Jazyk

BX 3-ME

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkým poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku byly použity následující symboly:
Image alternative Všeobecné příkazové značky
Image alternative Používejte ochranu zraku.
Image alternative Používejte chrániče sluchu.
Image alternative Noste ochrannou helmu.
Image alternative Stejnosměrný proud

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Typ:
  BX 3-ME
  Generace:
  02
  Sériové číslo:

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

Image alternative VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedbalost při dodržování bezpečnostních pokynů a instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár, případně těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Bezpečnost pracoviště
 • Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
 • S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
 • Při práci s elektrickým nářadím zabraňte přístupu dětem a jiným osobám na pracoviště. Rozptylování pozornosti by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
 • Zabraňte tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou trubky, topení, sporáky a lednice. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektrickým nářadím rozumně. Elektrické nářadí nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážná poranění.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná helma nebo chrániče sluchu (podle druhu použití elektrického nářadí), snižuje riziko úrazu.
 • Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před vložením akumulátoru, před uchopením elektrického nářadí nebo jeho přenášením se ujistěte, že je vypnuté. Držíte-li při přenášení elektrického nářadí prst na spínači nebo připojujete-li ho k síti zapnuté, může dojít k úrazu.
 • Dříve než elektrické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo klíč. Nástroj nebo klíč ponechaný v otáčivém dílu nářadí může způsobit úraz.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak si v nečekaných situacích zachováte lepší kontrolu nad výrobkem.
 • Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice mějte v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky a dlouhé vlasy jimi mohou být zachyceny.
 • Pokud lze namontovat odsávání prachu nebo zařízení na zachycení prachu, zkontrolujte, zda jsou připojené a používají se správně. Použitím odsávání prachu můžete snížit ohrožení vlivem prachu.
Použití elektrického nářadí a péče o něj
 • Nářadí nepřetěžujte. Pro danou práci použijte elektrické nářadí, které je pro ni určené. S vhodným elektrickým nářadím budete v dané výkonové oblasti pracovat lépe a bezpečněji.
 • Nepoužívejte elektrické nářadí s vadným spínačem. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.
 • Před nastavováním nářadí, výměnou příslušenství nebo odložením nářadí vyjměte akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
 • Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby nářadí používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny . Elektrické nářadí je nebezpečné, když ho používají nezkušené osoby.
 • O elektrické nářadí řádně pečujte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce elektrického nářadí. Poškozené díly nechte před použitím nářadí opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba elektrického nářadí.
 • Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami méně váznou a dají se lehčeji vést.
 • Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
Použití akumulátorového nářadí a péče o něj
 • Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječkách, které jsou doporučené výrobcem. Při použití jiných akumulátorů, než pro které je nabíječka určená, hrozí nebezpečí požáru.
 • Elektrické nářadí používejte pouze s akumulátory, které jsou pro ně určené. Použití jiných akumulátorů může způsobit úraz nebo požár.
 • Nepoužívaný akumulátor neukládejte pohromadě s kancelářskými sponkami, mincemi, klíči, hřebíky, šrouby nebo s jinými drobnými kovovými předměty, které by mohly způsobit přemostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
 • Při nesprávném použití může z akumulátoru vytéci kapalina. Zabraňte kontaktu s touto kapalinou. Vytékající akumulátorová kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny. Při náhodném kontaktu opláchněte postižené místo vodou. Pokud kapalina vnikne do očí, vyhledejte také i lékaře.
Servis
 • Elektrické nářadí svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že elektrické nářadí bude i po opravě bezpečné.

Bezpečnostní pokyny pro vsazovací přístroje

 • Vždy předpokládejte, že jsou v elektrickém přístroji hřebíky. Nedbalá manipulace se vsazovacím přístrojem může mít za následek nečekané vystřelení hřebíků a může vás poranit.
 • Elektrickým přístrojem nemiřte na sebe ani na jiné osoby v blízkosti. Při nečekaném spuštění dojde k vystřelení hřebíku, což může způsobit poranění.
 • Nespouštějte elektrický přístroj dříve, než je pevně nasazený na podkladu. Pokud není elektrický přístroj v kontaktu s podkladem, může se hřebík od místa upevnění odrazit.
 • Pokud se v elektrickém přístroji zasekne hřebík, odpojte přístroj od elektrické sítě nebo vyjměte akumulátor. Když je vsazovací přístroj připojený k napájení, může se při odstraňování uvízlého hřebíku omylem spustit.
 • Při odstraňování zaseknutého hřebíku buďte opatrní. Systém může být v napnutém stavu a hřebík může při pokusu o vyproštění prudce vystřelit.
 • Při upevňování elektrických kabelů zkontrolujte, zda nejsou pod napětím. Vsazovací přístroj držte jen za izolované rukojeti. Používejte jen takové hřebíky, které jsou vhodné pro instalaci elektrických kabelů. Zkontrolujte, zda hřebík nepoškodil izolaci elektrického kabelu. Hřebík, který poškodil izolaci elektrických kabelů, může způsobit úraz elektrickým proudem a nebezpečí požáru.

Bezpečnostní pokyny

Základní bezpečnostní pokyny Image alternative VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedbalost při dodržování bezpečnostních pokynů a instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár, případně těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Požadavky na uživatele
 • Přístroj smíte obsluhovat nebo provádět jeho údržbu pouze tehdy, pokud jste k tomu oprávnění a instruovaní.
Osobní ochranné pomůcky
 • Vy i osoby zdržující se v blízkosti noste při používání přístroje vhodné ochranné brýle a ochrannou přilbu.
 • Používejte chrániče sluchu.
 • Příliš silný hluk může poškodit sluch.
Bezpečnost osob
 • Dodržujte údaje o provozu, péči a údržbě, které jsou uvedené v návodu k obsluze.
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s přístrojem pro přímou montáž rozumně. Přístroj nepoužívejte, jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. V případě bolesti nebo nevolnosti práci přerušte. Moment nepozornosti při použití přístroje může vést k vážným úrazům.
 • Vyvarujte se nepohodlného držení těla. Zajistěte si bezpečný postoj a rovnováhu po celou dobu práce.
 • Používejte protiskluzovou obuv.
 • Vedení hřebíků nebo upevňovací prvky nikdy neposouvejte dozadu rukou.
 • Posunutím vedení hřebíků nebo upevňovacího prvku rukou dozadu se přístroj může za určitých okolností uvést do pohotovostního stavu. Tato aktivace umožňuje vsazení i do částí těla.
 • Při manipulaci s přístrojem mějte paže pokrčené (nikoliv natažené).
 • Při práci se musí ostatní osoby, zejména děti, zdržovat v bezpečné vzdálenosti od pracoviště.
Pečlivé zacházení s přístrojem pro přímou montáž Image alternative VAROVÁNÍ! Nebezpečí způsobené prostupujícími upevňovacími prvky! Před vsazováním upevňovacích prvků se ujistěte, že se nikdo nenachází za konstrukčním dílem, do kterého budete upevňovací prvek vsazovat, nebo pod ním.
 • Než začnete pracovat, vsaďte na zkoušku do podkladu 2 upevňovací prvky.
 • Používejte správný přístroj pro příslušnou práci. Nepoužívejte přístroj k účelům, pro které není určený, nýbrž pouze k určenému účelu a v bezvadném stavu.
 • Nikdy nenechávejte nabitý přístroj bez dozoru.
 • Přístroj přepravujte a skladujte v zabezpečeném kufru.
 • Před čištěním, servisem, údržbou, při výměně vedení hřebíků, při přerušení práce a před uskladněním přístroj vždy vyprázdněte (upevňovací prvek).
 • Nepoužívané přístroje uchovávejte vyprázdněné na suchém a uzavřeném místě, ke kterému nemají přístup děti.
 • Zkontrolujte, zda přístroj a příslušenství nejsou poškozené. Zkontrolujte, zda pohyblivé díly fungují bezvadně a zda neváznou nebo zda díly nejsou poškozené.
 • Veškeré díly musí být správně namontovány a splňovat všechny podmínky pro zajištění bezvadného provozu přístroje. Poškozené díly se musí nechat odborně opravit nebo vyměnit v servisu Hilti , pokud v návodu k obsluze není uvedeno jinak.
 • Před vsazováním zkontrolujte, zda se v podkladu nenachází elektrické vedení.
 • Upevňovací prvky nevsazujte do nevhodného podkladového materiálu.
 • Nevhodné materiály jsou svařovaná ocel a litá ocel, litina, sklo, mramor, plast, bronz, mosaz, měď, izolační materiály, duté cihly, keramické cihly, tenké plechy (< 4 mm) a pórobeton. Vsazování do těchto materiálů může způsobit prasknutí prvku, odprýsknutí nebo proražení.
 • Spoušť stiskněte pouze tehdy, pokud je přístroj zcela přitlačený kolmo k podkladu.
 • Vsazovací přístroj držte při vsazování vždy kolmo k podkladu, aby se zabránilo odchýlení upevňovacího prvku od podkladového materiálu.
 • Udržujte rukojeti suché, čisté a beze stop oleje a tuku.
 • Nikdy nenechejte přístroj spadnout.
 • Nepoužívejte zásobník jako rukojeť.
 • Nepoužívejte přístroj na místech, kde hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu, jedině pokud je k tomu speciálně schválený.
 • Prvky nevsazujte do existujících otvorů, ledaže by to bylo doporučeno firmou Hilti (např. DX-Kwik).
Pracoviště
 • Udržujte své pracoviště v pořádku. Z pracoviště odstraňte všechny předměty, kterými byste se mohli poranit.
 • Nepořádek na pracovišti může mít za následek úrazy.
 • Postarejte se o dobré osvětlení a větrání pracoviště.
Mechanická bezpečnostní opatření
 • Na přístroji, zejména na pístu, neprovádějte žádné úpravy ani změny.
 • Používejte pouze upevňovací prvky, které jsou pro daný přístroj určené a schválené.
Tepelná bezpečnostní opatření
 • Nepřekračujte doporučenou maximální frekvenci vsazování.
 • Pokud je přístroj přehřátý, nechte ho vychladnout.
 • Přístroj nedemontujte, dokud je horký. Nechte přístroj vychladnout.

Pečlivé zacházení s akumulátorem a jeho používání

 • Dodržujte zvláštní směrnice pro přepravu, skladování a provoz lithium-iontových akumulátorů.
 • Akumulátory chraňte před vysokými teplotami, přímým slunečním zářením a ohněm.
 • Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C ani pálit.
 • Nepoužívejte a nenabíjejte akumulátory, které byly vystaveny nárazu, které spadly z větší výšky než jeden metr nebo jsou jinak poškozené. V tom případě vždy kontaktujte Hilti  servis .
 • Pokud je akumulátor příliš horký na dotek, může být vadný. Postavte výrobek na nehořlavé místo v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, kde ho lze sledovat, a nechte ho vychladnout. V tom případě vždy kontaktujte Hilti  servis .

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Nástavec
 2. Vedení hřebíků X-FG B3-ME
 3. Vedení hřebíků X-FG B3-IF
 4. Aretace vedení hřebíků
 5. Spínač jednotlivého vsazování
 6. Větrací štěrbiny
 7. Hák na opasek
 8. Hák na lešení
 9. Zajišťovač
 10. Rukojeť
 11. Odjišťovací tlačítka
 12. Ukazatel stavu nabití
 13. Lithium-iontový akumulátor
 14. Posunovač hřebíků, zajištěná poloha
 15. Odjištění posunovače hřebíků
 16. Opěrka
 17. Zásobník
 18. Stavová kontrolka
 19. Tlačítko zapnutí/vypnutí
 20. Posunovač hřebíků, odjištěná poloha

Použití v souladu s určeným účelem

Výrobek je ručně vedený akumulátorový vsazovací přístroj pro použití ve vnitřním prostředí. Je určený k vsazování speciálně vyrobených upevňovacích prvků do betonu, oceli, zdiva, vápencového pískovce a dalších podkladů vhodných pro přímou montáž. Výrobek je také určený pro upevňování elektrických kabelů pomocí spon, pokud se k tomu použijí vhodné upevňovací prvky. Používejte jen schválené upevňovací prvky ve spojení s vedením hřebíků, které je pro ně určené (viz kapitolu "Technické údaje").

Vsazovací přístroj, akumulátor a upevňovací prvky tvoří jednu technickou jednotku. To znamená, že bezproblémové upevňování tímto vsazovacím přístrojem je možné zaručit jen tehdy, pokud jsou použity upevňovací prvky Hilti vyrobené speciálně k tomuto účelu a nabíječky a akumulátory doporučené firmou Hilti . Jen při dodržení těchto podmínek platí doporučení firmy Hilti pro upevňování a použití.
 • Vsazovací přístroj se smí používat jen s ručním vedením.
 • Je třeba vyloučit nesprávné použití. Za nesprávné použití se považuje spuštění v režimu jednotlivého vsazování, aniž by byl ve vedení hřebíků nasazený hřebík, vsazování do velmi měkkého podkladu (např. dřeva), jednotlivé vsazování v režimu se zásobníkem a vsazování do příliš tvrdého podkladu (např. vysokopevnostní oceli nebo velmi tvrdého přírodního kamene).
 • Pro tento výrobek používejte pouze lithium-iontové akumulátory Hilti typové řady B 22.

 • Pro tyto akumulátory používejte pouze nabíječky Hilti typové řady C 4/36.

Bezpečnostní zařízení

V režimu se zásobníkem má detekce hřebíků zabránit nesprávnému vsazování, které může způsobit poškození vsazovacího přístroje.
Přítlaková pojistka má zabránit vsazování hřebíků mimo podklad. Vsazovací přístroj lze v režimu se zásobníkem přitlačit a spustit jen s nasazeným hřebíkem.
V režimu jednotlivého vsazování se musí před přitlačením vsazovacího přístroje stisknout spínač jednotlivého vsazování.

Vybavení

Vsazovací přístroj je vybavený ergonomickou, protiskluzovou rukojetí s tlumením vibrací a opěrkou. Přístroj je chráněný elektronickou ochranou před přetížením a sledováním teploty před přehřátím.

Bluetooth

Výrobek je vybavený rozhraním Bluetooth. Když je nasazený akumulátor a vsazovací přístroj se zapne tlačítkem zapnutí/vypnutí, je možná bezdrátová komunikace přes Bluetooth.
Po přepnutí přístroje do pohotovostního režimu nebo po vypnutí vsazovacího přístroje tlačítkem zapnutí/vypnutí se data přenášejí ještě tři hodiny.
Pro deaktivaci aktivního Bluetooth držte minimálně 5 sekund stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí, dokud se dvakrát modře nerozsvítí LED.
Po vyjmutí akumulátoru nelze přenášet data.
Bluetooth není dostupný na všech trzích.

Stavová kontrolka

Stavová kontrolka poskytuje informaci o stavu vsazovacího přístroje.
Stav
Význam
Nesvítí.
Vsazovací přístroj je vypnutý.
LED svítí zeleně.
Vsazovací přístroj je zapnutý a připravený k vsazování.
LED bliká každé 3 sekundy zeleně.
Vsazovací přístroj je v pohotovostním režimu, přitlačením nástavce se vsazovací přístroj zapne.
LED bliká zeleně.
Vsazovací přístroj je příliš horký nebo je akumulátor slabý, viz tabulku s poruchami.
LED bliká červeně.
Porucha přístroje, viz tabulku s poruchami.
LED svítí červeně.
Porucha přístroje, viz tabulku s poruchami.

Ukazatel stavu nabití akumulátoru

Při stisknutí odjišťovacího tlačítka akumulátoru se na displeji zobrazí stav nabití akumulátoru.
Během vsazování a bezprostředně po něm nelze spolehlivě zjistit stav nabití.
Stav
Význam
Všechny čtyři LED svítí zeleně.
Stav nabití je 75 % až 100 %.
Tři LED svítí zeleně.
Stav nabití je 50 % až 75 %.
Dvě LED svítí zeleně.
Stav nabití je 25 % až 50 %.
Jedna LED svítí zeleně.
Stav nabití je 10 % až 25 %.
Jedna LED bliká zeleně.
Stav nabití je nižší než 10 %. Přístroj je funkční.

Akumulátory

Při nízkých teplotách klesá výkon (kapacita) akumulátorů.
Při klesajícím výkonu akumulátoru trvá déle, než je vsazovací přístroj připravený pro další vsazování, než při úplně nabitém akumulátoru.
Při provozu s malým výkonem akumulátoru se vsazovací přístroj vypne dříve, než by došlo k poškození článků akumulátorů.

Obsah dodávky

Vsazovací přístroj BX 3-ME, návod k obsluze.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete ve středisku Hilti nebo on-line na: www.hilti.com .

Technické údaje

Vsazovací přístroj

Hmotnost podle standardu EPTA-Procedure 01/2003
B 22/2.6 Li-Ion (02)
3,8 kg
B 22/3.0 Li-Ion (01)
3,9 kg
B 22/‌5.2 Li-Ion (01)
4,1 kg
Délka hřebíků v zásobníku
14 mm … 24 mm
Délka hřebíku při jednotlivém vsazování
30 mm … 36 mm
Průměr hřebíků
3,0 mm
Kapacita zásobníku
20 hřebíků
Dráha přítlaku
12 mm
Přítlačná síla
50 N … 70 N
Pracovní teplota (teplota prostředí)
−15 ℃ … 50 ℃
Doporučená maximální frekvence vsazování
650/h
Jmenovité napětí
21,6 V
Frekvence
2 400 MHz … 2 483,5 MHz
Maximální vysílací výkon záření
−11,9 dBm

Akumulátor

Provozní napětí akumulátoru
21,6 V
Okolní teplota při provozu
−17 ℃ … 60 ℃
Skladovací teplota
−20 ℃ … 40 ℃
Teplota akumulátoru na začátku nabíjení
−10 ℃ … 45 ℃

Informace o hlučnosti a hodnoty vibrací

Hodnoty hlučnosti a vibrací, uvedené v těchto pokynech, byly naměřené normovanou měřicí metodou a lze je použít pro vzájemné porovnání elektrických přístrojů. Metoda je vhodná také pro předběžný odhad působení. Uvedené údaje se vztahují na hlavní způsoby použití elektrického přístroje. Při jiném způsobu použití, při použití s jinými nástroji nebo nedostatečné údržbě se údaje mohou lišit. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně zvýšit. Pro přesný odhad působení je nutné zohlednit také dobu, kdy je přístroj vypnutý nebo kdy sice běží, ale nepoužívá se. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně snížit. Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením hluku a/nebo vibrací, například: údržbu elektrického přístroje a nástrojů, udržování rukou v teple, organizaci pracovních postupů.

Přípravné práce

Nabíjení akumulátoru

 1. Vyjměte akumulátor.
 2. Nabijte akumulátor podle informací v návodu k obsluze nabíječky.

Nasazení akumulátoru

Pro dosažení maximální životnosti akumulátoru vyměňte nasazený akumulátor za nabitý akumulátor, jakmile citelně klesne jeho výkon.
Image alternative
 1. Zkontrolujte, zda se na kontaktech akumulátoru a přístroje nenacházejí cizí tělesa.
 2. Nasaďte akumulátor a nechte ho slyšitelně zaskočit.
  • Když je nasazený akumulátor, krátce se rozsvítí LED stavu nabití.
POZOR
Nebezpečí způsobené padajícím akumulátorem. Pokud není akumulátor správně zajištěný, může během práce vypadnout.
 • Vždy zajistěte, aby byl akumulátor bezpečně nasazený.
 1. Zkontrolujte, zda je akumulátor ve vsazovacím přístroji správně nasazený.

Vyjmutí akumulátoru

Image alternative
 1. Vypněte vsazovací přístroj.
 2. Stiskněte obě odjišťovací tlačítka a držte je stisknutá.
 3. Vytáhněte akumulátor dozadu z přístroje.

Vyjmutí vedení hřebíků

 1. Vypněte vsazovací přístroj.
 2. Vyjměte akumulátor.
 3. Posunovač hřebíků stáhněte dolů tak, aby zaskočil.
 4. Vyprázdněte zásobník.
 5. Posuňte aretaci vedení hřebíků ve směru šipky až nadoraz.
  • Vedení hřebíků se uvolní.
 6. Vyjměte vedení hřebíků.

Nasazení vedení hřebíků

 1. Vypněte vsazovací přístroj.
 2. Vyjměte akumulátor.
 3. Posunovač hřebíků stáhněte dolů tak, aby zaskočil.
 4. Vyprázdněte zásobník.
 5. Posuňte aretaci vedení hřebíků ve směru šipky až nadoraz a držte ji v této poloze.
 6. Zasuňte vedení hřebíků do nástavce, až slyšitelně zaskočí.
 7. Uvolněte aretaci vedení hřebíků.
  • Aretace vedení hřebíků přeskočí do prostřední polohy.
 8. Zatažením za vedení hřebíku zkontrolujte, zda je správně usazené.

Bezpečná práce s hákem na opasek a na lešení

  Image alternative
 • Než začnete pracovat, zajistěte, aby byl hák na lešení bezpečně upevněný na přístroji.
 • Hák na lešení používejte, pouze když je to nutné. Když přístroj delší dobu nepoužíváte, bezpečně ho odložte.

Vložení hřebíků do vsazovacího přístroje

Osazení pro režim se zásobníkem

Image alternative
VÝSTRAHA
Nebezpečí přiskřípnutí! Odskočení posunovače hřebíků zpátky může způsobit přiskřípnutí prstů a poškození vsazovacího přístroje.
 • Při stahování posunovače hřebíků dbejte na to, aby spolehlivě zaskočil. Nenechte posunovač hřebíků odskočit zpátky.
 1. Posunovač hřebíků stáhněte dolů tak, aby zaskočil.
 2. Nechte do zásobníku vklouznout pásy s hřebíky (maximálně 2 pásy po 10 hřebících).
 3. Pevně držte posunovač hřebíků a stiskněte odjištění posunovače.
 4. Veďte posunovač hřebíků zpět.

Osazení pro režim jednotlivého vsazování

Image alternative
POZOR
Nebezpečí přiskřípnutí! Odskočení posunovače hřebíků zpátky může způsobit poranění a poškození vsazovacího přístroje.
 • Při stahování posunovače hřebíků dbejte na to, aby spolehlivě zaskočil. Nenechte posunovač hřebíků odskočit zpátky.
 1. Posunovač hřebíků stáhněte dolů tak, aby zaskočil.
 2. Nechte pás s hřebíky vyklouznout ze zásobníku a zkontrolujte, zda je zásobník prázdný.
  Vsazovací přístroj se může poškodit, pokud před vsazováním v režimu jednotlivého vsazování neodstraníte ze zásobníku všechny hřebíky.
 3. Pevně držte posunovač hřebíků a stiskněte odjištění posunovače.
 4. Veďte posunovač hřebíků zpět.
 5. Nasaďte hřebík do určené prohlubně ve vedení hřebíků. Volitelně můžete pak navíc na vedení hřebíků nasadit schválený upevňovací prvek.
  Vsazování s více než jedním hřebíkem ve vedení hřebíků může způsobit poškození vsazovacího přístroje. Do vedení hřebíků vkládejte v režimu jednotlivého vsazování maximálně jeden hřebík.
 6. Stiskněte spínač jednotlivého vsazování.
  • Spínač jednotlivého vsazování slyšitelně zaskočí.
  Když posunovač hřebíků stáhnete o několik centimetrů dolů, spínač jednotlivého vsazování se zase uvolní.

Obsluha

Použití opěrky

Na rovném podkladu usnadňuje opěrka postavení vsazovacího přístroje v pravém úhlu, protože je třeba zajistit pravoúhlou polohu již jen v bočním směru. Na nerovném podkladu může být nutné opěrku zaklopit, aby bylo možné vedení hřebíků vyrovnat do pravého úhlu vůči podkladu.

Zaklopení opěrky

Image alternative
POZOR
Nebezpečí přiskřípnutí! Při sklápění opěrky hrozí nebezpečí přiskřípnutí prstů mezi opěrkou a přístrojem.
 • Při sklápění opěrky držte vsazovací přístroj za rukojeť.
 1. Zatlačte na opěrku a uvolněte ji tak ze zajištěné polohy.
 2. Opěrku otočte přibližně o 180° dozadu.
 3. Zatlačte zespodu na opěrku a nechte ji zaskočit v zaklopené poloze.

Vyklopení opěrky

Image alternative
POZOR
Nebezpečí přiskřípnutí! Při sklápění opěrky hrozí nebezpečí přiskřípnutí prstů mezi opěrkou a přístrojem.
 • Při sklápění opěrky držte vsazovací přístroj za rukojeť.
 1. Zatlačte na opěrku a uvolněte ji tak ze zajištěné polohy.
 2. Opěrku otočte asi o 180° dopředu.
 3. Zatlačte zespodu na opěrku a nechte ji zaskočit ve vyklopené poloze.

Zapnutí/vypnutí vsazovacího přístroje

Zapnutí vsazovacího přístroje

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění! Přitlačení vsazovacího přístroje k části těla může způsobit těžká poranění neúmyslným spuštěním vsazování.
 • Vsazovací přístroj nikdy nepřitlačujte k ruce ani k jiné části těla.
 • Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.
  • Pružinový prvek se slyšitelně napne a stavová kontrolka se rozsvítí.
  Napnutí pružinového prvku probíhá při klesajícím výkonu akumulátoru pomaleji než s plně nabitým akumulátorem.
  Při nízkých teplotách klesá výkon (kapacita) akumulátoru.
  Při provozu s menším výkonem akumulátoru se vsazovací přístroj vypne dříve, než by došlo k poškození článků akumulátoru.

Vypnutí vsazovacího přístroje

 • Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.
  • Pružinový prvek se slyšitelně uvolní a stavová kontrolka zhasne.

Provádění vsazování

Image alternative
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění odlétávajícími kusy! Během vsazování hrozí poranění těla a očí materiálem odštípnutým od podkladu a odmrštěnými částmi pásu s hřebíky.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle a ochranné rukavice. Také ostatní osoby v okolí by měly nosit ochranu očí a ochrannou přilbu.
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění! Přitlačení vsazovacího přístroje k části těla může způsobit těžká poranění neúmyslným spuštěním vsazování.
 • Vsazovací přístroj nikdy nepřitlačujte k ruce ani k jiné části těla.
 1. Zapněte vsazovací přístroj.
 2. Nasaďte vsazovací přístroj v pravém úhlu na podklad a až nadoraz přitlačte vedení hřebíků.
 3. Stisknutím bezpečnostního spínače spusťte vsazování.
 4. Po vsazování sejměte vsazovací přístroj zcela z podkladu.
  Pokud je vedení hřebíků přitlačené k podkladu déle než 6 sekund, aniž by se spustilo vsazení, vsazovací přístroj se automaticky vypne. Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí lze vsazovací přístroj znovu zapnout.
  Když se vsazovací přístroj 6 minut nepoužije, automaticky se vypne.

Vypnutí Bluetooth

 • Držte stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí nejméně 5 sekund, dokud se LED nerozsvítí dvakrát modře.
  • Přenos dat není možný.
  • Bluetooth není dostupný na všech trzích.
  Pokud se zdržujete v citlivém prostředí (např. v nemocnici), kde není povolené používání Bluetooth, můžete Bluetooth deaktivovat.

Vyjmutí hřebíků ze vsazovacího přístroje

Vyjmutí hřebíků v režimu zásobníku

 1. Posunovač hřebíků stáhněte dolů tak, aby zaskočil.
 2. Vytáhněte hřebíky dolů ze zásobníku.
 3. Pevně držte posunovač hřebíků a stiskněte odjištění posunovače.
 4. Veďte posunovač hřebíků zpět do výchozí polohy.

Vyjmutí hřebíků v režimu jednotlivého vsazování

 • Pro vyjmutí hřebíku vloženého do vedení hřebíků postupujte stejně jako při uvolňování zaseknutého hřebíku (viz ).

Zaseknuté hřebíky

Jednotlivé hřebíky se mohou ve vedení hřebíků zaseknout. Zaseknuté hřebíky můžete z vedení hřebíků odstranit pomocí sady s průbojníkem X-NP. Příslušenství najdete ve středisku Hilti nebo on-line na www.hilti.com .
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění a poškození vsazovacího přístroje. Použití nevhodných předmětů místo doporučeného originálního příslušenství Hilti může způsobit poranění a poškození vsazovacího přístroje.
 • K uvolnění zaseknutého hřebíku používejte výhradně doporučenou sadu s průbojníkem.
POZOR
Nebezpečí poranění odlétávajícími kusy! Při vsazování může dojít k poranění odlétávajícími kusy, pokud se v oblasti vedení hřebíků nacházejí nějaké předměty nebo pokud se upevňovací prvky zaseknou ve vedení hřebíků.
 • Nikdy se nesnažte odstranit poruchu přístroje spuštěním dalšího vsazování!

Uvolnění zaseknutého hřebíku

 1. Vyjměte vedení hřebíků.
 2. Nasaďte vedení hřebíků do upínací objímky průbojníku.
 3. Pomocí průbojníku a kladiva odstraňte zaseknutý hřebík z vedení hřebíků.
 4. Nasaďte vedení hřebíků.

Ošetřování a údržba

Čištění a údržba akumulátorového nářadí

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při zasunutém akumulátoru !
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vyjměte akumulátor!
Péče o nářadí
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Ventilační štěrbiny očistěte opatrně suchým kartáčem.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Péče o lithium-iontové akumulátory
 • Akumulátor udržujte čistý a beze stop oleje a tuku.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
 • Zabraňte proniknutí vlhkosti.
Údržba
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce akumulátorové nářadí nepoužívejte. Nechte ho ihned opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte funkci.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro svůj výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group | USA: www.hilti.com .

Čištění vnitřní strany nástavce

 1. Vyjměte vedení hřebíků.
 2. Vyčistěte vnitřní stranu nástavce.
 3. Nasaďte vedení hřebíků.

Přeprava a skladování akumulátorového nářadí

Přeprava
  POZOR
  Neúmyslné spuštění při přepravě !
 • Výrobky přepravujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Vyjměte akumulátory.
 • Akumulátory nikdy nepřepravujte volně.
 • Po delší přepravě nářadí a akumulátory před použitím zkontrolujte, zda nejsou poškozené.
Skladování
  POZOR
  Neúmyslné poškození vadnými nebo vyteklými akumulátory. !
 • Výrobky skladujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Nářadí a akumulátory skladujte pokud možno v suchu a chladu.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na topení nebo za sklem.
 • Nářadí a akumulátory skladujte mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Po delším skladování nářadí a akumulátory před použitím zkontrolujte, zda nejsou poškozené.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná příčina
Řešení
Pružinový prvek se nenapne; stavová kontrolka nesvítí.
Vybitý akumulátor.
 • Vyměňte akumulátor.
Akumulátor není správně nasazený.
Pružinový prvek se nenapne, stavová kontrolka bliká zeleně a bliká 1 LED ukazatele stavu nabití.
Vybitý akumulátor.
 • Vyměňte akumulátor.
Akumulátor má příliš nízkou teplotu.
 • Nechte akumulátor pomalu zahřát na pokojovou teplotu.
Pružinový prvek se dodatečně nenapne, stavová kontrolka bliká zeleně a blikají 4 LED ukazatele stavu nabití.
Příliš vysoká teplota vsazovacího přístroje.
 • Nechte vsazovací přístroj vychladnout.
Pružinový prvek se nenapne a stavová kontrolka bliká červeně.
Vedení hřebíků není správně nasazené.
Pružinový prvek se nenapne a stavová kontrolka svítí červeně.
Závada přístroje.
Vedení hřebíků nelze přitlačit a stavová kontrolka svítí zeleně.
Prázdný zásobník.
Zaseknutý posunovač hřebíků.
 • Vyjměte pás s hřebíky ze zásobníku a zásobník vyčistěte.
Zaseknutý hřebík ve vedení hřebíků.
Zaseknuté vedení hřebíků v přitlačeném stavu.
Nečistoty mezi vedením hřebíků a nástavcem.

Likvidace

Image alternative Nářadí Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Likvidace akumulátorůV důsledku nesprávné likvidace akumulátorů může dojít k poškození zdraví unikajícími plyny nebo kapalinami.
 • Poškozené akumulátory žádným způsobem neposílejte!
 • Přípojky zakryjte nevodivým materiálem, abyste zabránili zkratu.
 • Akumulátory zlikvidujte tak, aby se nemohly dostat do rukou dětem.
 • Akumulátor odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

RoHS (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)

Pod následujícím odkazem najdete tabulku s nebezpečnými látkami: qr.hilti.com/r8843642.
Odkaz na tabulku RoHS najdete na konci této dokumentace jako QR kód.

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .
Image alternative
Image alternative