Jazyk

RT 6–A22

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkým poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku mohou být použity následující symboly:
Image alternative Používejte ochranu očí
Image alternative Používejte chrániče sluchu
Image alternative Používejte ochrannou přilbu
Image alternative Stejnosměrný proud
Image alternative Výrobek podporuje bezdrátový přenos dat kompatibilních se systémy iOS- a Android.
Image alternative Lithium-iontový akumulátor
Image alternative Použitá typová řada lithium-iontového akumulátoru Hilti . Řiďte se pokyny v kapitole Použití v souladu s určeným účelem .
Image alternative Akumulátor nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí.
Image alternative Dbejte na to, aby akumulátor nespadl. Nepoužívejte akumulátor, který byl vystavený nárazu nebo je jinak poškozený.

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Vsazovací přístroj pro slepé nýty, akumulátorový
  RT 6–A22
  Generace:
  01
  Sériové číslo:

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

Image alternative VAROVÁNÍ Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, instrukce, vyobrazení a technické údaje, které patří k tomuto elektrickému nářadí. Nedbalost při dodržování následujících instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Pojem „elektrické nářadí“, používaný v bezpečnostních pokynech, se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) nebo na elektrické nářadí napájené z akumulátoru (bez síťového kabelu).
Bezpečnost pracoviště
 • Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
 • S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
 • Při práci s elektrickým nářadím zabraňte přístupu dětem a jiným osobám na pracoviště. Rozptylování pozornosti by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
 • Síťová zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravována. U elektrického nářadí s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Nedotýkejte se uzemněných povrchů, např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Síťový kabel používejte jen k tomu účelu, pro který je určený. Nepoužívejte ho zejména k nošení či zavěšování elektrického nářadí ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Síťový kabel chraňte před horkem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými díly. Poškozené nebo zamotané síťové kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud pracujete s elektrickým nářadím venku, používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou vhodné i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro venkovní použití, snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud se nelze vyvarovat provozu elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektrickým nářadím rozumně. Elektrické nářadí nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážná poranění.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná helma nebo chrániče sluchu (podle druhu použití elektrického nářadí), snižuje riziko úrazu.
 • Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před zapojením elektrického nářadí do sítě a/nebo vložením akumulátoru, před uchopením elektrického nářadí nebo jeho přenášením se ujistěte, že je vypnuté. Držíte-li při přenášení elektrického nářadí prst na spínači nebo připojujete-li ho k síti zapnuté, může dojít k úrazu.
 • Dříve než elektrické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo klíč. Nástroj nebo klíč ponechaný v otáčivém dílu nářadí může způsobit úraz.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak si v nečekaných situacích zachováte lepší kontrolu nad výrobkem.
 • Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice mějte v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky a dlouhé vlasy jimi mohou být zachyceny.
 • Pokud lze namontovat odsávání prachu nebo zařízení na zachycení prachu, zkontrolujte, zda jsou připojené a používají se správně. Použitím odsávání prachu můžete snížit ohrožení vlivem prachu.
 • Nenechte se ukolébat falešným pocitem bezpečí a nepřekračujte bezpečnostní pravidla pro elektrické nářadí, i když jste po mnohonásobném použití s elektrickým nářadím dobře seznámeni. Nepozorné jednání může ve zlomcích sekundy způsobit těžká zranění.
Použití elektrického nářadí a péče o něj
 • Nářadí nepřetěžujte. Pro danou práci použijte elektrické nářadí, které je pro ni určené. S vhodným elektrickým nářadím budete v dané výkonové oblasti pracovat lépe a bezpečněji.
 • Nepoužívejte elektrické nářadí s vadným spínačem. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.
 • Dříve než budete nářadí seřizovat, měnit jeho příslušenství nebo než ho odložíte, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte odnímatelný akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
 • Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby nářadí používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny. Elektrické nářadí je nebezpečné, když ho používají nezkušené osoby.
 • O elektrické nářadí a příslušenství se pečlivě starejte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce elektrického nářadí. Poškozené díly nechte před použitím nářadí opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba elektrického nářadí.
 • Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami méně váznou a dají se lehčeji vést.
 • Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
 • Rukojeti a plochy rukojetí udržujte suché, čisté a beze stop oleje a tuku. Kluzké rukojeti a plochy rukojetí nedovolují bezpečné ovládání a kontrolu elektrického nářadí v nepředvídaných situacích.
Použití akumulátorového přístroje a péče o něj
 • Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječkách, které jsou doporučené výrobcem. Při použití jiných akumulátorů, než pro které je nabíječka určená, hrozí nebezpečí požáru.
 • Elektrické nářadí používejte pouze s akumulátory, které jsou pro ně určené. Použití jiných akumulátorů může způsobit úraz nebo požár.
 • Nepoužívaný akumulátor neukládejte pohromadě s kancelářskými sponkami, mincemi, klíči, hřebíky, šrouby nebo s jinými drobnými kovovými předměty, které by mohly způsobit přemostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
 • Při nesprávném použití může z akumulátoru vytéci kapalina. Zabraňte kontaktu s touto kapalinou. Při náhodném kontaktu opláchněte postižené místo vodou. Pokud kapalina vnikne do očí, vyhledejte také i lékaře. Vytékající akumulátorová kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
 • Nepoužívejte poškozené nebo upravené akumulátory. Poškozené nebo upravené akumulátory se mohou chovat nepředvídatelně a způsobit požár, výbuch nebo poranění.
 • Akumulátor nevystavujte ohni nebo vysokým teplotám. Oheň nebo teploty přes 130 °C (265 °F) mohou způsobit explozi.
 • Dodržujte všechny instrukce pro nabíjení a nenabíjejte akumulátor nebo akumulátorové nářadí nikdy mimo rozsah teplot uvedený v návodu na obsluhu. Špatné nabíjení nebo nabíjení mimo přípustný rozsah teplot může zničit akumulátor a zvýšit nebezpečí požáru.
Servis
 • Elektrické nářadí svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že nářadí bude i po opravě bezpečné.
 • Nikdy neprovádějte údržbu poškozených akumulátorů. Veškerou údržbu akumulátorů by měl provádět jen výrobce nebo autorizovaný zákaznický servis.

Základní bezpečnostní pokyny

Vedle bezpečnostních pokynů uvedených v jednotlivých kapitolách tohoto návodu k obsluze je nutno vždy striktně dodržovat následující ustanovení.
Bezpečnost osob
 • Nikdy neprovádějte na přístroji úpravy nebo změny.
 • Používejte správný přístroj. Nepoužívejte přístroj k účelům, pro které není určený, nýbrž pouze k určenému účelu a v technicky bezvadném stavu.
 • Přístroj je určený výhradně pro vsazování slepých nýtů.
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s přístrojem rozumně. Nepoužívejte přístroj, když se nesoustředíte.
 • Abyste zabránili nebezpečí poranění, používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly Hilti nebo příslušenství a náhradní díly stejné kvality.
 • Používejte pouze upevňovací prvky, které jsou určené a schválené pro daný přístroj.
 • Dodržujte údaje o provozu, péči a údržbě, které jsou uvedené v návodu k obsluze.
 • Přístrojem nikdy nemiřte proti sobě nebo proti jiné osobě.
 • Nepřitlačuje si přístroj na ruce nebo jiné části těla (resp. na části těla jiné osoby).
 • Prvky vsazujte pouze do kovu jako podkladového materiálu. Nepokoušejte se vsazovat prvky do jiných podkladů.
 • Stiskněte spoušť pouze tehdy, když má přístroj kontakt s podkladovým materiálem a je úplně přitlačený.
 • Vsazovací přístroj držte při vsazování vždy kolmo k podkladu, aby se zabránilo odchýlení upevňovacího prvku od podkladového materiálu.
 • Nikdy nevsazujte jeden upevňovací prvek opakovaně, protože to může vést k prasknutí.
 • Udržujte rukojeti suché, čisté a beze stop oleje a tuku.
 • Nikdy nenechávejte nabitý přístroj bez dozoru.
 • Před čištěním, servisem a údržbou vždy odstraňte slepý nýt.
 • Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru.
 • Nepoužívané přístroje uchovávejte vyprázdněné (odstranili jste slepý nýt) na suchém a uzavřeném místě, ke kterému nemají přístup děti.
 • Nerozebírejte přístroj, když je horký, je-li to však nezbytné, používejte přitom ochranné rukavice.
 • Přístroj nepoužívejte, když jsou některé díly poškozené nebo když ovládací prvky nefungují bezchybně. Nechte přístroj opravit v servisu Hilti .
 • Nestiskávejte spínač, když je v přístroji slepý nýt.
 • Nedívejte se přímo do osvětlení (LED) a nesviťte do obličeje jiným osobám. Hrozí nebezpečí oslnění.
Bezpečnost na pracovišti
 • Zajistěte dobré osvětlení pracoviště.
 • Na pracovišti udržujte pořádek. Z pracoviště odstraňte všechny předměty, kterými byste se mohli poranit.
 • Používejte protiskluzovou obuv.
 • Vy i osoby zdržující se v blízkosti noste při používání přístroje vhodné ochranné brýle, ochrannou přilbu, chrániče sluchu a ochranné rukavice.
 • Když přístroj nepoužíváte, uchovávejte přístroj a slepé nýty uzamčené a mimo dosah dětí.
 • Zajistěte, aby se děti a jiné osoby zdržovaly v bezpečné vzdálenosti od pracoviště.
 • Zabraňte nepřirozenému držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu.
 • Před vsazováním upevňovacích prvků se ujistěte, že se nikdo nezdržuje na zadní straně upevňovaných plechů.
 • Zohledněte vlivy okolí. Nepoužívejte přístroj tam, kde existuje nebezpečí požáru nebo exploze.

Pečlivé zacházení s akumulátorem a jeho používání

 • Dodržujte zvláštní směrnice pro přepravu, skladování a provoz lithium-iontových akumulátorů.
 • Akumulátory chraňte před vysokými teplotami, přímým slunečním zářením a ohněm.
 • Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C ani pálit.
 • Nepoužívejte a nenabíjejte akumulátory, které byly vystaveny nárazu, které spadly z větší výšky než jeden metr nebo jsou jinak poškozené. V tom případě vždy kontaktujte Hilti  servis .
 • Pokud je akumulátor příliš horký na dotek, může být vadný. Postavte výrobek na nehořlavé místo v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, kde ho lze sledovat, a nechte ho vychladnout. V tom případě vždy kontaktujte Hilti  servis .

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Koncovka
 2. Ocelová objímka
 3. Pouzdro čelistí
 4. Čelisti
 5. Tlačný trn
 6. Tlačná pružina
 7. Adaptér
 8. Záchytná nádoba
 9. Ukazatel stavu nabití akumulátoru a poruch
 10. Odjišťovací tlačítka pro akumulátor s přídavnou funkcí aktivace ukazatele stavu nabití
 11. Akumulátor
 12. Osvětlení / LED kontrolka přetížení
 13. Spínač

Obsah dodávky

Vsazovací přístroj pro slepé nýty, 4 koncovky, klíč, odnímatelná záchytná nádoba, návod k obsluze.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo on-line na: www.hilti.group .

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je ručně vedený akumulátorový vsazovací přístroj pro slepé nýty.

 • Pro tento výrobek používejte pouze lithium-iontové akumulátory Hilti typové řady B22.

 • Pro tyto akumulátory používejte pouze nabíječky Hilti řady C4/36.

