Jazyk

GX-IE
GX-IE XL

Originální návod k obsluze

Údaje k návodu k obsluze

K tomuto návodu k obsluze

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v tomto návodu k obsluze a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem k obsluze.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v návodu k obsluze

V tomto návodu k obsluze jsou použité následující symboly:
Image alternative Řiďte se návodem k obsluze
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrická zařízení a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu
Image alternative Lithium-iontový akumulátor Hilti
Image alternative Nabíječka Hilti

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu k obsluze.
Image alternative Číslování na obrázcích odkazují na důležité pracovní kroky nebo pro pracovní kroky důležité součásti. V textu jsou tyto pracovní kroky nebo součásti zvýrazněny příslušnými čísly, např. (3) .
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku byly použity následující symboly:
Image alternative Všeobecné příkazové značky
Image alternative Používejte ochranu zraku.
Image alternative Používejte chrániče sluchu.
Image alternative Používejte ochrannou přilbu.
Image alternative Odpady odevzdávejte k recyklaci.
Image alternative Výrobek podporuje bezdrátový přenos dat kompatibilních se systémy iOS- a Android.
Image alternative Lithium-iontový akumulátor
Image alternative Použitá typová řada lithium-iontového akumulátoru Hilti . Řiďte se pokyny v kapitole Použití v souladu s určeným účelem .

Zvýraznění označení a popisů

Označení a popisy jsou vyznačené následovně:
‚ ‛
Označení popsaných ovládacích prvků na vsazovacím přístroji.
« »
Popisy na vsazovacím přístroji

Informace o výrobku

Výrobky Hilti jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
 • Označení a sériové číslo z typového štítku si poznamenejte do následující tabulky.
 • V případě otázek k výrobku směřovaných na naše zastoupení nebo servis vždy uveďte tyto informace.
  Údaje o výrobku
Údaje o výrobku
Vsazovací přístroj, plynový
GX-IE
GX-IE XL
Generace:
01
Sériové číslo:

