Jazyk

VC 5-A22

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkým poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrická zařízení nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.
Image alternative Bezdrátový přenos dat

Symboly na výrobku

Symboly v závislosti na výrobku

Na výrobku byly použity následující symboly:
Image alternative Stejnosměrný proud
Image alternative Nevysávejte vlhký materiál

Informace o výrobku

Výrobky Hilti jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
Údaje o výrobku
Vysavač na suché sání
VC 5-A22
Generace
01
Sériové číslo

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrická zařízení

Image alternative VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedbalost při dodržování bezpečnostních pokynů a instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár, případně těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
 • Výrobek není určený k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi.
 • Zařízení smí používat pouze osoby, které jsou s ním seznámené, byly poučeny o bezpečném používání a chápou s tím spojená rizika. Zařízení není určené pro děti.
 • Děti si nesmí se zařízením hrát. Čištění a běžnou údržbu nesmí děti provádět bez dozoru.
 • Je zakázáno vysávat zdraví škodlivý, hořlavý a/nebo výbušný prach (hořčíkovo-hliníkový prach atd.). Nesmí se vysávat materiály s teplotou nad 60 °C (např. doutnající cigarety, horký popel).
 • Nepoužívejte vodu, oleje, tuky nebo čisticí prostředky.
 • Nepoužívejte k čištění benzín a jiné hořlavé kapaliny.

Pečlivé zacházení s akumulátorem a jeho používání

 • Dodržujte zvláštní směrnice pro přepravu, skladování a provoz lithium-iontových akumulátorů.
 • Akumulátory chraňte před vysokými teplotami, přímým slunečním zářením a ohněm.
 • Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C ani pálit.
 • Nepoužívejte a nenabíjejte akumulátory, které byly vystaveny nárazu, které spadly z větší výšky než jeden metr nebo jsou jinak poškozené. V tom případě vždy kontaktujte Hilti  servis .
 • Pokud je akumulátor příliš horký na dotek, může být vadný. Postavte výrobek na nehořlavé místo v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, kde ho lze sledovat, a nechte ho vychladnout. V tom případě vždy kontaktujte Hilti  servis .

Doplňující bezpečnostní pokyny pro vysavače

Bezpečnost pracoviště
 • Při práci s elektrickým zřízením zabraňte přístupu dětem a jiným osobám na pracoviště. Rozptylování pozornosti by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad zařízením.
Elektrická bezpečnost
 • Nedotýkejte se uzemněných povrchů, např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Chraňte vysavač před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do vysavače zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektrickým zařízením rozumně. Elektrické zařízení nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým zařízením může mít za následek vážná poranění.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná helma nebo chrániče sluchu (podle druhu použití elektrického zařízení), snižuje riziko úrazu.
 • Nepoužívejte vysavač v silně prašném prostředí.
 • Při nesprávném použití může z akumulátoru vytéci kapalina. Zabraňte kontaktu s touto kapalinou. Vytékající akumulátorová kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny. Při potřísnění zasažená místa opláchněte vodou. Jestliže se tato kapalina dostane do očí, vypláchněte je velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře.
Použití elektrického zařízení a péče o něj
 • Nepoužívané elektrické zařízení uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby zařízení používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny. Elektrické zařízení je nebezpečné, když ho používají nezkušené osoby.
 • O elektrické zařízení se pečlivě starejte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce elektrického zařízení. Poškozené díly nechte před použitím zařízení opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba elektrického zařízení.
 • Elektrické zařízení, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického zařízení k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
 • Používejte správné zařízení. Nepoužívejte zařízení k účelům, pro které není určené, nýbrž pouze k určenému účelu a v bezvadném stavu.
 • Vysavač nepoužívejte pro odsávání prachu v kombinaci s elektrickým nářadím.
 • Vysavač používejte pouze s namontovaným filtrem.
 • Zabraňte neúmyslnému spuštění. Vypněte zařízení, než budete nasazovat akumulátor, budete zařízení zvedat nebo přepravovat. Zařízení nepřenášejte s prstem na vypínači. Když zařízení při pracovní přestávce nepoužíváte, před údržbou, při výměně nástroje a při přepravě vyjměte ze zařízení akumulátor.
 • Na zařízení si nesedejte ani nestoupejte.
Servis
 • Elektrické zařízení svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že elektrické zařízení bude i po opravě bezpečné.

Popis

Použití v souladu s určeným účelem

Zde popsaný výrobek je vysavač určený pro komerční použití, například v hotelech, školách, nemocnicích, továrnách, obchodech, kancelářích a k pronájmu. Lze ho používat pouze pro suché sání.

Výrobky Hilti jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
 • Pro tento výrobek používejte pouze lithium-iontové akumulátory Hilti typové řady B 22.

 • Používejte pro tyto akumulátory pouze nabíječky Hilti řady C4/36.

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Tlačítko EJECT pro hadici
 2. Rukojeť
 3. Spínač zařízení
 4. Držák ramenního popruhu
 5. Ruční hubice
 6. Hadice
 7. Štěrbinová hubice
 8. Uzavírací spona
 9. Sběrná nádoba
 10. Hlava vysavače
 11. Tlačítko CLEAN pro čištění filtru
 12. Prostor pro akumulátor
 13. Filtr výstupního vzduchu

Spínač zařízení

Stav
Význam
ECO
Režim pro úsporu energie
MAX
Zapnutí
OFF
Vypnutí

Obsah dodávky

Vysavač na suché sání včetně filtrační vložky, kompletní sací hadice, ruční hubice, štěrbinové hubice, ramenního popruhu a návodu k obsluze.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo on-line na: www.hilti.group | USA: www.hilti.com .

Ukazatel lithium-iontového akumulátoru

Stav nabití lithium-iontového akumulátoru a poruchy zařízení jsou signalizovány pomocí ukazatele lithium-iontového akumulátoru. Stav nabití lithium-iontového akumulátoru se zobrazí po klepnutí na jedno ze dvou odjišťovacích tlačítek akumulátoru.
Stav
Význam
Svítí 4 LED.
Stav nabití: 75 % až 100 %
Svítí 3 LED.
Stav nabití: 50 % až 75 %
Svítí 2 LED.
Stav nabití: 25 % až 50 %
Svítí 1 LED.
Stav nabití: 10 % až 25 %
Bliká 1 LED, zařízení je připravené k provozu.
Stav nabití: < 10 %
Bliká 1 LED, zařízení není připravené k provozu.
Akumulátor je přehřátý.
Blikají 4 LED, zařízení není připravené k provozu.
Zařízení je přetížené nebo přehřáté.
Při stisknutém spínači zařízení a až 5 sekund po uvolnění tohoto spínače nelze stav nabití zjistit.
Pokud blikají LED ukazatele stavu nabití akumulátoru, řiďte se pokyny v kapitole Pomoc při poruchách.

Ukazatel přetížení a přehřátí

Zařízení je vybavené elektronickou ochranou proti přetížení a přehřátí. Při přetížení nebo přehřátí se zařízení automaticky vypne. Pokud uvolníte a znovu stisknete ovládací spínač, může dojít ke zpožděnému zapnutí (fáze chladnutí zařízení).

Technické údaje


VC 5-A22
Jmenovité napětí (DC)
21,6 V
Jmenovitý proud
16 A
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01 (měřeno s B22⁄5.2)
5,2 kg
Teplota prostředí
−17 ℃ … 60 ℃
Skladovací teplota
−20 ℃ … 70 ℃

Informace o hlučnosti a vibracích, měřeno podle EN 60335-2-69


VC 5-A22
Hladina akustického tlaku (LpA)
70,9 dB(A)
Hladina akustického výkonu (LWA)
85,2 dB(A)
Nejistota
2,4 dB(A)
Hodnota emitovaných vibrací (ah)
< 2,5 m/s²
Nejistota (K)
Zohledněno v hodnotě

Obsluha

Příprava práce

Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.
VAROVÁNÍ Zařízení smí obsluhovat pouze autorizovaný a instruovaný personál.

Nabíjení akumulátoru

 1. Před nabíjením si přečtěte návod k obsluze nabíječky.
 2. Dbejte na to, aby byly kontakty akumulátoru a nabíječky suché a čisté.
 3. Akumulátor nabíjejte pomocí schválené nabíječky.

Nasazení akumulátoru

POZOR
Nebezpečí poranění při zkratu nebo padajícím akumulátorem!
 • Před nasazením akumulátoru zkontrolujte, zda nejsou na kontaktech akumulátoru a výrobku cizí tělesa.
 • Zajistěte, aby akumulátor vždy správně zaskočil.
 1. Před prvním uvedením do provozu akumulátor úplně nabijte.
 2. Nasaďte akumulátor do držáku v nářadí tak, aby slyšitelně zaskočil.
 3. Zkontrolujte, zda je akumulátor bezpečně usazený.

Vyjmutí akumulátoru

 1. Stiskněte odjišťovací tlačítka akumulátoru.
 2. Vytáhněte akumulátor z držáku v nářadí.

Výměna filtračního vaku

Image alternative
 1. Vypněte zařízení.
 2. Otevřete obě uzavírací spony.
 3. Ze sběrné nádoby sejměte hlavu vysavače.
 4. Vyjměte filtrační vak a odstraňte držák filtračního vaku.
 5. Držák filtračního vaku nasaďte na nový filtrační vak.
 6. Upevněte držák s filtračním vakem do drážek ve sběrné nádobě.
 7. Hlavu vysavače nasaďte na sběrnou nádobu a zavřete obě uzavírací spony.

Připojení/odpojení hadice

 1. Připojte sací hadici ke vstupnímu hrdlu pro sací hadici.
  • Sací hadice slyšitelně zaskočí.
 2. Pro odpojení sací hadice držte stisknuté tlačítko EJECT .
 3. Odpojte sací hadici ze vstupního hrdla pro sací hadici.

Práce

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění !
 • S tímto výrobkem se nesmí vysávat nebezpečný prach.
 • Tento výrobek používejte pouze pro suché sání.

Vypnutí a zapnutí zařízení

 1. Pro zapnutí zařízení otočte spínač zařízení do polohy MAX .
  Pro nastavení delší doby chodu při nižším sacím výkonu nastavte spínač zařízení do polohy ECO .
 2. Pro vypnutí zařízení nastavte spínač zařízení do polohy OFF .

Čištění filtru

 1. Zapněte zařízení.
 2. Rukou zacpěte konec hadice.
 3. Počkejte, dokud se nevytvoří maximální podtlak.
 4. 4-5krát stiskněte toto tlačítko CLEAN .
 5. Vypněte zařízení.

Po vysávání

 1. Spínač zařízení nastavte do polohy: OFF .
 2. Vyprázdněte sběrnou nádobu a zařízení vyčistěte vlhkým hadrem.
 3. Upevněte hadici na držák hadice.
 4. Uložte hubice.
 5. Vysavač uložte v suché místnosti tak, aby byl chráněn před neoprávněným použitím.
  • POZOR Tento vysavač smí být uložený pouze v uzavřených místnostech.

Ošetřování a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při zasunutém akumulátoru !
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vyjměte akumulátor!
Péče o zařízení
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Ventilační štěrbiny očistěte opatrně suchým kartáčem.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Péče o lithium-iontové akumulátory
 • Akumulátor udržujte čistý a beze stop oleje a tuku.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
 • Zabraňte proniknutí vlhkosti.
Údržba
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte ho ihned opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte funkci.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro svůj výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group .

Výměna filtru

Image alternative
 1. Vypněte zařízení.
 2. Otevřete obě uzavírací spony.
 3. Ze sběrné nádoby sejměte hlavu vysavače.
 4. Pro vyjmutí rámečku filtru otočte upevnění filtru o  180°.
 5. Vyjměte filtr s rámečkem.
 6. Odstraňte prach z těsnění a uchycení rámečku filtru.
 7. Nasaďte na rámeček nový filtr.
 8. Nasaďte rámeček filtru do držáku rámečku.
 9. Zajistěte rámeček filtru úchytkami.
 10. Hlavu vysavače nasaďte na sběrnou nádobu a zavřete obě uzavírací spony.

Výměna vliesového filtru

Image alternative
 1. Stiskněte tlačítko pro odjištění výstupního filtru a vyjměte držák filtru.
 2. Odstraňte vliesový filtr z držáku filtru.
 3. Připevněte na držák filtru nový vliesový filtr.
 4. Připevněte držák filtru v zařízení.

Přeprava a skladování akumulátorového nářadí

Přeprava
  POZOR
  Neúmyslné spuštění při přepravě !
 • Výrobky přepravujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Vyjměte akumulátory.
 • Akumulátory nikdy nepřepravujte volně.
 • Po delší přepravě nářadí a akumulátory před použitím zkontrolujte, zda nejsou poškozené.
Skladování
  POZOR
  Neúmyslné poškození vadnými nebo vyteklými akumulátory. !
 • Výrobky skladujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Nářadí a akumulátory skladujte pokud možno v suchu a chladu.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na topení nebo za sklem.
 • Nářadí a akumulátory skladujte mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Po delším skladování nářadí a akumulátory před použitím zkontrolujte, zda nejsou poškozené.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .

Odstraňování poruch

Porucha
Možná příčina
Řešení
Akumulátor nezaskočí se slyšitelným dvojitým cvaknutím.
Aretační výstupek na akumulátoru je znečištěný.
 • Vyčistěte aretační výstupek a nechte akumulátor zaskočit.
1 LED bliká.
Zařízení nefunguje.
Akumulátor je vybitý.
 • Vyměňte akumulátor nebo vybitý akumulátor nabijte.
Akumulátor je příliš studený nebo příliš horký.
 • Nechte akumulátor pomalu zahřát nebo vychladnout na pokojovou teplotu.
Blikají 4 LED.
Přehřátý motor.
 • Vypněte zařízení.
 • Počkejte 10 minut.
 • Odstraňte ucpání z filtru, vstupního hrdla, hadice a výstupního filtru.
 • Zapněte zařízení.
Snížený sací výkon.
Plná sběrná nádoba.
 • Vyprázdněte sběrnou nádobu.
Je ucpaná sací hadice nebo hubice.
 • Vyčistěte sací hadici a hubici.
Je ucpaný filtr.
 • Zkontrolujte, zda je filtr správně nasazený.
Je poškozená sací hadice nebo hubice.
 • Vyměňte sací hadici nebo hubici.
Sací hadice správně nezaskočila.
Lehké elektrické výboje.
Nabíjení elektrostatickou elektřinou.
 • Zvyšte vlhkost vzduchu.
 • Vysávejte v režimu ECO .

Likvidace

Image alternative Nářadí Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Likvidace akumulátorůV důsledku nesprávné likvidace akumulátorů může dojít k poškození zdraví unikajícími plyny nebo kapalinami.
 • Poškozené akumulátory žádným způsobem neposílejte!
 • Přípojky zakryjte nevodivým materiálem, abyste zabránili zkratu.
 • Akumulátory zlikvidujte tak, aby se nemohly dostat do rukou dětem.
 • Akumulátor odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .
Image alternative