Jazyk

PR 30-HVSG A12

Originální návod k obsluze

Údaje k návodu k obsluze

K tomuto návodu k obsluze

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v tomto návodu k obsluze a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem k obsluze.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly na výrobku

Na výrobku mohou být použity následující symboly:
Image alternative Výrobek podporuje bezdrátový přenos dat kompatibilních se systémy iOS a Android.
Image alternative Použitá typová řada lithium-iontového akumulátoru Hilti . Řiďte se pokyny v kapitole Použití v souladu s určeným účelem .
Image alternative Lithium-iontový akumulátor
Image alternative Akumulátor nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí.
Image alternative Dbejte na to, aby akumulátor nespadl. Nepoužívejte akumulátor, který byl vystavený nárazu nebo je jinak poškozený.

Na výrobku

Informace o laseru
Image alternative Třída laseru 2, podle normy IEC 60825-1 / EN 60825-1:2007 a splňuje CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50).
Nedívejte se do paprsku.

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Rotační laser | laserový přijímač
  PR 30-HVSG A12 | PRA 30G
  Generace
  02
  Sériové číslo

Prohlášení o shodě

Image alternative
Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Image alternative
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Základní bezpečnostní pokyny

Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedbalost při dodržování bezpečnostních pokynů a instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár, případně těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu. Pojem „elektrický přístroj“ používaný v bezpečnostních pokynech se vztahuje na elektrické přístroje napájené ze sítě (se síťovým kabelem) a na elektrické přístroje napájené z akumulátoru (bez síťového kabelu).

Všeobecná bezpečnostní opatření

 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektrickým přístrojem rozumně. Elektrický přístroj nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým přístrojem může mít za následek vážná poranění.
 • Nevyřazujte z činnosti žádná bezpečnostní zařízení a neodstraňujte informační a výstražné štítky.
 • Laserové přístroje nenechávejte v dosahu dětí.
 • Při neodborném rozšroubování přístroje může vzniknout laserové záření, které přesahuje třídu 2. Přístroj nechávejte opravovat pouze v servisu Hilti .
 • Laserové paprsky by měly probíhat daleko pod úrovní nebo nad úrovní očí.
 • Zohledněte vlivy okolí. Nepoužívejte přístroj tam, kde existuje nebezpečí požáru nebo exploze.
 • Upozornění podle FCC § 15.21: Změny nebo modifikace, které nebyly výslovně schváleny firmou Hilti , mohou mít za následek omezení uživatelského oprávnění k používání přístroje.
 • Po pádu nebo působení jiného mechanického vlivu je nutné zkontrolovat přesnost přístroje.
 • Při přenesení přístroje z velkého chladu do teplejšího prostředí nebo naopak nechte přístroj před použitím aklimatizovat.
 • Při použití s adaptéry a příslušenstvím zajistěte, aby byl přístroj bezpečně upevněný.
 • Aby se zabránilo chybným měřením, udržujte výstupní okénko laseru čisté.
 • Ačkoli je přístroj konstruován pro použití v náročném provozu na stavbě, měli byste s ním zacházet opatrně, podobně jako s jinými optickými a elektrickými přístroji (dalekohled, brýle, fotoaparát).
 • Přestože je přístroj chráněný proti vlhkosti, před uložením do přepravního pouzdra ho do sucha otřete.
 • Před důležitými měřeními přístroj zkontrolujte.
 • Během používání několikrát překontrolujte přesnost.
 • Zajistěte dobré osvětlení pracoviště.
 • Chraňte laser před deštěm a vlhkostí.
 • Nedotýkejte se kontaktů.
 • O přístroj svědomitě pečujte. Zkontrolujte, zda pohyblivé díly přístroje bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou zlomené nebo poškozené tak, že je narušena jeho funkce. Poškozené díly nechte před použitím přístroje opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba přístroje.

Vhodné vybavení pracoviště

 • Zabezpečte měřicí stanoviště. Zajistěte, aby při nainstalování laseru nebyl paprsek namířený na jiné osoby ani na vás samotné.
 • Při práci na žebříku se vyhýbejte nepřirozenému držení těla. Zajistěte si bezpečný postoj a rovnováhu po celou dobu práce.
 • Měření v blízkosti reflexních objektů, resp. povrchů, přes sklo nebo podobné materiály může zkreslit výsledek měření.
 • Dbejte na to, aby byl přístroj postavený na stabilním podkladu (bez vibrací!).
 • Přístroj používejte pouze v definovaných mezích použití.
 • Přístroj, příslušenství, nástavce apod. používejte podle těchto pokynů a tak, jak je to pro tento typ přístroje předepsáno. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití přístroje k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
 • Je zakázáno pracovat s měřicími latěmi v blízkosti vedení vysokého napětí.

Elektromagnetická kompatibilita

Ačkoli tento přístroj splňuje přísné požadavky příslušných směrnic, nemůže firma Hilti vyloučit následující:
 • Přístroj může být rušen silným zářením, což může vést k chybným operacím.
  V těchto případech, nebo máte-li nějaké pochybnosti, proveďte kontrolní měření.
 • Přístroj může rušit jiné přístroje (např. navigační zařízení letadel).

Klasifikace laseru pro přístroje třídy laseru 2

Přístroj odpovídá třídě laseru 2 podle IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007. Tyto přístroje se smějí používat bez dalších ochranných opatření.
POZOR
Nebezpečí poranění! Nemiřte laserový paprsek proti osobám.
 • Nikdy se nedívejte do světelného zdroje laseru. V případě přímého kontaktu s očima oči zavřete a uhněte hlavou z dosahu paprsku.

Pečlivé zacházení s akumulátorovými přístroji

 • Akumulátory chraňte před vysokými teplotami, přímým slunečním zářením a ohněm. Hrozí nebezpečí výbuchu.
 • Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C (176 °F) ani pálit. Jinak hrozí nebezpečí požáru, výbuchu a poleptání.
 • Chraňte akumulátor před silnými mechanickými nárazy a akumulátorem neházejte.
 • Akumulátory nepatří do rukou dětem.
 • Zabraňte vniknutí vlhkosti. Vniklá vlhkost může způsobit zkrat a popáleniny nebo požár.
 • Při nesprávném používání může z akumulátoru vytéci kapalina. Zabraňte kontaktu s touto kapalinou. Při náhodném kontaktu opláchněte postižené místo vodou. Pokud kapalina vnikne do očí, vyhledejte také lékaře. Vytékající kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
 • Používejte výhradně akumulátory schválené pro příslušný přístroj. Při použití jiných akumulátorů nebo při použití akumulátorů pro jiné účely hrozí nebezpečí požáru a výbuchu.
 • Akumulátor skladujte pokud možno v chladu a v suchu. Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na topení nebo za sklem.
 • Nepoužívaný akumulátor a nabíječku uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od kancelářských sponek, mincí, klíčů, hřebíků, šroubů a jiných malých kovových předmětů, které by mohly způsobit přemostění kontaktů akumulátoru nebo kontaktů nabíječky. Zkrat kontaktů akumulátorů nebo nabíječek může způsobit popáleniny a požár.
 • Poškozené akumulátory (například akumulátory s trhlinami, prasklými částmi, ohnutými, zaraženými a/nebo vytaženými kontakty) se nesmí nabíjet ani dále používat.
 • Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječkách, které jsou doporučené výrobcem. Při použití jiných akumulátorů, než pro které je nabíječka určená, hrozí nebezpečí požáru.
 • Dodržujte zvláštní směrnice pro přepravu, skladování a provoz lithium-iontových akumulátorů.
 • Při zasílání přístroje se musí akumulátor izolovat nebo vyjmout z přístroje. Vyteklé akumulátory mohou přístroj poškodit.
 • Pokud je nepoužívaný akumulátor na dotek příliš horký, může být systém přístroje a akumulátoru vadný. Postavte přístroj na nehořlavé místo v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, kde ho lze sledovat, a nechte ho vychladnout.

Popis

Přehled výrobku

Rotační laser PR 30-HVSG A12

Image alternative
 1. Laserový paprsek (rovina rotace)
 2. Rotační hlava
 3. Zaměřovací zařízení
 4. Držadlo
 5. Odjišťovací tlačítko akumulátoru
 6. Lithium-iontový akumulátor
 7. Ukazatel stavu nabití akumulátoru
 8. Ovládací panel
 9. Základní deska se závitem 5/8"

Ovládací panel PR 30-HVSG A12

Image alternative
 1. Tlačítko a LED režimu sklonu
 2. Tlačítko a LED funkce výstrahy při nárazu
 3. Tlačítko rychlosti rotace
 4. LED stavu zapnutí/vypnutí a automatické nivelace
 5. Tlačítko zapnutí/vypnutí
 6. LED kontrolního režimu (jen při vertikálním automatickém vyrovnání)
 7. LED stavu nabití akumulátoru

Ovládací panel a laserový přijímač PRA 30G

Image alternative
 1. Tlačítko menu
 2. Sklon minus ve směru doleva. S PRA 90 dolů. Navigace v menu.
 3. Automatické vyrovnání/kontrolní režim/vyznačovací funkce
 4. Tlačítko OK
 5. Sklon plus ve směru vpravo. S PRA 90 nahoru. Navigace v menu.
 6. Tlačítko zapnutí/vypnutí
 7. Displej
 8. Značkovací ryska
 9. Detekční okénko

Displej laserového přijímače PRA 30G

Image alternative
 1. Vzdálenost laserového paprsku od značkovací rysky
 2. Ukazatel hlasitosti
 3. Ukazatel pro vypnutí oblastí laserového paprsku
 4. Ukazatel stavu baterie
 5. Ukazatel přesnosti
 6. Ukazatel relativní polohy laserového přijímače vůči rovině laseru

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je rotační laser s viditelným rotujícím laserovým paprskem, který může obsluhovat jedna osoba. Přístroj je určený k zjišťování, přenášení a ke kontrole vodorovných výšek, svislých a nakloněných rovin a pravých úhlů.

 • Tento výrobek používejte pouze s lithium-iontovým akumulátorem Hilti B12/2.6, či B 12‑30.
 • Pro tento výrobek používejte pouze nabíječku Hilti C 4⁄12‑50.

Automatická nivelace

Automatická nivelace se provádí po zapnutí přístroje. LED signalizují příslušný provozní stav. Automatická nivelace je aktivní a lze ji deaktivovat pomocí tlačítka Image alternative. Přístroj může být umístěný přímo na zemi, na stativu nebo pomocí vhodných držáků.

Automatické vyrovnání

Automatické vyrovnání umožňuje jedné osobě vyrovnat rovinu laseru podle laserového přijímače. Rotační laser rozpozná příslušné vyrovnání:
 • Horizontální spojení s automatickým stativem PRA 90 a laserovým přijímačem PRA 30G.
 • Sklon v ose X ve spojení s laserovým přijímačem PRA 30G.
 • Vertikální ve spojení s laserovým přijímačem PRA 30G.

Sklon

Sklon lze provést manuálně nebo automaticky. Pro větší sklony lze použít adaptér sklonu PRA 79.

Kontrolní funkce

Ve spojení s laserovým přijímačem PRA 30G kontroluje rotační laser vyrovnání roviny laseru. V případě odchylky vyrovnání upraví systém směr roviny laseru, aby byla zachovaná v nulovém bodě přijímače. Rotační laser opraví chyby způsobené kolísáním teploty, větrem a dalšími vlivy. Pokud je optické spojení mezi laserovým paprskem a laserovým přijímačem přerušené déle než dvě minuty, signalizuje systém chybu. Kontrolní funkci lze aktivovat výhradně při vertikálním měření pomocí menu AUTO.

Automatické vypnutí

K automatickému vypnutí dojde, když není dosažena nivelace, protože rotační laser:
 • je příliš nakloněný vůči horizontální rovině (kromě režimu sklonu),
 • je mechanicky zablokovaný,
 • se vychýlil vlivem otřesů nebo nárazu,
 • rozpoznal chybu.
Po vypnutí se vypne rotace a všechny LED se rozblikají.

Funkce výstrahy při nárazu

Když se rotační laser během provozu vychýlí z roviny, přístroj se pomocí integrované funkce výstrahy při nárazu přepne do výstražného režimu. Funkce výstrahy při nárazu je aktivní až 2 minuty po dosažení nivelace. Pokud během těchto 2 minut stisknete tlačítko na ovládacím panelu, trvá to další 2 minuty, než se funkce výstrahy při nárazu aktivuje. Když je rotační laser ve výstražném režimu:
 • Blikají všechny LED.
 • Rotační hlava se zastaví.
 • Laserový paprsek zhasne.
Citlivost funkce výstrahy při nárazu lze nastavit pomocí laserového přijímače PRA 30G.
Funkci výstrahy při nárazu lze deaktivovat tlačítkem Image alternative, pokud v podkladu dochází k otřesům nebo pracujete v režimu sklonu.

Spací režim

Pro pracovní přestávky nebo jiné činnosti lze použít spací režim rotačního laseru. V tomto stavu se zachovají všechna nastavení roviny laseru nebo sklonu. Spací režim šetří proud a prodlužuje dobu chodu akumulátoru.
Spací režim se aktivuje/deaktivuje pomocí laserového přijímače PRA 30G.
Spací režim zůstane aktivní maximálně 4 h. Po uplynutí této doby se systém vypne.

Vypnutí oblastí laserového paprsku

Jednotlivé oblasti laserového paprsku můžete deaktivovat, abyste:
 • chránili sebe a své kolegy před laserovým paprskem,
 • neovlivnili další měření v blízkosti.

Laserový přijímač / dálkové ovládání

Laserové přijímače Hilti digitálně ukazují vzdálenost mezi promítaným laserovým paprskem (rovinou laseru) na detekčním poli a značkovací ryskou na přijímači laserového paprsku. Laserový paprsek lze přijímat také na větší vzdálenosti. PRA 30G lze používat jako laserový přijímač a dálkové ovládání pro rotační laser.

Spárování příslušenství a přístroje

Spárování příslušenství a přístrojeSpárování je vzájemné bezdrátové přiřazení příslušenství a přístrojů.
Rotační laserový přístroj a laserový přijímač jsou při dodání spárované. Tím je zaručena nerušená práce v okolí jiných rádiově řízených přístrojů.
Další laserové přijímače nebo automatické stativy PRA 90 nejsou bez spárování připravené k použití.

LED kontrolky

Rotační laser je vybavený LED kontrolkami.
Stav
Význam
Všechny LED blikají.
Došlo k nárazu přístroje, ke ztrátě vyrovnání nebo se u něj vyskytla chyba.
LED automatické nivelace bliká zeleně.
Přístroj je ve fázi vyrovnávání.
LED automatické nivelace trvale svítí zeleně.
Přístroj je vyrovnaný / je řádně v provozu.
LED výstrahy při nárazu svítí trvale oranžově.
Výstraha při nárazu je deaktivována.
LED ukazatele sklonu svítí trvale oranžově.
Je aktivovaný režim sklonu.
LED kontroly bliká oranžově.
Přístroj vyrovná rovinu laseru vůči referenčnímu bodu (PRA 30G).
LED kontroly svítí trvale oranžově.
Přístroj je v kontrolním režimu. Vyrovnání vůči referenčnímu bodu (PRA 30G) je správné.

Ukazatel stavu nabití lithium-iontového akumulátoru

Lithium‑iontový akumulátor je vybavený ukazatelem stavu nabití.
Stav
Význam
Svítí 4 LED.
Stav nabití: 75 % až 100 %
Svítí 3 LED.
Stav nabití: 50 % až 75 %
Svítí 2 LED.
Stav nabití: 25 % až 50 %
Svítí 1 LED.
Stav nabití: 10 % až 25 %
1 LED bliká.
Stav nabití: < 10 %
Během práce se stav nabití akumulátoru zobrazuje na ovládacím panelu přístroje.
V klidovém stavu lze stav nabití zobrazit klepnutím na odjišťovací tlačítko.
Při nabíjení akumulátoru je stav nabití indikován ukazatelem na akumulátoru (viz návod k použití nabíječky).

Obsah dodávky

Rotační laser PR 30-HVSG A12, laserový přijímač / dálkové ovládání PRA 30G, 2 baterie (AA články), cílová destička PRA 54, návod k obsluze.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group

Technické údaje

Technické údaje rotačního laseru


PR 30-HVSG A12
Jmenovité napětí
10,8 V
Jmenovitý proud
120 mA
Maximální relativní vlhkost vzduchu
80 %
Maximální nadmořská výška použití
2 000 m
Dosah příjmu (průměr) s PRA 30G
2 m … 300 m
Dosah komunikace (PRA 30G)
200 m
Přesnost na 10 m (za standardních podmínek prostředí podle MIL‑STD‑810G)
±1,0 mm
Třída laseru
2, viditelný paprsek
Rozsah automatické nivelace
±5°
Provozní teplota
−10 ℃ … 50 ℃
Skladovací teplota
−25 ℃ … 60 ℃
Hmotnost (včetně akumulátoru B12/2.6 či B 12‑30)
2,5 kg
Výška při testování pádu (za standardních podmínek prostředí podle MIL‑STD‑810G)
1,5 m
Třída ochrany podle IEC 60529 (kromě akumulátoru a přihrádky na akumulátor)
IP 66
Kolmý paprsek
Trvalý paprsek, v pravém úhlu vůči rovině rotace
Maximální vysílací výkon záření
7,3 dBm
Frekvence
2 400 MHz … 2 483,5 MHz

Technické údaje laserového přijímače

Jmenovité napětí
3 V
Jmenovitý proud
150 mA
Maximální relativní vlhkost vzduchu
80 %
Maximální nadmořská výška použití
2 000 m
Rozsah ukazatele vzdálenosti
±52 mm
Rozsah zobrazení roviny laseru
±0,5 mm
Délka detekčního pole
≤ 120 mm
Ukazatel středu horní hrany krytu
75 mm
Čekací doba bez detekce před automatickým vypnutím
15 min
Dosah dálkového ovládání (průměr) pro PR 30‑HVSG A12
2 m … 150 m
Výška při testování pádu v držáku přijímače PRA 83 (za standardních podmínek prostředí podle MIL‑STD‑810G)
2 m
Provozní teplota
−20 ℃ … 50 ℃
Skladovací teplota
−25 ℃ … 60 ℃
Hmotnost (včetně baterií)
0,25 kg
Třída ochrany podle IEC 60529, kromě prostoru pro baterie
IP 66
Maximální vysílací výkon záření
−0,2 dBm
Frekvence
2 400 MHz … 2 483,5 MHz

Ovládání rotačního laseru

Příprava práce

Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

Správné zacházení s rotačním laserem a akumulátorem

Akumulátor typu B12 nesplňuje žádnou třídu ochrany. Chraňte akumulátor před deštěm a vlhkostí.
Podle předpisů Hilti se akumulátor smí používat pouze s příslušným výrobkem a musí být za tímto účelem vložený v přihrádce pro akumulátor.
Image alternative
 1. Obrázek 1: Práce v horizontálním režimu
 2. Obrázek 2: V režimu sklonu je třeba rotační laser na straně ovládacího panelu nazdvihnout
 3. Obrázek 3: Odložení nebo přeprava v nakloněné poloze. Práce ve vertikální poloze
  • Držte rotační laser tak, aby přihrádka na akumulátor nebo akumulátor NESMĚŘOVALY nahoru a nemohla do nich proniknout vlhkost.

Nasazení/vyjmutí akumulátoru

Image alternative
POZOR
Elektrické nebezpečí. Znečištěné kontakty mohou způsobit zkrat.
 • Před nasazením akumulátoru zajistěte, aby byly kontakty akumulátoru a přístroje čisté.
POZOR
Nebezpečí poranění. Když akumulátor není správně nasazený, může vypadnout.
 • Zkontrolujte, zda je akumulátor bezpečně usazený v přístroji, aby nevypadl a neohrozil vás nebo jiné osoby.
 1. Vložte akumulátor tak, aby bezpečně zaskočil.
  • Rotační laser je připravený k zapnutí.
 2. Stiskněte odjišťovací tlačítko a držte ho stisknuté.
 3. Vytáhněte akumulátor.

Zapnutí rotačního laseru a horizontální práce

Před důležitým měřením zkontrolujte přesnost rotačního laseru, zejména po pádu na zem, pokud byl přístroj vystaven neobvyklým mechanickým vlivům nebo po delším skladování.
Image alternative
 1. Namontujte rotační laser na vhodný držák.
 2. Stiskněte tlačítko Image alternative.
  • LED automatické nivelace bliká zeleně.
  • Jakmile je vyrovnání dokončeno, zapne se laserový paprsek, rotuje a LED automatické nivelace trvale svítí.
  Jako držák lze použít nástěnný držák nebo stativ. Úhel sklonu dosedací plochy smí být maximálně ±5°.

Manuální horizontální vyrovnání se stativem PRA 90

Rotační laser je namontovaný na automatickém stativu PRA 90.
Laserový přijímač PRA 30G, rotační laser a automatický stativ PRA 90 jsou spárované.
Laserový přijímač PRA 30G a ovládací panel automatického stativu PRA 90 směřují proti sobě a jsou v přímém vizuálním kontaktu.
Image alternative
 1. Na rotačním laseru, laserovém přijímači PRA 30G a automatickém stativu PRA 90 stiskněte tlačítko Image alternative.
  • Přístroje jsou připravené k provozu.
 2. Pro přenastavení roviny laseru nahoru stiskněte tlačítko Image alternative na laserovém přijímači PRA 30G, nebo tlačítko se šipkou „nahoru“ na automatickém stativu PRA 90.
 3. Pro přenastavení roviny laseru dolů stiskněte tlačítko Image alternative na laserovém přijímači PRA 30G, nebo tlačítko se šipkou „dolů“ na automatickém stativu PRA 90.

Automatické horizontální vyrovnání se stativem PRA 90

Rotační laser je namontovaný na automatickém stativu PRA 90.
Laserový přijímač PRA 30G, rotační laser a automatický stativ PRA 90 jsou spárované.
Laserový přijímač PRA 30G a ovládací panel automatického stativu PRA 90 směřují proti sobě a jsou v přímém vizuálním kontaktu.
Image alternative
 1. Na rotačním laseru, laserovém přijímači PRA 30G a automatickém stativu PRA 90 stiskněte tlačítko Image alternative.
  • Přístroje jsou připravené k provozu.
 2. Držte značkovací rysku laserového přijímače PRA 30G v nastavované cílové výšce. Laserový přijímač PRA 30G je třeba držet klidně nebo ho upevnit.
 3. Spusťte automatické vyrovnání dvojím dotknutím tlačítka Image alternative na laserovém přijímači PRA 30G, nebo zvolte funkci v manu AUTO.
  • Automatický stativ PRA 90 se posunuje nahoru a dolů, dokud nebude dosažena příslušná poloha. Přitom zní na laserovém přijímači opakující se akustický signál.
  • Po dosažení polohy se rotační laser vyrovná. Úspěšné dokončení signalizuje trvalý akustický signál po dobu 5 sekund. Krátce se zobrazí symbol Image alternative.
  • Pokud nelze úspěšně provést automatické vyrovnání, zazní krátké akustické signály a krátce se zobrazí symbol Image alternative.
 4. Zkontrolujte nastavení výšky na displeji.
 5. Odstraňte laserový přijímač PRA 30G.
 6. Předčasné ukončení automatického vyrovnání dvojím dotknutím tlačítka Image alternative na laserovém přijímači PRA 30G.

Manuální vertikální vyrovnání

Rotační laser je bezpečně vertikálně upevněný (stativ, nástěnný držák, adaptér na fasádu nebo vytyčovací lavičku nebo leží na zadních držadlech). Referenční bod (A) je umístěný pod hlavou laseru (např. hřebík ve vytyčovací lavičce nebo barevný bod na zemi).
Laserový přijímač PRA 30G a rotační laser jsou spárované.
Laserový přijímač PRA 30G a přijímací strana rotačního laseru směřují proti sobě a jsou v přímém vizuálním kontaktu. Nejlepší přijímací strana na rotačním laseru je strana, na které se nasazuje akumulátor.
Image alternative
 1. Stiskněte na rotačním laseru tlačítko Image alternative.
  • Rotační laser se vyrovná a poté promítne dolů pevný laserový paprsek.
 2. Vyrovnejte rotační laser tak, aby byl promítnutý laserový paprsek přesně vyrovnaný podle referenčního bodu (A). Referenční bod není kolmý bod!
 3. Pro přenastavení roviny laseru doprava, resp. doleva stiskněte tlačítko Image alternative, resp. Image alternative na laserovém přijímači PRA 30G.
  • Rotační laser se spustí s rotací po stisknutí jednoho ze dvou směrových tlačítek.

Automatické vertikální vyrovnání

Rotační laser je bezpečně vertikálně upevněný (stativ, nástěnný držák, adaptér na fasádu nebo vytyčovací lavičku nebo leží na zadních držadlech). Referenční bod (A) je umístěný pod hlavou laseru (např. hřebík ve vytyčovací lavičce nebo barevný bod na zemi).
Laserový přijímač PRA 30G a rotační laser jsou spárované.
Laserový přijímač PRA 30G a přijímací strana rotačního laseru směřují proti sobě a jsou v přímém vizuálním kontaktu. Nejlepší přijímací strana na rotačním laseru je strana, na které se nasazuje akumulátor.
Image alternative
 1. Stiskněte na rotačním laseru tlačítko Image alternative.
  • Rotační laser se vyrovná a poté promítne dolů pevný laserový paprsek.
 2. Vyrovnejte rotační laser tak, aby byl promítnutý laserový paprsek přesně vyrovnaný podle referenčního bodu (A). Referenční bod není kolmý bod!
 3. Držte značkovací rysku laserového přijímače PRA 30G v nastavované cílové rovině (B). Laserový přijímač PRA 30G je třeba držet klidně nebo ho upevnit.
 4. Spusťte automatické vyrovnání dvojím dotknutím tlačítka Image alternative na laserovém přijímači PRA 30G, nebo zvolte funkci v manu AUTO.
  • Hlava laseru se otáčí doprava a doleva až do dosažení příslušné polohy. Přitom zní na laserovém přijímači opakující se akustický signál.
  • Po dosažení polohy se rotační laser vyrovná. Krátce se zobrazí symbol Image alternative.
  • Pokud nelze úspěšně provést automatické vyrovnání, zazní krátké akustické signály a krátce se zobrazí symbol Image alternative.
 5. Dvojí dotknutí tlačítka Image alternative na laserovém přijímači PRA 30G.
  • Během automatického vyrovnání: předčasné ukončení automatického vyrovnání.

Automatické vertikální vyrovnání s kontrolní funkcí

Rotační laser je bezpečně vertikálně upevněný (stativ, nástěnný držák, adaptér na fasádu nebo vytyčovací lavičku nebo leží na zadních držadlech). Referenční bod (A) je umístěný pod hlavou laseru (např. hřebík ve vytyčovací lavičce nebo barevný bod na zemi).
Laserový přijímač PRA 30G a rotační laser jsou spárované.
Laserový přijímač PRA 30G a přijímací strana rotačního laseru směřují proti sobě a jsou v přímém vizuálním kontaktu. Nejlepší přijímací strana na rotačním laseru je strana, na které se nasazuje akumulátor.
 1. Stiskněte na rotačním laseru tlačítko Image alternative.
  • Rotační laser se vyrovná a poté promítne dolů pevný laserový paprsek.
 2. Vyrovnejte rotační laser tak, aby byl promítnutý laserový paprsek přesně vyrovnaný podle referenčního bodu (A). Referenční bod není kolmý bod!
 3. Držte značkovací rysku laserového přijímače PRA 30G v nastavované cílové rovině (B). Laserový přijímač PRA 30G je třeba držet klidně nebo ho upevnit.
 4. Pro vyvolání menu AUTO stiskněte na PRA 30G tlačítko Image alternative. Spusťte automatické vyrovnání s kontrolní funkcí Image alternative.
  • Hlava laseru se otáčí doprava a doleva až do dosažení příslušné polohy. Přitom zní na laserovém přijímači opakující se akustický signál.
  • Po dosažení polohy se rotační laser vyrovná. Krátce se zobrazí symbol Image alternative a akustický signál utichne.
  • Rotační laser se přepne do kontrolní funkce. Menší odchylky způsobené vnějšími vlivy se automaticky vyrovnají a laserový paprsek je udržován ve výšce značkovací rysky laserového přijímače.
  • Pokud nelze úspěšně provést automatické vyrovnání, zazní krátké akustické signály a krátce se zobrazí symbol Image alternative.
 5. Laserový přijímač PRA 30G neodstraňujte z cílové roviny, dokud je aktivní kontrolní režim.
 6. Dvojí dotknutí tlačítka Image alternative na laserovém přijímači PRA 30G.
  • Během automatického vyrovnání: předčasné ukončení automatického vyrovnání.
  • Při aktivní kontrolní funkci: Ukončete kontrolní funkci.

Manuální nastavení sklonu

Rotační laser je v závislosti na druhu použití namontovaný nebo bezpečně nainstalovaný.
Laserový přijímač PRA 30G a rotační laser jsou spárované.
Laserový přijímač PRA 30G a přijímací strana rotačního laseru směřují proti sobě a jsou v přímém vizuálním kontaktu. Nejlepší přijímací strana na rotačním laseru je strana, na které se nasazuje akumulátor.
Image alternative
 1. Umístěte rotační laser buď na horní, nebo na dolní hranu nakloněné roviny.
 2. Vyrovnejte rotační laser pomocí zaměřovacího zařízení na hlavě rovnoběžně s nakloněnou rovinou.
 3. Stiskněte na rotačním laseru a laserovém přijímači PRA 30G tlačítko Image alternative.
  • Jakmile je vyrovnání dokončeno, zapne se laserový paprsek, rotuje a LED automatické nivelace trvale svítí.
 4. Stiskněte na rotačním laseru tlačítko Image alternative.
  • Na rotačním laseru trvale svítí LED režimu sklonu.
  • Na laserovém přijímači PRA 30G se zobrazí symbol režimu sklonu.
 5. Nakloňte rovinu laseru pomocí tlačítek Image alternative nebo Image alternative laserového přijímače.
  Při manuálním nastavení sklonu vyrovná rotační laser jednorázově rovinu laseru a poté ji jednorázově zafixuje. Pamatujte na to, že tento rotační laser nevyrovnává nakloněnou rovinu laseru vůči případné odchylce, která je způsobená změnou podmínek prostředí a/nebo přemístěním upevnění. Vibrace, změny teploty nebo jiné vlivy, které se mohou během dne vyskytnout, mohou mít vliv na polohu laserové roviny.

Nastavení sklonu pomocí adaptéru sklonu PRA 79

Adaptér sklonu PRA 79 lze v závislosti na druhu použití namontovat na stativ nebo nástěnný držák.
Úhel sklonu adaptéru sklonu PRA 79 je nastavený na 0°.
 1. Namontujte rotační laser na adaptér sklonu PRA 79. Řiďte se podle návodu pro adaptér sklonu PRA 79. Ovládací panel rotačního laseru směřuje k vám.
 2. Umístěte rotační laser buď na horní, nebo na dolní hranu nakloněné roviny.
 3. Stiskněte na rotačním laseru tlačítko Image alternative.
  • Jakmile je vyrovnání dokončeno, zapne se laserový paprsek, rotuje a LED automatické nivelace trvale svítí.
 4. Stiskněte na rotačním laseru tlačítko Image alternative.
  • Na rotačním laseru trvale svítí LED režimu sklonu.
 5. Nastavte požadovaný úhel sklonu na adaptéru sklonu PRA 79.
  Při manuálním nastavení sklonu vyrovná rotační laser jednorázově rovinu laseru a poté ji jednorázově zafixuje. Pamatujte na to, že tento rotační laser nevyrovnává nakloněnou rovinu laseru vůči případné odchylce, která je způsobená změnou podmínek prostředí a/nebo přemístěním upevnění. Vibrace, změny teploty nebo jiné vlivy, které se mohou během dne vyskytnout, mohou mít vliv na polohu laserové roviny.

Automatické nastavení sklonu

Rotační laser je v závislosti na druhu použití namontovaný nebo bezpečně nainstalovaný.
Laserový přijímač PRA 30G a rotační laser jsou spárované.
Laserový přijímač PRA 30G a přijímací strana rotačního laseru směřují proti sobě a jsou v přímém vizuálním kontaktu. Nejlepší přijímací strana na rotačním laseru je strana, na které se nasazuje akumulátor.
Image alternative
 1. Umístěte rotační laser buď na horní, nebo na dolní hranu nakloněné roviny.
 2. Stiskněte na rotačním laseru a laserovém přijímači PRA 30G tlačítko Image alternative.
  • Jakmile je vyrovnání dokončeno, zapne se laserový paprsek, rotuje a LED automatické nivelace trvale svítí.
 3. Stiskněte na rotačním laseru tlačítko Image alternative.
  • Na rotačním laseru trvale svítí LED režimu sklonu.
  • Na laserovém přijímači PRA 30G se zobrazí symbol režimu sklonu.
 4. Nastavte značkovací rysku laserového přijímače PRA 30G na druhou hranu nakloněné roviny.
 5. Spusťte automatické vyrovnání dvojím dotknutím tlačítka Image alternative na laserovém přijímači PRA 30G, nebo zvolte funkci v manu AUTO.
  • Rotační laser automaticky nakloní rovinu laseru na ose X až k dosažení značkovací rysky laserového přijímače PRA 30G. Přitom zní na laserovém přijímači opakující se akustický signál.
  • Po dosažení polohy se rotační laser vyrovná na ose Y. Úspěšné dokončení signalizuje trvalý akustický signál po dobu 5 sekund. Krátce se zobrazí symbol Image alternative.
  • Pokud nelze úspěšně provést automatické vyrovnání, zazní krátké akustické signály a krátce se zobrazí symbol Image alternative.
 6. Předčasné ukončení automatického naklonění dvojím dotknutím tlačítka Image alternative na laserovém přijímači PRA 30G.
  Pokud rotační laser zahájí automatické vyhledávání v nesprávném směru, stiskněte tlačítko Image alternative pro změnu směru vyhledávání.

Manuální funkce skenovací čáry

 1. Stiskněte na rotačním laseru tlačítko Image alternative.
 2. Nastavte rovinu laseru do požadované polohy/výšky. Funkce skenovací čáry je k dispozici v horizontálním režimu, ve vertikálním režimu a v režimu sklonu.
 3. Pro vyvolání menu stiskněte na PRA 30G tlačítko Image alternative.
 4. Zvolte položku menu s funkcí skenovací čáry Image alternative.
 5. Pomocí podmenu pro nastavení šířky čáry můžete ve čtyřech stupních nastavit šířku skenovací čáry.
 6. Pomocí symbolů Image alternativeImage alternative můžete posouvat skenovací čáru doleva a doprava. Laserový přijímač nemusí být namířený na laserový paprsek.

Automatická funkce skenovací čáry

 1. Stiskněte na rotačním laseru tlačítko Image alternative.
 2. Nastavte rovinu laseru do požadované polohy/výšky. Funkce skenovací čáry je k dispozici v horizontálním režimu, ve vertikálním režimu a v režimu sklonu.
 3. Pro vyvolání menu AUTO stiskněte na PRA 30G tlačítko Image alternative.
 4. Spusťte automatickou funkci skenovací čáry Image alternative.
 5. Nastavte laserový přijímač do požadované polohy. Rotační laser automaticky soustředí paprsek na zkrácenou čáru v oblasti laserového přijímače.
  Šířku skenovací čáry lze nastavit pomocí menu PRA 30G. Čím užší skenovací čáru zvolíte, tím bude jasnější.
 6. V položce menu s funkcí skenovací čáry můžete pomocí symbolů Image alternativeImage alternative přesunout čáru doleva a doprava. Laserový přijímač nemusí být namířený na laserový paprsek.

Deaktivace funkce výstrahy při nárazu

 1. Stiskněte na rotačním laseru tlačítko Image alternative.
 2. Stiskněte tlačítko Image alternative.
  • Trvale svítící LED deaktivace funkce výstrahy při nárazu indikuje, že je funkce deaktivovaná.
  Pro návrat do standardního režimu rotační laser vypněte a znovu zapněte.

Ovládání laserového přijímače

Vložení baterií do laserového přijímače

Image alternative
 • Vložte do laserového přijímače baterie.
  Používejte pouze baterie vyrobené podle mezinárodních norem.

Spárování rotačního laseru a laserového přijímače PRA 30G

 1. Umístěte oba přístroje ve vzdálenosti cca 0,5 m. Minimálně 3 sekundy držte současně na obou přístrojích stisknuté tlačítko Image alternative.
  • Úspěšné spárování je potvrzeno blikáním všech LED na rotačním laseru a akustickým signálem na laserovém přijímači PRA 30G. Na laserovém přijímači se krátce zobrazí symboly Image alternativeImage alternative.
  • Přístroje jsou spárované.
  • Rotační laser a laserový přijímač se vypnou.
 2. Přístroje znovu zapněte.

Spárování stativu PRA 90 a laserového přijímače PRA 30G

 1. Umístěte oba přístroje ve vzdálenosti cca 0,5 m. Minimálně 3 sekundy držte současně na obou přístrojích stisknuté tlačítko Image alternative.
  • Úspěšné spárování je potvrzeno blikáním všech LED na automatickém stativu PRA 90 a akustickým signálem na laserovém přijímači PRA 30G. Na laserovém přijímači se krátce zobrazí symboly Image alternativeImage alternative.
  • Přístroje jsou spárované.
  • Automatický stativ a laserový přijímač se vypnou.
 2. Přístroje znovu zapněte.
  • Na laserovém přijímači se zobrazí rotační laser a automatický stativ.

Příjem laserového paprsku pomocí laserového přijímače

 1. Na laserovém přijímači stiskněte tlačítko Image alternative.
 2. Nastavte laserový přijímač detekčním okénkem přímo do roviny laserového paprsku.
 3. Během vyrovnávání klidně držte laserový přijímač a dbejte na to, aby byl mezi laserovým přijímačem a rotačním laserem volný výhled.
  • Zachycení laserového paprsku je signalizováno opticky a akusticky.
  • Laserový přijímač zobrazí vzdálenost od rotačního laseru.
  • Laserový přijímač lze používat pro vzdálenosti (poloměry) do 300 m.

