Jazyk

TE 6-A22

Originální návod k obsluze

Údaje k dokumentaci

O této dokumentaci

 • Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
 • Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
 • Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.

Vysvětlení značek

Varovná upozornění

Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
 • Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
 • Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
 • Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkým poraněním nebo k věcným škodám.

Symboly v dokumentaci

V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Image alternative Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Image alternative Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Image alternative Zacházení s recyklovatelnými materiály
Image alternative Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.

Symboly na obrázcích

Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Image alternative Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Image alternative Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Image alternative Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku .
Image alternative Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.

Symboly v závislosti na výrobku

Symboly

Na výrobku mohou být použity následující symboly:
Image alternative Vrtání bez příklepu
Image alternative Vrtání s příklepem (příklepové vrtání)
Image alternative Sekání
Image alternative Polohování sekáče
Image alternative Chod vpravo/vlevo
Image alternative Jmenovité volnoběžné otáčky
Image alternative Stejnosměrný proud
Image alternative Lithium-iontový akumulátor
Image alternative Použitá typová řada lithium-iontového akumulátoru Hilti . Řiďte se pokyny v kapitole Použití v souladu s určeným účelem .
Image alternative Akumulátor nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí.
Image alternative Dbejte na to, aby akumulátor nespadl. Nepoužívejte akumulátor, který byl vystavený nárazu nebo je jinak poškozený.
Image alternative Nářadí podporuje NFC technologii, která je kompatibilní se systémy iOS a Android.

Informace o výrobku

Výrobky Image alternative jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
 • Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
  Údaje o výrobku
  Vrtací kladivo
  TE 6‑A22
  Generace
  04
  Sériové číslo

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

Image alternative VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedbalost při dodržování bezpečnostních pokynů a instrukcí může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár, případně těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Bezpečnost pracoviště
 • Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
 • S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
 • Při práci s elektrickým nářadím zabraňte přístupu dětem a jiným osobám na pracoviště. Rozptylování pozornosti by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
 • Zabraňte tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou trubky, topení, sporáky a lednice. Při tělesném kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
 • Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
 • Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektrickým nářadím rozumně. Elektrické nářadí nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážná poranění.
 • Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle. Používání osobních ochranných pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná helma nebo chrániče sluchu (podle druhu použití elektrického nářadí), snižuje riziko úrazu.
 • Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před vložením akumulátoru, před uchopením elektrického nářadí nebo jeho přenášením se ujistěte, že je vypnuté. Držíte-li při přenášení elektrického nářadí prst na spínači nebo připojujete-li ho k síti zapnuté, může dojít k úrazu.
 • Dříve než elektrické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo klíč. Nástroj nebo klíč ponechaný v otáčivém dílu nářadí může způsobit úraz.
 • Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak si v nečekaných situacích zachováte lepší kontrolu nad výrobkem.
 • Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice mějte v bezpečné vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky a dlouhé vlasy jimi mohou být zachyceny.
 • Pokud lze namontovat odsávání prachu nebo zařízení na zachycení prachu, zkontrolujte, zda jsou připojené a používají se správně. Použitím odsávání prachu můžete snížit ohrožení vlivem prachu.
Použití elektrického nářadí a péče o něj
 • Nářadí nepřetěžujte. Pro danou práci použijte elektrické nářadí, které je pro ni určené. S vhodným elektrickým nářadím budete v dané výkonové oblasti pracovat lépe a bezpečněji.
 • Nepoužívejte elektrické nářadí s vadným spínačem. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.
 • Před nastavováním nářadí, výměnou příslušenství nebo odložením nářadí vyjměte akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
 • Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby nářadí používaly osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny . Elektrické nářadí je nebezpečné, když ho používají nezkušené osoby.
 • O elektrické nářadí řádně pečujte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce elektrického nářadí. Poškozené díly nechte před použitím nářadí opravit. Mnoho úrazů má na svědomí nedostatečná údržba elektrického nářadí.
 • Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami méně váznou a dají se lehčeji vést.
 • Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
Použití akumulátorového nářadí a péče o něj
 • Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječkách, které jsou doporučené výrobcem. Při použití jiných akumulátorů, než pro které je nabíječka určená, hrozí nebezpečí požáru.
 • Elektrické nářadí používejte pouze s akumulátory, které jsou pro ně určené. Použití jiných akumulátorů může způsobit úraz nebo požár.
 • Nepoužívaný akumulátor neukládejte pohromadě s kancelářskými sponkami, mincemi, klíči, hřebíky, šrouby nebo s jinými drobnými kovovými předměty, které by mohly způsobit přemostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
 • Při nesprávném použití může z akumulátoru vytéci kapalina. Zabraňte kontaktu s touto kapalinou. Vytékající akumulátorová kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny. Při náhodném kontaktu opláchněte postižené místo vodou. Pokud kapalina vnikne do očí, vyhledejte také i lékaře.
Servis
 • Elektrické nářadí svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že elektrické nářadí bude i po opravě bezpečné.

Bezpečnostní pokyny pro kladiva

 • Používejte chrániče sluchu. Hluk může způsobit ztrátu sluchu.
 • Používejte přídavné rukojeti dodané s nářadím. Ztráta kontroly může vést k poranění.
 • Při práci, při které může nástroj zasáhnout skryté elektrické rozvody, držte elektrické nářadí za izolované rukojeti. Kontakt s vedením pod proudem může uvést pod napětí i kovové díly nářadí, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.

Dodatečné bezpečnostní pokyny pro vrtací kladivo

Bezpečnost osob
 • Výrobek používejte jen v technicky bezvadném stavu.
 • Neprovádějte žádné manipulace nebo změny na nářadí.
 • Používejte přídavné rukojeti dodané s nářadím. Ztráta kontroly může vést k poranění.
 • Při prorážení otvorů zajistěte oblast na druhé straně. Vybourané části mohou vypadnout ven a/nebo dolů a poranit jiné osoby.
 • Nářadí držte vždy pevně oběma rukama za rukojeti, které jsou k tomu určené. Rukojeti udržujte suché a čisté.
 • Při práci, při které může nástroj zasáhnout skryté elektrické rozvody, držte elektrické nářadí za izolované rukojeti. Kontakt s vedením pod proudem může uvést pod napětí i kovové díly nářadí, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.
 • Nedotýkejte se rotujících dílů – nebezpečí poranění!
 • Při používání nářadí používejte vhodné ochranné brýle, ochrannou helmu, chrániče sluchu, ochranné rukavice a lehký respirátor.
 • Také při výměně nástrojů noste ochranné rukavice. Při dotknutí nástroje může dojít k řeznému poranění a popálení.
 • Používejte ochranu očí. Odštípnutý materiál může způsobit poranění těla a očí.
 • Před začátkem práce si ujasněte ‌rizikovou kategorii prachu, který při práci vzniká. Používejte stavební vysavač s oficiálně schválenou třídou ochrany, která splňuje místní předpisy na ochranu proti prachu. Prach z materiálů, jako jsou nátěry s obsahem olova, některé druhy dřeva, beton/zdivo/kámen, které obsahují křemen, a dále minerály a kov, může být zdraví škodlivý.
 • Zajistěte dobré větrání pracoviště a v případě potřeby noste respirátor vhodný pro příslušný prach. Kontakt s tímto prachem nebo jeho vdechování může způsobit alergické reakce a/nebo onemocnění dýchacích cest pracovníka nebo osob v okolí. Určitý prach, např. prach z dubového nebo bukového dřeva, je rakovinotvorný, zejména ve spojení s přísadami pro úpravu dřeva (chromát, prostředky na ochranu dřeva). S materiálem obsahujícím azbest smí manipulovat pouze odborníci.
 • Dělejte pracovní přestávky a provádějte cvičení pro lepší prokrvení prstů. Při delší práci může vlivem vibrací dojít k cévním poruchám nebo k poruchám nervového systému v prstech, rukách nebo zápěstích.
Elektrická bezpečnost
 • Před zahájením práce zkontrolujte pracovní oblast, zda se v ní nenacházejí skryté elektrické rozvody, plynové a vodovodní trubky. Pokud byste omylem poškodili elektrické vedení, vnější kovové části nářadí mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
Pečlivé zacházení s elektrickým nářadím a jeho používání
 • Když se zablokuje nástroj, elektrické nářadí okamžitě vypněte. Nářadí se může vychýlit do strany.
 • Než elektrické nářadí odložíte, počkejte, dokud se nezastaví.

Bezpečnostní pokyny pro odsávací modul

 • Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny v této dokumentaci a na nářadí.
 • Používejte respirátor, který vám ochrání obličej a dýchací cesty před zbylým vzniklým prachem při vrtání a servisních pracích.
 • I s namontovaným odsávacím modulem vždy používejte postranní rukojeť vrtacího kladiva Hilti .

Pečlivé zacházení s akumulátorem a jeho používání

 • Dodržujte zvláštní směrnice pro přepravu, skladování a provoz lithium-iontových akumulátorů.
 • Akumulátory chraňte před vysokými teplotami, přímým slunečním zářením a ohněm.
 • Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C ani pálit.
 • Nepoužívejte a nenabíjejte akumulátory, které byly vystaveny nárazu, které spadly z větší výšky než jeden metr nebo jsou jinak poškozené. V tom případě vždy kontaktujte Hilti  servis .
 • Pokud je akumulátor příliš horký na dotek, může být vadný. Postavte výrobek na nehořlavé místo v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, kde ho lze sledovat, a nechte ho vychladnout. V tom případě vždy kontaktujte Hilti  servis .

Popis

Přehled výrobku

Image alternative
 1. Protiprachový kryt
 2. Upínání nástroje
 3. Odjištění nástroje
 4. Hloubkový doraz
 5. Volič funkcí
 6. Přepínač chodu vpravo/vlevo s pojistkou proti zapnutí
 7. Ovládací spínač
 8. Rukojeť
 9. Odjišťovací tlačítka pro akumulátor
 10. Ukazatel stavu nabití a poruch (lithium-iontový akumulátor)
 11. Akumulátor
 12. Přípojka pro odsávací modul TE DRS-6-A(02)
 13. Postranní rukojeť
 14. Osvětlení pracovní oblasti

Použití v souladu s určeným účelem

Popsaný výrobek je akumulátorové vrtací kladivo. Je určené pro vrtání bez příklepu do oceli, dřeva a zdiva, pro vrtání s příklepem do betonu a zdiva a pro zašroubovávání a povolování šroubů. Dále je možné výrobek použít pro lehké sekací práce ve zdivu a dokončovací práce v betonu.

 • Pro tento výrobek používejte pouze lithium-iontové akumulátory Hilti typové řady B 22.

 • Pro tento výrobek používejte pouze lithium-iontové akumulátory Hilti řady B22.

Ukazatel lithium‑iontového akumulátoru

Stav nabití lithium-iontového akumulátoru a poruchy nářadí jsou signalizovány pomocí ukazatele lithium-iontového akumulátoru. Stav nabití lithium-iontového akumulátoru se zobrazí po klepnutí na jedno ze dvou odjišťovacích tlačítek akumulátoru.
Stav
Význam
Svítí 4 LED.
Stav nabití: 75 % až 100 %
Svítí 3 LED.
Stav nabití: 50 % až 75 %
Svítí 2 LED.
Stav nabití: 25 % až 50 %
Svítí 1 LED.
Stav nabití: 10 % až 25 %
1 LED bliká.
Stav nabití: < 10 %
Při stisknutém ovládacím spínači a až 5 sekund po uvolnění ovládacího spínače nelze stav nabití zjistit. Pokud blikají LED ukazatele akumulátoru, řiďte se pokyny v kapitole Pomoc při poruchách.

Obsah dodávky

Vrtací kladivo, postranní rukojeť, hloubkový doraz, návod k obsluze.
Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete ve středisku Hilti nebo on-line na: www.hilti.com .

Technické údaje

Vrtací kladivo


TE 6‑A22
Jmenovité napětí
21,6 V
Hmotnost podle EPTA Procedure 01 včetně akumulátoru B22⁄8.0
3,8 kg
Jmenovité volnoběžné otáčky
1 050 ot/min
Rozsah vrtání do betonu/zdiva (vrtání s příklepem)
5 mm … 20 mm
Rozsah vrtání do dřeva (vrták do plna)
3 mm … 20 mm
Rozsah vrtání do kovu (vrták do plna)
3 mm … 13 mm

Hodnoty hlučnosti a vibrací podle EN 60745

Hodnoty hlučnosti a vibrací uvedené v těchto pokynech byly naměřené normovanou měřicí metodou a lze je použít pro vzájemné porovnání elektrického nářadí. Hodnoty jsou vhodné také pro předběžný odhad působení. Uvedené údaje reprezentují hlavní použití elektrického nářadí. Při jiném způsobu použití, při použití s jinými nástroji nebo nedostatečné údržbě se údaje mohou lišit. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně zvýšit. Pro přesný odhad působení je nutné zohlednit také dobu, kdy je nářadí vypnuté nebo kdy sice běží, ale nepoužívá se. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně snížit. Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením hluku a/nebo vibrací, například: údržbu elektrického nářadí a nástrojů, udržování rukou v teple, organizace pracovních postupů.
Hodnoty hlučnosti
Hladina akustického výkonu (LWA)
100 dB(A)
Nejistota u akustického výkonu (KWA)
3 dB(A)
Hladina emitovaného akustického tlaku (LpA)
89 dB(A)
Nejistota u akustického tlaku (KpA)
3 dB(A)
Hodnoty vibrací
Vrtání s příklepem do betonu (ah, HD)
13,4 m/s²
Vrtání do kovu (ah, D)
2,1 m/s²
Sekání (ah, CHeq)
6,3 m/s²
Nejistota (K)
1,5 m/s²

Akumulátor

Provozní napětí akumulátoru
21,6 V
Okolní teplota při provozu
−17 ℃ … 60 ℃
Skladovací teplota
−20 ℃ … 40 ℃
Teplota akumulátoru na začátku nabíjení
−10 ℃ … 45 ℃

Obsluha

Příprava práce

POZOR
Nebezpečí poranění při neúmyslném spuštění!
 • Před nasazením akumulátoru zkontrolujte, zda je příslušný výrobek vypnutý.
 • Před nastavováním nářadí nebo výměnou příslušenství vyjměte akumulátor.
Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

Nasazení akumulátoru

POZOR
Nebezpečí poranění! Neúmyslné spuštění vrtacího kladiva.
 • Před nasazením akumulátoru se přesvědčte, zda je vrtací kladivo vypnuté a přepínač chodu vpravo/vlevo je v prostřední poloze (pojistka proti zapnutí).
Image alternative
 1. Nasaďte akumulátor do držáku v nářadí tak, aby slyšitelně zaskočil.
 2. Zkontrolujte, zda je akumulátor bezpečně usazený.

Vyjmutí akumulátoru

Image alternative
 1. Stiskněte odjišťovací tlačítka akumulátoru.
 2. Vytáhněte akumulátor směrem dozadu.

Montáž postranní rukojeti

POZOR
Nebezpečí poranění! Ztráta kontroly nad vrtacím kladivem.
 • Ujistěte se, že je postranní rukojeť správně namontovaná a řádně připevněná. Zajistěte, aby byl upínací pásek vedený příslušnou drážkou v nářadí.
Image alternative
 1. Otáčejte rukojetí pro uvolnění držáku (upínacího pásku) postranní rukojeti.
 2. Hloubkový doraz nasaďte zepředu do určených dvou vodicích otvorů.
 3. Otáčejte rukojetí pro upnutí držáku (upínacího pásku) postranní rukojeti.

Montáž a nastavení hloubkového dorazu

Image alternative
 • V případě potřeby namontujte hloubkový doraz a nastavte ho.

Montáž/demontáž upínání nástroje

POZOR
Nebezpečí poranění! Nebezpečí překážení namontovaného, ale nepoužívaného hloubkového dorazu uživateli.
 • Odmontujte z nářadí hloubkový doraz.
Image alternative
 • Namontujte/demontujte upínání nástroje.

Nasazení nástroje

Image alternative
 1. Mírně namažte upínací stopku nástroje.
  • Používejte pouze originální tuk Hilti . Nesprávný tuk může způsobit poškození nářadí.
 2. Zasuňte nástroj až nadoraz do upínání nástroje a nechte ho zaskočit.
 3. Po vložení tahem za nástroj zkontrolujte, zda je spolehlivě zajištěný.
  • Výrobek je připravený k použití.

Vyjmutí nástroje

Image alternative
 • Zatáhněte zajištění nástroje až nadoraz dozadu a vyjměte nástroj.

Práce nad hlavou

Image alternative
 • Při práci nad hlavou namontujte kroužek pro zachycení prachu DCD.

Polohování sekáče

Image alternative
 • Nastavte volič funkcí do této polohy Image alternative.

Práce

POZOR
Nebezpečí poškození nesprávnou manipulací!
 • Spínač pro nastavení směru otáčení a/nebo výběr funkce neovládejte během provozu.
Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.

Volič funkcí

Image alternative
 • Nastavte volič funkcí do příslušné pracovní polohy.
  • Volič funkcí se nesmí přepínat za provozu. Nebezpečí poškození!

Chod vpravo/vlevo

Image alternative
 • Nastavte přepínač chodu vpravo/vlevo na požadovaný směr otáčení.

Vrtání bez příklepu

 • Nastavte volič funkcí do této polohy Image alternative.

Vrtání s příklepem

 • Nastavte volič funkcí do této polohy Image alternative.

Sekání

 • Nastavte volič funkcí do této polohy Image alternative.
  • Pro optimální chlazení motoru zvolte chod vpravo (směr otáčení vrtáku).

Ošetřování a údržba

Ošetřování a údržba

VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při zasunutém akumulátoru !
 • Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vyjměte akumulátor!
Péče o zařízení
 • Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
 • Ventilační štěrbiny očistěte opatrně suchým kartáčem.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Péče o lithium-iontové akumulátory
 • Akumulátor udržujte čistý a beze stop oleje a tuku.
 • Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
 • Zabraňte proniknutí vlhkosti.
Údržba
 • Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně fungují.
 • V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte ho ihned opravit v servisu Hilti .
 • Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte funkci.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro svůj výrobek najdete v  Hilti Store nebo na: www.hilti.group .

Čištění protiprachového krytu

 • Protiprachový kryt u upínání nástroje pravidelně čistěte čistým suchým hadrem.
 • Těsnicí manžetu opatrně otřete a pak ji znovu lehce nakonzervujte tukem Hilti .
 • Když je těsnicí manžeta poškozená, je bezpodmínečně nutné protiprachový kryt vyměnit.

Přeprava a skladování

Přeprava a skladování akumulátorového nářadí

Přeprava
  POZOR
  Neúmyslné spuštění při přepravě !
 • Výrobky přepravujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Vyjměte akumulátory.
 • Akumulátory nikdy nepřepravujte volně.
 • Po delší přepravě nářadí a akumulátory před použitím zkontrolujte, zda nejsou poškozené.
Skladování
  POZOR
  Neúmyslné poškození vadnými nebo vyteklými akumulátory. !
 • Výrobky skladujte vždy bez nasazených akumulátorů!
 • Nářadí a akumulátory skladujte pokud možno v suchu a chladu.
 • Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na topení nebo za sklem.
 • Nářadí a akumulátory skladujte mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
 • Po delším skladování nářadí a akumulátory před použitím zkontrolujte, zda nejsou poškozené.

Pomoc při poruchách

V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na náš servis Hilti .

Vrtací kladivo není funkční

Porucha
Možná příčina
Řešení
LED na akumulátoru nic neindikují.
Akumulátor není úplně zasunutý.
 • Zasuňte akumulátor s dvojím cvaknutím.
Vybitý akumulátor.
 • Vyměňte akumulátor nebo vybitý akumulátor nabijte.
Akumulátor příliš horký nebo příliš studený.
 • Nechte akumulátor vychladnout nebo zahřát na pokojovou teplotu.
1 LED na akumulátoru bliká.
Vybitý akumulátor.
 • Vyměňte akumulátor nebo vybitý akumulátor nabijte.
Akumulátor příliš horký nebo příliš studený.
 • Nechte akumulátor vychladnout nebo zahřát na pokojovou teplotu.
4 LED na akumulátoru blikají.
Vrtací kladivo je krátkodobě přetížené.
 • Uvolněte ovládací spínač a znovu ho stiskněte.

Vrtací kladivo je funkční

Porucha
Možná příčina
Řešení
Nefunguje příklep.
Vrtací kladivo je příliš studené.
 • Nasaďte vrtací kladivo na podklad a nechte ho běžet na volnoběh. V případě potřeby opakujte, dokud příklepový mechanismus nezačne pracovat.
Volič funkcí na „vrtání bez příklepu“ Image alternative.
 • Nastavte volič funkcí na „vrtání s příklepem“ Image alternative.
Ovládací spínač nelze stisknout, resp. je zablokovaný.
Přepínač chodu vpravo/vlevo je v prostřední poloze.
 • Přepínač chodu vpravo/vlevo stiskněte směrem vpravo nebo vlevo.
Vřeteno nářadí se netočí.
Překročená přípustná provozní teplota elektroniky vrtacího kladiva.
 • Nechte nářadí vychladnout.
Vybitý akumulátor.
 • Vyměňte akumulátor nebo vybitý akumulátor nabijte.
Volič funkcí nezaskočil nebo je v poloze „sekání“ Image alternative nebo „polohování sekáče“ Image alternative.
 • Nastavte volič funkcí do polohy „vrtání bez příklepu“ Image alternative nebo „vrtání s příklepem“ Image alternative.
Vrtací kladivo se automaticky vypne.
Aktivovala se ochrana proti přetížení.
 • Uvolněte ovládací spínač. Nechte vrtací kladivo vychladnout. Znovu stiskněte ovládací spínač. Zmenšete zatížení nářadí.
Akumulátor se vybíjí rychleji než obvykle.
Velmi nízká teplota prostředí.
 • Nechte akumulátor pomalu zahřát na pokojovou teplotu.
Akumulátor nezaskočí se slyšitelným dvojitým cvaknutím.
Zajišťovací výstupky na akumulátoru jsou znečištěné.
 • Vyčistěte zajišťovací výstupky a znovu nasaďte akumulátor.
Vrtací kladivo nebo akumulátor se silně zahřívá.
Elektrická závada
 • Vrtací kladivo okamžitě vypněte. Vyjměte akumulátor a sledujte ho. Nechte ho vychladnout. Kontaktujte servis Hilti .
Vrtací kladivo je přetížené.
 • Zvolte nářadí s větším výkonem.
Nástroj nelze uvolnit z aretace.
Upínání nástroje není zatažené úplně dozadu.
 • Zatáhněte aretaci nástroje až nadoraz dozadu a vyjměte nástroj.
Nástroj neubírá materiál.
Vrtací kladivo je přepnuté na chod vlevo.
 • Přepínač chodu vpravo/vlevo nastavte na chod vpravo.
Volič funkcí na „vrtání bez příklepu“ Image alternative.
 • Nastavte volič funkcí na „vrtání s příklepem“ Image alternative.

Volitelné příslušenství

Kroužek pro zachycení prachu DCD

Kroužek pro zachycení prachu DCD se používá jako příslušenství pro vrtací kladivo Hilti . Zachycuje velké procento vznikajícího prachu při práci nad hlavou a lze ho rychle a jednoduše upevnit na vrtací kladivo.

Odsávací modul TE DRS-6-A / TE DRS-6-A OSHA

Odsávací modul TE DRS‑6‑A se používá jako příslušenství pro vrtací kladivo Hilti TE 6‑A22. Zachycuje velké procento vznikajícího prachu a lze ho rychle a jednoduše upevnit na vrtací kladivo. Do odsávacího modulu je integrovaný sací ventilátor. Ten je poháněný vhodným motorem. Při zapnutí vrtacího kladiva odebírá modul proud z akumulátoru vrtacího kladiva.
Odsávací modul není vhodný při práci v kovu a ve dřevě.
Podmínky : TE DRS-6-A OSHA
Modul TE DRS-6-A OSHA splňuje směrnici OSHA 1926.1153 Table 1. Je vybavený mechanismem čištění filtru.

Montáž odsávacího modulu

Před montáží dbejte na to, aby upevňovací body a elektrické rozhraní na vrtacím kladivu a odsávacím modulu byly zbavené prachu a nevázly.
Image alternative
 1. Zkontrolujte, zda není odsávací modul poškozený.
 2. Zkontrolujte lehkost chodu teleskopu.
 3. Přepněte přepínač chodu vpravo/vlevo vrtacího kladiva do prostřední polohy.
 4. Z postranní rukojeti odmontujte hloubkový doraz.
 5. Nasuňte odsávací modul zepředu na nářadí, až zaskočí.
 6. Po montáži zkontrolujte, zda odsávací modul správně zaskočil.

Vrtání s odsávacím modulem

 1. Pro spuštění odsávacího modulu stiskněte tlačítko vrtacího kladiva.
 2. Podržte tlačítko stisknuté, až je dosaženo plného sacího výkonu.
 3. Sací hlavu nasaďte kolmo na podklad.
 4. Vyvrtejte otvor a výrobek z něj pomalu vytáhněte, aby se zachytilo co nejvíce prachu.

Vyprázdnění boxu na prach

Plný box na prach nebo ucpaný filtr mohou způsobit nadměrnou prašnost a musí se pravidelně vyprazdňovat.
Box na prach vyprázdněte po 8‒10 otvorech (16 mm x 50 mm) (5/8 in x 2 in).
Pro minimalizaci prašnosti uchovávejte prach v uzavřené nádobě.
Image alternative
 1. Nářadí držte ve vodorovné poloze a nechte ho krátce běžet.
  • Tím se zbytky prachu, které jsou v odsávacím modulu usazeny, odsají do boxu na prach.
 2. Stiskněte odjišťovací tlačítko boxu na prach a držte ho stisknuté.
 3. Vytáhněte box na prach směrem dolů z odsávacího modulu.
 4. Vyprázdněte box na prach.
  • Filtr je znečištěný.
   • Vyměňte filtr.
  • Filtr je beze stop znečištění.
 5. Prázdný box na prach nasuňte zespodu do odsávacího modulu, až zaskočí.

Čištění filtru TE-DRS-OSHA

Vyčistěte filtr po 5 otvorech (16 mm x 50 mm) (1/2 in x 3").
Image alternative
 • Pokud se sací výkon sníží, zatlačte čisticí mechanismus pětkrát dopředu a dozadu, vždy až slyšitelně klapne.

Demontáž odsávacího modulu

Image alternative
 1. Přepněte přepínač chodu vpravo/vlevo vrtacího kladiva do prostřední polohy.
 2. Stiskněte odjištění DRS a držte ho stisknuté.
 3. Odsávací modul stáhněte z nářadí směrem dolů.

Likvidace

Image alternative Nářadí Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.
Likvidace akumulátorůV důsledku nesprávné likvidace akumulátorů může dojít k poškození zdraví unikajícími plyny nebo kapalinami.
 • Poškozené akumulátory žádným způsobem neposílejte!
 • Přípojky zakryjte nevodivým materiálem, abyste zabránili zkratu.
 • Akumulátory zlikvidujte tak, aby se nemohly dostat do rukou dětem.
 • Akumulátor odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu.
Image alternative
 • Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!

RoHS (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)

Pod následujícím odkazem najdete tabulku s nebezpečnými látkami: qr.hilti.com/r4695.
Odkaz na tabulku RoHS najdete na konci této dokumentace jako QR kód.

Záruka výrobce

 • V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .
Image alternative
Image alternative