Jazyk

BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v návodu k obsluze

V tomto návodu k obsluze jsou použité následující symboly:
Image alternative Řiďte se návodem k obsluze
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrická zařízení a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu
Image alternative Hilti Lithium-iontový akumulátor
Image alternative Nabíječka Hilti

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu k obsluze.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku mohou být použity následující symboly:
Image alternative Všeobecné příkazové značky
Image alternative Používejte ochranu zraku.
Image alternative Používejte chrániče sluchu.
Image alternative Používejte ochrannou přilbu.
Image alternative Výrobek podporuje NFC technologii, která je kompatibilní se systémy iOS a Android.
Image alternative Lithium-iontový akumulátor
Image alternative Akumulátor nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí.
Image alternative Dbejte na to, aby akumulátor nespadl. Nepoužívejte akumulátor, který byl vystavený nárazu nebo je jinak poškozený.

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Vsazovací přístroj
  BX 3-22 | BX 3-L-22 | BX 3-ME-22
  Generace
  03
  Sériové číslo

Prohlášení o shodě

Image alternative
Výrobce prohlašuje na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek odpovídá platným zákonům a splňuje platné normy.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

Image alternative VAROVÁNÍ Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, instrukce, vyobrazení a technické údaje, které patří k tomuto elektrickému nářadí. Nedbalost při dodržování následujících instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Pojem „elektrické nářadí“, používaný v bezpečnostních pokynech, se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) nebo na elektrické nářadí napájené z akumulátoru (bez síťového kabelu).
Bezpečnost pracoviště
 • Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
 • S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
 • Při práci s elektrickým nářadím zabraňte přístupu dětem a jiným osobám na pracoviště. Rozptylování pozornosti by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
 • Síťová zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravována. U elektrického nářadí s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Nedotýkejte se uzemněných povrchů, např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Síťový kabel používejte jen k tomu účelu, pro který je určený. Nepoužívejte ho zejména k nošení či zavěšování elektrického nářadí ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Síťový kabel chraňte před horkem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými díly. Poškozené nebo zamotané síťové kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud pracujete s elektrickým nářadím venku, používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou vhodné i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro venkovní použití, snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud se nelze vyvarovat provozu elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektrickým nářadím rozumně. Elektrické nářadí nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážná poranění.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná helma nebo chrániče sluchu (podle druhu použití elektrického nářadí), snižuje riziko úrazu.
 • Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před zapojením elektrického nářadí do sítě a/nebo vložením akumulátoru, před uchopením elektrického nářadí nebo jeho přenášením se ujistěte, že je vypnuté. Držíte-li při přenášení elektrického nářadí prst na spínači nebo připojujete-li ho k síti zapnuté, může dojít k úrazu.
 • Dříve než elektrické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo klíč. Nástroj nebo klíč ponechaný v otáčivém dílu nářadí může způsobit úraz.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak si v nečekaných situacích zachováte lepší kontrolu nad výrobkem.
 • Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice mějte v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky a dlouhé vlasy jimi mohou být zachyceny.
 • Pokud lze namontovat odsávání prachu nebo zařízení na zachycení prachu, zkontrolujte, zda jsou připojené a používají se správně. Použitím odsávání prachu můžete snížit ohrožení vlivem prachu.
 • Nenechte se ukolébat falešným pocitem bezpečí a nepřekračujte bezpečnostní pravidla pro elektrické nářadí, i když jste po mnohonásobném použití s elektrickým nářadím dobře seznámeni. Nepozorné jednání může ve zlomcích sekundy způsobit těžká zranění.
Použití elektrického nářadí a péče o něj
 • Nářadí nepřetěžujte. Pro danou práci použijte elektrické nářadí, které je pro ni určené. S vhodným elektrickým nářadím budete v dané výkonové oblasti pracovat lépe a bezpečněji.
 • Nepoužívejte elektrické nářadí s vadným spínačem. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.
 • Dříve než budete nářadí seřizovat, měnit jeho příslušenství nebo než ho odložíte, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte odnímatelný akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
 • Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby nářadí používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny. Elektrické nářadí je nebezpečné, když ho používají nezkušené osoby.
 • O elektrické nářadí a příslušenství se pečlivě starejte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce elektrického nářadí. Poškozené díly nechte před použitím nářadí opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba elektrického nářadí.
 • Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami méně váznou a dají se lehčeji vést.
 • Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
 • Rukojeti a plochy rukojetí udržujte suché, čisté a beze stop oleje a tuku. Kluzké rukojeti a plochy rukojetí nedovolují bezpečné ovládání a kontrolu elektrického nářadí v nepředvídaných situacích.
Použití akumulátorového přístroje a péče o něj
 • Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječkách, které jsou doporučené výrobcem. Při použití jiných akumulátorů, než pro které je nabíječka určená, hrozí nebezpečí požáru.
 • Elektrické nářadí používejte pouze s akumulátory, které jsou pro ně určené. Použití jiných akumulátorů může způsobit úraz nebo požár.
 • Nepoužívaný akumulátor neukládejte pohromadě s kancelářskými sponkami, mincemi, klíči, hřebíky, šrouby nebo s jinými drobnými kovovými předměty, které by mohly způsobit přemostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
 • Při nesprávném použití může z akumulátoru vytéci kapalina. Zabraňte kontaktu s touto kapalinou. Při náhodném kontaktu opláchněte postižené místo vodou. Pokud kapalina vnikne do očí, vyhledejte také i lékaře. Vytékající akumulátorová kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
 • Nepoužívejte poškozené nebo upravené akumulátory. Poškozené nebo upravené akumulátory se mohou chovat nepředvídatelně a způsobit požár, výbuch nebo poranění.
 • Akumulátor nevystavujte ohni nebo vysokým teplotám. Oheň nebo teploty přes 130 °C (265 °F) mohou způsobit explozi.
 • Dodržujte všechny instrukce pro nabíjení a nenabíjejte akumulátor nebo akumulátorové nářadí nikdy mimo rozsah teplot uvedený v návodu na obsluhu. Špatné nabíjení nebo nabíjení mimo přípustný rozsah teplot může zničit akumulátor a zvýšit nebezpečí požáru.
Servis
 • Elektrické nářadí svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že nářadí bude i po opravě bezpečné.
 • Nikdy neprovádějte údržbu poškozených akumulátorů. Veškerou údržbu akumulátorů by měl provádět jen výrobce nebo autorizovaný zákaznický servis.

Bezpečnostní pokyny pro vsazovací přístroje

 • Vždy předpokládejte, že jsou v elektrickém přístroji hřebíky. Nedbalá manipulace se vsazovacím přístrojem může mít za následek nečekané vystřelení hřebíků a může vás poranit.
 • Elektrickým přístrojem nemiřte na sebe ani na jiné osoby v blízkosti. Při nečekaném spuštění dojde k vystřelení hřebíku, což může způsobit poranění.
 • Nespouštějte elektrický přístroj dříve, než je pevně nasazený na podkladu. Pokud není elektrický přístroj v kontaktu s podkladem, může se hřebík od místa upevnění odrazit.
 • Pokud se v elektrickém přístroji zasekne hřebík, odpojte přístroj od elektrické sítě nebo vyjměte akumulátor. Když je vsazovací přístroj připojený k napájení, může se při odstraňování uvízlého hřebíku omylem spustit.
 • Při odstraňování zaseknutého hřebíku buďte opatrní. Systém může být v napnutém stavu a hřebík může při pokusu o vyproštění prudce vystřelit.
 • Při upevňování elektrických kabelů zkontrolujte, zda nejsou pod napětím. Vsazovací přístroj držte jen za izolované rukojeti. Používejte jen takové hřebíky, které jsou vhodné pro instalaci elektrických kabelů. Zkontrolujte, zda hřebík nepoškodil izolaci elektrického kabelu. Hřebík, který poškodil izolaci elektrických kabelů, může způsobit úraz elektrickým proudem a nebezpečí požáru.

Bezpečnostní pokyny

Požadavky na uživatele
 • Výrobek smíte obsluhovat nebo provádět jeho údržbu pouze tehdy, pokud jste k tomu oprávnění a instruovaní.
Osobní ochranné pomůcky
 • Vy i osoby zdržující se v blízkosti noste při používání výrobku ochranu očí, chrániče sluchu a ochrannou přilbu.
Bezpečnost osob
 • Dodržujte údaje o provozu, péči a údržbě, které jsou uvedené v návodu k obsluze.
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a při práci se vsazovacím přístrojem postupujte rozumně. Výrobek nepoužívejte, jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. V případě bolesti nebo nevolnosti práci přerušte. Moment nepozornosti při použití vsazovacího přístroje může vést k vážným úrazům.
 • Vyhněte se nevhodnému držení těla. Zajistěte si bezpečný postoj a rovnováhu po celou dobu práce.
 • Používejte protiskluzovou obuv.
 • Vedení hřebíků nebo upevňovací prvky nikdy neposouvejte dozadu rukou.
 • Posunutím vedení hřebíků nebo upevňovacího prvku rukou dozadu se výrobek může za určitých okolností uvést do pohotovostního stavu. Tato aktivace umožňuje vsazení i do částí těla.
 • Při manipulaci s výrobkem mějte paže pokrčené (nikoliv natažené).
 • Při práci se musí ostatní osoby, zejména děti, zdržovat v bezpečné vzdálenosti od pracoviště.
 • Nebezpečí poranění padajícím nářadím a/nebo příslušenstvím. Před zahájením práce zkontrolujte, zda jsou akumulátor a namontované příslušenství bezpečně upevněné.
 • Větrací otvory musí být stále volné. Nebezpečí popálení o zakryté větrací otvory!
 • Nedívejte se přímo do osvětlení (LED) a nesviťte do obličeje jiným osobám. Hrozí nebezpečí oslnění.
Pečlivé zacházení se vsazovacími přístroji a jejich používání
 • Nebezpečí způsobené prostupujícími upevňovacími prvky! Před vsazováním upevňovacích prvků se ujistěte, že se nikdo nenachází za konstrukčním dílem, do kterého budete upevňovací prvek vsazovat, nebo pod ním.
 • Používejte správný výrobek pro příslušnou práci. Nepoužívejte výrobek k účelům, pro které není určený, nýbrž pouze k určenému účelu a v bezvadném stavu.
 • Nabitý výrobek nikdy nenechávejte bez dozoru.
 • Před čištěním, servisem, údržbou, při výměně vedení hřebíků, při přerušení práce a před uskladněním výrobek vždy vyprázdněte (upevňovací prvek).
 • Nepoužívané výrobky uchovávejte vyprázdněné na suchém a uzavřeném místě, ke kterému nemají přístup děti.
 • Zkontrolujte, zda výrobek a příslušenství nejsou poškozené. Zkontrolujte, zda pohyblivé díly fungují bezvadně a zda neváznou nebo zda díly nejsou poškozené.
 • Veškeré díly musí být správně namontované a splňovat všechny podmínky pro zajištění bezvadného provozu výrobku. Poškozené díly se musí nechat odborně opravit nebo vyměnit v servisu Hilti , pokud v návodu k obsluze není uvedeno jinak.
 • Před zahájením práce zkontrolujte pracovní oblast, zda se v ní nenacházejí skryté elektrické rozvody, plynové a vodovodní trubky. Vnější kovové části výrobku mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo výbuch, pokud byste poškodili elektrický kabel, plynovou nebo vodovodní trubku.
 • Upevňovací prvky nevsazujte do nevhodného podkladového materiálu.
 • Nevhodné materiály jsou svařovaná ocel a litá ocel, litina, sklo, mramor, plast, bronz, mosaz, měď, izolační materiály, duté cihly, keramické cihly, tenké plechy (< 4 mm) a pórobeton. Vsazování do těchto materiálů může způsobit prasknutí prvku, odprýsknutí nebo proražení.
 • Spoušť stiskněte pouze tehdy, pokud je výrobek zcela přitlačený kolmo k podkladu.
 • Výrobek držte při vsazování vždy kolmo k podkladu, aby se zabránilo odchýlení upevňovacího prvku od podkladového materiálu.
 • Udržujte rukojeti suché, čisté a beze stop oleje a tuku.
 • Dbejte na to, aby výrobek nikdy nespadl.
 • Nepoužívejte zásobník jako rukojeť.
 • Nepoužívejte výrobek na místech, kde hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu, jedině pokud je k tomu speciálně schválený.
 • Prvky nevsazujte do existujících otvorů, ledaže by to bylo doporučeno firmou Hilti (např. DX-Kwik).
Mechanická bezpečnostní opatření
 • Na výrobku nebo příslušenství, zejména na pístu, neprovádějte žádné úpravy ani změny.
 • Používejte pouze upevňovací prvky, které jsou určené a schválené pro tento výrobek.
Tepelná bezpečnostní opatření
 • Nepřekračujte doporučenou maximální frekvenci vsazování.
 • Pokud je výrobek přehřátý, nechte ho vychladnout.
 • Výrobek nedemontujte, dokud je horký. Nechte výrobek vychladnout.

Pečlivé zacházení s akumulátorem a jeho používání

 • Dodržujte následující bezpečnostní pokyny pro bezpečnou manipulaci s lithium-iontovými akumulátory a jejich bezpečné použití. Nedodržování může způsobit podráždění pokožky, těžká poranění poleptáním, chemické popáleniny, požár a/nebo výbuch.
 • Akumulátory používejte jen v technicky bezvadném stavu.
 • S akumulátory zacházejte opatrně, aby nedošlo k poškození a úniku kapalin, které jsou silně zdraví škodlivé!
 • Akumulátory se nesmí v žádném případě přizpůsobovat nebo upravovat!
 • Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C (176 °F) ani pálit.
 • Nepoužívejte nebo nenabíjejte akumulátory, které utrpěly náraz nebo jsou jiným způsobem poškozené. Akumulátory pravidelně kontrolujte, zda nevykazují známky poškození.
 • Nikdy nepoužívejte recyklované nebo opravené akumulátory.
 • Akumulátory a akumulátorové elektrické nářadí nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí.
 • Akumulátory vždy chraňte před přímým slunečním zářením, vyššími teplotami, jiskřením a otevřeným plamenem. Může by dojít k výbuchu.
 • Nedotýkejte se pólů akumulátoru prsty, nástroji, šperky nebo jinými elektricky vodivými předměty. Může dojít k poškození akumulátoru, věcným škodám a poranění.
 • Akumulátory chraňte před deštěm, vlhkostí a kapalinami. V případě proniknutí vlhkosti může dojít ke zkratu, zásahu elektrickým proudem, popáleninám, požáru a výbuchu.
 • Používejte pouze nabíječky a elektrické nářadí určené pro tento typ akumulátoru. Řiďte se údaji v příslušných návodech k obsluze.
 • Akumulátor nepoužívejte a neskladujte v prostředí s nebezpečím výbuchu.
 • Pokud je akumulátor příliš horký na dotek, může být vadný. Akumulátor položte na nehořlavé místo, na které je vidět, v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Nechte akumulátor vychladnout. Když je akumulátor i za hodinu stále příliš horký na dotek, je vadný. Obraťte se na servis Hilti nebo si přečtěte dokument „Pokyny k bezpečnosti a používání lithium-iontových akumulátorů Hilti “.
  Dodržujte zvláštní směrnice, které platí pro přepravu, skladování a používání lithium-iontových akumulátorů.
  Přečtěte si Pokyny k bezpečnosti a používání lithium-iontových akumulátorů Hilti , které získáte načtením QR kódu na konci tohoto návodu k obsluze.

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Nástavec
 2. Vedení hřebíků
 3. Aretace vedení hřebíků
 4. Spínač jednotlivého vsazování (BX 3-ME-22)
 5. Větrací otvory
 6. Oko pro záchytné lano nářadí
 7. Hák na pásek
 8. Bezpečnostní spínač
 9. Rukojeť
 10. Hák na pásek/hák na lešení
 11. Odjišťovací tlačítko akumulátoru
 12. Stavová kontrolka akumulátoru
 13. Lithium-iontový akumulátor
 14. Montážní otvor pro příslušenství
 15. Posunovač hřebíků
 16. Odjištění posunovače hřebíků
 17. Opěrka
 18. Zásobník
 19. Stavová kontrolka vsazovacího přístroje
 20. Osvětlení pracovní oblasti

Výbava

Vedení hřebíků a opěrka závisí na výrobku. Následující tabulka obsahuje opěrku a vedení hřebíků, kterými je výrobek vybavený.
Další informace najdete na víku kufru, v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group
Výrobek
BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Vedení hřebíků
X-FG B3 IF 02
X-FG B3 IF 02
X-FG B3 ME
Opěrka
X-SL B3 03
X-SL B3 03
X-SL B3 ME 03

Použití v souladu s určeným účelem

Výrobek je ruční akumulátorový vsazovací přístroj. Je určený k vsazování speciálně vyrobených upevňovacích prvků do betonu, oceli, zdiva, vápencového pískovce a dalších podkladů vhodných pro přímou montáž. Výrobek je také určený pro upevňování elektrických kabelů pomocí spon, pokud se k tomu použijí vhodné upevňovací prvky. Používejte jen schválené upevňovací prvky ve spojení s vedením hřebíků, které je pro ně určené (viz kapitolu „Technické údaje“).

Vsazovací přístroj, akumulátor a upevňovací prvky tvoří jednu technickou jednotku. To znamená, že bezproblémové upevňování tímto vsazovacím přístrojem je možné zaručit jen tehdy, pokud jsou použity upevňovací prvky Hilti vyrobené speciálně k tomuto účelu a nabíječky a akumulátory doporučené firmou Hilti . Jen při dodržení těchto podmínek platí doporučení firmy Hilti pro upevňování a použití.
 • Vsazovací přístroj se smí používat jen s ručním vedením.
 • Je třeba vyloučit nesprávné použití. Za nesprávné použití se považuje vsazování do velmi měkkého podkladu (např. dřeva) a vsazování do příliš tvrdého podkladu (např. vysokopevnostní oceli nebo velmi tvrdého přírodního kamene).
Image alternative
 • Pro tento výrobek používejte pouze lithium-iontové akumulátory Hilti Nuron typové řady B 22. Pro optimální výkon doporučuje firma Hilti pro tento výrobek akumulátory uvedené v tabulce.

 • Pro tyto akumulátory používejte pouze nabíječky Hilti uvedené v této tabulce.

Bezpečnostní zařízení

V režimu se zásobníkem má detekce hřebíků zabránit nesprávnému vsazování, které může způsobit poškození vsazovacího přístroje.
Přítlaková pojistka má zabránit vsazování hřebíků mimo podklad. Vsazovací přístroj lze v režimu se zásobníkem přitlačit a spustit jen s nasazeným hřebíkem.

Vybavení

Vsazovací přístroj je vybavený ergonomickou, protiskluzovou rukojetí s tlumením vibrací, hákem na pásek a na lešení a opěrkou. Vsazovací přístroj je chráněný elektronickou ochranou před přetížením a sledováním teploty před přehřátím.

Stavová kontrolka vsazovacího přístroje

Stavová kontrolka poskytuje informaci o stavu vsazovacího přístroje.
Stav
Význam
LED nesvítí.
Vsazovací přístroj je vypnutý.
LED svítí zeleně.
Vsazovací přístroj je zapnutý a připravený k vsazování.
LED bliká zeleně.
Akumulátor je příliš horký nebo příliš vybitý.
LED bliká každé 3 sekundy zeleně.
Vsazovací přístroj je v pohotovostním režimu, přitlačením nástavce se vsazovací přístroj zapne.
LED svítí modře.
Vsazovací přístroj je zapnutý, je třeba doplnit pásy s hřebíky.
LED bliká modře.
Vsazovací přístroj je zapnutý, zásobník je úplně prázdný.
LED bliká žlutě.
Vsazovací přístroj je příliš horký, viz tabulku s poruchami.
LED bliká červeně.
Porucha přístroje, viz tabulku s poruchami.
LED svítí červeně.
Porucha přístroje, viz tabulku s poruchami.

Ukazatele lithium-iontového akumulátoru

Lithium-iontové akumulátory Hilti Nuron mohou zobrazovat stav nabití, chybová hlášení a stav akumulátoru.

Ukazatele stavu nabití a chybová hlášení

Pro zobrazení jednoho z následujících ukazatelů krátce stiskněte odjišťovací tlačítko akumulátoru.
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění způsobené padajícím akumulátorem!
 • Při zasunutém akumulátoru po stisknutí odjišťovacího tlačítka zkontrolujte, zda akumulátor znovu správně zaskočil v použitém výrobku.
Stav nabití a možné poruchy se zobrazují také trvale, dokud je připojený výrobek zapnutý.
Stav
Význam
Čtyři (4) LED svítí trvale zeleně
Stav nabití: 100 % až 71 %
Tři (3) LED svítí trvale zeleně
Stav nabití: 70 % až 51 %
Dvě (2) LED svítí trvale zeleně
Stav nabití: 50 % až 26 %
Jedna (1) LED svítí trvale zeleně
Stav nabití: 25 % až 10 %
Jedna (1) LED bliká pomalu zeleně
Stav nabití: < 10 %
Jedna (1) LED bliká rychle zeleně
Lithium-iontový akumulátor je úplně vybitý. Nabijte akumulátor.
Pokud LED po nabití akumulátoru stále ještě rychle bliká, obraťte se na servis Hilti .
Jedna (1) LED bliká rychle žlutě
Lithium-iontový akumulátor a výrobek, který je s ním spojený, jsou přetížené, příliš horké, příliš studené nebo se vyskytla jiná chyba.
Zajistěte, aby měl výrobek a akumulátor doporučenou pracovní teplotu, a výrobek při použití nepřetěžujte.
Pokud se hlášení zobrazuje i nadále, obraťte se na servis Hilti .
Jedna (1) LED svítí žlutě
Lithium-iontový akumulátor a s ním spojený výrobek nejsou kompatibilní. Obraťte se na servis Hilti .
Jedna (1) LED bliká rychle červeně
Lithium-iontový akumulátor je zablokovaný a nelze dále používat. Obraťte se na servis Hilti .

Ukazatele ke stavu akumulátoru

Pro zjištění stavu akumulátoru podržte déle než tři sekundy stisknuté odjišťovací tlačítko. Systém nerozpozná potenciální nesprávné funkce akumulátoru kvůli nesprávnému zacházení, např. při pádu, propíchnutí, vnějšímu tepelnému poškození atd.
Stav
Význam
Všechny LED svítí jako běžící světlo a poté se jedna (1) LED rozsvítí zeleně.
Akumulátor lze nadále používat.
Všechny LED svítí jako běžící světlo a poté jedna (1) LED bliká rychle žlutě.
Zjištění stavu akumulátoru se nepodařilo dokončit. Zopakujte postup nebo se obraťte na servis Hilti .
Všechny LED svítí jako běžící světlo a poté se jedna (1) LED rozsvítí červeně.
Pokud lze připojený výrobek nadále používat, činí bývající kapacita akumulátoru méně než 50 %.
Pokud připojený výrobek už nelze používat, skončila životnost akumulátoru a akumulátor se musí vyměnit. Obraťte se na servis Hilti .

Bluetooth® (volitelné)

Slovní ochranná známka Bluetooth ® a obrazové ochranné známky (loga) jsou zaregistrované ochranné známky a vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. Na jakékoli použití této slovní ochranné známky / těchto obrazových ochranných známek se vztahuje licence akciové společnosti Hilti .

Použití v souladu s určením

Tento výrobek je vybavený modulem Bluetooth ® Low Energy Module, který umožňuje kontrolu stavu elektrického nářadí a přenos a nastavení dat prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth ®, bezdrátového přenosu dat, prostřednictvím kterého spolu mohou na krátkou vzdálenost komunikovat dva výrobky podporující Bluetooth. Tento výrobek je vyvinutý pro umožnění komunikace a přenosu dat pomocí mobilních telefonů a bran Hilti . Výrobek umí posílat datové údaje, jako stanoviště přijímajícího koncového zařízení, dobu chodu, celkový počet použití, počet použití během určitého intervalu a čas přenosu. Informace k nabízeným funkcím konektivity najdete v příslušné aplikaci Hilti nebo v návodu k obsluze použitého elektrického nářadí.

Přenos dat přes Bluetooth ®

Vysílací interval se může lišit v závislosti na dostupném zdroji energie výrobku. Dosah se může silně lišit podle vnějších podmínek, včetně použitého přijímacího přístroje. Uvnitř uzavřených prostorů a vlivem kovových bariér (např. stěny, regály, kufry atd.) může být dosah Bluetooth ® výrazně menší. V závislosti na prostředí může být zapotřebí více vysílacích intervalů, než je elektrické nářadí rozpoznáno.
Pokud není elektrické nářadí rozpoznáno, zkontrolujte následující:
Není vzdálenost od mobilního koncového zařízení příliš velká?
→ Zmenšete vzdálenost mezi mobilním koncovým zařízením a elektrickým nářadím.

Instalace a nastavení aplikace

Abyste mohli používat funkce konektivity, musíte si nejprve nainstalovat příslušnou aplikaci Hilti .
(1.) Stáhněte si aplikaci v příslušném obchodě s aplikacemi.
Předpokladem je uživatelský účet v příslušném obchodě s aplikacemi.
(2.) Když poprvé spustíte aplikaci, přihlaste se pomocí svého účtu nebo se zaregistrujte.
(3.) Na displeji vašeho mobilního koncového zařízení se zobrazí všechny další kroky potřebné pro spojení elektrického nářadí s mobilním koncovým zařízením.
Nejprve si projděte kompletní návod k aplikaci. Získáte tak lepší přehled o procesu spojení a požívání funkcí konektivity.

Ochrana proti hlubokému vybití

Výrobek je vybavený úsporným režimem na ochranu lithium-iontového akumulátoru před hlubokým vybitím. Tím se zabrání hlubokému vybití akumulátoru.
 • Ochrana proti hlubokému vybití se aktivuje po 360 minutách.
 • Pro deaktivaci ochrany proti hlubokému vybití vyjměte akumulátor a znovu ho nasaďte.

Obsah dodávky

Vsazovací přístroj , návod k obsluze.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group

Technické údaje


BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Hmotnost podle EPTA Procedure 01 bez akumulátoru
3,5 kg
3,5 kg
3,4 kg
Délka hřebíků v zásobníku
14 mm … 30 mm
14 mm … 36 mm
14 mm … 24 mm
Délka hřebíku při jednotlivém vsazování
·/·
·/·
30 mm … 36 mm
Průměr hřebíků
3 mm
2,75 mm … 3,0 mm
3 mm
Kapacita zásobníku
30 hřebíků
30 hřebíků
20 hřebíků
Dráha přítlaku
12 mm
12 mm
12 mm
Přítlačná síla
50 N … 70 N
50 N … 70 N
50 N … 70 N
Doporučená maximální frekvence vsazování při pokojové teplotě
700/h
700/h
700/h
Jmenovité napětí
21,6 V
21,6 V
21,6 V
Maximální vysílací výkon Bluetooth®
8 dBm
8 dBm
8 dBm
Frekvenční pásmo Bluetooth
2 402 MHz … 2 480 MHz
2 402 MHz … 2 480 MHz
2 402 MHz … 2 480 MHz
Skladovací teplota
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃
Okolní teplota při provozu
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃

Akumulátor

Provozní napětí akumulátoru
21,6 V
Gewicht Akku
Siehe Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung"
Okolní teplota při provozu
−17 ℃ … 60 ℃
Skladovací teplota
−20 ℃ … 40 ℃
Teplota akumulátoru na začátku nabíjení
−10 ℃ … 45 ℃

Informace o hlučnosti a hodnoty vibrací podle EN 62841

Hodnoty akustického tlaku a vibrací uvedené v těchto pokynech byly změřené normovanou měřicí metodou a lze je použít k vzájemnému srovnání elektrického nářadí. Jsou vhodné také pro předběžný odhad působení.
Uvedené údaje reprezentují hlavní použití elektrického nářadí. Při jiném způsobu použití, při použití s jinými nástroji nebo nedostatečné údržbě se údaje mohou lišit. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně zvýšit.
Pro přesný odhad působení je potřeba brát v úvahu také dobu, kdy je nářadí vypnuté nebo sice běží, ale nepoužívá se. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně snížit.
Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením hluku a/nebo vibrací, například: údržbu elektrického nářadí a nástrojů, udržování rukou v teple, organizace pracovních postupů.
Informace o hlučnosti

BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Typická hladina emitovaného akustického výkonu při použití váhového filtru A (při vsazování hřebíků) (LWA)
Beton
96 dB
96 dB
96 dB
Ocel
100 dB
100 dB
100 dB
Typická hladina emitovaného akustického tlaku při použití váhového filtru A (při vsazování hřebíků) (LpA)
Beton
85 dB
85 dB
85 dB
Ocel
89 dB
89 dB
89 dB
Nejistota pro uvedené hladiny hlučnosti (KWA, KPA)
3 dB
3 dB
3 dB
Celkové hodnoty vibrací v jedné ose (ve směru z)

BX 3-22
BX 3-L-22
BX 3-ME-22
Hodnota emitovaných vibrací (při vsazování hřebíků) s akumulátorem B22 55 (a h)
Beton
2,5 m/s²
2,5 m/s²
2,5 m/s²
Ocel
3,3 m/s²
3,3 m/s²
3,3 m/s²
Hodnota emitovaných vibrací (při vsazování hřebíků) s akumulátorem B22 85 (a h)
Beton
2,9 m/s²
2,9 m/s²
2,9 m/s²
Ocel
3,5 m/s²
3,5 m/s²
3,5 m/s²
Nejistota (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Příprava práce

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při neúmyslném spuštění!
 • Před nasazením akumulátoru zkontrolujte, zda je příslušný výrobek vypnutý.
 • Před nastavováním nářadí nebo výměnou příslušenství vyjměte akumulátor.
Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

Nabíjení akumulátoru

 1. Před nabíjením si přečtěte návod k obsluze nabíječky.
 2. Dbejte na to, aby byly kontakty akumulátoru a nabíječky suché a čisté.
 3. Akumulátor nabíjejte pomocí schválené nabíječky.

Nasazení akumulátoru

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při zkratu nebo padajícím akumulátorem!
 • Před nasazením akumulátoru zkontrolujte, zda nejsou na kontaktech akumulátoru a výrobku cizí tělesa.
 • Zajistěte, aby akumulátor vždy správně zaskočil.
 1. Před prvním uvedením do provozu akumulátor úplně nabijte.
 2. Zasuňte akumulátor do výrobku tak, aby slyšitelně zaskočil.
 3. Zkontrolujte, zda je akumulátor bezpečně usazený.

Vyjmutí akumulátoru

 1. Stiskněte odjišťovací tlačítko akumulátoru.
 2. Vytáhněte akumulátor z výrobku.

Vyjmutí vedení hřebíků

 1. Posunovač hřebíků stáhněte dolů tak, aby zaskočil.
 2. Vyprázdněte zásobník.
 3. Posuňte aretaci vedení hřebíků ve směru šipky až nadoraz.
  • Vedení hřebíků se uvolní.
 4. Vyjměte vedení hřebíků.

Nasazení vedení hřebíků

 1. Posunovač hřebíků stáhněte dolů tak, aby zaskočil.
 2. Vyprázdněte zásobník.
 3. Posuňte aretaci vedení hřebíků ve směru šipky až nadoraz a držte ji v této poloze.
 4. Zasuňte vedení hřebíků do nástavce, až slyšitelně zaskočí.
 5. Uvolněte aretaci vedení hřebíků.
  • Aretace vedení hřebíků přeskočí do prostřední polohy.
 6. Zatažením za vedení hřebíku zkontrolujte, zda je správně usazené.

Bezpečná práce s hákem na pásek a na lešení

  Image alternative
 • Než začnete pracovat, zajistěte, aby byl hák na pásek / na lešení bezpečně upevněný na výrobku.
 • Hák na pásek/na lešení používejte, pouze když je to nutné. Když výrobek delší dobu nepoužíváte, bezpečně ho odložte.

Pojistka proti pádu

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění padajícím nářadím a/nebo příslušenstvím!
 • Používejte pouze záchytné lano nářadí Hilti doporučené pro váš výrobek.
 • Před každým použitím zkontrolujte upevňovací bod záchytného lana nářadí, zda není poškozený.
 • Záchytné lano nářadí neupevňujte za hák na pásek. Hák na pásek nepoužívejte pro zvedání výrobku.
Dodržujte národní předpisy pro práce ve výšce.
Jako pojistku proti pádu používejte pro tento výrobek výhradně záchytné lano nářadí Hilti #2261970.
  Image alternative
 • Upevněte záchytné lano nářadí pomocí karabiny na výrobek, jak je znázorněno na obrázku. Zkontrolujte, zda karabina bezpečně drží.
 • Připevněte druhou karabinu na nosnou konstrukci. Zkontrolujte, zda karabina bezpečně drží.
  Řiďte se návodem k obsluze záchytného lana nářadí Hilti .

Osazení pro režim se zásobníkem

Image alternative
POZOR
Nebezpečí přiskřípnutí! Odskočení posunovače hřebíků zpátky může způsobit poranění a poškození vsazovacího přístroje.
 • Při stahování posunovače hřebíků dbejte na to, aby spolehlivě zaskočil. Nenechte posunovač hřebíků odskočit zpátky.
 1. Posunovač hřebíků stáhněte dolů tak, aby zaskočil.
 2. Nechte do zásobníku vklouznout pásy s hřebíky (maximálně 3 pásy po 10 hřebících).
 3. Pevně držte posunovač hřebíků a stiskněte odjištění posunovače.
 4. Veďte posunovač hřebíků zpět, dokud se nedotýká hřebíku.

Osazení pro režim jednotlivého vsazování

BX 3-ME-22
POZOR
Nebezpečí přiskřípnutí! Odskočení posunovače hřebíků zpátky může způsobit poranění a poškození vsazovacího přístroje.
 • Při stahování posunovače hřebíků dbejte na to, aby spolehlivě zaskočil. Nenechte posunovač hřebíků odskočit zpátky.
 1. Posunovač hřebíků stáhněte dolů tak, aby zaskočil.
 2. Nechte pás s hřebíky vyklouznout ze zásobníku a zkontrolujte, zda je zásobník prázdný.
  Vsazovací přístroj se může poškodit, pokud před vsazováním v režimu jednotlivého vsazování neodstraníte ze zásobníku všechny hřebíky.
 3. Pevně držte posunovač hřebíků a stiskněte odjištění posunovače.
 4. Veďte posunovač hřebíků zpět.
 5. Nasaďte hřebík do určené prohlubně ve vedení hřebíků. Volitelně můžete pak navíc na vedení hřebíků nasadit schválený upevňovací prvek.
  Vsazování s více než jedním hřebíkem ve vedení hřebíků může způsobit poškození vsazovacího přístroje. Do vedení hřebíků vkládejte v režimu jednotlivého vsazování maximálně jeden hřebík.
 6. Stiskněte spínač jednotlivého vsazování.
  • Spínač jednotlivého vsazování slyšitelně zaskočí.
  Když posunovač hřebíků stáhnete o několik centimetrů dolů, spínač jednotlivého vsazování se zase uvolní.

Obsluha

Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

Použití opěrky

Image alternative
Na rovném podkladu usnadňuje opěrka postavení vsazovacího přístroje v pravém úhlu, protože je třeba zajistit pravoúhlou polohu již jen v bočním směru. Na nerovném podkladu může být nutné opěrku zaklopit, aby bylo možné vedení hřebíků vyrovnat do pravého úhlu vůči podkladu.

Zaklopení opěrky

 1. Zatlačte na opěrku a uvolněte ji tak ze zajištěné polohy.
 2. Otočte opěrku zpět.

Vyklopení opěrky

POZOR
Nebezpečí přiskřípnutí! Při sklápění opěrky hrozí nebezpečí přiskřípnutí prstů mezi opěrkou a přístrojem.
 • Při sklápění opěrky držte vsazovací přístroj za rukojeť.
 1. Otočte opěrku dopředu.
 2. Zatlačte zespodu na opěrku a nechte ji zaskočit ve vyklopené poloze.

Vypnutí Bluetooth (volitelné)

 • Na 10 sekund přitlačte vsazovací přístroj na podklad.
  • Po 6 sekundách se pružinový prvek slyšitelně uvolní (držte vsazovací přístroj přitlačený dalších 4 sekundy).
  • Stavová kontrolka 3krát modře zabliká.
  • 3krát zazní zvuk motoru.
  • Přenos dat není možný.
  Pokud se zdržujete v citlivém prostředí (např. v nemocnici), kde není povolené používání Bluetooth, můžete Bluetooth deaktivovat.
  Pro opětovné zapnutí Bluetooth vyjměte akumulátor a znovu ho nasaďte.

Zapnutí/vypnutí vsazovacího přístroje

Zapnutí vsazovacího přístroje

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění! Přitlačení vsazovacího přístroje k části těla může způsobit těžká poranění neúmyslným spuštěním vsazování.
 • Vsazovací přístroj nikdy nepřitlačujte k ruce ani k jiné části těla.
 1. Při režimu se zásobníkem naplňte zásobník.
 2. Nasaďte akumulátor.
  • Stavová kontrolka bliká pomalu zeleně.
  Při provozu s menším výkonem akumulátoru se vsazovací přístroj vypne dříve, než by došlo k poškození článků akumulátoru.
 3. Pro zapnutí přitlačte vsazovací přístroj proti vhodnému podkladu.
  • Vsazovací přístroj se napne.
  • Stavová kontrolka svítí zeleně.

Vypnutí vsazovacího přístroje

 • Vyjměte akumulátor.
  • Pružinový prvek se slyšitelně uvolní a stavová kontrolka zhasne.
  Za 6 minut vydá vsazovací přístroj zvuk motoru, který signalizuje, že se vsazovací přístroj hned vypne. Po tomto upozornění se vsazovací přístroj automaticky vypne.

Provádění vsazování

Image alternative
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění způsobené prostupujícími upevňovacími prvky!
 • Před vsazováním upevňovacích prvků se ujistěte, že se nikdo nenachází za konstrukčním dílem, do kterého budete upevňovací prvek vsazovat, nebo pod ním.
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění odlétávajícími kusy! Během vsazování hrozí poranění těla a očí materiálem odštípnutým od podkladu a odmrštěnými částmi pásu s hřebíky.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranu očí a ochranné rukavice. Také ostatní osoby v okolí musí nosit ochranu očí a ochrannou přilbu.
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění! Přitlačení vsazovacího přístroje k části těla může způsobit těžká poranění neúmyslným spuštěním vsazování.
 • Vsazovací přístroj nikdy nepřitlačujte k ruce ani k jiné části těla.
 1. Než začnete pracovat, vsaďte na zkoušku do podkladu 2 upevňovací prvky.
 2. Nasaďte vsazovací přístroj v pravém úhlu na podklad a až nadoraz přitlačte vedení hřebíků.
  • Vsazovací přístroj se zapne.
 3. Stisknutím bezpečnostního spínače spusťte vsazování.
 4. Po vsazování sejměte vsazovací přístroj zcela z podkladu.
  Pokud je vedení hřebíků přitlačené k podkladu déle než 6 sekund, aniž by se spustilo vsazení, vsazovací přístroj se automaticky přepne do pohotovostního režimu. Vsazovací přístroj se znovu nabije opětovným nasazením nástavce na podklad.

Vyjmutí hřebíků v režimu zásobníku

 1. Posunovač hřebíků stáhněte dolů tak, aby zaskočil.
 2. Vytáhněte hřebíky dolů ze zásobníku.
 3. Pevně držte posunovač hřebíků a stiskněte odjištění posunovače.
 4. Veďte posunovač hřebíků zpět do výchozí polohy.

Uvolnění zaseknutého hřebíku

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění a poškození vsazovacího přístroje. Použití nevhodných předmětů místo doporučeného originálního příslušenství Hilti může způsobit poranění a poškození vsazovacího přístroje.
 • K uvolnění zaseknutého hřebíku používejte výhradně doporučenou sadu s průbojníkem.
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění odlétávajícími kusy! Při vsazování může dojít k poranění odlétávajícími kusy, pokud se v oblasti vedení hřebíků nacházejí nějaké předměty nebo pokud se upevňovací prvky zaseknou ve vedení hřebíků.
 • Nikdy se nesnažte odstranit poruchu vsazovacího přístroje spuštěním dalšího vsazování!
Jednotlivé hřebíky se mohou ve vedení hřebíků zaseknout. Zaseknuté hřebíky můžete z vedení hřebíků odstranit pomocí sady s průbojníkem X-NP. Příslušenství najdete v obchodě Hilti nebo online na www.hilti.group .
 1. Vyjměte vedení hřebíků (viz).
 2. Nasaďte vedení hřebíků do upínací objímky průbojníku.
 3. Pomocí průbojníku a kladiva odstraňte zaseknutý hřebík z vedení hřebíků.
 4. Nasaďte vedení hřebíků (viz).

Péče a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při zasunutém akumulátoru !
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vyjměte akumulátor!
Péče o výrobek
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Pokud má nářadí větrací otvory, opatrně je vyčistěte suchým, měkkým kartáčem.
 • Kryt čistěte jen mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
 • K čištění kontaktů výrobku používejte čistý, suchý hadr.
Péče o lithium-iontové akumulátory
 • Nikdy nepoužívejte akumulátor s ucpanými větracími otvory. Větrací otvory vyčistěte opatrně suchým, měkkým kartáčem.
 • Zajistěte, aby nebyl akumulátor zbytečně vystavený prachu nebo nečistotám. Chraňte akumulátor před vysokou vlhkostí (např. ho neponořujte do vody nebo ho nenechávejte na dešti).
  Pokud se akumulátor namočí, zacházejte s ním jako s poškozeným akumulátorem. Izolujte ho v nehořlavé nádobě a obraťte se na servis Hilti .
 • Z akumulátoru odstraňte olej a tuk, který na něj nepatří. Nedovolte, aby se na akumulátoru hromadily zbytečný prach nebo nečistoty. Akumulátor čistěte suchým, měkkým kartáčem nebo čistým, suchým hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
  Nedotýkejte se kontaktů akumulátoru a neodstraňujte z kontaktů tuk, který je na nich nanesený z výroby.
 • Kryt čistěte jen mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Údržba
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte výrobek neprodleně opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte, zda bezvadně fungují.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství schválené Hilti pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group

Čištění vnitřní strany nástavce

 1. Vyjměte vedení hřebíků.
 2. Vyčistěte vnitřní stranu nástavce.
 3. Nasaďte vedení hřebíků.

Přeprava a skladování akumulátorového nářadí a akumulátorů

Přeprava
  POZOR
  Neúmyslné spuštění při přepravě !
 • Výrobky přepravujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Vyjměte akumulátory.
 • Přístroj přepravujte a skladujte vždy v zabezpečeném kufru.
 • Akumulátory nikdy nepřepravujte volně. Akumulátory by měly být při přepravě chráněné proti nadměrným nárazům a vibracím a izolované od jakýchkoli vodivých materiálů nebo jiných akumulátorů, aby se nemohly dostat do kontaktu s póly jiných akumulátorů a způsobit tak zkrat. Dodržujte místní přepravní předpisy pro akumulátory.
 • Akumulátory se nesmí posílat poštou. Pokud chcete posílat nepoškozené akumulátory, obraťte se na zásilkovou firmu.
 • Před použitím, před delší přepravou a po delší přepravě zkontrolujte výrobek a akumulátory, zda nejsou poškozené.
Skladování
  VÝSTRAHA
  Neúmyslné poškození vadnými nebo vyteklými akumulátory. !
 • Výrobky skladujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Výrobek a akumulátory skladujte v suchu a chladu. Dodržujte teplotní limity, které jsou uvedené v technických údajích.
 • Akumulátory nenechávejte uložené na nabíječce. Po nabíjení akumulátor vždy z nabíječky vyndejte.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na tepelných zdrojích nebo za sklem.
 • Výrobek a akumulátory skladujte mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Zkontrolujte výrobek a akumulátory před každým použitím a po delším skladování, zda nejsou poškozené.

Pomoc při poruchách

Pokud není uvedeno jinak, vztahují se všechny popsané světelné signály ke stavové kontrolce vsazovacího přístroje. U všech poruch se řiďte ukazatelem stavu nabití a poruch akumulátoru. Viz kapitolu Ukazatele lithium-iontového akumulátoru .
V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná příčina
Řešení
Stavová kontrolka bliká zeleně.
Vybitý akumulátor.
 • Vyměňte akumulátor.
Pružinový prvek se nenapne, stavová kontrolka bliká zeleně.
Vybitý akumulátor.
 • Vyměňte akumulátor.
Vedení hřebíků nelze přitlačit a stavová kontrolka svítí modře .
Prázdný zásobník.
Vedení hřebíků nelze přitlačit a stavová kontrolka svítí zeleně .
Zaseknutý posunovač hřebíků.
 • Vyjměte pás s hřebíky ze zásobníku a zásobník vyčistěte.
Zaseknutý hřebík ve vedení hřebíků.
Pružinový prvek se napne se zpožděním, stavová kontrolka bliká modře, zároveň zní akustický signál; pak svítí stavová kontrolka 6 minut modře.
Prázdný zásobník.
Pružinový prvek se dodatečně nenapne a stavová kontrolka bliká žlutě.
Příliš vysoká teplota vsazovacího přístroje.
 • Nechte vsazovací přístroj vychladnout.
Příliš vysoká teplota akumulátoru.
 • Nechte akumulátor vychladnout.
Akumulátor má příliš nízkou teplotu.
 • Nechte akumulátor pomalu zahřát na pokojovou teplotu.
Pružinový prvek se nenapne a stavová kontrolka bliká červeně.
Vedení hřebíků není správně nasazené.
Pružinový prvek se nenapne a stavová kontrolka svítí červeně.
Závada přístroje.
 • Kontaktujte servisní oddělení společnosti Hilti .
Pružinový prvek se nenapne; stavová kontrolka nesvítí.
Vybitý akumulátor.
 • Vyměňte akumulátor.
Akumulátor není správně nasazený.
Je aktivní ochrana proti hlubokému vybití.
 • Vyjměte akumulátor a znovu ho nasaďte.
Zaseknuté vedení hřebíků v přitlačeném stavu.
Nečistoty mezi vedením hřebíků a nástavcem.

Likvidace

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při nesprávné likvidaci! Nebezpečí poškození zdraví unikajícími plyny nebo kapalinami.
 • Poškozené akumulátory žádným způsobem neposílejte!
 • Přípojky zakryjte nevodivým materiálem, abyste zabránili zkratu.
 • Akumulátory zlikvidujte tak, aby se nemohly dostat do rukou dětem.
 • Akumulátor odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu.
Image alternative Výrobky Hilti jsou vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré přístroje k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .

Další informace

Čína RoHS (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)
Image alternative
Tato tabulka platí pro trh v Číně.

Lithium-iontový akumulátor Hilti

Pokyny k bezpečnosti a použitíV této dokumentaci se pojem akumulátor používá pro nabíjecí lithium-iontové akumulátory Hilti, které obsahují několik lithium-iontových článků. Jsou určené pro elektrické nářadí Hilti a smí se používat pouze s tímto nářadím. Používejte pouze originální akumulátory Hilti !
PopisAkumulátory Hilti jsou vybavené systémy řízení a ochrany článků.
Akumulátory se skládají z článků, které obsahují lithium-iontový akumulační materiál, který umožňuje vysokou specifickou hustotu energie. U lithium-iontových článků se vyskytuje velmi malý paměťový efekt, jsou ale velmi citlivé vůči působení násilí, hlubokému vybití nebo vysokým teplotám.
Výrobky schválené pro akumulátory Hilti najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group
Bezpečnost
 • Dodržujte následující bezpečnostní pokyny pro bezpečnou manipulaci s lithium-iontovými akumulátory a jejich bezpečné použití. Nedodržování může způsobit podráždění pokožky, těžká poranění poleptáním, chemické popáleniny, požár a/nebo výbuch.
 • S akumulátory zacházejte opatrně, aby nedošlo k poškození a úniku kapalin, které jsou silně zdraví škodlivé!
 • Akumulátory se nesmí v žádném případě přizpůsobovat nebo upravovat!
 • Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C ani pálit.
 • Nepoužívejte nebo nenabíjejte akumulátory, které utrpěly náraz nebo jsou jiným způsobem poškozené. Akumulátory pravidelně kontrolujte, zda nevykazují známky poškození.
 • Nikdy nepoužívejte recyklované nebo opravené akumulátory.
 • Akumulátory a akumulátorové elektrické nářadí nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí.
 • Akumulátory vždy chraňte před přímým slunečním zářením, vyššími teplotami, jiskřením a otevřeným plamenem. Může by dojít k výbuchu.
 • Nedotýkejte se pólů akumulátoru prsty, nástroji, šperky nebo jinými elektricky vodivými předměty. Může dojít k poškození akumulátoru, věcným škodám a poranění.
 • Akumulátory chraňte před deštěm, vlhkostí a kapalinami. V případě proniknutí vlhkosti může dojít ke zkratu, zásahu elektrickým proudem, popáleninám, požáru a výbuchu.
 • Používejte pouze nabíječky a elektrické nářadí určené pro tento typ akumulátoru. Řiďte se údaji v příslušných návodech k obsluze.
 • Akumulátor nepoužívejte a neskladujte v prostředí s nebezpečím výbuchu.
 • Pokud je akumulátor příliš horký na dotek, může být vadný. Akumulátor položte na nehořlavé místo, na které je vidět, v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Nechte akumulátor vychladnout. Když je akumulátor i za hodinu stále příliš horký na dotek, je vadný. Postupujte podle pokynů v kapitole Opatření v případě hořícího akumulátoru .
Postup v případě poškozených akumulátorů
 • Pokud je akumulátor poškozený, vždy se obraťte na servis Hilti .
 • Nikdy nepoužívejte akumulátor, ze kterého vytéká kapalina.
 • Dbejte na to, aby se vytékající kapalina nedostala do přímého kontaktu s očima a/nebo pokožkou. Při manipulaci s akumulátorovou kapalinou používejte vždy ochranné rukavice a ochranné brýle.
 • Pro odstranění vyteklé akumulátorové kapaliny použijte schválený chemický čisticí prostředek. Dodržujte místní předpisy pro čištění akumulátorové kapaliny.
 • Vadný akumulátor vložte do nehořlavé nádoby a zakryjte ho suchým pískem, křídovým práškem (CaCO₃) nebo silikátem (vermikulitem). Poté nádobu uzavřete víkem, aby dovnitř nemohl vzduch, a uložte ji mimo dosah hořlavých plynů, kapalin nebo předmětů.
 • Nádobu odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu. Dodržujte místní přepravní předpisy pro poškozené akumulátory.
Postup v případě již nefunkčních akumulátorů
 • Všímejte si neobvyklého chování akumulátorů, jako jsou nesprávné nabíjení, neobvykle dlouhé doby nabíjení, znatelný pokles výkonu, neobvyklé indikace LED nebo vytékající kapaliny. Jsou to známky problému uvnitř akumulátoru.
 • Pokud se domníváte, že se vyskytl problém uvnitř akumulátoru, kontaktujte servis Hilti .
 • Pokud již akumulátor nefunguje, nelze ho už nabít nebo vytéká kapalina, musíte ho zlikvidovat. Viz kapitolu Údržba a likvidace .
Opatření v případě hořícího akumulátoru
  VÝSTRAHA
  Nebezpečí způsobené hořícím akumulátorem! Hořící akumulátor uvolňuje nebezpečné a výbušné kapaliny a výpary, které mohou způsobit poranění poleptáním, popáleniny nebo exploze.
 • Při hašení hořícího akumulátoru noste osobní ochranné pomůcky.
 • Zajistěte dostatečné větrání, aby mohly unikat nebezpečné a výbušné výpary.
 • V případě vzniku velkého množství kouře okamžitě opusťte místnost.
 • V případě podráždění dýchacích cest vyhledejte lékaře.
 • Než začnete hasit, zavolejte požárníky.
 • Hořící akumulátory haste pouze vodou z co možná největší vzdálenosti. Práškové hasicí prostředky a hasicí deky jsou u lithium-iontových akumulátorů neúčinné. Okolní požár lze hasit běžnými hasicími prostředky.
 • Nesnažte se pohybovat velkým množstvím hořících akumulátorů. Z nejbližšího okolí odstraňte nezasažené materiály, abyste tak zasažené akumulátory izolovali.
V případě nechladnoucího, kouřícího nebo hořícího akumulátoru:
 • Vezměte ho na lopatu a hoďte ho do kbelíku s vodou. Díky chladicímu účinku se zamezí rozšíření ohně na články akumulátoru, které ještě nedosáhly kritické teploty pro vznícení.
 • Nechte akumulátor v kbelíku minimálně 24 hodin, dokud úplně nevychladne.
 • Viz kapitolu Postup v případě poškozených akumulátorů .
Údaje k přepravě a skladování
 • Provozní teplota prostředí od −17 °C do +60 °C / od 1 °F do 140  °F.
 • Skladovací teplota od −20 °C do +40 °C / od −4 °F do 104 °F.
 • Akumulátory nenechávejte uložené na nabíječce. Po nabíjení akumulátor vždy z nabíječky vyndejte.
 • Akumulátory skladujte pokud možno v suchu a chladu. Skladováním v chladu se prodlužuje životnost akumulátoru. Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na topení nebo za sklem.
 • Akumulátory se nesmí posílat poštou. Pokud chcete posílat nepoškozené akumulátory, obraťte se na zásilkovou firmu.
 • Akumulátory nikdy nepřepravujte volně. Akumulátory by měly být při přepravě chráněné proti nadměrným nárazům a vibracím a izolované od jakýchkoli vodivých materiálů nebo jiných akumulátorů, aby se nemohly dostat do kontaktu s póly jiných akumulátorů a způsobit tak zkrat. Dodržujte místní přepravní předpisy pro akumulátory.
Údržba a likvidace
 • Akumulátor udržujte čistý a beze stop oleje a tuku. Dbejte na to, aby se na akumulátoru nevyskytovaly zbytečné nečistoty a prach. Akumulátor vyčistěte suchým, měkkým štětcem nebo suchým, čistým hadrem.
 • Nikdy nepoužívejte akumulátor s ucpanými ventilačními štěrbinami. Větrací otvory vyčistěte opatrně suchým, měkkým kartáčem.
 • Nepřipusťte, aby do vnitřního prostoru vnikly cizí předměty.
 • Dbejte na to, aby do akumulátoru nepronikla vlhkost. Pokud se do akumulátoru dostane vlhkost, zacházejte s ním jako s poškozeným akumulátorem a izolujte ho uložením do nehořlavé nádoby.
 • Viz kapitolu Postup v případě poškozených akumulátorů .
 • V důsledku nesprávné likvidace může dojít k poškození zdraví unikajícími plyny nebo kapalinami. Akumulátor odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu. Dodržujte místní přepravní předpisy pro poškozené akumulátory.
 • Akumulátory nevyhazujte do komunálního odpadu.
 • Akumulátory zlikvidujte tak, aby se nemohly dostat do rukou dětem. Přípojky zakryjte nevodivým materiálem, abyste zabránili zkratu.