Jazyk

TE 60-A36

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku byly použity následující symboly:
Image alternative Vrtání s příklepem (příklepové vrtání)
Image alternative Sekání
Image alternative Polohování sekáče
Image alternative Třída ochrany II (dvojitá izolace)
Image alternative Otáčky za minutu
Image alternative Jmenovité volnoběžné otáčky
Image alternative Průměr
Image alternative Stejnosměrný proud
Image alternative Lithium-iontový akumulátor
Image alternative Použitá typová řada lithium-iontového akumulátoru Hilti . Řiďte se pokyny v kapitole Použití v souladu s určeným účelem .
Image alternative Výrobek podporuje bezdrátový přenos dat kompatibilních se systémy iOS a Android.
Image alternative Akumulátor nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí.
Image alternative Dbejte na to, aby akumulátor nespadl. Nepoužívejte akumulátor, který byl vystavený nárazu nebo je jinak poškozený.

Zapnutí/vypnutí

Symboly
Image alternative Výrobek je zapnutý
Image alternative Výrobek je vypnutý

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Kombinované kladivo
  TE 60‑A36
  Generace
  04
  Sériové číslo

Prohlášení o shodě

Image alternative
Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

Image alternative VAROVÁNÍ Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, instrukce, vyobrazení a technické údaje, které patří k tomuto elektrickému nářadí. Nedbalost při dodržování následujících instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Pojem „elektrické nářadí“, používaný v bezpečnostních pokynech, se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) nebo na elektrické nářadí napájené z akumulátoru (bez síťového kabelu).
Bezpečnost pracoviště
 • Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
 • S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
 • Při práci s elektrickým nářadím zabraňte přístupu dětem a jiným osobám na pracoviště. Rozptylování pozornosti by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
 • Síťová zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravována. U elektrického nářadí s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Nedotýkejte se uzemněných povrchů, např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Síťový kabel používejte jen k tomu účelu, pro který je určený. Nepoužívejte ho zejména k nošení či zavěšování elektrického nářadí ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Síťový kabel chraňte před horkem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými díly. Poškozené nebo zamotané síťové kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud pracujete s elektrickým nářadím venku, používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou vhodné i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro venkovní použití, snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud se nelze vyvarovat provozu elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektrickým nářadím rozumně. Elektrické nářadí nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážná poranění.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná helma nebo chrániče sluchu (podle druhu použití elektrického nářadí), snižuje riziko úrazu.
 • Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před zapojením elektrického nářadí do sítě a/nebo vložením akumulátoru, před uchopením elektrického nářadí nebo jeho přenášením se ujistěte, že je vypnuté. Držíte-li při přenášení elektrického nářadí prst na spínači nebo připojujete-li ho k síti zapnuté, může dojít k úrazu.
 • Dříve než elektrické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo klíč. Nástroj nebo klíč ponechaný v otáčivém dílu nářadí může způsobit úraz.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak si v nečekaných situacích zachováte lepší kontrolu nad výrobkem.
 • Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice mějte v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky a dlouhé vlasy jimi mohou být zachyceny.
 • Pokud lze namontovat odsávání prachu nebo zařízení na zachycení prachu, zkontrolujte, zda jsou připojené a používají se správně. Použitím odsávání prachu můžete snížit ohrožení vlivem prachu.
 • Nenechte se ukolébat falešným pocitem bezpečí a nepřekračujte bezpečnostní pravidla pro elektrické nářadí, i když jste po mnohonásobném použití s elektrickým nářadím dobře seznámeni. Nepozorné jednání může ve zlomcích sekundy způsobit těžká zranění.
Použití elektrického nářadí a péče o něj
 • Nářadí nepřetěžujte. Pro danou práci použijte elektrické nářadí, které je pro ni určené. S vhodným elektrickým nářadím budete v dané výkonové oblasti pracovat lépe a bezpečněji.
 • Nepoužívejte elektrické nářadí s vadným spínačem. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.
 • Dříve než budete nářadí seřizovat, měnit jeho příslušenství nebo než ho odložíte, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte odnímatelný akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
 • Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby nářadí používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny. Elektrické nářadí je nebezpečné, když ho používají nezkušené osoby.
 • O elektrické nářadí a příslušenství se pečlivě starejte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce elektrického nářadí. Poškozené díly nechte před použitím nářadí opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba elektrického nářadí.
 • Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami méně váznou a dají se lehčeji vést.
 • Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
 • Rukojeti a plochy rukojetí udržujte suché, čisté a beze stop oleje a tuku. Kluzké rukojeti a plochy rukojetí nedovolují bezpečné ovládání a kontrolu elektrického nářadí v nepředvídaných situacích.
Použití akumulátorového přístroje a péče o něj
 • Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječkách, které jsou doporučené výrobcem. Při použití jiných akumulátorů, než pro které je nabíječka určená, hrozí nebezpečí požáru.
 • Elektrické nářadí používejte pouze s akumulátory, které jsou pro ně určené. Použití jiných akumulátorů může způsobit úraz nebo požár.
 • Nepoužívaný akumulátor neukládejte pohromadě s kancelářskými sponkami, mincemi, klíči, hřebíky, šrouby nebo s jinými drobnými kovovými předměty, které by mohly způsobit přemostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
 • Při nesprávném použití může z akumulátoru vytéci kapalina. Zabraňte kontaktu s touto kapalinou. Při náhodném kontaktu opláchněte postižené místo vodou. Pokud kapalina vnikne do očí, vyhledejte také i lékaře. Vytékající akumulátorová kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
 • Nepoužívejte poškozené nebo upravené akumulátory. Poškozené nebo upravené akumulátory se mohou chovat nepředvídatelně a způsobit požár, výbuch nebo poranění.
 • Akumulátor nevystavujte ohni nebo vysokým teplotám. Oheň nebo teploty přes 130 °C (265 °F) mohou způsobit explozi.
 • Dodržujte všechny instrukce pro nabíjení a nenabíjejte akumulátor nebo akumulátorové nářadí nikdy mimo rozsah teplot uvedený v návodu na obsluhu. Špatné nabíjení nebo nabíjení mimo přípustný rozsah teplot může zničit akumulátor a zvýšit nebezpečí požáru.
Servis
 • Elektrické nářadí svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že nářadí bude i po opravě bezpečné.
 • Nikdy neprovádějte údržbu poškozených akumulátorů. Veškerou údržbu akumulátorů by měl provádět jen výrobce nebo autorizovaný zákaznický servis.

Bezpečnostní pokyny pro kladiva

 • Používejte chrániče sluchu. Hluk může způsobit ztrátu sluchu.
 • Používejte přídavné rukojeti dodané s nářadím. Ztráta kontroly může vést k poranění.
 • Při práci, při které může nástroj zasáhnout skryté elektrické rozvody, držte elektrické nářadí za izolované rukojeti. Kontakt s vedením pod proudem může uvést pod napětí i kovové díly nářadí, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.

Dodatečné bezpečnostní pokyny pro vrtací kladivo

Bezpečnost osob
 • Výrobek a příslušenství používejte jen v technicky bezvadném stavu.
 • Nikdy neprovádějte na výrobku nebo na příslušenství úpravy nebo změny.
 • Používejte přídavné rukojeti dodané s výrobkem. Ztráta kontroly může vést k poranění.
 • Při prorážení otvorů zajistěte oblast na druhé straně. Vybourané části mohou vypadnout ven a/nebo dolů a poranit jiné osoby.
 • Výrobek držte vždy pevně oběma rukama za rukojeti, které jsou k tomu určené. Rukojeti udržujte suché a čisté.
 • Při práci, při které může nástroj zasáhnout skryté elektrické rozvody, držte výrobek za izolované rukojeti. Kontakt s vedením pod proudem může uvést pod napětí i kovové díly nářadí, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.
 • Nedotýkejte se rotujících dílů – nebezpečí poranění!
 • Při používání výrobku noste ochranu očí, ochrannou přilbu, chrániče sluchu a vhodný respirátor.
 • Při výměně nástroje noste ochranné rukavice. Při dotknutí se nástroje může dojít k řeznému poranění a popálení.
 • Používejte ochranu očí. Odštípnutý materiál může způsobit poranění těla a očí.
 • Prach, který vzniká při broušení, broušení smirkovým papírem, řezání a vrtání, může obsahovat nebezpečné chemické látky. Některé příklady jsou: olovo nebo barvy na bázi železa; cihly, beton a další zdivo, přírodní kámen a další výrobky s obsahem silikátů; určité druhy dřeva, jako dub, buk, a chemicky ošetřené dřevo; azbest nebo materiály obsahující azbest. Stanovte působení na pracovníka a osoby v okolí podle třídy nebezpečí materiálů, se kterými se pracuje. Proveďte potřebná opatření, abyste působení udrželi na bezpečné úrovni, jako např. použití systému pro zachycení prachu nebo nošení vhodného respirátoru. K všeobecným opatřením pro omezení působení patří:
 • práce v dobře větraném prostoru,
 • zabránění delšímu kontaktu s prachem,
 • zabránění pronikání prachu k obličeji a tělu,
 • nošení ochranného oděvu a umytí exponovaných míst vodou a mýdlem.
 • Dělejte často přestávky a provádějte cvičení pro lepší prokrvení prstů. Při delší práci může vlivem silných vibrací dojít k cévním poruchám nebo k poruchám nervového systému v prstech, rukách nebo zápěstích.
Elektrická bezpečnost
 • Před zahájením práce zkontrolujte pracovní oblast, zda se v ní nenacházejí skryté elektrické kabely, plynové a vodovodní trubky. Vnější kovové části výrobku mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo výbuch, pokud byste poškodili elektrický kabel, plynovou nebo vodovodní trubku.
Pečlivé zacházení s elektrickým nářadím a jeho používání
 • Když se zablokuje nástroj, výrobek okamžitě vypněte. Výrobek se může vychýlit do strany.
 • Než výrobek odložíte, počkejte, dokud se nezastaví.

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Upínání nástroje
 2. Nastavení hloubkového dorazu (příslušenství)
 3. Hloubkový doraz (příslušenství)
 4. Volič funkcí
 5. Aretační tlačítko pro trvalý provoz (pouze sekání)
 6. Ovládací spínač
 7. Ukazatel stavu nabití a poruch (lithium-iontový akumulátor)
 8. Odjišťovací tlačítka s přídavnou funkcí aktivace ukazatele stavu nabití
 9. Akumulátor
 10. Postranní rukojeť
 11. Spínač zapnutí/vypnutí
 12. Tlačítko pro poloviční výkon
 13. Ukazatel polovičního výkonu
 14. Servisní ukazatel
 15. Ukazatel zapnutí/vypnutí

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je elektrické kombinované kladivo s pneumatickým příklepovým mechanismem. Je určené pro vrtání do betonu, zdiva, dřeva a kovu. Dále je možné výrobek používat pro lehké až středně těžké sekací práce ve zdivu a dokončovací práce v betonu.

 • Pro tento výrobek používejte pouze lithium-iontové akumulátory Hilti typové řady B 36.
 • Používejte pro tyto akumulátory pouze nabíječky Hilti řady C4/36.

Možné nesprávné použití

 • Tento výrobek není vhodný pro práci se zdraví škodlivými materiály.
 • Tento výrobek není vhodný pro práci ve vlhkém prostředí.

Samořezné kotvy

Výrobek je vhodný pro vsazování samořezných kotev. Používejte jen vhodné vsazovací přístroje!
Podrobné informace získáte ve středisku Hilti .

ATC

Výrobek je vybavený elektronickým rychlým vypnutím ATC (Active Torque Control).
Pokud se nástroj zablokuje nebo uvázne, začne se výrobek náhle nekontrolovaně otáčet v opačném směru. ATC rozpozná tento náhlý otáčivý pohyb výrobku a výrobek okamžitě vypne.
Pro řádnou funkci musí mít výrobek možnost se otáčet.
Po rychlém vypnutí výrobek vypněte a znovu zapněte.

Active Vibration Reduction

Výrobek je vybavený systémem Active Vibration Reduction (AVR), který citelně snižuje vibrace.

Rychloupínací sklíčidlo (příslušenství)

Rychloupínací sklíčidlo umožňuje rychlou výměnu nástroje bez dalšího nářadí. Je vhodné pro nástroje s válcovou stopkou nebo šestihranem, které se používají v režimu „s příklepem Image alternative“.

Servisní ukazatel

Výrobek je vybavený servisním ukazatelem se světelnou signalizací.

MMI

Stav
Význam
Servisní ukazatel svítí.
Dosažena doba nutnosti servisu.
Servisní ukazatel bliká.
Nechte výrobek opravit v servisu Hilti .
Ukazatel zapnutí/vypnutí svítí.
Výrobek je zapnutý
Ukazatel zapnutí/vypnutí bliká.
Výrobek je vypnutý kvůli dočasné chybě.
Ukazatel zapnutí/vypnutí nesvítí.
Výrobek je vypnutý.
Ukazatel polovičního výkonu svítí.
Výrobek pracuje s polovičním výkonem.
Ukazatel polovičního výkonu nesvítí.
Výrobek pracuje s plným výkonem.

Ukazatel lithium‑iontového akumulátoru

Stav nabití lithium-iontového akumulátoru a poruchy nářadí jsou signalizovány pomocí ukazatele lithium-iontového akumulátoru. Stav nabití lithium-iontového akumulátoru se zobrazí po klepnutí na jedno ze dvou odjišťovacích tlačítek akumulátoru.
Stav
Význam
Svítí 4 LED.
Stav nabití: 75 % až 100 %
Svítí 3 LED.
Stav nabití: 50 % až 75 %
Svítí 2 LED.
Stav nabití: 25 % až 50 %
Svítí 1 LED.
Stav nabití: 10 % až 25 %
1 LED bliká.
Stav nabití: < 10 %
Bliká 1 LED, výrobek není připravený k provozu.
Akumulátor je přehřátý nebo úplně vybitý.
Blikají 4 LED, výrobek není připravený k provozu.
Nářadí je přetížené nebo přehřáté.
Při stisknutém ovládacím spínači a až 5 sekund po uvolnění ovládacího spínače nelze stav nabití zjistit.
Pokud blikají LED ukazatele akumulátoru, řiďte se pokyny v kapitole Pomoc při poruchách.

Obsah dodávky

Kombinované kladivo, postranní rukojeť, návod k obsluze.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo on-line na: www.hilti.group | USA: www.hilti.com .

Technické údaje


TE 60-A36
Jmenovité napětí
36 V
Hmotnost podle standardu EPTA 01
8,1 kg
Energie jednoho příklepu podle standardu EPTA 05
8,1 J
Ø příklepového vrtáku
12 mm … 55 mm
Ø prorážecího vrtáku
40 mm … 80 mm
Ø příklepové vrtací korunky
45 mm … 100 mm
Ø diamantové vrtací korunky PCM
42 mm … 102 mm
Ø vrtáku do kovu
10 mm … 20 mm
Ø vrtáku do dřeva
10 mm … 32 mm
Upínání nástroje
TE‑Y

Informace o hlučnosti a hodnoty vibrací podle EN 62841

Hodnoty akustického tlaku a vibrací uvedené v těchto pokynech byly změřené normovanou měřicí metodou a lze je použít k vzájemnému srovnání elektrického nářadí. Jsou vhodné také pro předběžný odhad působení.
Uvedené údaje reprezentují hlavní použití elektrického nářadí. Při jiném způsobu použití, při použití s jinými nástroji nebo nedostatečné údržbě se údaje mohou lišit. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně zvýšit.
Pro přesný odhad působení je potřeba brát v úvahu také dobu, kdy je nářadí vypnuté nebo sice běží, ale nepoužívá se. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně snížit.
Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením hluku a/nebo vibrací, například: údržbu elektrického nářadí a nástrojů, udržování rukou v teple, organizace pracovních postupů.
Hodnoty emitovaného hluku podle EN 60745

TE 60-A36
Hladina akustického tlaku (LpA)
98 dB
Nejistota pro hladinu akustického tlaku (KpA)
3 dB
Hladina akustického výkonu (LWA)
109 dB
Nejistota pro hladinu akustického výkonu (KWA)
3 dB
Hodnoty emitovaných vibrací podle EN 60745

TE 60-A36
Vrtání s příklepem do betonu (ah, HD)
8,3 m/s²
Nejistota (K)
1,5 m/s²
Sekání do betonu (ah, CHeq)
6,7 m/s²
Nejistota (K)
1,5 m/s²

Obsluha

Příprava práce

Před nastavováním nářadí nebo výměnou příslušenství výrobek vypněte nebo vyjměte akumulátor.
Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

Vyjmutí akumulátoru

Image alternative
 1. Stiskněte odjišťovací tlačítka akumulátoru.
 2. Vytáhněte akumulátor směrem dozadu.

Montáž postranní rukojeti

POZOR
Nebezpečí poranění Ztráta kontroly nad výrobkem.
 • Ujistěte se, že je postranní rukojeť správně namontovaná a řádně připevněná. Zajistěte, aby byl upínací pásek vedený příslušnou drážkou ve výrobku.
POZOR
Nebezpečí poranění! Nepoužívaný namontovaný hloubkový doraz omezuje uživatele.
 • Odmontujte z výrobku hloubkový doraz.
Image alternative
 1. Otáčejte rukojetí pro uvolnění držáku (upínacího pásku) postranní rukojeti.
 2. Nasaďte držák (upínací pásek) zepředu přes upínání nástroje až do určené drážky.
 3. Nastavte postranní rukojeť do požadované polohy.
 4. Otáčejte rukojetí pro upnutí držáku (upínacího pásku) postranní rukojeti.

Montáž hloubkového dorazu (volitelné)

Image alternative
 1. Otáčejte rukojetí pro uvolnění držáku (upínacího pásku) postranní rukojeti.
 2. Hloubkový doraz nasaďte zepředu do určených 2 vodicích otvorů.
 3. Otáčejte hlavicovou rukojetí pro upnutí držáku (upínacího pásku) postranní rukojeti.

Nastavení výkonu

Po zasunutí akumulátoru je výrobek vždy nastavený na plný výkon.
 1. Stiskněte tlačítko „poloviční výkon“. Výrobek se přepne na poloviční výkon.
  • Svítí ukazatel polovičního výkonu.
 2. Znovu stiskněte tlačítko „poloviční výkon“. Výrobek se přepne na plný výkon.
  • Ukazatel polovičního výkonu zhasne.

Nasazení/vyjmutí nástroje

NEBEZPEČÍ
Nebezpečí požáru Nebezpečí při kontaktu horkého nástroje se snadno vznětlivými materiály.
 • Horký nástroj nepokládejte na snadno vznětlivé materiály.
POZOR
Nebezpečí poranění nástrojem! Nástroj může být horký nebo může mít ostré hrany.
 • Při výměně nástroje noste ochranné rukavice.
Použití nevhodného tuku může způsobit poškození výrobku. Používejte pouze originální tuk Hilti .
Image alternative
 1. Mírně namažte upínací stopku nástroje.
  • Používejte pouze originální tuk Hilti . Nesprávný tuk může způsobit poškození výrobku.
 2. Zasuňte nástroj až nadoraz do upínání nástroje a nechte ho zaskočit.
 3. Po vložení tahem za nástroj zkontrolujte, zda je spolehlivě zajištěný.
  • Výrobek je připravený k použití.
 4. Zatáhněte zajištění nástroje až nadoraz dozadu a vyjměte nástroj.

Nasazení akumulátoru

VÝSTRAHA
Elektrické nebezpečí Nebezpečí zkratu.
 • Před nasazením akumulátoru zajistěte, aby byly kontakty akumulátoru a kombinovaného kladiva čisté.
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění Nebezpečí způsobené padajícím akumulátorem.
 • Padající akumulátor může pro vás i další osoby představovat nebezpečí. Zkontrolujte správnou polohu akumulátoru v kombinovaném kladivu.
Image alternative
 1. Nasaďte akumulátor do držáku v nářadí tak, aby slyšitelně zaskočil.
 2. Zkontrolujte, zda je akumulátor bezpečně usazený.

Práce

POZOR
Nebezpečí poranění Ztráta kontroly nad výrobkem.
 • Ujistěte se, že je postranní rukojeť správně namontovaná a řádně připevněná. Zajistěte, aby byl upínací pásek vedený příslušnou drážkou ve výrobku.
Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

Vrtání s příklepem (příklepové vrtání)

 1. Nastavte volič funkcí na tento symbol: Image alternative.
 2. Nastavte požadovaný výkon.
 3. Nasaďte vrták na podklad.
 4. Stiskněte ovládací spínač.
  • Výrobek se rozběhne.

Vrtání bez příklepu

Vrtání bez příklepu je možné s nástroji se speciální upínací stopkou. Tyto nástroje jsou obsažené v sortimentu nástrojů Hilti . Alternativně lze pomocí rychloupínacího sklíčidla například upnout vrtáky do dřeva nebo vrtáky do oceli s válcovou stopkou a vrtat bez příklepu.
 • Nastavte volič funkcí na tento symbol: Image alternative.

Polohování sekáče

POZOR
Nebezpečí poranění! Ztráta kontroly nad směrem sekání.
 • Nepracujte v poloze „Polohování sekáče“. Nastavte volič funkcí do polohy „sekání“, až zaskočí.
Sekáč je možné zaaretovat ve 24 různých polohách (po 15°). Tak lze s plochými a tvarovými sekáči vždy pracovat v optimální pracovní poloze.
Image alternative
 1. Nastavte volič funkcí do polohy „polohování sekáče“ Image alternative.
 2. Nastavte sekáč do požadované polohy.
 3. Nastavte volič funkcí na tento symbol: Image alternative, až zaskočí.
  • Výrobek je připravený k použití.

Sekání

 • Nastavte volič funkcí do polohy „sekání“ Image alternative.

Zapnutí/vypnutí trvalého provozu

Při sekání lze spínač zajistit v zapnutém stavu.
Image alternative
 1. Aretační tlačítko pro trvalý provoz posuňte dopředu.
 2. Zcela stiskněte ovládací spínač.
  • Výrobek pracuje nyní v trvalém provozu.
 3. Aretační tlačítko pro trvalý provoz posuňte dozadu.
  • Výrobek se vypne.

Péče a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při zasunutém akumulátoru !
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vyjměte akumulátor!
Péče o výrobek
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Pokud má nářadí větrací otvory, opatrně je vyčistěte suchým, měkkým kartáčem.
 • Kryt čistěte jen mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
 • K čištění kontaktů výrobku používejte čistý, suchý hadr.
Péče o lithium-iontové akumulátory
 • Nikdy nepoužívejte akumulátor s ucpanými větracími otvory. Větrací otvory vyčistěte opatrně suchým, měkkým kartáčem.
 • Zajistěte, aby nebyl akumulátor zbytečně vystavený prachu nebo nečistotám. Chraňte akumulátor před vysokou vlhkostí (např. ho neponořujte do vody nebo ho nenechávejte na dešti).
  Pokud se akumulátor namočí, zacházejte s ním jako s poškozeným akumulátorem. Izolujte ho v nehořlavé nádobě a obraťte se na servis Hilti .
 • Z akumulátoru odstraňte olej a tuk, který na něj nepatří. Nedovolte, aby se na akumulátoru hromadily zbytečný prach nebo nečistoty. Akumulátor čistěte suchým, měkkým kartáčem nebo čistým, suchým hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
  Nedotýkejte se kontaktů akumulátoru a neodstraňujte z kontaktů tuk, který je na nich nanesený z výroby.
 • Kryt čistěte jen mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Údržba
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte výrobek neprodleně opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte, zda bezvadně fungují.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství schválené Hilti pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group

Přeprava a skladování akumulátorového nářadí a akumulátorů

Přeprava
  POZOR
  Neúmyslné spuštění při přepravě !
 • Výrobky přepravujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Vyjměte akumulátor/akumulátory.
 • Akumulátory nikdy nepřepravujte volně. Akumulátory by měly být při přepravě chráněné proti nadměrným nárazům a vibracím a izolované od jakýchkoli vodivých materiálů nebo jiných akumulátorů, aby se nemohly dostat do kontaktu s póly jiných akumulátorů a způsobit tak zkrat. Dodržujte místní přepravní předpisy pro akumulátory.
 • Akumulátory se nesmí posílat poštou. Pokud chcete posílat nepoškozené akumulátory, obraťte se na zásilkovou firmu.
 • Před použitím, před delší přepravou a po delší přepravě zkontrolujte výrobek a akumulátory, zda nejsou poškozené.
Skladování
  VÝSTRAHA
  Neúmyslné poškození vadnými nebo vyteklými akumulátory. !
 • Výrobky skladujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Výrobek a akumulátory skladujte v chladu a v suchu. Dodržujte limitní hodnoty teploty, které jsou uvedené v technických údajích.
 • Akumulátory nenechávejte v nabíječce. Po nabíjení akumulátor vždy z nabíječky vyndejte.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na zdrojích tepla nebo za sklem.
 • Výrobek a akumulátory skladujte mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Před použitím, před delším skladováním a po delším skladování zkontrolujte výrobek a akumulátory, zda nejsou poškozené.

RoHS (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)

Image alternative
Pod následujícím odkazem najdete tabulku s nebezpečnými látkami: qr.hilti.com/r8377057.
Odkaz na tabulku RoHS najdete na konci této dokumentace jako QR kód.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .

Odstraňování poruch

Porucha
Možná příčina
Řešení
Nefunguje příklep.
Výrobek je příliš studený.
 • Nasaďte výrobek na podklad a nechte ho běžet na volnoběh. V případě potřeby opakujte, dokud příklepový mechanismus nezačne pracovat.
Akumulátor se vybíjí rychleji než obvykle.
Akumulátor není v optimálním stavu.
 • Vyměňte akumulátor.
Akumulátor nezaskočí se slyšitelným dvojitým cvaknutím.
Zajišťovací výstupky na akumulátoru jsou znečištěné.
 • Vyčistěte zajišťovací výstupky a znovu nasaďte akumulátor.
Vřeteno nářadí se netočí.
Překročená přípustná provozní teplota elektroniky výrobu.
  Ukazatel zapnutí/vypnutí bliká.
 • Nechte výrobek vychladnout.
Vybitý akumulátor.
 • Vyměňte akumulátor nebo vybitý akumulátor nabijte.
Výrobek se automaticky vypne.
Ochrana proti přetížení aktivní.
  Ukazatel zapnutí/vypnutí bliká.
 • Uvolněte ovládací spínač. Nechte výrobek vychladnout. Znovu stiskněte ovládací spínač. Zmenšete zatížení nářadí.
Výrobek se při zaseknutí vrtáku vypne.
Deaktivovalo se elektronické ochranné zařízení, aby se zabránilo dalšímu zaseknutí.
 • Uvolněte vrták.
Kombinované kladivo nebo akumulátor se silně zahřívá.
Elektrická závada.
 • Výrobek okamžitě vypněte. Vyjměte akumulátor a sledujte ho. Nechte ho vychladnout. Kontaktujte servis Hilti .
Výrobek je přetížený (překročena hranice zatížení).
 • Zvolte výrobek odpovídající příslušnému použití.
LED na akumulátoru nic neindikují.
Akumulátor není úplně zasunutý.
 • Zasuňte akumulátor s dvojím cvaknutím.
Vybitý akumulátor.
 • Vyměňte akumulátor nebo vybitý akumulátor nabijte.
Akumulátor příliš horký nebo příliš studený.
 • Postarejte se, aby měl akumulátor doporučenou pracovní teplotu.
1 LED na akumulátoru bliká.
Vybitý akumulátor.
 • Vyměňte akumulátor nebo vybitý akumulátor nabijte.
Akumulátor příliš horký nebo příliš studený.
 • Postarejte se, aby měl akumulátor doporučenou pracovní teplotu.
4 LED na akumulátoru blikají.
Výrobek je krátkodobě přetížený.
 • Uvolněte ovládací spínač a znovu ho stiskněte.
Tepelná pojistka.
 • Nechte výrobek vychladnout a vyčistěte ventilační štěrbiny.
Výrobek nemá plný výkon.
Ovládací spínač není úplně stisknutý.
 • Stiskněte ovládací spínač až nadoraz.
Stisknuté tlačítko „poloviční výkon“.
 • Stiskněte tlačítko „poloviční výkon“.
Vrták se neotáčí.
Volič funkcí nezaskočil nebo je v poloze „sekání“ Image alternative nebo „polohování sekáče“ Image alternative.
 • V klidovém stavu nastavte volič funkcí do polohy „vrtání s příklepem“ Image alternative.
Nástroj nelze uvolnit z aretace.
Upínání nástroje není zatažené úplně dozadu.
 • Zatáhněte aretaci nástroje až nadoraz dozadu a vyjměte nástroj.
Postranní rukojeť není správně namontována.
 • Povolte postranní rukojeť a namontujte ji správně tak, aby upínací pásek a postranní rukojeť zaskočily v prohlubni.
Výrobek se nerozběhne.
Aktivovalo se elektronické blokování rozběhu po přerušení napájení.
 • Výrobek vypněte a znovu zapněte.
Servisní ukazatel svítí.
Dosažena limitní doba servisu.
 • Nechte výrobek opravit v servisu Hilti .
Servisní ukazatel bliká.
Výrobek je poškozený.
 • Nechte výrobek opravit v servisu Hilti .
Ukazatel zapnutí/vypnutí bliká.
Výrobek je krátkodobě přetížený.
 • Uvolněte ovládací spínač a znovu ho stiskněte.
Tepelná pojistka.
 • Nechte výrobek vychladnout a vyčistěte ventilační štěrbiny.

Likvidace

Image alternative Nářadí Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .