Jazyk

DD 150-U

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Příkazové symboly

Byly použity následující příkazové symboly:
Image alternative Používejte ochranu zraku.
Image alternative Používejte ochrannou přilbu.
Image alternative Používejte chrániče sluchu.
Image alternative Používejte ochranné rukavice.
Image alternative Používejte ochrannou obuv.
Image alternative Používejte respirátor.

Symboly na výrobku

Na výrobku byly použity následující symboly:
Image alternative Údaje analýzy
Image alternative Stupeň pro navrtávání
Image alternative Jmenovité volnoběžné otáčky
Image alternative Střídavý proud
Image alternative Průměr
Image alternative Zákaz transportu pomocí jeřábu
Image alternative Bluetooth (volitelné)
Image alternative Aretace otevřená
Image alternative Aretace zavřená
Image alternative Výrobek podporuje bezdrátový přenos dat kompatibilních se systémy iOS a Android.

Informační štítky

Na stojanu pro vrtačku, základní desce a diamantové jádrové vrtačce
Image alternative Na stojanu pro vrtačku a na vakuové základní desce
Horní polovina obrázku : Pro vodorovné vrtání s vakuovým upevněním se nesmí používat stojan pro vrtačku bez přídavného zajištění.
Spodní polovina obrázku : S vakuovým upevněním bez dodatečného zajištění se nesmí provádět vrtání směrem vzhůru.
Image alternative Na diamantové jádrové vrtačce
Pro vrtání směrem vzhůru za mokra je povinně předepsáno použití systému pro zachycování vody ve spojení s vysavačem na mokré sání.
Image alternative Na diamantové jádrové vrtačce
Tento výrobek je vybavený Bluetooth (volitelné).

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Image alternative
  Typ:
  DD 150-U
  DD 150-U Image alternative
  Generace:
  03
  Sériové číslo:

Prohlášení o shodě

Image alternative
Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

Image alternative VAROVÁNÍ Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, instrukce, vyobrazení a technické údaje, které patří k tomuto elektrickému nářadí. Nedbalost při dodržování následujících instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Pojem „elektrické nářadí“, používaný v bezpečnostních pokynech, se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) nebo na elektrické nářadí napájené z akumulátoru (bez síťového kabelu).
Bezpečnost pracoviště
 • Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
 • S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
 • Při práci s elektrickým nářadím zabraňte přístupu dětem a jiným osobám na pracoviště. Rozptylování pozornosti by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
 • Síťová zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravována. U elektrického nářadí s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Nedotýkejte se uzemněných povrchů, např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Síťový kabel používejte jen k tomu účelu, pro který je určený. Nepoužívejte ho zejména k nošení či zavěšování elektrického nářadí ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Síťový kabel chraňte před horkem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými díly. Poškozené nebo zamotané síťové kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud pracujete s elektrickým nářadím venku, používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou vhodné i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro venkovní použití, snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud se nelze vyvarovat provozu elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektrickým nářadím rozumně. Elektrické nářadí nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážná poranění.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná helma nebo chrániče sluchu (podle druhu použití elektrického nářadí), snižuje riziko úrazu.
 • Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před zapojením elektrického nářadí do sítě a/nebo vložením akumulátoru, před uchopením elektrického nářadí nebo jeho přenášením se ujistěte, že je vypnuté. Držíte-li při přenášení elektrického nářadí prst na spínači nebo připojujete-li ho k síti zapnuté, může dojít k úrazu.
 • Dříve než elektrické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo klíč. Nástroj nebo klíč ponechaný v otáčivém dílu nářadí může způsobit úraz.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak si v nečekaných situacích zachováte lepší kontrolu nad výrobkem.
 • Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice mějte v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky a dlouhé vlasy jimi mohou být zachyceny.
 • Pokud lze namontovat odsávání prachu nebo zařízení na zachycení prachu, zkontrolujte, zda jsou připojené a používají se správně. Použitím odsávání prachu můžete snížit ohrožení vlivem prachu.
 • Nenechte se ukolébat falešným pocitem bezpečí a nepřekračujte bezpečnostní pravidla pro elektrické nářadí, i když jste po mnohonásobném použití s elektrickým nářadím dobře seznámeni. Nepozorné jednání může ve zlomcích sekundy způsobit těžká zranění.
Použití elektrického nářadí a péče o něj
 • Nářadí nepřetěžujte. Pro danou práci použijte elektrické nářadí, které je pro ni určené. S vhodným elektrickým nářadím budete v dané výkonové oblasti pracovat lépe a bezpečněji.
 • Nepoužívejte elektrické nářadí s vadným spínačem. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.
 • Dříve než budete nářadí seřizovat, měnit jeho příslušenství nebo než ho odložíte, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte odnímatelný akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
 • Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby nářadí používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny. Elektrické nářadí je nebezpečné, když ho používají nezkušené osoby.
 • O elektrické nářadí a příslušenství se pečlivě starejte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce elektrického nářadí. Poškozené díly nechte před použitím nářadí opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba elektrického nářadí.
 • Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami méně váznou a dají se lehčeji vést.
 • Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
 • Rukojeti a plochy rukojetí udržujte suché, čisté a beze stop oleje a tuku. Kluzké rukojeti a plochy rukojetí nedovolují bezpečné ovládání a kontrolu elektrického nářadí v nepředvídaných situacích.
Servis
 • Elektrické nářadí svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že elektrické nářadí bude i po opravě bezpečné.

Bezpečnostní pokyny pro vrtačky

Bezpečnostní pokyny pro všechny práce
 • Při práci, při níž nástroj může zasáhnout skryté elektrické rozvody nebo vlastní přívodní kabel, držte elektrické nářadí jen za izolované plochy pro uchopení. Kontakt s vedením pod proudem může uvést pod napětí i kovové díly nářadí, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.
Bezpečnostní pokyny pro používání dlouhých vrtáků
 • V žádném případě nepracujte s vyššími otáčkami, než jsou otáčky maximálně přípustné pro vrták. Při vyšších otáčkách se vrták může snadno ohnout, pokud by se mohl volně otáčet bez kontaktu s obrobkem, a způsobit poranění.
 • Začínejte vrtání vždy s nízkými otáčkami a když je vrták v kontaktu s obrobkem. Při vyšších otáčkách se vrták může snadno ohnout, pokud by se mohl volně otáčet bez kontaktu s obrobkem, a způsobit poranění.
 • Vyvíjejte jen přiměřený tlak a pouze v podélném směru vůči vrtáku. Vrtáky se mohou ohnout, a v důsledku toho prasknout nebo způsobit ztrátu kontroly a poranění.

Bezpečnostní pokyny pro diamantové vrtačky

 • Při provádění vrtacích prací, které vyžadují použití vody, odvádějte vodu pryč od pracoviště nebo používejte zařízení na zachycování kapalin. Taková preventivní opatření udržují pracoviště suché a snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Při práci, kdy řezný nástroj může zasáhnout skryté elektrické rozvody nebo vlastní přívodní kabel, držte elektrické nářadí za izolované rukojeti. Kontakt řezného nástroje s vedením pod proudem může uvést pod napětí i kovové díly elektrického nářadí, což může způsobit úraz elektrickým proudem.
 • Při diamantovém vrtání noste chrániče sluchu. Hluk může způsobit ztrátu sluchu.
 • Pokud se nástroj zablokuje, nepokračujte už dále v posunu a vypněte nářadí. Zjistěte důvod zablokování a odstraňte příčinu zaseknutí nástroje.
 • Pokud chcete znovu spustit diamantovou vrtačku, jejíž nástroj je v obrobku, zkontrolujte před zapnutím, zda se nástroj volně otáčí. Pokud je nástroj zablokovaný, možná se neotáčí, a to může způsobit přetížení nářadí nebo to, že se diamantová vrtačka uvolní z obrobku.
 • Při upevnění vrtacího stojanu na obrobku pomocí kotev a šroubů se ujistěte, že je použité ukotvení schopné během použití bezpečně udržet stroj. Pokud obrobek není odolný nebo je porézní, může dojít k vytáhnutí kotvy, čímž se vrtací stojan od obrobku uvolní.
 • Při upevnění vrtacího stojanu pomocí vakuové desky dbejte na to, aby byl povrch hladký, čistý a nebyl porézní. Vrtací stojan neupevňujte na materiály s povrchovou vrstvou, jako např. na obkládačky a povrchové úpravy kompozitních materiálů. Pokud povrch obrobku není hladký, rovný nebo dostatečně upevněný, může se vakuová deska od obrobku uvolnit.
 • Před vrtáním a při vrtání zajistěte, aby byl podtlak dostatečný. Pokud podtlak není dostatečný, může se vakuová deska od obrobku uvolnit.
 • Nikdy neprovádějte vrtání nad hlavou a do zdi, pokud je stroj upevněný pouze pomocí vakuové desky. Při ztrátě podtlaku se vakuová deska uvolní od obrobku.
 • Při provrtávání zdí nebo stropů zajistěte, aby byly osoby a pracovní prostor na druhé straně chráněné. Vrtací korunka může projít vrtaným otvorem a vyvrtané jádro může na druhé straně vypadnout.
 • Při práci nad hlavou vždy používejte zařízení na zachycování kapalin stanovené v návodu na obsluhu. Zajistěte, aby se do nářadí nedostala voda. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Dodatečné bezpečnostní pokyny

Bezpečnost osob
 • Úpravy nebo změny výrobku nejsou dovolené.
 • Výrobek není určený pro slabé osoby bez instruktáže.
 • Ujistěte se, že je postranní rukojeť správně namontovaná a řádně připevněná. Výrobek držte vždy pevně oběma rukama za rukojeti, které jsou k tomu určené. Výrobek má vysoký krouticí moment, což odpovídá jeho použití. Postranní rukojeť držte co možná nejvíc na vnější straně.
 • Při ručním provozu nikdy nepoužívejte aretaci trvalého chodu.
 • Elektrické nářadí před použitím řádně podepřete. Elektrické nářadí vytváří vysoký krouticí moment. Pokud není elektrické nářadí při provozu bezpečně podepřené, může to vést ke ztrátě kontroly a poraněním.
 • Nedotýkejte se rotujících dílů. Výrobek zapínejte teprve v pracovní oblasti. Při dotyku rotujících dílů, zejména rotujících nástrojů, může dojít k úrazu.
 • Zabraňte potřísnění pokožky vrtným kalem.
 • Prach z materiálů, jako jsou nátěry s obsahem olova, některé druhy dřeva, beton/zdivo/kámen, které obsahují křemen, a dále minerály a kov, může být zdraví škodlivý. Kontakt s tímto prachem nebo jeho vdechování může způsobit alergické reakce a/nebo onemocnění dýchacích cest pracovníka nebo osob v okolí. Určitý prach, např. prach z dubového nebo bukového dřeva, je rakovinotvorný, zejména ve spojení s přísadami pro úpravu dřeva (chromát, prostředky na ochranu dřeva). S materiálem obsahujícím azbest smí manipulovat pouze odborníci. Používejte co nejúčinnější odsávání prachu. Používejte k tomu mobilní vysavač na dřevěný a/nebo minerální prach doporučený firmou Hilti , který byl uzpůsobený pro toto elektrické nářadí. Zajistěte dobré větrání pracoviště. Doporučuje se používat respirátor, který je vhodný pro příslušný prach. Dodržujte předpisy pro materiály, se kterými pracujete, platné v příslušné zemi.
 • Diamantová jádrová vrtačka a diamantová vrtací korunka jsou těžké. Může dojít k pohmoždění částí těla. Pracovník a osoby, které se zdržují v blízkosti, musí za provozu nářadí používat vhodné ochranné brýle, ochrannou helmu, chrániče sluchu, ochranné rukavice a bezpečnostní obuv.
 • Dělejte pracovní přestávky a relaxační cvičení s prsty pro jejich lepší prokrvení.
 • Při prorážení otvorů zajistěte oblast na druhé straně. Vybourané části mohou vypadnout ven nebo dolů a poranit jiné osoby.
 • Používejte ochranné brýle, ochranné rukavice a, jestliže nepoužíváte odsávání prachu, lehký respirátor. Odštípnutý materiál může způsobit poranění těla a očí.
Pečlivé zacházení s elektrickým nářadím a jeho používání
 • Zkontrolujte správné upevnění výrobku ve stojanu pro vrtačku.
 • Dbejte na to, aby byl na stojanu pro vrtačku vždy namontovaný koncový doraz, protože jinak není zajištěna bezpečnostní funkce koncového dorazu.
 • Ujistěte se, že nástroje mají systém uchycení odpovídající výrobku a jsou řádně upnuté v upínání nástroje.
 • Při řezání veďte síťový kabel, prodlužovací kabel a případně také odsávací hadici vždy od výrobku dozadu. Zabráníte tak nebezpečí zakopnutí o kabel nebo hadici při práci.
 • Nepoužívejte poškozené kabely nebo hadice.
 • Upínací zařízení postavte na pevnou, rovnou a vodorovnou plochu. Pokud se může upínací zařízení posunout nebo kývat, nelze elektrické nářadí rovnoměrně a bezpečně vést.
 • Zkontrolujte stav a charakter povrchu. U drsných povrchů může být síla upevnění menší. Vrstvy nebo spojované materiály se mohou při práci uvolnit.
 • Upínací zařízení nepřetěžujte a nepoužívejte ho jako žebřík nebo podstavec. Přetěžování upínacího zařízení nebo stání na něm může způsobit přesunutí těžiště upínacího zařízení nahoru a upínací zařízení se může převrátit.
 • Diamantovou jádrovou vrtačku odkládejte během přestávek v práci na bezpečný podklad. Než diamantovou jádrovou vrtačku odložíte, počkejte, dokud se nezastaví.
 • Než budete odstraňovat vyvrtané jádro nebo měnit nástroje, odpojte diamantovou jádrovou vrtačku od elektrické sítě.
Elektrická bezpečnost
 • Je nutno se vyvarovat používání prodlužovacího kabelu s vícenásobnými zásuvkami a současnému provozu několika výrobků.
 • Výrobek lze používat pouze tehdy, když je připojený k dostatečně dimenzované síti s ochranným vodičem.
 • Před zahájením práce zkontrolujte např. pomocí detektoru kovů pracovní prostor, jestli neobsahuje skryté elektrické kabely, plynové a vodovodní trubky. Vnější kovové součásti výrobku se mohou dostat pod napětí, např. pokud byste omylem poškodili elektrické vedení. To představuje vážné nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Dbejte na to, aby se síťový kabel nepoškodil při posuvu saní.
 • Nikdy nepoužívejte výrobek bez dodaného proudového chrániče (pro výrobky bez proudového chrániče nikdy bez oddělovacího transformátoru). Proudový chránič před každým použitím zkontrolujte.
 • Pravidelně kontrolujte přívodní kabel nářadí a v případě poškození ho nechte vyměnit kvalifikovaným odborníkem. Pokud je přívodní kabel elektrického nářadí poškozený, musí se vyměnit za speciálně upravený a schválený přívodní kabel, který lze zakoupit u zákaznického servisu. Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely a v případě poškození je vyměňte. Jestliže se při práci poškodí síťový nebo prodlužovací kabel, nesmíte se kabelu dotýkat. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Poškozené přívodní a prodlužovací kabely představují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Nikdy nepoužívejte výrobek ve špinavém nebo mokrém stavu. Prach usazený na povrchu nářadí, především z vodivých materiálů, nebo vlhkost mohou za nepříznivých podmínek vést k úrazu elektrickým proudem. Především pokud často pracujete s vodivými materiály, nechte znečištěné nářadí v pravidelných intervalech zkontrolovat v servisu Hilti .
 • Nakloňte diamantovou jádrovou vrtačku, abyste mohli vyprázdnit naplněnou vrtací korunku. Dbejte na to, aby se na diamantovou jádrovou vrtačku nedostala voda.
Pracoviště
 • Pro vrtací práce si vyžádejte povolení od stavbyvedoucího. Vrtací práce v budovách nebo na jiných strukturách mohou ovlivnit jejich statiku, zejména při narušení armovací železné výztuže nebo nosných prvků.
 • Diamantovou jádrovou vrtačku namontovanou na stojanu pro vrtačku, který není správně upevněný, vždy spusťte úplně dolů, aby se zabránilo převrácení.
 • Síťový a prodlužovací kabel, odsávací a podtlakovou hadici udržujte v dostatečné vzdálenosti od rotujících dílů.
 • Pro vrtání směrem vzhůru za mokra je povinně předepsáno použití systému pro zachycování vody ve spojení s vysavačem na mokré sání.
 • Pro vrtání směrem vzhůru je zakázané používat vakuové upevnění bez dodatečného upevnění.
 • Pro vodorovné vrtání se nesmí používat stojan pro vrtačku bez přídavného zajištění.
 • Při ručním vedení držte diamantovou jádrovou vrtačku vždy jednou rukou na vypínači.
 • Diamantovou jádrovou vrtačku zapněte teprve tehdy, když se nachází v požadované poloze.

Popis

Konstrukční díly a ovládací prvky

Diamantová jádrová vrtačka DD 150-U

Image alternative
 1. Upínání nástroje
 2. Převodovka
 3. Motor
 4. Aretace trvalého chodu
 5. Multifunkční displej
 6. Rukojeť
 7. Ovládací tlačítko Image alternative (údaje analýzy)
 8. Ovládací tlačítko Image alternative (stupeň pro navrtávání)
 9. Přepínač převodů
 10. Postranní rukojeť
 11. Ukazatel průtoku vody
 12. Vyplachovací/odsávací hlava
 13. Kryt uhlíků
 14. Vypínač
 15. Síťový kabel včetně proudového chrániče
 16. Typový štítek
 17. Spojovací deska
 18. Regulační ventil vody
 19. Přípojka vody
 20. Přípojka odsávání
 21. Uzavírací šroub (vyplachovací/odsávací hlava)

Stojan pro vrtačku DD-ST 150-U CTL

Image alternative
 1. Sloupek
 2. Rukojeť
 3. Držák kabelu
 4. Zajišťovací čep
 5. Hloubkový doraz
 6. Ukazatel středu vrtaného otvoru
 7. Vakuový přívod
 8. Ukazatel vyrovnání
 9. Manometr
 10. Ventil uvolnění podtlaku
 11. Saně
 12. Upínací rozhraní pro AF-CA
 13. Dorazový šroub
 14. Nastavovací šrouby vůle saní (2×)
 15. Aretace saní
 16. Vyrovnávací šrouby (4×)
 17. Základní deska
 18. Vakuové těsnění
 19. Přestavovací páčka

Příslušenství (volitelné)

Image alternative
 1. Ruční kolo
 2. Páka
 3. Pojezdová kolečka
 4. Šroubové vřeteno
 5. Otočný sloupkový prvek
 6. Vakuová základní deska
 7. Držák pro zachycování vody
 8. Nádoba pro zachycování vody
 9. Excentr
 10. Připojení nářadí
 11. Upínací šroub
 12. Hloubkový doraz
 13. Adaptér pro vrtací pouzdro
 14. Těsnicí kroužek
 15. Vrtací pouzdro

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je elektrická diamantová jádrová vrtačka. Je určená pro ruční vrtání za mokra a za sucha, pro vrtání průchozích a/nebo slepých otvorů za mokra ve stojanu do (armovaných) minerálních podkladů.

 • Nářadí se smí používat pouze se síťovým napětím a síťovou frekvencí, které jsou uvedené na typovém štítku.

Bluetooth®

Tento výrobek je vybavený Bluetooth.
Bluetooth představuje bezdrátový přenos dat, prostřednictvím kterého spolu mohou na krátkou vzdálenost navzájem komunikovat dva výrobky podporující Bluetooth.
Pro zabezpečení stabilního spojení přes Bluetooth musí být mezi navzájem spojenými zařízeními vizuální kontakt.
Funkce Bluetooth u tohoto výrobkuPodrobné informace o funkcích Bluetooth jsou uvedeny v návodu k obsluze připojeného zařízení.
 • Zobrazení servisních a stavových hlášení připojených zařízení Hilti na displeji diamantové jádrové vrtačky.
 • Spojení s mobilním koncovým zařízením pomocí aplikace Hilti ON!Track 3 pro servisní funkce a pro přenos údajů analýzy týkajících se výrobku.
Zapnutí a vypnutí Bluetooth
Výrobky Hilti se dodávají s vypnutým Bluetooth. Při prvním uvedení do provozu se Bluetooth automaticky zapne.
 • Pro vypnutí stiskněte a minimálně 10 sekund držte současně stisknutá tlačítka Image alternativeImage alternative.
 • Pro zapnutí stiskněte současně tlačítka Image alternativeImage alternative.
Spárování výrobkůSpojení se zařízením Hilti s funkcí Bluetooth zůstává zachováno až do okamžiku, kdy se diamantová jádrová vrtačka spojí s jiným zařízením Hilti stejného typu nebo se vypne funkce Bluetooth. Spárování zůstane zachované i po vynutí a zapnutí výrobků a spárované výrobky se znovu automaticky spojí.
 • Pro spojení se zařízením Hilti s funkcí Bluetooth stiskněte při zapnuté funkci Bluetooth současně tlačítka Image alternativeImage alternative.
Časový interval pro spojení se zařízením Hilti s funkcí Bluetooth trvá 2 minuty. Po uplynutí 2 minut se navazování spojení přeruší.
Licence
Slovní ochranná známka Bluetooth® a logo jsou zaregistrované ochranné známky, které jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. , a na používání těchto ochranných známek se vztahuje licence firmy Hilti .

Zobrazené symboly a vysvětlení na multifunkčním displeji diamantové jádrové vrtačky

Pro následující ukazatele musí být diamantová jádrová vrtačka připravená k provozu (připojená k elektrické síti a zapnutý proudový chránič).
Ukazatele se mohou lišit podle zvoleného převodového stupně a druhu použití.
Image alternative
Úvodní obrazovka
Úvodní obrazovka se zobrazí, když je diamantová jádrová vrtačka napájená elektrickým proudem. Na úvodní obrazovce se zobrazuje stav Bluetooth, personalizovaný název a sériové číslo diamantové jádrové vrtačky.
 • Název výrobku zobrazený na obrazovce lze změnit pomocí aplikace Hilti ON!Track 3 (přednastavení: 'Your name here').
Image alternative
Vodováha
Diamantová jádrová vrtačka není zapnutá. Ukazatel pomáhá při vyrovnání systému a při nastavení stojanu pro vrtačku při šikmém vrtání. Ukazatel zobrazuje nastavení diamantové jádrové vrtačky symbolicky a ve stupních.
 • Úhlová přesnost při pokojové teplotě: ±2°
Image alternative
Zobrazení převodového stupně
Diamantová jádrová vrtačka běží na volnoběh. Ukazatel pomáhá zjistit, jestli se zařazený převodový stupeň hodí pro použitou diamantovou vrtací korunku. Ukazatel zobrazuje vlevo nahoře zařazený převodový stupeň a uprostřed doporučený rozsah průměru vrtací korunky pro tento stupeň v milimetrech a palcích.
 • Doporučený rozsah průměrů vrtacích korunek se liší podle toho, zda se diamantová jádrová vrtačka používá v provozu s ručním vedením nebo ve stojanu pro vrtačku.
Image alternative
Provoz s ručním vedením
Aretace trvalého chodu je deaktivovaná. Nářadí se nachází v provozu s ručním vedením.
 • Ukazatel po několika sekundách automaticky zhasne.
Image alternative
Provoz ve stojanu pro vrtačku
Aretace trvalého chodu je aktivovaná. Nářadí se nachází v provozu ve stojanu pro vrtačku.
 • Ukazatel po několika sekundách automaticky zhasne.
Image alternative
Aktivovaný stupeň pro navrtávání
Diamantová jádrová vrtačka je vypnutá nebo běží na volnoběh. Funkce umožňuje navrtávání se sníženými vibracemi u vrtacích korunek s velkým průměrem. Opětovným stisknutím tlačítka Image alternative lze funkci kdykoli deaktivovat.
 • Ukazatel po několika sekundách automaticky zhasne.
Image alternative
Zbývající doba chodu stupně pro navrtávání
Diamantová jádrová vrtačka vrtá a stupeň pro navrtávání je aktivovaný. Ukazatel zobrazuje zbývající dobu chodu diamantové jádrové vrtačky do automatického vypnutí.
 • Pro ochranu diamantové jádrové vrtačky se stupeň pro navrtávání automaticky vypne po maximálně 2 minutách.
  Ukazatel po několika sekundách automaticky zhasne.
Image alternative
Stupeň pro navrtávání deaktivovaný
Stupeň pro navrtávání byl deaktivován. Otáčky a výkon diamantové jádrové vrtačky se opět zvýší a lze pokračovat ve vrtání.
 • Ukazatel po několika sekundách automaticky zhasne.
Image alternative
Nelze aktivovat stupeň pro navrtávání
Diamantová jádrová vrtačka vrtá. Tlačítko pro aktivaci navrtávacího stupně bylo stisknuto tehdy, když byla diamantová jádrová vrtačka pod zatížením, nebo v režimu chladnutí.
 • Ukazatel po několika sekundách automaticky zhasne.
Image alternative
Ukazatel vrtacího výkonu: příliš malý přítlak
Diamantová jádrová vrtačka vrtá a stupeň pro navrtávání není aktivovaný. Ukazatel pomáhá zajistit, aby se diamantová jádrová vrtačka používala v optimálním rozsahu účinnosti.
 • Barva pozadí: žlutá.
  Přítlak je příliš malý. Zvětšete přítlak.
Image alternative
Ukazatel vrtacího výkonu: přítlak je optimální
Diamantová jádrová vrtačka vrtá a stupeň pro navrtávání není aktivovaný. Ukazatel pomáhá zajistit, aby se diamantová jádrová vrtačka používala v optimálním rozsahu účinnosti.
 • Barva pozadí: zelená.
  Přítlak je optimální.
Image alternative
Byla překročena hranice jmenovitého proudu
Diamantová jádrová vrtačka vrtá a stupeň pro navrtávání není aktivovaný. Jmenovitý proud překročil hranici 20 A.
 • Přítlak je příliš velký. Snižte přítlak.
Image alternative
Ukazatel vrtacího výkonu: příliš velký přítlak
Diamantová jádrová vrtačka vrtá a stupeň pro navrtávání není aktivovaný. Ukazatel pomáhá zajistit, aby se diamantová jádrová vrtačka používala v optimálním rozsahu účinnosti.
 • Barva pozadí: červená.
  Přítlak je příliš velký. Snižte přítlak.
Image alternative
Stavový řádek pro upozornění
Stavový řádek zobrazuje různá upozornění o aktuálním stavu nářadí, např. zařazený převodový stupeň nebo aktivovaný stupeň pro navrtávání.
Image alternative
Stavový řádek pro varování
Stavový řádek zobrazuje různá varování k aktuálnímu stavu nářadí, která nemají za následek okamžité zastavení diamantové jádrové vrtačky.
Image alternative
Zapnuté Bluetooth
Bluetooth je v základním nastavení aktivované.
Pro vypnutí funkce Bluetooth při vypnutém motoru stiskněte a držte 10 sekund současně stisknutá tlačítka Image alternativeImage alternative.
 • Ukazatel po několika sekundách automaticky zhasne.
Image alternative
Vypnuté Bluetooth
Bluetooth je deaktivované. Diamantovou jádrovou vrtačku nelze spojit s dalším zařízením nebo příslušenstvím.
Pro zapnutí funkce Bluetooth stiskněte při vypnutém motoru současně tlačítka Image alternativeImage alternative.
 • Ukazatel po několika sekundách automaticky zhasne.
Image alternative
Navázání spojení
Diamantová jádrová vrtačka je připravená ke spojení s jiným zařízením nebo příslušenstvím.
Pro navázání spojení stiskněte a držte minimálně 1 sekundu současně stisknutá tlačítka Image alternativeImage alternative.
 • Časový interval pro spojení s jiným zařízením činí 2 minuty. Po uplynutí 2 minut se navazování spojení přeruší.
Spárování jiného zařízení nebo příslušenství s diamantovou jádrovou vrtačkou zůstane zachované, dokud:
 • se diamantová jádrová vrtačka nespáruje se zařízením nebo příslušenstvím stejného typu,
 • se nevypne Bluetooth.
Image alternative
Spojení přerušeno
Navázané spojení přes Bluetooth s jiným zařízením nebo příslušenstvím bylo přerušeno.
Image alternative
Analýza doby chodu
Zobrazení ukazuje nahoře dobu vrtání (diamantová jádrová vrtačka vrtá) a dole provozní hodiny diamantové jádrové vrtačky (diamantová jádrová vrtačka zapnutá) v hodinách, minutách a sekundách.
Pro vynulování doby vrtání a všech ostatních údajů analýzy stiskněte na několik sekund tlačítko Image alternative.
 • Ukazatel zhasne po několika sekundách automaticky nebo po stisknutí tlačítka Image alternative.
 • Opětovným stisknutím tlačítka Image alternative přejdete na další údaje analýzy.
Image alternative
Analýza chování obsluhy
Tento ukazatel zobrazuje obsluze vyhodnocení přítlaku během doby vrtání v %. Tak lze chování uživatele optimalizovat.
 • Ukazatel zhasne po několika sekundách automaticky nebo po stisknutí tlačítka Image alternative.
 • Opětovným stisknutím tlačítka Image alternative přejdete na další údaje analýzy.
Image alternative
Analýza směru vrtání
Tento ukazatel zobrazuje vyhodnocení směrů vrtání v %.
 • Ukazatel zhasne po několika sekundách automaticky nebo po stisknutí tlačítka Image alternative.
 • Opětovným stisknutím tlačítka Image alternative přejdete na další údaje analýzy.
Image alternative
Analýza volby převodového stupně
Tento ukazatel zobrazuje vyhodnocení doby použití příslušného převodového stupně v %. Šipka ukazuje vždy na převodový stupeň s nejvyšší mírou použití.
 • Ukazatel zhasne po několika sekundách automaticky nebo po stisknutí tlačítka Image alternative.
 • Opětovným stisknutím tlačítka Image alternative přejdete na další údaje analýzy.
Image alternative
Analýza používání
Tento ukazatel zobrazuje používání diamantové jádrové vrtačky v provozu s ručním vedením a ve stojanu pro vrtačku v %.
 • Ukazatel zhasne po několika sekundách automaticky nebo po stisknutí tlačítka Image alternative.
 • Opětovným stisknutím tlačítka Image alternative přejdete na další údaje analýzy.
Image alternative
Spojená zařízení
Tento ukazatel poskytuje přehled o všech zařízeních a příslušenství spojených s diamantovou jádrovou vrtačkou.
 • Ukazatel zhasne po několika sekundách automaticky nebo po stisknutí tlačítka Image alternative.
 • Opětovným stisknutím tlačítka Image alternative přejdete na další údaje analýzy.
Image alternative
Spuštění navázání spojení
Spusťte navázání spojení nejprve na diamantové jádrové vrtačce a poté na spojovaném zařízení nebo příslušenství.
Pro navázání spojení stiskněte a držte minimálně 1 sekundu současně stisknutá tlačítka Image alternativeImage alternative.
 • Ukazatel zhasne po několika sekundách automaticky nebo po stisknutí tlačítka Image alternative.
 • Opětovným stisknutím tlačítka Image alternative přejdete na další údaje analýzy.
Image alternative
Přepínač převodů nezaskočil
Přepínač převodů je v mezipoloze nebo správně nezaskočil.
Stiskněte přepínač převodů tak, aby úplně zaskočil.
Image alternative
Blokování opětovného spuštění
Překročena maximální doba chodu s aktivním stupněm pro navrtávání; porucha sítě; diamantová jádrová vrtačka byla přetížena; přehřátí, voda v motoru nebo je ukončen režim chladnutí.
Image alternative
Porucha sítě (podpětí)
Došlo k podpětí v elektrické síti. Při podpětí není možné diamantovou jádrovou vrtačku používat na plný výkon.
 • Ukazatel po několika sekundách automaticky zhasne.
Image alternative
Příliš vysoká teplota
Diamantová jádrová vrtačka je přehřátá a vypnula se nebo běží v režimu chladnutí. Ukazatel zobrazuje zbývající dobu do vychladnutí. Pokud by diamantová jádrová vrtačka byla po uplynutí doby ještě příliš horká, spustí se zbývající doba znovu od začátku.
Image alternative
Zbývající doba chodu do výměny uhlíků
Motor diamantové jádrové vrtačky běží a je téměř dosažena mez opotřebení uhlíků. Ukazatel zobrazuje zbývající dobu, než je nutné vyměnit uhlíky. Zbývající čas do automatického vypnutí diamantové jádrové vrtačky se zobrazuje v hodinách a minutách.
 • Ukazatel po několika sekundách automaticky zhasne.
Image alternative
Servisní ukazatel
Uhlíky jsou opotřebené a musí se vyměnit.
Image alternative
Záběh po výměně uhlíků
Motor diamantové jádrové vrtačky běží. Byly vyměněny uhlíky a musí se zabíhat ještě minimálně 1 minutu při volnoběhu, aby se dosáhlo optimální životnosti.
 • Ukazatel zobrazuje zbývající dobu chodu do ukončení procesu zaběhnutí.

Rozsah dodávky

Diamantová jádrová vrtačka, návod k obsluze, kufr.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group

Příslušenství a náhradní díly

Náhradní díly
Číslo výrobku
Označení
51279
Hadicová přípojka
2006843
Uhlíky 220–240 V
2212483
Uhlíky 100–127 V

Technické údaje

Diamantová jádrová vrtačka

Jmenovité napětí, jmenovitý proud, frekvenci a/nebo jmenovitý příkon najdete na výkonovém štítku určeném pro vaši zemi.
Při provozu s generátorem nebo transformátorem musí být jeho výstupní výkon minimálně dvojnásobný, než je jmenovitý příkon uvedený na výkonovém štítku výrobku. Provozní napětí transformátoru nebo generátoru musí být neustále v rozpětí +5 % a −15 % jmenovitého napětí nářadí.

DD 150-U
Hmotnost podle EPTA Procedure-01
8,4 kg
Hmotnost stojanu pro vrtačku s kombinovanou základní deskou a saněmi
13,3 kg
Přípustný tlak přívodu vody
≤ 6 bar
Ideální vzdálenost značek na kotvicí desce od středu vrtání
267 mm
Ideální vzdálenost značek na vakuové základní desce od středu vrtání
292 mm
Ideální vzdálenost značek na kombinované základní desce od středu vrtání
292 mm
Hloubka vrtání
450 mm

Bluetooth

Frekvenční pásmo
2 400 MHz … 2 483 MHz
Maximální vysílací výkon
10 dBm

Práce s vakuovou základní deskou

Minimální podtlak
0,65 bar
Max. průměr jádrového vrtacího nástroje
162 mm

Průměr vrtací korunky


1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Ø vrtací korunky (se stojanem, za mokra)
102 mm … 162 mm
28 mm … 87 mm
12 mm … 25 mm
Ø vrtací korunky (ruční vedení)
121 mm … 162 mm
41 mm … 112 mm
8 mm … 37 mm
Ø vrtací korunky (korunky s PKD pro vrtání za sucha s ručním vedením)
52 mm … 162 mm
·/·
·/·

Informace o hlučnosti a hodnoty vibrací podle EN 62841

Hodnoty akustického tlaku a vibrací uvedené v těchto pokynech byly změřené normovanou měřicí metodou a lze je použít k vzájemnému srovnání elektrického nářadí. Jsou vhodné také pro předběžný odhad působení.
Uvedené údaje reprezentují hlavní použití elektrického nářadí. Při jiném způsobu použití, při použití s jinými nástroji nebo nedostatečné údržbě se údaje mohou lišit. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně zvýšit.
Pro přesný odhad působení je potřeba brát v úvahu také dobu, kdy je nářadí vypnuté nebo sice běží, ale nepoužívá se. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně snížit.
Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením hluku a/nebo vibrací, například: údržbu elektrického nářadí a nástrojů, udržování rukou v teple, organizace pracovních postupů.
Hodnoty hlučnosti

Ruční vedení
Ve stojanu
Hladina akustického výkonu (L WA)
95 dB(A)
105 dB(A)
Nejistota u akustického výkonu (K WA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Hladina akustického tlaku (L pA)
84 dB(A)
89 dB(A)
Nejistota u akustického tlaku (K pA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Hodnoty vibrací

Ruční vedení
Vrtání do betonu (za mokra) (a h,DD)
3,9 m/s²
Nejistota (K)
1,5 m/s²
Vrtání do cihel (korunky pro vrtání za sucha s ručním vedením do zdiva s polykrystalickými diamantovými břity (PKD) (a h,DD)
13,1 m/s²
Nejistota (K)
2,6 m/s²
Vrtání do cihel (korunky pro vrtání za sucha s ručním vedením do zdiva) (a h,DD)
6,7 m/s²
Nejistota (K)
1,5 m/s²

Příprava práce

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění! Vrtací stojan se může při nedostatečném upevnění otáčet nebo zvrhnout.
 • Před použitím diamantové vrtačky upevněte stojan pro vrtačku pomocí kotev nebo vakuové desky k obráběnému podkladu.
 • Používejte pouze kotvy, které jsou vhodné pro příslušný podklad, a řiďte se pokyny k montáži od výrobce kotev.
 • Vakuovou desku používejte pouze tehdy, když je příslušný podklad vhodný pro upevnění pomocí vakua.

Upevnění stojanu pro vrtačku pomocí kotvy

Image alternative
 1. Nasaďte vhodnou kotvu (kovovou expanzní kotvu Hilti , M12 nebo M16) pro příslušný podklad.
  Vzdálenost základní desky
 2. Zašroubujte upínací vřeteno do kotvy.
 3. Zašroubujte všechny vyrovnávací šrouby tak, aby základní deska lícovala s podkladem.
 4. Nasaďte stojan pro vrtačku nad upínací vřeteno a vyrovnejte ho.
 5. Na upínací vřeteno našroubujte upínací matici a nedotahujte ji pevně.
 6. Vyrovnejte základní desku pomocí 4 vyrovnávacích šroubů.
  Všechny vyrovnávací šrouby musí pevně doléhat k podkladu.
 7. Matici upínacího vřetena dotáhněte vhodným stranovým klíčem.
 8. Zkontrolujte bezpečné upevnění stojanu pro vrtačku.
Vzdálenost základní deskyZvolte vzdálenost odpovídající použité základní desce.
Ideální vzdálenost značek na kotvicí desce od středu vrtání
267 mm
Ideální vzdálenost značek na kombinované základní desce od středu vrtání
292 mm

Upevnění stojanu pro vrtačku pomocí vakua

NEBEZPEČÍ
Nebezpečí poranění z důvodu pádu diamantové jádrové vrtačky !
 • Upevnění vrtacího stojanu na stropě jen vakuovým upevněním není povoleno. Dodatečné upevnění může být zajištěno např. těžkou stavební vzpěrou nebo šroubovým vřetenem.
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při chybějící kontrole tlaku !
 • Před vrtáním a během vrtání musí být zajištěno, aby ručička manometru byla v zeleném poli.
Při použití stojanu pro vrtačku s kotevní základní deskou vytvořte pevné a rovné spojení mezi vakuovou základní deskou a kotevní základní deskou. Pevně utáhněte kotevní základní desku na vakuové základní desce. Zkontrolujte, zda zvolená vrtací korunka nepoškodí vakuovou desku.
Při vrtání ve vodorovném směru diamantovou jádrovou vrtačku dodatečně zajistěte (např. pomocí řetězu upevněného kotvou).
Při umísťování stojanu pro vrtačku dbejte na to, aby byl k dispozici dostatek prostoru pro montáž a obsluhu.
Image alternative
 1. Všechny vyrovnávací šrouby zašroubujte tak, aby dole vyčnívaly z vakuové desky cca 5 mm.
 2. Připojte vakuový přívod vakuové desky k vakuové pumpě.
 3. Určete střed vrtaného otvoru. Veďte čáru od středu vrtaného otvoru ve směru, kde bude stát zařízení.
 4. Udělejte značku na čáru v uvedené vzdálenosti od středu vrtaného otvoru.
  Vzdálenost značky
 5. Zapněte vakuovou pumpu, stiskněte a držte stisknutý ventil uvolnění podtlaku.
 6. Značku na základní desce vyrovnejte do přímky.
 7. Jakmile bude stojan pro vrtačku ve správné poloze, pusťte ventil uvolnění podtlaku a základní desku přitlačte k podkladu.
 8. Vyrovnejte základní desku vodorovně pomocí vyrovnávacích šroubů.
 9. Zkontrolujte bezpečné upevnění stojanu pro vrtačku.
Vzdálenost značkyZvolte vzdálenost odpovídající použité základní desce.
Ideální vzdálenost značek na vakuové základní desce od středu vrtání
292 mm
Ideální vzdálenost značek na kombinované základní desce od středu vrtání
292 mm

Upevnění stojanu pro vrtačku pomocí šroubového vřetena

Image alternative
 1. Upevněte šroubové vřeteno na horním konci sloupku.
 2. Umístěte stojan na podklad.
 3. Vyrovnejte základní desku vodorovně pomocí vyrovnávacích šroubů.
 4. Upněte stojan pro vrtačku pomocí šroubového vřetena a zajistěte ho.
 5. Zkontrolujte bezpečné upevnění stojanu pro vrtačku.

Montáž ručního kola na stojan pro vrtačku

Ruční kolo je možné namontovat na levou nebo na pravou stranu saní.
Image alternative
 1. Pro montáž ručního kola stáhněte černý kroužek zpět.
 2. Nasaďte ruční kolo na osu.

Nastavení postranní rukojeti

Image alternative
 1. Povolte postranní rukojeť otáčením proti směru hodinových ručiček.
 2. Nastavte polohu postranní rukojeti.
 3. Zafixujte postranní rukojeť otáčením ve směru hodinových ručiček.
 4. Zkontrolujte, zda je postranní rukojeť pevně dotažená.

Nastavení hloubkového dorazu (příslušenství)

 1. Otáčejte ručním kolem, dokud vrtací korunka nebude dotýkat podkladu.
 2. Pomocí vzdálenosti mezi saněmi a hloubkovým dorazem nastavte požadovanou hloubku vrtání.
 3. Zajistěte koncový doraz.

Upevnění diamantové jádrové vrtačky na stojan pro vrtačku

Před uvedením do provozu se musí zkontrolovat vůle mezi kolejnicí a saněmi.
Image alternative
 1. Zaaretujte saně pomocí aretace saní.
 2. Namontujte ruční kolo na zajišťovacím čepu a zajišťovací čep vytáhněte.
 3. Zavěste spojovací desku do háku na stojanu pro vrtačku.
 4. Zasuňte zajišťovací čep a utáhněte ho pomocí ručního kola (ve směru hodinových ručiček).
 5. Upevněte síťový kabel ve vedení kabelu saní.
 6. Připojte přívod vody.

Opojení diamantové jádrové vrtačky od stojanu pro vrtačku

 1. Zaaretujte saně pomocí aretace saní.
 2. Zavřete regulační ventil vody na postranní rukojeti.
 3. Odpojte připojení k přívodu vody.
 4. Povolte zajišťovací čep pomocí ručního kola (proti směru hodinových ručiček).
 5. Vytáhněte zajišťovací čep.
 6. Otočte nářadí směrem od stojanu.

Nastavení vůle mezi kolejnicí a saněmi

 1. Dotáhněte silně rukou pomocí inbusového klíče nastavovací šrouby.
  Krouticí moment
 2. Nastavovací šrouby znovu povolte o 1/4 otáčky.
 3. Saně jsou správně nastaveny, pokud bez diamantové vrtací korunky zůstávají ve své poloze a s diamantovou vrtací korunkou sjíždějí dolů.
Krouticí moment
Utahovací moment
5 Nm

Přestavení úhlu vrtání na stojanu pro vrtačku s kombinovanou základní deskou

POZOR
Nebezpečí přiskřípnutí prstů v oblasti kloubu !
 • Noste ochranné rukavice.
Image alternative
 1. Nastavte nastavovací knoflík na chod vlevo.
 2. Povolte přestavovací páčku dole na stojanu tak, aby posuvné prvky vyskočily.
 3. Nastavte sloupek do požadované polohy.
 4. Nastavte nastavovací knoflík na chod vpravo.
 5. Posouvejte přestavovací páčku, dokud posuvné prvky úplně nezaskočí a sloupek nebude opět upevněný.

Připojení odsávacího zařízení

Image alternative
 1. Otevřete kryt vyplachovací/odsávací hlavy.
 2. Zasuňte odsávací hadici do přípojky odsávání.
 3. Zavřete regulační ventil vody na postranní rukojeti.

Připojení přívodu vody

POZOR
Nebezpečí při neodborném použití! Při neodborném použití se může hadice zničit.
 • Pravidelně kontrolujte hadice, zda nejsou poškozené, a zajistěte, aby nebyl překročen nejvyšší přípustný tlak v přívodu vody (viz technické údaje).
 • Dbejte, aby se hadice nedotýkala otáčejících se částí.
 • Dbejte, aby se hadice při posuvu saní nepoškodila.
 • Maximální teplota vody: 40 °C.
 • Zkontrolujte těsnost připojeného systému přívodu vody.
Aby se zabránilo poškození dílů nářadí, používejte pouze čerstvou vodu nebo vodu bez nečistot.
Image alternative
 1. Uzavřete kryt vyplachovací/odsávací hlavy.
 2. Na diamantové jádrové vrtačce uzavřete regulaci vody.
 3. Napojte hadici přivádějící vodu (rychlospojkou).

Montáž systému pro zachycování vody pro stojan pro vrtačku (příslušenství)

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při vadném odsávání může voda stékat po motoru a krytu!
 • Pokud již odsávání nefunguje, okamžitě přerušte práci.
Diamantová jádrová vrtačka musí být v úhlu 90° ke stropu. Těsnění systému pro zachycování vody musí být přizpůsobeno průměru diamantové vrtací korunky.
Při použití systému pro zachycování vody lze cíleně odvádět vodu a tím předejít silnému znečištění okolí.
Image alternative
 1. Odstraňte šroub na stojanu pro vrtačku.
 2. Držák pro zachycování vody namontujte šroubem ke stojanu pro vrtačku.
 3. Mezi dvě pohyblivá ramena držáku vložte nádobu pro zachycování vody s namontovanou těsnicí podložkou systému pro zachycování vody.
 4. Nádobu pro zachycování vody upněte dvěma šrouby na držáku pro zachycování vody vůči podkladu.
 5. K nádobě pro zachycování vody připojte vysavač na mokré sání nebo zajistěte odtok vody hadicí.

Montáž systému pro zachycování vody pro ruční provoz (příslušenství)

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při vadném odsávání může voda stékat po motoru a krytu!
 • Pokud již odsávání nefunguje, okamžitě přerušte práci.
Diamantová jádrová vrtačka musí být v úhlu 90° ke stropu. Těsnění systému pro zachycování vody musí být přizpůsobeno průměru diamantové vrtací korunky.
Při použití systému pro zachycování vody lze cíleně odvádět vodu a tím předejít silnému znečištění okolí.
 1. Vyjměte vrtací pouzdro z držáku.
 2. Odšroubujte uzavírací kroužek z vrtacího pouzdra a nasaďte těsnění.
  Aby se zabránilo poškození těsnění, musí se těsnění nasadit otvory na příslušné kolíčky.
  U malých vrtacích korunek se musí použít příslušný adaptér pro vrtací pouzdro. Aby se zabránilo zaseknutí při demontáži, neměly by stabilizační prvky adaptéru pro vrtací pouzdro zakrývat hrdlo pro odsávání vody.
 3. Namontujte uzavírací kroužek a nasaďte nádobu pro zachycování vody do držáku.
 4. Nastavte výstředník do polohy Image alternative.
 5. Nasaďte systém pro zachycování vody na spojovací desku diamantové jádrové vrtačky.
 6. Nastavte výstředník do polohy Image alternative.
  • Systém pro zachycování vody je upevněný na diamantové jádrové vrtačce.
 7. Namontujte vrtací korunku.
 8. K nádobě pro zachycování vody připojte vysavač na mokré sání nebo zajistěte odtok vody hadicí.

Ovládání

Montáž diamantové vrtací korunky s upínáním BI+

POZOR
Nebezpečí zranění při výměně nástroje! Nářadí se používáním zahřívá. Může mít ostré hrany.
 • Při výměně nástroje vždy noste ochranné rukavice.
Diamantové vrtací korunky se musí vyměnit, jakmile znatelně klesne řezný výkon, resp. vrtací výkon. Všeobecně je tomu tehdy, když se diamantové segmenty opotřebují na určitou výšku (< 2 mm).
Image alternative
 1. Při provozu ve stojanu zaaretujte saně pomocí aretace saní. Zkontrolujte, zda jsou bezpečně upevněné.
 2. Otevřete upínání nástroje otáčením ve směru symbolu Image alternative.
 3. Diamantovou vrtací korunku vložte zdola do ozubení upínání nástroje na diamantové jádrové vrtačce a korunkou otáčejte tak dlouho, dokud nezaskočí.
 4. Zavřete upínání nástroje otáčením ve směru symbolu Image alternative.
 5. Zkontrolujte pevné usazení diamantové vrtací korunky v upínání nástroje.

Montáž diamantové vrtací korunky s alternativním sklíčidlem

 1. Zaaretujte hřídel zařízení vhodným otevřeným klíčem.
 2. Vrtací korunku dotáhněte vhodným otevřeným klíčem.

Demontáž diamantové vrtací korunky s upínáním BI+

Image alternative
 1. Při provozu ve stojanu zaaretujte saně pomocí aretace saní. Zkontrolujte, zda jsou bezpečně upevněné.
 2. Otevřete upínání nástroje otáčením ve směru symbolu Image alternative.
 3. Zatáhněte za pouzdro sklíčidla ve směru šipky směrem k nářadí. Tím se vrtací korunka odjistí.
 4. Vyjměte diamantovou vrtací korunku.

Demontáž diamantové vrtací korunky s alternativním upínáním

 1. Zaaretujte hřídel nářadí vhodným otevřeným klíčem.
 2. Vhodným stranovým klíčem odstraňte vrtací korunku.

Nastavení otáček

Spínač aktivujte pouze v klidu.
Image alternative
 1. Podle použitého průměru vrtací korunky zvolte polohu spínače.
 2. Otočte přepínač převodů do doporučené polohy při současném otáčení rukou vrtací korunkou.

Aktivace/deaktivace aretace trvalého chodu

Při ručním provozu nikdy nepoužívejte aretaci trvalého chodu!
 1. Stiskněte a držte stisknutý vypínač.
 2. Stiskněte a držte stisknutou aretaci trvalého chodu.
 3. Uvolněte vypínač.
 4. Uvolněte aretaci trvalého chodu.
  Pro opětovnou aktivaci trvalého chodu držte stisknutý vypínač, dokud aretace trvalého chodu neskočí zpět do výchozí polohy.

Obsluha proudového chrániče PRCD

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Pokud ukazatel na ochranném vodiči chybného proudu při stisknutí tlačítka 0 , resp. TEST nezmizí, nesmí se diamantová jádrová vrtačka dále provozovat!
 • Diamantovou jádrovou vrtačku nechte opravit servisem Hilti .
 1. Síťovou zástrčku diamantové jádrové vrtačky zapojte do zásuvky s uzemněným kontaktem.
 2. Stiskněte tlačítko I , resp. RESET na proudovém chrániči PRCD.
  • Indikace se rozsvítí.
 3. Stiskněte tlačítko 0 , resp. TEST na proudovém chrániči PRCD.
  • Indikace zhasne.
 4. Stiskněte tlačítko I , resp. RESET na proudovém chrániči PRCD.
  • Indikace se rozsvítí.

Použití dvoudílného navrtávače

POZOR
Nebezpečí zranění při špatném použití! Z navrtávače, který není přitlačen proti podkladu, se mohou uvolnit části.
 • Při použití dvoudílného navrtávače nepouštějte diamantovou jádrovou vrtačku na volnoběh bez kontaktu s podkladem.
Pro každý průměr diamantových vrtacích korunek je zapotřebí jiný navrtávač.
 1. Nasaďte navrtávač zepředu do diamantové vrtací korunky.
 2. Na začátku vrtání tlačte jen lehce, dokud se vrtací korunka nevystředí. Tlak zesilte teprve následně. Vyvrtejte 3‒5 mm hluboký vodicí zářez.
 3. Uvolněním vypínače zastavte nářadí. Počkejte, dokud se vrtací korunka zcela nezastaví.
 4. Z vrtací korunky vyjměte navrtávač.
 5. Vrtací korunku umístěte do vodicího zářezu, stiskněte vypínač a pokračujte ve vrtání.

Vrtání za sucha s vysavačem pomocí integrované zásuvky pro elektrická zařízení

Vrtací korunky se štěrbinami používejte pouze v případě, že vrtáte bez odsávání prachu.
 1. Postranní rukojeť nastavte do požadované polohy a upevněte ji.
 2. Volitelně: Namontujte a použijte dvoudílný navrtávač.
 3. Síťovou zástrčku diamantové jádrové vrtačky zapojte do zásuvky na vysavači.
 4. Zapojte síťovou zástrčku vysavače do zásuvky.
 5. Po připojení: Stiskněte spínač Reset nebo tlačítko I na proudovém chrániči.
 6. Diamantovou jádrovou vrtačku přiložte ke středu vrtaného otvoru.
 7. Stiskněte vypínač diamantové jádrové vrtačky.
  Vysavač se spustí se zpožděním po nářadí. Po vypnutí nářadí se vysavač se zpožděním vypne.

Vrtání za sucha s vysavačem bez síťové zásuvky pro elektrické nářadí

Vrtací korunky se štěrbinami používejte pouze v případě, že vrtáte bez odsávání prachu.
 1. Postranní rukojeť nastavte do požadované polohy a upevněte ji.
 2. Volitelně: Namontujte a použijte dvoudílný navrtávač.
 3. Síťovou zástrčku vysavače zapojte do síťové zásuvky a vysavač zapněte.
 4. Zapojte zástrčku diamantové jádrové vrtačky do síťové zásuvky a stiskněte tlačítko Reset nebo tlačítko I na proudovém chrániči.
 5. Diamantovou jádrovou vrtačku přiložte ke středu vrtaného otvoru.
 6. Stiskněte vypínač diamantové jádrové vrtačky.
 7. Nechte vysavač běžet o několik sekund déle než nářadí, aby odsál zbývající materiál.

Vrtání za sucha bez odsávání prachu

Pokud vrtáte bez odsávání prachu, používejte vrtací korunky se štěrbinami. Používejte vhodný respirátor!
Když pracujete bez odsávání prachu, nevrtejte směrem vzhůru.
 1. Postranní rukojeť nastavte do požadované polohy a upevněte ji.
 2. Volitelně: Namontujte a použijte dvoudílný navrtávač.
 3. Zapojte zástrčku do síťové zásuvky a stiskněte spínač Reset nebo tlačítko I na proudovém chrániči.
 4. Diamantovou jádrovou vrtačku přiložte ke středu vrtaného otvoru.
 5. Stiskněte vypínač diamantové jádrové vrtačky.

Vrtání za mokra v ručním provozu bez systému pro zachycování vody

VÝSTRAHA
Nebezpečí pro osoby a materiál Diamantová jádrová vrtačka se může poškodit a je zvýšené nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Pro vrtání směrem vzhůru za mokra je důrazně předepsáno použití systému pro zachycování vody ve spojení s vysavačem pro mokré vysávání.
 1. Postranní rukojeť nastavte do požadované polohy a upevněte ji.
 2. Volitelně: Namontujte a použijte dvoudílný navrtávač.
 3. Zapojte zástrčku do síťové zásuvky a stiskněte spínač Reset nebo tlačítko I na proudovém chrániči.
 4. Diamantovou jádrovou vrtačku přiložte ke středu vrtaného otvoru.
 5. Otevírejte pomalu regulační ventil vody, dokud neteče požadované množství vody. Na ukazateli na postranní rukojeti můžete kontrolovat množství vody.
 6. Stiskněte vypínač diamantové jádrové vrtačky.

Vrtání za mokra v ručním provozu se systémem pro zachycování vody

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při vadném odsávání může voda stékat po motoru a krytu!
 • Pokud již odsávání nefunguje, okamžitě přerušte práci.
Pro vrtání směrem vzhůru za mokra je povinně předepsáno použití systému pro zachycování vody ve spojení s vysavačem na mokré sání.
Před otevřením přívodu vody ručně zapněte vysavač na mokré sání. Než vypnete vysavač na mokré sání, zavřete přívod vody.
Nesmí se používat síťová zásuvka na vysavači na mokré sání.
 1. Namontujte systém pro zachycování vody pro ruční provoz.
 2. Postranní rukojeť nastavte do požadované polohy a upevněte ji.
 3. Při použití odsávání: Zapněte vysavač na mokré sání.
 4. Volitelně: Namontujte a použijte dvoudílný navrtávač.
 5. Zapojte zástrčku do síťové zásuvky a stiskněte tlačítko Reset nebo tlačítko I na proudovém chrániči.
 6. Diamantovou jádrovou vrtačku přiložte ke středu vrtaného otvoru.
 7. Otevírejte pomalu regulační ventil vody, dokud neteče požadované množství vody. Na ukazateli na postranní rukojeti můžete kontrolovat množství vody.
 8. Stiskněte vypínač diamantové jádrové vrtačky.

Vrtání za mokra se stojanem pro vrtačku

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při vadném odsávání může voda stékat po motoru a krytu!
 • Pokud již odsávání nefunguje, okamžitě přerušte práci.
Pro vrtání směrem vzhůru je závazně předepsáno použití vysavače pro mokré sání v kombinaci se systémem pro zachycování vody!
 1. Otevírejte pomalu regulační ventil vody, dokud neteče požadované množství vody.
 2. Pomocí aretace trvalého chodu přepněte nářadí na trvalý provoz.
 3. Odjistěte aretaci saní.
 4. Diamantovou vrtací korunku nastavte otáčením ručního kola až na podklad.
 5. Na začátku vrtání tlačte jen lehce, dokud se vrtací korunka nevystředí. Tlak zesilte teprve následně.
 6. Přítlak regulujte podle ukazatele vrtacího výkonu.

Použití Rota-Rail (otočného sloupkového prvku)

Rota-Rail umožňuje rychlý a jednoduchý přístup k vrtanému otvoru nebo odvrtanému jádru, aniž by byla nutná částečná nebo úplná demontáž systému.
VÝSTRAHA
Nebezpečí zranění při špatném použití! Stojan pro vrtačku se může poškodit nebo prasknout.
 • Rota-Rail se nesmí používat jako prodloužení sloupku.
 1. Zaaretujte saně pomocí aretace saní. Zkontrolujte, zda jsou bezpečně upevněné.
 2. Odstraňte dorazový šroub na zadní části sloupku.
 3. Upevněte Rota-Rail tak, aby ozubené kolejnice směřovaly stejným směrem.
 4. Utáhněte šroub na prvku Rota-Rail.
 5. Povolte aretaci saní a najeďte saněmi na prvek Rota-Rail.
 6. Povolte upevňovací šrouby prvku Rota-Rail a otočte nářadí s prvkem Rota-Rail doleva nebo doprava. Tím umožníte přístup k vrtanému otvoru.
 7. Odstraňte vyvrtané jádro nebo vyměňte vrtací korunku.
 8. Otočte nářadí s prvkem Rota-Rail zpět do výchozí polohy a utáhněte upevňovací šrouby prvku Rota-Rail. Najeďte nářadím zpět na sloupek stojanu, abyste mohli pracovat dále.
 9. Po demontáži prvku Rota-Rail upevněte dorazový šroub znovu na zadní část sloupku.

Péče a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Provádění ošetřování a údržby se zapojenou síťovou zástrčkou může mít za následek těžká poranění a popáleniny.
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vytáhněte síťovou zástrčku!
Ošetřování
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Ventilační štěrbiny očistěte opatrně suchým kartáčem.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Údržba
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Neodborné opravy elektrických součástí mohou způsobit těžká poranění a popáleniny.
 • Opravy na elektrických částech smí provádět pouze odborník s elektrotechnickou kvalifikací.
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte ho ihned opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte funkci.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro svůj výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group .

Ošetřování diamantové jádrové vrtačky

 • Pro čistění nepoužívejte rozprašovač, parní čistič nebo tekoucí vodu!
 • Nepřipusťte, aby do vnitřního prostoru vnikly cizí předměty.
 • Sklíčidlo a upínací segmenty pravidelně čistěte hadrem a mažte je sprejem Hilti .
 • Odstraňte ze sklíčidla zachycené nečistoty.
 • Příležitostně vyjměte filtr v přívodu vody v postranní rukojeti a propláchněte filtrační sítko vodou proti směru průtoku.
 • Jakmile je indikátor průtoku vody znečištěný, demontujte ho a vyčistěte.
 • Pro čištění průzoru nepoužívejte abrazivní prostředky nebo ostré předměty!

Výměna uhlíků

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem !
 • Ošetřování a údržbu nářadí smí provádět pouze oprávnění a zaškolení pracovníci! Ti musí být zejména informováni o případném nebezpečí.
Na displeji se objeví servisní ukazatel, je-li třeba vyměnit uhlíky. Vždy včas vyměňte všechny uhlíky.
 1. Odpojte diamantovou jádrovou vrtačku z elektrické sítě.
 2. Otevřete kryty uhlíků na levé a na pravé straně motoru.
  • Všimněte si, jak jsou uhlíky namontované a jak jsou vedené jejich lankové přívody!
 3. Opotřebované uhlíky vyjměte z diamantové jádrové vrtačky.
 4. Nové uhlíky namontujte přesně tak, jak byly namontované staré.
  • Při vkládání dbejte, abyste nepoškodili izolaci signalizačního přívodu.
 5. Přišroubujte kryty uhlíků na levé a na pravé straně motoru.
 6. Nechte uhlíky běžet na volnoběh bez přerušení minimálně 1 minutu.
  Po výměně uhlíků se na displeji objeví ukazatel zaběhnutí po výměně uhlíků . Časový sloupec zobrazuje zbývající dobu chodu do ukončení procesu zaběhnutí.
  Pokud nedodržíte minimální dobu chodu 1 minutu, životnost uhlíků se výrazně zkrátí.

Přeprava a skladování

Přeprava
 • Tento výrobek nepřepravujte s nasazeným nástrojem.
 • Dbejte na bezpečné upevnění při přepravě.
 • Po každé přepravě zkontrolujte případné poškození všech viditelných dílů a bezvadnou funkci ovládacích prvků.
Skladování
 • Tento výrobek skladujte vždy s odpojenou síťovou zástrčkou.
 • Tento výrobek skladujte v suchu a mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Po delším skladování zkontrolujte případné poškození všech viditelných dílů a bezvadnou funkci ovládacích prvků.

Přeprava diamantová jádrová vrtačka

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění! Jednotlivé díly se mohou uvolnit nebo spadnout.
 • Diamantovou jádrovou vrtačku a/nebo vrtací stojan nezavěšujte na jeřáb.
 • Diamantovou jádrovou vrtačku, stojan pro vrtačku a vrtací korunku přepravujte zvlášť.
 • Pro usnadnění přepravy nasuňte pojezdová kolečka (příslušenství).
 • Před uskladněním diamantové jádrové vrtačky otevřete regulační ventil vody.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .

Diamantová jádrová vrtačka není funkční.

Porucha
Možná příčina
Řešení
Image alternative
Na multifunkčním displeji se nic nezobrazuje.
Není zapnutý proudový chránič.
 • Zkontrolujte, zda proudový chránič funguje, a zapněte ho.
Přerušené napájení.
 • Zapojte jiné elektrické zařízení a zkontrolujte funkci.
 • Zkontrolujte připojení, síťový kabel, elektrické vedení a pojistku.
Voda v motoru.
 • Nechte diamantovou jádrovou vrtačku úplně uschnout na teplém, suchém místě.
 • Diamantovou jádrovou vrtačku vypněte a znovu zapněte.
Image alternative
Nutný servis.
Opotřebené uhlíky.
Voda v motoru.
 • Nechte diamantovou jádrovou vrtačku úplně uschnout na teplém, suchém místě.
 • Diamantovou jádrovou vrtačku vypněte a znovu zapněte.

Diamantová jádrová vrtačka je funkční.

Porucha
Možná příčina
Řešení
Image alternative
Blokování opětovného spuštění
Spínač nářadí je při obnovení napájení v poloze I .
 • Diamantovou jádrovou vrtačku vypněte a znovu zapněte.
Diamantová jádrová vrtačka byla přetížena
 • Diamantovou jádrovou vrtačku vypněte a znovu zapněte.
 • Nepřetěžujte diamantovou jádrovou vrtačku (např. nepřetržitou aktivací kluzné třecí spojky).
Překročena maximální doba chodu s aktivním stupněm navrtávání.
 • Diamantovou jádrovou vrtačku vypněte a znovu zapněte.
Voda v motoru.
 • Nechte diamantovou jádrovou vrtačku úplně uschnout na teplém, suchém místě.
 • Diamantovou jádrovou vrtačku vypněte a znovu zapněte.
Porucha sítě – došlo k přerušení napájení.
 • Zkontrolujte, zda jiné spotřebiče zapojené do elektrické sítě nebo ke generátoru nezpůsobují rušení.
 • Zkontrolujte délku použitého prodlužovacího kabelu.
 • Diamantovou jádrovou vrtačku vypněte a znovu zapněte.
Přehřátý motor. Proces chladnutí skončil.
 • Diamantovou jádrovou vrtačku vypněte a znovu zapněte.
Image alternative
Příliš vysoká teplota
Přehřátý motor. Diamantová jádrová vrtačka se nachází v režimu chladnutí.
 • Počkejte několik minut, dokud motor nevychladne, nebo pro rychlejší vychladnutí nechte diamantovou jádrovou vrtačku běžet na volnoběh. Po dosažení normální teploty ukazatel zhasne a diamantová jádrová vrtačka přejde do stavu zablokování opětovného spuštění. Diamantovou jádrovou vrtačku vypněte a znovu zapněte.
Image alternative
Zbývající doba chodu do výměny uhlíků.
Téměř dosažena mez opotřebení uhlíků. Zbývající doba chodu do automatického vypnutí diamantové jádrové vrtačky činí ještě několik hodin.
 • Při nejbližší příležitosti nechte uhlíky vyměnit.
Image alternative
Zaběhnutí po výměně uhlíků.
Byly vyměněny uhlíky a musí se zaběhnout.
 • Nechte uhlíky běžet na volnoběh bez přerušení minimálně 1 minutu.
Image alternative
Nelze aktivovat stupeň navrtávání
Diamantová jádrová vrtačka vrtá.
 • Otáčejte ručním kolem, dokud se již vrtací korunka nebude dotýkat podkladu.
Přehřátý motor. Diamantová jádrová vrtačka se nachází v režimu chladnutí.
 • Ukončete režimu chladnutí.
Image alternative
Podpětí ‒ diamantová jádrová vrtačka nemá plný výkon.
Porucha elektrické sítě – v elektrické síti došlo k podpětí.
 • Zkontrolujte, zda jiné spotřebiče zapojené do elektrické sítě nebo ke generátoru nezpůsobují rušení.
 • Zkontrolujte délku použitého prodlužovacího kabelu.
Image alternative
Na multifunkčním displeji je u převodového stupně zobrazená „0“ a diamantová vrtací korunka se netočí.
Přepínač převodů nezaskočil.
 • Stiskněte přepínač převodů tak, aby zaskočil.
Image alternative
Spojení bylo přerušeno
Existující spojení ses Bluetooth bylo přerušeno.
 • Zajistěte vizuální kontakt mezi výrobkem a příslušenstvím. Kvalitu spojení mohou ovlivnit podmínky prostředí, jako např. armované betonové zdi.
 • Spojte příslušenství znovu s diamantovou jádrovou vrtačkou.
Image alternative
Bluetooth vyp
Bluetooth je deaktivované.
 • Aktivujte funkci Bluetooth. Stiskněte současně tlačítka Image alternativeImage alternative.
S použitým příslušenstvím (např. systémem pro úpravu vody) se automaticky spojila přes Bluetooth jiná diamantová jádrová vrtačka.
Se stejným příslušenstvím je spárováno více diamantových jádrových vrtaček. Příslušenství se vždy automaticky spojí s diamantovou jádrovou vrtačkou, která umožňuje nejrychlejší navázání spojení.
 • Vypněte a znovu zapněte Bluetooth na příslušenství a znovu spojte diamantovou jádrovou vrtačku s příslušenstvím.
Diamantová vrtací korunka se netočí.
Diamantová vrtací korunka se zasekla v podkladu.
 • Veďte diamantovou jádrovou vrtačku přímo.
 • Uvolnění diamantové vrtací korunky stranovým klíčem: Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Diamantovou vrtací korunku uchopte v blízkosti upínací stopky vhodným stranovým klíčem a otáčením ji uvolněte.
 • Vrtání na stojanu: Otáčejte ručním kolem a pokuste se pohybováním saněmi nahoru a dolů uvolnit diamantovou vrtací korunku.
Rychlost vrtání se snižuje.
Je dosažena maximální hloubka vrtání.
 • Odstraňte vyvrtané jádro a použijte prodloužení vrtací korunky.
Vyvrtané jádro uvízlo v diamantové vrtací korunce.
 • Odstraňte vyvrtané jádro.
Nesprávná specifikace pro příslušný podklad.
 • Zvolte diamantovou vrtací korunku vhodnější specifikace.
Vysoký podíl oceli (pozná se podle čisté vody s kovovými šponami).
 • Zvolte diamantovou vrtací korunku vhodnější specifikace.
Vadná diamantová vrtací korunka.
 • Zkontrolujte diamantovou vrtací korunku, zda není poškozená, a v případě potřeby ji vyměňte.
Zvolený nesprávný převodový stupeň.
 • Zvolte správný převodový stupeň.
Příliš malý přítlak.
 • Zvětšete přítlak.
Příliš malý výkon nářadí.
 • Zvolte nejbližší nižší převodový stupeň.
Diamantová vrtací korunka je obroušená.
 • Naostřete diamantovou vrtací korunku na ostřicí desce.
Příliš velké množství vody.
 • Regulačním ventilem zmenšete množství vody.
Příliš malé množství vody.
 • Zkontrolujte přívod vody k diamantové vrtací korunce, resp. zvětšete množství vody pomocí regulačního ventilu vody.
Zajištěná aretace saní.
 • Odjistěte aretaci saní.
Prach brání v postupu vrtání.
 • Použijte vhodné odsávání prachu.
Ručním kolem lze otáčet, aniž by byl cítit odpor.
Prasklý střižný kolík.
 • Vyměňte střižný kolík.
Diamantovou vrtací korunku nelze nasadit do sklíčidla.
Upínací stopka / sklíčidlo znečištěné nebo poškozené.
 • Vyčistěte a namažte upínací stopku, resp. sklíčidlo nebo je vyměňte.
Z vymývací hlavy nebo z krytu převodovky vytéká voda.
Příliš vysoký tlak vody.
 • Snižte tlak vody.
Opotřebovaný těsnicí kroužek hřídele.
 • Vyměňte těsnicí kroužek hřídele.
Za provozu vytéká ze sklíčidla voda.
Diamantová vrtací korunka není dostatečně zašroubovaná ve sklíčidle.
 • Diamantovou vrtací korunku pevně zašroubujte.
 • Vyjměte diamantovou vrtací korunku. Otočte diamantovou vrtací korunku cca o 90° okolo její osy. Diamantovou vrtací korunku znovu namontujte.
Znečištěná upínací stopka / znečištěné sklíčidlo.
 • Vyčistěte a namažte upínací stopku, resp. sklíčidlo.
Vadné těsnění sklíčidla nebo upínací stopky.
 • Zkontrolujte těsnění a v případě potřeby ho vyměňte.
Neprotéká voda.
Ucpaný filtr nebo indikátor průtoku vody.
 • Vyjměte filtr nebo indikátor průtoku vody a propláchněte je.
Vrtací systém má příliš velkou vůli.
Diamantová vrtací korunka není dostatečně zašroubovaná ve sklíčidle.
 • Diamantovou vrtací korunku pevně zašroubujte.
 • Vyjměte diamantovou vrtací korunku. Otočte diamantovou vrtací korunku cca o 90° okolo její osy. Diamantovou vrtací korunku znovu namontujte.
Vadná upínací stopka / vadné sklíčidlo.
 • Zkontrolujte upínací stopku a sklíčidlo a v případě potřeby je vyměňte.
Saně mají příliš velkou vůli.
Povolené šroubové spoje na vrtacím stojanu.
 • Zkontrolujte utažení šroubů na vrtacím stojanu a v případě potřeby je dotáhněte.
Vrtací stojan není dostatečně upevněný.
 • Vrtací stojan lépe upevněte.
Uvolněné spojení mezi diamantovou jádrovou vrtačkou a saněmi, resp. distančními díly.
 • Zkontrolujte spojení a v případě potřeby diamantovou jádrovou vrtačku znovu upevněte.
Nevyváženost systému (např. silné chvění)
Nahromadění prachu ve vrtací korunce.
 • Odstraňujte z vrtací korunky prach.
 • Abyste zabránili vzniku elektrostatických výbojů, používejte antistatický vysavač.
 • Vyjměte diamantovou vrtací korunku. Otočte diamantovou vrtací korunku cca o 90° okolo její osy. Diamantovou vrtací korunku znovu namontujte.

Likvidace

Image alternative Nářadí Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

Doporučená předběžná úprava při likvidaci vrtného kalu

Z hlediska ochrany životního prostředí je odvádění kalu z vrtání do vodních toků nebo kanalizace bez vhodného předběžného zpracování problematické. Informujte se u místních úřadů o platných předpisech.
 1. Vrtný kal zachycujte (např. pomocí vysavače na mokré vysávání).
 2. Nechte vrtný kal usadit a pevnou složku zlikvidujte na skládce stavební suti (proces odlučování mohou urychlit vločkovací prostředky).
 3. Před vypuštěním zbývající vody (zásaditá, hodnota pH > 7) do kanalizace ji neutralizujte přidáním kyselých neutralizačních prostředků nebo zředěním velkým množstvím vody.

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .

Další informace

Čína Roh S (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)
Image alternative
Tato tabulka platí pro trh v Číně.