru otáčení nástroje v místě zablokování.
Když se např. brusný kotouč v obrobku zasekne nebo zablokuje, může se hrana brusného kotouče, která je zanořená v obrobku, „kousnout“, a tím brusný kotouč vylomit nebo způsobit zpětný ráz. Brusný kotouč se pak pohybuje směrem k pracovníkovi, nebo od něho, podle směru otáčení kotouče v místě zablokování. Brusné kotouče mohou při tom také prasknout.
Zpětný ráz je důsledkem nesprávného nebo chybného použití elektrického nářadí. Lze mu zabránit vhodnými bezpečnostními opatřeními, popsanými dále.
 • Elektrické nářadí držte v rukou pevně a stůjte tak, aby vaše tělo a paže dokázaly zachytit sílu případného zpětného rázu. Obsluha může síly zpětného rázu zvládnout vhodnými bezpečnostními opatřeními.
 • Zvlášť opatrně pracujte v blízkosti rohů, ostrých hran atd. Nedopusťte, aby se nástroj od obrobku odrazil zpátky a vzpříčil se. Rotující nástroj se v rozích, na ostrých hranách, nebo když se od obrobku odrazí, nakloní, a tím může uváznout. To může způsobit ztrátu kontroly nebo zpětný ráz.
 • Nepoužívejte ozubený pilový kotouč. Takové nástroje často působí zpětný ráz nebo ztrátu kontroly nad elektrickým nářadím.
 • Nástroj zavádějte do materiálu vždy ve stejném směru, ve kterém řezná hrana materiál opouští (odpovídá stejnému směru, ve kterém jsou vyhazovány třísky). Vedení nástroje ve špatném směru způsobí vylomení řezné hrany nástroje z obrobku, čímž je nástroj tažen tímto směrem posuvu.
 • Při použití rotačních pilníků, rozbrušovacích kotoučů, vysokorychlostních fréz nebo fréz z tvrdokovu vždy obrobek pevně upněte. Již při nepatrném vzpříčení v drážce se tyto nástroje zaseknou a mohou způsobit zpětný ráz. Při zaseknutí se rozbrušovací kotouč obvykle zlomí. Při zaseknutí rotačních pilníků, vysokorychlostních fréz nebo fréz z tvrdokovu může nástroj z drážky vyskočit a způsobit ztrátu kontroly nad elektrickým nářadím.
Zvláštní bezpečnostní pokyny pro broušení a rozbrušování:
 • Používejte výhradně brusné nástroje schválené pro dané elektrické nářadí a jen pro doporučené možnosti použití. Příklad: Nebruste nikdy boční plochou rozbrušovacího kotouče. Rozbrušovací kotouče jsou určené pro úběr materiálu hranou kotouče. Bočním namáháním mohou tyto brusné nástroje prasknout.
 • Pro kónické a přímé brusné kolíky se závitem používejte pouze nepoškozené trny správné velikosti a délky bez podřezání na osazení. Vhodné trny omezují možnost zlomení.
 • Zabraňte zablokování rozbrušovacího kotouče nebo příliš velkému přítlaku. Neprovádějte příliš hluboké řezy. Přetěžování rozbrušovacího kotouče zvyšuje jeho namáhání a sklon k zaseknutí nebo k zablokování, a tím i možnost zpětného rázu nebo prasknutí brusného nástroje.
 • Nezasahujte rukou do oblasti před rotujícím rozbrušovacím kotoučem a za ním. Když vedete rozbrušovací kotouč v obrobku směrem od své ruky, může se elektrické nářadí s rotujícím kotoučem v případě zpětného rázu vymrštit přímo na vás.
 • Když rozbrušovací kotouč uvázne nebo když přerušíte práci, vypněte nářadí a držte ho v klidu, dokud se kotouč zcela nezastaví. Nikdy se nepokoušejte vytáhnout běžící rozbrušovací kotouč z řezu, mohlo by dojít k zpětnému rázu. Zjistěte a odstraňte příčinu uváznutí nástroje.
 • Elektrické nářadí znovu nezapínejte, dokud je nástroj v řezu (v obrobku). Než budete v řezu opatrně pokračovat, vyčkejte, dokud rozbrušovací kotouč nedosáhne plných otáček. Jinak se kotouč může zaseknout a vyskočit z obrobku nebo způsobit zpětný ráz.
 • Desky nebo velké obrobky vždy podepřete, aby se snížilo riziko zpětného rázu způsobeného uváznutím rozbrušovacího kotouče. Velké obrobky se mohou vlastní hmotností prohnout. Obrobek musí být podepřen na obou stranách kotouče, a to nejen v blízkosti dělicího řezu, ale i na okraji.
 • Zvlášť opatrní buďte při provádění „zanořovacích řezů“ do stávajících stěn nebo v jiných oblastech, kde není vidět na druhou stranu řezu. Zanořený rozbrušovací kotouč může při zaříznutí do plynových nebo vodovodních trubek, do elektrických rozvodů či do jiných objektů způsobit zpětný ráz.
Doplňující bezpečnostní upozornění ohledně práce s drátěnými kartáči:
 • Uvědomte si, že drátěný kartáč ztrácí drátky i při obvyklém používání. Nepřetěžujte jej proto ještě příliš silným přítlakem. Odlétávající drátky mohou velmi snadno proniknout tenkým oděvem a/nebo pokožkou.
 • Před použitím nechte kartáče minimálně jednu minutu běžet s pracovní rychlostí. Dbejte na to, aby se během této doby žádná osoba nezdržovala před kartáčem nebo ve stejné rovině s ním. Během doby rozběhu mohou odletovat volné kousky drátků.
 • Rotující drátěný kartáč směrujte od sebe. Při práci s těmito kartáči mohou malé částice a drobné kousky drátků odletovat s vysokou rychlostí a zaseknout se do pokožky.

Pečlivé zacházení s akumulátorem a jeho používání

 • Dodržujte zvláštní směrnice pro přepravu, skladování a provoz lithium-iontových akumulátorů.
 • Akumulátory chraňte před vysokými teplotami, přímým slunečním zářením a ohněm.
 • Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C ani pálit.
 • Nepoužívejte a nenabíjejte akumulátory, které byly vystaveny nárazu, které spadly z větší výšky než jeden metr nebo jsou jinak poškozené. V tom případě vždy kontaktujte Hilti  servis .
 • Pokud je akumulátor příliš horký na dotek, může být vadný. Postavte výrobek na nehořlavé místo v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, kde ho lze sledovat, a nechte ho vychladnout. V tom případě vždy kontaktujte Hilti  servis .

Dodatečné bezpečnostní pokyny

 • Při použití držte výrobek tak, aby brusný prach, odletující jiskry a případné úlomky z nástroje a obrobku nezasahovaly vaše tělo.
 • Při výměně nástroje používejte pouze velikostí odpovídající a nepoškozené klíče.
 • Nástroje musí mít bezvadný kruhový pohyb. Nepoužívejte nekruhové nástroje.
 • Neodstraňujte žádné třísky nebo úlomky během chodu nářadí. Vypněte výrobek.
 • Nářadí zapínejte teprve v pracovní oblasti.
 • Při výměně nástroje používejte ochranné rukavice, protože nástroj a upínání se při použití zahřívají.
 • Dělejte pracovní přestávky a relaxační cvičení s prsty pro jejich lepší prokrvení. Při delší práci může vlivem vibrací dojít k cévním poruchám nebo poruchám nervového systému v prstech, rukách nebo zápěstích.
 • Zajistěte dobré větrání pracoviště a v případě potřeby noste respirátor vhodný pro příslušný prach.
 • Před použitím vyčistěte stopku nástroje. Zajistěte, aby byla stopka nástroje upnuta vždy minimálně 20 mm v upínací kleštině. Po nasazení nástroje matici vždy pevně utáhněte. Nedostatečně upevněné nástroje se mohou během provozu uvolnit a vymrštit.
 • Používejte pouze nástroje, které odpovídají specifikacím v technických údajích.

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Upínací matice s kleštinou
 2. Vřeteno
 3. Krk / přední rukojeť
 4. Aretovací vypínač
 5. Rukojeť
 6. Kolečko pro nastavení otáček
 7. Akumulátor
 8. Odjišťovací tlačítko akumulátoru
 9. Prachový filtr
 10. Malý klíč, 12 mm
 11. Velký klíč, 17 mm

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je přímá bruska. Je určena k obrábění kovu. Je určena k broušení a rozbrušování, práci s drátěnými kartáči, leštění a frézování.

Používejte pouze nástroje s průměrem stopky, který odpovídá namontované upínací kleštině. Dodržujte pokyny v Technických údajích.
Výrobek je vhodný pouze pro suché používání bez vody.
 • Pro tento výrobek používejte pouze lithium-iontové akumulátory Hilti typové řady B 22.

 • Pro tyto akumulátory používejte pouze nabíječky schválené firmou Hilti . Další informace najdete v Hilti Store nebo na: www.hilti.group .

Obsah dodávky

Přímá bruska, 2 klíče, návod k obsluze
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group

Ukazatel stavu nabití lithium-iontového akumulátoru

Stav nabití lithium-iontového akumulátoru se zobrazí po klepnutí na jedno ze dvou odjišťovacích tlačítek akumulátoru.
Stav
Význam
Svítí 4 LED.
Stav nabití: 75 % až 100 %
Svítí 3 LED.
Stav nabití: 50 % až 75 %
Svítí 2 LED.
Stav nabití: 25 % až 50 %
Svítí 1 LED.
Stav nabití: 10 % až 25 %
1 LED bliká.
Stav nabití: < 10 %
Během práce a bezprostředně po jejím ukončení nelze stav nabití odečíst. Pokud blikají LED ukazatele stavu nabití akumulátoru, řiďte se pokyny v kapitole Pomoc při poruchách.

Technické údaje

Hmotnost podle EPTA Procedure 01 včetně akumulátoru B22⁄8.0
2,6 kg
Jmenovité otáčky
10 000 ot/min … 25 000 ot/min
Požadované minimální otáčky nástroje
≥ 25 000 ot/min
Pracovní průměr nástroje
≤ 55 mm
Průměr stopky nástroje
Upínací kleština 6 mm
6 mm
Upínací kleština 1⁄4 palce
1/4 in
Rozpětí klíče vřetena
12 mm
Rozpětí klíče upínací matice
17 mm
Skladovací teplota
−20 ℃ … 70 ℃
Okolní teplota při provozu
−17 ℃ … 60 ℃

Informace o hlučnosti a hodnoty vibrací podle EN 62841

Hodnoty akustického tlaku a vibrací uvedené v těchto pokynech byly změřené normovanou měřicí metodou a lze je použít k vzájemnému srovnání elektrického nářadí. Jsou vhodné také pro předběžný odhad působení.
Uvedené údaje reprezentují hlavní použití elektrického nářadí. Při jiném způsobu použití, při použití s jinými nástroji nebo nedostatečné údržbě se údaje mohou lišit. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně zvýšit.
Pro přesný odhad působení je potřeba brát v úvahu také dobu, kdy je nářadí vypnuté nebo sice běží, ale nepoužívá se. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně snížit.
Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením hluku a/nebo vibrací, například: údržbu elektrického nářadí a nástrojů, udržování rukou v teple, organizace pracovních postupů.
Informace o hlučnosti
Hladina emitovaného akustického tlaku (LpA)
76 dB(A)
Nejistota u hladiny akustického tlaku (KpA)
3 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LWA)
87 dB(A)
Nejistota u hladiny akustického výkonu (KWA)
3 dB(A)
Informace o vibracích
Hodnota emitovaných vibrací (ah), v závislosti na průměru nástroje
< 25 mm
0,7 m/s²
25 až < 50 mm
15,9 m/s²
50 až 55 mm
22,2 m/s²
Nejistota (K)
1,5 m/s²

Akumulátor

Provozní napětí akumulátoru
21,6 V
Okolní teplota při provozu
−17 ℃ … 60 ℃
Skladovací teplota
−20 ℃ … 40 ℃
Teplota akumulátoru na začátku nabíjení
−10 ℃ … 45 ℃

Příprava práce

POZOR
Nebezpečí poranění při neúmyslném spuštění!
 • Před nasazením akumulátoru zkontrolujte, zda je příslušný výrobek vypnutý.
 • Před nastavováním nářadí nebo výměnou příslušenství vyjměte akumulátor.
Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

Nabíjení akumulátoru

 1. Před nabíjením si přečtěte návod k obsluze nabíječky.
 2. Dbejte na to, aby byly kontakty akumulátoru a nabíječky suché a čisté.
 3. Akumulátor nabíjejte pomocí schválené nabíječky.

Nasazení akumulátoru

POZOR
Nebezpečí poranění při zkratu nebo padajícím akumulátorem!
 • Před nasazením akumulátoru zkontrolujte, zda nejsou na kontaktech akumulátoru a výrobku cizí tělesa.
 • Zajistěte, aby akumulátor vždy správně zaskočil.
 1. Před prvním uvedením do provozu akumulátor úplně nabijte.
 2. Nasaďte akumulátor do držáku v nářadí tak, aby slyšitelně zaskočil.
 3. Zkontrolujte, zda je akumulátor bezpečně usazený.

Vyjmutí akumulátoru

 1. Stiskněte odjišťovací tlačítka akumulátoru.
 2. Vytáhněte akumulátor z přístroje.

Výměna nástroje

POZOR
Nebezpečí poškození prázdné upínací kleštiny utažením upínací matice.
 • Není-li nasazen nástroj, upínací matici nikdy pevně nedotahujte.
POZOR
Nebezpečí poranění a poškození nekruhově rotujícím nebo poškozeným nástrojem.
 • Nepoužívejte poškozené nástroje. Před zahájením práce zkontrolujte, zda se přímá bruska pohybuje bez vibrací.
Image alternative
 1. Malým klíčem přidržujte upínací kleštinu a velkým klíčem povolte upínací matici.
 2. Vytáhněte nástroj z upínací kleštiny.
 3. Stopku nářadí nasaďte co nejdále do upínací kleštiny.
 4. Světlý rozměr stopky L0 smí být maximálně 10 mm. Stopka nástroje musí být nasazena minimálně 20 mm do upínací kleštiny.
 5. Malým klíčem přidržujte upínací kleštinu a velkým klíčem utáhněte upínací matici.
 6. Zkontrolujte bezpečné upevnění nástroje.

Obsluha

Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

Zapnutí

 1. Stiskněte zadní část vypínače.
 2. Posuňte vypínač dopředu.
  • Motor běží.
 3. Vypínač zaaretujte.

Obsluha

Image alternative
 1. Zapněte výrobek.
 2. Pomocí kolečka nastavte příslušné otáčky, které jsou vhodné pro nástroj a plánovaný účel použití.
 3. Vždy pracujte pouze s vyhrazenou pracovní plochou nástroje. Příklad: Nebruste nikdy boční plochou rozbrušovacího kotouče. Rozbrušovací kotouče jsou určené pro úběr materiálu hranou kotouče.
 4. Upevněte zpracovávaný obrobek. Při práci nikdy nedržte malý obrobek v jedné ruce a přímou brusku v druhé. Přímou brusku držte vždy pevně oběma rukama za rukojeti, které jsou k tomu určené.
 5. Přibližte přímou brusku k obrobku. Pracujte s mírným přítlakem a netlačte nástroj na materiál.

Vypnutí

 • Stiskněte zadní část vypínače.
  • Vypínač přeskočí do vypnuté polohy a motor se zastaví.

Ošetřování a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při zasunutém akumulátoru !
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vyjměte akumulátor!
Péče o zařízení
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Ventilační štěrbiny očistěte opatrně suchým kartáčem.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Péče o lithium-iontové akumulátory
 • Akumulátor udržujte čistý a beze stop oleje a tuku.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
 • Zabraňte proniknutí vlhkosti.
Údržba
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte ho ihned opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte funkci.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro svůj výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group .

Výměna upínací matice

POZOR
Nebezpečí poškození prázdné upínací kleštiny utažením upínací matice.
 • Není-li nasazen nástroj, upínací matici nikdy pevně nedotahujte.
Image alternative
 1. Malým klíčem přidržujte vřeteno a velkým klíčem povolte upínací matici.
 2. Vytáhněte případně nástroj z upínací kleštiny.
 3. Upínací matici s kleštinou zcela odšroubujte z přímé brusky.
 4. Nasaďte novou upínací matici s upínací kleštinou na vřeteno a upínací matici volně našroubujte na vřeteno. Upínací matici nedotahujte.

Přeprava a skladování akumulátorového nářadí

Přeprava
  POZOR
  Neúmyslné spuštění při přepravě !
 • Výrobky přepravujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Vyjměte akumulátory.
 • Akumulátory nikdy nepřepravujte volně.
 • Po delší přepravě nářadí, nástroje a akumulátory před použitím zkontrolujte, zda nejsou poškozené.
Skladování
  POZOR
  Neúmyslné poškození vadnými nebo vyteklými akumulátory. !
 • Výrobky skladujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Nářadí, nástroje a akumulátory skladujte pokud možno v suchu a chladu.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na topení nebo za sklem.
 • Nářadí, nástroje a akumulátory skladujte mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Po delším skladování nářadí, nástroje a akumulátory před použitím zkontrolujte, zda nejsou poškozené.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná příčina
Řešení
Akumulátor se vybíjí rychleji než obvykle.
Velmi nízká teplota prostředí.
 • Nechte akumulátor pomalu zahřát na pokojovou teplotu.
Akumulátor nezaskočí se slyšitelným cvaknutím.
Zajišťovací výstupky na akumulátoru jsou znečištěné.
 • Vyčistěte zajišťovací výstupky a znovu nasaďte akumulátor.
1 LED bliká.
Nářadí nefunguje.
Akumulátor je vybitý.
 • Vyměňte akumulátor nebo vybitý akumulátor nabijte.
Akumulátor je příliš studený nebo příliš horký.
 • Nechte akumulátor pomalu zahřát nebo vychladnout na pokojovou teplotu.
Blikají všechny 4 LED.
Nářadí nefunguje.
Nářadí je přetížené.
 • Nářadí vypněte a znovu zapněte. Potom nechte nářadí běžet cca 30 sekund na volnoběh.
Nářadí/akumulátor se silně zahřívají.
Elektrická závada.
 • Nářadí okamžitě vypněte, vyjměte akumulátor, sledujte ho, nechte ho vychladnout a kontaktujte servis Hilti .
Nářadí nemá plný výkon.
Použili jste akumulátor s příliš malou kapacitou.
 • Použijte akumulátor s dostatečnou kapacitou.
Motor nebrzdí.
Akumulátor je vybitý.
 • Vyměňte akumulátor nebo vybitý akumulátor nabijte.
Nářadí je krátkodobě přetížené.
 • Nářadí vypněte a znovu zapněte.
Nářadí silně vibruje.
Nástroj není kompatibilní s nářadím.
 • Používejte pouze nástroje, které odpovídají specifikacím v technických údajích.
Nástroj je poškozený, nemá kruhový pohyb nebo je nevyvážený.
 • Používejte pouze bezvadné nástroje.
Zařízení je vadné.
 • Není-li příčinou nástroj, obraťte se na servis Hilti .

Likvidace

Image alternative Nářadí Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Likvidace akumulátorůV důsledku nesprávné likvidace akumulátorů může dojít k poškození zdraví unikajícími plyny nebo kapalinami.
 • Poškozené akumulátory žádným způsobem neposílejte!
 • Přípojky zakryjte nevodivým materiálem, abyste zabránili zkratu.
 • Akumulátory zlikvidujte tak, aby se nemohly dostat do rukou dětem.
 • Akumulátor odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

RoHS (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)

Pod následujícím odkazem najdete tabulku s nebezpečnými látkami: qr.hilti.com/r11229136.
Odkaz na tabulku RoHS najdete na konci této dokumentace jako QR kód.

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .
Image alternative
Image alternative