Jazyk

VC 20 / VC 40

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:

NEBEZPEČÍ

NEBEZPEČÍ !

 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA

VÝSTRAHA !

 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR

POZOR !

 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkým poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V našich dokumentacích jsou použity následující symboly:

Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na našich obrázcích jsou použity následující symboly:

Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.
Image alternative Bezdrátový přenos dat

Doplňující symboly

Na výrobku byly použity následující symboly:

Image alternative Zákaz transportu pomocí jeřábu

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku byly použity následující symboly:

Image alternative Varování před horkým povrchem
Image alternative Zákaz transportu pomocí jeřábu

Speciální nálepky na výrobku

U vysavačů UL
Image alternative

UPOZORNĚNÍ: Tento vysavač obsahuje zdraví škodlivý prach. Vyprazdňování a údržbu, včetně odstraňování vaku na prach, smí provádět pouze odborný personál, který nosí vhodné osobní ochranné vybavení. Nezapínejte, dokud není nainstalovaný kompletní filtrační systém.

U vysavačů UM a UME
Image alternative

UPOZORNĚNÍ: Tento vysavač obsahuje zdraví škodlivý prach. Vyprazdňování a údržbu, včetně odstraňování vaku na prach, smí provádět pouze odborný personál, který nosí vhodné osobní ochranné vybavení. Nezapínejte, dokud není nainstalovaný kompletní filtrační systém a přezkoušená funkce kontroly objemu proudění vzduchu.

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.

Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.

 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Vysavač na suché a mokré sání
  VC 20-U | VC 20-UL | VC 20-UM | VC 20-UME
  VC 40-U | VC 40-UL | VC 40-UM | VC 40-UME
  Generace
  02
  Sériové číslo

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.

Technické dokumentace jsou uložené zde:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Vedle bezpečnostních pokynů uvedených v jednotlivých kapitolách tohoto návodu k obsluze je nutno vždy striktně dodržovat následující ustanovení.

 • Přečtěte si všechny pokyny! Nedodržování následujících pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo k těžkým poraněním.
 • Při použití zařízení ve spojení s elektrickým nářadím si předem přečtěte návod k obsluze elektrického nářadí a dodržujte všechny pokyny.
 • Úpravy nebo změny na zařízení nejsou dovoleny.
 • Používejte správné zařízení. Nepoužívejte zařízení k účelům, pro které není určené, nýbrž pouze k určenému účelu a v bezvadném stavu.
 • Dříve než budete se zařízením pracovat, informujte se o zacházení s ním, možných nebezpečích způsobených materiálem a o likvidaci vysátého materiálu.
 • Zohledněte vlivy okolí. Nepoužívejte zařízení tam, kde existuje nebezpečí požáru nebo exploze.
 • Zařízení smí používat pouze osoby, které jsou s ním seznámené, byly poučeny o bezpečném používání a chápou s tím spojená rizika. Zařízení není určené pro děti.
 • Nepoužívaná zařízení uchovávejte v bezpečí. Zařízení, které se nepoužívá, musí být uložené na suchém, výše položeném nebo uzavřeném místě mimo dosah dětí.

Bezpečnost osob

 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s výrobkem rozumně. Vysavač nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Moment nepozornosti při používání zařízení může vést k vážným úrazům.
 • Obsluha a osoby, které se zdržují v blízkosti, musí během používání a údržby zařízení používat vhodné ochranné brýle, ochrannou helmu, ochranu sluchu, ochranné rukavice, bezpečnostní obuv a lehký respirátor.
 • Pro bezpečnou stabilitu vysavače zajistěte brzdy koleček. S nezajištěnými brzdami koleček se vysavač může nekontrolovaně začít pohybovat.
 • Pokud lze namontovat odsávání prachu nebo zařízení na zachycení prachu, zkontrolujte, zda jsou připojené a používají se správně. Použitím odsávání prachu můžete snížit ohrožení vlivem prachu.

Pečlivé zacházení se zařízením a jeho používání

 • Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru.
 • Při vysávání nebezpečného prachu nedeaktivujte čištění filtru, zejména při použití prašného elektrického nářadí.
 • Chraňte vysavač před mrazem.
 • Zařízení pro kontrolu hladiny vody pravidelně čistěte podle návodu kartáčkem a kontrolujte, zda nejeví známky poškození.
 • Při nasazování hlavy vysavače dbejte na to, abyste se neskřípli a nepoškodili síťový kabel. Hrozí nebezpečí poranění a poškození.
 • Zkontrolujte, zda zařízení a příslušenství nejsou poškozené. Před dalším použitím je nutné pečlivě zkontrolovat ochranná zařízení nebo lehce poškozené díly, zda bezvadně a správně fungují. Zkontrolujte, zda pohyblivé díly fungují bezvadně a zda neváznou, nebo zda nejsou díly poškozené. Veškeré díly musí být správně namontované a splňovat všechny podmínky pro zajištění bezvadného provozu zařízení.
 • Zařízení svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že zařízení bude i po opravě bezpečné.
 • Pokud zařízení nepoužíváte (během přestávek v práci), před prováděním péče a údržby, před výměnou příslušenství nebo filtru vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí zařízení.
 • Vysavač nikdy nepřesunujte do jiné pracovní polohy taháním za síťový kabel. Nepřejíždějte vysavačem síťový kabel.
 • Zařízení nepřemisťujte pomocí jeřábu.
Navíc u vysavačů UM a UME
 • Při přepravě a pokud zařízení nepoužíváte, zavřete sací hrdlo uzavírací objímkou.

Elektrická bezpečnost

 • Síťová zástrčka zařízení musí odpovídat zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravována. U zařízení s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Zástrčku zapojte do vhodné uzemněné zásuvky, která je bezpečně nainstalovaná a splňuje všechny místní předpisy. Pokud si nejste jisti, že je zásuvka uzemněná, nechte ji zkontrolovat odborníkem s elektrotechnickou kvalifikací.
 • Nedotýkejte se uzemněných povrchů, např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Zařízení chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického zařízení zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Zkontrolujte, zda síťový kabel neleží ve vodě.
 • Pravidelně kontrolujte přívodní kabel zařízení a v případě poškození ho nechte vyměnit v servisním oddělení Hilti . Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely a v případě poškození je vyměňte.
 • Pokud dojde při práci k poškození síťového kabelu a/nebo prodlužovacího kabelu, nesmíte se jich dotýkat. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Poškozené síťové a prodlužovací kabely představují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Síťový kabel smí být vyměněn pouze za typ uvedený v návodu k obsluze.
 • Síťový kabel používejte jen k tomu účelu, pro který je určený. Nepoužívejte jej zejména k nošení či zavěšování zařízení ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Kabel veďte vždy v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla, ostrých hran a pohyblivých dílů, zamezte styku s olejem. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud pracujete s elektrickým zařízením venku, používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou vhodné i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro použití venku, snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Při výpadku proudu zařízení vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 • Zásuvku vysavače používejte pouze pro účely, které jsou uvedené v návodu k obsluze.
 • Nikdy nepoužívejte zařízení ve špinavém nebo mokrém stavu. Prach usazený na povrchu zařízení, především z vodivých materiálů, nebo vlhkost mohou za nepříznivých podmínek způsobit úraz elektrickým proudem. Především pokud často opracováváte vodivé materiály, nechte znečištěná zařízení v pravidelných intervalech zkontrolovat v servisu Hilti .

Pracoviště

 • Zajistěte dobré osvětlení pracoviště.
 • Zajistěte dobré větrání pracoviště. Špatně větrané pracoviště může ohrozit zdraví kvůli zatížení prachem.
 • Udržujte své pracoviště v pořádku. Z pracoviště odstraňte všechny předměty, kterými byste se mohli poranit. Nepořádek na pracovišti může mít za následek úrazy.
 • Se zařízením nepracujte v prostředích s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrická zařízení jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
 • Obzvláště opatrní buďte při práci na schodech.

Vysávaný materiál

 • Je zakázáno vysávat zdraví škodlivý, hořlavý a/nebo výbušný prach (hořčíkovo-hliníkový prach atd.). Nesmí se vysávat materiály s teplotou nad 60 °C (140 °F) (např. doutnající cigarety, horký popel).
 • Je zakázáno vysávání hořlavých, výbušných, agresivních kapalin (chladicí a mazací prostředky, benzin, ředidla, kyseliny [pH < 5], louhy [pH > 12,5] atd.).
 • V případě, že uniká pěna nebo kapalina, zařízení okamžitě vypněte.
 • Při vysávání horkého materiálu do max. 60 °C (140 °F) noste ochranné rukavice.
 • Při práci s minerálním vrtným kalem používejte ochranný pracovní oděv a zabraňte potřísnění pokožky (pH > 9, leptavé).
 • Zabraňte kontaktu se zásaditými nebo kyselými kapalinami. Při náhodném kontaktu opláchněte postižené místo vodou. Jestliže se tato kapalina dostane do očí, vypláchněte je velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře.
Navíc u vysavačů UL
 • Zařízení třídy prachu L je vhodné pro vysávání/odsávání suchého, nehořlavého prachu, dřevěných třísek a nebezpečného prachu s mezními hodnotami expozice > 1 mg/m³. Podle míry nebezpečí vysávaného/odsávaného prachu musí být vysavač vybavený vhodnými filtry.
Navíc u vysavačů UM a UME
 • Zařízení třídy prachu M je vhodné pro vysávání/odsávání suchého, nehořlavého prachu, dřevěných třísek a nebezpečného prachu s mezními hodnotami expozice ≧ 0,1 mg/m³. Podle míry nebezpečí vysávaného/odsávaného prachu musí být vysavač vybavený vhodnými filtry.

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Zásuvka vysavače
 2. Automatické čištění filtru
 3. Tlačítko „zapnutí/vypnutí čištění filtru“ (pouze UL a UME)
 4. Ukazatel stavu „automatické čištění filtru“
 5. Spínač zařízení
 6. Sací hrdlo
 7. Sběrná nádoba
 8. Prohlubeň pro uchopení
 9. Uzavírací spona
 10. Hlava vysavače
 11. Rukojeť
 12. Hák na kabel
 13. Uzavírací spona krytu filtru

Použití v souladu s určeným účelem

Zde popsané výrobky jsou univerzální průmyslové vysavače pro komerční použití. Lze je používat pro suché a mokré sání.

Tento výrobek se nesmí používat pro vysávání osob a zvířat. Použití pod vodou je zakázáno.

VÝSTRAHA

Ohrožení zdraví! Vysavače U nejsou vhodné pro vysávání zdraví škodlivého prachu.

 • S těmito modely nevysávejte zdraví škodlivý prach.
 • Dříve než budete s výrobkem pracovat, informujte se o zacházení s ním, nebezpečích způsobených materiálem a bezpečné likvidaci materiálu.
 • Nepoužívejte výrobek v trvalém stacionárním provozu, v automatických nebo poloautomatických zařízeních.
 • Používejte pouze originální příslušenství a nástroje společnosti Hilti , abyste zabránili nebezpečí poranění.
 • Abyste zabránili vzniku elektrostatického výboje, používejte antistatickou sací hadici.
 • Nevysávejte předměty, které by přes vak na prach mohly způsobit poranění (například špičaté nebo ostré kousky).
 • Nepoužívejte výrobek místo žebříku.

Tento výrobek je vhodný pouze pro následující komerční použití:

 • Odsávání velkého množství prachu s diamantovými bruskami, dělicími bruskami, vrtacími kladivy a korunkami pro vrtání za sucha Hilti .
 • Odsávání minerálního vrtného kalu s diamantovými vrtacími korunkami Hilti , resp. diamantovými pilami Hilti a kapalin do teploty < 60 °C (140 °F).
 • Odsávání oleje a tekutých médií do teploty < 60 °C (140 °F).
 • Suché a mokré čištění zdí a podlah
Navíc u vysavačů UL

Odsávání suchého, nehořlavého prachu, kapalin, dřevěných třísek a nebezpečného prachu s mezními hodnotami expozice > 1 mg/m³ (třída prachu L).

Navíc u vysavačů UM a UME

Odsávání suchého, nehořlavého prachu, kapalin, dřevěných třísek a nebezpečného prachu s mezními hodnotami expozice ≧ 0,1 mg/m³ (třída prachu M).

Navíc u vysavačů UL, UM a UME

U vysavačů je důležité pamatovat na dostatečnou míru výměny vzduchu L v místnosti, pokud se výstupní vzduch vrací do místnosti. Dodržujte národní předpisy.

Možné nesprávné použití

 • Průmyslový vysavač se nesmí používat položený na boku.
 • Průmyslový vysavač se nesmí používat k vysávání výbušných látek, žhavých, hořících nebo hořlavých látek a agresivního prachu (například hořčíkovo-hliníkového prachu) (výjimka: dřevěné třísky).
 • Průmyslový vysavač se nesmí používat k vysávání hořlavých tekutin (například benzinu, ředidel, kyselin, chladicích a mazacích prostředků).
 • Nesmí se pracovat s materiály ohrožujícími zdraví (např. azbest).

Obsah dodávky

Vysavač na suché a mokré sání včetně filtrační vložky, kompletní sací hadice s otočnou objímkou (na straně vysavače) a objímka pro nářadí, plastový vak na prach PE VC 20/40, návod k obsluze.

Akustický výstražný signál

Vysavače UM a UME jsou vybavené akustickým výstražným signálem. Ten zní z bezpečnostních důvodů, pokud klesne rychlost vzduchu v sací hadici pod 20 m/s.

Aby správně fungoval výstražný signál, musí se u nastavení průměru sací hadice nastavit průměr použité sací hadice.

Automatické čištění filtru

Vysavač je vybavený automatickým čištěním filtru, pomocí kterého se filtrační vložka v maximální míře zbaví zachyceného prachu.

Čištění filtru lze vypnout tlačítkem "zapnutí/vypnutí automatického čištění filtru" a opětovným stisknutím znovu zapnout.

Stav
Význam
LED svítí.
 • Čištění filtru je aktivované.
LED nesvítí.
 • Čištění filtru je deaktivované.

Čištění filtru se automaticky aktivuje při každém spuštění vysavače.

Filtrační vložka se automaticky čistí rázem vzduchu (tepající zvuky).

Při systémovém použití (zejména při broušení, řezání a drážkování) nebo při vysávání většího množství prachu musí být čištění filtru aktivované, aby byl umožněn trvalý vysoký sací výkon.

Čištění filtru funguje pouze při připojené sací hadici.

Pokyny pro použití

Příslušenství a způsoby jeho použití
Příslušenství
Způsob použití
Plastový vak na prach PE VC 20 (203854)
použití na minerální látky, mokré a suché sání
Plastový vak na prach PE VC 40 (203852)
použití na minerální látky, mokré a suché sání
Papírový vak na prach VC 20 (203858)
použití na dřevo
Papírový vak na prach VC 40 (203856)
použití na dřevo
Filtr VC 20/40 suchý (2121386)
suché sání
Filtr VC 20/40 univerzální (2121387)
univerzální na mokré a suché sání
Filtr VC 20/40 performance (2121388)
intenzivní použití pro mokré a suché sání
Sací hadice 27 x 3,5 m AS
mokré a suché sání
Sací hadice 36 mm
převážně mokré sání, nikoli na prach
Sací hadice 36 x 5 m AS
mokré a suché sání
 • U vysavačů UM a UME bezpodmínečně používejte plastový nebo papírový vak na prach.

Technické údaje

Vysavač na suché a mokré sání


VC 20
VC 40
Rozměry (D x Š x V v mm)
505 x 380 x 500
505 x 380 x 610
Hmotnost podle standardu EPTA 01
13,0 kg
14,7 kg
Objem sběrné nádoby
21 ℓ
36 ℓ
Užitné množství prachu
23 kg
40 kg
Plnicí množství vody
13,5 ℓ
25 ℓ
Provozní teplota
−10 ℃ … 40 ℃
−10 ℃ … 40 ℃
Automatické čištění filtru každé
15 s
15 s
Třída ochrany
I
I
Stupeň ochrany
IP X4
IP X4
Síťová frekvence
50 Hz … 60 Hz
50 Hz … 60 Hz

Jmenovité napětí

Při provozu s generátorem nebo transformátorem musí být jeho výstupní výkon minimálně dvojnásobný, než je jmenovitý příkon uvedený na typovém štítku nářadí. Provozní napětí transformátoru nebo generátoru musí být neustále v rozmezí +5 % až −15 % jmenovitého napětí nářadí.

·/·
100
Volt [V]
110
Volt [V]
110
Volt [V]
200
Volt [V]
Jmenovitý příkon
1 200
watt [W]
1 100
watt [W]
1 100
watt [W]
950
watt [W]
Připojovací příkon integrované zásuvky vysavače pro elektrické nářadí (je-li k dispozici)
·/·
1 600
watt [W]
·/·
·/·
Síťová přípojka (typ)
VCTF 3 x 2,0 mm2
A07 QQF 3 / 12 AWG
H07 BQF 3G 1,5 mm2
VCTF 3 x 2,0 mm2
·/·
220–240
Volt [V]
220–240 (CH)
Volt [V]
220–240 (GB)
Volt [V]
220–240 (NZ)
Volt [V]
Jmenovitý příkon
1 200
watt [W]
1 200
watt [W]
1 200
watt [W]
1 200
watt [W]
Připojovací příkon integrované zásuvky vysavače pro elektrické nářadí (je-li k dispozici)
2 400
watt [W]
1 100
watt [W]
1 800
watt [W]
1 200
watt [W]
Síťová přípojka (typ)
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2

Maximální objem proudění a maximální podtlak


VC 20-U
VC 20-UL
VC 20-UM
VC 20-UME
Maximální objem proudění (vzduchu)
950 W
68 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
1 100 W
68 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
1 200 W
74 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
Maximální objem proudění (vzduchu)
1 100 W
·/·
138 m³/h
138 m³/h
138 m³/h
1 200 W
·/·
150 m³/h
150 m³/h
150 m³/h
Maximální podtlak
950 W
235 hPa
·/·
·/·
·/·
1 100 W
230 hPa
209 hPa
209 hPa
209 hPa
1 200 W
253 hPa
253 hPa
253 hPa
253 hPa

VC 40-U
VC 40-UL
VC 40-UM
VC 40-UME
Maximální objem proudění (vzduchu)
950 W
68 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
1 100 W
68 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
1 200 W
74 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
Maximální objem proudění (vzduchu)
1 100 W
·/·
138 m³/h
138 m³/h
138 m³/h
1 200 W
·/·
150 m³/h
150 m³/h
150 m³/h
Maximální podtlak
950 W
235 hPa
·/·
·/·
·/·
1 100 W
230 hPa
209 hPa
209 hPa
209 hPa
1 200 W
253 hPa
253 hPa
253 hPa
253 hPa

Informace o hlučnosti a vibracích (měřeno podle EN 60335

Následující údaje platí pro všechny průmyslové vysavače VC 20 a VC 40.

Hladina emitovaného akustického tlaku (LpA)
73 dB(A)
Nejistota pro hladinu akustického tlaku (KpA)
2,5 dB(A)
Hodnota emitovaných vibrací
< 2,5 m/s²

Používání prodlužovacích kabelů

VÝSTRAHA

Nebezpečí způsobené poškozenými kabely! Jestliže se při práci poškodí síťový nebo prodlužovací kabel, nesmíte se kabelu dotýkat. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

 • Pravidelně kontrolujte přívodní kabel zařízení a v případě poškození jej dejte vyměnit kvalifikovanému odborníkovi.
 • Používejte pouze prodlužovací kabely s dostatečným průřezem schválené pro danou oblast použití. Jinak může dojít k poklesu výkonu nářadí a přehřátí kabelu.
 • Pravidelně kontrolujte, zda prodlužovací kabel není poškozený.
 • Poškozené prodlužovací kabely vyměňte.
 • Venku používejte pouze prodlužovací kabely, které jsou pro to schváleny a příslušně označeny.
Doporučené minimální průřezy a maximální délky kabelů při síťovém napětí 120 V
Kabel
AWG 16
AWG 14
AWG 12
AWG 10
Průřez vodiče
1,31 mm²
2,08 mm²
3,31 mm²
5,26 mm²
Průřez vodiče
2,58 kcmil
4,11 kcmil
6,53 kcmil
10,4 kcmil
Délka kabelu
25 m
30 m
50 m
100 m
Délka kabelu
75 ft
100 ft
150 ft
250 ft

Uvedení do provozu

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí způsobené elektrickým proudem. Pokud vysavač není řádně připojený, může to způsobit smrtelná nebo těžká poranění.

 • Vysavač připojujte jen k řádně uzemněnému zdroji elektrického proudu.
POZOR

Nebezpečí poranění nekontrolovanými pohyby! S nezajištěnými brzdami koleček se vysavač může nekontrolovaně začít pohybovat.

 • Pro bezpečnou stabilitu vysavače zajistěte brzdy koleček.

První uvedení do provozu

Plastový vak na prach: K vysávání bezpečného prachu

Plastový vak na minerální prach nebo papírový vak na prach na dřevěné třísky:

> třída M pro vysávání prachu s mezními hodnotami expozice ≥ 0,1 mg/m3

> třída L nebo M pro vysávání prachu s mezními hodnotami expozice > 1 mg/m3

 1. Otevřete obě uzavírací spony.
 2. Ze sběrné nádoby sejměte hlavu vysavače.
 3. Ze sběrné nádoby vyjměte příslušenství a vybalte ho.
 4. Hlavu vysavače nasaďte na sběrnou nádobu a zavřete obě uzavírací spony.
 5. Ujistěte se, že je hlava vysavače správně nasazená a zajištěná.
 6. K vysavači připojte sací hadici.

Vložení papírového vaku na prach pro vysávání dřevěných třísek

Špičaté předměty by mohly protrhnout vak na prach.

Zkontrolujte, zda nedošlo k protržení vaku na prach nějakým předmětem.

Image alternative
 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 2. Otevřete obě uzavírací spony.
 3. Ze sběrné nádoby sejměte hlavu vysavače.
 4. Nasaďte nový papírový vak na prach do adaptéru a vložte ho do sběrné nádoby.
 5. Hlavu vysavače nasaďte na sběrnou nádobu.
 6. Zavřete obě uzavírací spony.
 7. Ujistěte se, že je hlava vysavače správně nasazená a zajištěná.
 8. K vysavači připojte sací hadici.

Vložení plastového vaku na prach

Image alternative
 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 2. Otevřete obě uzavírací spony.
 3. Ze sběrné nádoby sejměte hlavu vysavače.
 4. Do sběrné nádoby připevněte nový vak na prach (návod na potisku).
 5. Hlavu vysavače nasaďte na sběrnou nádobu a zavřete obě uzavírací spony.

Obsluha

VÝSTRAHA

Nebezpečí poranění. Při poškození filtračního systému může unikat zdraví škodlivý prach.

 • V případě nouze (např. při prasknutí filtru) vysavač vypněte, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a před dalším používáním nechte vysavač zkontrolovat odborným personálem.
NEBEZPEČÍ

Nebezpečí poranění. Vysavače třídy L a vysavače třídy M obsahují zdraví škodlivý prach.

 • Vyprazdňování a údržbu, včetně odstraňování sběrné nádoby na prach, smí provádět pouze odborný personál. Noste odpovídající ochranné vybavení.
 • Než vysavač odstraníte z oblasti zatížené nebezpečnými látkami, vysajte jeho povrch, důkladně ho otřete nebo neprodyšně zabalte. Protože při přemisťování z nebezpečné oblasti je třeba všechny části zařízení považovat za znečištěné, proveďte vhodná opatření, abyste zabránili šíření prachu.
 • Vysavač nikdy nepoužívejte bez kompletního filtračního systému.
POZOR

Nebezpečí poranění nekontrolovanými pohyby! S nezajištěnými brzdami koleček se vysavač může nekontrolovaně začít pohybovat.

 • Pro bezpečnou stabilitu vysavače zajistěte brzdy koleček.

Nastavení průměru sací hadice u vysavačů UM a UME

 1. Pro vysávání/odsávání suchého, nehořlavého prachu s mezními hodnotami expozice a dřevěných třísek přizpůsobte průměr hadice nastavením spínače pro nastavení průměru hadice.
 2. Pokud vysavač používáte se systémem s dutými vrtáky Hilti , přepněte na nejmenší průměr hadice.

Provoz bez použití zásuvky pro elektrické nářadí

 1. Před zapojením síťové zástrčky zkontrolujte, zda je spínač v poloze "OFF".
 2. Zapojte síťovou zástrčku vysavače do zásuvky.
 3. Spínač otočte do polohy "ON".

Provoz s využitím zásuvky vysavače

Zásuvka vysavače je určená pouze k přímému připojení elektrického nářadí k vysavači.

Je-li v zásuvce vysavače zapojené elektrické nářadí, je nutné dodržovat pokyny návodu k obsluze a v něm obsažená bezpečnostní upozornění.

 1. Vytáhněte síťovou zástrčku vysavače ze zásuvky.
 2. Zkontrolujte, zda je maximální příkon připojovaného elektrického nářadí nižší než přípustný maximální výkon zásuvky vysavače, viz kapitolu "Technické údaje" a potisk na zásuvce vysavače.
 3. Před zapojením síťové zástrčky elektrického nářadí zkontrolujte, zda je elektrické nářadí vypnuté.
 4. Síťovou zástrčku elektrického nářadí zapojte do zásuvky vysavače.
 5. Zapojte síťovou zástrčku vysavače do zásuvky.
 6. Spínač otočte do polohy "Auto".
 7. Zapněte elektrické nářadí.
  Po vypnutí elektrického nářadí vysavač ještě chvilku dobíhá, aby došlo k odsátí prachu nacházejícího se v sací hadici.

Vysávání suchého prachu

Před vysáváním suchého a zejména minerálního prachu je vždy nutné zkontrolovat, zda je ve sběrné nádobě vložený správný vak na prach. Vysátý materiál lze potom snadno a čistě zlikvidovat.

POZOR

Nebezpečí poranění. Bez použití filtrační vložky může unikat nebezpečný vysátý materiál.

 • Nikdy nevysávejte bez filtrační vložky.
 • Dbejte na to, aby byla filtrační vložka suchá a byl vložený vhodný vak na prach.

Vysávání kapalin

POZOR

Nebezpečí poranění. Bez použití filtrační vložky může unikat nebezpečný vysátý materiál.

 • Nikdy nevysávejte bez filtrační vložky.
 1. Zkontrolujte kontrolu stavu naplnění.
 2. Pro mokré sání používejte pokud možno samostatnou filtrační vložku.
  Doporučujeme filtr Hilti VC 20/40 universal (2121387).
 3. Po vysávání kapalin otevřete obě uzavírací spony.
 4. Ze sběrné nádoby sejměte hlavu vysavače a postavte ji na rovný podklad, aby mohla filtrační vložka vyschnout.
 5. Vyprázdněte sběrnou nádobu a vyčistěte ji hadicí na vodu. Kartáčkem vyčistěte elektrody a filtrační vložku po předchozím uschnutí otřete rukou.
 6. Nechte sběrnou nádobu vyschnout.

Po vysávání

 1. Vypněte elektrické nářadí.
 2. Spínač vysavače otočte do polohy "OFF".
 3. Vytáhněte síťovou zástrčku vysavače ze zásuvky.
 4. Přívodní kabel stočte a zavěste na hák na kabel.
 5. Vyprázdněte sběrnou nádobu a zařízení vyčistěte vlhkým hadrem.
 6. Stočte hadici.
 7. Vysavač odstavte v suché místnosti tak, aby byl chráněn před neoprávněným použitím.

Vyprázdnění sběrné nádoby při vysávání suchého prachu

 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 2. Hlavu vysavače sejměte ze sběrné nádoby a postavte ji na rovný podklad.
  • U vysavačů UM a UME
   • Ze sběrné nádoby vyjměte vak na prach.
  • U vysavačů U a UL
   • Vyjměte ze sběrné nádoby vak na prach nebo uchopte nádobu za prohlubně a nakloňte ji tak, abyste ji vyprázdnili.
 3. Poté hlavu vysavače nasaďte na sběrnou nádobu a zavřete obě uzavírací spony.

Vyprázdnění sběrné nádoby bez vaku na prach (u kapalin)

 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 2. Hlavu vysavače sejměte ze sběrné nádoby a postavte ji na rovný podklad.
 3. Uchopte nádobu za prohlubně a nakloňte ji tak, abyste ji vyprázdnili.
 4. Okraj sběrné nádoby vyčistěte hadrem.
 5. Hlavu vysavače nasaďte na sběrnou nádobu a zavřete obě uzavírací spony.

Ošetřování a údržba

Ošetřování zařízení

VÝSTRAHA

Nebezpečí způsobené elektrickým proudem. Neodborné opravy elektrických součástí mohou způsobit těžká poranění.

 • Opravy elektrických součástí svěřujte pouze odborníkovi s elektrotechnickou kvalifikací.
 • Zařízení, zejména držadla, udržujte suché, čisté a beze stop oleje a tuku. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu.
 • Nikdy nepoužívejte vysavač s ucpanými ventilačními štěrbinami! Ventilační štěrbiny opatrně čistěte suchým kartáčem. Nepřipusťte, aby se dovnitř zařízení dostaly nějaké předměty.
 • Vnější povrch zařízení čistěte pravidelně mírně navlhčeným hadříkem. K čištění nepoužívejte postřikovač, parní čistič nebo tekoucí vodu, protože by mohla být ohrožena elektrická bezpečnost zařízení.
U vysavačů UL, UM a UME

Při údržbě a čištění se musí se zařízením zacházet tak, aby nevznikalo nebezpečí pro personál provádějící údržbu a další osoby.

 • Používejte filtrované nucené odvětrávání.
 • Noste ochranný oděv.
 • Oblast provádění údržby čistěte tak, aby do okolního prostředí neunikaly žádné nebezpečné látky.
 • Než zařízení odstraníte z oblasti s nebezpečnými látkami, vysajte jeho povrch, důkladně ho otřete nebo neprodyšně zabalte. Zabraňte přitom šíření usazeného nebezpečného prachu.
 • Při provádění údržby a oprav zabalte všechny znečištěné díly, které nebylo možno dostatečně vyčistit, do neprodyšných pytlů a zlikvidujte je v souladu s předpisy platnými pro likvidaci.
 • Minimálně jednou ročně nechte v servisu Hilti nebo vyškolenou osobou provést technickou kontrolu prašnosti, například poškození filtru, vzduchotěsnosti zařízení a funkce kontrolních zařízení.

Automatické čištění filtru

Filtrační vložku nečistěte klepáním o tvrdé předměty ani pomocí tvrdých či ostrých předmětů. Zkracuje se tím životnost filtrační vložky.

Filtrační vložka se nesmí čistit vysokotlakým čističem. Ve filtračním materiálu by mohly vzniknout trhliny.

Filtrační vložka je díl podléhající opotřebení.

 • Filtrační vložku vyměňujte minimálně jednou za půl roku.
 • Při intenzivním používání vyměňujte filtrační vložku častěji.

Výměna filtrační vložky

Image alternative
 1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 2. Otevřete uzavírací sponu krytu filtru.
 3. Otevřete kryt filtru.
 4. Filtrační vložku opatrně vyjměte za prohlubně v držáku.
 5. Těsnicí plochu vyčistěte hadrem.
 6. Vložte novou filtrační vložku.
 7. Zavřete kryt filtru sklopením aretace víka dopředu.
 8. Zavřete uzavírací sponu krytu filtru.

Kontrola stavu naplnění

Image alternative
 1. Pro bezpečnou stabilitu vysavače zajistěte brzdy koleček.
 2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 3. Otevřete obě uzavírací spony.
 4. Hlavu vysavače sejměte ze sběrné nádoby a postavte ji na rovný podklad.
 1. Zkontrolujte, zda nejsou vypínací kontakty znečištěné, a případně je vyčistěte kartáčkem.
 2. Zkontrolujte těsnění hlavy vysavače, zda není znečištěné, a případně ho vyčistěte hadrem.
 3. Hlavu vysavače nasaďte na sběrnou nádobu a zavřete obě uzavírací spony.

Kontrola po čištění a údržbě

 1. Po provedení čištění a údržby zkontrolujte, zda je vysavač správně sestavený a bezvadně funguje.
 2. Proveďte test funkčnosti.

Přeprava a skladování

Přeprava

Plný vysavač se nesmí přenášet.

Zařízení se nesmí zavěšovat na jeřáb.

 • Případně odstraňte z držáku regulátor napětí nebo volné nářadí.
 • Než budete vysavač přenášet na jiné místo, vyprázdněte ho.
 • Zařízení nenaklápějte a nepřepravujte ho položené na boku, pokud jste vysávali kapaliny.
 • Při přepravě spojte oba konce hadice dohromady pomocí kuželového adaptéru.
U vysavačů UM a UME
NEBEZPEČÍ

Nebezpečí poranění. Ze sacího hrdla může unikat nebezpečný vysátý materiál.

 • Při přepravě a pokud vysavač nepoužíváte, uzavřete u vysavačů třídy M sací hrdlo uzavírací objímkou.

Skladování

 • Vysavač odstavte v suché místnosti tak, aby byl chráněn před neoprávněným použitím.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .

Tabulka s poruchami

Porucha
Možná příčina
Řešení
U vysavačů UM a UME Akustický varovný signál (snížený sací výkon)
Plný vak na prach.
 • Vyměňte vak na prach.
Filtrační vložka je silně znečištěná.
 • Pokud je deaktivované automatické čištění filtru, aktivujte ho a nechte vysavač běžet 30 sekund.
Ucpaná sací hadice nebo odsávací kryt elektrického nářadí.
 • Vyčistěte sací hadici a odsávací kryt.
Nastavení průměru hadice v nesprávné poloze.
 • Nastavte průměr hadice.
 • Při použití jádrového vrtáku zvolte průměr hadice 15 mm.
Vysavač vypouští prach.
Filtrační vložka není správně namontovaná.
 • Namontujte filtrační vložku znovu.
Filtrační vložka je poškozená.
 • Namontujte novou filtrační vložku.
Zařízení se nechtěně zapíná a vypíná nebo dochází k přenosu elektrostatických výbojů na uživatele.
Není zabezpečeno odvádění elektrostatické elektřiny, zařízení není připojené k uzemněné zásuvce.
 • Připojte zařízení k uzemněné zásuvce, použijte antistatickou hadici.
Zařízení neběží nebo se po krátkém rozběhnutí vypne.
Zareagovalo vypnutí vody.
 • Sondy a jejich okolí vyčistěte kartáčkem.
Motor neběží.
Zareagovala pojistka síťové zásuvky.
 • Zapněte pojistku.
 • V případě opětovného zareagování pojistky zjistěte příčinu proudového přetížení.
Plná sběrná nádoba.
 • Vypněte zařízení a vyprázdněte sběrnou nádobu.
Zareagovala tepelná pojistka motoru.
 • Zařízení vypněte a nechte ho cca 5 minut vychladnout.
 • Pokud se motor nerozběhne, dejte zařízení do servisu Hilti .
Tepelná pojistka motoru opakovaně vypíná motor.
 • Ventilační štěrbiny opatrně vyčistěte suchým kartáčem.
Motor neběží v automatickém režimu.
Připojené nářadí je vadné nebo není správně zapojené.
 • Zkontrolujte funkci připojeného nářadí a pevně zapojte síťovou zástrčku.
Automatické čištění filtrační vložky nefunguje.
Není připojená sací hadice.
 • Připojte sací hadici.

Likvidace

Image alternative Výrobky Hilti jsou vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti stará zařízení k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.

Podle evropské směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a odpovídajících ustanovení právních předpisů jednotlivých zemí se opotřebovaná elektrická zařízení musí shromažďovat odděleně od ostatního odpadu a odevzdat k ekologické recyklaci.

Image alternative
 • Elektrická zařízení nevyhazujte do komunálního odpadu!
Vrtný kal

Z hlediska ochrany životního prostředí je problematické odvádět vrtný kal do povrchových vod nebo do kanalizace bez vhodné předběžné úpravy.

 • Informujte se u místních úřadů o platných předpisech.

Doporučujeme následující předběžnou úpravu:

 • Zachycujte vrtný kal (například pomocí vysavače na mokré sání).
 • Nechte vrtný kal usadit a pevnou složku zlikvidujte na skládce stavební suti (proces odlučování mohou urychlit vločkovací prostředky).
 • Před odvedením zbývající vody (zásaditá, hodnota pH > 7) do kanalizace ji neutralizujte přidáním kyselých neutralizačních prostředků nebo zředěním velkým množstvím vody.
Prach z vrtání
 • Nahromaděný prach z vrtání zlikvidujte v souladu s platnými národními zákonnými předpisy.

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .
Image alternative