Jazyk

DX 9–ENP

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkým poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku byly použity následující symboly:
Image alternative Varování před horkým povrchem

Příkazové symboly

Na výrobku byly použity následující příkazové značky:
Image alternative Používejte ochranné rukavice.
Image alternative Všeobecné příkazové značky
Image alternative Přečtěte si návod k obsluze.
Image alternative Používejte ochrannou přilbu.
Image alternative Používejte ochranu očí.
Image alternative Používejte chrániče sluchu.

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Vsazovací přístroj
  DX 9–ENP
  Generace
  01
  Sériové číslo

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny

Tato dokumentace obsahuje důležité pokyny k bezpečnému a správnému používání vsazovacího přístroje. Přetrvávající zbytková rizika lze eliminovat praktickým dodržováním a respektováním bezpečnostních pokynů uvedených v této dokumentaci a na samotném výrobku.

Základní bezpečnostní pokyny

Vedle bezpečnostních pokynů uvedených v jednotlivých kapitolách tohoto návodu k obsluze je nutno vždy striktně dodržovat následující ustanovení.
Používání nábojekPokud se v přístrojích Hilti používají méně kvalitní nábojky, mohou se z nespáleného prachu tvořit usazeniny, které náhle explodují a mohou způsobit těžká poranění uživatele a osob v jeho okolí. Nábojky musí být prokazatelně zkontrolované výrobcem podle EU normy EN 16264 a označené značkou shody CE.
 • Používejte pouze nábojky Hilti nebo nábojky srovnatelné kvality, které jsou schválené pro příslušný přístroj.
Požadavky na uživatelePřístroj je určený pro profesionálního uživatele.
Přístroj smí obsluhovat, provádět údržbu a opravovat pouze autorizovaný a zaškolený personál, který byl speciálně informován o vyskytujícím se nebezpečí.
 • Přístroj používejte až po absolvování školení od specialisty společnosti Hilti ohledně bezpečného používání.
Bezpečnost osob
 • Nikdy neprovádějte na přístroji úpravy nebo změny.
 • Používejte správný přístroj. Nepoužívejte přístroj k účelům, pro které není určený, nýbrž pouze k určenému účelu a v technicky bezvadném stavu.
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s přístrojem rozumně. Nepoužívejte přístroj, když se nesoustředíte.
 • Abyste zabránili nebezpečí poranění, používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly Hilti nebo příslušenství a náhradní díly stejné kvality.
 • Používejte pouze upevňovací prvky, které jsou určené a schválené pro daný přístroj.
 • Dodržujte údaje o provozu, péči a údržbě, které jsou uvedené v návodu k obsluze.
 • Přístrojem nikdy nemiřte proti sobě nebo proti jiné osobě.
 • Nepřitlačuje přístroj na své ruce nebo jiné části těla (resp. na části těla jiné osoby).
 • Prvky vsazujte pouze do konstrukční oceli jako podkladového materiálu. Nezkoušejte vsazovat upevňovací prvky do jiných podkladů nebo do kalené nebo křehké oceli, litiny nebo pružinové oceli.
 • Stiskněte spoušť pouze tehdy, když má přístroj kontakt s podkladovým materiálem a je úplně přitlačený.
 • Vsazovací přístroj držte při vsazování vždy kolmo k podkladu, aby se zabránilo odchýlení upevňovacího prvku od podkladového materiálu.
 • Nikdy nevsazujte jeden upevňovací prvek opakovaně, protože to může vést k prasknutí.
 • Udržujte rukojeti suché, čisté a beze stop oleje a tuku.
 • Nikdy nenechávejte nabitý přístroj bez dozoru.
 • Před čištěním, servisem a údržbou vždy odstraňte nábojky.
 • Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru.
 • Při použití, při kterém mohou vznikat úlomky, používejte vždy chránič.
 • Nepoužívané přístroje uchovávejte vyprázdněné (odstranili jste pás s nábojkami) na suchém a uzavřeném místě, ke kterému nemají přístup děti.
 • Přístroj nikdy nepřitlačujte, když ovládáte západku, protože to může způsobit poranění ruky uživatele.
 • Pás s nábojkami vyjímejte z přístroje opatrně. Nepokoušejte se vyjmout nábojky ze zásobníkového pásu nebo přístroje násilím.
 • Nerozebírejte přístroj, když je horký, je-li to však nezbytné, používejte přitom ochranné rukavice.
 • Nepoužité nábojky uchovávejte na suchém, výše položeném nebo uzavřeném místě mimo dosah dětí.
 • Přístroj nepoužívejte, když jsou některé díly poškozené nebo když ovládací prvky nefungují bezchybně. Nechte přístroj opravit v servisu Hilti .
Bezpečnost na pracovišti
 • Zajistěte dobré osvětlení pracoviště.
 • Na pracovišti udržujte pořádek. Z pracoviště odstraňte všechny předměty, kterými byste se mohli poranit.
 • Používejte protiskluzovou obuv.
 • Vy i osoby zdržující se v blízkosti noste při používání přístroje vhodné ochranné brýle, ochrannou přilbu, chrániče sluchu a ochranné rukavice.
 • Když přístroj nepoužíváte, uchovávejte přístroj a nábojky uzamčené a mimo dosah dětí.
 • Zajistěte, aby se děti a jiné osoby zdržovaly v bezpečné vzdálenosti od pracoviště.
 • Zabraňte abnormálnímu držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu.
 • Při manipulaci s přístrojem mějte paže pokrčené (nikoliv natažené). Při výskytu bolestí nebo nevolnosti přerušte používání přístroje.
 • Před vsazováním upevňovacích prvků se ujistěte, že se nikdo nezdržuje na zadní straně upevňovaných plechů.
 • Zohledněte vlivy okolí. Nepoužívejte přístroj tam, kde existuje nebezpečí požáru nebo exploze.

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Displej
 2. Tlačítko Bluetooth
 3. Tlačítko Reset
 4. Rukojeť
 5. Vstupní kanál pro nábojky
 6. Kolečko regulace výkonu
 7. Otočná objímka
 8. Ústí (vyměnitelné)
 9. Patka
 10. Odjišťovací tlačítko zásobníku
 11. Transportní rukojeť
 12. Zásobník
 13. Spouštěcí tlačítko
 14. Výstupní otvor pro nábojky
 15. Západka

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je vsazovací přístroj pro vsazování speciálních upevňovacích prvků pro upevňování trapézových profilových plechů na ocelových nosnících.

Možné nesprávné použití

Vsazovací přístroj se nesmí používat v prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu.
Vsazovací přístroj se nesmí používat s jinými nábojkami a upevňovacími prvky, než těmi, které jsou pro vsazovací přístroj schválené.
Upevňovací prvky se nesmí vsazovat do jiných materiálů než konstrukční oceli, zejména ne do kalené oceli, křehké oceli, litiny nebo pružinové oceli.

Bezpečnostní zařízení

Vsazovací přístroj poskytuje pětinásobnou ochranu pro bezpečnost uživatele přístroje a jeho pracovního prostředí.
Pístový principEnergie výbušné náplně se přenese na píst, jehož zrychlená hmota zarazí hřebík do podkladu.
Díky použití pístového principu lze přístroj klasifikovat jako "Low Velocity Tool". V pístu se nachází přibližně 95 % kinetické energie. Protože se píst na konci každého procesu vsazování utlumí v přístroji, nevyužitá energie zůstává v přístroji. Tak jsou při správném použití prakticky nemožné nebezpečné průstřely s výstupní rychlostí nastřelovaného upevňovacího prvku větší než 100 m/s.
Pojistka při páduPojistka při pádu je založená na propojení zážehového mechanismu a přítlačné dráhy.
Pojistka spouštěPojistka spouště zaručuje, že se při pouhém stisknutí spouště nevyvolá proces vsazování. Proces vsazování lze spustit pouze tehdy, když se přístroj navíc přitlačí k pevnému podkladu.
Pojistka přítlačné sílyPojistka přítlačné síly vyžaduje, aby přítlačná síla byla minimálně 250 N, takže vsazovat lze pouze s úplně přitlačeným přístrojem.
Vypínací pojistkaPřístroj je vybavený vypínací pojistkou. To znamená, že při stisknuté spoušti a následném přitlačení přístroje nedojde ke spuštění. Přístroj lze spustit pouze tehdy, když se nejprve úplně přitlačí k pevnému podkladu a teprve poté se stiskne spoušť.

Servisní ukazatel

Servisní ukazatel, který je integrovaný v rukojeti, se skládá z displeje a tlačítka Bluetooth a Reset.
Na displeji se zobrazuje teplota vsazovacího přístroje, aby bylo přizpůsobením pracovní rychlosti možné zabránit problémům způsobeným přehřátím.
Na servisním ukazateli se počítají vsazení a při dosažení naprogramovaných limitních hodnot se zobrazí, že je potřeba provést čištění, resp. údržbu přístroje.
Přes Bluetooth lze pomocí aplikace pro mobilní telefon Hilti Connect načíst údaje ke vsazování zaznamenané v servisním ukazateli a další údaje (např. sériové číslo přístroje, počet provedených vsazení nebo datum posledního servisu přístroje).
Po provedení čištění se počitadlo vsazování pomocí tlačítka Reset vynuluje do příštího potřebného čištění.
Ukazatel údržby a interní počitadlo vsazování do příští potřebné údržby resetuje po provedené údržbě přístroje servis Hilti .
Pomocí aplikace pro mobilní telefon lze aktivovat předváděcí režim, ve kterém jsou během 48 vsazení uživateli představena různá hlášení servisního rozhraní až po potřebnou údržbu.
Pomocí aplikace pro mobilní telefon lze předváděcí režim opět deaktivovat. Po 15 minutách se předváděcí režim znovu automaticky deaktivuje.
V předváděcím režimu neodpovídá zobrazení skutečnému stavu přístroje.
Vsazení se zaznamenávají i v předváděcím režimu, stav počitadla tak vždy odpovídá skutečným hodnotám.

Zobrazení na displeji

Servisní ukazatel na displeji
Image alternative
 1. Horní část
 2. Prostřední část
 3. Dolní část
Zobrazení v horní části displeje
Symbol
Vysvětlení
Image alternative Symbol Bluetooth se zobrazí, když je zapnuté Bluetooth.
Image alternative Pokud je potřebná údržba, zobrazí se symbol klíče.
Nechte provést údržbu vsazovacího přístroje v servisu Hilti .
Zobrazení v prostřední části displeje
Displej
Vysvětlení
Image alternative V prostřední části se zobrazuje teplota přístroje.
Zde je teplota přístroje v normálním rozsahu.
Image alternative Teplota přístroje je extrémně vysoká. Výstražná značka upozorňuje, že se nábojky mohou předčasně zažehnout a pásy s upevňovacími prvky se mohou tavit, když jsou pásy s nábojkami nebo pásy s upevňovacími prvky v přístroji nečinné. Proto je vhodné před přerušením práce dál pracovat s pomalejším pracovním taktem, aby se teplota přístroje normalizovala.
POZOR :
Když přerušíte práci s přístrojem při zobrazené výstražné značce, musíte z přístroje ihned vyjmout pásy s nábojkami a pásy s upevňovacími prvky.
Zobrazení v dolní části displeje
Displej
Vysvětlení
Image alternative Na levém dolním okraji se pomocí sloupce s 1 až 7 segmenty zobrazuje stav počitadla do potřebného příštího čištění přístroje.
V nejbližší době ještě není nutné čištění.
Image alternative 7 zobrazených segmentů signalizuje, že se v dohledné době musí provést čištění.
Image alternative Byl dosažen max. počet vsazení, přístroj se musí vyčistit.
Image alternative Černý čtvereček na pravém dolním okraji signalizuje, že je aktivní předváděcí režim. Ukazatel v tomto případě nezobrazuje skutečný stav přístroje.
Pomocí aplikace pro mobilní telefon Hilti Connect lze předváděcí režim deaktivovat. Po 15 minutách se předváděcí režim automaticky deaktivuje.

Obsah dodávky

Vsazovací přístroj, kufr, čisticí souprava, škrabka, narážeč, sprej Hilti , návod k obsluze.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo on-line na: www.hilti.group.

Technické údaje

Údaje přístroje


DX 9-ENP
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01
12,5 kg
Rozměry (D × Š × V)
985 mm × 365 mm × 175 mm
Kapacita zásobníku
40 hřebů / 40 nábojek
Použitelné nábojky
6.8/18 M40 červená, černá modrá
Použitelné upevňovací prvky
X‑ENP 19
Frekvence vsazování
1 200 ot/h
Tloušťka ocelového podkladu
≥ 6 mm
Dráha přítlaku
89 mm
Přítlačná síla
≥ 250 N
Pracovní teplota (teplota prostředí)
−15 ℃ … 50 ℃

Informace o hlučnosti

Uvedené hodnoty hlučnosti byly zjištěny za následujících rámcových podmínek:
Rámcové podmínky pro naměřené hodnoty hluku
Vsazovací přístroj
DX 9–ENP
Model
Série
Kalibr
6.8/18 černá
Nastavení výkonu
4
Použití
Upevňování na ocelovou desku (tvrdost podle Brinella 610 N/mm2) s X‑ENP‑19 L15MXR
Informace o hlučnosti podle EN 15895
Hladina emitovaného akustického tlaku (LpA)
103 dB(A)
Nejistota pro hladinu akustického tlaku (KpA)
2 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LWA)
113 dB(A)
Nejistota pro hladinu akustického výkonu (KWA)
2 dB(A)
Hladina emitovaného špičkového akustického tlaku (LpC, peak)
137 dB(C)
Nejistota pro hladinu špičkového akustického tlaku (KpCpeak)
2 dB(C)

Vibrace

Hodnota vibrací uvedená podle 2006/42/EC nepřekračuje 2,5 m/s².

Obsluha

Příprava práce

Stanovení polohy upevňovacích prvků

Abyste zabránili nesprávnému vsazování, postupujte následovně:
 • Při pokládání trapézových plechů na ocelové nosníky označte voděodolným fixem oblast, kde lze vsazovat upevňovací prvky.
  Proveďte to u každého jednotlivého trapézového plechu. Nestačí vyznačit začátek a konec nosníku a poté je spojit rovnou čárou, protože nosná konstrukce může být zakřivená.

Kontrola připravenosti vsazovacího přístroje k použití

Tato kontrola by se měla provádět vždy přímo před použitím vsazovacího přístroje a dále po opětovném smontování přístroje po čištění nebo pravidelné kontrole pístu a zarážky pístu.
 1. Zajistěte, aby se v přístroji nenacházely pásy s nábojkami ani pásy s upevňovacími prvky .
Image alternative
 1. Zkontrolujte, zda se u vsazovacího přístroje nevyskytují viditelná poškození, zejména u součástí znázorněných na obrázku.
  Výsledek Vyskytují se viditelná poškození.
  • Nechte přístroj opravit v servisu Hilti .
 1. Přitlačte přístroj tak, abyste ucítili výrazný odpor, a zkontrolujte polohu přítlačného kolíku.
  Výsledek 1 / 2Nedošlo k stlačení přítlačného kolíku dolů, pružina na přítlačném kolíku není stlačená.
  Přístroj nerozpoznal hřeb, a proto ho nelze přitlačit. Přístroj pracuje správně.
  Výsledek 2 / 2Přítlačný kolík je stlačený úplně dolů, pružina na přítlačném kolíku je stlačená, při stisknutí spouštěcích tlačítek je slyšet cvaknutí.
  Závěr je příp. zaseknutý. Přístroj by se měl ještě jednou vyčistit a kontrola zopakovat. Pokud problém přetrvává i nadále, musí se přístroj nechat opravit v servisu Hilti .
 2. Uvolněte přístroj.
 3. Nasaďte pásy s upevňovacími prvky, ale nenasazujte pásy s nábojkami .
 4. Znovu přístroj přitlačte a zkontrolujte, zda je při stisknutí spouštěcích tlačítek slyšet cvaknutí.
  Výsledek 1 / 3Přístroj nelze úplně přitlačit, není možné spuštění.
  • Zkontrolujte, zda je otočná objímka zavřená. V případě potřeby otočte otočnou objímku až nadoraz doleva.
  • Zkontrolujte polohu závěru. Pokud není závěr posunutý výrazně doleva, nechte přístroj opravit v servisu Hilti .
  Výsledek 2 / 3Přístroj lze zcela přitlačit (pružina na přítlačném kolíku je úplně stlačená), při stisknutí spouštěcích tlačítek je slyšet cvaknutí.
  Detekce hřebů pracuje bezchybně, přístroj lze použít.
  Výsledek 3 / 3Přístroj lze zcela přitlačit (pružina na přítlačném kolíku je úplně stlačená), při stisknutí spouštěcích tlačítek ale není slyšet cvaknutí.
  • Nechte přístroj opravit v servisu Hilti .

Vložení pásů s upevňovacími prvky

Image alternative
 1. Zaveďte 4 pásy s upevňovacími prvky shora do zásobníku.
  Materiál
  Upevňovací prvky
  X‑ENP 19
 2. Zatlačte poslední pás s upevňovacími prvky až nadoraz do zásobníku.

Vložení pásu s nábojkami

Image alternative
 1. Zaveďte pás s nábojkami shora do vstupního kanálu pro nábojky.
  Materiál
  Nábojka 6.8/18 M40 červená, černá, modrá (viz doporučené nábojky v návodu pro upevňovací prvek)
 2. Zatlačte pás s nábojkami do vstupního kanálu pro nábojky tak, aby byl jeho konec zarovnaný s horní hranou vstupního kanálu pro nábojky.

Otevření otočné objímky

Při zaseknutí vsazovacího přístroje si můžete vytvořit přístup k západce, abyste odstranili možné příčiny.
Image alternative
 • Otočte otočnou objímku až nadoraz. V případě potřeby si vezměte na pomoc škrabku nebo jiný nástroj.

Zavření otočné objímky

Když není otočná objímka zavřená, nelze vsazovací přístroj úplně přitlačit, a není tedy funkční.
Image alternative
 1. Zkontrolujte, zda je štěrbina na přední straně přístroje zavřená.
  • Štěrbina není úplně zavřená.
 2. Otočte otočnou objímku až nadoraz. V případě potřeby si vezměte na pomoc škrabku nebo jiný nástroj.

Obsluha

Vsazování upevňovacích prvků

POZOR
Nebezpečí poranění! V případě extrémně horkého přístroje (viz servisní ukazatel) se mohou nábojky vlivem horkem zažehnout a mohou se rozlétnout úlomky.
 • Při přerušení práce ihned vyjměte z přístroje nábojky.
 • Pokud nelze nábojky z přístroje vyjmout, odložte přístroj a zajistěte, aby všechny osoby dodržovaly bezpečnou vzdálenost 3 m od přístroje, dokud nebude ručička ukazatele teploty úplně vlevo. Neprodleně kontaktujte servis Hilti .
Image alternative
 1. Přitlačte přístroj úplně a kolmo na pracovní plochu.
 2. Stiskněte spouštěcí tlačítka na rukojeti.
  Pokud nelze spustit vsazování, zkontrolujte, zda je nasazený pás s nábojkami a zda se v zásobníku nachází dostatečné množství upevňovacích prvků.
  Při méně než 15 upevňovacích prvcích v zásobníku se upevňovací prvky neposunují. Zásobník se musí nejprve naplnit dalšími pásy s upevňovacími prvky.
 3. Umístěte přístroj na místo pro další upevňovací prvek a opakujte popsané pracovní kroky. Řiďte se přitom zobrazením na displeji.
  Na začátku práce by se měl hned po prvních vsazeních a poté v pravidelných intervalech zkontrolovat přesah hřebu, aby se správně nastavil výkon přístroje a bylo zabezpečené bezchybné vsazování.

Kontrola přesahu hřebu

 1. Pomocí kontrolní měrky zkontrolujte přesah hřebu.
Image alternative
Výsledek 1 / 3
 • Přesah hřebu je v požadovaném rozsahu.
Výkon přístroje je nastavený správně. Kontrola je dokončená.
Image alternative
Výsledek 2 / 3
 • Přesah hřebu je příliš velký.
 • Zvyšte výkon otočením kolečka pro regulaci výkonu o stupeň výš.
 • Pokud je kolečko pro regulaci výkonu už u horního dorazu, použijte silnější typ nábojek – pokud je k dispozici.
Image alternative
Výsledek 3 / 3
 • Přesah hřebu je příliš malý.
 • Snižte výkon otočením kolečka pro regulaci výkonu o stupeň níž.
 • Pokud je kolečko pro regulaci výkonu už u dolního dorazu, použijte slabší typ nábojek – pokud je k dispozici.
 1. Vsaďte další prvek.
 2. Opakujte výše uvedené pracovní kroky, dokud není dosažen správný přesah hřebu.

Nastavení výkonu

Image alternative
 • Pro nastavení požadovaného výkonu otáčejte kolečkem pro regulaci výkonu.
  • Zobrazí se aktuální nastavení výkonu.

Vyjmutí nábojek z přístroje

Image alternative
 1. Zatlačte pás s nábojkami ve směru posuvu co možná nejvíc dopředu.
 2. Vytáhněte pás s nábojkami z otvoru pro výstup nábojek.

Vyjmutí upevňovacích prvků z přístroje

Upevňovací prvky mohou zpravidla v přístroji zůstat, vyjmutí např. po skončení práce není nutné.
Image alternative
 1. Zajistěte, aby byly z přístroje předtím vyjmuty nábojky.
 2. Postavte přístroj na rukojeť.
 3. Stiskněte červenou aretaci na vstupu zásobníku a pás s hřeby nechte vyklouznout ze zásobníku.
 4. Při stisknutém dorazu vytáhněte pás s hřeby z přístroje.
  • Pokud pás s hřeby nevyčnívá z patky, proveďte následující kroky.
 5. Postavte přístroj vzpřímeně do ovládací polohy.
 6. Stiskněte doraz.
 7. Opakovaně nabíjejte přístroj, dokud pás s hřeby nevyčnívá z přístroje.

Ošetřování a údržba

Kontrola a případně výměna pístu a zarážky pístu

V důsledku nesprávného vsazování může dojít k zaseknutí pístu v zarážce pístu. Při pevném zadření pístu a zarážky pístu končí životnost těchto součástek. V tomto stavu již není možné opakované nabíjení.
Píst a zarážku pístu je třeba kontrolovat v pravidelných intervalech, minimálně ale jednou denně.
 1. Demontujte patku.
Image alternative
 1. Vytáhněte píst z vedení pístu.
 2. Vytáhněte zarážku pístu (případně pomocí pístu) z patky.
 3. Zkontrolujte, zda píst a zarážka pístu nejsou poškozené. Zkontrolujte píst valením na rovné ploše, zda není zkřivený.
  Výsledek Vyskytuje se poškození, píst je zkřivený a/nebo píst a zarážka pístu jsou zadřené.
  • Vyměňte píst a zarážku pístu jako sadu.
 4. Vytáhněte západku a pevně ji držte. Nyní zasuňte píst tak, aby již hrot pístu nevyčníval přes okraj přístroje, a pusťte západku.
 5. Nasaďte zarážku pístu (gumou dopředu) do patky.
 1. Namontujte patku.

Demontáž patky

Image alternative
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění! Nábojky by se mohly v přístroji zažehnout.
 • Než budete provádět na přístroji následující práce, zajistěte, aby byly z přístroje odstraněné všechny nábojky.
POZOR
Nebezpečí popálení! Součásti mohou být po použití přístroje velmi horké.
 • Pokud musíte provádět údržbové práce, aniž byste předtím nechali přístroj vychladnout, bezpodmínečně noste ochranné rukavice.
 1. Postavte přístroj na rukojeť.
 2. Stiskněte odjišťovací tlačítko zásobníku (červené tlačítko) na zásobníku a nechte zásobník sklouznout dolů.
 3. Otáčejte patku proti směru hodinových ručiček, dokud není spojení uvolněné.
 4. Sejměte patku.

Montáž patky

Image alternative
 1. Zajistěte, aby byla zarážka pístu správně nasazená v patce a aby byly vedení pístu a píst správně usazené v přístroji.
 2. Zatlačte patku proti závitu.
 3. Otočte patku po směru hodinových ručiček až nadoraz.
 4. Otočte patku zpět až do výchozí polohy nad zásobníkem.
 5. Zasuňte zásobník zpět, až zaskočí do patky.

Čištění vsazovacího přístroje

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění! Nábojky by se mohly v přístroji zažehnout.
 • Než budete provádět na přístroji následující práce, zajistěte, aby byly z přístroje odstraněné všechny nábojky.
POZOR
Nebezpečí popálení! Součásti mohou být po použití přístroje velmi horké.
 • Pokud musíte provádět údržbové práce, aniž byste předtím nechali přístroj vychladnout, bezpodmínečně noste ochranné rukavice.
 1. Demontujte patku.
Image alternative
 1. Vytáhněte západku ven a pevně ji držte. Vytáhněte píst z vedení pístu a poté pusťte západku.
 2. Vytáhněte zarážku pístu z patky. V případě potřeby vypačte zarážku pístu pístem z patky.
 3. Vytáhněte západku ven a pevně ji držte. Vytáhněte vedení pístu nahoru z přístroje a poté pusťte západku.
 4. Vyčistěte vnitřní stranu přístroje. Poté postavte přístroj vzhůru nohama a poklepejte na něj, aby vypadaly nečistoty.
 5. Vyčistěte povrch vedení pístu (viz označenou oblasti) pomocí drátěného kartáče z příslušenství.
 6. Malým kulatým kartáčem vyčistěte zásobník nábojek a vedlejší otvory pro regulační kolík.
 7. Tenkým kulatým kartáčem vyčistěte kanál pro nábojky.
 8. Pohyblivý prvek vedení pásu s hřeby naolejujte sprejem Hilti .
  Při použití jiných maziv může dojít k poškození gumových součástí, zejména zarážky pístu. Kromě toho se jiná maziva mohou spojit se zbytky prachu a způsobit usazeniny.
 9. Zasuňte vedení pístu shora do přístroje, až západka zaskočí.
 10. Vytáhněte západku a pevně ji držte. Nyní zasuňte píst tak, aby již hrot pístu nevyčníval přes okraj přístroje, a pusťte západku.
 11. Nasaďte zarážku pístu (gumou dopředu) do patky.
 1. Namontujte patku.
 2. Stiskněte tlačítko Reset minimálně na 1 sekundu pro resetování počitadla vsazování do příštího potřebného čištění.
 3. Zkontrolujte, zda je vsazovací přístroj připravený k použití.

Kritéria pro výměnu opotřebených dílů

Kritéria opotřebení pístu a zarážky pístu
Stav
Příkladné vyobrazení
Poznámka
Nový stav
Image alternative
Opotřebované
Píst a zarážku pístu vyměňujte vždy dohromady.
Image alternative Na hrotu pístu je vidět vylomení materiálu.
Image alternative Píst je 3 mm nebo více v zarážce pístu.
Kritéria opotřebení výstupního dílu
Stav
Příkladné vyobrazení
Poznámka
Nový stav
Image alternative
Opotřebované
Výměna v servisu Hilti
Image alternative Materiál je vylomený.

Odstraňování poruch

Odstranění poruchy po nesprávném zažehnutí, resp. v případě nezažehnutí

 • Přitlačte přístroj k pracovní ploše a spusťte vsazení.
  • Je slyšet cvaknutí, ale nábojka se nezažehne.
   • Sejměte přístroj z pracovní plochy. Přístrojem přitom nikdy nemiřte proti sobě nebo proti jiné osobě.
   • Rukou posuňte pás s nábojkami na straně přísunu nábojek, případně pás vytáhněte na straně otvoru pro výstup nábojek o jednu nábojku dál.
   • Spotřebujte zbývající nábojky v pásu; vyjměte použitý pás s nábojkami a zlikvidujte ho tak, aby se vyloučilo opakované použití nebo zneužití.

Odstranění poruchy při zablokovaném přístroji

VÝSTRAHA
Nebezpečí výbuchu! Při nesprávné manipulaci s nábojkami se nábojky mohou zažehnout.
 • Nesnažte se nábojky vyjmout z přístroje nebo pásu s nábojkami násilím.
 1. Přitlačte přístroj kolmo k pevnému podkladu, stiskněte spouštěcí tlačítka a poslouchejte vydávané zvuky.
  Výsledek 1 / 2Zažehne se nábojka, nebo je slyšet zřetelné cvaknutí.
  • V zásobníku nábojek se již nenachází žádná nábojka, kterou lze zažehnout.
  • Pokračujte v odstranění poruchy dalším krokem.
  Výsledek 2 / 2Nezažehne se nábojka a není slyšet cvaknutí. Případně se v přístroji nachází nábojka, kterou lze zažehnout, kvůli závadě ale nebyla zažehnuta.
  • POZOR! Zajistěte, aby ústí přístroje nemířilo na jiné osoby.
  • Chraňte přístroj před tvrdými nárazy.
  • Pokračujte v odstranění poruchy dalším krokem.
 2. Stlačte přístroj o několik milimetrů a otevřete otočnou objímku.
  • Západka je nyní přístupná a umožňuje otevřít přístroj.
 3. Vytáhněte západku ven a pevně ji držte. Pokud se přístroj nerozjede, zkuste ho roztáhnout svou vlastní normální silou.
  • POZOR! Zajistěte, aby ústí přístroje nemířilo na jiné osoby.
  Výsledek 1 / 2Přístroj lze roztáhnout.
  • Pokračujte v odstranění poruchy dalším krokem.
  Výsledek 2 / 2Přístroj nelze roztáhnout.
  • Ukončete práci a odložte přístroj na bezpečné místo.
  • Zajistěte přístroj proti přístupu jiných osob.
  • Neprodleně kontaktujte servis Hilti .
 4. Vyjměte z přístroje nábojky.
 5. Demontujte patku.
 6. Zkontrolujte píst a zarážku pístu a v případě potřeby je vyměňte.
 7. Vyčistěte vsazovací přístroj.
 8. Zavřete otočnou objímku.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná příčina
Řešení
Nábojka se neposouvá.
Pás s nábojkami je poškozený.
 • Vyměňte pás s nábojkami. Nepokoušejte se vyjmout nábojky, resp. pás s nábojkami násilím.
Přístroj je poškozený.
 • Kontaktujte servis Hilti .
Pás s nábojkami nelze vyjmout.
Přístroj je poškozený.
 • Kontaktujte servis Hilti .
Přístroj neprovede zažehnutí.
Nesprávné zažehnutí.
Pás s nábojkami je prázdný.
 • Vyjměte pás s nábojkami z přístroje.
 • Nasaďte nový pás s nábojkami.
Méně než 15 prvků v přístroji.
 • Vložte nové pásy s upevňovacími prvky.
Přístroj není dostatečně přitlačený.
 • Přitlačte přístroj znovu a potom spusťte vsazení.
Porucha posuvu upevňovacích prvků.
 • Zkontrolujte pohyblivost pásu s upevňovacími prvky.
 • Odstraňte poškozené pásy s upevňovacími prvky, resp. pásy s poškozenými upevňovacími prvky.
Přístroj je příliš znečištěný.
 • Vyčistěte přístroj.
Nábojky jsou nevhodné.
 • Kontaktujte servis Hilti .
 • Nepokoušejte se vyjmout nábojky, resp. pás s nábojkami násilím.
Přístroj je poškozený.
 • Kontaktujte servis Hilti .
Přesah upevňovacího prvku příliš malý.
Upevňovací prvek je vsazený vedle nosníku.
 • Vyznačte polohu nosníku a opakujte vsazení.
Příliš vysoký výkon.
 • Snižte výkon (regulace výkonu), resp. použijte nábojky s menší energií, pokud jsou k dispozici.
Píst je opotřebovaný.
 • Vyměňte společně píst a zarážku pístu.
Je nasazený nesprávný píst.
 • Zajistěte správnou kombinaci pístu a upevňovacího prvku.
Přesah upevňovacího prvku příliš velký.
Upevňovací prvek je příliš blízko okraje nosníku.
 • Vyznačte polohu nosníku a opakujte vsazení.
Příliš nízký výkon.
 • Zvyšte výkon (regulace výkonu), resp. použijte nábojky s větší energií, pokud jsou k dispozici.
Přístroj je příliš znečištěný.
 • Vyčistěte přístroj.
Píst je zlomený.
 • Vyměňte společně píst a zarážku pístu.
Přístroj je poškozený.
 • Kontaktujte servis Hilti .
Lámání upevňovacího prvku.
Upevňovací prvek byl vsazen do stojiny nosníku.
 • Vyznačte polohu stojiny nosníku a proveďte nové vsazení vedle.
Zvětšená tloušťka podkladu a/nebo pevnost podkladu.
 • Zvyšte výkon (regulace výkonu), resp. použijte nábojky s větší energií, pokud jsou k dispozici.
 • Pokud upevňovací prvek nelze správně vsadit ani s plným výkonem, není příslušné použití vhodné. Kontaktujte servis Hilti .
Přístroj se neroztáhne.
Píst uvázl v zarážce pístu.
Přístroj je příliš znečištěný.
 • Vyčistěte přístroj.
Vedení pístu je silně znečištěné.
Není vsazený žádný upevňovací prvek.
Není namontovaný píst.
 • Nasaďte do přístroje píst.
Píst je zlomený.
 • Vyměňte společně píst a zarážku pístu.
Vedení hřebů je příliš znečištěné.
 • Vyčistěte patku a namontované součásti určenými kartáči.
Upevňovací prvky jsou zaseknuté ve vedení hřebů.
 • Nejprve odstraňte pás s nábojkami a poté odstraňte zaseknutý upevňovací prvek.
 • Zabraňte lámání upevňovacích prvků. Zabraňte vsazování vedle nosníku, příp. si v budoucnu lépe vyznačte polohu nosníků.
Patku nelze úplně našroubovat.
Zarážka pístu je nasazená opačně.
Vedení pístu je za připojovacím závitem znečištěné.
 • Vyčistěte vedení pístu.
 • Naolejujte připojovací závit.
Přístroj nelze úplně přitlačit.
Otočná objímka není úplně zavřená.
Detektor hřebů je zablokovaný.
 • Vyčistěte patku a odstraňte všechna cizí tělesa. Dbejte na dostatečné mazání vedení pásu s upevňovacími prvky sprejem Hilti .
Ulomená část detektoru hřebů.
V přístroji nejsou žádné upevňovací prvky.
 • Vložte do přístroje upevňovací prvky.

Likvidace

Image alternative Přístroje Hilti jsou vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré přístroje k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .
Image alternative