Jazyk

PMD 200

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku mohou být použity následující symboly:
Image alternative Přístroj podporuje technologii NFC, která je kompatibilní s platformami Android.
Image alternative Použitá typová řada lithium-iontového akumulátoru Hilti . Řiďte se pokyny v kapitole Použití v souladu s určeným účelem .
Image alternative Lithium-iontový akumulátor
Image alternative Ukazatel stavu akumulátoru
Image alternative Tlačítko zapnutí/vypnutí
Image alternative Akumulátor nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí.
Image alternative Dbejte na to, aby akumulátor nespadl. Nepoužívejte akumulátor, který byl vystavený nárazu nebo je jinak poškozený.

Nálepka na výrobku

Informace o laseru
Image alternative Třída laseru 2, podle normy IEC/EN 60825-1:2014 a splňuje CFR 21 § 1040.
Nedívejte se do paprsku.

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Vytyčovací přístroj
  PMD 200
  Generace
  01
  Sériové číslo

Bezpečnost

Všeobecná bezpečnostní opatření

Image alternative VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedbalost při dodržování bezpečnostních pokynů a instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár, případně těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a při práci s měřicím přístrojem postupujte rozumně. Měřicí přístroj nepoužívejte, jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při používání měřicího přístroje může způsobit vážná poranění.
 • Nenechte se ukolébat falešným pocitem bezpečí a neporušujte bezpečnostní předpisy pro přístroje, i když jste po mnohonásobném použití s přístrojem seznámeni. Nepozorné jednání může ve zlomcích sekundy způsobit těžká poranění.
 • Zajistěte, aby se děti a jiné osoby zdržovaly v bezpečné vzdálenosti od pracoviště.
Elektrická bezpečnost
 • Výrobek chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického přístroje zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Použití měřicího přístroje a péče o něj
 • Výsledky měření mohou být na základě principu fungování negativně ovlivněny určitými podmínkami prostředí. Je to např. blízkost výrobků, které vytvářejí silná magnetická nebo elektromagnetická pole, měření na nevhodném podkladu a používání nevhodných reflektorů.
 • Při přenesení výrobku z velké zimy do teplého prostředí nebo naopak nechte výrobek před použitím aklimatizovat.
 • Po nárazu nebo působení jiného mechanického vlivu je nutné zkontrolovat přesnost výrobku.
 • Nepoužívejte výrobek k účelům, pro které není určený, nýbrž pouze k určenému účelu a v bezvadném stavu.
Použití akumulátorového přístroje a péče o něj
 • V měřicích přístrojích používejte pouze určené akumulátory. Použití jiných akumulátorů může vést k poraněním a nebezpečí požáru.
 • Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječkách, které jsou doporučené výrobcem. Při použití jiných akumulátorů, než pro které je nabíječka určená, hrozí nebezpečí požáru.
 • Nepoužívané akumulátory a nabíječky uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od kancelářských sponek, mincí, klíčů, hřebíků, šroubů a jiných malých kovových předmětů, které mohou způsobit přemostění kontaktů. Zkrat kontaktů akumulátorů nebo nabíječek může způsobit popáleniny a požár.
 • Při nesprávném použití může z akumulátoru vytéci kapalina. Zabraňte kontaktu s touto kapalinou. Vytékající akumulátorová kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
 • Dříve než budete přístroj nastavovat seřizovat, měnit jeho příslušenství nebo než ho odložíte, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektrického přístroje.
 • Při skladování a přepravě výrobku vyjměte akumulátor. Výrobek skladujte v suchu a mimo dosah dětí a nepovolaných osob.

Speciální bezpečnostní pokyny pro výrobek

Použití měřicího přístroje a péče o něj
 • Rychle se měnící podmínky měření mohou výsledek měření zkreslit.
 • Výrobek udržujte vždy čistý a suchý.
 • Před použitím zkontrolujte nastavení přístroje.
 • Výrobek používejte pouze v definovaných mezích použití.

Dodatečné bezpečnostní pokyny

Bezpečnost pracoviště
 • Udržujte pracoviště čisté, bez předmětů a dbejte na zde položené síťové kabely. Nedbale položené síťové kabely mohou způsobit zakopnutí a poranění a poškodit pádem měřicí přístroje umístěné na stativech. Používáte-li dálkové ovládání za chůze, sledujte okolí.
Bezpečnost osob
 • Výrobek odpovídá třídě laseru 2 podle IEC/EN 60825-1:2014 podle CFR 21 § 1040 (FDA). Tyto výrobky se smějí používat bez dalších ochranných opatření. Nicméně byste se měli vyhýbat přímému pohledu do zdroje světla podobně jako u slunečního záření. V případě přímého kontaktu s očima oči zavřete a uhněte hlavou z dosahu paprsku. Nemiřte laserový paprsek proti osobám.
 • Spadne-li výrobek ze zvýšené polohy, může způsobit poranění osob. Používejte pouze stativy doporučené Hilti .
 • Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle. Používání osobních ochranných pomůcek, jako respirátoru, bezpečnostní obuvi s protiskluzovou podrážkou, ochranné helmy nebo chráničů sluchu (podle druhu použití výrobku), snižuje riziko poranění.
Použití měřicího přístroje a péče o něj
 • O přístroj svědomitě pečujte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly přístroje bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou zlomené nebo poškozené tak, že je narušena funkce měřicího přístroje . Poškozené díly nechte před použitím přístroje opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba měřicích přístrojů .
 • Zajistěte, aby byl přístroj na podlaze stabilně postavený na všechny tři dosedací body nebo byl spolehlivě upevněný na stativu doporučeném firmou Hilti .
 • Aby nedocházelo k nepřesnostem měření, zajistěte vždy perfektní svislou nivelaci cílové destičky při vyznačování bodů. Použijte k tomu seřizovací šroub a namontovanou vodováhu.
 • Nikdy nepoužívejte poškozenou cílovou destičku. Hrozí nebezpečí nepřesností měření.
 • Před měřením/použitím a několikrát během používání zkontrolujte přesnost výrobku.
 • Ačkoli měřicí přístroj splňuje přísné požadavky příslušných směrnic, nemůže firma Hilti vyloučit možnost, že bude přístroj rušený silným zářením, což může vést k chybným operacím.

Pečlivé zacházení s akumulátorem a jeho používání

 • Dodržujte zvláštní směrnice pro přepravu, skladování a provoz lithium-iontových akumulátorů.
 • Akumulátory chraňte před vysokými teplotami, přímým slunečním zářením a ohněm.
 • Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C ani pálit.
 • Nepoužívejte a nenabíjejte akumulátory, které byly vystaveny nárazu, které spadly z větší výšky než jeden metr nebo jsou jinak poškozené. V tom případě vždy kontaktujte Hilti  servis .
 • Pokud je akumulátor příliš horký na dotek, může být vadný. Akumulátor položte na nehořlavé místo, na které je vidět, v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Nechte akumulátor vychladnout. Když je akumulátor i za hodinu stále příliš horký na dotek, je vadný. Kontaktujte servis Hilti .

Popis

Přehled výrobku (vytyčovací přístroj PMD 200)

Image alternative
 1. Akumulátor
 2. Rukojeť
 3. Okénko pro výstup laserového paprsku
 4. Tlačítko zapnutí/vypnutí

Přehled výrobku (cílová destička PMDA 200)

Image alternative
 1. Transportní rukojeť
 2. Nivelační libela
 3. Seřizovací šroub
 4. Cílová destička

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je vytyčovací přístroj, který se ovládá pomocí předinstalované aplikace PMD 200 na tabletu (PMC 200 ). Je určený k přenášení bodů z plánu na stavbu jedinou osobou. Vytyčovací přístroj má zelenou (svislou) laserovou čáru a zabudovaný laserový modul pro měření vzdálenosti (červený bod).

 • Dokumentace tabletu (PMC 200 ): Viz přiloženou dokumentaci dodavatele.

 • Pro tento výrobek používejte pouze lithium-iontové akumulátory Hilti typové řady B 12 uvedené na konci této dokumentace.

 • Pro tyto akumulátory používejte pouze nabíječky schválené firmou Hilti . Další informace najdete v Hilti Store nebo na: www.hilti.group .

Bluetooth®

Tento vytyčovací přístroj je vybavený funkcí Bluetooth.
Bluetooth je bezdrátový přenos dat, prostřednictvím kterého mohou dva přístroje s touto technologií navzájem komunikovat na určitou vzdálenost. Spojení vytyčovacího přístroje s tabletem funguje prostřednictvím předinstalované aplikace PMD 200 .
Image alternative Výrobky se dodávají se zapnutým spojením Bluetooth.

Slovní a obrazové ochranné známky třetích poskytovatelů

Slovní ochranná známka Bluetooth® a logo Image alternative jsou zaregistrované ochranné známky, které jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. , a na používání těchto ochranných známek se vztahuje licence firmy Hilti .
Google PlayAndroid™ jsou ochranné známky společnosti Google LLC .
Všechny další použité obchodní značky a slovní ochranné známky vlastní příslušní vlastníci, i když nejsou výslovně jako takové označené.

Obsah dodávky

Vytyčovací přístroj , 2 akumulátory, nabíječka, tablet s nabíječkou a ochranným obalem, cílová destička, certifikát výrobce, návod k obsluze a kufr Hilti .
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group .

Technické údaje

Podmínky (se 2 standardními odchylkami σ)
*příznivé podmínky: mírný rozsah teplot, žádné silné okolní světelné zdroje (např. přímé sluneční záření), světlý a difuzně reflexní cílový podklad
**nepříznivé podmínky: Teploty v dolním nebo horním tolerančním pásmu, silné resp. přímé okolní světelné zdroje, cílový podklad s velmi malou nebo vysokou reflexí

PMD 200
Typická doba provozu s akumulátorem B 12/4.0 při 23 °C/73 °F
8 hod
Hmotnost podle standardu EPTA 01
2,9 kg
(6,4 lb)
Rozsah automatické nivelace
±3,5°
Pracovní rozsah (rádius) za příznivých podmínek*
25 m (85 ft)
Třída laseru
Čárový laser (zelená)
2
Distanční laser (červená)
2
Výstupní výkon
Čárový laser (zelená)
< 1 mW
Distanční laser (červená)
< 1 mW
Délka impulzu
Distanční laser (červená)
< 2 ns
Frekvence
Distanční laser (červená)
< 100 MHz
Úhel vyzařování
Čárový laser (zelená)
90°
Vlnová délka
Čárový laser (zelená)
510 nm
Distanční laser (červená)
635 nm
Divergence paprsků
Čárový laser (zelená)
0,05 mrad … 0,08 mrad
Distanční laser (červená)
0,2 mrad … 0,45 mrad
Verze Bluetooth
Bluetooth Low Energy 5.0
Výkon Bluetooth
6,31 mW
Frekvence Bluetooth
2 400 MHz … 2 483,5 MHz
Třída krytí (IEC 60529) bez akumulátoru
IP 54
Upevnění na stativ (BSW)
5/8 in
Systémová přesnost měření za příznivých podmínek*
±3 mm
(±0,1 in)
Systémová přesnost měření za nepříznivých podmínek*
±5 mm
(±0,2 in)
Skladovací teplota
−20 ℃ … 70 ℃
(−4 ℉ … 158 ℉)
Okolní teplota při provozu
−10 ℃ … 40 ℃
(14 ℉ … 104 ℉)
Jmenovité napětí
10,8 V
Jmenovitý proud
350 mA
Max. nadmořská výška použití
2 000 m nad mořem / 6 560 ft AMSL
Max. vlhkost vzduchu
80 %

Tablet

Následující technické údaje představují minimální požadavky pro provoz aplikace PMD 200.

PMC 200
Operační systém
Android 7.0
Bluetooth
BLE
Rozlišení displeje
1 920 x 1 200

Akumulátor

Provozní napětí akumulátoru
10,8 V
Okolní teplota při provozu
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Skladovací teplota
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Teplota akumulátoru na začátku nabíjení
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)

Příprava práce

Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

Nabíjení akumulátoru

 1. Před nabíjením si přečtěte návod k obsluze nabíječky.
 2. Dbejte na to, aby byly kontakty akumulátoru a nabíječky suché a čisté.
 3. Akumulátor nabíjejte pomocí schválené nabíječky.

Nasazení akumulátoru

POZOR
Nebezpečí poranění při zkratu nebo padajícím akumulátorem!
 • Před nasazením akumulátoru zkontrolujte, zda nejsou na kontaktech akumulátoru a výrobku cizí tělesa.
 • Zajistěte, aby akumulátor vždy správně zaskočil.
 1. Před prvním uvedením do provozu akumulátor úplně nabijte.
 2. Nasaďte akumulátor do držáku v nářadí tak, aby slyšitelně zaskočil.
 3. Zkontrolujte, zda je akumulátor bezpečně usazený.

Vyjmutí akumulátoru

 1. Stiskněte odjišťovací tlačítko akumulátoru.
 2. Vytáhněte akumulátor z přístroje.

Obsluha

Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

Příprava a spojení vytyčovacího přístroje a tabletu

Tablet se musí před prvním použitím spojit s vytyčovacím přístrojem.
 1. Umístěte vytyčovací přístroj na zem na místě s nejlepším výhledem na pracovní oblast.
 2. Zapněte vytyčovací přístroj.
 3. Zapněte tablet a otevřete aplikaci "PMD 200".
 4. Odsouhlaste dohodu s koncovým uživatelem.
 5. Odsouhlaste používání služeb určování polohy.
 6. Spojte vytyčovací přístroj s tabletem tak, že v aplikaci zvolíte vytyčovací přístroj s příslušným sériovým číslem.
  • Sériové číslo výrobku naleznete na výkonovém štítku na zadní straně hlavy přístroje.
  • Nastavení se uloží pro příští použití vytyčovacího přístroje. Tablet a vytyčovací přístroj se spojí automaticky.
 7. Počkejte, dokud se vytyčovací přístroj automaticky nezniveluje.

Vytvoření nového vytyčení

Když spustíte nové vytyčení, data z posledního vytyčení se nenávratně smažou.
 1. Na úvodní obrazovce aplikace zvolte Nové vytyčení .
 2. Pokud chcete pracovat na posledním vytyčení, zvolte na úvodní obrazovce Aktuální vytyčení .

Určení referenční čáry

Než můžete začít s vytyčováním, musíte nejprve vyměřit referenční čáru.
Pro určení referenční čáry máte následující možnosti:
 • Změřte dva body na kontrolní čáře nebo na ose budovy.
 • Změřte dva body na stěně budovy nebo na opěrách budovy.
Jako základní pravidlo pro referenční čáru platí: Poloměr pracovního dosahu odpovídá přibližně dvojité délce vyměřené referenční čáry.
Image alternative
 1. Na úvodní obrazovce aplikace zvolte Nové vytyčení .
 2. Určete referenční čáru (např. osu budovy nebo stěnu budovy) na stavbě.
 3. Cílovou destičku umístěte přesně na první referenční bod (počáteční bod 0/0).
 4. Zelenou laserovou čáru nastavte pomocí tlačítek pro pohyb vpravo a vlevo přesně na střed referenčního bodu.
 5. Pro zaměření prvního referenčního bodu zvolte Měřit .
 6. Cílovou destičku umístěte přesně na druhý referenční bod (směrový bod).
 7. Zelenou laserovou čáru nastavte pomocí tlačítek pro pohyb vpravo a vlevo přesně na střed referenčního bodu.
 8. Pro zaměření druhého referenčního bodu zvolte Měřit .
 9. Zkontrolujte a potvrďte referenční čáru.
  Pokud referenční čára nevyhovuje, zvolte Zpět a vyměřte referenční body znovu.

Vytvoření vytyčovacích bodů

Vytyčovací body se v aplikaci zadávají ručně podle plánu budovy.
 1. Pro přesunutí vytyčovacího bodu směrem k modré šipce zadejte hodnotu do modrého zadávacího políčka.
 2. Pro přesunutí vytyčovacího bodu směrem ke žluté šipce zadejte hodnotu do žlutého zadávacího políčka.

Zadávání hodnot

 1. V aplikaci zvolte Nový bod .
 2. Zvolte příslušné zadávací políčko (žluté/modré).
  • V aplikaci se objeví klávesnice.
 3. Zadejte příslušnou hodnotu podle plánu budovy.
 4. Pro připočítání nebo odečtení hodnoty stiskněte příslušné tlačítko (+/−).
 5. Po určení hodnot zvolte OK .
 6. Pokud jste určili polohu vytyčovacího bodu, zvolte Potvrdit .

Změna směru vytyčovacích bodů

 • Pro změnu směru vytyčovacích bodů na bod 0/0 použijte směrové šipky (nahoru/dolů nebo vlevo/vpravo) pod zadávacími políčky.

Změna/smazání vytyčovacích bodů

 1. Zvolte vytyčovací bod, který chcete změnit nebo smazat.
 2. Zvolte symbol menu vpravo nahoře.
 3. Pro změnu vytyčovacího bodu zvolte Změnit .
 4. Změňte hodnotu v příslušném zadávacím políčku.
 5. Pro uložení změny zvolte Potvrdit .
  Pro opuštění menu bez uložení změny zvolte Přerušit .
 6. Pro smazání zvoleného vytyčovacího bodu zvolte Smazat .

Nastavení referenčního bodu (0/0)

Při standardním nastavení se referenční bod (0/0) při vytvoření nového vytyčovacího bodu pokaždé změní na naposledy vytvořený bod.
 1. Zvolte vytyčovací bod, který chcete určit jako nový referenční bod (0/0).
 2. Stiskněte výběrové tlačítko Dočasný 0/0 .
  • Zvolený vytyčovací bod je nyní nový referenční bod (0/0)
  • Další vytyčovací bod se vytvoří ve vztahu k novému referenčnímu bodu.

Přenesení vytyčovacího bodu na stavbu

 1. Vytyčovací přístroj otáčí zelený laser ve směru zvoleného vytyčovacího bodu.
 2. Aby mohl červený distanční laser měřit vzdálenost, pohybujte cílovou destičkou PMDA 200 podél zeleného laseru.
  • Červený laserový bod musí být na cílové destičce.
  • Aplikace ukazuje, zda musíte cílovou destičkou pohybovat dopředu nebo dozadu.
  • Jakmile se k vytyčovacímu bodu přiblížíte na 50 cm (20 in), zazní akustický signál, který vám pomáhá při nalezení vytyčovacího bodu.
 3. Je-li na ukazateli aplikace hodnota 0,0, dosáhli jste polohy vytyčovacího bodu.
 4. Vyznačte vytyčovací bod na podlaze na místě, na kterém dopadá zelená laserová čára na cílovou destičku.
  Abyste zabránili chybám měření, dbejte na to, aby byla cílová destička vždy svisle vyrovnaná. Použijte k tomu seřizovací šroub a nivelační libelu na cílové destičce.

Vytyčení úhlu

Pro vytvoření úhlu musíte předem vytvořit nebo určit vytyčovací bod, který představuje vrchol úhlu.
 1. Zvolte vytyčovací bod, ze kterého má úhel vycházet.
 2. Zvolte symbol menu vpravo nahoře.
 3. Pro vytvoření úhlu zvolte Úhel .
 4. Do horního zadávacího políčka zadejte hodnotu vzdálenosti od vrcholu úhlu.
 5. Do dolního zadávacího políčka zadejte úhel.
 6. Zvolte orientaci úhlu tím, že vyberete další vytyčovací úhel, podle kterého se úhel orientuje.
 7. Zvolte Potvrdit pro vytvoření nového vytyčovacího bodu. Přístroj vám ukáže přímo směr nového vytyčovacího bodu.

Vytyčení poloměru

Pro vytyčení bodů na poloměru musíte předem vytvořit nebo definovat vytyčovací bod, který představuje střed poloměru.
 1. Zvolte vytyčovací bod, která má představovat střed poloměru.
 2. Zvolte symbol menu vpravo nahoře.
 3. Pro vytvoření poloměru zvolte Poloměr .
 4. Do horního zadávacího políčka zadejte hodnotu poloměru.
 5. Do dolního zadávacího políčka zadejte délku segmentů na poloměru.
 6. Zvolte na obrazovce počáteční a koncový bod oblouku.
 7. Určete požadovaný oblouk zvolením příslušné strany.
 8. Pro vytvoření bodů zvolte Potvrdit .
  • Vytyčovací přístroj vám ukáže přímo směr prvního vytyčovacího bodu na poloměru.

Vytyčení oblouku pomocí 2 bodů

Pro vytyčení oblouku pomocí 2 bodů musíte předem vytvořit nebo definovat dva vytyčovací body, které představují počáteční a koncový bod oblouku.
 1. Zvolte vytyčovací bod, který určuje počáteční bod oblouku.
 2. Zvolte symbol menu vpravo nahoře.
 3. Pro vytvoření oblouku pomocí 2 bodů zvolte Oblouk pomocí 2 bodů .
  • Funkce vytvoří nejprve příklad oblouku.
 4. Do horního zadávacího políčka zadejte buď poloměr oblouku, nebo výšku oblouku nad myšlenou osou mezi počátečním a koncovým bodem.
 5. Do dolního zadávacího políčka zadejte délku segmentů na oblouku.
 6. Zvolte vytyčovací bod, který určuje koncový bod oblouku.
 7. Z možností vyberte požadovaný oblouk.
 8. Pro vytvoření bodů zvolte Potvrdit .
  • Vytyčovací přístroj vám ukáže přímo směr prvního vytyčovacího bodu na oblouku.

Nastavení

Jednotky
 • Při volbě jednotek můžete nastavit metrické a imperiální jednotky.
Spojení s vytyčovacím přístrojem
 • Zde se zobrazuje, s jakým vytyčovacím přístrojem je tablet spojený. Je zde seznam dalších vytyčovacích přístrojů v dosahu.
  Jakmile je vytyčovací přístroj spojený s tabletem, není již uvedený v seznamu. Pro spojení vytyčovacího přístroje s jiným tabletem nejprve zrušte spojení.
Akustický signál
 • Akustický signál můžete zapnout nebo vypnout. Při dodání je signál zapnutý.
Zobrazení úvodu
 • Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout. Je-li tato funkce zapnutá, zobrazí se při spuštění aplikace úvod. Při dodání je tato funkce zapnutá.
Zobrazení názvů bodů
 • Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout. Když je tato funkce vypnutá, jsou názvy bodů skryté. Při dodání je tato funkce zapnutá.
O nás
 • Zde jsou uvedeny informace o verzi softwaru, verzi firmware zařízení, licence a právní témata.

Péče a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při zasunutém akumulátoru !
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vyjměte akumulátor!
Péče o zařízení
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Prach opatrně odstraňte suchým kartáčem nebo hadříkem.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Péče o lithium-iontové akumulátory
 • Akumulátor udržujte čistý a beze stop oleje a tuku.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
 • Zabraňte proniknutí vlhkosti.
Údržba
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce akumulátorový přístroj nepoužívejte. Nechte ho ihned opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte funkci.
Čištění výstupního okénka laseru
 • Z výstupního okénka laseru vyfoukejte prach.
 • Nedotýkejte se výstupního okénka laseru prsty.
  Příliš drsný čisticí materiál může sklo poškrábat, a tím negativně ovlivnit přesnost přístroje. Nepoužívejte žádné jiné kapaliny kromě čistého lihu nebo vody, aby nedošlo k poškození plastových částí.
  Při sušení vybavení dodržujte stanovené teplotní meze.

Přeprava a skladování akumulátorových přístrojů

Přeprava
 • Vyjměte akumulátory.
 • Akumulátory nikdy nepřepravujte volně.
 • Po delší přepravě přístroj a akumulátory před použitím zkontrolujte, zda nejsou poškozené.
Skladování
  POZOR
  Neúmyslné poškození vadnými nebo vyteklými akumulátory. !
 • Výrobky skladujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Přístroj a akumulátory skladujte pokud možno v suchu a chladu.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na topení nebo za sklem.
 • Přístroj a akumulátory skladujte mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Po delším skladování přístroj a akumulátory před použitím zkontrolujte, zda nejsou poškozené.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná příčina
Řešení
Vytyčovací přístroj a/nebo tablet nelze zapnout.
Akumulátor je vybitý.
 • Nabijte akumulátor.
Aplikace PMD 200 není k dispozici.
Aplikace se nachází v podnabídce na tabletu.
 • Vyhledejte aplikaci PMD 200 v podnabídce na tabletu.
Aplikace byla odinstalována.
 • Stáhněte aplikaci PMD 200 znovu z Google Play Store.
Nesprávný jazyk v aplikaci
Nastavení jazyka tabletu
 • Změňte jazyk v nastaveních tabletu. Pokud není jazyk podporovaný, bude v aplikaci automaticky použita angličtina.
Aplikace nefunguje.
Chyba softwaru
 • Aplikaci úplně zavřete a spusťte ji znovu.
Neodsouhlasili jste dohodu s koncovým uživatelem
 • Odsouhlaste dohodu s koncovým uživatelem.
Aplikace se nečekaně zavřela.
Na tabletu se aktivoval režim úspory energie
 • Deaktivujte režim úspory energie v nastaveních tabletu.
Vytyčovací přístroj a tablet nelze spojit.
Vytyčovací přístroj je vypnutý.
 • Zapněte vytyčovací přístroj.
U vytyčovacího přístroje se vyskytla chyba.
 • Vytyčovací přístroj vypněte a znovu zapněte. Pokud problém tím nelze odstranit, obraťte se na servis Hilti .
Vzdálenost od vytyčovacího přístroje je příliš velká
 • Přemístěte se podstatně blíže k vytyčovacímu přístroji.
Je vybraný nesprávný vytyčovací přístroj
Vytyčovací přístroj nemůže provést nivelaci.
Podklad je nerovný nebo příliš nakloněný.
 • Postavte vytyčovací přístroj na rovnou a vodorovnou plochu.
Vytyčovací přístroj nemůže měřit.
Světelné podmínky na stavbě jsou příliš jasné.
 • Zatemněte nebo zastiňte pracovní prostor.
Nevhodný měřený povrch
 • Změňte měřený povrch (např. bílý papír).
Červený laserový bod a zelená laserová čára nejsou viditelné.
Světelné podmínky na stavbě jsou příliš jasné.
 • Zatemněte nebo zastiňte pracovní prostor.
Vytyčovací přístroj a tablet nejsou spojené
U vytyčovacího přístroje se vyskytla chyba.
 • Vytyčovací přístroj vypněte a znovu zapněte. Pokud problém tím nelze odstranit, obraťte se na servis Hilti .
Zelená laserová čára není dokonale svislá.
Nesprávná nivelace
 • Vytyčovací přístroj vypněte a znovu zapněte. Pokud problém tím nelze odstranit, obraťte se na servis Hilti .
U vytyčovacího přístroje se vyskytla chyba.
 • Vytyčovací přístroj vypněte a znovu zapněte. Pokud problém tím nelze odstranit, obraťte se na servis Hilti .
Zelená laserová čára a červený laserový bod se dokonale nepřekrývají. (Odchylky ±(1–2) mm (0.04–0.08 in) jsou normální.)
U vytyčovacího přístroje se vyskytla chyba.
 • Vytyčovací přístroj vypněte a znovu zapněte. Pokud problém tím nelze odstranit, obraťte se na servis Hilti .
 • Zajistěte pravidelné kontroly vytyčovacího přístroje.
Vytyčovací body nejsou správně / stávající vytyčovací body nejsou po novém umístění správně
Cílová destička není vyrovnaná
Cílová destička je poškozená
 • Zkontrolujte cílovou destičku, zda není zdeformovaná, a v případě potřeby ji vyměňte.
Referenční čára je příliš krátká
Vytyčovací přístroj se pohnul.

Likvidace

Image alternative Nářadí Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Likvidace akumulátorůV důsledku nesprávné likvidace akumulátorů může dojít k poškození zdraví unikajícími plyny nebo kapalinami.
 • Poškozené akumulátory žádným způsobem neposílejte!
 • Přípojky zakryjte nevodivým materiálem, abyste zabránili zkratu.
 • Akumulátory zlikvidujte tak, aby se nemohly dostat do rukou dětem.
 • Akumulátor odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

Prohlášení o shodě

Podmínky : ne USA
Image alternative
Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH „ Zulassung Geräte “ Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Upozornění FCC (platné v USA) / upozornění IC (platné v Kanadě)

Tento přístroj byl testován a bylo zjištěno, že splňuje mezní hodnoty stanovené pro digitální přístroje třídy A ve smyslu části 15 předpisů FCC. Tyto mezní hodnoty mají zabezpečit přiměřenou ochranu proti elektromagnetickému rušení při provozu v komerčně využívaných oblastech. Přístroje tohoto druhu vytvářejí a používají vysoké frekvence a mohou je také vyzařovat. Mohou proto v případě, že nejsou instalovány a používány podle návodů, způsobovat rušení příjmu rozhlasu. Provoz tohoto přístroje v obytných oblastech může způsobit rušení, o jehož odstranění se musí postarat uživatel.
Tento přístroj splňuje paragraf 15 předpisů FCC a specifikace RSS‑210 vládní agentury ISED.
Pro uvedení do provozu platí tyto dvě podmínky:
 • Tento přístroj by neměl vytvářet škodlivé záření.
 • Přístroj musí zachycovat jakékoli záření včetně záření, které by mohlo vést k nežádoucím operacím.
Změny nebo modifikace, které nebyly výslovně schváleny firmou Hilti , mohou mít za následek omezení uživatelského oprávnění k používání přístroje.

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .

Lithium-iontový akumulátor Hilti

Pokyny k bezpečnosti a použití
Image alternative
V této dokumentaci se pojem akumulátor používá pro nabíjecí lithium-iontové akumulátory Hilti, které obsahují několik lithium-iontových článků. Jsou určené pro elektrické nářadí Hilti a smí se používat pouze s tímto nářadím. Používejte pouze originální akumulátory Hilti !
Akumulátory Hilti odpovídají současnému stavu technického vývoje a jsou vybavené systémy řízení a ochrany článků.
PopisAkumulátory se skládají z článků, které obsahují lithium-iontový akumulační materiál, který umožňuje vysokou specifickou hustotu energie. Na rozdíl od akumulátorů NiMH a NiCd se u lithium-iontových akumulátorů vyskytuje jen minimální paměťový efekt, jsou ale velmi choulostivé vůči působení násilí, hlubokému vybití nebo vysokým teplotám. Viz bezpečnost
Výrobky schválené pro naše akumulátory najdete v  Hilti Store nebo na:
www.hilti.group | USA: www.hilti.com .
Bezpečnost
 • Akumulátory se nesmí v žádném případě přizpůsobovat nebo upravovat!
 • Nikdy nepožívejte recyklované nebo opravené akumulátory, které neschválil servis Hilti .
 • Nepoužívejte a nenabíjejte akumulátory, které byly vystaveny nárazu, které spadly z větší výšky než jeden metr nebo jsou jinak poškozené. Akumulátory pravidelně kontrolujte, zda nevykazují známky poškození, např. zmáčknutí, rozříznutí nebo propíchnutí.
 • Akumulátory a akumulátorové elektrické nářadí nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí.
 • V případě vytékající akumulátorové kapaliny zabraňte kontaktu s očima a pokožkou!
 • Viz Postup v případě poškozených akumulátorů .
 • Z vadných akumulátorů může unikat kapalina a potřísnit okolní předměty. Příslušné předměty vyčistěte teplou vodou s mýdlem a poškozené akumulátory vyměňte.
 • Viz Postup v případě poškozených akumulátorů .
 • Akumulátory vždy chraňte před vyššími teplotami, jiskřením a otevřeným plamenem. Mohlo by dojít k výbuchu.
 • Nedotýkejte se pólů akumulátoru prsty, nástroji, šperky nebo jinými kovovými předměty. Může to způsobit zkrat, zásah elektrickým proudem, popáleniny nebo výbuch.
 • Akumulátory chraňte před deštěm a vlhkostí. V případě proniknutí vlhkosti může dojít ke zkratu, zásahu elektrickým proudem, popáleninám nebo výbuchu.
 • Používejte pouze nabíječky a elektrické nářadí určené pro tento typ akumulátoru. Řiďte se údaji v příslušných návodech k obsluze.
 • Akumulátory neskladujte a nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se vyskytují hořlavé kapaliny nebo plyny. Nečekaná porucha akumulátoru může v těchto podmínkách způsobit výbuch.
Postup v případě poškozených akumulátorů
 • Pokud je akumulátor poškozený, vždy se obraťte na servisního partnera Hilti .
 • Noste ochranné brýle a ochranné rukavice, abyste v případě unikající kapaliny zabránili přímému kontaktu s očima a/nebo pokožkou.
 • Vadný akumulátor vložte do nehořlavé nádoby a zakryjte ho suchým pískem, křídovým práškem (CaCO₃) nebo silikátem (vermikulitem). Poté uzavřete víkem, aby dovnitř nemohl vzduch, a nádobu uložte mimo dosah hořlavých plynů, kapalin nebo předmětů.
 • Nádobu odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu. Poškozené akumulátory žádným způsobem neposílejte!
 • Pro odstranění vyteklé akumulátorové kapaliny použijte schválený chemický čisticí prostředek.
Postup v případě již nefunkčních akumulátorů
 • Všímejte si neobvyklého chování akumulátorů, jako jsou nesprávné nabíjení nebo neobvykle dlouhé doby nabíjení, znatelný pokles výkonu, neobvyklé indikace LED nebo vytékající kapaliny. Jsou to známky problému uvnitř akumulátoru.
 • Pokud se domníváte, že se vyskytl problém uvnitř akumulátoru, kontaktujte servisního partnera Hilti .
 • Pokud již akumulátor nefunguje, nelze ho už nabít nebo vytéká kapalina, musíte ho zlikvidovat výše popsaným způsobem.
 • Viz Postup v případě poškozených akumulátorů .
Opatření v případě hořícího akumulátoru
  VÝSTRAHA
  Nebezpečí způsobené hořícím akumulátorem! Z hořícího akumulátoru unikají nebezpečné a výbušné kapaliny a výpary, které mohou způsobit poranění poleptáním, popáleniny nebo výbuch.
 • Při hašení hořícího akumulátoru noste osobní ochranné pomůcky.
 • Zajistěte dostatečné větrání, aby mohly unikat nebezpečné a výbušné výpary.
 • V případě vzniku velkého množství kouře okamžitě opusťte místnost.
 • V případě podráždění dýchacích cest vyhledejte lékaře.
 • Hořící akumulátory haste pouze vodou. Práškové hasicí prostředky a hasicí deky jsou u lithium-iontových akumulátorů neúčinné. Okolní požár lze hasit běžnými hasicími prostředky.
 • Nesnažte se přemístit velké množství poškozených, hořících nebo vyteklých akumulátorů. Z nejbližšího okolí odstraňte nezasažené materiály a zasažené akumulátory tak izolujte. Pokud se vám nepodaří požár uhasit dostupnými prostředky, zavolejte nejbližší požárníky.
V případě jednoho hořícího akumulátoru:
 • Vezměte ho na lopatu a hoďte ho do kbelíku s vodou. Díky chladicímu účinku se zamezí rozšíření ohně na články akumulátoru, které ještě nedosáhly kritické teploty pro vznícení.
 • Počkejte, dokud akumulátor úplně nevychladne.
 • Viz Postup v případě poškozených akumulátorů .
Údaje k přepravě a skladování
 • Provozní teplota prostředí od −17 °C do +60 °C / od 1 °F do 140 °F.
 • Skladovací teplota od −20 °C do +40 °C / od −4 °F do 104 °F.
 • Akumulátory nenechávejte uložené na nabíječce. Akumulátor a nabíječku po použití vždy odpojte.
 • Akumulátory skladujte pokud možno v suchu a chladu. Skladováním v chladu se prodlužuje životnost akumulátoru. Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na topení nebo za sklem.
 • Akumulátory se nesmí posílat poštou. Pokud chcete posílat nepoškozené akumulátory, obraťte se na zásilkovou firmu.
 • Akumulátory nikdy nepřepravujte volně. Akumulátory by měly být při přepravě chráněné proti nadměrným nárazům a vibracím a izolované od jakýchkoli vodivých materiálů nebo jiných akumulátorů, aby se nemohly dostat do kontaktu s póly jiných akumulátorů a způsobit tak zkrat.
Údržba a likvidace
 • Akumulátor udržujte čistý a beze stop oleje a tuku. Tyto nečistoty odstraňte čistým, suchým hadrem.
 • Nikdy nepoužívejte akumulátor s ucpanými ventilačními štěrbinami. Ventilační štěrbiny opatrně vyčistěte měkkým kartáčem.
 • Nepřipusťte, aby do vnitřního prostoru vnikly cizí předměty.
 • Dbejte na to, aby se na akumulátoru nevyskytovaly zbytečné nečistoty a prach. Akumulátor vyčistěte měkkým štětcem nebo suchým, čistým hadrem.
 • Dbejte na to, aby do akumulátoru nepronikla vlhkost. Pokud se do akumulátoru dostane vlhkost, zacházejte s ním jako s poškozeným akumulátorem a izolujte ho uložením do nehořlavé nádoby.
 • Viz Postup v případě poškozených akumulátorů .
 • V důsledku nesprávné likvidace může dojít k poškození zdraví unikajícími plyny nebo kapalinami. Akumulátor odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu. Poškozené akumulátory žádným způsobem neposílejte!
 • Akumulátory nevyhazujte do komunálního odpadu.
 • Akumulátory zlikvidujte tak, aby se nemohly dostat do rukou dětem. Přípojky zakryjte nevodivým materiálem, abyste zabránili zkratu.