Prohlášení o shodě

GX-IE
Image alternative
Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny

Tyto bezpečnostní pokyny platí pro vsazovací přístroje se zásobníkem a bez zásobníku.
Všeobecné pokyny k osobní bezpečnosti
 • Buďte opatrní, soustřeďte se na to, co děláte a pracujte s rozvahou. Přístroj nepoužívejte, jste-li unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Moment nepozornosti při používání přístroje může vést k vážným úrazům.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná přilba nebo chrániče sluchu (podle druhu a použití přístroje), snižuje riziko poranění.
 • Používejte bezpodmínečně ochranné pracovní rukavice, pokud musíte provést údržbové práce, aniž byste předtím nechali přístroj vychladnout.
 • Noste vhodné chrániče sluchu (viz informace o hlučnosti v Technických údajích). Vsazování upevňovacích prvků se spouští zažehnutím směsi vzduchu a hořlavého plynu. Při tom vznikající hluk může poškodit sluch. Také osoby v okolí by měly nosit vhodné chrániče sluchu.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak si v nečekaných situacích zachováte lepší kontrolu nad nářadím.
 • Vsazovací přístroj, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respektujte při tom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití přístroje k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
 • Při práci se musí ostatní osoby, zejména děti, zdržovat v bezpečné vzdálenosti od pracoviště.
Bezpečná práce se vsazovacím přístrojem
 • Při přitlačení vsazovacího přístroje na část těla může dojít k těžkým poraněním v důsledku neúmyslného spuštění vsazování. Vsazovací přístroj nikdy nepřitlačujte k ruce ani k jiné části těla.
 • Při nasazování upevňovacího prvku sejměte prst ze spouště a netlačte příliš na vedení hřebíků. Při nasazení upevňovacích prostředků specifických pro určité použití na vedení hřebíků (např. kroužků, spon, svorek) může dojít k těžkým poraněním v důsledku neúmyslného spuštění vsazování.
 • Nemiřte vsazovacím přístrojem na sebe ani na další osoby.
 • Při manipulaci se vsazovacím přístrojem mějte paže mírně pokrčené (nikoliv napnuté).
 • Při vsazování držte vsazovací přístroj vždy pevně za rukojeť a kolmo k podkladu. Zabráníte tím odklánění upevňovacího prvku od podkladového materiálu.
 • Při stahování posunovače hřebíků zpět dbejte vždy na to, aby spolehlivě zaskočil.
 • Před vsazováním vsazovacího prvku zkontrolujte, zda při vsazování nehrozí nebezpečí pro osoby nebo předměty před pracovním prostorem, za ním nebo pod ním. Za pracovní plochou, do které se bude vsazovat vsazovací prvek, se nesmí nacházet osoby nebo části těla.
 • Upevňovací prvky nevsazujte do příliš tvrdého podkladu , jako například svařované oceli nebo lité oceli. Při vsazování do těchto materiálů může dojít k nesprávnému vsazení a k prasknutí upevňovacích prvků.
 • Upevňovací prvky nevsazujte do příliš měkkého podkladu , jako například do dřeva nebo sádrokartonu bez podepření nosného materiálu. Při vsazování do těchto materiálů může dojít k nesprávnému vsazení a proděravění podkladu.
 • Upevňovací prvky nevsazujte do příliš křehkého podkladu , jako například do skla nebo dlaždic. Při vsazování do těchto materiálů může dojít k nesprávnému vsazení a odštípnutí podkladu.
 • Před vsazováním zajistěte, aby na druhé straně podkladu nemohlo dojít k poranění osob nebo poškození předmětů.
 • Spoušť stiskněte pouze tehdy, pokud je vsazovací přístroj zcela a kolmo přitlačený k podkladu.
 • Při vysokých frekvencích vsazování trvajících delší dobu se mohou povrchy mimo rukojeť silně zahřívat. Noste ochranné rukavice, abyste se nespálili.
 • Pokud je vsazovací přístroj přehřátý, vyjměte zásobník plynu a nechte vsazovací přístroj vychladnout. Nepřekračujte maximální frekvenci nastřelování.
 • Během vsazování může dojít k vymrštění materiálu, např. podkladu, upevňovacích prvků nebo pásu zásobníku. Odštípnutý materiál může způsobit poranění těla a očí. Používejte ochranu očí, chrániče sluchu a ochrannou helmu. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná přilba nebo chrániče sluchu (podle druhu a použití vsazovacího přístroj), snižuje riziko poranění. Také ostatní osoby v okolí by měly nosit ochranu očí a ochrannou přilbu.
 • Nikdy nevsazujte druhý upevňovací prvek na stejné místo. Může to vést k prasknutí a ke vzpříčení upevňovacích prvků.
 • Před výměnou zásobníku nebo prováděním čištění či údržby vždy vyjměte zásobník plynu (pokyny), akumulátor (pokyny) a obsah zásobníku. Než ponecháte vsazovací přístroj bez dozoru, před přepravou nebo uskladněním odstraňte zásobník plynu, akumulátor a obsah zásobníku.
 • Nebezpečí exploze v důsledku působení tepla! Vsazovací přístroj, příslušenství a provozní látky chraňte před působením velkého tepla ze zdrojů tepla, jako jsou např. otevřený oheň, topná tělesa, pájecí a svařovací zařízení.
 • Zkontrolujte, zda vsazovací přístroj a příslušenství nejsou poškozené, aby byla zajištěná bezchybná funkce v souladu s určeným účelem. Zkontrolujte, zda pohyblivé díly fungují bezvadně a zda neváznou nebo zda nejsou díly poškozené. Veškeré díly musí být správně namontované a splňovat všechny podmínky pro zajištění bezvadného provozu vsazovacího přístroje. Poškozená ochranná zařízení a poškozené díly musí být odborně opraveny nebo vyměněny v servisu Hilti , pokud není v návodu k obsluze uvedeno jinak.
 • Vsazovací přístroj svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že vsazovací přístroj bude i po opravě bezpečný.
 • Úpravy nebo změny na vsazovacím přístroji nejsou dovoleny.
 • Nepoužívejte vsazovací přístroj tam, kde existuje nebezpečí požáru nebo exploze.
 • Zohledněte vlivy okolí. Chraňte vsazovací přístroj před deštěm a nepoužívejte ho ve vlhkém nebo mokrém prostředí.
 • Vsazovací přístroj používejte jen na dobře větraných pracovištích.
 • Zvolte správnou kombinaci vedení hřebíků a upevňovacího prvku. Při nesprávné kombinaci může dojít k poškození vsazovacího přístroje nebo se může snížit kvalita upevnění.
 • Nepřetěžujte přístroj. Pro danou práci použijte přístroj, který je pro ni určený. S vhodným přístrojem budete v dané výkonové oblasti pracovat lépe a bezpečněji.
 • Vždy respektujte směrnice pro používání.
Nebezpečí způsobené elektrickým proudem
 • Před zahájením práce zkontrolujte, např. pomocí detektoru kovů, pracovní prostor, jestli neobsahuje skryté elektrické kabely, plynové a vodovodní trubky.
 • Při pracích, při kterých můžete zasáhnout skryté elektrické rozvody, držte vsazovací přístroj jen za izolovanou rukojeť. Kontakt s vedením pod proudem může uvést pod napětí i kovové díly vsazovacího přístroje, což může způsobit úraz elektrickým proudem.
 • Nedotýkejte se uzemněných povrchů, např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
Pečlivé zacházení s akumulátorovými přístroji a jejich používání
 • Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Držíte-li při přenášení elektrického nářadí prst na spínači nebo připojujete-li ho k síti zapnuté, může dojít k úrazu.
 • Akumulátory chraňte před vysokými teplotami, přímým slunečním zářením a ohněm. Hrozí nebezpečí výbuchu.
 • Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C ani pálit. Jinak hrozí nebezpečí požáru, výbuchu a poleptání.
 • Zabraňte vniknutí vlhkosti. Vniklá vlhkost může způsobit zkrat a popáleniny nebo požár.
 • Používejte výhradně akumulátory schválené pro příslušný přístroj. Při použití jiných akumulátorů nebo při použití akumulátorů pro jiné účely hrozí nebezpečí požáru a výbuchu.
 • Dodržujte zvláštní směrnice pro přepravu, skladování a provoz lithium-iontových akumulátorů.
 • Před skladováním a přepravou vyjměte z přístroje akumulátor.
 • Nepoužívaný akumulátor neukládejte pohromadě s kancelářskými sponkami, mincemi, klíči, hřebíky, šrouby nebo s jinými drobnými kovovými předměty, které by mohly způsobit přemostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
 • Poškozené akumulátory (např. akumulátory s prasklinami, prasklými díly, ohnutými, zaraženými a/nebo vytaženými kontakty) se nesmí nabíjet ani dále používat.
 • Akumulátor, který je tak horký, že se ho nelze dotknout, může být vadný. Nechte akumulátor vychladnout na místě, kde nehrozí nebezpečí požáru. Zajistěte, aby se v blízkosti nenacházely žádné hořlavé materiály. Kontaktujte servis Hilti.
 • Při nesprávném použití může z akumulátoru vytéci kapalina. Zabraňte kontaktu s touto kapalinou. Při náhodném kontaktu opláchněte postižené místo vodou. Pokud kapalina vnikne do očí, vyhledejte také lékaře. Vytékající akumulátorová kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
Pokyny pro zacházení s použitým plynem
 • Dodržujte bezpečnostní pokyny na zásobníku plynu a v přiložených informacích.
 • Plyn je snadno vznětlivý. Zásobník plynu udržujte v dostatečné vzdálenosti od otevřeného ohně a ostatních zápalných zdrojů.
 • Unikající plyn je škodlivý pro plíce, pokožku a oči a může způsobit omrzliny a spáleniny. Přibližně 10 sekund po vyjmutí zásobníku plynu nedávejte do blízkosti dávkovacího ventilu a přihrádky na zásobník plynu obličej a oči.
 • Nikdy se nesnažte odstranit či manuálně aktivovat dávkovací ventil z již připraveného nebo používaného zásobníku plynu. Mohlo by přitom uniknout větší množství natlakovaného zkapalněného plynu, což by mohlo ohrozit vás a jiné osoby.
 • V případě vdechnutí plynu odveďte osobu ven nebo do dobře větrané místnosti a uložte ji do pohodlné polohy. V případě potřeby přivolejte lékaře.
 • Pokud je osoba v bezvědomí, zavolejte lékaře. Osobu umístěte do dobře větrané místnosti a uložte ji do stabilizované polohy. Jestliže postižený nedýchá, zahajte umělé dýchání a v případě potřeby použijte kyslík.
 • Při zasažení očí plynem vyplachujte otevřené oči několik minut tekoucí vodou.
 • Při kontaktu pokožky s plynem pečlivě myjte místo kontaktu mýdlem a teplou vodou. Poté naneste pleťový krém.

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Vedení hřebíků
 2. Posuvné tlačítko pro odjištění vedení hřebíků
 3. Hák na opasek
 4. Spoušť
 5. Větrací štěrbiny
 6. Přihrádka na zásobník plynu
 7. Odjišťovací tlačítko akumulátoru
 8. Ukazatel stavu nabití akumulátoru
 9. Tlačítko pro ukazatel zásobníku plynu
 10. Ukazatel zásobníku plynu
 11. Akumulátor

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je plynový vsazovací přístroj. Je určený k vsazování vhodných upevňovacích prvků do betonu a dalších podkladů, vhodných pro přímou montáž.

Vsazovací přístroj, zásobník plynu, akumulátor a upevňovací prvky tvoří technický celek. To znamená, že bezproblémové upevňování tímto vsazovacím přístrojem je možné zaručit jen tehdy, jsou-li použity upevňovací prvky, zásobníky plynu a akumulátory Hilti speciálně vyrobené pro tento vsazovací přístroj. Jen při dodržení těchto podmínek platí doporučení firmy Hilti pro upevňování a použití.
Vsazovací přístroj se smí používat jen s ručním vedením.
 • Tento výrobek používejte pouze s lithium-iontovým akumulátorem Hilti B12/2.6, či B 12‑30.
 • Pro tyto akumulátory používejte pouze nabíječky Hilti řady C 4/12-50.

Obsah dodávky

Plynový vsazovací přístroj s vedením hřebíků, 2 akumulátory, nabíječka, kufr, návod k obsluze.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo on-line na: www.hilti.group

Vedení hřebíků

Image alternative
Vedení hřebíků drží hřebík určený do izolačního materiálu a usměrňuje upevňovací prvek při vsazování na požadovaném místě do podkladu.

Posuvné tlačítko pro odjištění vedení hřebíků

V poloze EJECT odjistí posuvné tlačítko vedení hřebíků pro vyjmutí.
Stav
Význam
EJECT
Odjištění vedení hřebíků

Hák na opasek

Hák na opasek lze vytáhnout ve třech stupních.
Stav
Význam
Stupeň 1
Poloha pro zavěšení na opasek
Stupeň 2
Poloha pro zavěšení na žebřík, leštění, plošinu atd.
Stupeň 3
Hák na opasek sejmutý

Zásobník plynu

Dodržujte bezpečnostní pokyny, které jsou přiložené k zásobníku plynu!
Zásobník plynu se musí pro použití nasadit do přihrádky na zásobník plynu ve vsazovacím přístroji.
Naplnění zásobníku plynu lze zjistit po stisknutí tlačítka GAS na LED displeji.
Při přerušení práce, před údržbou, před přepravou a skladováním vsazovacího přístroje se musí zásobník plynu vyjmout.

Ukazatel naplnění zásobníku plynu

Po stisknutí tlačítka GAS se na LED displeji zobrazí naplnění zásobníku plynu.
Stav
Význam
Všechny čtyři LED svítí zeleně.
Stav naplnění je 100 % až 75 %.
Tři LED svítí zeleně.
Stav naplnění je 75 % až 50 %.
Dvě LED svítí zeleně.
Stav naplnění je 50 % až 25 %.
Jedna LED svítí zeleně.
Stav naplnění je 25 % až 10 %.
Jedna LED bliká zeleně.
 • Stav naplnění je nižší než 10 %. Doporučujeme zásobník plynu vyměnit.
 • Zásobník plynu je prázdný nebo nefunguje. Doporučujeme zásobník plynu vyměnit.
I když je zobrazeno, že je zásobník prázdný, obsahuje zásobník z technických důvodu ještě trochu plynu.
Jedna LED bliká červeně.
Ve vsazovacím přístroji buď není zásobník plynu, nebo je v něm nesprávný zásobník plynu.

Ukazatel stavu nabití akumulátoru

Při stisknutí tlačítka pro odjištění akumulátoru se na displeji zobrazí stav akumulátoru a vsazovacího přístroje.
Stav
Význam
Všechny čtyři LED svítí zeleně.
Stav nabití je 75 % až 100 %.
Tři LED svítí zeleně.
Stav nabití je 50 % až 75 %.
Dvě LED svítí zeleně.
Stav nabití je 25 % až 50 %.
Jedna LED svítí zeleně.
Stav nabití je 10 % až 25 %.
Jedna LED bliká zeleně.
 • Stav nabití je nižší než 10 %.
 • Vsazovací přístroj je přetížený nebo přehřátý, a proto není provozuschopný.

Technické údaje

Vsazovací přístroj


GX 2-IE
GX 2-IE XL
Hmotnost (prázdný přístroj)
3,3 kg
3,4 kg
Délka (vsazovací přístroj)
500 mm
550 mm
Pracovní teplota, teplota prostředí
−10 ℃ … 45 ℃
−10 ℃ … 45 ℃
Maximální délka (vsazovací prvek)
150 mm
200 mm
Průměr vsazovacího prvku (použití s ocelovým nýtem)
50 mm / 60 mm s 3,35 mm hřebíkem
50 mm / 60 mm s 3,35 mm hřebíkem
Průměr vsazovacího prvku (použití do betonu)
60 mm / 90 mm s 3,15 mm hřebíkem
60 mm / 90 mm s 3,15 mm hřebíkem
Dráha přítlaku
20 mm
20 mm
Maximální frekvence vsazování (Upevňovací prvky/h)
800
800

Bluetooth

Maximální intenzita magnetického pole
−7,6 dBµA/m
Frekvence
13 553 MHz … 13 567 MHz

Informace o hlučnosti a hodnoty vibrací

Hodnoty hlučnosti a vibrací, uvedené v těchto pokynech, byly naměřené normovanou měřicí metodou a lze je použít pro vzájemné porovnání vsazovacích přístrojů. Hodnoty jsou vhodné také pro předběžný odhad působení. Uvedené údaje se vztahují na hlavní způsoby použití vsazovacího přístroje. Při jiném způsobu použití vsazovacího přístroje, při použití s jiným vybavením nebo při nedostatečné údržbě se údaje mohou lišit. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně zvýšit. Pro přesný odhad působení je potřeba brát v úvahu také dobu, kdy se přístroj ve skutečnosti nepoužívá. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně snížit. Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením hluku a/nebo vibrací, například: údržbu vsazovacího přístroje a vybavení, udržování rukou v teple, organizaci pracovních postupů.
Hodnoty emitovaného hluku zjištěné podle EN 15895

GX 2-IE
GX 2-IE XL
Hladina emitovaného akustického tlaku na pracovišti (LpA, 1s)
100 dB(A)
100 dB(A)
Nejvyšší hladina akustického tlaku na pracovišti (LpC, peak)
133 dB(C)
133 dB(C)
Hladina akustického výkonu (LWA, 1s)
104 dB(A)
104 dB(A)
Nejistota (hladina hluku)
2 dB(A) / 2 dB(C)
2 dB(A) / 2 dB(C)
Zpětný ráz

GX 2-IE
GX 2-IE XL
Zrychlení ekvivalentní energie, pro 1mm plech na beton C40: (ahw, RMS(3))
4,5 m/s²
4,5 m/s²
Nejistota
0,22 m/s²
0,22 m/s²

Nabíjení vsazovacího přístroje

Vybavení pro vsazování upevňovacích prvků

Upevňovací prvky se do vedení hřebíků nasazují manuálně.

Nasazení zásobníku plynu

Nové zásobníky plynu jsou vybavené přepravní pojistkou. Před nasazením nového zásobníku plynu odstraňte přepravní pojistku.
 1. Otevřete kryt přihrádky na zásobník plynu.
 2. Zasuňte zásobník plynu s nasazeným dávkovacím ventilem do červeného adaptéru v přihrádce na zásobník plynu.
 3. Zavřete kryt přihrádky na zásobník plynu.

Nasazení akumulátoru

 1. Zajistěte, aby byly kontakty akumulátoru a vsazovacího přístroje čisté a nepoškozené.
 2. Nasaďte akumulátor a nechte ho slyšitelně zaskočit.
  • Když je nasazený akumulátor, krátce se rozsvítí LED stavu nabití.
POZOR
Nebezpečí způsobené padajícím akumulátorem. Pokud není akumulátor správně zajištěný, může během práce vypadnout.
 • Zkontrolujte, zda je akumulátor bezpečně usazený.
 1. Zkontrolujte, zda je akumulátor ve vsazovacím přístroji správně nasazený.

Vsazování upevňovacích prvků

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění v důsledku neúmyslného spuštění! Nekontrolované vsazování může způsobit těžká poranění.
 • Vsazovací přístroj nikdy nepřitlačujte k ruce ani k jiné části těla.
 • Zásobník, vedení hřebíků nebo upevňovací prvky nikdy neposouvejte dozadu rukou.
 1. Prorazte izolační materiál upevňovacím prvkem, který se nachází ve vedení hřebíků.
 2. Přitlačte vsazovací přístroj až nadoraz k podkladu.
 3. Dbejte na to, aby bylo vedení hřebíků kolmo k podkladu a doléhalo k izolaci.
 4. Pro vsazování stiskněte spoušť.
  Pokud není vsazovací přístroj a upevňovací prvek až nadoraz přitlačený k podkladu, vsazování není možné.
 5. Po vsazování sejměte vsazovací přístroj zcela z podkladu.
 6. Po skončení práce, nebo když necháte vsazovací přístroj bez dozoru, vyjměte zásobník plynu (pokyny) a akumulátor (pokyny).

Vybíjení vsazovacího přístroje

Vyjmutí akumulátoru

 • Stiskněte odjišťovací tlačítko a vytáhněte akumulátor ze vsazovacího přístroje.

Vyjmutí zásobníku plynu

 1. Otevřete přihrádku na zásobník plynu.
 2. Vyjměte zásobník plynu.
 3. Zavřete přihrádku na zásobník plynu.

Volitelné kroky ovládání

Odstranění přepravní pojistky u nového zásobníku plynu

Image alternative
 1. Sejměte ze zásobníku plynu přepravní pojistku s dávkovacím ventilem.
 2. Vyjměte z přepravní pojistky dávkovací ventil.
 3. Nasaďte dávkovací ventil přední drážkou na přehyb zásobníku plynu.
 4. Silně přitlačte dávkovací ventil zadní drážkou na přehyb zásobníku plynu, až drážka slyšitelně zaskočí do přehybu zásobníku plynu a dávkovací ventil rovně dosedne.

Kontrola naplnění zásobníku plynu

 1. S nasazeným akumulátorem stiskněte tlačítko GAS , vsazovací přístroj při tom nepřitlačujte.
 2. Zjistěte naplnění zásobníku plynu.

Vyjmutí vedení hřebíků

 1. Vyjměte akumulátor.
 2. Vyjměte zásobník plynu.
 3. Nastavte posuvné tlačítko pro odjištění vedení hřebíků do polohy EJECT .
 4. Vyjměte vedení hřebíků.

Nasazení vedení hřebíků

 1. Vyjměte zásobník plynu.
 2. Vyjměte akumulátor.
 3. Stiskněte posuvné tlačítko pro odjištění vedení hřebíků ve směru šipky do polohy EJECT a držte ho v této poloze.
  Vedení hřebíků lze zasunout pouze tehdy, když držíte tlačítko v poloze EJECT .
 4. Zasuňte vedení hřebíků do drážky ve výstupku vsazovacího přístroje tak, aby slyšitelně zaskočilo.
 5. Zkontroluje upevnění vedení hřebíků.

Odstraňování poruch

Odstranění cizích těles z prostoru vedení hřebíků

 1. Vyjměte akumulátor.
 2. Vyjměte zásobník plynu.
 3. Vyjměte vedení hřebíků.
 4. Odstraňte z prostoru vedení hřebíků všechna cizí tělesa.
 5. Nasaďte vedení hřebíků.

Ošetřování a údržba

Pečlivé ošetřování vsazovacího přístroje

 • Vsazovací přístroj pravidelně čistěte hadrem.
 • Části určené pro uchopení musí být zbavené oleje a tuku.
 • K čištění nepoužívejte rozprašovače, parní čističe ani tekoucí vodu.
 • Nepoužívejte žádné čisticí prostředky s obsahem silikonu.
 • Nepoužívejte spreje ani podobné mazací a ošetřovací prostředky.
 • Nikdy nepoužívejte vsazovací přístroj s ucpanými větracími štěrbinami!

Čištění vsazovacího přístroje

Je nutné provádět pravidelnou údržbu a čištění vsazovacího přístroje. Nejpozději po 25 000 upevněních doporučujeme provést čisticí servis.
 • Vsazovací přístroj vyčistěte nebo nechte vyčistit, pokud se opakovaně vyskytnou poruchy, např. poruchy zažehnutí.
 • K čištění používejte čisticí soupravu, kterou lze obdržet jako příslušenství, a řiďte se ilustrovaným návodem k čištění, který je přiložený k čisticí soupravě.

Údržba

 • Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro váš výrobek najdete ve středisku Hilti nebo na: www.hilti.group .
 • Pravidelně kontrolujte všechny vnější díly vsazovacího přístroje, zda nejsou poškozené, a správnou funkci všech ovládacích prvků.
 • Vsazovací přístroj nepoužívejte, pokud jsou některé díly poškozené, nebo když ovládací prvky nefungují bezchybně.
 • Vadný vsazovací přístroj nechte opravit v servisu Hilti .

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná příčina
Řešení
Obsah zásobníku plynu nestačí pro balení upevňovacích prvků.
Zvýšená spotřeba plynu v důsledku častého přitlačování bez vsazování.
 • Nepřitlačujte vsazovací přístroj bez vsazování.
Vedení hřebíků se po vsazení úplně nevysune.
Ve vedení hřebíků došlo k zaseknutí cizích těles nebo suti.
Vedení hřebíků je opotřebované.
 • Vyměňte vedení hřebíků.
Vsazovací přístroj nevsazuje.
Vybitý akumulátor
 • Vyměňte akumulátor nebo vybitý akumulátor nabijte.
Zásobník plynu je prázdný.
LED 1 svítí červeně.
Nesprávná poloha pístu v důsledku příliš brzkého sejmutí po vsazování.
 • Nechte vsazovací přístroj déle přitlačený.
Nesprávná poloha pístu kvůli znečištění.
 • Vyčistěte vsazovací přístroj.
Cizí tělesa v prostoru vedení hřebíků.
Elektronická závada.
 • Zásobník plynu vyjměte a opět vložte. Pokud problém přetrvává, nasaďte nový zásobník plynu.
 • Vyjměte akumulátor a znovu ho nasaďte.
Image alternative
Pouze použití do betonu: Upevňovací prvek nepronikne dostatečně hluboko do podkladu.
Nevhodný systém. Příliš tvrdý podklad.
 • Kontaktujte servis Hilti .
Příliš malá hnací energie.
 • Kontaktujte servis Hilti .
Image alternative
Povrch podkladu je příliš nerovný.
Povrch podkladu je příliš nerovný.
 • Kontaktujte servis Hilti .

Likvidace

Image alternative Nářadí Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .