Jazyk

SR 30-A36

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkým poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku mohou být použity následující symboly:
Image alternative Stejnosměrný proud
Image alternative Počet zdvihů na volnoběh
Image alternative Bezdrátový přenos dat
Image alternative Lithium-iontový akumulátor
Image alternative Použitá typová řada lithium-iontového akumulátoru Hilti . Řiďte se pokyny v kapitole Používání v souladu s určeným účelem .

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Pila ocaska
  SR 30-A36
  Generace
  01
  Sériové číslo

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

Image alternative VAROVÁNÍ Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, instrukce, vyobrazení a technické údaje, které patří k tomuto elektrickému nářadí. Nedbalost při dodržování následujících instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Pojem „elektrické nářadí“, používaný v bezpečnostních pokynech, se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) nebo na elektrické nářadí napájené z akumulátoru (bez síťového kabelu).
Bezpečnost pracoviště
 • Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
 • S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
 • Při práci s elektrickým nářadím zabraňte přístupu dětem a jiným osobám na pracoviště. Rozptylování pozornosti by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
 • Síťová zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravována. U elektrického nářadí s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Nedotýkejte se uzemněných povrchů, např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Síťový kabel používejte jen k tomu účelu, pro který je určený. Nepoužívejte ho zejména k nošení či zavěšování elektrického nářadí ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Síťový kabel chraňte před horkem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými díly. Poškozené nebo zamotané síťové kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud pracujete s elektrickým nářadím venku, používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou vhodné i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro venkovní použití, snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Pokud se nelze vyvarovat provozu elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektrickým nářadím rozumně. Elektrické nářadí nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážná poranění.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná helma nebo chrániče sluchu (podle druhu použití elektrického nářadí), snižuje riziko úrazu.
 • Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před zapojením elektrického nářadí do sítě a/nebo vložením akumulátoru, před uchopením elektrického nářadí nebo jeho přenášením se ujistěte, že je vypnuté. Držíte-li při přenášení elektrického nářadí prst na spínači nebo připojujete-li ho k síti zapnuté, může dojít k úrazu.
 • Dříve než elektrické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo klíč. Nástroj nebo klíč ponechaný v otáčivém dílu nářadí může způsobit úraz.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak si v nečekaných situacích zachováte lepší kontrolu nad výrobkem.
 • Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice mějte v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky a dlouhé vlasy jimi mohou být zachyceny.
 • Pokud lze namontovat odsávání prachu nebo zařízení na zachycení prachu, zkontrolujte, zda jsou připojené a používají se správně. Použitím odsávání prachu můžete snížit ohrožení vlivem prachu.
 • Nenechte se ukolébat falešným pocitem bezpečí a nepřekračujte bezpečnostní pravidla pro elektrické nářadí, i když jste po mnohonásobném použití s elektrickým nářadím dobře seznámeni. Nepozorné jednání může ve zlomcích sekundy způsobit těžká zranění.
Použití elektrického nářadí a péče o něj
 • Nářadí nepřetěžujte. Pro danou práci použijte elektrické nářadí, které je pro ni určené. S vhodným elektrickým nářadím budete v dané výkonové oblasti pracovat lépe a bezpečněji.
 • Nepoužívejte elektrické nářadí s vadným spínačem. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.
 • Dříve než budete nářadí seřizovat, měnit jeho příslušenství nebo než ho odložíte, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte odnímatelný akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
 • Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby nářadí používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny. Elektrické nářadí je nebezpečné, když ho používají nezkušené osoby.
 • O elektrické nářadí a příslušenství se pečlivě starejte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce elektrického nářadí. Poškozené díly nechte před použitím nářadí opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba elektrického nářadí.
 • Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami méně váznou a dají se lehčeji vést.
 • Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
 • Rukojeti a plochy rukojetí udržujte suché, čisté a beze stop oleje a tuku. Kluzké rukojeti a plochy rukojetí nedovolují bezpečné ovládání a kontrolu elektrického nářadí v nepředvídaných situacích.
Použití akumulátorového přístroje a péče o něj
 • Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječkách, které jsou doporučené výrobcem. Při použití jiných akumulátorů, než pro které je nabíječka určená, hrozí nebezpečí požáru.
 • Elektrické nářadí používejte pouze s akumulátory, které jsou pro ně určené. Použití jiných akumulátorů může způsobit úraz nebo požár.
 • Nepoužívaný akumulátor neukládejte pohromadě s kancelářskými sponkami, mincemi, klíči, hřebíky, šrouby nebo s jinými drobnými kovovými předměty, které by mohly způsobit přemostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
 • Při nesprávném použití může z akumulátoru vytéci kapalina. Zabraňte kontaktu s touto kapalinou. Při náhodném kontaktu opláchněte postižené místo vodou. Pokud kapalina vnikne do očí, vyhledejte také i lékaře. Vytékající akumulátorová kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
 • Nepoužívejte poškozené nebo upravené akumulátory. Poškozené nebo upravené akumulátory se mohou chovat nepředvídatelně a způsobit požár, výbuch nebo poranění.
 • Akumulátor nevystavujte ohni nebo vysokým teplotám. Oheň nebo teploty přes 130 °C (265 °F) mohou způsobit explozi.
 • Dodržujte všechny instrukce pro nabíjení a nenabíjejte akumulátor nebo akumulátorové nářadí nikdy mimo rozsah teplot uvedený v návodu na obsluhu. Špatné nabíjení nebo nabíjení mimo přípustný rozsah teplot může zničit akumulátor a zvýšit nebezpečí požáru.
Servis
 • Elektrické nářadí svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že nářadí bude i po opravě bezpečné.
 • Nikdy neprovádějte údržbu poškozených akumulátorů. Veškerou údržbu akumulátorů by měl provádět jen výrobce nebo autorizovaný zákaznický servis.

Doplňující bezpečnostní pokyny pro pily s pilovým listem pohybujícím se tam a zpět

 • Při práci, při které může nástroj zasáhnout skryté elektrické rozvody, držte elektrické nářadí za izolované rukojeti. Kontakt s vedením pod proudem může uvést pod napětí i kovové díly nářadí, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.
 • Upevněte a zajistěte obrobek pomocí svěrek nebo jiným způsobem k stabilnímu podkladu. Když obrobek držíte pouze rukou nebo proti tělu, je nestabilní, což může způsobit ztrátu kontroly.

Doplňující bezpečnostní pokyny pro pily

Bezpečnost osob
 • Nikdy nedávejte ruce do oblasti řezání a k pilovému listu. Druhou rukou držte nářadí za přídavnou rukojeť nebo za kryt motoru. Budete-li pilu držet oběma rukama, nemůže dojít k jejich poranění při řezání.
 • Výrobek používejte jen v technicky bezvadném stavu.
 • Nikdy neprovádějte na nářadí úpravy nebo změny.
 • Také při výměně nástrojů noste ochranné rukavice. Při dotknutí se nástroje může dojít k řeznému poranění a popálení.
 • Před začátkem práce si ujasněte rizikovou kategorii prachu, který při práci vzniká. Používejte stavební vysavač s oficiálně schválenou třídou ochrany, která splňuje místní předpisy na ochranu proti prachu. Prach z materiálů, jako jsou nátěry s obsahem olova, některé druhy dřeva, beton/zdivo/kámen, které obsahují křemen, a dále minerály a kov, může být zdraví škodlivý.
 • Zajistěte dobré větrání pracoviště a v případě potřeby noste respirátor vhodný pro příslušný prach. Kontakt s tímto prachem nebo jeho vdechování může způsobit alergické reakce a/nebo onemocnění dýchacích cest pracovníka nebo osob v okolí. S materiálem obsahujícím azbest smí manipulovat pouze odborníci.
 • Nesahejte pod obrobek.
 • Při řezání nikdy nedržte obrobek v ruce ani přes nohu, ale vždy ho zajistěte do stabilního upnutí.
 • Nářadí držte vždy oběma rukama za určené rukojeti a v takové poloze paží, abyste dokázali vzdorovat silám zpětného rázu.
 • Rukojeti udržujte suché a čisté.
 • Stůjte vždy stranou od pilového listu tak, aby s ním tělo nebylo nikdy v přímé čáře. Při zpětném rázu se může pila vymrštit dozadu!
 • Pokud pilový list uvázne nebo přerušíte práci, pilu vypněte a držte ji v klidu v obrobku, dokud se list nezastaví. Nikdy se nesnažte pilu z obrobku vyjmout nebo ji táhnout směrem zpět, dokud se pilový list pohybuje, neboť může dojít ke zpětnému rázu.
 • Chcete-li pilu, která uvázla v obrobku, znovu spustit, vyrovnejte pilový list v řezu a zkontrolujte, zda pilové zuby nejsou v obrobku zakousnuté.
 • Zvlášť opatrní buďte při řezání do stávajících stěn nebo v jiných oblastech, kde není vidět na druhou stranu řezu. Zanořující se pilový list by mohl při řezání narazit na skryté objekty, zablokovat se a vyvolat zpětný ráz.
Elektrická bezpečnost
 • Před zahájením práce zkontrolujte pracovní oblast, zda se v ní nenacházejí skryté elektrické rozvody, plynové a vodovodní trubky. Pokud byste omylem poškodili elektrické vedení, vnější kovové části nářadí mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
 • Při práci, při které může nástroj zasáhnout skryté elektrické rozvody, držte elektrické nářadí za izolované rukojeti. Kontakt s vedením pod proudem může uvést pod napětí i kovové díly nářadí, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.
Pečlivé zacházení s elektrickým nářadím a jeho používání
 • Nepoužívejte otupené ani poškozené pilové listy. Hrozí větší tření, uváznutí nebo zpětný ráz pilového listu.
 • Dodržujte pokyny výrobce pro manipulaci s pilovými listy a jejich uchovávání.
 • Výrobek se musí přítlačnou patkou přitlačit na obrobek. To zajišťuje optimální a bezpečnou práci.
 • Chraňte se před horkými třískami přiměřeným ochranným oděvem.

Dodatečné bezpečnostní pokyny

 • Výrobek používejte jen v technicky bezvadném stavu.
 • Nikdy neprovádějte na nářadí úpravy nebo změny.
 • Nepoužívejte otupené ani poškozené pilové listy. Hrozí větší tření, uváznutí nebo zpětný ráz pilového listu.
 • Před zahájením práce zkontrolujte pracovní oblast, zda se v ní nenacházejí skryté elektrické rozvody, plynové a vodovodní trubky. Pokud byste omylem poškodili elektrické vedení, vnější kovové části nářadí mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
 • Obrobek vždy zajistěte do stabilního upnutí. Při řezání nikdy nedržte obrobek v ruce ani přes nohu.
 • Výrobek zapínejte až v pracovní poloze.
 • Při řezání veďte nářadí vždy směrem od těla.
 • Používejte jen mírný přítlak a vhodnou rychlost řezání, speciálně při velkých průměrech trubek. Zabraňuje to přehřátí nářadí.
 • Při řezání potrubí se přesvědčte, že v trubkách není žádná kapalina. Případně je vyprázdněte.
 • Při rozřezávání potrubí držte nářadí výše, než je rozřezávané potrubí.
 • Nářadí není chráněno proti vlhkosti. Vytékající kapalina by mohla způsobit v nářadí zkrat.
 • Nikdy neřežte do neznámých podkladů a dráhu řezu udržujte shora i zdola vždy volnou, bez překážek.
 • Když pilový list narazí na nějaký předmět, může dojít ke zpětnému rázu.
 • Také při výměně nástrojů noste ochranné rukavice. Při dotknutí se nástroje může dojít k řeznému poranění a popálení.
 • Když nářadí nepoužíváte, před údržbou, výměnou nástrojů a při přepravě vždy vyjměte akumulátor.
 • Při skladování a přepravě nářadí aktivujte přepravní pojistku.
 • Dodržujte pokyny výrobce pro manipulaci s pilovými listy a jejich uchovávání.
 • Obsluha a osoby, které se zdržují v blízkosti, musí během provozu nářadí používat vhodné ochranné brýle, ochrannou helmu, ochranu sluchu, ochranné rukavice a lehký respirátor.
 • Používejte vždy přiměřeně dlouhý pilový list. Pilový list musí po celou dobu zdvihu vyčnívat z obrobku.
 • Dělejte pracovní přestávky a relaxační cvičení s prsty pro jejich lepší prokrvení.
 • Nedívejte se přímo do osvětlení (LED) a nesviťte do obličeje jiným osobám. Hrozí nebezpečí oslnění.
 • Odštípnutý materiál může způsobit poranění těla a očí. Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle a ochranné rukavice.
 • Při prorážení otvorů zajistěte oblast na druhé straně.

Pečlivé zacházení s akumulátorem a jeho používání

 • Dodržujte zvláštní směrnice pro přepravu, skladování a provoz lithium-iontových akumulátorů.
 • Akumulátory chraňte před vysokými teplotami, přímým slunečním zářením a ohněm.
 • Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C ani pálit.
 • Nepoužívejte a nenabíjejte akumulátory, které byly vystaveny nárazu, které spadly z větší výšky než jeden metr nebo jsou jinak poškozené. V tom případě vždy kontaktujte Hilti  servis .
 • Pokud je akumulátor příliš horký na dotek, může být vadný. Postavte výrobek na nehořlavé místo v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, kde ho lze sledovat, a nechte ho vychladnout. V tom případě vždy kontaktujte Hilti  servis .

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Upínání nástroje
 2. Uchycení pro řezací adaptér
 3. Sklopný hák na lešení
 4. Předvolba otáček
 5. Přepravní pojistka
 6. Ovládací spínač
 7. Zadní rukojeť
 8. Ukazatel stavu nabití akumulátoru
 9. Odjišťovací tlačítko akumulátoru
 10. Akumulátor
 11. Pojistné oko
 12. Přední část pro uchopení
 13. Páčka pro odjištění pilového listu
 14. Přípojka odsávání (USA: příslušenství)
 15. Přítlačná patka
 16. Odjišťovací tlačítko přítlačné patky
 17. Pilový list
 18. Řezací adaptér (příslušenství)

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je akumulátorová pila ocaska. Je určená k řezání dřeva, materiálů podobných dřevu, kovových materiálů a plastů.

Výrobek je určený pro ovládání dvěma rukama.
 • Pro tento výrobek používejte pouze lithium-iontové akumulátory Hilti typové řady B 36.

 • Používejte pro tyto akumulátory pouze nabíječky Hilti řady C4/36.

Možné nesprávné použití

 • Neřežte cihly, beton, plynobeton, přírodní kámen nebo dlaždice.
 • Nepoužívejte výrobek na řezání trubek, v nichž je ještě kapalina.
 • Nepoužívejte k řezání neznámých podkladů.

Ukazatel lithium‑iontového akumulátoru

Stav nabití lithium-iontového akumulátoru a poruchy nářadí jsou signalizovány pomocí ukazatele lithium-iontového akumulátoru. Stav nabití lithium-iontového akumulátoru se zobrazí po klepnutí na jedno ze dvou odjišťovacích tlačítek akumulátoru.
Stav
Význam
Svítí 4 LED.
Stav nabití: 75 % až 100 %
Svítí 3 LED.
Stav nabití: 50 % až 75 %
Svítí 2 LED.
Stav nabití: 25 % až 50 %
Svítí 1 LED.
Stav nabití: 10 % až 25 %
1 LED bliká.
Stav nabití: < 10 %
Bliká 1 LED, nářadí není připravené k provozu.
Akumulátor je přehřátý nebo úplně vybitý.
Blikají 4 LED, nářadí není připravené k provozu.
Nářadí je přetížené nebo přehřáté.
Při stisknutém ovládacím spínači a až 5 sekund po uvolnění ovládacího spínače nelze stav nabití zjistit.
Pokud blikají LED ukazatele akumulátoru, řiďte se pokyny v kapitole Pomoc při poruchách.

Obsah dodávky

Pila ocaska, návod k obsluze.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group .

Technické údaje


SR 30-A36
Jmenovité napětí
36 V
Hmotnost podle standardu EPTA 01
5,2 kg
Počet zdvihů (Stupeň 1)
2 500 ot/min
Počet zdvihů (Stupeň 2)
2 800 ot/min
Výška zdvihu
32 mm
Upínání nástroje
0,5 in
Okolní teplota při provozu
−17 ℃ … 60 ℃
Skladovací teplota
−20 ℃ … 70 ℃

Informace o hlučnosti a hodnoty vibrací podle EN 62841

Hodnoty akustického tlaku a vibrací uvedené v těchto pokynech byly změřené normovanou měřicí metodou a lze je použít k vzájemnému srovnání elektrického nářadí. Jsou vhodné také pro předběžný odhad působení.
Uvedené údaje reprezentují hlavní použití elektrického nářadí. Při jiném způsobu použití, při použití s jinými nástroji nebo nedostatečné údržbě se údaje mohou lišit. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně zvýšit.
Pro přesný odhad působení je potřeba brát v úvahu také dobu, kdy je nářadí vypnuté nebo sice běží, ale nepoužívá se. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně snížit.
Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením hluku a/nebo vibrací, například: údržbu elektrického nářadí a nástrojů, udržování rukou v teple, organizace pracovních postupů.
Informace o hlučnosti

SR 30-A36
Hladina akustického výkonu (LWA)
96 dB(A)
Nejistota pro hladinu akustického výkonu (KWA)
5 dB(A)
Hladina akustického tlaku (LpA)
85 dB(A)
Nejistota pro hladinu akustického tlaku (KpA)
5 dB(A)
Celkové hodnoty vibrací

SR 30-A36
Hodnota emitovaných vibrací při řezání dřevotřískových desek (ah,B)
22,5 m/s²
Nejistota pro řezání dřevotřískových desek (K)
3,7 m/s²
Hodnota emitovaných vibrací při řezání dřevěných trámů (ah,WB)
20,5 m/s²
Nejistota pro řezání dřevěných trámů (K)
3,3 m/s²

Akumulátor

Provozní napětí akumulátoru
36 V
Okolní teplota při provozu
−17 ℃ … 60 ℃
Skladovací teplota
−20 ℃ … 40 ℃
Teplota akumulátoru na začátku nabíjení
−10 ℃ … 45 ℃

Příprava práce

POZOR
Nebezpečí poranění při neúmyslném spuštění!
 • Před nasazením akumulátoru zkontrolujte, zda je příslušný výrobek vypnutý.
 • Před nastavováním nářadí nebo výměnou příslušenství vyjměte akumulátor.
Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

Nabíjení akumulátoru

 1. Před nabíjením si přečtěte návod k obsluze nabíječky.
 2. Dbejte na to, aby byly kontakty akumulátoru a nabíječky suché a čisté.
 3. Akumulátor nabíjejte pomocí schválené nabíječky.

Nasazení akumulátoru

POZOR
Nebezpečí poranění při zkratu nebo padajícím akumulátorem!
 • Před nasazením akumulátoru zkontrolujte, zda nejsou na kontaktech akumulátoru a výrobku cizí tělesa.
 • Zajistěte, aby akumulátor vždy správně zaskočil.
 1. Před prvním uvedením do provozu akumulátor úplně nabijte.
 2. Nasaďte akumulátor do držáku v nářadí tak, aby slyšitelně zaskočil.
 3. Zkontrolujte, zda je akumulátor bezpečně usazený.

Vyjmutí akumulátoru

 1. Stiskněte odjišťovací tlačítka akumulátoru.
 2. Vytáhněte akumulátor z držáku v nářadí.

Montáž háku na lešení (příslušenství)

Image alternative
 1. Aktivujte přepravní pojistku.
 2. Namontujte hák na lešení.

Nasazení pilového listu

Používejte pouze pilové listy s 1/2" upínací stopkou.
Image alternative
 1. Aktivujte přepravní pojistku nebo odpojte od nářadí akumulátor.
 2. Zkontrolujte, zda je upínací stopka nástroje čistá a lehce namazaná. V případě nutnosti upínací stopku vyčistěte a namažte.
 3. Posuňte zajišťovací páčku až nadoraz nahoru a držte ji v této poloze.
 4. Pilový list zatlačte zpředu do upnutí nástroje.
 5. Nechte zajišťovací páčku sklouznout zpět.
 6. Tahem za pilový list zkontrolujte, zda řádně zaskočil.

Montáž přípojky odsávání (USA: příslušenství)

Image alternative
 1. Vytáhněte přítlačnou patku.
 2. Nasaďte přípojku odsávání na uchycení přítlačné patky.
 3. Lehce promazanou přítlačnou patku zasuňte úplně do vedení.

Obsluha

POZOR
Nebezpečí poranění při zkratu nebo padajícím akumulátorem!
 • Před nasazením akumulátoru zkontrolujte, zda nejsou na kontaktech akumulátoru a výrobku cizí tělesa.
 • Zajistěte, aby akumulátor vždy správně zaskočil.
Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

Vedení pily

Image alternative
 1. Držte pilu za určené rukojeti.
 2. Veďte pilu až k obrobku.
 3. Veďte pilu dopředu a dozadu.
  • Pokud byste pilu tlačili na obrobek, může pilový list prasknout a způsobit poranění.

Řezání

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění vadnými háky na lešení! Padající nářadí může pro vás i další osoby představovat nebezpečí.
 • Před zahájením práce zkontrolujte, zda je hák na lešení bezpečně upevněn a není poškozený.
Image alternative
 1. Deaktivujte přepravní pojistku a stiskněte ovládací spínač.
  • V části s obrázky najdete různé možnosti, jak pilu efektivně vést.
 2. Když skončíte řezání, uvolněte ovládací spínač.
 3. Aktivujte přepravní pojistku.

Vyjmutí pilového listu

Image alternative
POZOR
Nebezpečí poranění! Nástroj může být horký a/nebo může mít ostré hrany.
 • Při výměně nástroje noste ochranné rukavice.
 • Nikdy nepokládejte horký nástroj na hořlavé povrchy.
 1. Aktivujte přepravní pojistku nebo odpojte od nářadí akumulátor.
 2. Posuňte zajišťovací páčku až nadoraz nahoru a držte ji v této poloze.
 3. Pilový list vytáhněte dopředu z uchycení nástroje.
 4. Nechte zajišťovací páčku sklouznout zpět.

Ošetřování a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při zasunutém akumulátoru !
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vyjměte akumulátor!
Péče o zařízení
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Ventilační štěrbiny očistěte opatrně suchým kartáčem.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
 • Uchycení nástroje pravidelně zvenku čistěte a mažte. Používejte k tomu sprej Hilti 314648.
Péče o lithium-iontové akumulátory
 • Akumulátor udržujte čistý a beze stop oleje a tuku.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
 • Zabraňte proniknutí vlhkosti.
Údržba
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte ho ihned opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte funkci.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro svůj výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group .

Výměna přítlačné patky

V případě potřeby lze přítlačnou patku vyměnit.
Image alternative
 1. Vyjměte akumulátor.
 2. Vyjměte pilový list.
 3. Stiskněte červené odjišťovací tlačítko pro přítlačnou patku na spodní straně pily ocasky.
 4. Vytáhněte přítlačnou patku.
 5. Stiskněte červené odjišťovací tlačítko pro přítlačnou patku na spodní straně pily ocasky.
 6. Lehce promazanou přítlačnou patku zasuňte úplně do vedení.
 7. Zkontrolujte, zda přítlačná patka zaskočila.

Přeprava a skladování akumulátorového nářadí

Přeprava
  POZOR
  Neúmyslné spuštění při přepravě !
 • Výrobky přepravujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Vyjměte akumulátory.
 • Akumulátory nikdy nepřepravujte volně.
 • Po delší přepravě nářadí a akumulátory před použitím zkontrolujte, zda nejsou poškozené.
Skladování
  POZOR
  Neúmyslné poškození vadnými nebo vyteklými akumulátory. !
 • Výrobky skladujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Nářadí a akumulátory skladujte pokud možno v suchu a chladu.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na topení nebo za sklem.
 • Nářadí a akumulátory skladujte mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Po delším skladování nářadí a akumulátory před použitím zkontrolujte, zda nejsou poškozené.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .

Pila ocaska není funkční.

Porucha
Možná příčina
Řešení
Nářadí se nerozběhne.
Akumulátor není úplně zasunutý.
 • Zasuňte akumulátor tak, aby zacvaknul.
Vybitý akumulátor.
 • Nabijte akumulátor.
Přepravní pojistka není stisknutá.
 • Stiskněte přepravní pojistku.
Pilový list nelze vyjmout z uchycení nástroje.
Zajišťovací páčka není stisknutá až nadoraz.
 • Stiskněte zajišťovací páčku až nadoraz a vyjměte pilový list.
Uchycení nástroje zanesené zbytky řezání.

Pila ocaska je funkční.

Porucha
Možná příčina
Řešení
Nářadí nemá plný výkon.
Ovládací spínač není úplně stisknutý.
 • Zcela stiskněte ovládací spínač.
Vybitý akumulátor.
 • Vyměňte akumulátor nebo vybitý akumulátor nabijte.
Pilový list nelze vyjmout z uchycení nástroje.
Zajišťovací páčka není stisknutá až nadoraz.
 • Stiskněte zajišťovací páčku až nadoraz a vyjměte pilový list.

Likvidace

Image alternative Nářadí Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Likvidace akumulátorůV důsledku nesprávné likvidace akumulátorů může dojít k poškození zdraví unikajícími plyny nebo kapalinami.
 • Poškozené akumulátory žádným způsobem neposílejte!
 • Přípojky zakryjte nevodivým materiálem, abyste zabránili zkratu.
 • Akumulátory zlikvidujte tak, aby se nemohly dostat do rukou dětem.
 • Akumulátor odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

RoHS (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)

Pod následujícím odkazem najdete tabulku s nebezpečnými látkami: qr.hilti.com/r5962277.
Odkaz na tabulku RoHS najdete na konci této dokumentace jako QR kód.

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .
Image alternative
Image alternative