Jazyk

TE 6-CL

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly

Na výrobku mohou být použity následující symboly:
Image alternative Vrtání bez příklepu
Image alternative Vrtání s příklepem (příklepové vrtání)
Image alternative Sekání
Image alternative Polohování sekáče
Image alternative Jmenovité volnoběžné otáčky
Image alternative Otáčky za minutu
Image alternative Třída ochrany II (dvojitá izolace)
Image alternative Výrobek podporuje bezdrátový přenos dat kompatibilních se systémy iOS a Android.

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Vrtací kladivo
  TE 6-CL
  Generace
  02
  Sériové číslo

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

Image alternative VAROVÁNÍ Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, instrukce, vyobrazení a technické údaje, které patří k tomuto elektrickému nářadí. Nedbalost při dodržování následujících instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Pojem „elektrické nářadí“, používaný v bezpečnostních pokynech, se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) nebo na elektrické nářadí napájené z akumulátoru (bez síťového kabelu).
Bezpečnost pracoviště
 • Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
 • S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
 • Při práci s elektrickým nářadím zabraňte přístupu dětem a jiným osobám na pracoviště. Rozptylování pozornosti by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
 • Síťová zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravována. U elektrického nářadí s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Nedotýkejte se uzemněných povrchů, např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Síťový kabel používejte jen k tomu účelu, pro který je určený. Nepoužívejte ho zejména k nošení či zavěšování elektrického nářadí ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Síťový kabel chraňte před horkem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými díly. Poškozené nebo zamotané síťové kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud pracujete s elektrickým nářadím venku, používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou vhodné i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro venkovní použití, snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud se nelze vyvarovat provozu elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektrickým nářadím rozumně. Elektrické nářadí nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážná poranění.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná helma nebo chrániče sluchu (podle druhu použití elektrického nářadí), snižuje riziko úrazu.
 • Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před zapojením elektrického nářadí do sítě a/nebo vložením akumulátoru, před uchopením elektrického nářadí nebo jeho přenášením se ujistěte, že je vypnuté. Držíte-li při přenášení elektrického nářadí prst na spínači nebo připojujete-li ho k síti zapnuté, může dojít k úrazu.
 • Dříve než elektrické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo klíč. Nástroj nebo klíč ponechaný v otáčivém dílu nářadí může způsobit úraz.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak si v nečekaných situacích zachováte lepší kontrolu nad výrobkem.
 • Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice mějte v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky a dlouhé vlasy jimi mohou být zachyceny.
 • Pokud lze namontovat odsávání prachu nebo zařízení na zachycení prachu, zkontrolujte, zda jsou připojené a používají se správně. Použitím odsávání prachu můžete snížit ohrožení vlivem prachu.
 • Nenechte se ukolébat falešným pocitem bezpečí a nepřekračujte bezpečnostní pravidla pro elektrické nářadí, i když jste po mnohonásobném použití s elektrickým nářadím dobře seznámeni. Nepozorné jednání může ve zlomcích sekundy způsobit těžká zranění.
Použití elektrického nářadí a péče o něj
 • Nářadí nepřetěžujte. Pro danou práci použijte elektrické nářadí, které je pro ni určené. S vhodným elektrickým nářadím budete v dané výkonové oblasti pracovat lépe a bezpečněji.
 • Nepoužívejte elektrické nářadí s vadným spínačem. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.
 • Dříve než budete nářadí seřizovat, měnit jeho příslušenství nebo než ho odložíte, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte odnímatelný akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
 • Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby nářadí používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny. Elektrické nářadí je nebezpečné, když ho používají nezkušené osoby.
 • O elektrické nářadí a příslušenství se pečlivě starejte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce elektrického nářadí. Poškozené díly nechte před použitím nářadí opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba elektrického nářadí.
 • Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami méně váznou a dají se lehčeji vést.
 • Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
 • Rukojeti a plochy rukojetí udržujte suché, čisté a beze stop oleje a tuku. Kluzké rukojeti a plochy rukojetí nedovolují bezpečné ovládání a kontrolu elektrického nářadí v nepředvídaných situacích.
Servis
 • Elektrické nářadí svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že elektrické nářadí bude i po opravě bezpečné.

Bezpečnostní pokyny pro kladiva

Bezpečnostní pokyny pro všechny práce
 • Používejte chrániče sluchu. Hluk může způsobit ztrátu sluchu.
 • Používejte přídavné rukojeti dodané s nářadím. Ztráta kontroly může vést k poranění.
 • Při práci, při které může nástroj zasáhnout skryté elektrické rozvody nebo vlastní síťový kabel, držte nářadí za izolované rukojeti. Kontakt s vedením pod proudem může uvést pod napětí i kovové díly nářadí, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.

Dodatečné bezpečnostní pokyny

Bezpečnost osob
 • Úpravy nebo změny na nářadí nejsou dovoleny.
 • Udržujte rukojeti suché, čisté a beze stop oleje a tuku.
 • Ujistěte se, že je postranní rukojeť správně namontovaná a řádně připevněná. Nářadí držte vždy pevně oběma rukama za rukojeti, které jsou k tomu určené.
 • Dělejte pracovní přestávky a relaxační cvičení s prsty pro jejich lepší prokrvení.
 • Nářadí není určené pro slabé a neinstruované osoby.
 • Nářadí udržujte mimo dosah dětí.
 • Nedotýkejte se rotujících dílů. Nářadí zapínejte teprve v pracovní oblasti. Při dotyku rotujících dílů, zejména rotujících nástrojů, může dojít k úrazu.
 • Prach z materiálů, jako jsou nátěry s obsahem olova, některé druhy dřeva, beton/zdivo/kámen, které obsahují křemen, a dále minerály a kov, může být zdraví škodlivý. Kontakt s tímto prachem nebo jeho vdechování může způsobit alergické reakce a/nebo onemocnění dýchacích cest pracovníka nebo osob v okolí. Určitý prach, např. prach z dubového nebo bukového dřeva, je rakovinotvorný, zejména ve spojení s přísadami pro úpravu dřeva (chromát, prostředky na ochranu dřeva). S materiálem obsahujícím azbest smí manipulovat pouze odborníci. Pokud možno používejte odsávání prachu. Abyste dosáhli vysokého stupně odsávání prachu, používejte vhodný mobilní vysavač. Případně noste respirátor vhodný pro příslušný prach. Zajistěte dobré větrání pracoviště. Dodržujte předpisy pro obráběné materiály platné v příslušné zemi.
 • Před začátkem práce si ujasněte ‌rizikovou kategorii prachu, který při práci vzniká. Používejte stavební vysavač s oficiálně schválenou třídou ochrany, která splňuje místní předpisy na ochranu proti prachu.
 • Dodržujte národní požadavky bezpečnosti práce.
Pečlivé zacházení s elektrickým nářadím a jeho používání
 • Zajistěte obrobek. Používejte upínací přípravky nebo svěrák pro pevné uchycení obrobku. Tak je uchycen bezpečněji než rukou a vy máte navíc obě ruce volné pro ovládání nářadí.
 • Ujistěte se, že nástroje mají systém uchycení odpovídající nářadí a jsou řádně zajištěné v upínání nástroje.
 • Nářadí při přerušení napájení vypněte a odpojte síťový kabel, případně uvolněte zajištění ovládacího spínače. Tak zabráníte nechtěnému spuštění nářadí při opětovném zapnutí proudu.
Elektrická bezpečnost
 • Před zahájením práce zkontrolujte např. pomocí detektoru kovů pracovní prostor, jestli neobsahuje skryté elektrické kabely, plynové a vodovodní trubky. Vnější kovové součásti nářadí se mohou dostat pod napětí, např. pokud byste omylem poškodili elektrické vedení. To představuje vážné nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Pravidelně kontrolujte přívodní kabel nářadí a v případě poškození ho nechte vyměnit kvalifikovaným odborníkem. Pokud je přívodní kabel elektrického nářadí poškozený, musí se vyměnit za speciálně upravený a schválený přívodní kabel, který lze zakoupit u zákaznického servisu. Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely a v případě poškození je vyměňte. Jestliže se při práci poškodí síťový nebo prodlužovací kabel, nesmíte se kabelu dotýkat. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Poškozené přívodní a prodlužovací kabely představují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Při častém opracovávání vodivých materiálů nechte znečištěné nářadí v pravidelných intervalech kontrolovat servisem Hilti . Prach usazený na povrchu nářadí, především z vodivých materiálů, nebo vlhkost mohou za nepříznivých podmínek vést k úrazu elektrickým proudem.
Pracoviště
 • Při prorážení otvorů zajistěte oblast na druhé straně. Vybourané části mohou vypadnout ven nebo dolů a poranit jiné osoby.
Osobní bezpečnost
 • Noste ochranné rukavice. Vrtací kladivo se může při provozu zahřívat. Dotknutí se nástroje při jeho výměně může způsobit řezná poranění a popáleniny.

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Upínání nástroje s protiprachovou krytkou
 2. Hloubkový doraz
 3. Volič funkcí
 4. Ovládací spínač
 5. Rukojeť
 6. Přepínač chodu vpravo/vlevo
 7. Postranní rukojeť

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je elektrické vrtací kladivo. Je určené pro vrtání do betonu, zdiva, sádrokartonu, dřeva, plastu a kovu. Vrtací kladivo je dále možné používat pro lehké sekací práce ve zdivu a dokončovací práce v betonu.

 • Nářadí se může používat pouze se síťovým napětím a síťovou frekvencí, které jsou uvedené na typovém štítku.

Obsah dodávky

Vrtací kladivo, postranní rukojeť, hloubkový doraz, návod k obsluze.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo on-line na: www.hilti.group | USA: www.hilti.com .

Technické údaje

Vrtací kladivo

Jmenovité napětí, jmenovitý proud, frekvenci a/nebo jmenovitý příkon najdete na typovém štítku určeném pro vaši zemi.
Při provozu s generátorem nebo transformátorem musí být jeho výstupní výkon minimálně dvojnásobný, než je jmenovitý příkon uvedený na typovém štítku nářadí. Provozní napětí transformátoru nebo generátoru musí být neustále v rozmezí +5 % až −15 % jmenovitého napětí nářadí.

TE -6-CL
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01
3,2 kg
Ø příklepového vrtáku
5 mm … 28 mm
Ø vrtáku do dřeva
3 mm … 20 mm
Ø vrtáku do kovu
≤ 13 mm

Informace o hlučnosti a hodnoty vibrací podle EN 62841

Hodnoty akustického tlaku a vibrací uvedené v těchto pokynech byly změřené normovanou měřicí metodou a lze je použít k vzájemnému srovnání elektrického nářadí. Jsou vhodné také pro předběžný odhad působení.
Uvedené údaje reprezentují hlavní použití elektrického nářadí. Při jiném způsobu použití, při použití s jinými nástroji nebo nedostatečné údržbě se údaje mohou lišit. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně zvýšit.
Pro přesný odhad působení je potřeba brát v úvahu také dobu, kdy je nářadí vypnuté nebo sice běží, ale nepoužívá se. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně snížit.
Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením hluku a/nebo vibrací, například: údržbu elektrického nářadí a nástrojů, udržování rukou v teple, organizace pracovních postupů.
Informace o hlučnosti
Hladina akustického výkonu (LWA)
98,5 dB(A)
Nejistota pro hladinu akustického výkonu (KWA)
3 dB(A)
Hladina emitovaného akustického tlaku (LpA)
87,5 dB(A)
Nejistota pro hladinu akustického tlaku (KpA)
3 dB(A)
Informace o vibracích
Hodnota emitovaných vibrací při sekání (ah, Cheq)
13,0 m/s²
Hodnota emitovaných vibrací při vrtání s příklepem do betonu (ah, HD)
15,3 m/s²
Nejistota pro uvedené hodnoty vibrací (K)
1,5 m/s²

Používání prodlužovacích kabelů

Image alternative
VÝSTRAHA
Nebezpečí způsobené poškozenými kabely! Jestliže se při práci poškodí síťový nebo prodlužovací kabel, nesmíte se kabelu dotýkat. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 • Pravidelně kontrolujte přívodní kabel zařízení a v případě poškození jej dejte vyměnit kvalifikovanému odborníkovi.
 • Používejte pouze prodlužovací kabely s dostatečným průřezem schválené pro danou oblast použití. Jinak může dojít k poklesu výkonu nářadí a přehřátí kabelu.
 • Pravidelně kontrolujte, zda prodlužovací kabel není poškozený.
 • Poškozené prodlužovací kabely vyměňte.
 • Venku používejte pouze prodlužovací kabely, které jsou pro to schváleny a příslušně označeny.

Příprava práce

POZOR
Nebezpečí poranění! Neúmyslné spuštění výrobku.
 • Před nastavováním nářadí nebo výměnou příslušenství vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

Montáž postranní rukojeti

POZOR
Nebezpečí poranění! Ztráta kontroly nad vrtacím kladivem.
 • Ujistěte se, že je postranní rukojeť správně namontovaná a řádně připevněná. Zajistěte, aby byl upínací pásek vedený příslušnou drážkou v nářadí.
Image alternative
 1. Otáčejte rukojetí pro uvolnění držáku (upínacího pásku) postranní rukojeti.
 2. Nasaďte držák (upínací pásek) zepředu přes upínání nástroje až do určené drážky.
 3. Nastavte postranní rukojeť do požadované polohy.
 4. Otáčejte rukojetí pro upnutí držáku (upínacího pásku) postranní rukojeti.

Montáž hloubkového dorazu

Image alternative
 1. Stiskněte odjišťovací tlačítko na postranní rukojeti.
 2. Zasuňte zepředu hloubkový doraz do příslušného otvoru na postranní rukojeti. Nastavte hloubkový doraz na požadovanou hloubku vrtání.
 3. Uvolněte odjišťovací tlačítko.
  • Hloubkový doraz je zajištěný.

Nasazení nástroje

Mírně namažte upínací stopku nástroje.
Používejte pouze originální tuk Hilti . Nesprávný tuk může způsobit poškození nářadí.
Image alternative
 1. Nasaďte nástroj do upínání a pod mírným tlakem s ním otáčejte, dokud slyšitelně nezaskočí.
 2. Po vložení tahem za nástroj zkontrolujte, zda je spolehlivě zajištěný.
  • Výrobek je připravený k použití.

Práce

VÝSTRAHA
Nebezpečí způsobené poškozenými kabely! Jestliže se při práci poškodí síťový nebo prodlužovací kabel, odpojte okamžitě nářadí a kabel od elektrické napájecí sítě. Nedotýkejte se poškozeného místa!
 • Pravidelně kontrolujte všechna přívodní vedení. Vadné prodlužovací kabely vyměňte. Poškozené síťové kabely nechte vyměnit kvalifikovaným odborníkem.
Zásadně doporučujeme použít proudový jistič (RCD) s maximálním vypínacím proudem 30 mA.

Chod vpravo/vlevo

Image alternative
 • Nastavte přepínač chodu vpravo/vlevo na chod vpravo nebo vlevo.

Vrtání bez příklepu

Image alternative
 • Nastavte přepínač funkcí do polohy „vrtání bez příklepu“ Image alternative.

Vrtání s příklepem (příklepové vrtání)

Image alternative
 • Nastavte volič funkcí do polohy „vrtání s příklepem“ Image alternative.

Polohování sekáče

Image alternative
 • Nastavte volič funkcí do polohy „polohování sekáče“ Image alternative.
  • Sekáč je možné zaaretovat v 18 různých polohách (po 20°). Tak lze s plochými a tvarovými sekáči vždy pracovat v optimální pracovní poloze.

Sekání

POZOR
Nebezpečí poranění Ztráta kontroly nad směrem sekání.
 • Nepracujte, když je nářadí přepnuto na "Polohování sekáče". Nastavte volič funkcí do polohy "Sekání" Image alternative, až se zajistí.
Image alternative
 • Nastavte volič funkcí do polohy „sekání“ Image alternative.

Vyjmutí nástroje

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění Nářadí se používáním zahřívá.
 • Při výměně nástrojů noste ochranné rukavice.
Image alternative
 1. Zatáhněte zajištění nástroje až nadoraz dozadu.
 2. Vyjměte nástroj.

Ošetřování a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Provádění ošetřování a údržby se zapojenou síťovou zástrčkou může mít za následek těžká poranění a popáleniny.
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vytáhněte síťovou zástrčku!
Ošetřování
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Ventilační štěrbiny očistěte opatrně suchým kartáčem.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Údržba
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Neodborné opravy elektrických součástí mohou způsobit těžká poranění a popáleniny.
 • Opravy na elektrických částech smí provádět pouze odborník s elektrotechnickou kvalifikací.
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte ho ihned opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte funkci.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro svůj výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group .

Výměna protiprachového krytu

Image alternative
 1. Zatáhněte upínání nástroje dozadu a sejměte protiprachovou krytku.
 2. Vyčistěte upínání nástroje.
 3. Nasaďte na upínání nástroje novou protiprachovou krytku.

Výměna upínání nástroje

POZOR
Nebezpečí poranění! Nebezpečí překážení namontovaného, ale nepoužívaného hloubkového dorazu uživateli.
 • Odmontujte z nářadí hloubkový doraz.
Při výměně upínání nástroje nastavte přepínač funkcí do polohy "sekání" Image alternative.
Image alternative
 1. Vytáhněte manžetu upínání nástroje nahoru.
 2. Stáhněte upínání nástroje z držáku.
 3. Vytáhněte manžetu vyčištěného/nového upínání nástroje nahoru.
 4. Nasaďte upínání nástroje na držák.
 5. Krátce pootočte upínáním nástroje, dokud nezaskočí.

Přeprava a skladování

Přeprava
 • Tento výrobek nepřepravujte s nasazeným nástrojem.
 • Dbejte na bezpečné upevnění při přepravě.
 • Po každé přepravě zkontrolujte případné poškození všech viditelných dílů a bezvadnou funkci ovládacích prvků.
Skladování
 • Tento výrobek skladujte vždy s odpojenou síťovou zástrčkou.
 • Tento výrobek skladujte v suchu a mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Po delším skladování zkontrolujte případné poškození všech viditelných dílů a bezvadnou funkci ovládacích prvků.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná příčina
Řešení
Nářadí se nerozběhne.
Přerušené napájení.
 • Zapojte jiné elektrické zařízení a zkontrolujte funkci.
Nefunguje příklep.
Nářadí je příliš studené.
 • Nasaďte vrtací kladivo na podklad a nechte ho běžet na volnoběh. V případě potřeby opakujte, dokud příklepový mechanismus nezačne pracovat.
Přepínač funkcí na "vrtání bez příklepu" Image alternative.
 • Nastavte přepínač funkcí do polohy "vrtání s příklepem" (příklepové vrtání) Image alternative.
Vrtací kladivo nemá plný výkon.
Prodlužovací kabel má příliš malý průřez.
 • Použijte prodlužovací kabel s dostatečným průřezem.
Ovládací spínač není úplně stisknutý.
 • Stiskněte ovládací spínač až nadoraz.
Vrták se neotáčí.
Přepínač funkcí nezaskočil nebo je v poloze "sekání" Image alternative nebo "polohování sekáče" Image alternative.
 • Nastavte přepínač funkcí do polohy "vrtání bez příklepu" Image alternative nebo "vrtání s příklepem" Image alternative.
Vrták nelze uvolnit ze zajištění.
Upínání nástroje není zatažené úplně dozadu.
 • Zatáhněte aretaci nástroje až nadoraz dozadu a vyjměte nástroj.
Vrták neproniká materiálem.
Nářadí je přepnuté na chod vlevo.
 • Přepněte nářadí na chod vpravo.

Likvidace

Image alternative Nářadí Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .

Prohlášení o shodě

Image alternative
Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

RoHS (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)

Image alternative
Tímto potvrzujeme, že tento produkt odpovídá směrnici RoHS.

TE 6-CL

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly

Na výrobku mohou být použity následující symboly:
Image alternative Vrtání bez příklepu
Image alternative Vrtání s příklepem (příklepové vrtání)
Image alternative Sekání
Image alternative Polohování sekáče
Image alternative Jmenovité volnoběžné otáčky
Image alternative Otáčky za minutu
Image alternative Třída ochrany II (dvojitá izolace)
Image alternative Výrobek podporuje bezdrátový přenos dat kompatibilních se systémy iOS a Android.

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Vrtací kladivo
  TE 6-CL
  Generace
  02
  Sériové číslo

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

Image alternative VAROVÁNÍ Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, instrukce, vyobrazení a technické údaje, které patří k tomuto elektrickému nářadí. Nedbalost při dodržování následujících instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Pojem „elektrické nářadí“, používaný v bezpečnostních pokynech, se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) nebo na elektrické nářadí napájené z akumulátoru (bez síťového kabelu).
Bezpečnost pracoviště
 • Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
 • S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
 • Při práci s elektrickým nářadím zabraňte přístupu dětem a jiným osobám na pracoviště. Rozptylování pozornosti by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
 • Síťová zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravována. U elektrického nářadí s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Nedotýkejte se uzemněných povrchů, např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Síťový kabel používejte jen k tomu účelu, pro který je určený. Nepoužívejte ho zejména k nošení či zavěšování elektrického nářadí ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Síťový kabel chraňte před horkem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými díly. Poškozené nebo zamotané síťové kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud pracujete s elektrickým nářadím venku, používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou vhodné i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro venkovní použití, snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud se nelze vyvarovat provozu elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektrickým nářadím rozumně. Elektrické nářadí nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážná poranění.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná helma nebo chrániče sluchu (podle druhu použití elektrického nářadí), snižuje riziko úrazu.
 • Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před zapojením elektrického nářadí do sítě a/nebo vložením akumulátoru, před uchopením elektrického nářadí nebo jeho přenášením se ujistěte, že je vypnuté. Držíte-li při přenášení elektrického nářadí prst na spínači nebo připojujete-li ho k síti zapnuté, může dojít k úrazu.
 • Dříve než elektrické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo klíč. Nástroj nebo klíč ponechaný v otáčivém dílu nářadí může způsobit úraz.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak si v nečekaných situacích zachováte lepší kontrolu nad výrobkem.
 • Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice mějte v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky a dlouhé vlasy jimi mohou být zachyceny.
 • Pokud lze namontovat odsávání prachu nebo zařízení na zachycení prachu, zkontrolujte, zda jsou připojené a používají se správně. Použitím odsávání prachu můžete snížit ohrožení vlivem prachu.
 • Nenechte se ukolébat falešným pocitem bezpečí a nepřekračujte bezpečnostní pravidla pro elektrické nářadí, i když jste po mnohonásobném použití s elektrickým nářadím dobře seznámeni. Nepozorné jednání může ve zlomcích sekundy způsobit těžká zranění.
Použití elektrického nářadí a péče o něj
 • Nářadí nepřetěžujte. Pro danou práci použijte elektrické nářadí, které je pro ni určené. S vhodným elektrickým nářadím budete v dané výkonové oblasti pracovat lépe a bezpečněji.
 • Nepoužívejte elektrické nářadí s vadným spínačem. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.
 • Dříve než budete nářadí seřizovat, měnit jeho příslušenství nebo než ho odložíte, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte odnímatelný akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
 • Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby nářadí používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny. Elektrické nářadí je nebezpečné, když ho používají nezkušené osoby.
 • O elektrické nářadí a příslušenství se pečlivě starejte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce elektrického nářadí. Poškozené díly nechte před použitím nářadí opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba elektrického nářadí.
 • Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami méně váznou a dají se lehčeji vést.
 • Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
 • Rukojeti a plochy rukojetí udržujte suché, čisté a beze stop oleje a tuku. Kluzké rukojeti a plochy rukojetí nedovolují bezpečné ovládání a kontrolu elektrického nářadí v nepředvídaných situacích.
Servis
 • Elektrické nářadí svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že elektrické nářadí bude i po opravě bezpečné.

Bezpečnostní pokyny pro kladiva

Bezpečnostní pokyny pro všechny práce
 • Používejte chrániče sluchu. Hluk může způsobit ztrátu sluchu.
 • Používejte přídavné rukojeti dodané s nářadím. Ztráta kontroly může vést k poranění.
 • Při práci, při které může nástroj zasáhnout skryté elektrické rozvody nebo vlastní síťový kabel, držte nářadí za izolované rukojeti. Kontakt s vedením pod proudem může uvést pod napětí i kovové díly nářadí, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.

Dodatečné bezpečnostní pokyny

Bezpečnost osob
 • Úpravy nebo změny na nářadí nejsou dovoleny.
 • Udržujte rukojeti suché, čisté a beze stop oleje a tuku.
 • Ujistěte se, že je postranní rukojeť správně namontovaná a řádně připevněná. Nářadí držte vždy pevně oběma rukama za rukojeti, které jsou k tomu určené.
 • Dělejte pracovní přestávky a relaxační cvičení s prsty pro jejich lepší prokrvení.
 • Nářadí není určené pro slabé a neinstruované osoby.
 • Nářadí udržujte mimo dosah dětí.
 • Nedotýkejte se rotujících dílů. Nářadí zapínejte teprve v pracovní oblasti. Při dotyku rotujících dílů, zejména rotujících nástrojů, může dojít k úrazu.
 • Prach z materiálů, jako jsou nátěry s obsahem olova, některé druhy dřeva, beton/zdivo/kámen, které obsahují křemen, a dále minerály a kov, může být zdraví škodlivý. Kontakt s tímto prachem nebo jeho vdechování může způsobit alergické reakce a/nebo onemocnění dýchacích cest pracovníka nebo osob v okolí. Určitý prach, např. prach z dubového nebo bukového dřeva, je rakovinotvorný, zejména ve spojení s přísadami pro úpravu dřeva (chromát, prostředky na ochranu dřeva). S materiálem obsahujícím azbest smí manipulovat pouze odborníci. Pokud možno používejte odsávání prachu. Abyste dosáhli vysokého stupně odsávání prachu, používejte vhodný mobilní vysavač. Případně noste respirátor vhodný pro příslušný prach. Zajistěte dobré větrání pracoviště. Dodržujte předpisy pro obráběné materiály platné v příslušné zemi.
 • Před začátkem práce si ujasněte ‌rizikovou kategorii prachu, který při práci vzniká. Používejte stavební vysavač s oficiálně schválenou třídou ochrany, která splňuje místní předpisy na ochranu proti prachu.
 • Dodržujte národní požadavky bezpečnosti práce.
Pečlivé zacházení s elektrickým nářadím a jeho používání
 • Zajistěte obrobek. Používejte upínací přípravky nebo svěrák pro pevné uchycení obrobku. Tak je uchycen bezpečněji než rukou a vy máte navíc obě ruce volné pro ovládání nářadí.
 • Ujistěte se, že nástroje mají systém uchycení odpovídající nářadí a jsou řádně zajištěné v upínání nástroje.
 • Nářadí při přerušení napájení vypněte a odpojte síťový kabel, případně uvolněte zajištění ovládacího spínače. Tak zabráníte nechtěnému spuštění nářadí při opětovném zapnutí proudu.
Elektrická bezpečnost
 • Před zahájením práce zkontrolujte např. pomocí detektoru kovů pracovní prostor, jestli neobsahuje skryté elektrické kabely, plynové a vodovodní trubky. Vnější kovové součásti nářadí se mohou dostat pod napětí, např. pokud byste omylem poškodili elektrické vedení. To představuje vážné nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Pravidelně kontrolujte přívodní kabel nářadí a v případě poškození ho nechte vyměnit kvalifikovaným odborníkem. Pokud je přívodní kabel elektrického nářadí poškozený, musí se vyměnit za speciálně upravený a schválený přívodní kabel, který lze zakoupit u zákaznického servisu. Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely a v případě poškození je vyměňte. Jestliže se při práci poškodí síťový nebo prodlužovací kabel, nesmíte se kabelu dotýkat. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Poškozené přívodní a prodlužovací kabely představují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Při častém opracovávání vodivých materiálů nechte znečištěné nářadí v pravidelných intervalech kontrolovat servisem Hilti . Prach usazený na povrchu nářadí, především z vodivých materiálů, nebo vlhkost mohou za nepříznivých podmínek vést k úrazu elektrickým proudem.
Pracoviště
 • Při prorážení otvorů zajistěte oblast na druhé straně. Vybourané části mohou vypadnout ven nebo dolů a poranit jiné osoby.
Osobní bezpečnost
 • Noste ochranné rukavice. Vrtací kladivo se může při provozu zahřívat. Dotknutí se nástroje při jeho výměně může způsobit řezná poranění a popáleniny.

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Upínání nástroje s protiprachovou krytkou
 2. Hloubkový doraz
 3. Volič funkcí
 4. Ovládací spínač
 5. Rukojeť
 6. Přepínač chodu vpravo/vlevo
 7. Postranní rukojeť

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je elektrické vrtací kladivo. Je určené pro vrtání do betonu, zdiva, sádrokartonu, dřeva, plastu a kovu. Vrtací kladivo je dále možné používat pro lehké sekací práce ve zdivu a dokončovací práce v betonu.
 • Nářadí se může používat pouze se síťovým napětím a síťovou frekvencí, které jsou uvedené na typovém štítku.

Obsah dodávky

Vrtací kladivo, postranní rukojeť, hloubkový doraz, návod k obsluze.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo on-line na: www.hilti.group | USA: www.hilti.com .

Technické údaje

Technické údaje

Jmenovité napětí, jmenovitý proud, frekvenci a/nebo jmenovitý příkon najdete na typovém štítku určeném pro vaši zemi.
Při provozu s generátorem nebo transformátorem musí být jeho výstupní výkon minimálně dvojnásobný, než je jmenovitý příkon uvedený na typovém štítku nářadí. Provozní napětí transformátoru nebo generátoru musí být neustále v rozmezí +5 % až −15 % jmenovitého napětí nářadí.

TE -6-CL
Hmotnost
3,5 kg
(7,7 lb)
Ø příklepového vrtáku
1/4 in … 1 1/8 in
Ø příklepového vrtáku
5 mm … 28 mm
Ø vrtáku do dřeva
3/16 in … 3/4 in
Ø vrtáku do dřeva
3 mm … 20 mm
Ø vrtáku do kovu
≤ 13 in
Ø vrtáku do kovu
≤ 13 mm

Používání prodlužovacích kabelů

Image alternative
VÝSTRAHA
Nebezpečí způsobené poškozenými kabely! Jestliže se při práci poškodí síťový nebo prodlužovací kabel, nesmíte se kabelu dotýkat. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 • Pravidelně kontrolujte přívodní kabel zařízení a v případě poškození jej dejte vyměnit kvalifikovanému odborníkovi.
 • Používejte pouze prodlužovací kabely s dostatečným průřezem schválené pro danou oblast použití. Jinak může dojít k poklesu výkonu nářadí a přehřátí kabelu.
 • Pravidelně kontrolujte, zda prodlužovací kabel není poškozený.
 • Poškozené prodlužovací kabely vyměňte.
 • Venku používejte pouze prodlužovací kabely, které jsou pro to schváleny a příslušně označeny.

Příprava práce

POZOR
Nebezpečí poranění! Neúmyslné spuštění výrobku.
 • Před nastavováním nářadí nebo výměnou příslušenství vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

Montáž postranní rukojeti

POZOR
Nebezpečí poranění! Ztráta kontroly nad vrtacím kladivem.
 • Ujistěte se, že je postranní rukojeť správně namontovaná a řádně připevněná. Zajistěte, aby byl upínací pásek vedený příslušnou drážkou v nářadí.
Image alternative
 1. Otáčejte rukojetí pro uvolnění držáku (upínacího pásku) postranní rukojeti.
 2. Nasaďte držák (upínací pásek) zepředu přes upínání nástroje až do určené drážky.
 3. Nastavte postranní rukojeť do požadované polohy.
 4. Otáčejte rukojetí pro upnutí držáku (upínacího pásku) postranní rukojeti.

Montáž hloubkového dorazu

Image alternative
 1. Stiskněte odjišťovací tlačítko na postranní rukojeti.
 2. Zasuňte zepředu hloubkový doraz do příslušného otvoru na postranní rukojeti. Nastavte hloubkový doraz na požadovanou hloubku vrtání.
 3. Uvolněte odjišťovací tlačítko.
  • Hloubkový doraz je zajištěný.

Nasazení nástroje

Mírně namažte upínací stopku nástroje.
Používejte pouze originální tuk Hilti . Nesprávný tuk může způsobit poškození nářadí.
Image alternative
 1. Nasaďte nástroj do upínání a pod mírným tlakem s ním otáčejte, dokud slyšitelně nezaskočí.
 2. Po vložení tahem za nástroj zkontrolujte, zda je spolehlivě zajištěný.
  • Výrobek je připravený k použití.

Práce

VÝSTRAHA
Nebezpečí způsobené poškozenými kabely! Jestliže se při práci poškodí síťový nebo prodlužovací kabel, odpojte okamžitě nářadí a kabel od elektrické napájecí sítě. Nedotýkejte se poškozeného místa!
 • Pravidelně kontrolujte všechna přívodní vedení. Vadné prodlužovací kabely vyměňte. Poškozené síťové kabely nechte vyměnit kvalifikovaným odborníkem.
Zásadně doporučujeme použít proudový jistič (RCD) s maximálním vypínacím proudem 30 mA.

Chod vpravo/vlevo

Image alternative
 • Nastavte přepínač chodu vpravo/vlevo na chod vpravo nebo vlevo.

Vrtání bez příklepu

Image alternative
 • Nastavte přepínač funkcí do polohy „vrtání bez příklepu“ Image alternative.

Vrtání s příklepem (příklepové vrtání)

Image alternative
 • Nastavte volič funkcí do polohy „vrtání s příklepem“ Image alternative.

Polohování sekáče

Image alternative
 • Nastavte volič funkcí do polohy „polohování sekáče“ Image alternative.
  • Sekáč je možné zaaretovat v 18 různých polohách (po 20°). Tak lze s plochými a tvarovými sekáči vždy pracovat v optimální pracovní poloze.

Sekání

POZOR
Nebezpečí poranění Ztráta kontroly nad směrem sekání.
 • Nepracujte, když je nářadí přepnuto na "Polohování sekáče". Nastavte volič funkcí do polohy "Sekání" Image alternative, až se zajistí.
Image alternative
 • Nastavte volič funkcí do polohy „sekání“ Image alternative.

Vyjmutí nástroje

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění Nářadí se používáním zahřívá.
 • Při výměně nástrojů noste ochranné rukavice.
Image alternative
 1. Zatáhněte zajištění nástroje až nadoraz dozadu.
 2. Vyjměte nástroj.

Ošetřování a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Provádění ošetřování a údržby se zapojenou síťovou zástrčkou může mít za následek těžká poranění a popáleniny.
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vytáhněte síťovou zástrčku!
Ošetřování
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Ventilační štěrbiny očistěte opatrně suchým kartáčem.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Údržba
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Neodborné opravy elektrických součástí mohou způsobit těžká poranění a popáleniny.
 • Opravy na elektrických částech smí provádět pouze odborník s elektrotechnickou kvalifikací.
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte ho ihned opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte funkci.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro svůj výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group .

Výměna protiprachového krytu

Image alternative
 1. Zatáhněte upínání nástroje dozadu a sejměte protiprachovou krytku.
 2. Vyčistěte upínání nástroje.
 3. Nasaďte na upínání nástroje novou protiprachovou krytku.

Výměna upínání nástroje

POZOR
Nebezpečí poranění! Nebezpečí překážení namontovaného, ale nepoužívaného hloubkového dorazu uživateli.
 • Odmontujte z nářadí hloubkový doraz.
Při výměně upínání nástroje nastavte přepínač funkcí do polohy "sekání" Image alternative.
Image alternative
 1. Vytáhněte manžetu upínání nástroje nahoru.
 2. Stáhněte upínání nástroje z držáku.
 3. Vytáhněte manžetu vyčištěného/nového upínání nástroje nahoru.
 4. Nasaďte upínání nástroje na držák.
 5. Krátce pootočte upínáním nástroje, dokud nezaskočí.

Přeprava a skladování

Přeprava
 • Tento výrobek nepřepravujte s nasazeným nástrojem.
 • Dbejte na bezpečné upevnění při přepravě.
 • Po každé přepravě zkontrolujte případné poškození všech viditelných dílů a bezvadnou funkci ovládacích prvků.
Skladování
 • Tento výrobek skladujte vždy s odpojenou síťovou zástrčkou.
 • Tento výrobek skladujte v suchu a mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Po delším skladování zkontrolujte případné poškození všech viditelných dílů a bezvadnou funkci ovládacích prvků.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná příčina
Řešení
Nářadí se nerozběhne.
Přerušené napájení.
 • Zapojte jiné elektrické zařízení a zkontrolujte funkci.
Nefunguje příklep.
Nářadí je příliš studené.
 • Nasaďte vrtací kladivo na podklad a nechte ho běžet na volnoběh. V případě potřeby opakujte, dokud příklepový mechanismus nezačne pracovat.
Přepínač funkcí na "vrtání bez příklepu" Image alternative.
 • Nastavte přepínač funkcí do polohy "vrtání s příklepem" (příklepové vrtání) Image alternative.
Vrtací kladivo nemá plný výkon.
Prodlužovací kabel má příliš malý průřez.
 • Použijte prodlužovací kabel s dostatečným průřezem.
Ovládací spínač není úplně stisknutý.
 • Stiskněte ovládací spínač až nadoraz.
Vrták se neotáčí.
Přepínač funkcí nezaskočil nebo je v poloze "sekání" Image alternative nebo "polohování sekáče" Image alternative.
 • Nastavte přepínač funkcí do polohy "vrtání bez příklepu" Image alternative nebo "vrtání s příklepem" Image alternative.
Vrták nelze uvolnit ze zajištění.
Upínání nástroje není zatažené úplně dozadu.
 • Zatáhněte aretaci nástroje až nadoraz dozadu a vyjměte nástroj.
Vrták neproniká materiálem.
Nářadí je přepnuté na chod vlevo.
 • Přepněte nářadí na chod vpravo.

Likvidace

Image alternative Nářadí Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .

Prohlášení o shodě

Image alternative
Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami a byl certifikován zde uvedenou certifikační institucí.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Prohlášení FCC/IC

Tento přístroj odpovídá části 15 předpisů FCC a RSS-210 ustanovení IC. Pro provoz platí tyto dvě podmínky:
 1. Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení.
 2. Tento přístroj musí zvládat přijímaná rušení, včetně takových, která mohou způsobit nežádoucí provoz.