Ukazatel lithium‑iontového akumulátoru

Stav nabití lithium-iontového akumulátoru a poruchy nářadí jsou signalizovány pomocí ukazatele lithium-iontového akumulátoru. Stav nabití lithium-iontového akumulátoru se zobrazí po klepnutí na jedno ze dvou odjišťovacích tlačítek akumulátoru.
Stav
Význam
Svítí 4 LED.
Stav nabití: 75 % až 100 %
Svítí 3 LED.
Stav nabití: 50 % až 75 %
Svítí 2 LED.
Stav nabití: 25 % až 50 %
Svítí 1 LED.
Stav nabití: 10 % až 25 %
1 LED bliká.
Stav nabití: < 10 %
Bliká 1 LED, přístroj není připravený k provozu.
Akumulátor je přehřátý nebo úplně vybitý.
Blikají 4 LED, přístroj není připravený k provozu.
Přístroj je přetížený nebo přehřátý.
Při stisknutém ovládacím spínači a až 5 sekund po uvolnění ovládacího spínače nelze stav nabití zjistit.
Pokud blikají LED ukazatele akumulátoru, řiďte se pokyny v kapitole Pomoc při poruchách.

Ochrana proti přetížení

V případě přetížení se přístroj automaticky vypne a následujících 10 s bliká LED kontrolka přetížení.
Během této doby nelze přístroj používat. Přetížení je zpravidla způsobené zbytky v čelisťovém mechanismu, který je potřeba odpovídajícím způsobem vyčistit. Postupujte podle pokynů pro odstranění zbytků v kapitole Péče a údržba. Po úspěšném odstranění zablokování by měl být přístroj znovu funkční.

Technické údaje


RT 6-A22
Jmenovité napětí
21,6 V
Hmotnost podle EPTA Procedure 01 včetně akumulátoru B22⁄8.0
2,7 kg
Délka zdvihu
25 mm

Akumulátor

Provozní napětí akumulátoru
21,6 V
Okolní teplota při provozu
−17 ℃ … 60 ℃
Skladovací teplota
−20 ℃ … 40 ℃
Teplota akumulátoru na začátku nabíjení
−10 ℃ … 45 ℃

Informace o hlučnosti a hodnoty vibrací podle EN 62841

Hodnoty akustického tlaku a vibrací uvedené v těchto pokynech byly změřené normovanou měřicí metodou a lze je použít k vzájemnému srovnání elektrického nářadí. Jsou vhodné také pro předběžný odhad působení.
Uvedené údaje reprezentují hlavní použití elektrického nářadí. Při jiném způsobu použití, při použití s jinými nástroji nebo nedostatečné údržbě se údaje mohou lišit. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně zvýšit.
Pro přesný odhad působení je potřeba brát v úvahu také dobu, kdy je nářadí vypnuté nebo sice běží, ale nepoužívá se. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně snížit.
Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením hluku a/nebo vibrací, například: údržbu elektrického nářadí a nástrojů, udržování rukou v teple, organizace pracovních postupů.
Informace o hlučnosti

RT 6-A22
Hladina akustického výkonu LWA
98,9 dB(A)
Nejistota pro hladinu akustického výkonu KWA
3 dB(A)
Hladina emitovaného akustického tlaku LpA
85,9 dB(A)
Nejistota pro hladinu akustického tlaku KpA
3 dB(A)
Informace o vibracích

RT 6-A22
Hodnota vibrací ah, D
0,94 m/s²
Nejistota pro uvedené hodnoty vibrací K
0,033 m/s²

Přiřazení nástavců pro používané slepé nýty

Označení koncovky
Průměr slepých nýtů všech běžných materiálů
RTN 2.4
2,4 mm
RTN 3.2
3,2 mm
RTN 4.0
4,0 mm
RTN 4.8
4,8 mm
5,0 mm (výhradně hliníkové slepé nýty)

Příprava práce

Příprava práce

POZOR
Nebezpečí poranění při neúmyslném spuštění!
 • Před nasazením akumulátoru zkontrolujte, zda je příslušný výrobek vypnutý.
 • Před nastavováním nářadí nebo výměnou příslušenství vyjměte akumulátor.
Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

Nabíjení akumulátoru

 1. Před nabíjením si přečtěte návod k obsluze nabíječky.
 2. Dbejte na to, aby byly kontakty akumulátoru a nabíječky suché a čisté.
 3. Akumulátor nabíjejte pomocí schválené nabíječky.

Nasazení akumulátoru

POZOR
Nebezpečí poranění při zkratu nebo padajícím akumulátorem!
 • Před nasazením akumulátoru zkontrolujte, zda nejsou na kontaktech akumulátoru a výrobku cizí tělesa.
 • Zajistěte, aby akumulátor vždy správně zaskočil.
 1. Před prvním uvedením do provozu akumulátor úplně nabijte.
 2. Nasaďte akumulátor do držáku v nářadí tak, aby slyšitelně zaskočil.
 3. Zkontrolujte, zda je akumulátor bezpečně usazený.

Vyjmutí akumulátoru

 1. Stiskněte odjišťovací tlačítka akumulátoru.
 2. Vytáhněte akumulátor z přístroje.

Výměna koncovky

POZOR
Nebezpečí poranění Slepý nýt vám může způsobit poranění.
 • Zkontrolujte, zda se ve vsazovacím přístroji nenachází žádný slepý nýt.
 1. Stiskněte spínač a držte ho stisknutý.
 2. Pomocí vhodného očkového klíče (vel. 12) povolte koncovku a úplně ji odšroubujte.
 3. Našroubujte novou koncovku.
 4. Koncovku utáhněte vhodným očkovým klíčem.

Obsluha

Vsazení slepého nýtu

 1. Nasaďte koncovku, která je vhodná pro průměr použitého nýtu.
 2. Vložte do koncovky slepý nýt.
 3. Nasaďte výrobek přesně na obrobek.
  Lze upevňovat pouze obrobky s předvrtanými otvory.
 4. Stiskněte spínač.
 5. Pro vsazení slepého nýtu krátce stiskněte spoušť.
 6. Nakloňte výrobek dozadu, aby se utržený trn nýtu zlikvidoval do záchytné nádoby.

Vyprázdnění záchytné nádoby

 1. Vyšroubujte záchytnou nádobu proti směru hodinových ručiček.
 2. Záchytnou nádobu vyprázdněte.
 3. Našroubujte záchytnou nádobu znovu na výrobek.

Ošetřování a údržba výrobku

Odstranění kovových zbytků

 1. Vezměte vhodný stranový klíč (vel. 24) a povolte ocelovou objímku.
 2. Ocelovou objímku úplně odšroubujte.
 3. Ocelovou objímku důkladně vyklepejte.
 4. Odšroubujte koncovku a ocelovou objímku ještě vyčistěte hadrem tak, abyste odstranili všechny kovové zbytky.
 5. Koncovku znovu našroubujte.
 6. Pomocí vhodného očkového klíče (vel. 17) povolte pouzdro čelistí a úplně ho odšroubujte.
 7. Vyjměte třídílné čelisti.
 8. Pouzdro čelistí důkladně vyklepejte.
 9. Vyčistěte pouzdro čelistí a čelisti hadrem tak, abyste odstranili všechny kovové zbytky.
 10. Nyní vyjměte tlačný trn s tlačnou pružinou.
 11. Vyčistěte tlačný trn a tlačnou pružinu hadrem.
 12. Vyčistěte adaptér hadrem.
 13. Nyní všechny díly znovu nasaďte v opačném pořadí.
  Tlačný trn a pouzdro čelistí přitom z vnější strany namažte tukem Hilti .
  Kapku oleje stříkněte do pouzdra čelistí.
 14. Pomocí vhodného stranového klíče (vel. 24) utáhněte ocelovou objímku.

Odstranění kovových částí z pouzdra čelistí.

 1. Vezměte vhodný stranový klíč (vel. 24) a povolte ocelovou objímku.
 2. Ocelovou objímku úplně odšroubujte.
 3. Ocelovou objímku důkladně vyklepejte.
 4. Pomocí vhodného očkového klíče (vel. 17) povolte pouzdro čelistí a úplně ho odšroubujte.
 5. Pouzdro čelistí důkladně vyklepejte.
  • Přitom vypadnou třídílné čelisti a kovové díly.
 6. Nyní všechny díly znovu nasaďte v opačném pořadí.
  Kapku oleje stříkněte do pouzdra čelistí.
 7. Pomocí vhodného stranového klíče (vel. 24) utáhněte ocelovou objímku.

Kontrola správného usazení pouzdra čelistí

 1. Vezměte vhodný stranový klíč a povolte ocelovou objímku.
 2. Ocelovou objímku úplně odšroubujte.
 3. Zkontrolujte správné usazení pouzdra čelistí.
 4. Případně pouzdro čelistí znovu úplně našroubujte na adaptér.
 5. Znovu našroubujte ocelovou objímku.
 6. Pomocí vhodného stranového klíče utáhněte ocelovou objímku.

Ošetřování a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při zasunutém akumulátoru !
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vyjměte akumulátor!
Péče o zařízení
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Ventilační štěrbiny očistěte opatrně suchým kartáčem.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Péče o lithium-iontové akumulátory
 • Akumulátor udržujte čistý a beze stop oleje a tuku.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
 • Zabraňte proniknutí vlhkosti.
Údržba
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte ho ihned opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte funkci.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro svůj výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group .

Přeprava a skladování akumulátorového nářadí

Přeprava
  POZOR
  Neúmyslné spuštění při přepravě !
 • Výrobky přepravujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Vyjměte akumulátory.
 • Akumulátory nikdy nepřepravujte volně.
 • Po delší přepravě nářadí a akumulátory před použitím zkontrolujte, zda nejsou poškozené.
Skladování
  POZOR
  Neúmyslné poškození vadnými nebo vyteklými akumulátory. !
 • Výrobky skladujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Nářadí a akumulátory skladujte pokud možno v suchu a chladu.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na topení nebo za sklem.
 • Nářadí a akumulátory skladujte mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Po delším skladování nářadí a akumulátory před použitím zkontrolujte, zda nejsou poškozené.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .

Vsazovací přístroj pro slepé nýty není připravený k provozu.

Porucha
Možná příčina
Řešení
LED nic neindikují.
Akumulátor není úplně zasunutý.
 • Zasuňte akumulátor tak, aby zacvaknul.
Vybitý akumulátor.
 • Vyměňte akumulátor nebo vybitý akumulátor nabijte.
Akumulátor příliš horký nebo příliš studený.
 • Postarejte se, aby měl akumulátor doporučenou pracovní teplotu.
Bliká 1 LED.
Vybitý akumulátor.
 • Vyměňte akumulátor nebo vybitý akumulátor nabijte.
Akumulátor příliš horký nebo příliš studený.
 • Postarejte se, aby měl akumulátor doporučenou pracovní teplotu.
Blikají 4 LED.
Výrobek je krátkodobě přetížený.
 • Uvolněte ovládací spínač a znovu ho stiskněte.
Tepelná pojistka.
 • Nechte výrobek vychladnout a vyčistěte ventilační štěrbiny.
10 sekund bliká LED kontrolka přetížení.
Ochrana proti přetížení.
 • Odstraňte kovové zbytky .
Není nasazený slepý nýt.
Vybitý akumulátor.
 • Vyměňte akumulátor nebo vybitý akumulátor nabijte.
Čelisti jsou znečištěné nebo opotřebované.
 • Vyčistěte čelisti, příp. je vyměňte.
Pouzdro čelistí není správně našroubované.
 • Našroubujte správně pouzdro čelistí .
Tlačná pružina málo funkční nebo vadná.
 • Vyměňte tlačnou pružinu .
Neprobíhá likvidace trnů nýtů.
Použili jste nesprávnou koncovku.
 • Vyměňte koncovku .
Koncovka je opotřebovaná.
 • Vyměňte koncovku .
Trn nýtu je zaseknutý v čelistech.
 • Odstraňte zbytky trnu nýtu z pouzdra čelistí .
Ocelová objímka je znečištěná.
 • Vyčistěte ocelovou objímku .
Záchytná nádoba je plná.
 • Vyprázdněte záchytnou nádobu .

Likvidace

Image alternative Nářadí Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

RoHS (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)

Pod následujícím odkazem najdete tabulku s nebezpečnými látkami: qr.hilti.com/r9615527.
Odkaz na tabulku RoHS najdete na konci této dokumentace jako QR kód.

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .
Image alternative
Image alternative