Jazyk

VC 20-UM
VC 40-UM

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly na výrobku

Symboly v závislosti na výrobku

Na výrobku byly použity následující symboly:
Image alternative Varování před horkým povrchem
Image alternative Zákaz transportu pomocí jeřábu

Informace o výrobku

Výrobky Hilti jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Vysavač na suché a mokré sání
  VC 20-UM | VC 40-UM
  Generace
  01
  Sériové číslo

Prohlášení o shodě

Image alternative
Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Vedle bezpečnostních pokynů uvedených v jednotlivých kapitolách tohoto návodu k obsluze je nutno vždy striktně dodržovat následující ustanovení.
 • Přečtěte si všechny pokyny! Nedodržování následujících pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo k těžkým poraněním.
 • Při použití zařízení ve spojení s elektrickým nářadím si předem přečtěte návod k obsluze elektrického nářadí a dodržujte všechny pokyny.
 • Úpravy nebo změny na zařízení nejsou dovoleny.
 • Používejte správné zařízení. Nepoužívejte zařízení k účelům, pro které není určené, nýbrž pouze k určenému účelu a v bezvadném stavu.
 • Dříve než budete se zařízením pracovat, informujte se o zacházení s ním, možných nebezpečích způsobených materiálem a o likvidaci vysátého materiálu.
 • Zohledněte vlivy okolí. Nepoužívejte zařízení tam, kde existuje nebezpečí požáru nebo exploze.
 • Zařízení smí používat pouze osoby, které jsou s ním seznámené, byly poučeny o bezpečném používání a chápou s tím spojená rizika. Zařízení není určené pro děti.
 • Nepoužívaná zařízení uchovávejte v bezpečí. Zařízení, které se nepoužívá, musí být uložené na suchém, výše položeném nebo uzavřeném místě mimo dosah dětí.
 • Pouze pro Koreu: Toto zařízení je vhodné pro elektromagnetické vlny vyskytující se v průmyslové oblasti (třída A). Uživatel by na to měl dbát a neměl by zařízení používat v obytné oblasti.

Bezpečnost osob

 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s výrobkem rozumně. Vysavač nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Moment nepozornosti při používání zařízení může vést k vážným úrazům.
 • Obsluha a osoby, které se zdržují v blízkosti, musí během používání a údržby zařízení používat vhodné ochranné brýle, ochrannou helmu, ochranu sluchu, ochranné rukavice, bezpečnostní obuv a lehký respirátor.
 • Pro bezpečnou stabilitu vysavače zajistěte brzdy koleček. S nezajištěnými brzdami koleček se vysavač může nekontrolovaně začít pohybovat.
 • Pokud lze namontovat odsávání prachu nebo zařízení na zachycení prachu, zkontrolujte, zda jsou připojené a používají se správně. Použitím odsávání prachu můžete snížit ohrožení vlivem prachu.

Pečlivé zacházení se zařízením a jeho používání

 • Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru.
 • Při vysávání nebezpečného prachu nedeaktivujte čištění filtru, zejména při použití prašného elektrického nářadí.
 • Chraňte vysavač před mrazem.
 • Zařízení pro kontrolu hladiny vody pravidelně čistěte podle návodu kartáčkem a kontrolujte, zda nejeví známky poškození.
 • Při nasazování hlavy vysavače dbejte na to, abyste se neskřípli a nepoškodili síťový kabel. Hrozí nebezpečí poranění a poškození.
 • Zkontrolujte, zda zařízení a příslušenství nejsou poškozené. Před dalším použitím je nutné pečlivě zkontrolovat ochranná zařízení nebo lehce poškozené díly, zda bezvadně a správně fungují. Zkontrolujte, zda pohyblivé díly fungují bezvadně a zda neváznou, nebo zda nejsou díly poškozené. Veškeré díly musí být správně namontované a splňovat všechny podmínky pro zajištění bezvadného provozu zařízení.
 • Zařízení svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že zařízení bude i po opravě bezpečné.
 • Pokud zařízení nepoužíváte (během přestávek v práci), před prováděním péče a údržby, před výměnou příslušenství nebo filtru, vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí zařízení.
 • Vysavač nikdy nepřesunujte do jiné pracovní polohy taháním za síťový kabel. Nepřejíždějte vysavačem síťový kabel.
 • Zařízení nepřemisťujte pomocí jeřábu.

Elektrická bezpečnost

 • Síťová zástrčka zařízení musí odpovídat zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravována. U zařízení s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Zástrčku zapojte do vhodné uzemněné zásuvky, která je bezpečně nainstalovaná a splňuje všechny místní předpisy. Pokud si nejste jisti, že je zásuvka uzemněná, nechte ji zkontrolovat odborníkem s elektrotechnickou kvalifikací.
 • Nedotýkejte se uzemněných povrchů, např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Zařízení chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického zařízení zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Zkontrolujte, zda síťový kabel neleží ve vodě.
 • Pravidelně kontrolujte přívodní kabel zařízení a v případě poškození ho nechte vyměnit v servisním oddělení Hilti . Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely a v případě poškození je vyměňte.
 • Pokud dojde při práci k poškození síťového kabelu a/nebo prodlužovacího kabelu, nesmíte se jich dotýkat. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Poškozené síťové a prodlužovací kabely představují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Síťový kabel smí být vyměněn pouze za typ uvedený v návodu k obsluze.
 • Síťový kabel používejte jen k tomu účelu, pro který je určený. Nepoužívejte jej zejména k nošení či zavěšování zařízení ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Kabel veďte vždy v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla, ostrých hran a pohyblivých dílů, zamezte styku s olejem. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud pracujete s elektrickým zařízením venku, používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou vhodné i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro použití venku, snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Při výpadku proudu zařízení vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 • Zásuvku vysavače používejte pouze pro účely, které jsou uvedené v návodu k obsluze.
 • Nikdy nepoužívejte zařízení ve špinavém nebo mokrém stavu. Prach usazený na povrchu zařízení, především z vodivých materiálů, nebo vlhkost mohou za nepříznivých podmínek způsobit úraz elektrickým proudem. Především pokud často opracováváte vodivé materiály, nechte znečištěná zařízení v pravidelných intervalech zkontrolovat v servisu Hilti .

Pracoviště

 • Zajistěte dobré osvětlení pracoviště.
 • Zajistěte dobré větrání pracoviště. Špatně větrané pracoviště může ohrozit zdraví kvůli zatížení prachem.
 • Udržujte své pracoviště v pořádku. Z pracoviště odstraňte všechny předměty, kterými byste se mohli poranit. Nepořádek na pracovišti může mít za následek úrazy.
 • Se zařízením nepracujte v prostředích s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrická zařízení jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
 • Obzvláště opatrní buďte při práci na schodech.

Vysávaný materiál

 • Je zakázáno vysávat zdraví škodlivý, hořlavý a/nebo výbušný prach (hořčíkovo-hliníkový prach atd.). Nesmí se vysávat materiály s teplotou nad 60 °C (např. doutnající cigarety, horký popel).
 • Je zakázáno vysávání hořlavých, výbušných, agresivních kapalin (chladicí a mazací prostředky, benzin, ředidla, kyseliny [pH < 5], louhy [pH > 12,5] atd.).
 • V případě, že uniká pěna nebo kapalina, zařízení okamžitě vypněte.
 • Při vysávání horkého materiálu max. do 60 °C noste ochranné rukavice.
 • Při práci s minerálním vrtným kalem používejte ochranný pracovní oděv a zabraňte potřísnění pokožky (pH > 9, leptavé).
 • Zabraňte kontaktu se zásaditými nebo kyselými kapalinami. Při náhodném kontaktu opláchněte postižené místo vodou. Jestliže se tato kapalina dostane do očí, vypláchněte je velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře.

Na zařízení

Image alternative
UPOZORNĚNÍ: Tento vysavač obsahuje zdraví škodlivý prach. Vyprazdňování a údržbu, včetně odstraňování vaku na prach, smí provádět pouze odborný personál, který nosí vhodné osobní ochranné vybavení. Nezapínejte, dokud není nainstalovaný kompletní filtrační systém a přezkoušená funkce kontroly objemu proudění vzduchu.

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Zásuvka vysavače
 2. Krytka
 3. Rukojeť
 4. Spínač zařízení
 5. Hlava vysavače
 6. Prohlubně pro uchopení
 7. Sběrná nádoba
 8. Sací hrdlo
 9. Nastavení průměru hadice
 10. Kryt filtru
 11. Uzavírací spona
 12. Uzamčení držáku
 13. Uzavírací spona krytu filtru
 14. Hák na kabel
 15. Posuvný třmen s držákem

Použití v souladu s určeným účelem

Zařízení VC 20/40 je univerzální průmyslový vysavač s efektivním čištěním pro suchý prach. Lze ho používat pro suché i mokré sání.

Zařízení je vhodné pro odsávání minerálního vrtného kalu při mokrém použití s diamantovými vrtacími korunkami Hilti , resp. diamantovými pilami Hilti a pro odsávání velkého množství minerálního prachu při suchém použití s diamantovými bruskami, dělicími bruskami, vrtacími kladivy a vrtacími korunkami na suché vrtání Hilti .
Dále lze zařízení používat pro vysávání kapalin. Je vhodné pro odsávání minerálních vrtných kalů.
Zařízení je vhodné pro vysávání/odsávání suchého, nehořlavého prachu, kapalin, dřevěných třísek a nebezpečného prachu s mezními hodnotami expozice (např. hodnotami MAK nebo AGW) ≥ 0,1 mg/m³ (třída prachu M). Podle míry nebezpečí vysávaného/odsávaného prachu musí být vysavač vybaven vhodnými filtry.
Se zařízením se smí vysávat pouze zdraví škodlivé látky podle IEC 60335-2-69 (třída M). Vysávání jiných zdraví škodlivých látek je zakázáno.
Vysávání olejů a kapalných médií s teplotou vyšší než 60 °C je zakázáno.
Pokud se při vysávání prachu s mezními hodnotami expozice vrací vypouštěný vzduch ze zařízení do místnosti, musí být zabezpečeno dostatečné větrání. Dodržujte platné místní předpisy.
Zařízení se nesmí používat pro vysávání výbušných látek, žhavého nebo hořícího, resp. hořlavého (výjimka: dřevěné třísky) a agresivního prachu (například hořčíkovo-hliníkového prachu) a takových kapalin (například benzinu, ředidel, kyselin, chladicích a mazacích prostředků).
Vysavač VC 20 smí i s dodatečnou zátěží a včetně vysátého materiálu mít hmotnost maximálně 37 kg.
Vysavač VC 40 smí i s dodatečnou zátěží a včetně vysátého materiálu mít hmotnost maximálně 55 kg.
Vysavač nepoužívejte místo žebříku.
Nepoužívejte vysavač v trvalém stacionárním provozu, v automatických nebo poloautomatických zařízeních.
Obsluha musí být před zahájením práce informována o zacházení se zařízením, nebezpečích způsobených materiálem a o bezpečné likvidaci vysátého materiálu.
Použití pod vodou je zakázáno.
Nepoužívejte tento vysavač na osoby a zvířata.
Abyste zabránili vzniku elektrostatického výboje, používejte antistatickou sací hadici.
Toto zařízení je určené pro komerční použití, například v hotelech, školách, nemocnicích, továrnách, obchodech, kancelářích a k pronájmu.
Nesmí se pracovat s materiály ohrožujícími zdraví (např. azbest).
Pracoviště může být: staveniště, dílna, rekonstrukce, přestavba a novostavba.
Dodržujte údaje o provozu, ošetřování a údržbě, které jsou uvedeny v návodu k obsluze.
Abyste zabránili nebezpečí poranění, používejte pouze originální příslušenství a nástroje Hilti .
Zařízení a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Úpravy nebo změny na zařízení nejsou dovoleny.

Možné nesprávné použití

 • Průmyslový vysavač se nesmí používat položený na boku.
 • Průmyslový vysavač se nesmí používat k vysávání výbušných látek, žhavých, hořících nebo hořlavých látek a agresivního prachu (například hořčíkovo-hliníkového prachu) (výjimka: dřevěné třísky).
 • Průmyslový vysavač se nesmí používat k vysávání hořlavých tekutin (například benzinu, ředidel, kyselin, chladicích a mazacích prostředků).
 • Nesmí se pracovat s materiály ohrožujícími zdraví (např. azbest).

Obsah dodávky

Vysavač na suché a mokré sání včetně filtrační vložky, kompletní sací hadice s přípojkou sací hadice, hadicová objímka, plastový vak na prach PE VC 20/40, návod k obsluze.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro váš výrobek najdete ve středisku Hilti nebo na: www.hilti.group .

Použití prodlužovacího kabelu

Používejte pouze prodlužovací kabel s dostatečným průřezem schválený pro danou oblast používání. Jinak může dojít k poklesu výkonu zařízení a přehřátí kabelu. Pravidelně kontrolujte, zda prodlužovací kabel není poškozený. Poškozené prodlužovací kabely vyměňte.
Doporučené minimální průřezy a maximální délky kabelu pro použití VC 20/40 s elektrickým nářadím zapojeným do zásuvky na vysavači:
Doporučené minimální průřezy a maximální délky kabelu pro VC 20/40:
Používejte pouze prodlužovací kabely s ochranným vodičem.
Nepoužívejte prodlužovací kabely s průřezem vodičů 1,25 mm² a 2 mm².
Doporučené minimální průřezy a maximální délky kabelu pro použití VC 20/40 s elektrickým nářadím zapojeným do zásuvky na vysavači:
Průřez vodiče
1,5 mm²
2,5 mm²
3,5 mm²
Síťové napětí 110 V
nedoporučeno
25 m
nedoporučeno
Síťové napětí 220–240 V
30 m
50 m
nedoporučeno
Doporučené minimální průřezy a maximální délky kabelu pro VC 20/40:
Průřez vodiče
1,5 mm²
2,5 mm²
3,5 mm²
Síťové napětí 110 V
nedoporučeno
nedoporučeno
75 m
Síťové napětí 220–240 V
30 m
50 m
nedoporučeno

Prodlužovací kabely na volném prostranství

Na volném prostranství používejte pouze prodlužovací kabely, které jsou pro to schváleny a příslušně označeny.

Používání generátoru nebo transformátoru

Toto zařízení může být poháněno generátorem nebo transformátorem, který se nachází v místě stavby, když jsou dodrženy následující podmínky: výkon ve W musí být alespoň dvojnásobný oproti maximálnímu příkonu uváděnému na typovém štítku vysavače, provozní napětí musí být stále v rozmezí +5 % a −15 % jmenovitého napětí a frekvence musí být 50 až 60 Hz, v žádném případě nesmí být vyšší než 65 Hz a musí být k dispozici automatický regulátor napětí s rozběhovým zesílením.
V žádném případě nenapájejte generátorem/transformátorem současně žádné další zařízení. Zapínání a vypínání jiného zařízení může způsobit podpěťové nebo přepěťové špičky, které mohou způsobit jeho poškození.

Akustický varovný signál

Klesne-li rychlost vzduchu v sací hadici pod 20 m/s, zazní z bezpečnostních důvodů akustický varovný signál.

Technické údaje

Údaje k připojení

Při provozu s generátorem nebo transformátorem musí být jeho výstupní výkon minimálně dvojnásobný, než je jmenovitý příkon uvedený na typovém štítku zařízení. Provozní napětí transformátoru nebo generátoru musí být neustále v rozmezí +5 % až −15 % jmenovitého napětí zařízení.
Jmenovité napětí
100 V
110 V
110 V
200 V
Jmenovitý příkon
1 200 W
1 200 W
1 100 W
950 W
Připojovací příkon integrované zásuvky vysavače pro elektrické nářadí (je-li k dispozici)

1 600 W


Síťová přípojka (typ)
VCTF
3 × 2,0 mm²
A07 QQ‑F
3/12 AWG
H07 BQ‑F
3G 1,5 mm²
VCTF
3 × 2,0 mm²

Jmenovité napětí
220–240 V
220–240 V (CH)
220–240 V (GB)
240 V (NZ)
Jmenovitý příkon
1 200 W
1 200 W
1 200 W
1 200 W
Připojovací příkon integrované zásuvky vysavače pro elektrické nářadí (je-li k dispozici)
2 400 W
1 100 W
1 800 W
1 200 W
Síťová přípojka (typ)
H07 RN‑F
3G 1,5 mm²
H07 RN‑F
3G 1,5 mm²
H07 RN‑F
3G 1,5 mm²
H07 RN‑F
3G 1,5 mm²

Údaje k proudu vzduchu

Jmenovitý příkon
950 W
1 100 W
1 200 W
Maximální objem proudu vzduchu
55 l/s
61 l/s
61 l/s
Maximální podtlak
19 500 Pa
23 000 Pa
23 000 Pa

Všeobecné údaje


VC 20-UM
VC 40-UM
Síťová frekvence
50 Hz … 60 Hz
50 Hz … 60 Hz
Hmotnost podle standardu EPTA 01
12,9 kg
14,6 kg
Rozměr
505 mm × 380 mm × 500 mm
505 mm × 380 mm × 610 mm
Síťový kabel
7,5 m
7,5 m
Objem sběrné nádoby
21 ℓ
36 ℓ
Užitné množství prachu
23 kg
40 kg
Užitný objem vody
13,5 ℓ
25 ℓ
Průměr sací hadice (délka: 3,5 m)
27 mm
27 mm
Průměr sací hadice (délka: 5 m)
36 mm
36 mm
Provozní teplota
−10 ℃ … 40 ℃
−10 ℃ … 40 ℃

Informace o zařízení a použití

Třída ochrany
Třída ochrany I
Stupeň ochrany
Ochrana proti stříkající vodě IP X4

Informace o hlučnosti a vibracích podle EN 60335-2-69

Typická hladina emitovaného akustického tlaku při použití váhového filtru A
71 dB
Nejistota pro uvedené hladiny hlučnosti
2,5 dB
Triaxiální hodnota vibrací (výsledný vektor vibrací); zahrnuje nejistotu (K)
< 2,5 m/s²

Uvedení do provozu

První uvedení do provozu

 1. Otevřete obě uzavírací spony.
 2. Ze sběrné nádoby sejměte hlavu vysavače.
 3. Ze sběrné nádoby vyjměte příslušenství a vybalte ho.
 4. Podle návodu vložte vhodný vak na prach.
  K odsávání bezpečného prachu: plastový vak na prach.
 5. Hlavu vysavače nasaďte na sběrnou nádobu a zavřete obě uzavírací spony.
 6. Ujistěte se, že je hlava vysavače správně nasazená a zajištěná.
 7. K vysavači připojte sací hadici.

Vložení vliesového vaku na prach

Image alternative
 1. Otevřete obě uzavírací spony.
  Při vysávání dřevěných třísek používejte vždy vliesový vak na prach, aby byl zajištěný dobrý sací výkon.
 2. Ze sběrné nádoby sejměte hlavu vysavače.
 3. Vložte nový vliesový vak na prach a upevněte ho do sběrné nádoby.
 4. Hlavu vysavače nasaďte na sběrnou nádobu.
 5. Zavřete obě uzavírací spony.
 6. Ujistěte se, že je hlava vysavače správně nasazená a zajištěná.
 7. K vysavači připojte sací hadici.

Vložení plastového vaku na prach

 1. Otevřete obě uzavírací spony.
 2. Ze sběrné nádoby sejměte hlavu vysavače.
 3. Do sběrné nádoby připevněte nový vak na prach (návod na potisku).
 4. Hlavu vysavače nasaďte na sběrnou nádobu a zavřete obě uzavírací spony.

Použití vysavačů třídy M

NEBEZPEČÍ
Nebezpečí poranění. Vysavače třídy H, vysavače třídy L a vysavače třídy M obsahují zdraví škodlivý prach.
 • Vyprazdňování a údržbu, včetně odstraňování sběrné nádoby na prach, smí provádět pouze odborný personál. Noste odpovídající ochranné vybavení.
 • Než vysavač odstraníte z oblasti zatížené nebezpečnými látkami, vysajte jeho povrch, důkladně ho otřete nebo neprodyšně zabalte. Protože při přemisťování z nebezpečné oblasti je třeba všechny části zařízení považovat za znečištěné, proveďte vhodná opatření, abyste zabránili šíření prachu.
 • Vysavač nikdy nepoužívejte bez kompletního filtračního systému.

Provoz bez použití zásuvky pro elektrické nářadí

Image alternative
 1. Před zapojením síťové zástrčky zkontrolujte, zda je spínač v poloze „OFF“.
 2. Zapojte síťovou zástrčku vysavače do zásuvky.
 3. Spínač otočte do polohy „ON“.

Provoz s využitím zásuvky vysavače

Zásuvka vysavače je určená pouze k přímému připojení elektrického nářadí k vysavači.
Je-li v zásuvce vysavače zapojené elektrické nářadí, je nutné dodržovat pokyny návodu k obsluze a v něm obsažená bezpečnostní upozornění.
 1. Vytáhněte síťovou zástrčku vysavače ze zásuvky.
 2. Zkontrolujte, zda je maximální příkon připojovaného elektrického nářadí nižší než přípustný maximální výkon zásuvky vysavače, viz kapitolu "Technické údaje" a potisk na zásuvce vysavače.
 3. Před zapojením síťové zástrčky elektrického nářadí zkontrolujte, zda je elektrické nářadí vypnuté.
 4. Síťovou zástrčku elektrického nářadí zapojte do zásuvky vysavače.
 5. Zapojte síťovou zástrčku vysavače do zásuvky.
 6. Spínač otočte do polohy "Auto".
 7. Zapněte elektrické nářadí.
  Po vypnutí elektrického nářadí vysavač ještě chvilku dobíhá, aby došlo k odsátí prachu nacházejícího se v sací hadici.

Vysávání suchého prachu

Před vysáváním suchého a zejména minerálního prachu je vždy nutné zkontrolovat, zda je ve sběrné nádobě vložený správný vak na prach. Vysátý materiál lze potom snadno a čistě zlikvidovat.
POZOR
Nebezpečí poranění. Bez použití filtrační vložky může unikat nebezpečný vysátý materiál.
 • Nikdy nevysávejte bez filtrační vložky.
 • Dbejte na to, aby byla filtrační vložka suchá a byl vložený vhodný vak na prach.

Výměna vliesového vaku na prach

NEBEZPEČÍ
Nebezpečí poranění. Špičaté předměty by mohly protrhnout vak na prach.
 • Zkontrolujte, zda nedošlo k protržení vaku na prach nějakým předmětem.
 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 2. Otevřete obě uzavírací spony.
 3. Ze sběrné nádoby sejměte hlavu vysavače.
 4. Zavřete objímku vaku na prach krytkou.
 5. Sběrnou nádobu vyčistěte hadrem.
 6. Do sběrné nádoby připevněte nový vliesový vak na prach.
 7. Hlavu vysavače nasaďte na sběrnou nádobu a zavřete obě uzavírací spony.

Výměna plastového vaku na prach

Image alternative
 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 2. Otevřete obě uzavírací spony.
 3. Ze sběrné nádoby sejměte hlavu vysavače.
 4. Plastový vak na prach uzavřete pod vyraženými otvory kabelovou spojkou.
 5. Vyjměte plastový vak na prach.
 6. Sběrnou nádobu vyčistěte hadrem.
 7. Do sběrné nádoby připevněte nový vak na prach (návod na potisku).
 8. Hlavu vysavače nasaďte na sběrnou nádobu a zavřete obě uzavírací spony.

Vysávání kapalin

POZOR
Nebezpečí poranění. Bez použití filtrační vložky může unikat nebezpečný vysátý materiál.
 • Nikdy nevysávejte bez filtrační vložky.
 1. Zkontrolujte kontrolu stavu naplnění.
 2. Pro mokré sání používejte pokud možno samostatnou filtrační vložku.
  Doporučujeme filtr Hilti VC 20/40 universal (2121387).
Image alternative
 1. Po vysávání kapalin otevřete obě uzavírací spony.
 2. Ze sběrné nádoby sejměte hlavu vysavače a postavte ji na rovný podklad, aby mohla filtrační vložka vyschnout.
 3. Vyprázdněte sběrnou nádobu a vyčistěte ji hadicí na vodu. Kartáčkem vyčistěte elektrody a filtrační vložku po předchozím uschnutí otřete rukou.
 4. Nechte sběrnou nádobu vyschnout.

Vyprázdnění sběrné nádoby při vysávání suchého prachu

 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 2. Hlavu vysavače sejměte ze sběrné nádoby a postavte ji na rovný podklad.
 3. Vyjměte ze sběrné nádoby vak na prach nebo uchopte nádobu za prohlubně a nakloňte ji tak, abyste ji vyprázdnili.
 4. Hlavu vysavače nasaďte na sběrnou nádobu a zavřete obě uzavírací spony.

Vyprázdnění sběrné nádoby bez vaku na prach (u kapalin)

 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 2. Hlavu vysavače sejměte ze sběrné nádoby a postavte ji na rovný podklad.
 3. Uchopte nádobu za prohlubně a nakloňte ji tak, abyste ji vyprázdnili.
 4. Okraj sběrné nádoby vyčistěte hadrem.
 5. Hlavu vysavače nasaďte na sběrnou nádobu a zavřete obě uzavírací spony.

Ošetřování a údržba

Ošetřování zařízení

VÝSTRAHA
Nebezpečí způsobené elektrickým proudem. Neodborné opravy elektrických součástí mohou způsobit těžká poranění.
 • Opravy elektrických součástí svěřujte pouze odborníkovi s elektrotechnickou kvalifikací.
 • Zařízení, zejména držadla, udržujte suché, čisté a beze stop oleje a tuku. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu.
 • Nikdy nepoužívejte vysavač s ucpanými ventilačními štěrbinami! Ventilační štěrbiny opatrně čistěte suchým kartáčem. Nepřipusťte, aby se dovnitř zařízení dostaly nějaké předměty.
 • Vnější povrch zařízení čistěte pravidelně mírně navlhčeným hadříkem. K čištění nepoužívejte postřikovač, parní čistič nebo tekoucí vodu, protože by mohla být ohrožena elektrická bezpečnost zařízení.

Kontrola stavu naplnění

 1. Pro bezpečnou stabilitu vysavače zajistěte brzdy koleček.
 2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 3. Otevřete obě uzavírací spony.
 4. Hlavu vysavače sejměte ze sběrné nádoby a postavte ji na rovný podklad.
 5. Zkontrolujte, zda nejsou vypínací kontakty znečištěné, a případně je vyčistěte kartáčkem.
 6. Zkontrolujte těsnění hlavy vysavače, zda není znečištěné, a případně ho vyčistěte hadrem.
 7. Hlavu vysavače nasaďte na sběrnou nádobu a zavřete obě uzavírací spony.

Výměna filtrační vložky

Image alternative
 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 2. Otevřete uzavírací sponu krytu filtru.
 3. Otevřete kryt filtru.
 4. Filtrační vložku opatrně vyjměte za prohlubně v držáku.
 5. Těsnicí plochu vyčistěte hadrem.
 6. Vložte novou filtrační vložku.
 7. Zavřete kryt filtru sklopením aretace víka dopředu.
 8. Zavřete uzavírací sponu krytu filtru.

Kontrola po čištění a údržbě

 1. Po provedení čištění a údržby zkontrolujte, zda je vysavač správně sestavený a bezvadně funguje.
 2. Proveďte test funkčnosti.

Přeprava a skladování

Přeprava

Plný vysavač se nesmí přenášet.
Zařízení se nesmí zavěšovat na jeřáb.
 • Případně odstraňte z držáku regulátor napětí nebo volné nářadí.
 • Než budete vysavač přenášet na jiné místo, vyprázdněte ho.
 • Zařízení nenaklápějte a nepřepravujte ho položené na boku, pokud jste vysávali kapaliny.
 • Při přepravě spojte oba konce hadice dohromady pomocí kuželového adaptéru.

Skladování

 • Vysavač odstavte v suché místnosti tak, aby byl chráněn před neoprávněným použitím.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .

Odstraňování poruch

Porucha
Možná příčina
Řešení
Aktivace akustického výstražného signálu (snížený sací výkon).
Plný vak na prach.
 • Vak na prach vyměňte.
Filtrační vložka je silně znečištěná.
 • Filtrační vložku vyměňte.
Hadice, vysavač nebo protiprachový kryt jsou znečištěné.
 • Hadici a protiprachový kryt vyčistěte.
Nastavení průměru hadice v nesprávné poloze.
 • Nastavte průměr hadice.
Ze zařízení fouká prach.
Filtrační vložka není správně namontovaná.
 • Filtrační vložku namontujte znovu.
Filtrační vložka poškozená.
 • Namontujte novou filtrační vložku.
Poškozené těsnění filtru.
 • Namontujte novou filtrační vložku.
Zařízení se nechtěně zapíná a vypíná nebo dochází k elektrostatickým výbojům přes uživatele.
Není zajištěn odvod elektrostatické elektřiny; zapojte zařízení do uzemněné zásuvky.
 • Zapojte zařízení do uzemněné zásuvky, použijte antistatickou hadici.
Zařízení neběží nebo se po krátkém rozběhnutí vypne.
Zareagovalo vypnutí vody.
 • Vyčistěte sondy a jejich okolí kartáčem.
Motor neběží.
Zareagovala pojistka síťové zásuvky.
 • Zapněte pojistku; při opakovaném zareagování pojistky zjistěte příčinu proudového přetížení.
Plná nádoba.
 • Vypněte zařízení a vyprázdněte nádobu.
Zareagovala tepelná pojistka motoru.
 • Zařízení vypněte a nechte ho cca 5 minut vychladnout.
 • Pokud se motor znovu nerozběhne, obraťte se na zákaznický servis.
Tepelná pojistka motoru opakovaně vypíná motor, protože jsou znečištěné ventilační štěrbiny.
 • Ventilační štěrbiny očistěte opatrně suchým kartáčem.
Motor neběží v automatickém režimu.
Připojené zařízení je vadné nebo není správně zapojené.
 • Zkontrolujte funkci připojeného zařízení, resp. správně zapojte zástrčku.
Automatické čištění filtrační vložky nefunguje.
Není připojená sací hadice.
 • Připojte odsávací hadici.

Likvidace

Image alternative Výrobky Hilti jsou vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti stará zařízení k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Podle evropské směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a odpovídajících ustanovení právních předpisů jednotlivých zemí se opotřebovaná elektrická zařízení musí shromažďovat odděleně od ostatního odpadu a odevzdat k ekologické recyklaci.
Image alternative
 • Elektrická zařízení nevyhazujte do komunálního odpadu!
Vrtný kalZ hlediska ochrany životního prostředí je problematické odvádět vrtný kal do povrchových vod nebo do kanalizace bez vhodné předběžné úpravy.
 • Informujte se u místních úřadů o platných předpisech.
Doporučujeme následující předběžnou úpravu:
 • Zachycujte vrtný kal (například pomocí vysavače na mokré sání).
 • Nechte vrtný kal usadit a pevnou složku zlikvidujte na skládce stavební suti (proces odlučování mohou urychlit vločkovací prostředky).
 • Před odvedením zbývající vody (zásaditá, hodnota pH > 7) do kanalizace ji neutralizujte přidáním kyselých neutralizačních prostředků nebo zředěním velkým množstvím vody.
Prach z vrtání
 • Nahromaděný prach z vrtání zlikvidujte v souladu s platnými národními zákonnými předpisy.

Čína RoHS (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)

Image alternative
Pod následujícím odkazem najdete tabulku s nebezpečnými látkami: qr.hilti.com/r4012.
Odkaz na tabulku RoHS najdete na konci této dokumentace jako QR kód.

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .