Jazyk

TE 3000-AVR

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku mohou být použity následující symboly:
Image alternative Třída ochrany II (dvojitá izolace)
Image alternative Zákaz transportu pomocí jeřábu
Image alternative Bezdrátový přenos dat

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Sekací kladivo
  TE 3000‌‑AVR
  Generace
  03
  Sériové číslo

Prohlášení o shodě

Image alternative
Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

Image alternative VAROVÁNÍ Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, instrukce, vyobrazení a technické údaje, které patří k tomuto elektrickému nářadí. Nedbalost při dodržování následujících instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Pojem „elektrické nářadí“, používaný v bezpečnostních pokynech, se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) nebo na elektrické nářadí napájené z akumulátoru (bez síťového kabelu).
Bezpečnost pracoviště
 • Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
 • S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
 • Při práci s elektrickým nářadím zabraňte přístupu dětem a jiným osobám na pracoviště. Rozptylování pozornosti by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
 • Síťová zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravována. U elektrického nářadí s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Nedotýkejte se uzemněných povrchů, např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Síťový kabel používejte jen k tomu účelu, pro který je určený. Nepoužívejte ho zejména k nošení či zavěšování elektrického nářadí ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Síťový kabel chraňte před horkem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými díly. Poškozené nebo zamotané síťové kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud pracujete s elektrickým nářadím venku, používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou vhodné i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro venkovní použití, snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud se nelze vyvarovat provozu elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektrickým nářadím rozumně. Elektrické nářadí nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážná poranění.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná helma nebo chrániče sluchu (podle druhu použití elektrického nářadí), snižuje riziko úrazu.
 • Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před zapojením elektrického nářadí do sítě a/nebo vložením akumulátoru, před uchopením elektrického nářadí nebo jeho přenášením se ujistěte, že je vypnuté. Držíte-li při přenášení elektrického nářadí prst na spínači nebo připojujete-li ho k síti zapnuté, může dojít k úrazu.
 • Dříve než elektrické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo klíč. Nástroj nebo klíč ponechaný v otáčivém dílu nářadí může způsobit úraz.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak si v nečekaných situacích zachováte lepší kontrolu nad výrobkem.
 • Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice mějte v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky a dlouhé vlasy jimi mohou být zachyceny.
 • Pokud lze namontovat odsávání prachu nebo zařízení na zachycení prachu, zkontrolujte, zda jsou připojené a používají se správně. Použitím odsávání prachu můžete snížit ohrožení vlivem prachu.
 • Nenechte se ukolébat falešným pocitem bezpečí a nepřekračujte bezpečnostní pravidla pro elektrické nářadí, i když jste po mnohonásobném použití s elektrickým nářadím dobře seznámeni. Nepozorné jednání může ve zlomcích sekundy způsobit těžká zranění.
Použití elektrického nářadí a péče o něj
 • Nářadí nepřetěžujte. Pro danou práci použijte elektrické nářadí, které je pro ni určené. S vhodným elektrickým nářadím budete v dané výkonové oblasti pracovat lépe a bezpečněji.
 • Nepoužívejte elektrické nářadí s vadným spínačem. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.
 • Dříve než budete nářadí seřizovat, měnit jeho příslušenství nebo než ho odložíte, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte odnímatelný akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
 • Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby nářadí používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny. Elektrické nářadí je nebezpečné, když ho používají nezkušené osoby.
 • O elektrické nářadí a příslušenství se pečlivě starejte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce elektrického nářadí. Poškozené díly nechte před použitím nářadí opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba elektrického nářadí.
 • Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami méně váznou a dají se lehčeji vést.
 • Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
 • Rukojeti a plochy rukojetí udržujte suché, čisté a beze stop oleje a tuku. Kluzké rukojeti a plochy rukojetí nedovolují bezpečné ovládání a kontrolu elektrického nářadí v nepředvídaných situacích.
Servis
 • Elektrické nářadí svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že elektrické nářadí bude i po opravě bezpečné.

Bezpečnostní pokyny pro kladiva

Bezpečnostní pokyny pro všechny práce
 • Používejte chrániče sluchu. Hluk může způsobit ztrátu sluchu.
 • Používejte přídavné rukojeti dodané s nářadím. Ztráta kontroly může vést k poranění.
 • Při práci, při které může nástroj zasáhnout skryté elektrické rozvody nebo vlastní síťový kabel, držte nářadí za izolované rukojeti. Kontakt s vedením pod proudem může uvést pod napětí i kovové díly nářadí, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.

Dodatečné bezpečnostní pokyny

Bezpečnost osob
 • Výrobek používejte jen v technicky bezvadném stavu.
 • Nikdy neprovádějte na výrobku úpravy nebo změny.
 • Při prorážení otvorů zajistěte oblast na druhé straně. Vybourané části mohou vypadnout ven a/nebo dolů a poranit jiné osoby.
 • Ujistěte se, že je postranní rukojeť správně namontovaná a řádně připevněná. Výrobek držte vždy pevně oběma rukama za rukojeti, které jsou k tomu určené. Udržujte rukojeti suché, čisté a beze stop oleje a tuku.
 • Pro tento výrobek používejte pouze sekáče Hilti se stopkou TE-H.
 • Sekáč vyměňujte jen ve vodorovné poloze nářadí, nikdy ve svislé.
 • Zasuňte sekáč do upínání nástroje tak, aby zaskočil se slyšitelným zacvaknutím a aby už nebyl vidět žlutý varovný kroužek.
 • Zkontrolujte, zda sekáč správně zaskočil. POZOR: Nezajištěný sekáč může nečekaně způsobit nebezpečné situace!
 • Tento výrobek spouštějte pouze v pracovní poloze, nikoli v přepravní poloze!
 • Dělejte pracovní přestávky a provádějte cvičení pro lepší prokrvení prstů. Při delší práci může vlivem vibrací dojít k cévním poruchám nebo k poruchám nervového systému v prstech, rukách nebo zápěstích.
 • Výrobek není určený k tomu, aby ho používaly děti, slabé osoby nebo osoby bez instruktáže.
 • Nářadí nenechávejte v dosahu dětí.
 • Před začátkem práce si ujasněte ‌rizikovou kategorii prachu, který při práci vzniká. Používejte stavební vysavač s oficiálně schválenou třídou ochrany, která splňuje místní předpisy na ochranu proti prachu.
 • Pokud možno používejte odsávání prachu a vhodný mobilní vysavač. Prach z materiálů, jako jsou nátěry s obsahem olova, některé druhy dřeva, beton/zdivo/kámen, které obsahují křemen, a dále minerály a kov, může být zdraví škodlivý.
 • Zajistěte dobré větrání pracoviště a v případě potřeby noste respirátor vhodný pro příslušný prach. Kontakt s tímto prachem nebo jeho vdechování může způsobit alergické reakce a/nebo onemocnění dýchacích cest pracovníka nebo osob v okolí. Určitý prach, např. prach z dubového nebo bukového dřeva, je rakovinotvorný, zejména ve spojení s přísadami pro úpravu dřeva (chromát, prostředky na ochranu dřeva). S materiálem obsahujícím azbest smí manipulovat pouze odborníci.
Elektrická bezpečnost
 • Před zahájením práce zkontrolujte pracovní oblast, zda se v ní nenacházejí skryté elektrické rozvody, plynové a vodovodní trubky. Pokud byste omylem poškodili elektrické vedení, vnější kovové části nářadí mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
 • Pravidelně kontrolujte přívodní kabel tohoto výrobku a v případě poškození ho nechte vyměnit kvalifikovaným odborníkem. Pokud je přívodní kabel elektrického nářadí poškozený, musí se vyměnit za speciálně upravený a schválený přívodní kabel, který lze zakoupit u zákaznického servisu. Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely a v případě poškození je vyměňte. Jestliže se při práci poškodí síťový nebo prodlužovací kabel, nesmíte se kabelu dotýkat. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Poškozené přívodní a prodlužovací kabely představují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Při časté práci s vodivými materiály nechte znečištěné elektrické nářadí v pravidelných intervalech zkontrolovat v servisu Hilti . Prach usazený na povrchu nářadí, především z vodivých materiálů, nebo vlhkost mohou za nepříznivých podmínek vést k úrazu elektrickým proudem.
 • Při přerušení napájení elektrické nářadí vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Tak zabráníte nechtěnému spuštění výrobku při opětovném zapnutí proudu.

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Rukojeť s vypínačem
 2. Servisní ukazatel
 3. Transportní rukojeť
 4. Rukojeť
 5. Konektor síťového kabelu
 6. Síťový kabel s kódovaným konektorem
 7. Větrací otvory
 8. Upínání nástroje

Přehled transportního vozíku

Image alternative
 1. Rukojeť
 2. Zajištění nákladu
 3. Zajišťovací třmen
 4. Držák na spotřební materiál (sekáč)
 5. Kolečka
 6. Pojistka kolečka (podložka, závlačka)
 7. Kolík na uchycení nářadí
 8. Transportní rukojeť

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je ručně vedené sekací kladivo s 28mm šestihranným upínáním nástroje. Je určené pro sekací práce v betonu, zdivu a asfaltu. Další možnosti použití představuje pěchování a hloubení.

 • Nářadí se smí používat pouze se síťovým napětím a síťovou frekvencí, které jsou uvedené na typovém štítku.

Možné nesprávné použití

Tento výrobek není vhodný pro práci se zdraví škodlivými materiály.
Tento výrobek není vhodný pro práci ve vlhkém prostředí.

Servisní ukazatel

Sekací kladivo je vybavené servisním ukazatelem se světelnou signalizací.
Stav
Význam
Servisní ukazatel svítí červeně.
 • Dosažena doba nutnosti servisu. Dejte výrobek do servisu Hilti .
 • Výrobek je poškozený. Dejte výrobek do servisu Hilti .
Servisní ukazatel bliká červeně.
 • Dočasná chyba. Počkejte 10 sekund, dokud blikání nepřestane.
 • Pokud blikání za 10 sekund nepřestane, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a počkejte 2 minuty.
 • Pokud blikání nepřestane, dejte výrobek do servisu Hilti .
Ukazatel připravenosti k provozu bliká zeleně.
 • Tepelná pojistka.
 • Nechte výrobek vychladnout.
Ukazatel připravenosti k provozu svítí zeleně.
Výrobek je připravený k provozu.
Dejte výrobek včas do servisu Hilti . Tak zůstane vždy připravený k provozu.

Active Vibration Reduction

Výrobek je vybavený systémem Active Vibration Reduction (AVR), který citelně snižuje vibrace.

Obsah dodávky

Sekací kladivo, návod k obsluze, tuk.
Transportní vozík nabízíme jako volitelné příslušenství.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group

Technické údaje

Jmenovité napětí, jmenovitý proud, frekvenci a/nebo jmenovitý příkon najdete na typovém štítku určeném pro vaši zemi.
Při provozu s generátorem nebo transformátorem musí být jeho výstupní výkon minimálně dvojnásobný, než je jmenovitý příkon uvedený na typovém štítku nářadí. Provozní napětí transformátoru nebo generátoru musí být neustále v rozpětí +5 % a −15 % jmenovitého napětí nářadí.

TE 3000‌‑AVR
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01
27,1 kg
Energie jednoho příklepu podle standardu EPTA
85 J
Skladovací teplota
−20 ℃ … 70 ℃
Okolní teplota při provozu
−20 ℃ … 55 ℃

Informace o hlučnosti a hodnoty vibrací podle EN 60745

Hodnoty hlučnosti a vibrací uvedené v těchto pokynech byly naměřené normovanou měřicí metodou a lze je použít pro vzájemné porovnání elektrického nářadí. Hodnoty jsou vhodné také pro předběžný odhad působení. Uvedené údaje reprezentují hlavní použití elektrického nářadí. Při jiném způsobu použití, při použití s jinými nástroji nebo nedostatečné údržbě se údaje mohou lišit. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně zvýšit. Pro přesný odhad působení je nutné zohlednit také dobu, kdy je nářadí vypnuté nebo kdy sice běží, ale nepoužívá se. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně snížit. Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením hluku a/nebo vibrací, například: údržbu elektrického nářadí a nástrojů, udržování rukou v teple, organizace pracovních postupů.
Informace o hlučnosti
Hladina akustického výkonu (LWA)
106 dB(A)
Nejistota pro hladinu akustického výkonu (KWA)
3 dB(A)
Hladina akustického tlaku (LpA)
95 dB(A)
Nejistota pro hladinu akustického tlaku (KpA)
3 dB(A)
Informace o vibracích
Sekání (ah, Cheq)
6,9 m/s²
Nejistota (K)
1,5 m/s²

Používání prodlužovacích kabelů

VÝSTRAHA
Nebezpečí způsobené poškozenými kabely! Jestliže se při práci poškodí síťový nebo prodlužovací kabel, nesmíte se kabelu dotýkat. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 • Pravidelně kontrolujte přívodní kabel zařízení a v případě poškození jej dejte vyměnit kvalifikovanému odborníkovi.
 • Používejte pouze prodlužovací kabely s dostatečným průřezem schválené pro danou oblast použití. Jinak může dojít k poklesu výkonu nářadí a přehřátí kabelu.
 • Pravidelně kontrolujte, zda prodlužovací kabel není poškozený.
 • Poškozené prodlužovací kabely vyměňte.
 • Venku používejte pouze prodlužovací kabely, které jsou pro to schváleny a příslušně označeny.
Doporučené minimální průřezy a maximální délky kabelů najdete na konci této dokumentace jako QR kód.

Příprava práce

POZOR
Nebezpečí poranění! Neúmyslné spuštění výrobku.
 • Před nastavováním nářadí nebo výměnou příslušenství vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

Nástroj

Pro tento výrobek používejte jen sekáče Hilti se stopkou TE-H .
Jiné sekáče nelze správně zajistit a je vidět žlutý varovný kroužek na aretaci nástroje. Upozorňujte, že nástroj není pro toto sekací kladivo vhodný!
Image alternative
 • Před každým použitím dbejte na to, aby žlutý varovný kroužek na aretaci nástroje nebyl vidět.

Nasazení nástroje

Před každým použitím zkontrolujte nástroj, zda není poškozený nebo nerovnoměrně opotřebený, a v případě potřeby ho vyměňte.
Image alternative
 1. Mírně namažte upínací stopku nástroje.
 2. Zasuňte sekáč se stopkou TE-H do upínání nástroje tak, aby zaskočil se slyšitelným zacvaknutím a aby už nebyl vidět žlutý varovný kroužek.
 3. Tahem za nástroj zkontrolujte, zda je spolehlivě zajištěný.
  Používejte pouze originální tuk Hilti . Použití nevhodného tuku může způsobit poškození výrobku.

Připojení zásuvného síťového kabelu

Image alternative
POZOR
Nebezpečí poranění bludným proudem při znečištěných kontaktech.
 • Odpojitelný elektrický konektor zapojujte do elektrického nářadí jen v čistém, suchém stavu bez napětí.
 1. Kódovaný odpojitelný elektrický konektor zasuňte až nadoraz do nářadí tak, aby aretace slyšitelně zaskočila.
 2. Zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky.
  Hilti doporučuje nechávat síťový kabel vždy v nářadí. Zásuvný síťový kabel se má odpojovat jen při prasknutí/poškození.

Práce

VÝSTRAHA
Nebezpečí způsobené poškozenými kabely! Jestliže se při práci poškodí síťový nebo prodlužovací kabel, odpojte okamžitě nářadí a kabel od elektrické napájecí sítě. Nedotýkejte se poškozeného místa!
 • Pravidelně kontrolujte všechna přívodní vedení. Vadné prodlužovací kabely vyměňte. Poškozené síťové kabely nechte vyměnit kvalifikovaným odborníkem.
Zásadně doporučujeme použít proudový jistič (RCD) s maximálním vypínacím proudem 30 mA.

Spuštění sekacího kladiva

Image alternative
 1. Úplně stiskněte rukojeť a vypínač.
  • Sekací kladivo se spustí.
 2. Při práci držte vypínač stisknutý.
  • Navíc můžete stisknutím rukojeti ovládat výkon nářadí.
  Při přerušení práce na déle než 1 minutu se nářadí vrátí do výchozí polohy. Pro opětovné spuštění musíte znovu úplně stisknout rukojeť a vypínač.

Sekání

Sekáč je možné zaaretovat v šesti různých polohách (po 60°). Tak lze s plochými a tvarovými sekáči vždy pracovat v optimální pracovní poloze.
Image alternative
 1. Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.
 2. Sekáč nasaďte cca 80–100 mm (3¹⁄₈"–4") od hrany.
 3. Úplně stiskněte rukojeť a vypínač.
 4. Sekání začněte v úhlu 90° k betonovému povrchu a hrot nasměrujte k hraně. Potom přejděte do úhlu 70° až 80° a materiál vylomte.
  • U armovacího železa veďte sekáč vždy proti hraně materiálu, nikoli proti armovacímu železu.
  Práce za nízkých teplot:
  Nářadí musí nejdříve dosáhnout minimální provozní teploty, aby mohl pracovat příklepový mechanizmus. Pro dosažení této teploty nasaďte nářadí krátce na podklad a nechte ho běžet naprázdno. Jestliže je to nutné, opakujte tento postup, dokud nezačne pracovat příklepový mechanismus.

Vyjmutí nástroje

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění Nástroj se při práci zahřívá a může mít ostré hrany.
 • Při výměně nástrojů noste ochranné rukavice.
Image alternative
 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 2. Zatáhněte zajištění nástroje až nadoraz dozadu.
 3. Vyjměte nástroj.
 4. Image alternative POZOR! Horký nástroj nepokládejte na snadno vznětlivé materiály.

Odpojení zásuvného síťového kabelu z elektrického nářadí

 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 2. Stiskněte aretační tlačítko a odpojte kódovaný odpojitelný elektrický konektor.
 3. Vytáhněte síťový kabel z nářadí.
  Hilti doporučuje nechávat síťový kabel vždy v nářadí. Zásuvný síťový kabel se má odpojovat jen při prasknutí/poškození.

Péče a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Provádění ošetřování a údržby se zapojenou síťovou zástrčkou může mít za následek těžká poranění a popáleniny.
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vytáhněte síťovou zástrčku!
Ošetřování
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Ventilační štěrbiny očistěte opatrně suchým kartáčem.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Údržba
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Neodborné opravy elektrických součástí mohou způsobit těžká poranění a popáleniny.
 • Opravy na elektrických částech smí provádět pouze odborník s elektrotechnickou kvalifikací.
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte ho ihned opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte funkci.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro svůj výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group .

Přeprava a skladování

Přeprava
 • Tento výrobek nepřepravujte s nasazeným nástrojem.
 • Dbejte na bezpečné upevnění při přepravě.
 • Po každé přepravě zkontrolujte případné poškození všech viditelných dílů a bezvadnou funkci ovládacích prvků.
Skladování
 • Tento výrobek skladujte vždy s odpojenou síťovou zástrčkou.
 • Tento výrobek skladujte v suchu a mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Po delším skladování zkontrolujte případné poškození všech viditelných dílů a bezvadnou funkci ovládacích prvků.

Přeprava pomocí transportního vozíku

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění v důsledku velké hmotnosti Sekací kladivo je těžké.
 • Pokud možno vždy používejte transportní vozík. Pokud nemáte transportní vozík k dispozici, přemisťujte sekací kladivo vždy ve dvou.
Transportní vozík neodstavujte na šikmých plochách.
Zajistěte stabilní postavení transportního vozíku.
Dbejte na bezpečné přepravní cesty.
 1. Postavte sekací kladivo na kolík na uchycení nářadí v transportním vozíku.
 2. Zajistěte sekací kladivo při přepravě zajišťovacím třmenem.
 3. Zasuňte sekáče do držáku na spotřební materiál až do zajištěné polohy.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .

Odstraňování poruch

Porucha
Možná příčina
Řešení
Sekací kladivo se nerozběhne.
Probíhá inicializace elektroniky (až cca 4 sekundy od zapojení zástrčky).
 • Nářadí vypněte a znovu zapněte.
Síťové napájení je přerušené.
 • Zapojte jiné elektrické zařízení a zkontrolujte funkci.
Aktivovalo se elektronické blokování rozběhu po přerušení napájení.
 • Nářadí vypněte a znovu zapněte.
Generátor je v úsporném režimu.
 • Generátor zatižte druhým spotřebičem (např. stavební svítilnou). Nářadí vypněte a poté znovu zapněte.
Zásuvný síťový kabel není správně zapojený.
 • Zapojte zásuvný síťový kabel správně do elektrického nářadí.
Servisní ukazatel svítí červeně.
Nářadí je poškozené nebo je dosažena doba nutnosti servisu.
 • Výrobek nechávejte opravovat pouze v servisu Hilti .
Servisní ukazatel bliká červeně.
Dočasná chyba
 • Počkejte 10 sekund, dokud blikání nepřestane.
 • Pokud blikání za 10 sekund nepřestane, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a počkejte 2 minuty.
 • Pokud blikání nepřestane, dejte výrobek do servisu Hilti .
Příliš vysoké napájecí napětí.
 • Vyměňte zásuvku. Zkontrolujte elektrickou síť.
Ukazatel připravenosti k provozu bliká zeleně.
Ochrana proti přehřátí
 • Nechte výrobek vychladnout.
 • Vyčistěte ventilační štěrbiny. Chod na volnoběh je ještě možný.
Nefunguje příklep.
Nářadí je příliš studené.
 • Nasaďte sekací kladivo na podklad a nechte ho běžet na volnoběh. V případě potřeby opakujte, dokud příklepový mechanismus nezačne pracovat.
Sekací kladivo seká se silně sníženou frekvencí.
Údery naprázdno (sekáč neseká na tvrdém podkladu)
 • Uvolněte spínač a zapněte nářadí znovu nebo:
 • Při stisknutém spínači stiskněte nadoraz také rukojeť.
Sekací kladivo se nerozběhne nebo se za provozu vypne.
Prodlužovací kabel je příliš dlouhý a/nebo má malý průřez.
 • Použijte prodlužovací kabel s přípustnou délkou a/nebo dostatečným průřezem.

Likvidace

Image alternative Nářadí Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

RoHS (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)

Image alternative
Pod následujícím odkazem najdete tabulku s nebezpečnými látkami: qr.hilti.com/r11668382.
Odkaz na tabulku RoHS najdete na konci této dokumentace jako QR kód.

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .