Jazyk

PM 40-MG

Originální návod k obsluze

Údaje k návodu k obsluze

K tomuto návodu k obsluze

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v tomto návodu k obsluze a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem k obsluze.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v návodu k obsluze

V tomto návodu k obsluze jsou použité následující symboly:
Image alternative Řiďte se návodem k obsluze
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrická zařízení a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu k obsluze.
Image alternative Číslování na obrázcích odkazují na důležité pracovní kroky nebo pro pracovní kroky důležité součásti. V textu jsou tyto pracovní kroky nebo součásti zvýrazněny příslušnými čísly, např. (3) .
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Nálepka na výrobku

Informace o laseru
Image alternative Třída laseru 2, podle normy IEC 60825-1 / EN 60825-1:2007 a splňuje CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50).
Nedívejte se do paprsku.

Informace o výrobku

Výrobky Hilti jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Multičárový laser
  PM 40-MG
  Generace
  01
  Sériové číslo

Prohlášení o shodě

Image alternative
Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny

Vedle výstražných pokynů uvedených v jednotlivých kapitolách tohoto návodu k obsluze je nutno vždy striktně dodržovat následující ustanovení. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
 • Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
 • Před měřením/použitím a několikrát během používání zkontrolujte přesnost přístroje.
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci se zařízením rozumně. Přístroj nepoužívejte, jste-li unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Moment nepozornosti při používání přístroje může vést k vážným úrazům.
 • Úpravy nebo změny na přístroji nejsou dovoleny.
 • Nevyřazujte z činnosti žádná bezpečnostní zařízení a neodstraňujte informační a výstražné štítky.
 • Při práci s přístrojem zabraňte přístupu dětem a jiným osobám na pracoviště.
 • Zohledněte vlivy okolí. Nepoužívejte přístroj tam, kde existuje nebezpečí požáru nebo exploze.
 • Roviny laserového paprsku by měly být výrazně nad nebo pod výší očí.
 • Po nárazu nebo působení jiného mechanického vlivu je nutné zkontrolovat přesnost přístroje.
 • Abyste dosáhli nejvyšší přesnosti, promítejte čáru na svislou, rovnou plochu. Přístroj přitom postavte tak, aby stál kolmo k rovině.
 • Aby se zabránilo chybným měřením, udržujte výstupní okénko laseru čisté.
 • Dodržujte údaje o provozu, péči a údržbě, které jsou uvedené v návodu k obsluze.
 • Přístroje, které se nepoužívají, musí být uložené na suchém, výše položeném nebo uzavřeném místě mimo dosah dětí.
 • Dodržujte národní požadavky bezpečnosti práce.

Vhodné vybavení pracoviště

 • Při pracích na žebřících se vyhýbejte abnormálnímu držení těla. Zajistěte si bezpečný postoj a rovnováhu po celou dobu práce.
 • Zajistěte měřicí stanoviště a při instalaci přístroje dbejte na to, aby nebyl paprsek namířen proti jiným osobám ani proti vám samotným.
 • Měření přes sklo nebo jiné předměty může zkreslit výsledky.
 • Dbejte na to, aby byl přístroj postavený na stabilním podkladu (bez vibrací!).
 • Přístroj používejte pouze v definovaných mezích použití.
 • Pokud se v pracovní oblasti používá více laserů, zajistěte, abyste nezaměnili paprsky svého přístroje s jinými.
 • Silné magnety mohou ovlivňovat přesnost, proto by se v blízkosti měřicího přístroje neměl vyskytovat žádný magnet. Magnetické adaptéry Hilti lze používat.
 • Při přenesení přístroje z velkého chladu do teplejšího prostředí nebo naopak nechte přístroj před použitím aklimatizovat.

Elektromagnetická kompatibilita

Ačkoli přístroj splňuje požadavky příslušných směrnic, nemůže firma Hilti vyloučit možnost, že bude přístroj rušený silným zářením, což může vést k chybným operacím. V takovém případě nebo máte-li nějaké pochybnosti, je třeba provést kontrolní měření. Rovněž nemůže firma Hilti vyloučit, že nebudou rušeny jiné přístroje (např. navigační zařízení letadel).

Klasifikace laseru pro přístroje třídy laseru 2 / class II

Přístroj odpovídá třídě laseru 2 podle IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2008 a class II podle CFR 21 § 1040 (FDA). Tyto přístroje se smějí používat bez dalších ochranných opatření. Nicméně byste se měli vyhýbat přímému pohledu do zdroje světla podobně jako u slunečního záření. V případě přímého kontaktu s očima oči zavřete a uhněte hlavou z dosahu paprsku. Nemiřte laserový paprsek proti osobám.

Pečlivé zacházení s akumulátorem a jeho používání

 • Dodržujte zvláštní směrnice pro přepravu, skladování a provoz lithium-iontových akumulátorů.
 • Akumulátory chraňte před vysokými teplotami, přímým slunečním zářením a ohněm.
 • Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C (176 °F) ani pálit.
 • Nepoužívejte a nenabíjejte akumulátory, které byly vystaveny nárazu, které spadly z větší výšky než jeden metr nebo jsou jinak poškozené. V tom případě vždy kontaktujte Hilti  servis .
 • Pokud je akumulátor příliš horký na dotek, může být vadný. Akumulátor položte na nehořlavé místo, na které je vidět, v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Nechte akumulátor vychladnout. Když je akumulátor i za hodinu stále příliš horký na dotek, je vadný. Kontaktujte servis Hilti .

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Nastavitelná patka
 2. Lithium-iontový akumulátor
 3. Výstražné nálepky
 4. Přepínač čárového režimu a režimu přijímače
 5. Okénko pro výstup laserového paprsku
 6. Otočný spínač pro zapnutí/vypnutí a zablokování kyvadla
 7. Jemné nastavení otočné plošiny
 8. Krabicová libela

Použití v souladu s určeným účelem

Výrobek je samonivelační multičárový laser, se kterým může jediná osoba přenášet úhly 90°, horizontálně nivelovat, provádět vyrovnávací práce a přesně spouštět kolmici.
Přístroj má tři zelené laserové čáry (jednu horizontální a dvě vertikální), jeden referenční dole a dále pět průsečíků laserových paprsků (vpředu, vzadu, vlevo, vpravo a nahoře) s dosahem cca 20 m. Dosah závisí na světlosti prostředí.
Přístroj je určený především pro použití ve vnitřním prostředí a nejedná se o náhradu za rotační laser. Při venkovním použití je třeba dbát na to, aby rámcové podmínky odpovídaly vnitřním prostorům nebo aby se použil přijímač laserového paprsku Hilti .
Možné druhy použití jsou následující:
 • Vyznačení polohy dělicích stěn (příček) (pravoúhlost a vertikálnost).
 • Kontrola a přenášení pravých úhlů.
 • Vyrovnávání částí zařízení/instalací a dalších strukturních prvků ve třech osách.
 • Přenášení bodů vyznačených na podlaze na strop.
Laserové čáry lze zapínat jak samostatně (jen vertikální, nebo jen horizontální), tak také společně. Při použití úhlu sklonu je kyvadlo pro automatickou nivelaci zablokované.
 • Pro tento výrobek používejte pouze lithium-iontové akumulátory Hilti typové řady B 12.
 • Používejte pro tyto akumulátory pouze nabíječky Hilti řady C4/12.

Vlastnosti

Přístroj funguje do výchylky cca 3,0° v jakémkoliv směru jako samonivelační. Pokud to nestačí, lze přístroj vodorovně vyrovnat pomocí nastavitelných patek a krabicové libely. Doba potřebná pro samonivelaci je cca 3 sekundy.
Při překročení rozsahu pro samonivelaci blikají jako výstražný signál laserové paprsky.
Při zapnutí se přístroj nachází standardně v režimu viditelnosti s vysokým jasem čar. Dlouhým stisknutím přepínače pro čárový režim a režim přijímače přejde přístroj do režimu přijímače a je nyní kompatibilní s přijímačem laserového paprsku PMA 31G. Opětovným dlouhým stisknutím přepínače nebo vypnutím přístroje se režim přijímače opět deaktivuje.

Obsah dodávky

Multifunkční čárový laser, kufr, návod k obsluze, certifikát výrobce.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete ve středisku Hilti nebo on-line na: www.hilti.com .

Provozní hlášení

Stav
Význam
Laserový paprsek bliká dvakrát každých 10 (kyvadlo není zablokováno), resp. 2 (kyvadlo zablokováno) sekundy.
Baterie jsou téměř vybité.
Laserový paprsek bliká pětkrát a potom svítí trvale.
Aktivace nebo deaktivace režimu přijímače.
Laserový paprsek bliká s velmi vysokou frekvencí.
Přístroj nemůže provést samonivelaci.
Laserový paprsek bliká každé 5 sekundy.
Druh provozu s nakloněnou čárou; kyvadlo je zablokované, proto neprobíhá nivelace čar.

Technické údaje

Dosah čar a průsečíku bez přijímače laserového paprsku
20 m
(65 ft — 10 in)
Dosah čar a průsečíku s přijímačem laserového paprsku
2 m … 50 m
(6 ft — 10 in … 164 ft)
Doba potřebná pro samonivelaci (typicky)
3 s
Třída laseru
Třída 2, viditelný paprsek, 510-660 nm (EN 60825-1:2008 / IEC 60825-1:2007); class II (CFR 21 § 1040 (FDA))
Tloušťka čáry (vzdálenost 5 m)
< 2,2 mm
(< 0,09 in)
Rozsah samonivelace
±3,0° (typicky)
Přesnost
± 2 mm na 10 m
(± 0,1 in na 32 ft — 10 in)
Indikace provozního stavu
Laserové paprsky a polohy spínače vyp., zapnutí zablokované a zapnutí odblokované
Napájení
Lithium-iontový akumulátor Hilti B 12
Provozní doba (všechny čáry zapnuté)
Hilti teplota +24 °C (+72°F): 7 h (typicky)
Doba provozu (zapnuté horizontální nebo vertikální čáry)
Hilti teplota +24 °C (+72°F): 10 h (typicky)
Provozní teplota
−10 ℃ … 40 ℃
(14 ℉ … 104 ℉)
Skladovací teplota
−25 ℃ … 63 ℃
(−13 ℉ … 145 ℉)
Ochrana proti prachu a stříkající vodě (kromě přihrádky na akumulátor)
IP 54 podle IEC 60529
Závit stativu
BSW 5/8" UNC 1/4"
Odchylka paprsku
0,05 mrad … 0,08 mrad
Průměrný výstupní výkon (max.)
< 0,95 mW
Hmotnost včetně akumulátoru
1,24 kg
(2,73 lb)

Obsluha

POZOR
Nebezpečí poranění! Nemiřte laserový paprsek proti osobám.
 • Nikdy se nedívejte do světelného zdroje laseru. V případě přímého kontaktu s očima oči zavřete a uhněte hlavou z dosahu paprsku.

Nasazení akumulátoru

Image alternative
 • Vložte akumulátor tak, aby bezpečně zaskočil.
  Přístroj se smí používat pouze s lithium-iontovými akumulátory doporučenými firmou Hilti .

Demontáž/nastavení základní desky

Image alternative
 1. Pro demontáž vytáhněte základní desku dopředu z přístroje.
 2. Gumové krytky na nožičkách lze na ochranu stáhnout, pokud je přístroj postavený na choulostivém povrchu.
 3. Pro nastavení výšky lze nožičky základní desky vyšroubovat.

Zapnutí laserových paprsků

 1. Otočte otočný spínač do polohy Image alternative (zapnuto/odblokováno).
  • Jsou viditelné vertikální laserové paprsky.
 2. Stiskněte přepínač tolikrát, dokud se nenastaví požadovaný čárový režim.
  Přístroj přepíná mezi druhy provozu podle následujícího pořadí a pak znovu začne od začátku: vertikální laserové čáry, horizontální laserová čára, vertikální a horizontální laserové čáry.

Vypnutí laserových paprsků

 • Nastavte otočný spínač do polohy OFF (vypnuto/zablokováno).
  • Laserový paprsek není viditelný a kyvadlo je zablokované.
  Když je akumulátor vybitý, přístroj se vypne.

Aktivace nebo deaktivace režimu přijímače laserového paprsku

Dosah přijímače laserového paprsku může být omezený na základě konstrukčně dané asymetrie výkonu laseru a případných rušivých externích zdrojů světla.
Pro dosažení optimálního dosahu pracujte na silné straně čárového laseru a vyhněte se pracím v přímém světle. Silné strany jsou zadní strana, na které je upevněný akumulátor, a protilehlá přední strana.
 1. Pro aktivaci režimu přijímače podržte přepínač čárového režimu a režimu přijímače stisknutý déle než 4 sekundy, dokud laserový paprsek pro potvrzení pětkrát neblikne.
 2. Pro opětovné deaktivování režimu přijímače podržte přepínač znovu stisknutý déle než 4 sekundy.
  Při vypnutí přístroje se režim přijímače deaktivuje.

Nastavení laserových paprsků pro funkci „Nakloněná čára“

 1. Nastavte otočný spínač do polohy Image alternative (zapnuto/zablokováno).
  • Je viditelný pouze horizontální laserový paprsek.
 2. Stiskněte přepínač pro čárový režim tolikrát, dokud se nenastaví požadovaný čárový režim.
  Při funkci „Nakloněná čára“ je kyvadlo zablokované a přístroj není vyrovnaný.
  Laserový paprsek bliká / laserové paprsky blikají každých 5 sekund.
  Přístroj přepíná mezi druhy provozu v následujícím pořadí a pak znovu začne od začátku: horizontální laserová čára, vertikální laserové čáry, vertikální a horizontální laserové čáry.

Příklady použití

Nastavitelné patky umožňují předběžnou hrubou nivelaci přístroje na velmi nerovném podkladu.

Přenášení výšky

Image alternative

Instalace profilů sádrokartonových příček pro rozdělení prostoru

Image alternative
Image alternative

Svislé vyrovnávání trubek

Image alternative

Vyrovnávání topných těles

Image alternative

Vyrovnávání dveří a okenních rámů

Image alternative

Kontrola

Kontrola kolmého bodu

Image alternative
 1. Umístěte do vysoké místnosti značku na podlahu (kříž) (například na schodišti výšky 5–10 m).
 2. Postavte přístroj na rovnou a vodorovnou plochu.
 3. Zapněte přístroj a odblokujte kyvadlo.
 4. Postavte přístroj dolním kolmým paprskem na střed kříže vyznačený na podlaze.
 5. Vyznačte horní průsečík laserových čar na stropě. Připevněte za tímto účelem na strop předem papír.
 6. Otočte přístroj o 90°.
  Dolní červený kolmý paprsek musí zůstat na středu kříže.
 7. Vyznačte horní průsečík laserových čar na stropě.
 8. Opakujte postup při pootočení o 180° a 270°.
  Vytvořte ze 4 vyznačených bodů na stropě kruh. Změřte průměr kruhu D v milimetrech nebo palcích a výšku místnosti RH v metrech nebo stopách.
Image alternative
 1. Vypočítejte hodnotu R.
  • Hodnota R by měla být menší než 3 mm (to odpovídá 3 mm při 10 m).
  • Hodnota R by měla být menší než 1/8".

Kontrola nivelace laserového paprsku

Image alternative
 1. Postavte přístroj na rovnou a vodorovnou plochu, přibližně 20 cm od stěny (A) a namiřte průsečík laserových čar na stěnu (A).
 2. Vyznačte průsečík laserových čar křížem (1) na stěně (A) a křížem (2) na stěně (B).
 3. Postavte přístroj na rovnou a vodorovnou plochu, přibližně 20 cm od stěny (B) a namiřte průsečík laserových čar na kříž (1) na stěně (A).
 4. Nastavte výšku průsečíku laserových čas pomocí nastavitelných patek tak, aby se průsečík shodoval se značkou (2) na stěně (B). Dbejte přitom na to, aby libela byla uprostřed.
 5. Znovu vyznačte průsečík laserových čar křížem (3) na stěně (A).
 6. Změřte odchylku D mezi kříži (1) a (3) na stěně (A) (RL = délka místnosti).
Image alternative
 1. Vypočítejte hodnotu R.
  • Hodnota R by měla být menší než 2 mm.
  • Hodnota R by měla být menší než 1/8".

Kontrola pravoúhlosti (horizontálně)

Image alternative
 1. Umístěte přístroj dolním kolmým paprskem na střed referenčního kříže uprostřed místnosti ve vzdálenosti přibližně 5 m od stěny.
 2. Vyznačte všechny 4 průsečíky na čtyři stěny.
Image alternative
 1. Otočte přístroj o 90° a zajistěte, aby střed průsečíku dopadal na první referenční bod (A).
 2. Vyznačte každý nový průsečík a změřte příslušnou odchylku (R1, R2, R3, R4 [mm]).
Image alternative
 1. Vypočítejte odchylku R (RL = délka místnosti).
  • Hodnota R by měla být menší než 3 mm nebo 1/8".

Kontrola přesnosti vertikální čáry

Image alternative
 1. Umístěte přístroj do výšky 2 m (pol. 1).
 2. Zapněte přístroj.
 3. Umístěte první cílovou destičku T1 (vertikálně) do vzdálenosti 2,5 m od přístroje a do stejné výšky (2 m), takže vertikální laserový paprsek dopadne na destičku, a tuto polohu vyznačte.
 4. Nyní umístěte druhou cílovou destičku T2 2 m pod první cílovou destičku, takže vertikální laserový paprsek dopadne na tuto destičku, a tuto polohu vyznačte.
 5. Vyznačte polohu 2 na protilehlé straně této testovací sestavy (zrcadlově) na laserové čáře na podlaze ve vzdálenosti 5 m od přístroje.
 6. Nyní postavte přístroj na právě vyznačenou polohu (pol. 2) na podlaze.
 7. Vyrovnejte laserový paprsek tak, aby dopadal na cílovou destičku T1 a na ní vyznačenou polohu.
 8. Vyznačte novou polohu na cílové destičce T2.
 9. Odečtěte vzdálenost D mezi oběma značkami na cílové destičce T2.
  Pokud činí rozdíl D více než 2 mm, je nutné nechat přístroj zkalibrovat v servisním středisku Hilti .

Ošetřování a údržba

Čištění a sušení

 • Ze skla vyfoukejte prach.
 • Nedotýkejte se skla prsty.
 • Přístroj čistěte pouze čistým, měkkým hadrem. V případě potřeby navlhčete hadr alkoholem nebo vodou.
 • Pokud máte vybavení uložené ve vnitřním prostoru motorového vozidla, dbejte na dodržení teplotních mezí pro jeho skladování, zejména v létě nebo v zimě (−25 °C až 63 °C) (−13 °F až 145 °F).

Kalibrační servis Hilti

Doporučujeme nechávat pravidelně kontrolovat přístroje v kalibračním servisu Hilti , aby bylo možné zajistit spolehlivost podle norem a zákonných požadavků.
Kalibrační servis Hilti je vám k dispozici stále; doporučujeme servis provádět minimálně jednou za rok.
V rámci kalibračního servisu Hilti se potvrdí, že specifikace kontrolovaného přístroje ke dni kontroly odpovídá technickým údajům uvedeným v návodu k obsluze.
V případě odchylek od údajů výrobce se použité měřicí přístroje znovu seřídí.
Po rektifikaci a kontrole se na přístroj umístí kalibrační štítek a formou certifikátu o kalibraci se potvrdí, že přístroj pracuje v rámci tolerancí uvedených výrobcem.
Certifikáty o kalibraci jsou potřebné pro podniky certifikované podle ISO 900X.
Nejbližší zastoupení Hilti vám ochotně poskytne další informace.

Přeprava a skladování

Přeprava

 • Pro přepravu nebo zasílání vybavení používejte přepravní kufr Hilti nebo obal stejné kvality.

Skladování

 • Pokud je přístroj vlhký, vyjměte ho z pouzdra.
 • Přístroje, transportní pouzdra a příslušenství je nutno vyčistit a vysušit (max. 63 °C / 145 °F).
 • Vybavení vždy zabalte až po úplném usušení. Skladujte ho v suchu.
 • Po delším skladování nebo po přepravě zkontrolujte před použitím přesnost přístroje kontrolním měřením.

Přeprava a skladování akumulátorového nářadí a akumulátorů

Přeprava
  POZOR
  Neúmyslné spuštění při přepravě !
 • Výrobky přepravujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Vyjměte akumulátor/akumulátory.
 • Akumulátory nikdy nepřepravujte volně. Akumulátory by měly být při přepravě chráněné proti nadměrným nárazům a vibracím a izolované od jakýchkoli vodivých materiálů nebo jiných akumulátorů, aby se nemohly dostat do kontaktu s póly jiných akumulátorů a způsobit tak zkrat. Dodržujte místní přepravní předpisy pro akumulátory.
 • Akumulátory se nesmí posílat poštou. Pokud chcete posílat nepoškozené akumulátory, obraťte se na zásilkovou firmu.
 • Před použitím, před delší přepravou a po delší přepravě zkontrolujte výrobek a akumulátory, zda nejsou poškozené.
Skladování
  VÝSTRAHA
  Neúmyslné poškození vadnými nebo vyteklými akumulátory. !
 • Výrobky skladujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Výrobek a akumulátory skladujte v chladu a v suchu. Dodržujte limitní hodnoty teploty, které jsou uvedené v technických údajích.
 • Akumulátory nenechávejte v nabíječce. Po nabíjení akumulátor vždy z nabíječky vyndejte.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na zdrojích tepla nebo za sklem.
 • Výrobek a akumulátory skladujte mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Před použitím, před delším skladováním a po delším skladování zkontrolujte výrobek a akumulátory, zda nejsou poškozené.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .
Porucha
Možná příčina
Řešení
Přístroj nelze zapnout.
Akumulátor je vybitý.
 • Nabijte akumulátor.
Akumulátor není řádně nasazený.
 • Nasaďte akumulátor a zkontrolujte jeho správnou polohu v přístroji.
Přístroj nebo otočný spínač je vadný.
 • Nechte přístroj opravit v servisu Hilti .
Jednotlivé laserové paprsky nefungují.
Laserový zdroj nebo řízení laseru je vadné.
 • Nechte přístroj opravit v servisu Hilti .
Přístroj lze zapnout, ale není vidět žádný laserový paprsek.
Laserový zdroj nebo řízení laseru je vadné.
 • Nechte přístroj opravit v servisu Hilti .
Teplota příliš vysoká nebo příliš nízká.
 • Nechte přístroj vychladnout nebo zahřát.
Nefunguje automatická nivelace.
Přístroj stojí na příliš šikmém podkladu.
 • Nastavte otočný spínač do polohy Image alternative.
Vadný snímač sklonu.
 • Nechte přístroj opravit v servisu Hilti .
Přístroj se po 1 hodině vypne.
Je aktivovaná funkce automatického vypnutí.
 • Držte přepínač stisknutý déle než 4 sekundy.
Dosah příjmu je příliš malý.
Práce v slabé oblasti laseru.
Světelné podmínky na stavbě jsou příliš jasné.
 • Umístěte laser a/nebo přijímač laserového paprsku do méně jasné oblasti.
Přímo do detekčního pole svítí světlo.
 • Zabraňte přímému svícení světla do detekčního pole, např. zastíněním.
Přijímač laserového paprsku nepřijímá laserový paprsek.
Laser není v režimu přijímače.
 • Aktivujte režim přijímače na čárovém laseru.
Přijímač laserového paprsku je příliš vzdálený od laseru.
 • Umístěte přijímač laserového paprsku blíže k laseru.

Likvidace

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při nesprávné likvidaci! Nebezpečí poškození zdraví unikajícími plyny nebo kapalinami.
 • Poškozené akumulátory žádným způsobem neposílejte!
 • Přípojky zakryjte nevodivým materiálem, abyste zabránili zkratu.
 • Akumulátory zlikvidujte tak, aby se nemohly dostat do rukou dětem.
 • Akumulátor odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu.
Image alternative Přístroje Hilti jsou vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré přístroje k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Podle evropské směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a odpovídajících ustanovení právních předpisů jednotlivých zemí se opotřebovaná elektrická zařízení musí shromažďovat odděleně od ostatního odpadu a odevzdat k ekologické recyklaci.
Image alternative
 • Elektronické měřicí přístroje nevyhazujte do domovního odpadu!

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .

Upozornění FCC (platné v USA) / upozornění IC (platné v Kanadě)

Tento přístroj splňuje paragraf 15 ustanovení FCC aCAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B). Pro uvedení do provozu platí tyto dvě podmínky:
 1. Tento přístroj by neměl vytvářet škodlivé záření.
 2. Přístroj musí zachycovat jakékoli záření včetně záření, které by mohlo vést k nežádoucím operacím.
Změny nebo modifikace, které nebyly výslovně schváleny firmou Hilti , mohou mít za následek omezení uživatelského oprávnění k používání přístroje.