Jazyk

AG 6D-22-125

Originální návod k obsluze

Údaje k návodu k obsluze

K tomuto návodu k obsluze

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v tomto návodu k obsluze a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem k obsluze.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v návodu k obsluze

V tomto návodu k obsluze jsou použité následující symboly:
Image alternative Řiďte se návodem k obsluze
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrická zařízení a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu
Image alternative Hilti Lithium-iontový akumulátor
Image alternative Nabíječka Hilti

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu k obsluze.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku mohou být použity následující symboly:
Image alternative Používejte ochranu očí.
Image alternative Vždy pracujte oběma rukama.
Image alternative Při rozbrušování nepracujte se standardním krytem.
Image alternative Jmenovité volnoběžné otáčky
Image alternative Otáčky za minutu
Image alternative Otáčky za minutu
Image alternative Průměr
Image alternative Výrobek podporuje NFC technologii, která je kompatibilní se systémy iOS a Android.
Image alternative Lithium-iontový akumulátor
Image alternative Akumulátor nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí.
Image alternative Dbejte na to, aby akumulátor nespadl. Nepoužívejte akumulátor, který byl vystavený nárazu nebo je jinak poškozený.

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Akumulátorová úhlová bruska
  AG 6D-22-125
  Generace
  01
  Sériové číslo

Prohlášení o shodě

Image alternative
Výrobce prohlašuje na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek odpovídá platným zákonům a splňuje platné normy.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

Image alternative VAROVÁNÍ Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, instrukce, vyobrazení a technické údaje, které patří k tomuto elektrickému nářadí. Nedbalost při dodržování následujících instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Pojem „elektrické nářadí“, používaný v bezpečnostních pokynech, se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) nebo na elektrické nářadí napájené z akumulátoru (bez síťového kabelu).
Bezpečnost pracoviště
 • Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
 • S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
 • Při práci s elektrickým nářadím zabraňte přístupu dětem a jiným osobám na pracoviště. Rozptylování pozornosti by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
 • Síťová zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravována. U elektrického nářadí s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Nedotýkejte se uzemněných povrchů, např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Síťový kabel používejte jen k tomu účelu, pro který je určený. Nepoužívejte ho zejména k nošení či zavěšování elektrického nářadí ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Síťový kabel chraňte před horkem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými díly. Poškozené nebo zamotané síťové kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud pracujete s elektrickým nářadím venku, používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou vhodné i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro venkovní použití, snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud se nelze vyvarovat provozu elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektrickým nářadím rozumně. Elektrické nářadí nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážná poranění.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná helma nebo chrániče sluchu (podle druhu použití elektrického nářadí), snižuje riziko úrazu.
 • Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před zapojením elektrického nářadí do sítě a/nebo vložením akumulátoru, před uchopením elektrického nářadí nebo jeho přenášením se ujistěte, že je vypnuté. Držíte-li při přenášení elektrického nářadí prst na spínači nebo připojujete-li ho k síti zapnuté, může dojít k úrazu.
 • Dříve než elektrické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo klíč. Nástroj nebo klíč ponechaný v otáčivém dílu nářadí může způsobit úraz.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak si v nečekaných situacích zachováte lepší kontrolu nad výrobkem.
 • Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice mějte v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky a dlouhé vlasy jimi mohou být zachyceny.
 • Pokud lze namontovat odsávání prachu nebo zařízení na zachycení prachu, zkontrolujte, zda jsou připojené a používají se správně. Použitím odsávání prachu můžete snížit ohrožení vlivem prachu.
 • Nenechte se ukolébat falešným pocitem bezpečí a nepřekračujte bezpečnostní pravidla pro elektrické nářadí, i když jste po mnohonásobném použití s elektrickým nářadím dobře seznámeni. Nepozorné jednání může ve zlomcích sekundy způsobit těžká zranění.
Použití elektrického nářadí a péče o něj
 • Nářadí nepřetěžujte. Pro danou práci použijte elektrické nářadí, které je pro ni určené. S vhodným elektrickým nářadím budete v dané výkonové oblasti pracovat lépe a bezpečněji.
 • Nepoužívejte elektrické nářadí s vadným spínačem. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.
 • Dříve než budete nářadí seřizovat, měnit jeho příslušenství nebo než ho odložíte, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte odnímatelný akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
 • Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby nářadí používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny. Elektrické nářadí je nebezpečné, když ho používají nezkušené osoby.
 • O elektrické nářadí a příslušenství se pečlivě starejte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce elektrického nářadí. Poškozené díly nechte před použitím nářadí opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba elektrického nářadí.
 • Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami méně váznou a dají se lehčeji vést.
 • Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
 • Rukojeti a plochy rukojetí udržujte suché, čisté a beze stop oleje a tuku. Kluzké rukojeti a plochy rukojetí nedovolují bezpečné ovládání a kontrolu elektrického nářadí v nepředvídaných situacích.
Použití akumulátorového přístroje a péče o něj
 • Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječkách, které jsou doporučené výrobcem. Při použití jiných akumulátorů, než pro které je nabíječka určená, hrozí nebezpečí požáru.
 • Elektrické nářadí používejte pouze s akumulátory, které jsou pro ně určené. Použití jiných akumulátorů může způsobit úraz nebo požár.
 • Nepoužívaný akumulátor neukládejte pohromadě s kancelářskými sponkami, mincemi, klíči, hřebíky, šrouby nebo s jinými drobnými kovovými předměty, které by mohly způsobit přemostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
 • Při nesprávném použití může z akumulátoru vytéci kapalina. Zabraňte kontaktu s touto kapalinou. Při náhodném kontaktu opláchněte postižené místo vodou. Pokud kapalina vnikne do očí, vyhledejte také i lékaře. Vytékající akumulátorová kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
 • Nepoužívejte poškozené nebo upravené akumulátory. Poškozené nebo upravené akumulátory se mohou chovat nepředvídatelně a způsobit požár, výbuch nebo poranění.
 • Akumulátor nevystavujte ohni nebo vysokým teplotám. Oheň nebo teploty přes 130 °C (265 °F) mohou způsobit explozi.
 • Dodržujte všechny instrukce pro nabíjení a nenabíjejte akumulátor nebo akumulátorové nářadí nikdy mimo rozsah teplot uvedený v návodu na obsluhu. Špatné nabíjení nebo nabíjení mimo přípustný rozsah teplot může zničit akumulátor a zvýšit nebezpečí požáru.
Servis
 • Elektrické nářadí svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že nářadí bude i po opravě bezpečné.
 • Nikdy neprovádějte údržbu poškozených akumulátorů. Veškerou údržbu akumulátorů by měl provádět jen výrobce nebo autorizovaný zákaznický servis.

Bezpečnostní pokyny pro všechny práce

Společné bezpečnostní pokyny pro broušení, broušení smirkovým papírem, práce s drátěným kartáčem a rozbrušování:
 • Toto elektrické nářadí se používá jako standardní bruska, bruska se smirkovým papírem, drátěný kartáč, děrovka a rozbrušovací bruska. Řiďte se všemi bezpečnostními pokyny, návody, obrázky a údaji, které jste obdrželi s nářadím. Nebudete-li se řídit následujícími pokyny, může dojít k úrazu elektrickým proudem, k požáru a/nebo k těžkému poranění.
 • Toto elektrické nářadí se nesmí používat k leštění. Použití elektrického nářadí v rozporu s určeným účelem může způsobit nebezpečí a poranění.
 • Neprovádějte na tomto elektrickém nářadí změny, po kterých by fungovalo způsobem, pro který není výrobcem zkonstruované a specifikované. Takové konstrukční změny mohou vést ke ztrátě kontroly a způsobit těžké ublížení na zdraví.
 • Nepoužívejte příslušenství, které není výrobcem vyvinuté a schválené speciálně pro toto elektrické nářadí. Samotná skutečnost, že příslušenství lze na nářadí upevnit, ještě nezaručuje jeho bezpečné používání.
 • Přípustné otáčky nástroje musí být alespoň tak vysoké, jako jsou maximální uváděné otáčky elektrického nářadí. Příslušenství rotující rychleji, než jsou jeho přípustné otáčky, může prasknout a odletět.
 • Vnější průměr a tloušťka nástroje musí odpovídat rozměrovým údajům elektrického nářadí. Nástroje, které nemají správné rozměry, nejsou pod dostatečnou kontrolou a ochranný kryt pro ně nemusí dobře fungovat.
 • Nástroje se závitovou vložkou musí přesně pasovat na závit brusného vřetena. U nástrojů, které se montují pomocí příruby, musí průměr otvoru nástroje odpovídat upínacímu průměru příruby. Nástroje, které nejsou k elektrickému nářadí přesně upevněné, se otáčejí nestejnoměrně, velmi silně vibrují a mohou způsobit ztrátu kontroly.
 • Nepoužívejte poškozené nástroje. Před každým použitím nářadí kontrolujte, zda se na brusných kotoučích neodlupuje a netrhá brusivo, zda brusné talíře nemají trhlinky nebo nejsou opotřebované, u drátěných kartáčů pak, zda jim nechybí nebo nejsou polámané drátky. Když elektrické nářadí nebo nástroj spadne, zkontrolujte, zda nedošlo k poškození, nebo použijte nepoškozený nástroj. Po kontrole a upnutí nástroje uchopte nářadí tak, aby nikdo, tedy ani vy, ani osoby, které se nacházejí v blízkosti, nebyl v rovině rotujícího nástroje, a nechte nářadí běžet po dobu jedné minuty na maximální otáčky. Poškozené nástroje většinou během této testovací doby prasknou.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky. Podle druhu práce používejte chránič celého obličeje, ochranu očí nebo ochranné brýle. Tam, kde je to přiměřené, používejte respirátor, chrániče sluchu, ochranné rukavice nebo speciální zástěru, které zachytí malé brusné částice a částečky materiálu. Oči je nutno chránit před poletujícími částicemi, které vznikají při různých druzích prací. Protiprachová nebo respirační ochranná maska musí filtrovat prach, který při práci vzniká. Dlouhodobé působení silného hluku může způsobit ztrátu sluchu.
 • Dbejte na to, aby ostatní osoby byly od vašeho pracoviště v bezpečné vzdálenosti. Každý, kdo vstoupí na vaše pracoviště, musí mít na sobě osobní ochranné pomůcky. Úlomky obrobku nebo prasklý nástroj mohou odletět velmi daleko a způsobit tak úraz i mimo samotné pracoviště.
 • Při práci, při níž nástroj může zasáhnout skryté elektrické rozvody, držte elektrické nářadí jen za izolované rukojeti. Kontakt s vedením pod proudem může uvést pod napětí i kovové díly nářadí, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.
 • Elektrické nářadí nikdy neodkládejte, dokud se nástroj zcela nezastaví. Rotující nástroj by mohl zavadit o odkládací plochu, přičemž byste mohli nad elektrickým nářadím ztratit kontrolu.
 • Při přenášení nenechávejte nikdy elektrické nářadí v chodu. Rotující nástroj by mohl náhodně zachytit váš oděv a nástroj by vás mohl poranit.
 • Pravidelně čistěte ventilační štěrbiny elektrického nářadí. Ventilátor motoru vtahuje prach do nářadí pod kryt a tam může velké nahromadění kovového prachu ohrozit elektrickou bezpečnost.
 • Elektrické nářadí nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů. Jiskření by mohlo tyto materiály zapálit.
 • Nepoužívejte nástroje, které vyžadují chladicí kapalinu. Při chlazení vodou nebo jinými chladicími kapalinami by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
Zpětný ráz a příslušné bezpečnostní pokynyZpětný ráz je náhlá reakce v důsledku zachycení nebo zablokování rotujícího nástroje, jako je brusný kotouč, brusný talíř, drátěný kartáč atd. Zachycení nebo zablokování rotujícího nástroje vede k jeho okamžitému zastavení. Tím je nekontrolované elektrické nářadí vymrštěno proti směru otáčení nástroje v místě zablokování.
Když se např. brusný kotouč v obrobku zasekne nebo zablokuje, může se hrana brusného kotouče, která je zanořená v obrobku, „kousnout“, a tím brusný kotouč vylomit nebo způsobit zpětný ráz. Brusný kotouč se pak pohybuje směrem k pracovníkovi, nebo od něho, podle směru otáčení kotouče v místě zablokování. Brusné kotouče mohou při tom také prasknout.
Zpětný ráz je důsledkem nesprávného nebo chybného použití elektrického nářadí. Lze mu zabránit vhodnými bezpečnostními opatřeními, popsanými dále.
 • Elektrické nářadí držte pevně oběma rukama a stůjte tak, aby vaše tělo a paže dokázaly zachytit síly případného zpětného rázu. Vždy používejte přídavnou rukojeť, máte-li ji k dispozici, abyste mohli co nejlépe vzdorovat silám zpětného rázu nebo reakčním momentům při vysokých otáčkách nářadí. Pracovník může vhodnými bezpečnostními opatřeními síly zpětného rázu a reakční síly zvládnout.
 • Ruku nikdy nedávejte do blízkosti točícího se nástroje. Při zpětném rázu by nástroj mohl přes ruku přejet.
 • Při práci stůjte tak, abyste při zpětném rázu nebyli v dráze pohybu elektrického nářadí. Zpětný ráz žene elektrické nářadí v opačném směru vůči pohybu brusného kotouče v místě zablokování.
 • Zvlášť opatrně pracujte v blízkosti rohů, ostrých hran atd. Nedopusťte, aby se nástroj od obrobku odrazil zpátky a vzpříčil se. Rotující nástroj se v rozích, na ostrých hranách, nebo když se od obrobku odrazí, nakloní, a tím může uváznout. To může způsobit ztrátu kontroly nebo zpětný ráz.
 • Nepoužívejte řetězový kotouč, ozubený pilový kotouč ani segmentový diamantový kotouč s drážkami širšími než 10 mm. Takové nástroje často působí zpětný ráz nebo ztrátu kontroly nad elektrickým nářadím.
Zvláštní bezpečnostní pokyny pro broušení a rozbrušování:
 • Používejte výhradně brusné nástroje schválené pro dané elektrické nářadí a odpovídající ochranný kryt. Brusné nástroje, které nejsou pro toto elektrické nářadí určené, nemohou být dostatečně zakryté, a jsou proto nebezpečné.
 • Profilované brusné kotouče se musí montovat tak, aby jejich brusná plocha nepřesahovala přes úroveň okraje ochranného krytu. Nesprávně namontovaný brusný kotouč, který přečnívá přes úroveň okraje ochranného krytu, není dostatečně chráněný.
 • Ochranný kryt musí být bezpečně připevněný k elektrickému nářadí a pro maximální míru bezpečnosti nastavený tak, aby nezakrytá část brusného nástroje směřující k uživateli byla co možná nejmenší. Ochranný kryt pomáhá chránit uživatele před úlomky, náhodným kontaktem s brusným nástrojem a jiskrami, které by mohly zapálit oděv.
 • Brusné nástroje se smí používat jen pro schválené možnosti použití. Například: Nebruste nikdy boční plochou rozbrušovacího kotouče. Rozbrušovací kotouče jsou určené pro úběr materiálu hranou kotouče. Bočním namáháním mohou tyto brusné nástroje prasknout.
 • Používejte vždy nepoškozené upínací příruby správné velikosti a správného tvaru pro zvolený brusný kotouč. Vhodné příruby podpírají brusný kotouč, a snižují tak nebezpečí prasknutí brusného kotouče. Příruby rozbrušovacích kotoučů se mohou od přírub ostatních brusných kotoučů lišit.
 • Nepoužívejte opotřebované brusné kotouče určené pro větší typy elektrického nářadí, protože nejsou dimenzované na vyšší otáčky menších typů elektrického nářadí a mohly by prasknout.
 • Používejte vždy ochranný kryt určený pro příslušný účel použití, pokud používáte dvojnásobně použitelné brusné nástavce. Nesprávný ochranný kryt poskytuje pouze nedostatečnou ochranu, což může způsobit poranění.
Další zvláštní bezpečnostní pokyny pro rozbrušování:
 • Zabraňte zablokování rozbrušovacího kotouče nebo příliš velkému přítlaku. Neprovádějte příliš hluboké řezy. Přetěžování rozbrušovacího kotouče zvyšuje jeho namáhání a sklon k zaseknutí nebo k zablokování, a tím i možnost zpětného rázu nebo prasknutí brusného nástroje.
 • Nevstupujte do oblasti před rotujícím rozbrušovacím kotoučem a za ním. Když vedete rozbrušovací kotouč v obrobku směrem od sebe, může se elektrické nářadí s rotujícím kotoučem v případě zpětného rázu vymrštit přímo na vás.
 • Když rozbrušovací kotouč uvázne nebo když přerušíte práci, vypněte nářadí a držte ho v klidu, dokud se kotouč zcela nezastaví. Nikdy se nepokoušejte vytáhnout běžící rozbrušovací kotouč z řezu, mohlo by dojít k zpětnému rázu. Zjistěte a odstraňte příčinu uváznutí nástroje.
 • Elektrické nářadí znovu nezapínejte, dokud je nástroj v řezu (v obrobku). Než budete v řezu opatrně pokračovat, vyčkejte, dokud rozbrušovací kotouč nedosáhne plných otáček. Jinak se kotouč může zaseknout a vyskočit z obrobku, nebo způsobit zpětný ráz.
 • Desky nebo velké obrobky vždy podepřete, aby se snížilo riziko zpětného rázu způsobeného uváznutím rozbrušovacího kotouče. Velké obrobky se mohou vlastní hmotností prohnout. Obrobek musí být podepřen na obou stranách kotouče, a to nejen v blízkosti dělicího řezu, ale i na okraji.
 • Zvlášť opatrní buďte při provádění „zanořovacích řezů“ do stávajících stěn nebo v jiných oblastech, kde není vidět na druhou stranu řezu. Zanořený rozbrušovací kotouč může při zaříznutí do plynových nebo vodovodních trubek, do elektrických rozvodů nebo do jiných objektů způsobit zpětný ráz.
 • Nesnažte se řezat v křivkách. Přetěžování rozbrušovacího kotouče zvyšuje jeho namáhání a sklon k zaseknutí nebo k zablokování, a tím i možnost zpětného rázu nebo prasknutí brusného nástroje, což může způsobit poranění.
Zvláštní bezpečnostní pokyny pro broušení smirkovým papírem:
 • Používejte pouze brusné papíry odpovídající velikosti. Dodržujte pokyny výrobce ohledně velikosti brusného papíru. Brusné papíry příliš přesahující přes brusný talíř mohou způsobit poranění a dále zablokování, roztržení brusných papírů nebo zpětný ráz.
Zvláštní bezpečnostní pokyny pro práce s drátěnými kartáči:
 • Uvědomte si, že drátěný kartáč ztrácí drátky i při obvyklém používání. Nepřetěžujte jej proto ještě příliš silným přítlakem. Odlétávající drátky mohou velmi snadno proniknout tenkým oděvem a/nebo pokožkou.
 • Pokud je předepsaný ochranný kryt, nesmí se ochranný kryt a drátěný kartáč dotýkat. Talířové a hrncové kartáče mohou přítlakem a odstředivou silou zvětšit svůj průměr.

Pečlivé zacházení s akumulátorem a jeho používání

 • Dodržujte následující bezpečnostní pokyny pro bezpečnou manipulaci s lithium-iontovými akumulátory a jejich bezpečné použití. Nedodržování může způsobit podráždění pokožky, těžká poranění poleptáním, chemické popáleniny, požár a/nebo výbuch.
 • Akumulátory používejte jen v technicky bezvadném stavu.
 • S akumulátory zacházejte opatrně, aby nedošlo k poškození a úniku kapalin, které jsou silně zdraví škodlivé!
 • Akumulátory se nesmí v žádném případě přizpůsobovat nebo upravovat!
 • Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C (176 °F) ani pálit.
 • Nepoužívejte nebo nenabíjejte akumulátory, které utrpěly náraz nebo jsou jiným způsobem poškozené. Akumulátory pravidelně kontrolujte, zda nevykazují známky poškození.
 • Nikdy nepoužívejte recyklované nebo opravené akumulátory.
 • Akumulátory a akumulátorové elektrické nářadí nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí.
 • Akumulátory vždy chraňte před přímým slunečním zářením, vyššími teplotami, jiskřením a otevřeným plamenem. Může by dojít k výbuchu.
 • Nedotýkejte se pólů akumulátoru prsty, nástroji, šperky nebo jinými elektricky vodivými předměty. Může dojít k poškození akumulátoru, věcným škodám a poranění.
 • Akumulátory chraňte před deštěm, vlhkostí a kapalinami. V případě proniknutí vlhkosti může dojít ke zkratu, zásahu elektrickým proudem, popáleninám, požáru a výbuchu.
 • Používejte pouze nabíječky a elektrické nářadí určené pro tento typ akumulátoru. Řiďte se údaji v příslušných návodech k obsluze.
 • Akumulátor nepoužívejte a neskladujte v prostředí s nebezpečím výbuchu.
 • Pokud je akumulátor příliš horký na dotek, může být vadný. Akumulátor položte na nehořlavé místo, na které je vidět, v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Nechte akumulátor vychladnout. Když je akumulátor i za hodinu stále příliš horký na dotek, je vadný. Obraťte se na servis Hilti nebo si přečtěte dokument „Pokyny k bezpečnosti a používání lithium-iontových akumulátorů Hilti “.
  Dodržujte zvláštní směrnice, které platí pro přepravu, skladování a používání lithium-iontových akumulátorů.
  Přečtěte si pokyny k bezpečnosti a používání lithium-iontových akumulátorů Hilti , které získáte načtením QR kódu na konci tohoto návodu k obsluze.

Dodatečné bezpečnostní pokyny

Bezpečnost osob
 • Výrobek a příslušenství používejte jen v technicky bezvadném stavu.
 • Nikdy neprovádějte na výrobku nebo na příslušenství úpravy či změny.
 • Používejte chrániče sluchu. Hluk může způsobit ztrátu sluchu.
 • Výrobek držte vždy pevně oběma rukama za rukojeti, které jsou k tomu určené. Udržujte rukojeti suché, čisté a beze stop oleje a tuku.
 • Jestliže se výrobek používá bez odsávání prachu, musíte při prašných pracích používat lehký respirátor.
 • Dělejte často přestávky a provádějte cvičení pro lepší prokrvení prstů. Při delší práci může vlivem silných vibrací dojít k cévním poruchám nebo k poruchám nervového systému v prstech, rukách nebo zápěstích.
 • Nedotýkejte se rotujících dílů. Výrobek zapínejte teprve v pracovní oblasti. Při dotyku rotujících dílů, zejména rotujících nástrojů, může dojít k úrazu.
 • Výrobek není určený pro slabé osoby bez instruktáže. Výrobek nenechávejte v dosahu dětí.
 • Prach, který vzniká při broušení, broušení smirkovým papírem, řezání a vrtání, může obsahovat nebezpečné chemické látky. Některé příklady jsou: olovo nebo barvy na bázi železa; cihly, beton a další zdivo, přírodní kámen a další výrobky s obsahem silikátů; určité druhy dřeva, jako dub, buk, a chemicky ošetřené dřevo; azbest nebo materiály obsahující azbest. Stanovte působení na pracovníka a osoby v okolí podle třídy nebezpečí materiálů, se kterými se pracuje. Proveďte potřebná opatření, abyste působení udrželi na bezpečné úrovni, jako např. použití systému pro zachycení prachu nebo nošení vhodného respirátoru. K všeobecným opatřením pro omezení působení patří:
 • práce v dobře větraném prostoru,
 • zabránění delšímu kontaktu s prachem,
 • zabránění pronikání prachu k obličeji a tělu,
 • nošení ochranného oděvu a umytí exponovaných míst vodou a mýdlem.
 • Pracovník a osoby, které se zdržují v blízkosti, musí za provozu výrobku používat vhodnou ochranu očí, ochrannou přilbu a chrániče sluchu.
 • Nebezpečí poranění padajícím nářadím a/nebo příslušenstvím. Před zahájením práce zkontrolujte, zda jsou akumulátor a namontované příslušenství bezpečně upevněné.
 • Větrací otvory musí být stále volné. Nebezpečí popálení o zakryté větrací otvory!
 • Výrobek zapněte až v pracovní poloze.
 • Než výrobek odložíte, počkejte, dokud se úplně nezastaví.
 • Při výměně nástroje noste ochranné rukavice. Při dotknutí se nástroje může dojít k řeznému poranění a popálení.
 • Pokud výrobek rozpozná překročení provozních limitů nebo vybitý akumulátor, může se stát, že motor nezabrzdí nástroj.
Pečlivé zacházení s elektrickým nářadím a jeho používání
 • Brusné kotouče se musí pečlivě uchovávat a používat podle pokynů výrobce.
 • Výrobek nikdy nepoužívejte bez ochranného krytu.
 • Zajistěte obrobek. Používejte upínací přípravky nebo svěrák pro pevné uchycení obrobku. Tak je uchycen bezpečněji než rukou, a vy máte navíc obě ruce volné pro ovládání výrobku.
 • Používejte chrániče sluchu. Broušení tenkých plechů nebo jiných lehce vibrujících objektů s velkým povrchem může způsobovat emise hluku, které jsou mnohem vyšší, než uvedené hodnoty emisí hluku. U takových obrobků by se mělo pomocí vhodných opatření, jako např. umístěním těžkých, pružných izolačních podložek, v maximální možné míře zabránit vyzařování zvuku.
 • Nepoužívejte rozbrušovací kotouče k hrubování.
 • Pevně utáhněte nástroj a přírubu. Pokud nástroj a příruba nejsou pevně utažené, hrozí při vypnutí možnost, že se nástroj při brzdění motorem nářadí uvolní z vřetena.
 • K tomuto výrobku neupevňujte hák na pásek.
Elektrická bezpečnost
 • Před zahájením práce zkontrolujte pracovní oblast, zda se v ní nenacházejí skryté elektrické rozvody, plynové a vodovodní trubky. Vnější kovové části výrobku mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo výbuch, pokud byste poškodili elektrický kabel, plynovou nebo vodovodní trubku.
 • Při časté práci s vodivými materiály nechte znečištěné výrobky v pravidelných intervalech zkontrolovat v servisu Hilti . Prach usazený na povrchu nářadí, především z vodivých materiálů, nebo vlhkost mohou za nepříznivých podmínek vést k úrazu elektrickým proudem.
Pracoviště
 • Při prorážení otvorů zajistěte oblast na druhé straně. Vybourané části mohou vypadnout ven nebo dolů a poranit jiné osoby.
 • Řezy v nosných zdech nebo jiných strukturách mohou ovlivnit statiku, zejména při proříznutí ocelové armatury nebo nosných prvků. Před zahájením práce se poraďte s odpovědným statikem, architektem nebo příslušným stavbyvedoucím.
Doplňující pokyny k použití ochranných krytůAbyste zabránili následujícím rizikům, používejte vždy správný ochranný kryt, viz kapitolu: „Přiřazení kotoučů k použitému vybavení“.
 • Při použití standardního ochranného krytu s předním krytem pro rovinné broušení se ochranný kryt může dotýkat obrobku a způsobit tím ztrátu kontroly.
 • Při použití drátěného kartáče, jehož tloušťka je větší než maximální přípustná tloušťka, se mohou dráty zachytit o ochranný kryt a mohou prasknout.
 • Při použití standardního ochranného krytu pro rozbrušování kovu s abrazivními rozbrušovacími kotouči hrozí zvýšené riziko jiskření a uvolňování částic a při prasknutí kotouče zasažení úlomky kotouče.
 • Při použití standardního ochranného krytu s předním krytem nebo bez předního krytu pro rozbrušování a broušení betonu nebo zdiva hrozí větší prašnost a zvýšené riziko ztráty kontroly nad výrobkem, což může způsobit zpětné rázy.

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Odjišťovací tlačítko krytu
 2. Aretační tlačítko vřetena
 3. Aretovací vypínač
 4. Stavová kontrolka akumulátoru
 5. Odjišťovací tlačítko akumulátoru
 6. Akumulátor
 7. Ochranný plech proti jiskrám
 8. Větrací otvory
 9. Hlavní rukojeť se senzorovými plochami funkce Sens‑Tech
 10. Postranní rukojeť
 11. Závitové pouzdro pro rukojeť
 12. Standardní ochranný kryt s předním krytem
 13. Upínací příruba s těsnicím kroužkem
 14. Rozbrušovací kotouč / hrubovací kotouč
 15. Upínací matice
 16. Rychloupínací matice Kwik lock (volitelné)
 17. Upínací klíč

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je ručně vedená akumulátorová úhlová bruska. Je určená k rozbrušování a hrubování kovových a minerálních materiálů, ke kartáčování, k broušení brusným papírem a dále k vrtání do dlaždic bez použití vody.

 • Rozbrušování, drážkování a hrubování minerálních materiálů je dovolené pouze při použití odpovídajícího ochranného krytu.
 • Při opracovávání minerálních podkladů, jako betonu nebo kamene, je třeba používat protiprachový odsávací kryt přizpůsobený pro vhodný vysavač Hilti .
Image alternative
 • Pro tento výrobek používejte pouze lithium-iontové akumulátory Hilti Nuron typové řady B 22. Pro optimální výkon doporučuje firma Hilti pro tento výrobek akumulátory uvedené v tabulce.

 • Pro tyto akumulátory používejte pouze nabíječky Hilti uvedené v této tabulce.

Obsah dodávky

Úhlová bruska, postranní rukojeť, standardní ochranný kryt, přední kryt, upínací příruba, upínací matice, upínací klíč, návod k obsluze.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v Hilti Store nebo na: www.hilti.group

3D Active Torque Control ( 3DATC )

Výrobek je vybavený 3D Active Torque Control (3DATC),
Rozpozná-li výrobek za provozu náhlý, nepředvídaný pohyb, okamžitě se automaticky vypne.
Je-li aktivována 3DATC , výrobek vypněte a znovu zapněte.

Funkce SensTech

Image alternative
Tento výrobek je vybavený funkcí Hilti SensTech . V oblastech (1)(2) se nacházejí přibližovací snímače, které identifikují, zda se ruka uživatele dotýká výrobku. Uživatel musí rukojeť úplně a pevně uchopit a zajistit, aby byla zakrytá alespoň jedna ze senzorových oblastí. Když se ruka z výrobku odstraní nebo nezakrývá ani jednu ze senzorových oblastí, výrobek se nezapne, respektive při provozu se automaticky vypne.
Funkce Hilti SensTech je systém založený na elektrické kapacitě a nedokáže nahradit ani bezpečnou manipulaci s výrobkem, ani bezpečnostní pokyny v tomto návodu k obsluze. Před uvedením do provozu zajistěte, aby se na plochách pro uchopení nenacházely žádné kapaliny, nečistoty či jiné vodivé nebo kapacitně působící materiály (např. kovové třísky). Tyto vodivé materiály mohou negativně ovlivnit nebo deaktivovat funkci SensTech .
Když se aktivuje funkce SensTech , vypněte výrobek a znovu ho zapněte.

Funkce ochrany motoru

Funkce ochrany motoru sleduje odběr proudu a zahřátí motoru a chrání tak výrobek před přehřátím.
Při přetížení motoru kvůli příliš vysokému přítlaku výkon výrobku znatelně poklesne nebo může dojít k zastavení výrobku.
Dojde-li k zastavení nebo ke snížení otáček v důsledku přetížení, je nutné přerušit zatížení výrobku a nechat ho cca 30 sekund běžet naprázdno.

Integrovaná brzda

Díky integrované brzdě se zkracuje doba doběhu nástroje do zastavení.
Tato funkce je k dispozici, pouze dokud je výrobek napájený elektrickým proudem.
V závislosti na zvoleném nástroji je doba zabrzdění různá.

Přední kryt

Image alternative
Přední kryt se standardním ochranným krytem používejte pro níže uvedené práce:
 • Hrubování s přímými hrubovacími kotouči
 • Rozbrušování s rozbrušovacími kotouči

Protiprachový kryt (rozbrušování) DC-EX 125/5"C kompaktní kryt (příslušenství)

Image alternative
Používejte kompaktní kryt DC-EX 125/5"C u minerálních podkladů a následujících prací:
 • Rozbrušování s diamantovými rozbrušovacími kotouči
Obrábění kovů je s tímto krytem zakázáno.
Protiprachový kryt je vhodný jen pro nástroje s průměrem max. 125 mm (5").

Protiprachový kryt (broušení) DG-EX 125/5" (příslušenství)

Image alternative
Brusný systém lze používat pouze k příležitostnému broušení minerálních podkladů pomocí diamantových brusných hrnců.
Obrábění kovů je s tímto krytem zakázáno.
Protiprachový kryt je vhodný jen pro nástroje s průměrem max. 125 mm (5").

Protiprachový kryt (řezání) DC-EX 125/5"M (příslušenství)

Image alternative
Rozbrušování a drážkování minerálních podkladů se smí provádět pouze s protiprachovým krytem.
Obrábění kovů je s tímto krytem zakázáno.
Protiprachový kryt je vhodný jen pro nástroje s průměrem max. 125 mm (5").

Ukazatele lithium-iontového akumulátoru

Lithium-iontové akumulátory Hilti Nuron mohou zobrazovat stav nabití, chybová hlášení a stav akumulátoru.

Ukazatele stavu nabití a chybová hlášení

Pro zobrazení jednoho z následujících ukazatelů krátce stiskněte odjišťovací tlačítko akumulátoru.
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění způsobené padajícím akumulátorem!
 • Při zasunutém akumulátoru po stisknutí odjišťovacího tlačítka zkontrolujte, zda akumulátor znovu správně zaskočil v použitém výrobku.
Stav nabití a možné poruchy se zobrazují také trvale, dokud je připojený výrobek zapnutý.
Stav
Význam
Čtyři (4) LED svítí trvale zeleně
Stav nabití: 100 % až 71 %
Tři (3) LED svítí trvale zeleně
Stav nabití: 70 % až 51 %
Dvě (2) LED svítí trvale zeleně
Stav nabití: 50 % až 26 %
Jedna (1) LED svítí trvale zeleně
Stav nabití: 25 % až 10 %
Jedna (1) LED bliká pomalu zeleně
Stav nabití: < 10 %
Jedna (1) LED bliká rychle zeleně
Lithium-iontový akumulátor je úplně vybitý. Nabijte akumulátor.
Pokud LED po nabití akumulátoru stále ještě rychle bliká, obraťte se na servis Hilti .
Jedna (1) LED bliká rychle žlutě
Lithium-iontový akumulátor a výrobek, který je s ním spojený, jsou přetížené, příliš horké, příliš studené nebo se vyskytla jiná chyba.
Zajistěte, aby měl výrobek a akumulátor doporučenou pracovní teplotu, a výrobek při použití nepřetěžujte.
Pokud se hlášení zobrazuje i nadále, obraťte se na servis Hilti .
Jedna (1) LED svítí žlutě
Lithium-iontový akumulátor a s ním spojený výrobek nejsou kompatibilní. Obraťte se na servis Hilti .
Jedna (1) LED bliká rychle červeně
Lithium-iontový akumulátor je zablokovaný a nelze dále používat. Obraťte se na servis Hilti .

Ukazatele ke stavu akumulátoru

Pro zjištění stavu akumulátoru podržte déle než tři sekundy stisknuté odjišťovací tlačítko. Systém nerozpozná potenciální nesprávné funkce akumulátoru kvůli nesprávnému zacházení, např. při pádu, propíchnutí, vnějšímu tepelnému poškození atd.
Stav
Význam
Všechny LED svítí jako běžící světlo a poté se jedna (1) LED rozsvítí zeleně.
Akumulátor lze nadále používat.
Všechny LED svítí jako běžící světlo a poté jedna (1) LED bliká rychle žlutě.
Zjištění stavu akumulátoru se nepodařilo dokončit. Zopakujte postup nebo se obraťte na servis Hilti .
Všechny LED svítí jako běžící světlo a poté se jedna (1) LED rozsvítí červeně.
Pokud lze připojený výrobek nadále používat, činí bývající kapacita akumulátoru méně než 50 %.
Pokud připojený výrobek už nelze používat, skončila životnost akumulátoru a akumulátor se musí vyměnit. Obraťte se na servis Hilti .

Geometrie vhodných diamantových drážkovacích kotoučů

Image alternative
Diamantové drážkovací kotouče musí splňovat následující geometrické požadavky.
Technické údaje
Šířka drážky mezi segmenty (G)
≤ 10 mm
Úhel břitu
negativní

Spotřební materiál

Smí se používat pouze kotouče vyztužené vlákny a s pojivem ze syntetické pryskyřice pro max. Ø 125 mm (5"), které jsou schválené minimálně pro otáčky 11 000 ot/min a obvodovou rychlost 80 m/s.
Tloušťka hrubovacích kotoučů smí být max. 8 mm a rozbrušovacích kotoučů max. 3 mm.
POZOR! Při rozbrušování a drážkování s rozbrušovacími kotouči používejte vždy standardní ochranný kryt s přídavným předním krytem nebo kompletně uzavřený ochranný kryt.
Nástroje

Použití
Krátké označení
Podklad
Max. tloušťka
Max. průměr
Abrazivní rozbrušovací kotouč
Rozbrušování, drážkování
AC-D
kovový
2,5 mm
125 mm
Diamantový rozbrušovací kotouč
Rozbrušování, drážkování
DC-TP, DC-D
(SPX, SP, P)
minerální
3 mm
125 mm
Abrazivní hrubovací kotouč
Hrubování
AG-D, AF-D, AN-D
kovový
6,4 mm
125 mm
Diamantový hrubovací kotouč
Hrubování
DG-CW
(SPX, SP, P)
minerální

125 mm
Hrncový drátěný kartáč
Kotoučový kartáč
Kartáčování
3CS, 4CS
3SS, 4SS
kovový

27 mm
75 mm
125 mm
Diamantová vrtací korunka
Vrtání do dlaždic
DD-M14
minerální

125 mm
Fíbrový kotouč
Hrubování
AP-D
kovový

125 mm
Přiřazení kotoučů k použitému vybavení
Poz.
Vybavení
AC-D
AP-D
AG-D
AF-D
AN-D
DG-CW
(SPX⁄SP⁄P)
DC-TP
DC-D
(SPX⁄SP⁄P)
3CS⁄4CS
3SS⁄4SS
DD-M14
A
Ochranný kryt
(standardní)


B
Přední kryt
(ve spojení s A)


C
Protiprachový kryt (broušení)
DG-EX 125/5"


D
Protiprachový kryt (rozbrušování)
DC-EX 125/5"C
(ve spojení s A)


E
Protiprachový kryt (drážkování)
DC-EX 125/5"M


F
Adaptér DC-EX SL
(ve spojení s E)


G
Postranní rukojeť
(standardní)


H
Oblouková rukojeť DCBG 125 (volitelné vybavení ke G)


I
Upínací matice
(standardní)


J
Upínací příruba
(standardní)


K
Kwik lock
(volitelně k I)


L
Upínací matice
(fíbrový kotouč)


M
Opěrný talíř
(fíbrový kotouč)


Technické údaje

Vlastnosti výrobku

Hmotnost podle EPTA Procedure 01 bez akumulátoru
2,0 kg
Jmenovité napětí
21,6 V
Jmenovité otáčky
8 500 ot/min
Maximální průměr kotouče
125 mm
Závit hnacího vřetena
M14
Délka vřetena
22 mm
Maximální průměr vrtací korunky
125 mm
Okolní teplota při provozu
−17 ℃ … 60 ℃
Skladovací teplota
−20 ℃ … 70 ℃

Akumulátor

Provozní napětí akumulátoru
21,6 V
Hmotnost akumulátoru
Viz kapitolu „Používání v souladu s určeným účelem“
Okolní teplota při provozu
−17 ℃ … 60 ℃
Skladovací teplota
−20 ℃ … 40 ℃
Teplota akumulátoru na začátku nabíjení
−10 ℃ … 45 ℃

Informace o hlučnosti a vibracích podle 62841-2-3:2021

Hodnoty akustického tlaku a vibrací uvedené v těchto pokynech byly změřené normovanou měřicí metodou a lze je použít k vzájemnému srovnání elektrického nářadí. Jsou vhodné také pro předběžný odhad působení.
Uvedené údaje reprezentují hlavní použití elektrického nářadí. Při jiném způsobu použití, při použití s jinými nástroji nebo nedostatečné údržbě se údaje mohou lišit. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně zvýšit.
Pro přesný odhad působení je nutné zohlednit také dobu, kdy je elektrické nářadí vypnuté nebo kdy sice běží, ale nepoužívá se. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně snížit.
Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením hluku a/nebo vibrací, například: údržbu elektrického nářadí a nástrojů, udržování rukou v teple, organizace pracovních postupů.
Broušení tenkých plechů nebo jiných lehce vibrujících objektů s velkým povrchem může způsobovat větší emise hluku, které překračují uvedené hodnoty emisí hluku. Takto vznikající emise hluku můžete snížit tím, že provedete opatření omezující zvuky, jako např. umístění těžkých, pružných izolačních podložek. Při posuzování rizika expozice hluku a výběru vhodných chráničů sluchu vždy zohledněte také tyto vyšší hodnoty.
Informace o hlučnosti

AG 6D-22-125
Hladina akustického tlaku (LpA)
83 dB(A)
Nejistota u hladiny akustického tlaku (KpA)
3 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LWA)
94 dB(A)
Nejistota u hladiny akustického výkonu (KWA)
3 dB(A)
Informace o vibracíchJiná použití, jako rozbrušování, mohou vést k odlišným hodnotám vibrací.

AG 6D-22-125
Broušení povrchů s rukojetí s tlumením vibrací (ah,AG)
B 22‑55
4,2 m/s²
B 22‑255
6,4 m/s²
Broušení smirkovým papírem s rukojetí s tlumením vibrací (ah,DS)
B 22‑55
2,7 m/s²
B 22‑255
3,7 m/s²
Nejistota (K)
1,5 m/s²

Příprava práce

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při neúmyslném spuštění!
 • Před nasazením akumulátoru zkontrolujte, zda je příslušný výrobek vypnutý.
 • Před nastavováním nářadí nebo výměnou příslušenství vyjměte akumulátor.
Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

Nabíjení akumulátoru

 1. Před nabíjením si přečtěte návod k obsluze nabíječky.
 2. Dbejte na to, aby byly kontakty akumulátoru a nabíječky suché a čisté.
 3. Akumulátor nabíjejte pomocí schválené nabíječky.

Nasazení akumulátoru

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při zkratu nebo padajícím akumulátorem!
 • Před nasazením akumulátoru zkontrolujte, zda nejsou na kontaktech akumulátoru a výrobku cizí tělesa.
 • Zajistěte, aby akumulátor vždy správně zaskočil.
 1. Před prvním uvedením do provozu akumulátor úplně nabijte.
 2. Zasuňte akumulátor do výrobku tak, aby slyšitelně zaskočil.
 3. Zkontrolujte, zda je akumulátor bezpečně usazený.

Vyjmutí akumulátoru

 1. Stiskněte odjišťovací tlačítko akumulátoru.
 2. Vytáhněte akumulátor z výrobku.

Montáž pojistného pásku Hilti (volitelné)

Při práci s výrobkem se musí bezpodmínečně dodržovat národní předpisy pro práce ve vyvýšené poloze.
Řiďte se návodem k obsluze pojistného pásku.
Image alternative
 1. Položte obě západky pojistného pásku přesně na plech jiskrové ochrany.
 2. Příslušnými šrouby upevněte pojistný pásek otvory v plechu jiskrové ochrany.
 3. Nasaďte akumulátor.

Pojistka proti pádu

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění padajícím nářadím a/nebo příslušenstvím!
 • Používejte pouze záchytné lano nářadí Hilti doporučené pro váš výrobek.
 • Před každým použitím zkontrolujte upevňovací bod záchytného lana nářadí, zda není poškozený.
Řiďte se návodem k obsluze záchytného lana nářadí Hilti .
Jako pojistku proti pádu používejte pro tento výrobek výhradně kombinaci pojistného pásku Hilti a záchytného lana nářadí Hilti #2261970.
 • Upevněte pojistný pásek podle popisu v kapitole Montáž pojistného pásku Hilti. Zkontrolujte, zda bezpečně drží.
 • Upevněte jednu karabinu záchytného lana nářadí k pojistnému pásku a duhou karabinu k nosné konstrukci. Zkontrolujte, zda obě karabiny bezpečně drží.
  Řiďte se návody k obsluze pojistného pásku Hilti a záchytného lana nářadí Hilti .

Montáž postranní rukojeti

 • Postranní rukojeť našroubujte do jednoho z určených závitových pouzder.

Montáž a demontáž ochranného krytu

POZOR
Nebezpečí poranění. Nástroj může být horký nebo může mít ostré hrany.
 • Při montáži, demontáži, nastavování a odstraňování poruch noste ochranné rukavice.
 • Řiďte se návodem k montáži příslušného ochranného krytu.

Montáž ochranného krytu (standardní)

Díky kódování na ochranném krytu je zajištěno, že lze namontovat pouze ochranný kryt vhodný pro výrobek. Ochranný kryt zapadne svými kódovacími výstupky do odpovídající drážky na výrobku.
Image alternative
 1. Nasaďte ochranný kryt na krk vřetena tak, aby obě trojúhelníkové značky na ochranném krytu a výrobku směřovaly proti sobě.
 2. Ochranný kryt přitlačte na krk vřetena.
 3. Stiskněte odjišťovací tlačítko krytu a ochranný kryt otočte do požadované polohy tak, aby zaskočil.
  • Odjišťovací tlačítko krytu vyskočí.

Nastavení ochranného krytu (standardní)

 • Stiskněte odjišťovací tlačítko krytu a ochranný kryt otočte do požadované polohy tak, aby zaskočil.

Demontáž ochranného krytu (standardní)

 1. Stiskněte a podržte odjišťovací tlačítko krytu a ochranný kryt otočte tak, aby obě trojúhelníkové značky na ochranném krytu a na výrobku směřovaly proti sobě.
 2. Sejměte ochranný kryt.

Montáž a demontáž předního krytu

Přední kryt musí být nasazen na standardní ochranný kryt.
Image alternative
 1. Nasaďte přední kryt uzavřenou stranou nahoru na standardní ochranný kryt.
  • Zablokování musí slyšitelně zaskočit.
 2. Pro demontáž otevřete aretaci předního krytu.
 3. Demontujte přední kryt ze standardního ochranného krytu.

Montáž a demontáž nástrojů

POZOR
Nebezpečí poranění. Nástroj může být horký.
 • Při výměně nástroje noste ochranné rukavice.
Diamantové kotouče se musí vyměnit, jakmile znatelně klesne řezný, resp. brusný výkon. Všeobecně je tomu tehdy, když je výška diamantových segmentů menší než 2 mm.
Ostatní typy kotoučů je nutno vyměnit, jakmile výrazně klesne řezný výkon nebo když se díly úhlové brusky (kromě kotouče) při práci dostanou do kontaktu s pracovním materiálem.
Abrazivní kotouče se musí vyměnit po uplynutí doby použitelnosti.

Montáž nástroje

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění. Při brzdění motoru nářadí se může uvolnit nástroj.
 • Počkejte, dokud se nástroj nezastaví, než se budete dotýkat samotného nástroje nebo upínací matice.
 • Nástroj a upínací přírubu s upínací maticí utáhněte tak, aby se při brzdění motoru nářadí neuvolnily z vřetena žádné díly.
Image alternative
 1. Vyčistěte upínací přírubu a upínací matici.
 2. Zkontrolujte, zda je v upínací přírubě těsnicí kroužek a zda není poškozený.
  • Vyměňte chybějící nebo poškozený O-kroužek.
 3. Upínací přírubu nasaďte na vřeteno tak, aby byl zajištěn tvarový spoj a aby se neprotáčela.
 4. Nasaďte nástroj.
 5. Upínací matici našroubujte na krk vřetena.
 6. Stiskněte a podržte aretační tlačítko vřetena.
 7. Upínacím klíčem utáhněte upínací matici.

Demontáž nástroje

VÝSTRAHA
Nebezpečí prasknutí a zničení. Pokud stisknete aretační tlačítko vřetena, když se vřeteno točí, může se nástroj uvolnit.
 • Aretační tlačítko vřetena stiskněte, pouze když je vřeteno zastavené.
 1. Stiskněte a podržte aretační tlačítko vřetena.
 2. Povolte upínací matici: Nasaďte upínací klíč a otáčejte jím proti směru hodinových ručiček.
 3. Uvolněte aretační tlačítko vřetena a vyjměte nástroj.

Montáž Kwik lock

VÝSTRAHA
Nebezpečí prasknutí. Při příliš silném opotřebení může rychloupínací matice Kwik lock prasknout.
 • Dbejte na to, aby rychloupínací matice Kwik lock nepřišla při práci do kontaktu s podkladem.
 • Nepoužívejte poškozené rychloupínací matice Kwik lock .
Místo upínací matice lze volitelně použít rychloupínací matici Kwik lock . Pak lze měnit nástroje bez použití dalšího nářadí.
Image alternative
 1. Vyčistěte upínací přírubu a upínací matici.
 2. Zkontrolujte, zda je v upínací přírubě těsnicí kroužek a zda není poškozený.
  • Vyměňte chybějící nebo poškozený O-kroužek.
 3. Upínací přírubu nasaďte na vřeteno tak, aby byl zajištěn tvarový spoj a aby se neprotáčela.
 4. Nasaďte nástroj.
 5. Našroubujte rychloupínací matici Kwik lock tak, aby dosedla na nástroj.
  • Popis Kwik lock je v našroubovaném stavu vidět.
 6. Stiskněte a podržte aretační tlačítko vřetena.
 7. Otáčejte nástrojem silně dál ve směru hodinových ručiček, dokud není rychloupínací matice Kwik lock pevně utažená.
 8. Uvolněte aretační knoflík vřetena.

Demontáž Kwik lock

Pokud nelze rychloupínací matici Kwik lock povolit rukou, nasaďte na rychloupínací matici upínací klíč a otáčejte jím proti směru hodinových ručiček.
Nikdy nepoužívejte hasák. Rychloupínací matice Kwik lock lze při použití nesprávného nástroje poškodit.
 1. Stiskněte a podržte aretační tlačítko vřetena.
 2. Otáčením rukou proti směru hodinových ručiček povolte rychloupínací matici Kwik lock .
 3. Uvolněte aretační tlačítko vřetena a vyjměte nástroj.

Montáž vrtací korunky

Image alternative
 1. Namontujte postranní rukojeť.
 2. Namontujte standardní ochranný kryt.
 3. Nasaďte vrtací korunku a ručně ji zašroubujte.
 4. Stiskněte a podržte aretační tlačítko vřetena.
 5. Vrtací korunku dotáhněte vhodným stranovým klíčem.
 6. Poté uvolněte aretační tlačítko vřetena a odstraňte upínací klíč.

Montáž drátěného kartáče

Image alternative
 1. Namontujte postranní rukojeť.
 2. Namontujte standardní ochranný kryt.
 3. Nasaďte drátěný kartáč a ručně jej zašroubujte.
 4. Stiskněte a podržte aretační tlačítko vřetena.
 5. Utáhněte drátěný kartáč vhodným stranovým klíčem.

Montáž fíbrového kotouče

Image alternative
 1. Namontujte postranní rukojeť.
 2. Namontujte standardní ochranný kryt.
 3. Nasaďte opěrný kotouč a fíbrový kotouč a našroubujte upínací matici.
 4. Stiskněte a podržte aretační tlačítko vřetena.
 5. Upínacím klíčem utáhněte upínací matici.

Obsluha

Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.
POZOR
Nebezpečí poranění způsobené kapacitními materiály! Kapacitně působící materiály mohou negativně ovlivnit funkci Sens-Tech. Výrobek se v tom případě nevypne, ačkoli jste pustili rukojeť.
 • Výrobek vždy vypněte vypínačem, než ho odložíte.
 • Senzorové plochy udržujte suché a čisté.
 • Udržujte dostatečnou vzdálenost, cca 10  mm, od ostatních kapacitně působících materiálů.
 • Dávejte stále pozor a vždy dodržujte bezpečnostní pokyny.

Zapnutí nebo vypnutí

Zapnutí
Držte výrobek na určených místech. Když hlavní rukojeť úplně nedržíte, nebo ji pustíte, výrobek se automaticky vypne.
Když se aktivovala funkce Sens-Tech , výrobek vypněte a znovu zapněte.
Image alternative
 1. Stiskněte a podržte zadní část vypínače.
 2. Posuňte vypínač dopředu.
  • Motor běží.
 3. Vypínač zaaretujte.
Vypnutí
 1. Stiskněte zadní část vypínače.
  • Vypínač přeskočí do polohy vyp a motor se zastaví.

Broušení

POZOR
Nebezpečí poranění. Nástroj se může náhle zablokovat nebo zaseknout.
 • Používejte výrobek s postranní rukojetí (volitelně s obloukovou rukojetí) a držte ho vždy pevně oběma rukama.
Nenechte nástroj uváznout a nevyvíjejte na výrobek příliš velký tlak.

Rozbrušování

 • Při rozbrušování pracujte s mírným posuvem a výrobek ani rozbrušovací kotouč nenaklápějte (pracovní poloha je cca 90° k rovině rozbrušování).
  Profily a malé hranaté trubky se nejlépe řežou tak, že se rozbrušovací kotouč nasadí v místě nejmenšího průřezu.

Hrubování

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění. Rozbrušovací kotouč může prasknout a odlétávající kusy mohou způsobit poranění.
 • Nikdy nepoužívejte rozbrušovací kotouče k hrubování.
 • Pohybujte výrobkem pod úhlem 5° až 30° s mírným přítlakem sem a tam.
  • Obrobek se tak příliš nezahřeje, nezbarví se a nevzniknou rýhy.

Péče a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při zasunutém akumulátoru !
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vyjměte akumulátor!
NEBEZPEČÍ
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem kvůli nedostatečné ochranné izolaci. Při extrémních druzích použití se při opracování kovů může uvnitř nářadí usazovat vodivý prach (např. z kovu, uhlíkových vláken) a poškodit ochrannou izolaci.
 • Při extrémních druzích použití používejte stacionární odsávací zařízení.
 • Často čistěte větrací štěrbiny.
Péče o výrobek
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Kryt čistěte jen mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
 • K čištění kontaktů výrobku používejte čistý, suchý hadr.
Péče o lithium-iontové akumulátory
 • Nikdy nepoužívejte akumulátor s ucpanými větracími otvory. Větrací otvory vyčistěte opatrně suchým, měkkým kartáčem.
 • Zajistěte, aby nebyl akumulátor zbytečně vystavený prachu nebo nečistotám. Chraňte akumulátor před vysokou vlhkostí (např. ho neponořujte do vody nebo ho nenechávejte na dešti).
  Pokud se akumulátor namočí, zacházejte s ním jako s poškozeným akumulátorem. Izolujte ho v nehořlavé nádobě a obraťte se na servis Hilti .
 • Z akumulátoru odstraňte olej a tuk, který na něj nepatří. Nedovolte, aby se na akumulátoru hromadily zbytečný prach nebo nečistoty. Akumulátor čistěte suchým, měkkým kartáčem nebo čistým, suchým hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
  Nedotýkejte se kontaktů akumulátoru a neodstraňujte z kontaktů tuk, který je na nich nanesený z výroby.
 • Kryt čistěte jen mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Údržba
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte výrobek neprodleně opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte, zda bezvadně fungují.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství schválené Hilti pro váš výrobek najdete v Hilti Store nebo na: www.hilti.group

Přeprava a skladování akumulátorového nářadí a akumulátorů

Přeprava
  POZOR
  Neúmyslné spuštění při přepravě !
 • Výrobky přepravujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Vyjměte akumulátor/akumulátory.
 • Akumulátory nikdy nepřepravujte volně. Akumulátory by měly být při přepravě chráněné proti nadměrným nárazům a vibracím a izolované od jakýchkoli vodivých materiálů nebo jiných akumulátorů, aby se nemohly dostat do kontaktu s póly jiných akumulátorů a způsobit tak zkrat. Dodržujte místní přepravní předpisy pro akumulátory.
 • Akumulátory se nesmí posílat poštou. Pokud chcete posílat nepoškozené akumulátory, obraťte se na zásilkovou firmu.
 • Před použitím, před delší přepravou a po delší přepravě zkontrolujte výrobek a akumulátory, zda nejsou poškozené.
Skladování
  VÝSTRAHA
  Neúmyslné poškození vadnými nebo vyteklými akumulátory. !
 • Výrobky skladujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Výrobek a akumulátory skladujte v chladu a v suchu. Dodržujte limitní hodnoty teploty, které jsou uvedené v technických údajích.
 • Akumulátory nenechávejte v nabíječce. Po nabíjení akumulátor vždy z nabíječky vyndejte.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na zdrojích tepla nebo za sklem.
 • Výrobek a akumulátory skladujte mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Před použitím, před delším skladováním a po delším skladování zkontrolujte výrobek a akumulátory, zda nejsou poškozené.

Pomoc při poruchách

U všech poruch se řiďte ukazatelem stavu nabití a poruch akumulátoru. Viz kapitolu Ukazatele lithium-iontového akumulátoru .
V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná příčina
Řešení
Když pustíte rukojeť, výrobek se nevypne.
Senzorová plocha je znečištěná a/nebo mokrá.
 • Vypněte vypínač a očistěte a osušte senzorové plochy.
Senzorová plocha stále identifikuje ještě ruku uživatele.
 • Vypněte vypínač.
Senzorové plochy aktivované kapacitní vazbou.
 • Vypněte vypínač a zvětšete vzdálenost (≥ 10 mm) senzorových ploch od kapacitního materiálu.
Výrobek nelze zapnout.
Akumulátor je vybitý.
 • Vyměňte akumulátor nebo vybitý akumulátor nabijte.
Rukojeť není správně uchopena.
Výrobek se nečekaně vypne.
Rukojeť není správně uchopena.
Akumulátor se vybíjí rychleji než obvykle.
Velmi nízká teplota prostředí.
 • Nechte akumulátor pomalu zahřát na pokojovou teplotu.
Akumulátor nezaskočí se slyšitelným cvaknutím.
Aretační výstupek na akumulátoru je znečištěný.
 • Vyčistěte aretační výstupek a znovu nasaďte akumulátor.
Úhlová bruska nebo akumulátor se silně zahřívá.
Elektrická závada.
 • Výrobek okamžitě vypněte, vyjměte akumulátor, sledujte ho, nechte ho vychladnout a kontaktujte servis Hilti .
Ucpané větrací otvory
 • Větrací otvory pravidelně čistěte.
Motor nebrzdí.
Akumulátor je vybitý.
 • Vyměňte akumulátor nebo vybitý akumulátor nabijte.
Výrobek je krátkodobě přetížený.
 • Výrobek vypněte a znovu zapněte.

Likvidace

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při nesprávné likvidaci! Nebezpečí poškození zdraví unikajícími plyny nebo kapalinami.
 • Poškozené akumulátory žádným způsobem neposílejte!
 • Přípojky zakryjte nevodivým materiálem, abyste zabránili zkratu.
 • Akumulátory zlikvidujte tak, aby se nemohly dostat do rukou dětem.
 • Akumulátor odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu.
Image alternative Výrobky Hilti jsou vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré přístroje k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .

Další informace

Čína Roh S (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)
Image alternative
Tato tabulka platí pro trh Čína.

Lithium-iontový akumulátor Hilti

Pokyny k bezpečnosti a použitíV této dokumentaci se pojem akumulátor používá pro nabíjecí lithium-iontové akumulátory Hilti, které obsahují několik lithium-iontových článků. Jsou určené pro elektrické nářadí Hilti a smí se používat pouze s tímto nářadím. Používejte pouze originální akumulátory Hilti !
PopisAkumulátory Hilti jsou vybavené systémy řízení a ochrany článků.
Akumulátory se skládají z článků, které obsahují lithium-iontový akumulační materiál, který umožňuje vysokou specifickou hustotu energie. U lithium-iontových článků se vyskytuje velmi malý paměťový efekt, jsou ale velmi citlivé vůči působení násilí, hlubokému vybití nebo vysokým teplotám.
Výrobky schválené pro akumulátory Hilti najdete v Hilti Store nebo na: www.hilti.group
Bezpečnost
 • Dodržujte následující bezpečnostní pokyny pro bezpečnou manipulaci s lithium-iontovými akumulátory a jejich bezpečné použití. Nedodržování může způsobit podráždění pokožky, těžká poranění poleptáním, chemické popáleniny, požár a/nebo výbuch.
 • S akumulátory zacházejte opatrně, aby nedošlo k poškození a úniku kapalin, které jsou silně zdraví škodlivé!
 • Akumulátory se nesmí v žádném případě přizpůsobovat nebo upravovat!
 • Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C ani pálit.
 • Nepoužívejte nebo nenabíjejte akumulátory, které utrpěly náraz nebo jsou jiným způsobem poškozené. Akumulátory pravidelně kontrolujte, zda nevykazují známky poškození.
 • Nikdy nepoužívejte recyklované nebo opravené akumulátory.
 • Akumulátory a akumulátorové elektrické nářadí nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí.
 • Akumulátory vždy chraňte před přímým slunečním zářením, vyššími teplotami, jiskřením a otevřeným plamenem. Může by dojít k výbuchu.
 • Nedotýkejte se pólů akumulátoru prsty, nástroji, šperky nebo jinými elektricky vodivými předměty. Může dojít k poškození akumulátoru, věcným škodám a poranění.
 • Akumulátory chraňte před deštěm, vlhkostí a kapalinami. V případě proniknutí vlhkosti může dojít ke zkratu, zásahu elektrickým proudem, popáleninám, požáru a výbuchu.
 • Používejte pouze nabíječky a elektrické nářadí určené pro tento typ akumulátoru. Řiďte se údaji v příslušných návodech k obsluze.
 • Akumulátor nepoužívejte a neskladujte v prostředí s nebezpečím výbuchu.
 • Pokud je akumulátor příliš horký na dotek, může být vadný. Akumulátor položte na nehořlavé místo, na které je vidět, v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Nechte akumulátor vychladnout. Když je akumulátor i za hodinu stále příliš horký na dotek, je vadný. Postupujte podle pokynů v kapitole Opatření v případě hořícího akumulátoru .
Postup v případě poškozených akumulátorů
 • Pokud je akumulátor poškozený, vždy se obraťte na servis Hilti .
 • Nikdy nepoužívejte akumulátor, ze kterého vytéká kapalina.
 • Dbejte na to, aby se vytékající kapalina nedostala do přímého kontaktu s očima a/nebo pokožkou. Při manipulaci s akumulátorovou kapalinou používejte vždy ochranné rukavice a ochranné brýle.
 • Pro odstranění vyteklé akumulátorové kapaliny použijte schválený chemický čisticí prostředek. Dodržujte místní předpisy pro čištění akumulátorové kapaliny.
 • Vadný akumulátor vložte do nehořlavé nádoby a zakryjte ho suchým pískem, křídovým práškem (CaCO₃) nebo silikátem (vermikulitem). Poté nádobu uzavřete víkem, aby dovnitř nemohl vzduch, a uložte ji mimo dosah hořlavých plynů, kapalin nebo předmětů.
 • Nádobu odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu. Dodržujte místní přepravní předpisy pro poškozené akumulátory.
Postup v případě již nefunkčních akumulátorů
 • Všímejte si neobvyklého chování akumulátorů, jako jsou nesprávné nabíjení, neobvykle dlouhé doby nabíjení, znatelný pokles výkonu, neobvyklé indikace LED nebo vytékající kapaliny. Jsou to známky problému uvnitř akumulátoru.
 • Pokud se domníváte, že se vyskytl problém uvnitř akumulátoru, kontaktujte servis Hilti .
 • Pokud již akumulátor nefunguje, nelze ho už nabít nebo vytéká kapalina, musíte ho zlikvidovat. Viz kapitolu Údržba a likvidace .
Opatření v případě hořícího akumulátoru
  VÝSTRAHA
  Nebezpečí způsobené hořícím akumulátorem! Hořící akumulátor uvolňuje nebezpečné a výbušné kapaliny a výpary, které mohou způsobit poranění poleptáním, popáleniny nebo exploze.
 • Při hašení hořícího akumulátoru noste osobní ochranné pomůcky.
 • Zajistěte dostatečné větrání, aby mohly unikat nebezpečné a výbušné výpary.
 • V případě vzniku velkého množství kouře okamžitě opusťte místnost.
 • V případě podráždění dýchacích cest vyhledejte lékaře.
 • Než začnete hasit, zavolejte požárníky.
 • Hořící akumulátory haste pouze vodou z co možná největší vzdálenosti. Práškové hasicí prostředky a hasicí deky jsou u lithium-iontových akumulátorů neúčinné. Okolní požár lze hasit běžnými hasicími prostředky.
 • Nesnažte se pohybovat velkým množstvím hořících akumulátorů. Z nejbližšího okolí odstraňte nezasažené materiály, abyste tak zasažené akumulátory izolovali.
V případě nechladnoucího, kouřícího nebo hořícího akumulátoru:
 • Vezměte ho na lopatu a hoďte ho do kbelíku s vodou. Díky chladicímu účinku se zamezí rozšíření ohně na články akumulátoru, které ještě nedosáhly kritické teploty pro vznícení.
 • Nechte akumulátor v kbelíku minimálně 24 hodin, dokud úplně nevychladne.
 • Viz kapitolu Postup v případě poškozených akumulátorů .
Údaje k přepravě a skladování
 • Provozní teplota prostředí od −17 °C do +60 °C / od 1 °F do 140  °F.
 • Skladovací teplota od −20 °C do +40 °C / od −4 °F do 104 °F.
 • Akumulátory nenechávejte uložené na nabíječce. Po nabíjení akumulátor vždy z nabíječky vyndejte.
 • Akumulátory skladujte pokud možno v suchu a chladu. Skladováním v chladu se prodlužuje životnost akumulátoru. Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na topení nebo za sklem.
 • Akumulátory se nesmí posílat poštou. Pokud chcete posílat nepoškozené akumulátory, obraťte se na zásilkovou firmu.
 • Akumulátory nikdy nepřepravujte volně. Akumulátory by měly být při přepravě chráněné proti nadměrným nárazům a vibracím a izolované od jakýchkoli vodivých materiálů nebo jiných akumulátorů, aby se nemohly dostat do kontaktu s póly jiných akumulátorů a způsobit tak zkrat. Dodržujte místní přepravní předpisy pro akumulátory.
Údržba a likvidace
 • Akumulátor udržujte čistý a beze stop oleje a tuku. Dbejte na to, aby se na akumulátoru nevyskytovaly zbytečné nečistoty a prach. Akumulátor vyčistěte suchým, měkkým štětcem nebo suchým, čistým hadrem.
 • Nikdy nepoužívejte akumulátor s ucpanými ventilačními štěrbinami. Větrací otvory vyčistěte opatrně suchým, měkkým kartáčem.
 • Nepřipusťte, aby do vnitřního prostoru vnikly cizí předměty.
 • Dbejte na to, aby do akumulátoru nepronikla vlhkost. Pokud se do akumulátoru dostane vlhkost, zacházejte s ním jako s poškozeným akumulátorem a izolujte ho uložením do nehořlavé nádoby.
 • Viz kapitolu Postup v případě poškozených akumulátorů .
 • V důsledku nesprávné likvidace může dojít k poškození zdraví unikajícími plyny nebo kapalinami. Akumulátor odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu. Dodržujte místní přepravní předpisy pro poškozené akumulátory.
 • Akumulátory nevyhazujte do komunálního odpadu.
 • Akumulátory zlikvidujte tak, aby se nemohly dostat do rukou dětem. Přípojky zakryjte nevodivým materiálem, abyste zabránili zkratu.