Vysvětlení možností menu

 • Pro vyvolání menu stiskněte tlačítko Image alternative.
 • Pro navigaci v menu použijte tlačítka Image alternativeImage alternative.
 • Zvolený symbol se zobrazí s černým pozadím. Příklad: Image alternative
 • Aktivní nastavení se zobrazí s černým rámečkem. Příklad: Image alternative
 • Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko Image alternative.
Hlavní menu
Image alternative Vyznačovací funkce
Image alternative Rychlost rotace
Image alternative Nastavení rotačního laseru
Image alternative Nastavení laserového přijímače
Image alternative Informace
Image alternative Zpět. Vrátíte se beze změn do nadřazené úrovně nebo opustíte menu.
Menu vyznačovací funkce
Image alternative Menu nastavení šířky čáry (na ukazateli je zobrazená aktuálně nastavená šířka)
Image alternative Posunutí čáry doleva
Image alternative Posunutí čáry doprava
Podmenu nastavení šířky čáry
Image alternative Široká
Image alternative Střední
Image alternative Úzká
Image alternative Bod
Menu rychlost rotace
Image alternative 300 otáček za minutu
Image alternative 600 otáček za minutu
Image alternative 1 200 otáček za minutu
Menu nastavení rotačního laseru
Image alternative Spací režim
Image alternative Výstraha při nárazu
Image alternative Vypnutí oblastí laserového paprsku
Podmenu výstraha při nárazu
Image alternative Stupeň 1, vysoká citlivost
Image alternative Stupeň 2, střední citlivost
Image alternative Stupeň 3, malá citlivost
Podmenu spací režim
Image alternative Spací režim zapnutý
Image alternative Spací režimu vypnutý
Podmenu pro vypnutí oblastí laserového paprsku
Image alternative Příklad: Oblast laserového paprsku vlevo nahoře aktivovaná
Image alternative Příklad: Oblast laserového paprsku vlevo nahoře deaktivovaná
Image alternative Další oblasti laserového paprsku se aktivují a deaktivují stejným způsobem.
Menu nastavení laserového přijímače
Image alternative Hlasitost
Image alternative Přesnost
Podmenu hlasitost
Image alternative Vypnutý zvukový signál
Image alternative Hlasitost stupeň 1
Image alternative Hlasitost stupeň 2
Image alternative Hlasitost stupeň 3
Podmenu přesnost
Image alternative 1 mm
Image alternative 2 mm
Image alternative 5 mm
Image alternative 10 mm
Image alternative 25 mm
Menu informace
Image alternative Verze softwaru
Image alternative Termín servisu
Image alternative QR kód
Menu AUTOPro vyvolání menu AUTO stiskněte jednou tlačítko Image alternative.
Image alternative Automatické vyrovnání
Image alternative Automatické vyrovnání s kontrolní funkcí
Image alternative Automatická funkce skenovací čáry

Laserový přijímač s držákem PRA 83

Image alternative
 1. Laserový přijímač nasaďte šikmo seshora do gumového pouzdra PRA 83.
 2. Zatlačte laserový přijímač nyní do gumového pouzdra tak, aby pouzdro laserový přijímač zcela obemklo.
 3. Nasaďte gumové pouzdro na magnetické držadlo.
 4. Stiskněte tlačítko Image alternative.
 5. Povolte otočný knoflík držadla.
 6. Upevněte držák přijímače PRA 83 na teleskop nebo nivelační tyč a zafixujte ho otáčením otočného knoflíku.
  • Laserový přijímač je připravený k měření.

Laserový přijímač s držákem PRA 80

Image alternative
 1. Otevřete uzávěr PRA 80 a nasaďte laserový přijímač.
 2. Zavřete uzávěr PRA 80.
 3. Stiskněte tlačítko Image alternative.
 4. Povolte otočný knoflík držadla.
 5. Upevněte držák přijímače PRA 80 na teleskopickou nebo nivelační tyč a zafixujte ho otáčením otočného knoflíku.
  • Laserový přijímač je připravený k měření.

Laserový přijímač s držákem PRA 81

Image alternative
 1. Otevřete uzávěr PRA 81 a nasaďte laserový přijímač.
 2. Zavřete uzávěr PRA 81.
 3. Stiskněte tlačítko Image alternative.
 4. Nastavte laserový přijímač detekčním okénkem přímo do roviny laserového paprsku.
 5. Umístěte laserový přijímač tak, aby ukazatel vzdálenosti ukazoval 0 .
 6. Změřte požadovanou vzdálenost pomocí měřicího pásma.

Ošetřování a údržba

Ošetřování a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při zasunutém akumulátoru !
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vyjměte akumulátor!
Péče o přístroj
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Péče o lithium-iontové akumulátory
 • Akumulátor udržujte čistý a beze stop oleje a tuku.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
 • Zabraňte proniknutí vlhkosti.
Údržba
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce akumulátorový přístroj nepoužívejte. Nechte ho ihned opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte funkci.
Čištění výstupního okénka laseru
 • Z výstupního okénka laseru vyfoukejte prach.
 • Nedotýkejte se výstupního okénka laseru prsty.
  Příliš drsný čisticí materiál může sklo poškrábat, a tím negativně ovlivnit přesnost přístroje. Nepoužívejte žádné jiné kapaliny kromě čistého lihu nebo vody, aby nedošlo k poškození plastových částí.
  Při sušení vybavení dodržujte stanovené teplotní meze.

Servis Hilti pro měřicí techniku

Servis Hilti pro měřicí techniku provede kontrolu a v případě odchylky opravu a novou kontrolu shody přístroje se specifikací. Shoda se specifikací v okamžiku kontroly je potvrzena certifikátem servisu. Doporučujeme:
 • Zvolte vhodný interval kontroly v závislosti na používání.
 • Po mimořádném namáhání přístroje, před důležitými pracemi, minimálně ale jednou ročně nechte provést kontrolu v servisu Hilti pro měřicí techniku.
Kontrola v servisu Hilti pro měřicí techniku nezbavuje uživatele povinnosti kontrolovat přístroje před použitím a během něj.

Kontrola přesnosti měření

Aby mohly být dodrženy technické specifikace, měl by se přístroj pravidelně (minimálně před každým větším/důležitým měřením) kontrolovat.
Po pádu přístroje z větší výšky by se měla ověřit funkčnost. Za následujících podmínek lze předpokládat, že přístroj bezvadně funguje:
 • Při pádu nebyla překročena výška uvedená v technických údajích.
 • Přístroj bezvadně fungoval i před pádem.
 • Přístroj nebyl při pádu mechanicky poškozen (např. prasknutí pětibokého hranolu).
 • Přístroj vysílá při práci rotující laserový paprsek.

Kontrola hlavní a příčné horizontální osy

Image alternative
 1. Stativ postavte cca 20 m od stěny a jeho hlavu vyrovnejte horizontálně podle vodováhy.
 2. Přístroj namontujte na stativ a hlavu přístroje zaměřte pomocí zaměřovacího zářezu na stěnu.
 3. Obrázek a: Pomocí přijímače zachyťte jeden bod (bod 1) a vyznačte ho na stěně.
 4. Přístroj otočte o 90° po směru hodinových ručiček kolem jeho osy. Nesmí se změnit výška přístroje
 5. Obrázek b: Pomocí laserového přijímače zachyťte druhý bod (bod 2) a vyznačte jej na stěnu
 6. Obrázek c a d: Oba výše uvedené kroky zopakujte ještě dvakrát a přijímačem zachyťte a vyznačte na stěně bod 3 a bod 4
  Při pečlivém provádění by vertikální vzdálenost obou vyznačených bodů 1 a 3 (hlavní osa), resp. bodů 2 a 4 (příčná osa), měla být vždy < 2 mm (při 20 m). Je-li odchylka větší, pošlete přístroj do servisu Hilti ke kalibraci.

Kontrola vertikální osy

Image alternative
 1. Přístroj postavte vodorovně na pokud možno rovnou podlahu cca 1 až 10 m od stěny.
 2. Vyrovnejte rukojeti rovnoběžně se stěnou.
 3. Přístroj zapněte a vyznačte na podlaze referenční bod (R).
 4. Pomocí přijímače vyznačte bod (A) na dolním konci stěny.
 5. Pomocí laserového přijímače vyznačte ve výšce cca 10 m bod (B).
 6. Přístroj otočte o 180° a vyrovnejte na referenční bod (R) na podlaze a na dolní vyznačený bod (A) na stěně. Můžete k tomu použít také automatické vyrovnání.
 7. Automaticky vyrovnejte vertikální rovinu laseru.
 8. Pomocí laserového přijímače vyznačte ve výšce cca 10 m bod (C).
  • Při pečlivém provádění by horizontální vzdálenost obou vyznačených bodů (B) a (C) měla být < 2 mm (při 10 m). Je-li odchylka větší, pošlete přístroj do servisu Hilti ke kalibraci.

Přeprava a skladování

Přeprava a skladování

Přeprava akumulátorového nářadí a akumulátorů
  POZOR
  Neúmyslné spuštění při přepravě !
 • Výrobky přepravujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Vyjměte akumulátor/akumulátory.
 • Akumulátory nikdy nepřepravujte volně. Akumulátory by měly být při přepravě chráněné proti nadměrným nárazům a vibracím a izolované od jakýchkoli vodivých materiálů nebo jiných akumulátorů, aby se nemohly dostat do kontaktu s póly jiných akumulátorů a způsobit tak zkrat. Dodržujte místní přepravní předpisy pro akumulátory.
 • Akumulátory se nesmí posílat poštou. Pokud chcete posílat nepoškozené akumulátory, obraťte se na zásilkovou firmu.
 • Před použitím, před delší přepravou a po delší přepravě zkontrolujte výrobek a akumulátory, zda nejsou poškozené.
Skladování akumulátorového nářadí a akumulátorů
  VÝSTRAHA
  Neúmyslné poškození vadnými nebo vyteklými akumulátory. !
 • Výrobky skladujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Výrobek a akumulátory skladujte v chladu a v suchu. Dodržujte limitní hodnoty teploty, které jsou uvedené v technických údajích.
 • Akumulátory nenechávejte v nabíječce. Po nabíjení akumulátor vždy z nabíječky vyndejte.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na zdrojích tepla nebo za sklem.
 • Výrobek a akumulátory skladujte mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Před použitím, před delším skladováním a po delším skladování zkontrolujte výrobek a akumulátory, zda nejsou poškozené.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná příčina
Řešení
Přístroj nefunguje.
Akumulátor není úplně zasunutý.
 • Zasuňte akumulátor se slyšitelným zacvaknutím.
Akumulátor je vybitý.
 • Vyměňte akumulátor nebo vybitý akumulátor nabijte.
U přístroje se vyskytla chyba.
 • Přístroj vypněte a znovu zapněte. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte servis Hilti .
Akumulátor se vybíjí rychleji než obvykle.
Velmi nízká teplota prostředí.
 • Nechte akumulátor pomalu zahřát na pokojovou teplotu.
Akumulátor nezaskočí se slyšitelným cvaknutím.
Zajišťovací výstupky na akumulátoru jsou znečištěné.
 • Vyčistěte zajišťovací výstupky a znovu nasaďte akumulátor.
Přístroj nebo akumulátor se silně zahřívá.
Elektrická závada.
 • Přístroj okamžitě vypněte, vyjměte akumulátor, sledujte ho, nechte ho vychladnout a kontaktujte servis Hilti .
Image alternative
Závažná chyba. Na rotačním laseru blikají všechny LED.
Závažná chyba. Hlášení se zobrazí vždy s příslušným symbolem.
 • Další práce není možná. Vypněte všechny přístroje a znovu je zapněte.
Image alternative
Varování
Výstražné hlášení se zobrazí vždy s příslušným symbolem.
 • Řešení zjistíte podle příslušného symbolu.
Image alternative
Spárování se nezdařilo.
Spárování rotačního laseru a laserového přijímače není možné.
 • Postupujte přesně podle návodu pro spárování přístrojů.
Image alternative
Spárování se nezdařilo.
Lze spárovat stativ a laserový přijímač.
 • Postupujte přesně podle návodu pro spárování přístrojů.
Image alternative
Výstraha při nárazu
Aktivovala se výstraha při nárazu.
 • Zajistěte bezpečné postavení rotačního laseru bez vibrací.
 • Změňte citlivost funkce výstrahy při nárazu.
Image alternative
Varování ohledně polohy laseru
Laser je příliš nakloněný, vyrovnání není možné.
 • Nastavte laser do maximálně rovné polohy.
Image alternative
Varování ohledně sklonu
Laserový přijímač mimo rozsah automatického sklonu.
Image alternative
Varování ohledně kontrolního režimu
Kontrolní funkce není možná nebo je přerušená.
 • Zkontrolujte polohu rotačního laseru a laserového přijímače a v případě potřeby přístroje znovu vyrovnejte.
 • Odstraňte překážky z roviny laseru.
 • Poté spusťte kontrolní funkci znovu.
Image alternative
Varování ohledně nastavení výšky
Automatické nastavení výšky není možné.
 • Stativ není spárovaný. Proveďte spárování stativu, rotačního laseru a laserového přijímače.
 • Zapněte stativ.
 • Zapněte rotační laser.
Image alternative
Málo nabitý akumulátor rotačního laseru.
Málo nabitý akumulátor rotačního laseru.
 • Nabijte akumulátor.
Image alternative
Málo nabitý akumulátor laserového přijímače.
Málo nabitý akumulátor laserového přijímače.
 • Nabijte akumulátor.
Image alternative
Málo nabitý akumulátor stativu.
Málo nabitý akumulátor stativu.
 • Nabijte akumulátor.
Image alternative
Aktivovaný spací režim.
Přístroj je ve spacím režimu.

RoHS (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)

Image alternative
Pod následujícím odkazem najdete tabulku s nebezpečnými látkami: qr.hilti.com/r7677226.
Odkaz na tabulku RoHS najdete na konci této dokumentace jako QR kód.

Likvidace

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při nesprávné likvidaci! Nebezpečí poškození zdraví unikajícími plyny nebo kapalinami.
 • Poškozené akumulátory žádným způsobem neposílejte!
 • Přípojky zakryjte nevodivým materiálem, abyste zabránili zkratu.
 • Akumulátory zlikvidujte tak, aby se nemohly dostat do rukou dětem.
 • Akumulátor odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu.
Image alternative Výrobky Hilti jsou vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré přístroje k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .